The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sanakorn sanorhsieng, 2022-07-09 00:53:38

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา

คานา

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช) ร่วมกับ
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพนื้ ฐำน (สพฐ.) ไดจ้ ัดทำหลกั สตู รตำ้ นทจุ ริตศึกษำ สำหรับใช้
ในทุกระดับกำรศึกษำ ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้จัดทำ
หลกั สตู รต้ำนทุจรติ ศกึ ษำ รำยวิชำเพิ่มเตมิ “กำรป้องกนั กำรทจุ ริต” ขน้ึ

เพ่ือให้กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต” ไปใช้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ) จึงได้จัดทำ
แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต”ขึ้น เพื่อให้
สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ตำมบริบทของ
สถำนศกึ ษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ แนวทำงกำรใช้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต” เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
และผู้เกย่ี วขอ้ งทุกฝำ่ ย หำกมขี ้อเสนอแนะอ่นื ใดท่จี ะทำให้แนวทำงกำรใชห้ ลกั สตู รตำ้ นทุจรติ ศึกษำ
ศึกษำเล่มนี้มีควำมสมบูรณ์ย่ิงข้ึน โปรดแจ้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทรำบด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรจัดทำแนวทำงกำรใช้หลักสูตรต้ำน
ทจุ รติ ศกึ ษำทุกทำ่ นไว้ ณ โอกำสน้ี

สำนกั พฒั นำนวตั กรรมกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้นื ฐำน

สารบญั

- แนวทำงกำรนำหลักสูตรตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้ 1

- คำช้แี จง 1

- กรอบกำรประเมินกำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ 1

- เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรนำหลักสูตรตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้ 2

- กรอบกำรสง่ ผลงำน “นำหลกั สตู รตำ้ นทจุ รติ ศึกษำไปใช้” 2

- เกณฑ์กำรตดั สินผลงำนฯ 3

- แนวทำงท่ี 1 : จดั ทำเป็นรำยวชิ ำเพิ่มเตมิ 4-6

- เกณฑ์กำรประเมิน แนวทำงท่ี 1 จัดทำเปน็ รำยวชิ ำเพม่ิ เติม 7-9

- แนวทำงที่ 2 : บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 10-13

และวฒั นธรรม

- เกณฑ์กำรประเมนิ แนวทำงที่ 2 บรู ณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 14-16

สงั คมศึกษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม

- แนวทำงท่ี 3 : บูรณำกำรกำรเรยี นกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูอ้ ่ืน ๆ 17-19

- เกณฑ์กำรประเมนิ แนวทำงท่ี 3 บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อืน่ ๆ 20-22

- แนวทำงท่ี 4 : จัดในกจิ กรรมพัฒนำผู้เรียน 23-25

- เกณฑ์กำรประเมิน แนวทำงที่ 4 จดั ในกิจกรรมพัฒนำผเู้ รียน 26-28

- แนวทำงท่ี 5 : จัดเปน็ กจิ กรรมเสริมหลักสูตร 29-32

- เกณฑ์กำรประเมนิ แนวทำงที่ 5 จดั เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 33-35

- แนวทำงที่ 6 : บูรณำกำรกบั วิถีชวี ติ ในสถำนศึกษำ 36-38

- เกณฑ์กำรประเมิน แนวทำงที่ 6 บูรณำกำรกับวิถชี ีวติ ในสถำนศกึ ษำ 39-41

- แนวทำงกำรเขยี นรำยงำน “กำรนำหลกั สตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้” ระดับกำรศกึ ษำ 42-43

ข้นั พน้ื ฐำน “รำยวชิ ำเพิ่มเติม กำรปอ้ งกนั กำรทุจรติ ”

การประเมินการนาหลักสูตรตา้ นทุจริตศึกษาไปใช้
ระดบั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน “รายวิชาเพ่ิมเตมิ การป้องกันการทจุ ริต”

แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
  จดั ทำเป็นรำยวิชำเพม่ิ เติม

  บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
  บรู ณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้อนื่ ๆ
  จดั ในกจิ กรรมพฒั นำผู้เรียน
  จัดเปน็ กจิ กรรมเสริมหลกั สตู ร

 บรู ณำกำรกับวิถชี วี ิตในโรงเรยี น
คาช้แี จง
1. แนวทางการนาหลักสตู รต้านทจุ ริตศึกษาไปใช้ มี 6 แนวทาง ประกอบด้วย

1.1 จดั ทำเปน็ รำยวชิ ำเพ่ิมเติม
1.2 บูรณำกำรกำรเรยี นกำรสอนกบั กลมุ่ สำระกำรเรียนรสู้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
1.3 บรู ณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กล่มุ สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ
1.4 จัดในกจิ กรรมพัฒนำผเู้ รยี น
1.5 จดั เป็นกจิ กรรมเสรมิ หลักสตู ร
1.6 บรู ณำกำรกับวิถีชวี ติ ในโรงเรยี น

2. การประเมนิ การนาหลักสตู รต้านทุจริตไปใช้ ประกอบดว้ ยรายการพจิ ารณาแนวทางละ 8 รายการ
ดงั น้ี

2.1 กำรบรหิ ำรจดั กำรหลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศึกษำ ประกอบด้วย 7 รำยกำรย่อย
2.2 แนวทำงกำรนำหลักสตู รต้ำนทุจริตศกึ ษำไปใช้

แนวทำงท่ี 1, 2, 3 ประกอบดว้ ย 10 รำยกำรยอ่ ย
แนวทำงท่ี 4 ประกอบด้วย 8 รำยกำรย่อย
แนวทำงที่ 5 กรณที ี่ 1 ประกอบดว้ ย 8 รำยกำรย่อย

กรณที ่ี 2 ประกอบด้วย 5 รำยกำรย่อย
แนวทำงท่ี 6 ประกอบดว้ ย 6 รำยกำรยอ่ ย
2.3. นิเทศ ตดิ ตำมผลกำรนำหลกั สตู รตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ ประกอบดว้ ย 5 รำยกำรย่อย
2.๔. ผลที่เกดิ จำกกำรนำหลักสตู รตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้ ประกอบดว้ ย 3 รำยกำรย่อย
2.5. กำรประเมนิ ผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของสถำนศึกษำ ประกอบดว้ ย 5 รำยกำรยอ่ ย
2.6. ปจั จัยควำมสำเรจ็
2.7. ประโยชนท์ ่ไี ดร้ บั จำกกำรนำหลกั สตู รต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
2.8. ปญั หำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ แตล่ ะรำยกำรประเมนิ จะตอ้ งแสดงเอกสำร/หลกั ฐำนอ้ำงอิงประกอบ

2

3. การให้คะแนนการนาหลกั สตู รต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้ แตล่ ะแนวทางคะแนนเตม็ 100 คะแนน ดงั น้ี

3.1 กำรบริหำรจดั กำรหลกั สูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำ 14 คะแนน

3.2 แนวทำงกำรนำหลกั สตู รตำ้ นทจุ รติ ศกึ ษำไปใช้ 40 คะแนน

3.3 นเิ ทศ ตดิ ตำมกำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำไปใช้ 10 คะแนน

3.4 ผลทเี่ กิดจำกกำรใชห้ ลักสตู รตำ้ นทุจรติ ศึกษำ 15 คะแนน

3.5 กำรประเมนิ ผลกำรใช้หลกั สูตรต้ำนทุจริตศกึ ษำ 5 คะแนน

3.6 ปจั จัยควำมสำเร็จ 3 คะแนน

3.7 ประโยชนท์ ่ไี ด้จำกกำรนำหลักสูตรตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ 5 คะแนน

3.8 ปัญหำ/อปุ สรรคและข้อเสนอแนะ 3 คะแนน

การพิจารณาการให้คะแนนในแตล่ ะรายการ พิจารณา ดงั นี้
1. กำรปฏบิ ตั ใิ นแต่ละรำยกำร ถ้ำปฏบิ ัติและถูกตอ้ ง ได้คะแนนตำมที่กำหนด
2. ถ้ำปฏิบตั แิ ตไ่ ม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติ ไมไ่ ด้คะแนนตำมท่ีกำหนด

4. การส่งผลงาน “การนาหลกั สตู รตา้ นทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้” เข้าร่วมแข่งขันตอ้ งส่งเอกสารประกอบ
ตามรายการประเมิน ดงั นี้

1) กำรบรหิ ำรจดั กำรหลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำ
2) แนวทำงกำรนำหลกั สตู รตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้
3) กำรนเิ ทศ ติดตำมผลกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้
4) ผลท่เี กิดจำกกำรใช้หลกั สูตรต้ำนทจุ ริตศึกษำ
5) กำรประเมนิ ผลกำรใช้หลักสตู รตำ้ นทจุ รติ ศึกษำของสถำนศึกษำ
6) ปัจจยั ควำมสำเร็จ
7) ประโยชนท์ ีไ่ ด้จำกกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้
8) ปญั หำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
9) ภำคผนวก

9.1 เอกสำร/หลักฐำนอำ้ งอิง ประกอบกำรประเมนิ แต่ละรำยกำร
9.2 ภำพถำ่ ยต่ำง ๆ
9.3 เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่ ก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1) กำรสง่ ผลงำนเขำ้ แข่งขนั ต้องจัดทำเอกสำรตำมรำยกำรประเมนิ ข้อ 1-8 เนื้อหำไมเ่ กนิ
30 หนำ้

2) ภำคผนวก ตำมควำมเหมำะสมของโรงเรียน

3

เกณฑ์การใหค้ ะแนน ระดบั คุณภาพ 5 ระดบั รายละเอียด ดังน้ี ระดับคุณภาพ
ดเี ย่ียม
คะแนน ดีมำก
91-100 ดี
81-90 พอใช้
71-80
61-70 พฒั นำเพ่ิมเติม
ตั้งแต่ 60 ลงมำ

เกณฑ์ระดับการให้รางวัล 5 ระดับ รายละเอียด ดังน้ี ระดับรางวัล
เหรยี ญทอง
คะแนน เหรียญเงิน
91-100 เหรียญทองแดง
81-90
71-80 ชมเชย
61-70 เขำ้ ร่วมกจิ กรรม
ตง้ั แต่ 60 ลงมำ

4

แผนภมู ิ แนวทางท่ี 1 จัดทาเปน็ รายวิชาเพ่มิ เติม

การนาหลักสตู รตา้ นทุจรติ ศึกษาไปใช้
รายวชิ าเพ่ิมเตมิ

1. กำรบริหำรจัดกำรหลกั สูตรฯ

2. กำรนำหลักสูตรฯ ไปใช้

- กำหนดรหสั วิชำ - จดั กำรสอน 40 ชม.

- ปรับโครงสรำ้ งเวลำเรียน - ลงบนั ทกึ หลังสอน

- ใสร่ ำยวชิ ำในโครงสร้ำงเวลำเรยี น - วดั ผลและประเมินผล

- ใสค่ ำอธบิ ำยรำยวิชำ - นำผลกำรประเมินลงโปรแกรม

- กำหนดเวลำเรียน/ตำรำงสอน - จดั ทำ ปพ.5 และ ปพ.1

3. กำรนเิ ทศตดิ ตำมผลกำรนำหลักสูตรฯ ไปใช้

4. ผลทเ่ี กิดจำกกำรนำหลักสูตรฯ ไปใช้

ไมผ่ ่าน 5.ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรฯ ไมผ่ ่าน

ผ่าน

6. ปจั จัยควำมสำเร็จ

7. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

8. ปัญหำ/อปุ สรรค/ขอ้ เสนอแนะ

สรปุ และรำยงำนผล

5

แนวทางการนาหลกั สูตรต้านทจุ ริตศกึ ษาไ ปใช้
แนวทางท่ี 1 จัดทาเปน็ รายวชิ าเพิม่ เติม

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง

๑. การบรหิ ารจัดการหลกั สตู รต้านทุจริตศึกษา - บันทกึ กำรประชุม
๑.๑ ประชมุ ครูเพือ่ สรำ้ งกำรรับรแู้ ละควำมตระหนกั ในกำรนำหลักสตู ร - คำสัง่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน
- บนั ทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้ - ประชำสมั พนั ธ์ผ่ำน Line/Facebook/แผ่น
๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมกำรดำเนนิ งำน พับ/website
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขนั้ พ้นื ฐำน เพ่ือขอควำม - คำสัง่ มอบหมำยงำน
- คำสัง่ แตง่ ตง้ั ผนู้ ิเทศภำยในสถำนศึกษำ
เห็นชอบเกยี่ วกบั กำรนำหลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำไปใช้ - รำยงำนผลกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๑.๔ ประชำสมั พันธ์แนวทำงกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ให้ ไปใช้
- อน่ื ๆ (ระบ)ุ ......................
ผู้ปกครองและผมู้ ีสว่ นเก่ียวข้องทรำบ ผ่ำนชอ่ งทำงตำ่ ง ๆ
๑.๕ จดั ทำคำส่งั มอบหมำยให้ครนู ำหลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำไปใช้

ในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละระดบั ชนั้ เรียน
๑.๖ แตง่ ตัง้ ผูน้ ิเทศภำยในสถำนศึกษำทำหน้ำท่นี ิเทศกำรนำหลกั สตู ร

ตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้
๑.๗ จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อตน้ สังกัดอย่ำงต่อเนอื่ ง

๒. แนวทางการนาหลักสูตรต้านทจุ ริตศกึ ษาไปใช้ - หลักสตู รสถำนศึกษำ
๒.๑ กำหนดรหสั วิชำตำมกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ทเี่ พิ่มเติม - แผนกำรจดั กำรเรยี นรู้
๒.๒ ปรับโครงสร้ำงเวลำเรยี นในหลกั สูตรสถำนศึกษำ โดยใส่รำยวิชำ - เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล
- ตำรำงเรยี น/ตำรำงสอน
เพม่ิ เติมและจำนวนช่ัวโมง/หนว่ ยกติ - บันทึกหลงั สอนของแต่ละชั้น
๒.๓ ใส่รำยวิชำเพิม่ เติมกำรป้องกันกำรทจุ รติ ในโครงสร้ำงเวลำเรยี น - บนั ทกึ ผลกำรเรยี น ประจำรำยวิชำหรือผล
กำรพฒั นำคณุ ภำพผูเ้ รยี น (ปพ.5)
แตล่ ะระดับชนั้ ของสถำนศึกษำ - ระเบยี นแสดงผลกำรเรยี น จ(ปพ.1)
๒.๔ นำคำอธิบำย “รำยวิชำเพิ่มเตมิ กำรป้องกนั กำรทุจริต” ไปเพ่ิมใน - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ......................

หลกั สตู รสถำนศึกษำในกล่มุ สำระกำรเรียนร้ทู ่ีเพิ่มเตมิ
๒.๕ กำหนดตำรำงเรยี น/ตำรำงสอน
๒.๖ ครจู ัดกำรเรยี นกำรสอนตำมแผนกำรจดั กำรเรยี นรู้
๒.๗ ครบู ันทึกผลหลงั สอนในแตล่ ะแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๒.๘ ครวู ัดและประเมนิ ผล รวมทั้งตัดสนิ ผลกำรเรียน (ตำมเกณฑ์ท่ี

สถำนศึกษำกำหนด)
๒.๙ ครนู ำผลกำรวัดและประเมนิ ผล ลงในโปรแกรมกำรวัดและ

ประเมินผลของสถำนศึกษำ
๒.๑๐ ครจู ัดทำหลักฐำนแสดงผลกำรเรยี นรำยวชิ ำเพิ่มเตมิ กำรป้องกนั

กำรทจุ ริต (ป.พ.๕) และลงในแบบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ป.พ.๑)

๓. นิเทศตดิ ตามผลการนาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษาไปใช้ - เครื่องมือนเิ ทศภำยในโรงเรียน
๓.๑ จดั ทำเครอื่ งมือนเิ ทศเป็นรำยภำคและหรือรำยปี - ปฏิทนิ และหรือแผนกำรนิเทศภำยใน
๓.๒ จัดทำปฏทิ ินกำรนเิ ทศ และหรอื แผนกำรนิเทศ - ภำพถำ่ ยกำรนเิ ทศ/ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
๓.๓ ดำเนนิ กำรนเิ ทศตำมปฏิทินและหรอื แผนกำรนิเทศ - บนั ทกึ กำรนเิ ทศ

6

รายการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง
๓.๔ สะทอ้ นผลกำรนิเทศ - อ่ืน ๆ (ระบุ)....................
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงและหรอื พัฒนำ
- เคร่อื งมือประเมินคุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
๔. ผลทเ่ี กดิ จากการนาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษาไปใช้ โครงกำรโรงเรยี นสจุ รติ
4.1 จัดทำเครอื่ งมือประเมนิ ผลคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร - สรปุ ผลกำรประเมนิ คุณลักษณะ 5 ประกำร
ของโครงกำรโรงเรียนสจุ ริต
โรงเรยี นสุจรติ - อื่น ๆ (ระบุ)......................
4.2 ดำเนนิ กำรประเมินผลคณุ ลกั ษณะ 5 ประกำรของโครงกำร

โรงเรยี น สุจรติ
4.3 สรปุ ผลกำรประเมินคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำรโรงเรยี น

สุจริต
1) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มที ักษะกระบวนกำรคดิ ในระดบั ดขี ้นึ ไป
2) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มวี นิ ัย ในระดับดขี น้ึ ไป
3) นกั เรียนร้อยละ ๘๐ มคี วำมซื่อสัตยส์ ุจริต ในระดับดขี นึ้ ไป
4) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ อยู่อย่ำงพอเพียง ในระดบั ดขี น้ึ ไป
5) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มจี ิตสำธำรณะ ในระดบั ดีข้ึนไป

๕. การประเมนิ ผลการใชห้ ลักสตู รตา้ นทุจรติ ศึกษาของสถานศึกษา โดย - แบบประเมนิ กำรใชห้ ลักสูตรตำ้ นทุจริตศกึ ษำ
ประเมนิ เกย่ี วกบั - รำยงำนผลกำรประเมนิ กำรใช้หลกั สูตรตำ้ น
ทจุ ริตศึกษำ
5.1 โครงสร้ำงหลกั สตู รตำ้ นทจุ ริตศึกษำ - อน่ื ๆ (ระบ)ุ ......................
5.2 เนื้อหำสำระ/หนว่ ยกำรเรยี นรู้
5.3 วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้/ส่ือแหลง่ เรยี นรู้
5.4 กำรวดั และประเมนิ ผลกำรจดั กำรเรียนรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลกั สูตรต้ำนทุจริตศึกษำ

๖. ปจั จยั ความสาเร็จ

๗. ประโยชนท์ ไ่ี ด้รับจากการนาหลกั สตู รตา้ นทุจรติ ศกึ ษาไปใช้

8. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7

เกณฑก์ ารประเมนิ : แนวทางท่ี 1 จัดทาเป็นรายวชิ าเพมิ่ เตมิ

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
14 ทไ่ี ด้
1. การบรหิ ารจัดการหลักสูตรต้านทุจรติ ศึกษา 2 - บันทึกกำรประชมุ
๑.๑ ประชมุ ครูเพื่อสรำ้ งกำรรับรู้และควำมตระหนักในกำร - คำส่ังแตง่ ตั้ง
นำ 2 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2 - บันทึกกำรประชุม
หลักสูตรต้ำนทุจรติ ศึกษำไปใช้ 2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๑.๒ แตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน 2 - ประชำสมั พันธ์ผ่ำน
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือขอ 2 Line/Facebook/แผน่ พบั /
2 website
ควำมเหน็ ชอบเกี่ยวกับกำรนำหลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำไปใช้ - คำสง่ั มอบหมำยงำน
๑.๔ ประชำสมั พันธแ์ นวทำงกำรนำหลกั สตู รต้ำนทุจริตศึกษำ - คำส่งั แต่งตั้งผนู้ เิ ทศภำยใน
สถำนศึกษำ
ไปใชใ้ ห้ผปู้ กครองและผ้มู สี ่วนเกย่ี วข้องทรำบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ - รำยงำนผลกำรนำหลกั สูตร
๑.๕ จัดทำคำสงั่ มอบหมำยให้ครูนำหลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ ตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำ ไปใช้
- อื่น ๆ (ระบุ)......................
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนร้แู ต่ละระดบั ชนั้ เรยี น
๑.๖ แต่งตั้งผูน้ ิเทศภำยในสถำนศึกษำทำหนำ้ ท่ี นเิ ทศกำรนำ

หลักสตู รต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
๑.๗ จัดทำรำยงำนผลขบั เคลือ่ นหลักสตู รสถำนศึกษำ

รวมคะแนน 40 - หลักสูตรสถำนศกึ ษำ
4 - แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้
2. แนวทางการนาหลกั สูตรตา้ นทุจริตศึกษาไปใช้ 4 - เคร่ืองมือวดั ผลประเมนิ ผล
- ตำรำงเรียน/ตำรำงสอน
๒.๑ กำหนดรหสั วิชำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทเ่ี พม่ิ เติม 4 - บนั ทกึ หลงั สอนของแตล่ ะ
ชั้น
๒.๒ ปรบั โครงสร้ำงเวลำเรยี นในหลกั สูตรสถำนศึกษำ โดย 4 - บนั ทกึ ผลกำรเรียน
ใส่รำยวิชำเพิ่มเตมิ และจำนวนช่วั โมง/หนว่ ยกิต ประจำรำยวิชำหรือผลกำร
4 พัฒนำคุณภำพผเู้ รยี น
๒.๓ ใสร่ ำยวชิ ำเพมิ่ เตมิ กำรป้องกันกำรทุจรติ ในโครงสร้ำง 4 (ปพ.5)
เวลำเรียนแต่ละระดับชน้ั ของสถำนศึกษำ 4 - ระเบียบแสดงผลกำร
4 เรยี น (ปพ.1)
๒.๔ นำคำอธบิ ำย “รำยวิชำเพิ่มเติมกำรป้องกนั กำรทุจรติ ” - อน่ื ๆ (ระบุ)......................
ไปเพิ่มในหลกั สตู รสถำนศกึ ษำในกลุ่มสำระกำรเรียนร้ทู เ่ี พิม่ เตมิ 4

๒.๕ กำหนดตำรำงเรยี น/ตำรำงสอน 4

๒.๖ ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรยี นรู้

๒.๗ ครบู ันทกึ ผลหลงั สอนในแต่ละแผนกำรจดั กำรเรียนรู้

๒.๘ ครวู ัดและประเมินผล รวมทง้ั ตดั สนิ ผลกำรเรียน
(ตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำกำหนด)

๒.๙ ครนู ำผลกำรวดั และประเมนิ ผล ลงในโปรแกรมกำรวัด
และประเมินผลของสถำนศึกษำ

๒.๑๐ ครจู ัดทำหลกั ฐำนแสดงผลกำรเรียนรำยวชิ ำเพิ่มเตมิ
กำรป้องกนั กำรทุจริต (ป.พ.๕) และลงในแบบระเบยี นแสดงผล
กำรเรยี น (ป.พ.๑)

รวมคะแนน

8

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
ที่ได้
- เครอื่ งมือนเิ ทศภำยใน
๓. การนิเทศติดตามผลการนาหลกั สูตรต้านทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้ 10 โรงเรยี น
๓.๑ จัดทำเครอ่ื งมือนเิ ทศเปน็ รำยภำคและหรือรำยปี 2 - ปฏทิ ินหรือแผนกำรนเิ ทศ
๓.๒ จัดทำปฏิทนิ กำรนเิ ทศ และหรอื แผนกำรนิเทศ 2 ภำยใน
๓.๓ ดำเนินกำรนเิ ทศตำมปฏิทินและหรอื แผนกำรนเิ ทศ - ภำพถ่ำยกำรนเิ ทศ/
๓.๔ สะท้อนผลกำรนิเทศ 2 ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรงุ และหรือพฒั นำ 2 - บนั ทึกกำรนเิ ทศ
๓.๑ จดั ทำเครื่องมอื นเิ ทศเป็นรำยภำคและหรือรำยปี 2 - อนื่ ๆ (ระบ)ุ ....................

รวมคะแนน 20 - เครอ่ื งมือประเมนิ
๔. ผลทเี่ กดิ จากการนาหลักสตู รตา้ นทุจริตศึกษาไปใช้ คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรียนสุจริต
4.1 จดั ทำเครอื่ งมือประเมินผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำร ของ 5 - สรุปผลกำรประเมิน
โครงกำรโรงเรียนสุจรติ 5 คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต
4.2 ดำเนนิ กำรประเมนิ ผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำรของ 2 - อื่น ๆ (ระบุ)......................
โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต 2
2
4.3 สรุปผลกำรประเมินคุณลกั ษณะ 5 ประกำรของโครงกำร 2
โรงเรยี นสจุ รติ 2

1) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มีทกั ษะกระบวนกำรคดิ ใน
ระดบั ดีขึน้ ไป

2) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มวี นิ ัย ในระดบั ดขี ึน้ ไป

3) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มคี วำมซือ่ สตั ย์สุจริต ในระดบั
ดขี นึ้ ไป

4) นกั เรียนร้อยละ ๘๐ อยอู่ ยำ่ งพอเพยี ง ในระดบั
ดีข้นึ ไป

5) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มีจติ สำธำรณะ ในระดับดีขน้ึ ไป

รวมคะแนน 5 - แบบประเมนิ กำรใช้
๕. การประเมนิ ผลการใช้หลักสตู รต้านทจุ รติ ศกึ ษาของ หลกั สูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
สถานศึกษา โดยประเมินเกี่ยวกับ 1 - รำยงำนผลกำรประเมิน
1 กำรใชห้ ลกั สตู รต้ำนทุจริต
5.1 โครงสรำ้ งหลักสูตรตำ้ นทจุ ริตศกึ ษำ 1 ศกึ ษำ
5.2 เนอื้ หำสำระ/หน่วยกำรเรยี นรู้ 1 - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ......................
5.3 วิธกี ำรจดั กำรเรยี นรู/้ สือ่ แหลง่ เรียนรู้ 1
5.4 กำรวดั และประเมินผลกำรจดั กำรเรยี นรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลกั สตู รต้ำนทุจรติ ศึกษำ 3

รวมคะแนน
๖. ปจั จัยความสาเรจ็

รวมคะแนน

9

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
5 ทีไ่ ด้
๗. ประโยชน์ทีไ่ ดร้ ับจากการนาหลักสตู รต้านทุจรติ ศกึ ษาไปใช้ 3
รวมคะแนน 100

8. ปญั หา/อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ
รวมคะแนน

รวมคะแนนทัง้ หมด

10

แผนภูมิ แนวทางที่ 2 บูรณาการกบั กลมุ่ สาระการเรียนร้สู ังคมศึกษาฯ

การนาหลกั สตู รต้านทจุ ริตศึกษาไปใช้
บรู ณาการกบั กล่มุ สาระการเรยี นรูส้ ังคมศึกษาฯ

1. กำรบรหิ ำรจัดกำรหลกั สตู รฯ

2. กำรนำหลกั สูตรฯ ไปใช้

- ใสห่ มำยเหตุ บูรณำกำรกับกลุม่ สงั คมฯ - จดั ทำแผนกำรเรยี นร้บู รู ณำกำร

- ใสค่ ำอธบิ ำยรำยวชิ ำเพ่ิมเตมิ - จัดกำรเรียนกำรสอน

- วเิ ครำะหเ์ นือ้ หำในสงั คมกับรำยวชิ ำเพิม่ เตมิ - จดั ทำส่อื กำรสอน

- บูรณำกำรเน้ือหำทส่ี อดคลอ้ งกนั - วดั ผล/ประเมนิ ผล

- ตรวจสอบเน้อื หำทบี่ ูรณำกำรให้ครบ - ตัดสนิ รวมกับกลุ่มสำรกำรเรียนรู้

40 ชม. สังคมฯ

3. กำรนเิ ทศติดตำมผลกำรนำหลักสตู รฯ ไปใช้

4. ผลที่เกิดจำกกำรนำหลักสตู รฯ ไปใช้

ไม่ผา่ น ไม่ผา่ น

5.ประเมินผลกำรใช้หลกั สูตรฯ

ผ่าน

6. ปจั จัยควำมสำเร็จ

7. ประโยชนท์ ่ไี ดร้ ับ

8. ปญั หำ/อปุ สรรค/ข้อเสนอแนะ

สรปุ และรายงานผล

11

แนวทางการนาหลักสตู รต้านทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้
แนวทางที่ 2 บรู ณาการการเรยี นการสอนกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง

๑. การบรหิ ารจดั การหลักสตู รต้านทจุ ริตศึกษา - บันทกึ กำรประชมุ

๑.๑ ประชมุ ครูเพ่ือสรำ้ งกำรรับรู้และควำมตระหนกั ในกำรนำ - คำส่งั แตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรดำเนินงำน

หลักสตู รตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ - บนั ทกึ กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

๑.๒ แต่งต้งั คณะกรรมกำรดำเนินงำน - ประชำสมั พนั ธผ์ ่ำน Line/Facebook/แผน่ พบั /

๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือขอควำม website

เหน็ ชอบเก่ียวกบั กำรนำหลกั สูตรต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ - คำสงั่ มอบหมำยงำน

๑.๔ ประชำสมั พนั ธ์แนวทำงกำรนำหลกั สูตรต้ำนทุจรติ - คำสั่งแตง่ ต้ังผ้นู ิเทศภำยในสถำนศกึ ษำ

ศึกษำไปใช้ ให้ผ้ปู กครองและผมู้ สี ว่ นเกย่ี วข้องทรำบ ผำ่ นช่องทำงตำ่ ง ๆ - รำยงำนผลกำรนำหลกั สตู รต้ำนทุจรติ ศึกษำ ไปใช้

๑.๕ จดั ทำคำสั่งมอบหมำยให้ครูนำหลกั สูตรตำ้ นทุจรติ - อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................

ศกึ ษำไปใช้ในกำรจดั กำรเรียนรู้แต่ละระดบั ชนั้ เรยี น

๑.๖ แต่งต้งั ผู้นเิ ทศภำยในสถำนศกึ ษำทำหน้ำท่นี ิเทศ

กำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศกึ ษำไปใช้

๑.๗ จัดทำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อตน้ สังกัดอย่ำงต่อเน่อื ง

๒. แนวทางการนาหลักสูตรตา้ นทุจรติ ศึกษาไปใช้ - หลักสูตรสถำนศึกษำ
๒.๑ ใส่หมำยเหตุ คำวำ่ บูรณำกำร “รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกัน - แบบวเิ ครำะหเ์ นอ้ื หำทีบ่ ูรณำกำรระหวำ่ งกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำฯ กบั รำยวิชำเพิ่มเติม
กำรทจุ ริต”กบั กลุ่มสำระกำรเรียนร้สู งั คมศึกษำฯ ใต้โครงสรำ้ งวลำเรยี น กำรป้องกันกำรทจุ ริต
ของหลักสตู รสถำนศึกษำ - แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้
ทบี่ ูรณำกำรกบั กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศกึ ษำ
๒.๒ นำคำอธิบำย “รำยวชิ ำเพมิ่ เติมกำรป้องกันกำรทุจริต” ใส่เพ่มิ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ในกลุ่มสำระกำรเรยี นรูส้ ังคมศึกษำฯ - ส่อื ประกอบกำรสอน
- เครอ่ื งมือวัดและประเมนิ แผนในแตล่ ะผลกำร
๒.๓ วเิ ครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนร้/ู จดุ ประสงคก์ ำรเรยี นรู้ เรยี นรู้
และเนื้อหำทกี่ ำหนดใน“รำยวิชำเพิม่ เตมิ กำรป้องกันกำรทุจรติ ” แต่ละ - บันทกึ หลงั สอน
ประเด็นท่ีสมั พนั ธ์หรือสอดคล้องกบั มำตรฐำนกำรเรยี นรู/้ ตัวชว้ี ดั สำระ - อนื่ ๆ (ระบุ)........................
และเนอื้ หำสำระของกลมุ่ สำระกำรเรยี นรูส้ ังคมศึกษำฯ โดยวเิ ครำะห์
ให้ครบทกุ หน่วยกำรเรียนรู้และครบเนื้อหำตำมที่ “รำยวิชำเพิ่มเตมิ
กำรปอ้ งกนั กำรทจุ ริต”กำหนด

๒.๔ นำเนอื้ หำทีส่ ัมพนั ธห์ รอื สอดคล้องกันมำบูรณำกำรด้วยกนั และ
กำหนดเวลำเรียนในแต่ละครั้ง

2.5 ตรวจสอบเน้อื หำ”รำยวิชำเพ่ิมเติมกำรป้องกนั กำรทุจรติ ” กบั
เนือ้ หำท่บี รู ณำกำรกบั กล่มุ สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำฯ ให้ครบ ท้ัง 4
หน่วยกำรเรยี นรู้ และครบ 40 ชัว่ โมง

๒.๖ จัดทำแผนกำรเรียนรู้บูรณำกำร “รำยวิชำเพิม่ เติม กำรป้องกัน
กำรทุจรติ ”กับกลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้สังคมศกึ ษำฯ ใหส้ อดคล้องกับตำรำง
วิเครำะห์

12

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง

๒.7 ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ ทบ่ี ูรณำกำรกบั
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้สังคมศกึ ษำฯ

๒.8 ครูจัดทำ/จดั หำสือ่ ท่ีสอดคลอ้ งกับแผนกำรเรียนรู้ทบ่ี รู ณำกำร
กบั กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้สงั คมศกึ ษำฯ

๒.9 ครวู ดั และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ในแตล่ ะคร้งั และลง
บันทกึ หลงั สอน

2.10 ครูตดั สินผลกำรเรียน “รำยวิชำเพ่ิมเติมกำรปอ้ งกนั กำร
ทุจรติ ” รวมกบั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำฯ เมื่อสน้ิ ปีกำรศึกษำ
หรือส้ินภำคเรยี น (ตำมเกณฑ์ ที่สถำนศึกษำกำหนด)

๓. นเิ ทศตดิ ตามผลการนาหลักสตู รต้านทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้ - เคร่ืองมือนเิ ทศภำยในโรงเรยี น
๓.๑ จัดทำเครอ่ื งมอื นเิ ทศเปน็ รำยภำคและหรือรำยปี - ปฏิทนิ หรอื แผนกำรนิเทศภำยใน
๓.๒ จัดทำปฏิทินกำรนิเทศและหรอื แผนกำรนเิ ทศ - ภำพถำ่ ยกำรนิเทศ/ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
๓.๓ ดำเนินกำรนเิ ทศตำมปฏิทนิ และหรือแผนกำรนเิ ทศ - บนั ทึกกำรนิเทศ
๓.๔ สะทอ้ นผลกำรนิเทศ - อน่ื ๆ (ระบุ).......................
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงและหรอื พฒั นำ

๔. ผลทเ่ี กดิ จากการใช้หลกั สูตรตา้ นทจุ ริตศกึ ษา - เครอื่ งมือประเมนิ คุณลักษณะ5 ประกำรของ

4.1 จัดทำเคร่อื งมือประเมนิ ผลคณุ ลกั ษณะ 5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต

โรงเรียนสุจรติ - สรุปผลกำรประเมนิ คณุ ลักษณะ5 ประกำรของ

4.2 ดำเนินกำรประเมินผลคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรียนสุจรติ

โรงเรยี นสจุ รติ - อื่น ๆ (ระบุ)........................

4.3 สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร

โรงเรียนสจุ รติ

1) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มที กั ษะกระบวนกำรคดิ ในระดบั

ดีข้ึนไป

2) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มวี ินยั ในระดับดขี น้ึ ไป

3) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มคี วำมซ่ือสตั ยส์ ุจริต ในระดับดีขึน้ ไป

4) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ อยู่อย่ำงพอเพยี ง ในระดับดขี ึ้นไป

5) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มีจติ สำธำรณะ ในระดับดีข้นึ ไป

๕. การประเมนิ ผลการใช้หลักสูตรต้านทจุ ริตศกึ ษาของสถานศึกษา - แบบประเมนิ กำรใชห้ ลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศกึ ษำ
โดยประเมนิ เกีย่ วกบั - รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตร
- อื่น ๆ (ระบุ)........................
5.1 โครงสรำ้ งหลักสตู รต้ำนทจุ รติ ศกึ ษำ
5.2 เนือ้ หำสำระ/หนว่ ยกำรเรียนรู้
5.3 วธิ ีกำรจัดกำรเรยี นรู้/สื่อแหล่งเรียนรู้
5.4 กำรวดั และประเมนิ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลกั สตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำ

รายการพิจารณา 13
๖. ปจั จยั ความสาเรจ็ เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง

๗. ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการนาหลกั สตู รตา้ นทุจรติ ศึกษาไปใช้

8. ปญั หา/อปุ สรรค และข้อเสนอแนะ

14

เกณฑก์ ารประเมิน : แนวทางที่ 2 บรู ณาการการเรียนการสอนกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
14 ทไ่ี ด้
1. การบริหารจดั การหลักสูตรต้านทุจรติ ศกึ ษา 2 - บนั ทึกกำรประชมุ
๑.๑ ประชุมครเู พอ่ื สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนกั ใน 2 - คำสง่ั แตง่ ตั้ง
2 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
กำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ 2 - บนั ทึกกำรประชุม
๑.๒ แตง่ ต้ังคณะกรรมกำรดำเนินงำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขน้ั พ้ืนฐำน เพ่ือขอ 2 - ประชำสมั พนั ธผ์ ำ่ น
2 Line/Facebook/แผ่น
ควำมเหน็ ชอบเกย่ี วกับกำรนำหลกั สตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ 2 พับ/website
๑.๔ ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรนำหลกั สตู รต้ำนทจุ รติ - คำส่งั มอบหมำยงำน
40 - คำสง่ั แตง่ ตง้ั ผู้นิเทศ
ศึกษำไปใชใ้ ห้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกย่ี วข้องทรำบ ผ่ำน 4 ภำยในสถำนศึกษำ
ชอ่ งทำงต่ำง ๆ - รำยงำนผลกำรนำ
4 หลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำ
๑.๕ จัดทำคำสงั่ มอบหมำยให้ครนู ำหลกั สตู รต้ำนทุจริต 4 ไปใช้
ศึกษำไปใชใ้ นกำรจดั กำรเรียนรแู้ ตล่ ะระดบั ชัน้ เรียน - อื่น ๆ
4 (ระบ)ุ ......................
๑.๖ แตง่ ตัง้ ผู้นเิ ทศภำยในสถำนศึกษำทำหน้ำทน่ี ิเทศ
กำรนำหลกั สูตรต้ำนทุจริตศกึ ษำไปใช้ - หลกั สตู รสถำนศึกษำ
- แบบวิเครำะห์เน้ือหำท่ี
๑.๗ จดั ทำรำยงำนผลขับเคล่ือนหลักสตู รสถำนศึกษำ บูรณำกำรระหว่ำงกลมุ่
สำระกำรเรียนรสู้ งั คม
รวมคะแนน ศกึ ษำฯ กับรำยวชิ ำ
2. แนวทางการนาหลักสตู รตา้ นทจุ รติ ศึกษาไปใช้ เพ่ิมเติมกำรป้องกันกำร
ทจุ รติ
๒.๑ ใส่หมำยเหตุ คำว่ำ บรู ณำกำร “รำยวชิ ำเพ่ิมเตมิ - แผนกำรจดั กำรเรียนรู้
กำรป้องกนั กำรทุจรติ ”กับกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ ที่บูรณำกำรกบั กลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯ ใตโ้ ครงสรำ้ งวลำเรียนของหลักสตู ร กำรเรยี นร้สู งั คมศกึ ษำ
สถำนศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
- ส่ือประกอบกำรสอน
๒.๒ นำคำอธบิ ำย “รำยวิชำเพม่ิ เติมกำรป้องกัน - เครอ่ื งมือวดั และ
กำรทุจริต” ใสเ่ พ่มิ ในกล่มุ สำระกำรเรยี นรู้สงั คมศึกษำฯ ประเมินผลในแตล่ ะ
แผนกำรเรียนรู้
๒.๓ วเิ ครำะห์หน่วยกำรเรยี นร/ู้ ผลกำรเรียนร/ู้ จุดประสงค์ - บนั ทึกหลังสอน
กำรเรียนรูแ้ ละเนื้อหำที่กำหนดใน“รำยวชิ ำเพม่ิ เตมิ กำรป้องกนั
กำรทุจริต” แต่ละประเดน็ ทส่ี ัมพันธห์ รอื สอดคล้องกบั
มำตรฐำนกำรเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั สำระและเนื้อหำสำระของกลุ่ม
สำระกำรเรียนรสู้ ังคมศึกษำฯ โดยวเิ ครำะห์ให้ครบทุกหน่วย
กำรเรียนรแู้ ละครบเน้อื หำตำมท่ี “รำยวชิ ำเพิม่ เตมิ กำรปอ้ งกัน
กำรทจุ รติ ”กำหนด

๒.๔ นำเนือ้ หำทีส่ ัมพนั ธ์หรือสอดคล้องกันมำบูรณำกำร
ดว้ ยกัน และกำหนดเวลำเรยี นในแต่ละคร้ัง

15

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
4 ท่ีได้
2.5 ตรวจสอบเนอื้ หำ”รำยวิชำเพ่มิ เตมิ กำรป้องกนั กำร - อ่นื ๆ
ทจุ ริต” กับเนื้อหำทบ่ี รู ณำกำรกบั กล่มุ สำระกำรเรยี นรสู้ งั คม 4 (ระบ)ุ ........................
ศึกษำฯ ให้ครบท้งั 4 หนว่ ยกำรเรียนรู้ และครบ 40 ช่วั โมง
4 - เคร่ืองมือนิเทศภำยใน
๒.๖ จัดทำแผนกำรเรียนรู้บูรณำกำร “รำยวชิ ำเพิ่มเติม 4 โรงเรยี น
กำรปอ้ งกันกำรทจุ ริต”กบั กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำฯ 4 - ปฏิทนิ และหรอื แผนกำร
ให้สอดคล้องกบั ตำรำงวเิ ครำะห์ 4 นิเทศภำยใน
- ภำพถ่ำยกำรนเิ ทศ/
๒.7 ครจู ัดกำรเรยี นรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทบี่ รู ณำ 10 ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
กำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำฯ 2 - บนั ทึกกำรนิเทศ
2 - อืน่ ๆ (ระบ)ุ ..............
๒.8 ครจู ดั ทำ/จัดหำสอ่ื ท่ีสอดคล้องกับแผนกำรเรยี นรู้ที่ 2
บรู ณำกำรกบั กลมุ่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำฯ 2 - เครอื่ งมือประเมิน
2 คุณลกั ษณะ 5 ประกำร
๒.9 ครวู ัดและประเมนิ ผลกำรจัดกำรเรียนรใู้ นแต่ละคร้ัง ของโครงกำรโรงเรยี น
และลงบันทึกหลังสอน 20 สจุ รติ
5 - สรุปผลกำรประเมิน
2.10 ครูตดั สนิ ผลกำรเรยี น “รำยวิชำเพิ่มเตมิ 5 คุณลักษณะ 5 ประกำร
กำรป้องกันกำรทจุ รติ ” รวมกับกล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ สงั คม ของโครงกำรโรงเรยี น
ศึกษำฯ เม่ือส้นิ ปีกำรศึกษำ หรือสิน้ ภำคเรียน (ตำมเกณฑ์ 2 สจุ ริต
ท่สี ถำนศึกษำกำหนด) - อน่ื ๆ
(ระบ)ุ ........................
รวมคะแนน
๓. นเิ ทศตดิ ตามผลการนาหลกั สตู รต้านทจุ ริตศกึ ษาไปใช้

๓.๑ จัดทำเครอื่ งมอื นิเทศเปน็ รำยภำคและหรือรำยปี
๓.๒ จัดทำปฏทิ ินกำรนิเทศและหรือแผนกำรนิเทศ
๓.๓ ดำเนนิ กำรนิเทศตำมปฏทิ นิ และหรือแผนกำรนิเทศ
๓.๔ สะท้อนผลกำรนิเทศ
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงและหรอื พฒั นำ

รวมคะแนน
๔. ผลท่ีเกดิ จากการนาหลกั สูตรต้านทจุ ริตศึกษาไปใช้

4.1 จดั ทำเครื่องมือประเมินผลคณุ ลกั ษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรยี นสุจรติ

4.2 ดำเนินกำรประเมนิ ผลคุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรียนสุจริต

4.3 สรปุ ผลกำรประเมนิ คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรยี นสุจริต

1) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มีทกั ษะกระบวนกำรคดิ
ในระดับดีขน้ึ ไป

รายการพิจารณา คะแนน 16
คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
2) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มวี ินัย ในระดบั ดขี ึ้นไป 2 ที่ได้
3) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มคี วำมซื่อสตั ย์สจุ ริต ในระดับ 2
ดีข้ึนไป 2 - แบบประเมนิ กำรใช้
4) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ อยู่อย่ำงพอเพยี ง ในระดับ 2 หลักสูตรตำ้ นทุจริตศึกษำ
ดขี ึน้ ไป - รำยงำนผลกำรประเมนิ
5) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มจี ิตสำธำรณะ ในระดบั 5 กำรใชห้ ลักสตู รตำ้ นทุจรติ
ดีขน้ึ ไป 1 ศึกษำ
1 - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ............
รวมคะแนน 1
๕. การประเมนิ ผลการใช้หลักสตู รตา้ นทจุ ริตศกึ ษาของ 1
สถานศกึ ษา โดยประเมินเกีย่ วกับ 1

5.1 โครงสร้ำงหลกั สตู รตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำ 3
5.2 เนือ้ หำสำระ/หน่วยกำรเรียนรู้ 5
5.3 วธิ ีกำรจัดกำรเรียนรู้/สอ่ื แหลง่ เรียนรู้
5.4 กำรวดั และประเมนิ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 3
5.5 รำยงำนผลกำรประเมนิ กำรใช้หลกั สตู รต้ำนทุจริต 100
ศึกษำ

รวมคะแนน
๖. ปัจจยั ความสาเร็จ

รวมคะแนน
๗. ประโยชน์ท่ไี ดร้ บั จากการนาหลักสูตรตา้ นทจุ รติ ศึกษา
ไปใช้

รวมคะแนน
8. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รวมคะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด

17

แผนภมู ิ แนวทางที่ 3 บรู ณาการการเรียนการสอนกับกลมุ่ สาระอ่ืน

การนาหลกั สูตรตา้ นทุจรติ ศกึ ษาไปใช้
บรู ณาการการเรยี นการสอนกับกลุ่มสาระอน่ื

1.กำรบรหิ ำรจัดกำรหลักสูตรฯ

2. กำรนำหลกั สตู รฯ ไปใช้

- ใสห่ มำยเหตุ บรู ณำกำร “รำยวชิ ำเพ่ิมเตมิ กำรปอ้ งกนั กำรทจุ รติ ใต้โครงสร้ำงเวลำ
เรยี นกบั กล่มุ สำระอน่ื

- นำคำอธิกำยรำยวิชำเพม่ิ เตมิ ตอ่ ท้ำยคำอธิบำยวิชำทีบ่ ูรณำกำร
- วเิ ครำะหำหน่วย/ผลกำรเรยี นรู้ ครบทกุ หนว่ ยกำรเรยี นรู้
- กำหนดเน้อื หำ/สำระกำรเรยี นรู้ทส่ี อดคลอ้ งฯ
- ตรวจควำมสอดคล้องระหว่ำงกลุม่ สำระฯ กบั หลักสตู รที่บูรณำกำร
- จดั กจิ กรรมกำรเรยี นรทู้ ่ีบรู ณำกำร
- จดั ทำ/จดั หำส่ือทส่ี อดคล้อง
- วัดและประเมนิ ผลฯ
- ตัดสินผลกำรจัดกำรเรียนรู้

3. กำรนิเทศตดิ ตำมผลกำรนำหลักสตู รฯ ไปใช้

4. ผลทีเ่ กิดจำกกำรนำหลักสตู ร ฯ ไปใช้

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

5.ประเมินผลกำรใชห้ ลกั สูตร

ผา่ น

6. ปจั จัยควำมสำเร็จ

7. ประโยชนท์ ไี่ ดร้ ับ

8. ปญั หำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สรปุ และรายงานผล

18

แนวทางการนาหลกั สตู รต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้
แนวทางท่ี 3 บรู ณาการการเรียนการสอนกบั กลุ่มสาระการเรยี นร้อู ่ืน

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง

๑. การบรหิ ารจัดการหลกั สตู รต้านทุจรติ ศกึ ษา - บนั ทึกกำรประชุม

๑.๑ ประชุมครูเพือ่ สรำ้ งกำรรับร้แู ละควำมตระหนกั ในกำรนำหลกั สตู ร - คำส่ังแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน

ต้ำนทจุ ริตศกึ ษำไปใช้ - บันทกึ กำรประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

๑.๒ แต่งตง้ั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน - ประชำสัมพนั ธผ์ ่ำน Line/Facebook/แผ่น

๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำข้นั พ้ืนฐำน เพื่อขอควำม พบั /website

เหน็ ชอบเกีย่ วกบั กำรนำหลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศกึ ษำไปใช้ - คำสัง่ มอบหมำยงำน

๑.๔ ประชำสมั พนั ธแ์ นวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำไปใช้ - คำสงั่ แต่งต้ังผนู้ ิเทศภำยในสถำนศึกษำ

ให้ผู้ปกครองและผู้มสี ว่ นเกี่ยวขอ้ งทรำบ ผำ่ นชอ่ งทำงต่ำง ๆ - รำยงำนผลกำรนำหลักสตู รต้ำนทุจริตศึกษำ

๑.๕ จดั ทำคำส่งั มอบหมำยให้ครูนำหลักสูตรต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ ไปใช้

ในกำรจัดกำรเรยี นรู้แต่ละระดับช้นั เรยี น - อ่ืน ๆ (ระบุ)......................

๑.๖ แตง่ ต้ังผ้นู ิเทศภำยในสถำนศึกษำทำหน้ำที่นิเทศกำรนำหลักสตู ร

ตำ้ นทจุ รติ ศกึ ษำไปใช้

๑.๗ จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนต่อต้นสงั กัดอย่ำงต่อเนื่อง

๒. แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้ - หลักสูตรสถำนศกึ ษำ

๒.๑ ใสห่ มำยเหตุ บรู ณำกำร “รำยวชิ ำเพิม่ เติม กำรป้องกันกำรทุจริต” - แบบวเิ ครำะห์กำรบูรณำกำรกลุ่มสำระ

กับกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้อนื่ ใต้โครงสรำ้ งเวลำเรยี นของหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรเรียนรอู้ ่นื กับรำยวชิ ำเพิ่มเตมิ

๒.๒ นำคำอธิบำย “รำยวิชำเพม่ิ เตมิ กำรป้องกนั กำรทุจรติ ” ไปใส่เพิ่ม - แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ ท่ีบรู ณำกำรกับกลมุ่

ในกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ท่นี ำไปบูรณำกำร สำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ

๒.๓ วิเครำะห์หน่วยกำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู/้ จุดประสงคก์ ำรเรยี นรแู้ ละ - บันทึกหลังกำรสอน

เนอื้ หำท่ีกำหนดใน“รำยวชิ ำเพ่มิ เติมกำรป้องกันกำรทุจรติ ” แตล่ ะ - ส่อื ประกอบกำรสอน

ประเด็นท่ีสมั พนั ธห์ รอื สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู/้ ตวั ชว้ี ดั สำระและ - เครอ่ื งมือวดั ผลและประเมินผลในแตล่ ะ

เน้อื หำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นำไปบรู ณำกำร โดยวเิ ครำะห์ให้ครบ แผนกำรเรียนรู้

ทุกหนว่ ยกำรเรียนรู้และครบตำมเนอ้ื หำท่ี “รำยวิชำเพม่ิ เติมกำรป้องกนั กำร - อ่ืน ๆ (ระบุ)........................
ทุจริต”กำหนด

๒.๔ นำเนอ้ื หำท่สี มั พันธ์หรือสอดคล้องกันมำบรู ณำกำรด้วยกนั และ

กำหนดเวลำเรยี นในแตล่ ะคร้ัง

2.5 ตรวจสอบเนือ้ หำ”รำยวิชำเพม่ิ เตมิ กำรปอ้ งกันกำรทุจรติ ” กับ

เน้อื หำทบี่ รู ณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรยี นรู้อ่ืน ๆ ให้ครบท้ัง 4 หน่วยกำร

เรยี นรู้ และครบ 40 ชวั่ โมง

๒.๖ จดั ทำแผนกำรเรียนรู้บูรณำกำร “รำยวิชำเพมิ่ เติม กำรปอ้ งกนั กำร

ทุจริต”กบั กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับตำรำงกำรวิเครำะห์

๒.7 ครจู ัดกำรเรยี นกำรรู้ตำมแผนกำรจดั กำรเรยี นรู้ ท่ีบรู ณำกำร

๒.8 ครจู ัดทำและจัดหำสื่อท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ทบี่ ูรณำกำร

๒.9 ครูวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนร้ใู นแตล่ ะครง้ั

19

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง

2.10 ครูตดั สนิ ผลกำรเรียนรู้ “รำยวชิ ำเพ่มิ เติม
กำรป้องกนั กำรทจุ รติ ” รวมกับกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ ทน่ี ำ ไปบรู ณำกำร
เม่ือส้ินปีกำรศึกษำ หรือสนิ้ ภำคเรยี น (ตำมเกณฑ์ที่สถำนศกึ ษำกำหนด)

๓. นเิ ทศติดตามผลการนาหลักสตู รต้านทุจริตศกึ ษาไปใช้ - เครอื่ งมือนเิ ทศภำยในโรงเรียน
๓.๑ จัดทำเครื่องมือนิเทศเป็นรำยภำคและหรือรำยปี - ปฏทิ นิ และหรือแผนกำรนิเทศภำยใน
๓.๒ จดั ทำปฏิทินกำรนเิ ทศ และหรอื แผนกำรนเิ ทศ - ภำพถำ่ ยกำรนเิ ทศ/ภำพถำ่ ยกำรสะท้อนผล
๓.๓ ดำเนนิ กำรนิเทศตำมปฏทิ นิ และหรือแผนกำรนิเทศ - บนั ทกึ กำรนเิ ทศ
๓.๔ สะทอ้ นผลกำรนเิ ทศ - อืน่ ๆ (ระบุ).......................
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรงุ และหรือพัฒนำ

๔. ผลทเ่ี กิดจากการนาหลกั สตู รตา้ นทุจริตศกึ ษาไปใช้ - เครอื่ งมือประเมินคุณลกั ษณะ 5 ประกำร
4.1 จดั ทำเคร่ืองมือประเมนิ ผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำร ของโครงกำร ของโครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต
- สรปุ ผลกำรประเมนิ คณุ ลักษณะ 5 ประกำร
โรงเรยี นสุจรติ ของโครงกำรโรงเรยี นสจุ รติ
4.2 ดำเนินกำรประเมนิ ผลคณุ ลักษณะ5 ประกำร ของโครงกำร
- อ่ืน ๆ (ระบุ)........................
โรงเรยี นสุจรติ .
4.3 สรุปผลกำรประเมนิ คุณลักษณะ5 ประกำร ของโครงกำรโรงเรยี น

สุจรติ
1) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มที ักษะกระบวนกำรคิด ในระดับดขี ึน้ ไป
2) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มีวินยั ในระดบั ดขี ้ึนไป
3) นกั เรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมซือ่ สัตยส์ ุจรติ ในระดบั ดขี ึ้นไป
4) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ อย่อู ยำ่ งพอเพยี ง ในระดบั ดีข้ึนไป
5) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มจี ิตสำธำรณะ ในระดบั ดีขึน้ ไป

๕. การประเมนิ ผลการใชห้ ลักสตู รตา้ นทุจรติ ศกึ ษาของสถานศกึ ษา โดย - แบบประเมนิ กำรใชห้ ลักสตู รต้ำนทจุ รติ ศกึ ษำ
ประเมนิ เกีย่ วกับ - รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลกั สูตรตำ้ น
ทจุ รติ ศกึ ษำ
5.1 โครงสร้ำงหลักสูตรต้ำนทุจรติ ศกึ ษำ
5.2 เนื้อหำสำระ/หน่วยกำรเรยี นรู้ - อนื่ ๆ (ระบุ)........................
5.3 วธิ ีกำรจดั กำรเรยี นร้/ู สือ่ แหล่งเรียนรู้
5.4 กำรวัดและประเมินผลกำรจดั กำรเรียนรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำ

๖. ปจั จยั ความสาเร็จ

๗. ประโยชน์ทีไ่ ดร้ ับจากการนาหลกั สตู รต้านทุจริตศึกษาไปใช้

8. ปญั หา/อุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ

20

เกณฑ์การประเมนิ : แนวทางที่ 3 บรู ณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรยี นร้อู ่ืน

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
14 ทีไ่ ด้
1. การบรหิ ารจัดการหลักสตู รต้านทจุ ริตศึกษา 2 - บนั ทึกกำรประชมุ
๑.๑ ประชุมครเู พ่อื สรำ้ งกำรรับรู้และควำมตระหนกั 2 - คำสง่ั แต่งตงั้ คณะกรรมกำร
2 ดำเนนิ งำน
ในกำรนำหลกั สตู รต้ำนทุจรติ ศึกษำไปใช้ - บันทึกกำรประชมุ
๑.๒ แตง่ ต้ังคณะกรรมกำรดำเนนิ งำน 2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พนื้ ฐำน - ประชำสัมพนั ธ์ผำ่ น
2 Line/Facebook/แผน่ พบั /
เพ่ือขอควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ 2 website
ศกึ ษำไปใช้ 2 - คำสัง่ มอบหมำยงำน
- คำส่งั แต่งตงั้ ผู้นิเทศภำยใน
๑.๔ ประชำสมั พันธ์แนวทำงกำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ รติ สถำนศกึ ษำ
ศึกษำ ไปใชใ้ ห้ผู้ปกครองและผู้มีสว่ นเกี่ยวขอ้ งทรำบ ผ่ำน - รำยงำนผลกำรนำหลักสตู ร
ชอ่ งทำงตำ่ ง ๆ ตำ้ นทุจรติ ศึกษำ ไปใช้
- อนื่ ๆ (ระบ)ุ ......................
๑.๕ จัดทำคำส่งั มอบหมำยให้ครนู ำหลักสูตรต้ำนทจุ ริต
ศึกษำไปใชใ้ นกำรจัดกำรเรียนรูแ้ ตล่ ะระดับช้ันเรยี น

๑.๖ แต่งต้ังผู้นิเทศภำยในสถำนศกึ ษำทำหน้ำที่นิเทศ
กำรนำหลกั สูตรต้ำนทจุ ริตศกึ ษำไปใช้

๑.๗ จัดทำรำยงำนผลขับเคลอื่ นหลกั สูตรสถำนศึกษำ

รวมคะแนน 40 - หลกั สูตรสถำนศึกษำ
4 - แบบวเิ ครำะห์กำรบรู ณำกำร
2. แนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศกึ ษาไปใช้ 4 กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้อืน่ กบั
4 รำยวิชำเพมิ่ เติม
๒.๑ ใส่หมำยเหตุ บูรณำกำร “รำยวชิ ำเพม่ิ เติม กำร - แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ ท่ี
ป้องกันกำรทจุ รติ ”กบั กล่มุ สำระกำรเรียนรู้อ่ืน ใตโ้ ครงสรำ้ ง 4 บูรณำกำรกับกลมุ่ สำระกำร
เวลำเรียนของหลกั สูตรสถำนศกึ ษำ 4 เรียนรู้อื่น ๆ
- บันทกึ หลังกำรสอน
๒.๒ นำคำอธบิ ำย “รำยวิชำเพ่มิ เติมกำรป้องกนั - สอ่ื ประกอบกำรสอน
กำรทจุ รติ ” ไปใส่เพิ่มในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีนำไป - เครือ่ งมือวดั ผลและ
บูรณำกำร ประเมนิ ผลในแตล่ ะแผนกำร
เรยี นรู้
๒.๓ วเิ ครำะหห์ นว่ ยกำรเรียนร้/ู ผลกำรเรยี นร/ู้ จุดประสงค์
กำรเรียนรแู้ ละเน้ือหำที่กำหนดใน“รำยวชิ ำเพม่ิ เติมกำร - อื่น ๆ (ระบุ)........................
ป้องกนั กำรทุจรติ ” แต่ละประเด็นทสี่ ัมพันธ์หรือสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชวี้ ดั สำระและเน้ือหำของกลุม่
สำระกำรเรียนรู้ทนี่ ำไปบรู ณำกำร โดยวเิ ครำะห์ให้ครบ
ทุกหน่วยกำรเรยี นรู้ และครบตำมเน้อื หำที่ “รำยวิชำเพ่มิ เติม
กำรปอ้ งกนั กำรทจุ ริต”กำหนด

๒.๔ นำเนือ้ หำท่ีสัมพนั ธ์หรือสอดคล้องกันมำบูรณำกำร
ดว้ ยกนั และกำหนดเวลำเรยี นในแตล่ ะครั้ง

2.5 ตรวจสอบเนือ้ หำ”รำยวิชำเพิม่ เตมิ กำรป้องกนั
กำรทจุ ริต” กับเนื้อหำที่บูรณำกำรกับกลมุ่ สำระกำรเรียนรู้
อ่ืน ๆ ให้ครบท้ัง 4 หน่วยกำรเรยี นรู้ และครบ 40 ชัว่ โมง

21

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง
4 ทไี่ ด้
๒.๖ จัดทำแผนกำรเรียนรู้บูรณำกำร “รำยวชิ ำเพิม่ เติม
กำรปอ้ งกนั กำรทุจรติ ”กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ให้ 4 - เครอ่ื งมือนิเทศภำยใน
สอดคลอ้ งกับตำรำงกำรวเิ ครำะห์ 4 โรงเรียน
4 - ปฏทิ ินและหรือแผนกำร
๒.7 ครูจดั กำรเรยี นกำรรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ 4 นิเทศภำยใน
ทบี่ รู ณำกำร - ภำพถำ่ ยกำรนิเทศ/ภำพถำ่ ย
10 กำรสะท้อนผล
๒.8 ครูจัดทำและจัดหำส่ือท่สี อดคล้องกับกำรจัดกำร 2 - บันทึกกำรนเิ ทศ
เรียนรู้ทบี่ ูรณำกำร 2 - อ่นื ๆ (ระบ)ุ .......................
2 - เครื่องมือประเมนิ
๒.9 ครูวดั และประเมินผลกำรจดั กำรเรยี นรใู้ นแตล่ ะครง้ั 2 คณุ ลักษณะ 5 ประกำร ของ
และประเมนิ ผล 2 โครงกำรโรงเรียนสจุ รติ
- สรุปผลกำรประเมนิ
2.10 ครูตดั สนิ ผลกำรเรยี นรู้ “รำยวชิ ำเพม่ิ เติม 20 คุณลักษณะ 5 ประกำร ของ
กำรปอ้ งกันกำรทุจรติ ” รวมกับกลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ ท่นี ำ 5 โครงกำรโรงเรียนสุจริต
ไปบูรณำกำร เม่ือสน้ิ ปีกำรศึกษำ หรือสน้ิ ภำคเรยี น 5 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................
(ตำมเกณฑ์ทสี่ ถำนศึกษำกำหนด)
2 .
รวมคะแนน 2
๓. นิเทศตดิ ตามผลการนาหลกั สูตรต้านทจุ ริตศกึ ษาไปใช้ 2

๓.๑ จดั ทำเคร่ืองมือนิเทศเปน็ รำยภำคและหรือรำยปี
๓.๒ จัดทำปฏิทนิ กำรนเิ ทศ และหรือแผนกำรนเิ ทศ
๓.๓ ดำเนนิ กำรนเิ ทศตำมปฏทิ นิ และหรือแผนกำรนเิ ทศ
๓.๔ สะท้อนผลกำรนิเทศ
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงและหรอื พฒั นำ

รวมคะแนน
๔. ผลที่เกิดจากการนาหลักสตู รต้านทจุ ริตศกึ ษาไปใช้
4.1 จดั ทำเคร่ืองมือประเมนิ ผลคุณลกั ษณะ 5 ประกำร ของ
โครงกำรโรงเรียนสุจรติ

4.2 ดำเนนิ กำรประเมนิ ผลคุณลกั ษณะ5 ประกำร ของ
โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต

4.3 สรปุ ผลกำรประเมนิ คุณลกั ษณะ5 ประกำร ของ
โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต

1) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนกำรคดิ
ในระดบั ดีขนึ้ ไป

2) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มวี นิ ัย ในระดบั ดขี ้ึนไป
3) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มีควำมซอ่ื สตั ย์สุจรติ
ในระดบั ดีข้ึนไป

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน 22
ทไ่ี ด้ เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง
4) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ อยู่อย่ำงพอเพยี ง ในระดบั
ดขี น้ึ ไป 2

5) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มีจติ สำธำรณะ ในระดบั 2
ดีขึ้นไป
5 - แบบประเมินกำรใช้หลกั สูตร
รวมคะแนน ต้ำนทุจรติ ศึกษำ
๕. การประเมินผลการใช้หลักสตู รตา้ นทุจรติ ศกึ ษาของ
สถานศกึ ษา โดยประเมนิ เกยี่ วกับ 1 - รำยงำนผลกำรประเมินกำร
1 ใชห้ ลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
5.1 โครงสร้ำงหลักสตู รต้ำนทุจรติ ศกึ ษำ
5.2 เนอ้ื หำสำระ/หนว่ ยกำรเรยี นรู้ 1 - อื่น ๆ (ระบุ)........................
5.3 วธิ ีกำรจัดกำรเรยี นรู้/ส่ือแหล่งเรียนรู้ 1
5.4 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรยี นรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรตำ้ นทจุ ริต 1
ศึกษำ
3
รวมคะแนน 5
๖. ปจั จยั ความสาเรจ็
3
รวมคะแนน 100
๗. ประโยชนท์ ีไ่ ด้รับจากการนาหลักสตู รต้านทุจริตศกึ ษา
ไปใช้

รวมคะแนน
8. ปญั หา/อปุ สรรค และข้อเสนอแนะ

รวมคะแนน

รวมคะแนนท้งั หมด

23

แผนภมู ิ แนวทางที่ 4 จดั ในกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น

การนาหลกั สตู รตา้ นทุจรติ ศกึ ษาไปใช้
จัดในกจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน

1.กำรบรหิ ำรจัดกำรหลกั สูตรฯ

2. กำรนำหลักสตู รฯ ไปใช้

- ใส่หมำยเหตรุ ำยวิชำเพิม่ เตมิ - จัดทำ/หำสือ่ กำรจัดกิจกรรม

จัดในกจิ กรรมพัฒนำผ้เู รียน - วัดและประเมนิ ผลกำรจัดกจิ กรรม

- วเิ ครำะหห์ น่วยกำรเรยี นรู้กบั - ตดั สินผลกำรเรียนรวมกับกิจกรรม

กจิ กรรมพัฒนำผเู้ รยี น พฒั นำผูเ้ รียน (ผ/มผ)

- บูรณำกำรเนื้อหำท่สี อดคล้องกัน

- ตรวจสอบเนือ้ หำครบ4 หน่วย 40 ชม.

- จัดทำแผนกำรจดั กจิ กรรม

3. กำรนเิ ทศติดตำมผลกำรนำหลักสูตรฯ ไปใช้

4. ผลที่เกิดจำกกำรนำหลักสตู รฯ ไปใช้

ไม่ผา่ น 5.ประเมนิ ผลกำรใช้หลักสูตรฯ ไมผ่ ่าน

ผา่ น

6. ปจั จัยควำมสำเร็จ

7. ประโยชนท์ ไ่ี ด้รับ

8. ปัญหำ/อปุ สรรค/ขอ้ เสนอแนะ

สรปุ และรายงาน
ผล

24

แนวทางการนาหลักสูตรต้านทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้
แนวทางที่ 4 จัดในกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น

รายการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง

1. การบรหิ ารจัดการหลกั สูตรต้านทจุ รติ ศกึ ษา - บนั ทึกกำรประชมุ

๑.๑ ประชุมครเู พื่อสรำ้ งกำรรับรแู้ ละควำมตระหนักในกำรนำ - คำสั่งแต่งต้งั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน

หลักสตู รตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ - บันทึกกำรประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

๑.๒ แต่งตง้ั คณะกรรมกำรดำเนินงำน - ประชำสมั พันธ์ผ่ำน Line/Facebook/แผน่ พบั /

๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำขั้นพ้นื ฐำน เพ่ือขอควำม website

เห็นชอบเก่ยี วกับกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้ - คำสัง่ มอบหมำยงำน

๑.๔ ประชำสัมพนั ธ์แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำไปใช้ - คำสั่งแต่งตงั้ ผ้นู เิ ทศภำยในสถำนศกึ ษำ

ให้ผปู้ กครองและผู้มสี ่วนเกีย่ วขอ้ งทรำบ ผ่ำนชอ่ งทำงตำ่ ง ๆ - รำยงำนผลกำรนำหลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำ ไปใช้

๑.๕ จัดทำคำส่ังมอบหมำยให้ครูนำหลกั สูตรต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ - อนื่ ๆ (ระบุ)......................

ในกำรจดั กำรเรียนรู้แต่ละระดบั ชน้ั เรียน

๑.๖ แตง่ ตง้ั ผ้นู เิ ทศภำยในสถำนศกึ ษำทำหน้ำที่นิเทศกำรนำ

หลักสตู รตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้

๑.๗ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อต้นสังกัดอย่ำงต่อเน่อื ง

2. แนวทางการนาหลักสตู รต้านทุจริตศึกษาไปใช้ - หลกั สตู รสถำนศึกษำ

กรณีท่ี จัดในกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน - แบบวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องระหวำ่ ง

๒.๑ ใสห่ มำยเหตุ “รำยวิชำเพมิ่ เติมกำรป้องกนั กำรทุจริต” จดั ใน รำยวิชำเพมิ่ เตมิ กำรป้องกนั กำรทุจรติ กบั กิจกรรม

กิจกรรมพฒั นำผู้เรยี น ไวใ้ ต้โครงสรำ้ งเวลำเรยี นหลกั สูตรสถำนศกึ ษำ พัฒนำผู้เรยี น

๒.๒ วิเครำะหห์ น่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้/จดุ ประสงค์กำร - แผนกำรจดั กจิ กรรมพฒั นำผู้เรียนทส่ี อดคล้องกบั

เรยี นรู้และเน้ือหำในหลกั สตู ร “รำยวชิ ำเพม่ิ เตมิ กำรป้องกันกำรทจุ ริต” รำยวชิ ำเพมิ่ เติมกำรปอ้ งกนั กำรทจุ รติ

ว่ำแตล่ ะหน่วยกำรเรียนรู้ มเี น้อื หำใดทส่ี ำมำรถจดั ในกิจกรรมพัฒนำ - สอ่ื ประกอบกำรสอน

ผ้เู รียน 3 กิจกรรม ไดแ้ ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลกู เสือ - เครื่องมือวดั และประเมนิ ผลในแตล่ ะแผนกำรจดั

เนตรนำรี ยวุ กำชำด ผ้บู ำเพ็ญประโยชน์ กจิ กรรมชมุ นุมชมรม) กจิ กรรม กจิ กรรม

เพอื่ สงั คมและสำธำรณประโยชน์ได้ - บันทกึ หลังกำรจัดกำรเรยี นรู้

๒.๓ นำเน้ือหำท่สี มั พนั ธ์หรอื สอดคล้องกันมำบรู ณำกำรดว้ ยกัน - เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน

และกำหนดเวลำเรียนในแต่ละครง้ั - อน่ื ๆ (ระบ)ุ ........................

2.4 ตรวจสอบเน้อื หำ”รำยวชิ ำเพ่ิมเตมิ กำรป้องกนั กำรทจุ ริต”

กบั เนอ้ื หำทจี่ ัดในกิจกรรมพฒั นำผเู้ รยี น ให้ครบทง้ั 4 หน่วยกำรเรียนรู้

และครบ 40 ช่ัวโมง

๒.5 จัดทำแผนกำรจดั กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนำผเู้ รยี น

ให้ครบ 40 ชัว่ โมง

๒.6 ครูจดั ทำหรอื จัดหำสื่อทส่ี อดคลอ้ งกบั กิจกรรมที่จัดใหก้ ับ

นกั เรียนในแตล่ ะครงั้

๒.7 วัดและประเมนิ ผลกำรจัดกจิ กรรมในแตล่ ะครั้ง และลงบนั ทกึ

หลังกำรจัดกิจกรรม

2.8 ครูตดั สนิ ผลกำรจัดกจิ กรรมรวมกบั กิจกรรมพฒั นำผู้เรียน ตำม

เกณฑ์ทีก่ ำหนดในกจิ กรรมพัฒนำผู้เรยี น (ผ่ำน/ไมผ่ ำ่ น)

25

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง

๓. นิเทศ ติดตามผลการนาหลกั สตู รต้านทจุ ริตศึกษาไปใช้ - แบบสังเกตกำรจดั กิจกรรม
๓.๑ จัดทำเครื่องมือสังเกตกำรจดั กจิ กรรม - บนั ทึกสงั เกตกำรณ์จัดกจิ กรรม
๓.๒ จัดทำปฏิทินกำรสังเกตกำรจดั กิจกรรม - ปฏิทนิ กำรจดั กจิ กรรม
๓.๓ ดำเนนิ กำรสังเกตกำรจัดกิจกรรม - ภำพถำ่ ยกำรจดั กจิ กรรม/ภำพถำ่ ยกำรสะท้อนผล
๓.๔ กำรสะท้อนผลกำรสงั เกตกำรจัดกิจกรรม เพื่อนำไปปรบั ปรุง/ - บนั ทึกกำรจดั กิจกรรม
- อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................
พัฒนำ
๓.๕ นำผลกำรสะทอ้ นกำรสงั เกต ไปปรบั ปรงุ /พัฒนำ

๔. ผลท่เี กิดจากการนาหลกั สตู รต้านทจุ รติ ศึกษาไปใช้ - เคร่ืองมือประเมนิ คุณลักษณะ5 ประกำรของ

4.1 จัดทำเครอื่ งมือประเมนิ ผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรียนสจุ ริต

โรงเรียนสจุ ริต - สรุปผลกำรประเมนิ คุณลักษณะ5 ประกำรของ

4.2 ดำเนนิ กำรประเมินผลคณุ ลักษณะ5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรียนสจุ รติ

โรงเรยี นสจุ รติ - อื่น ๆ (ระบุ)........................
4.3 สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะ5 ประกำรของโครงกำร

โรงเรยี นสุจรติ

1) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มีทกั ษะกระบวนกำรคิด ในระดบั

ดีข้นึ ไป

2) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มวี นิ ยั ในระดบั ดขี น้ึ ไป

3) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มคี วำมซื่อสตั ย์สุจริต ในระดบั ดีขึน้ ไป

4) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ อยู่อย่ำงพอเพยี ง ในระดบั ดีข้ึนไป

5) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มจี ติ สำธำรณะ ในระดบั ดีข้นึ ไป

๕. การประเมนิ ผลการใชห้ ลักสูตรต้านทุจรติ ศกึ ษาของสถานศกึ ษา - แบบประเมินกำรใชห้ ลักสตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำ
โดยประเมินเกย่ี วกับ - รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรตำ้ นทจุ ริต
ศกึ ษำ
5.1 โครงสรำ้ งหลกั สูตรต้ำนทุจรติ ศกึ ษำ
5.2 เนื้อหำสำระ/หน่วยกำรเรียนรู้ - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ........................
5.3 วธิ กี ำรจดั กำรเรียนร/ู้ สอ่ื แหล่งเรียนรู้
5.4 กำรวดั และประเมนิ ผลกำรจดั กำรเรยี นรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลกั สตู รตำ้ นทุจริตศึกษำ

๖. ปจั จยั ความสาเร็จ

๗. ประโยชนท์ ีไ่ ดร้ บั จากการนาหลักสูตรต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้

8. ปญั หา/อุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ

26

เกณฑก์ ารประเมิน : แนวทางที่ 4 จดั ในกจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
ทไี่ ด้
- บนั ทกึ กำรประชุม
1. การบริหารจัดการหลักสตู รต้านทุจรติ ศกึ ษา 14 - คำสัง่ แตง่ ต้ัง
๑.๑ ประชุมครูเพอ่ื สรำ้ งกำรรับรู้และควำมตระหนกั ใน 2 คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน
2 - บนั ทกึ กำรประชมุ
กำรนำหลักสูตรตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้ 2 คณะกรรมกำร
2 สถำนศึกษำ
๑.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน - ประชำสัมพันธผ์ ำ่ น
2 Line/Facebook/แผ่น
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำข้นั พน้ื ฐำน เพ่ือขอ 2 พบั /website
ควำมเห็นชอบเกี่ยวกบั กำรนำหลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้ 2 - คำสั่งมอบหมำยงำน
- คำส่ังแตง่ ต้ังผนู้ เิ ทศ
๑.๔ ประชำสัมพนั ธ์แนวทำงกำรนำหลกั สตู รตำ้ นทุจรติ ภำยในสถำนศึกษำ
ศึกษำไปใชใ้ ห้ผปู้ กครองและผู้มีส่วนเก่ยี วข้องทรำบ ผ่ำน - รำยงำนผลกำรนำ
ชอ่ งทำงต่ำง ๆ หลกั สูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ
ไปใช้
๑.๕ จดั ทำคำส่งั มอบหมำยให้ครนู ำหลักสูตรตำ้ นทุจริต - อื่น ๆ
ศกึ ษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรยี นรู้แตล่ ะระดับชนั้ เรยี น (ระบ)ุ ......................

๑.๖ แต่งต้ังผู้นเิ ทศภำยในสถำนศึกษำทำหนำ้ ทีน่ ิเทศ
กำรนำหลกั สูตรต้ำนทจุ ริตศกึ ษำไปใช้

๑.๗ จัดทำรำยงำนผลขบั เคล่ือนหลกั สูตรสถำนศึกษำ

รวมคะแนน 40 - หลักสูตรสถำนศกึ ษำ
5 - แบบวเิ ครำะห์ ควำม
2. แนวทางการนาหลักสตู รต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้ 5 สอดคล้องระหวำ่ ง
รำยวชิ ำเพิม่ เติมกำร
๒.๑ ใส่หมำยเหตุ “รำยวิชำเพมิ่ เติม 5 ปอ้ งกันกำรทุจรติ กับ
กำรป้องกนั กำรทุจรติ ”จดั ในสกิจกรรมพัฒนำผ้เู รียน ไว้ใต้ 5 กจิ กรรมพฒั นำผเู้ รยี น
โครงสรำ้ งเวลำเรียนหลักสตู รสถำนศึกษำ - แผนกำรจดั กจิ กรรม
พัฒนำผูเ้ รียนทสี่ อดคลอ้ ง
๒.๒ วเิ ครำะห์หนว่ ยกำรเรยี นรู้ ผลกำรเรยี นรู้/จุดประสงค์ กับรำยวชิ ำเพม่ิ เติมกำร
กำรเรยี นรแู้ ละเน้ือหำในหลักสูตร “รำยวชิ ำเพ่มิ เตมิ กำร ปอ้ งกนั กำรทุจรติ
ป้องกนั กำรทจุ รติ ” วำ่ แต่ละหนว่ ยกำรเรียนรู้ มเี น้อื หำใดท่ี - ส่ือประกอบกำรสอน
สำมำรถจดั ในกจิ กรรมพฒั นำผูเ้ รียน 3 กิจกรรม ไดแ้ ก่ - เครอ่ื งมือวัดและ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกั เรียน (ลูกเสอื เนตรนำรี ยุว ประเมินผลในแตล่ ะ
กำชำด ผบู้ ำเพญ็ ประโยชน์ กิจกรรมชมุ นุมชมรม) กิจกรรมเพอ่ื แผนกำรจดั กจิ กรรม
สงั คมและสำธำรณประโยชน์ได้

๒.๓ นำเน้อื หำท่ีสัมพันธ์หรอื สอดคล้องกันมำบรู ณำกำร
ด้วยกนั และกำหนดเวลำเรียนในแตล่ ะครั้ง

2.4 ตรวจสอบเน้ือหำ”รำยวิชำเพมิ่ เตมิ กำรปอ้ งกนั กำร
ทุจรติ ” กบั เนื้อหำท่ีจดั ในกับกจิ กรรมพัฒนำผูเ้ รียน ให้ครบทงั้
4 หน่วยกำรเรียนรู้ และครบ 40 ช่ัวโมง

27

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
5 ที่ได้
๒.5 จดั ทำแผนกำรจัดกจิ กรรมที่สอดคล้องกบั กจิ กรรม 5 - บันทึกหลังกำรจัดกำร
พฒั นำผ้เู รยี นใหค้ รบ 40 ชว่ั โมง 5 เรยี นรู้
5 - เอกสำรบันทึกผลกำร
๒.6 ครูจัดทำหรือจัดหำสื่อทส่ี อดคลอ้ งกบั กจิ กรรมท่จี ัด ประเมิน
ใหก้ ับนักเรยี นในแต่ละครงั้ - อน่ื ๆ
(ระบุ)........................
๒.7 วัดและประเมนิ ผลกำรจดั กิจกรรมในแตล่ ะคร้งั และ
ลงบนั ทกึ หลงั กำรจดั กจิ กรรม

2.8 ครูตัดสนิ ผลกำรจดั กจิ กรรมรวมกบั กจิ กรรมพฒั นำ
ผเู้ รยี น ตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดในกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รยี น (ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน)

รวมคะแนน

3. นิเทศ ตดิ ตามผลการนาหลักสตู รต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 10 - แบบสงั เกตกำรจัด
๓.๑ จัดทำเครือ่ งมือสังเกตกำรจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
๓.๒ จัดทำปฏทิ นิ กำรสงั เกตกำรจัดกิจกรรม 2 - บันทกึ สงั เกตกำรณ์จัด
๓.๓ ดำเนินกำรสังเกตกำรจดั กิจกรรม 2 กจิ กรรม
๓.๔ กำรสะท้อนผลกำรสังเกตกำรจดั กิจกรรม เพื่อนำไป 2 - ปฏทิ ินกำรจดั กจิ กรรม
- ภำพถ่ำยกำรจดั
ปรบั ปรงุ /พฒั นำ 2 กจิ กรรม/ภำพถ่ำยกำร
๓.๕ นำผลกำรสะทอ้ นกำรสงั เกต ไปปรับปรงุ /พฒั นำ สะทอ้ นผล
- บันทกึ กำรจัดกจิ กรรม
รวมคะแนน 20
๔. ผลทีเ่ กิดจากการนาหลกั สูตรตา้ นทุจรติ ศึกษาไปใช้ 5 - อ่นื ๆ
5 (ระบุ)......................
4.1 จดั ทำเครอื่ งมือประเมนิ ผลคุณลกั ษณะ5 ประกำร
ของโครงกำรโรงเรียนสุจริต 2 - เคร่อื งมือประเมนิ
2 คุณลักษณะ5 ประกำร
4.2 ดำเนนิ กำรประเมินผลคุณลักษณะ5 ประกำรของ 2 ของโครงกำรโรงเรยี น
โครงกำรโรงเรียนสุจริต สุจริต
- สรุปผลกำรประเมนิ
4.3 สรปุ ผลกำรประเมินคณุ ลกั ษณะ5 ประกำรของ คณุ ลกั ษณะ5 ประกำร
โครงกำรโรงเรียนสจุ รติ ของโครงกำรโรงเรียน
สจุ ริต
1) นักเรียนรอ้ ยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนกำรคิด ใน
ระดับดีขน้ึ ไป - อน่ื ๆ
(ระบุ)........................
2) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มวี ินัย ในระดับดขี น้ึ ไป
3) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มคี วำมซ่อื สตั ย์สุจรติ ใน
ระดับดีข้ึนไป

รายการพจิ ารณา 28
คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
4) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ อยอู่ ย่ำงพอเพียง ในระดับ
ดขี น้ึ ไป ที่ได้
2
5) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มจี ติ สำธำรณะ ในระดับ
ดีขึ้นไป 2

รวมคะแนน 5 - แบบประเมินกำรใช้
หลกั สตู รตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ
๕. การประเมนิ ผลการใช้หลักสูตรต้านทุจรติ ศกึ ษาของ
สถานศึกษา โดยประเมินเก่ียวกบั 1 - รำยงำนผลกำรประเมิน
1 กำรใชห้ ลักสตู รตำ้ นทจุ ริต
5.1 โครงสร้ำงหลกั สตู รต้ำนทจุ รติ ศึกษำ 1 ศึกษำ
5.2 เนื้อหำสำระ/หนว่ ยกำรเรียนรู้ 1 - อื่น ๆ
5.3 วธิ ีกำรจดั กำรเรยี นรู้/สอ่ื แหลง่ เรียนรู้ 1 (ระบุ)........................
5.4 กำรวัดและประเมนิ ผลกำรจดั กำรเรียนรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมนิ กำรใช้หลกั สูตรตำ้ นทจุ ริต 3
ศึกษำ
5
รวมคะแนน
๖. ปจั จัยความสาเรจ็ 3

รวมคะแนน 100
๗. ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการนาหลักสตู รต้านทุจริตศกึ ษา
ไปใช้

รวมคะแนน
8. ปญั หา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รวมคะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด

29

แผนภมู ิ แนวทางที่ 5 จัดเปน็ กจิ กรรมเสริมหลักสูตร

การนาหลกั สูตรต้านทุจริตศกึ ษาไปใช้
จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลกั สตู ร

1.กำรบรหิ ำรจดั กำรหลักสตู ร

2. กำรนำหลักสูตรฯ ไปใช้

กรณีท่ี 1 จัดให้ “รำยวิชำเพมิ่ เตมิ กำรปอ้ งกนั กำรทจุ ริตฯ เปน็ กจิ กรรมเสรมิ หลักสูตร
- กำหนดผู้รับผิดชอบ - กำหนดเวลำ - วิเครำะหก์ ิจกรรม ให้ครบ 4 หนว่ ย/40 ชม.
- จดั ทำแผนกำรจดั กิจกรรม –จดั ทำเกณฑ์กำรวัดประเมนิ ผล – ดำเนินกจิ กรรม
– วัดและประเมนิ ผล – ตดั สินฯ ตำมเกณฑ์

กรณีท่ี 2 นำ “รำยวิชำเพ่มิ เติมกำรป้องกนั กำรทจุ ริต” ไปบรู ณำกำรกบั กิจกรรมเสรมิ
หลักสตู ร
- วเิ ครำะห์หน่วยกำรเรยี นร/ู้ ผลกำรเรยี นรู้แตล่ ะประเดน็ ที่สมั พันธ์กนั – จดั ทำแผนกำร
จดั กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู รที่บูรณำกำรฯ ใหค้ รบ 40 ชม. – กำหนดเกณฑ์กำรประเมนิ
(ผ่ำน/ไมผ่ ำ่ น) – ดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมแผนท่ีกำหนด – ประเมนิ และตดั สนิ ผลกำร
จดั กิจกรรมเสริมหลักสตู ร (ผ่ำน/ไมผ่ ่ำน)

3. กำรนิเทศตดิ ตำมผลกำรนำหลักสตู รตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้

4. ผลทีเ่ กิดจำกกำรนำหลกั สูตรต้ำนทุจรติ ศึกษำไปใช้ ไมผ่ า่ น

ไมผ่ ่าน

5.ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร

ผ่าน

6. ปจั จัยควำมสำเรจ็

7. ประโยชน์ทไ่ี ดร้ บั

8. ปญั หำ/อปุ สรรค/ข้อเสนอแนะ

สรปุ และรายงานผล

30

แนวทางการนาหลักสูตรตา้ นทจุ ริตศึกษาไปใช้
แนวทางที่ 5 จัดเป็นกจิ กรรมเสรมิ หลักสูตร

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1.การบรหิ ารจดั การหลกั สตู รต้านทุจริตศกึ ษา - บันทกึ กำรประชมุ

๑.๑ ประชุมครูเพื่อสรำ้ งกำรรับรแู้ ละควำมตระหนักในกำรนำ - คำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน

หลกั สตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำไปใช้ - บันทึกกำรประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมกำรดำเนินงำน - ประชำสมั พันธ์ผ่ำน Line/Facebook/แผ่นพบั /

๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พ้ืนฐำนเพ่ือขอควำม website

เห็นชอบเก่ียวกบั กำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ ริตศกึ ษำไปใช้ - คำสง่ั มอบหมำยงำน

๑.๔ ประชำสมั พันธแ์ นวทำงกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใชใ้ ห้ - คำสง่ั แตง่ ตั้งผู้นิเทศภำยในสถำนศกึ ษำ

ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทรำบ ผำ่ นช่องทำงตำ่ ง ๆ - รำยงำนผลกำรนำหลกั สตู รต้ำนทุจริตศึกษำ

๑.๕ จัดทำคำสง่ั มอบหมำยให้ครนู ำหลกั สูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำไปใช้ ไปใช้

ในกำรจดั กำรเรียนรู้แตล่ ะระดับชน้ั เรยี น - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ......................

๑.๖ แต่งต้ังผนู้ ิเทศภำยในสถำนศึกษำทำหนำ้ ทีน่ ิเทศกำรนำหลกั สตู ร

ตำ้ นทุจรติ ศึกษำไปใช้

๑.๗ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนต่อต้นสังกัดอย่ำงต่อเน่อื ง

2. แนวทางการนาหลกั สตู รตา้ นทุจริตศึกษาไปใช้ กรณีจดั เปน็ กิจกรรม - แบบวเิ ครำะห์ ควำมสอดคล้องระหว่ำง รำยวิชำ

เสริมหลกั สูตร เพม่ิ เติมกำรป้องกนั กำรทุจริตกบั กิจกรรมเสรมิ

2.1 กรณีที่ 1 : จัดให้ “รำยวิชำเพิม่ เติมกำรป้องกันกำรทจุ ริต” เป็น หลกั สูตร
กจิ กรรมเสริมหลักสตู รกจิ กรรมหน่ึงของสถำนศึกษำ ดำเนินกำร ดังน้ี - แผนกำรจดั กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร
- สือ่ ประกอบกำรจัดกิจกรรม
1) กำหนดผู้รบั ผดิ ชอบกจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู รของสถำนศึกษำ - เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
2) กำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรมเสรมิ หลักสูตร เสรมิ หลกั สตู ร
3) วเิ ครำะห์กจิ กรรมที่นำมำใช้ โดยจัดให้ครบท้ัง 4 หน่วยกำร - บันทกึ ผลหลังกำรจัดกิจกรรมเสริมหลกั สตู ร
เรยี นรู้ และ 40 ชวั่ โมง - เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน
4) จัดทำแผนกำรจัดกจิ กรรม - อืน่ ๆ ระบุ)........................
5) จัดทำเกณฑก์ ำรวัดและประเมินกำรจัดกิจกรรมเสริมหลกั สูตร

6) ดำเนนิ กำรจดั กิจกรรมตำมแผนกำรจดั กิจกรรมท่ีกำหนด

(40 ช่ัวโมง)

7) วัดและประเมินผลกำรเข้ำร่วมกจิ กรรมเสริมหลกั สตู รของ

นักเรียนแต่ละครัง้

8) ตดั สนิ ผลกำรเข้ำร่วมกจิ กรรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด

(ผำ่ น/ไมผ่ ำ่ น)

2.2 กรณที ี่ 2 : สถำนศกึ ษำนำ “รำยวิชำเพมิ่ เตมิ กำรป้องกันกำร

ทจุ ริต” ไปบรู ณำกำรกบั โครงกำรหรอื กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู รอืน่ ที่

สถำนศกึ ษำดำเนินกำรอยู่แล้ว โดย

1) วิเครำะห์หน่วยกำรเรียนร/ู้ ผลกำรเรยี นร/ู้ จุดประสงคก์ ำรเรยี นรู้

และเนอ้ื หำทกี่ ำหนดใน “รำยวชิ ำเพิ่มเตมิ กำรปอ้ งกนั กำรทุจริต” แต่ละ

31

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ประเดน็ ทสี่ มั พนั ธ์หรอื สอดคล้องกบั โครงกำรหรือกจิ กรรมเสรมิ หลักสตู รที่
สถำนศึกษำดำเนินกำรอยู่แล้ว

2) จดั ทำแผนกำรจดั กจิ กรรมเสรมิ หลกั สูตรเฉพำะทีบ่ ูรณำกำร กบั
โครงกำร หรอื กจิ กรรมเสริมหลกั สูตรอ่ืน ๆ ในระดับชนั้ ท่ีสถำนศกึ ษำ
กำหนดให้ครบ 40 ชัว่ โมง

3) กำหนดเกณฑก์ ำรประเมนิ “รำยวชิ ำเพ่ิมเติมกำรป้องกนั กำร
ทจุ รติ ” ทจ่ี ดั เปน็ กจิ กรรมเสริมหลักสตู ร โดยประเมิน (ผำ่ น/ไมผ่ ำ่ น)

4) ดำเนนิ กำรจัดกิจกรรมตำมแผนท่กี ำหนด
5) ประเมินและตดั สินผลกำรเรยี น ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกจิ กรรม
เสรมิ หลักสตู ร (ผำ่ น/ไม่ผ่ำน)

๓. นิเทศ ตดิ ตามการนาหลักสตู รตา้ นทุจรติ ศึกษาไปใช้ในกิจกรรมเสรมิ - แบบสงั เกตกำรจดั กจิ กรรม

หลกั สตู ร โดยการสงั เกตการร่วมกจิ กรรม - บันทกึ สงั เกตกำรจดั กจิ กรรม

๓.๑ จัดทำเครอ่ื งมือกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรม - ปฏิทินกำรจัดกิจกรรม

๓.๒ จัดทำปฏทิ นิ กำรสงั เกตกำรจดั กิจกรรม - ภำพถ่ำยกำรจดั กจิ กรรม/ภำพถ่ำยกำรสะท้อน

๓.๓ ดำเนินกำรสงั เกตกำรจดั กิจกรรม ผล

๓.๔ กำรสะทอ้ นผลกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรมเพ่ือนำไปปรับปรงุ / - บันทกึ กำรจดั กิจกรรม

พัฒนำ - อน่ื ๆ (ระบ)ุ ......................

๓.๕ ครนู ำผลกำรสะทอ้ นกำรสงั เกตไปปรบั ปรุง/พัฒนำ

๔. ผลที่เกดิ จากการใช้หลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ศกึ ษา - เครื่องมือประเมนิ คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ

4.1 จัดทำเครือ่ งมือประเมินผลคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต

โรงเรียนสจุ ริต - สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะ 5 ประกำรของ

4.2 ดำเนนิ กำรประเมินผลคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร โครงกำรโรงเรียนสจุ ริต

โรงเรยี นสุจริต - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................

4.3 สรปุ ผลกำรประเมินคุณลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำรโรงเรียน

สจุ รติ

1) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มที ักษะกระบวนกำรคิด ในระดับดีข้ึนไป

2) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มวี ินัย ในระดบั ดขี ้ึนไป

3) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีควำมซอ่ื สตั ย์สุจริต ในระดบั ดขี น้ึ ไป

4) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ อยูอ่ ย่ำงพอเพียง ในระดบั ดขี ้ึนไป

5) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มีจิตสำธำรณะ ในระดับดีขึ้นไป

๕. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา - แบบประเมนิ กำรใช้หลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำ
โดยประเมนิ เกีย่ วกบั - รำยงำนผลกำรประเมินกำรใชห้ ลักสตู รต้ำน
ทจุ ริตศกึ ษำ
5.1 โครงสร้ำงหลกั สูตรต้ำนทุจริตศกึ ษำ
5.2 เน้ือหำสำระ/หน่วยกำรเรียนรู้ - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ........................
5.3 วิธีกำรจัดกำรเรยี นรู/้ ส่ือแหลง่ เรียนรู้

รายการพจิ ารณา 32
5.4 กำรวดั และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสตู รตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้

๖. ปจั จยั ความสาเรจ็

๗. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการนาหลักสตู รต้านทจุ ริตศกึ ษาไปใช้

8. ปัญหา/อปุ สรรค และข้อเสนอแนะ

33

เกณฑ์การประเมิน : แนวทางที่ 5 จดั เป็นกจิ กรรมเสริมหลักสตู ร

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอา้ งอิง
14 ทไ่ี ด้
1. การบริหารจดั การหลักสตู รตา้ นทุจรติ ศึกษา 2 - บันทึกกำรประชมุ
๑.๑ ประชมุ ครูเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักใน 2 - คำสงั่ แต่งตง้ั คณะกรรมกำร
2 ดำเนนิ งำน
กำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ รติ ศึกษำไปใช้ - บนั ทกึ กำรประชมุ
๑.๒ แตง่ ตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน 2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พืน้ ฐำน เพื่อ - ประชำสมั พันธ์ผ่ำน
2 Line/Facebook/แผน่ พบั /
ขอควำมเห็นชอบเก่ยี วกับกำรนำหลักสตู รตำ้ นทุจรติ ศึกษำ 2 website
ไปใช้ 2 - คำสั่งมอบหมำยงำน
- คำสง่ั แตง่ ต้งั ผู้นิเทศภำยใน
๑.๔ ประชำสัมพันธแ์ นวทำงกำรนำหลักสตู รต้ำนทจุ ริต สถำนศึกษำ
ศกึ ษำไปใช้ให้ผู้ปกครองและผู้มสี ว่ นเกี่ยวขอ้ งทรำบ ผำ่ น - รำยงำนผลกำรนำหลกั สตู ร
ชอ่ งทำงต่ำง ๆ ตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ ไปใช้
- อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................
๑.๕ จัดทำคำสง่ั มอบหมำยให้ครนู ำหลกั สูตรต้ำนทจุ รติ
ศึกษำไปใช้ในกำรจดั กำรเรียนร้แู ตล่ ะระดับช้นั เรียน 40

๑.๖ แต่งตง้ั ผนู้ ิเทศภำยในสถำนศกึ ษำทำหนำ้ ที่นิเทศ - แบบวิเครำะห์ ควำม
กำรนำหลกั สตู รต้ำนทจุ ริตศกึ ษำไปใช้
สอดคล้องระหว่ำง รำยวชิ ำ
๑.๗ จัดทำรำยงำนผลขับเคลอ่ื นหลักสตู รสถำนศึกษำ
รวมคะแนน เพม่ิ เติมกำรป้องกัน กำร

2. แนวทางการนาหลักสูตรตา้ นทุจริตศกึ ษาไปใช้ 5 ทุจรติ กับกิจกรรมเสรมิ
กรณที ี่ 1 : จดั ให้ “รำยวิชำเพมิ่ เตมิ กำรป้องกนั กำรทุจริต” หลกั สตู ร
เป็นกจิ กรรมเสริมหลักสูตรกจิ กรรมหน่งึ ของสถำนศกึ ษำ 5 - แผนกำรจดั กิจกรรมเสริม
ดำเนนิ กำร ดงั น้ี 5 หลกั สตู ร
- ส่อื ประกอบกำรจัดกิจกรรม
1) กำหนดผ้รู บั ผิดชอบกจิ กรรมเสริมหลกั สตู ร - เครื่องมือวัดและ
ของสถำนศกึ ษำ 5 ประเมนิ ผลกำรจดั กจิ กรรม
5 เสริมหลกั สตู ร
2) กำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร
3) วเิ ครำะห์กิจกรรมทีน่ ำมำใช้ โดยจัดใหค้ รบทัง้ 4 5 - บันทกึ ผลหลงั กำรจัด
หน่วยกำรเรยี นรู้ และ 40 ช่วั โมง กิจกรรมเสรมิ หลักสตู ร
4) จดั ทำแผนกำรจัดกจิ กรรม - เอกสำรบันทึกผลกำร
5) จดั ทำเกณฑก์ ำรวดั และประเมินกำรจดั กจิ กรรม 5 ประเมิน
เสริมหลกั สตู ร
6) ดำเนินกำรจดั กจิ กรรมตำมแผนกำรจัดกจิ กรรม 5 - อ่นื ๆ ระบุ)........................
ทีก่ ำหนด (40 ชั่วโมง)
7) วัดและประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักเรียนแต่ละครั้ง
8) ตดั สินผลกำรเข้ำรว่ มกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(ผำ่ น/ไมผ่ ่ำน)

รวมคะแนน

34

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
ที่ได้
กรณีท่ี 2 : สถำนศึกษำนำ “รำยวชิ ำเพิ่มเตมิ กำรปอ้ งกนั 8 - แบบวเิ ครำะห์ ควำม
กำรทจุ รติ ” ไปบรู ณำกำรกับโครงกำรหรือกิจกรรมเสรมิ สอดคลอ้ งระหว่ำง รำยวิชำ
หลกั สูตรอนื่ ท่ีสถำนศกึ ษำดำเนินกำรอยแู่ ลว้ โดย 8 เพิม่ เติมกำรป้องกัน กำร
ทุจริตกบั กิจกรรมเสรมิ
1) วิเครำะหห์ นว่ ยกำรเรยี นร/ู้ ผลกำรเรยี นรู้/จดุ ประสงค์ 8 หลักสูตร
กำรเรียนรูแ้ ละเน้ือหำท่ีกำหนดใน “รำยวชิ ำเพ่มิ เติมกำร - แผนกำรจัดกิจกรรม
ป้องกนั กำรทจุ รติ ” แตล่ ะประเดน็ ทส่ี มั พันธห์ รอื สอดคล้อง 8 เสริมหลกั สูตร
กับโครงกำรหรือกิจกรรมเสริมหลกั สตู รทส่ี ถำนศกึ ษำ 8 - สือ่ ประกอบกำรจดั กิจกรรม
ดำเนนิ กำรอยู่แลว้ - เครื่องมือวดั และ
10 ประเมินผลกำรจดั กิจกรรม
2) จัดทำแผนกำรจดั กิจกรรมเสรมิ หลกั สูตรเฉพำะ ท่ี 2 - บันทึกผลหลังกำรจดั
บรู ณำกำรกบั กบั โครงกำร หรือกิจกรรมเสริมหลกั สตู ร 2 กิจกรรม
อืน่ ๆ ในระดบั ช้นั ที่สถำนศึกษำกำหนดให้ครบ 40 ชวั่ โมง 2 - เอกสำรบันทึกผลกำร
2 ประเมิน
3) กำหนดเกณฑก์ ำรประเมนิ “รำยวิชำเพิ่มเตมิ กำร 2 - อนื่ ๆ ระบุ)........................
ปอ้ งกนั กำรทุจรติ ” ท่จี ัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสตู ร โดย
ประเมนิ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 20 - แบบสงั เกตกำรจัดกิจกรรม
5 - บันทึกสงั เกตกำรจัด
4) ดำเนนิ กำรจดั กจิ กรรมตำมแผนที่กำหนด 5 กจิ กรรม
5) ประเมนิ และตดั สนิ ผลกำรเรยี น - ปฏทิ นิ กำรจดั กิจกรรม
ตำมเกณฑท์ ี่กำหนดในกจิ กรรมเสรมิ หลักสูตร (ผ่ำน/ไมผ่ ำ่ น) - ภำพถ่ำยกำรจดั กจิ กรรม/
ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
รวมคะแนน - บันทึกกำรจัดกจิ กรรม
3. นเิ ทศ ตดิ ตามผลการนาหลกั สูตรตา้ นทุจริตศกึ ษาไปใช้
- อนื่ ๆ (ระบ)ุ ......................
๓.๑ จัดทำเคร่อื งมือสังเกตกำรจดั กจิ กรรม
๓.๒ จัดทำปฏทิ ินกำรสังเกตกำรจัดกจิ กรรม - เครื่องมือประเมิน
๓.๓ ดำเนนิ กำรสงั เกตกำรจดั กิจกรรม คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของ
๓.๔ กำรสะท้อนผลกำรสังเกตกำรจดั กิจกรรม เพ่ือนำไป โครงกำรโรงเรียนสจุ ริต
ปรบั ปรงุ /พฒั นำ - สรปุ ผลกำรประเมิน
๓.๕ นำผลกำรสะท้อนกำรสงั เกต ไปปรับปรุง/พัฒนำ คุณลักษณะ 5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรียนสุจรติ
รวมคะแนน
๔. ผลทเี่ กิดจากการนาหลักสูตรตา้ นทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้

4.1 จดั ทำเครอื่ งมือประเมนิ ผลคณุ ลกั ษณะ5 ประกำร
ของโครงกำรโรงเรยี นสจุ รติ

4.2 ดำเนินกำรประเมนิ ผลคุณลกั ษณะ5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรยี นสจุ รติ

4.3 สรปุ ผลกำรประเมนิ คุณลกั ษณะ5 ประกำรของ
โครงกำรโรงเรยี นสุจริต

35

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2 ทไี่ ด้
1) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มที ักษะกระบวนกำรคิด
ในระดับดีขึน้ ไป - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ........................

2) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มีวินัย ในระดบั ดขี นึ้ ไป 2
3) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มคี วำมซือ่ สตั ย์สจุ ริต 2
ในระดบั ดีขน้ึ ไป
4) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ อยอู่ ย่ำงพอเพยี ง ในระดับ 2
ดขี นึ้ ไป
5) นกั เรียนรอ้ ยละ ๘๐ มจี ิตสำธำรณะ ในระดับ 2
ดขี ้นึ ไป
5 - แบบประเมนิ กำรใช้
รวมคะแนน หลกั สตู รตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ
๕. การประเมนิ ผลการใชห้ ลักสูตรต้านทุจริตศกึ ษาของ
สถานศึกษา โดยประเมนิ เกี่ยวกับ 1 - รำยงำนผลกำรประเมนิ กำร
1 ใช้หลกั สตู รตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ
5.1 โครงสร้ำงหลกั สูตรตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำ
5.2 เนอื้ หำสำระ/หน่วยกำรเรียนรู้ 1 - อื่น ๆ (ระบุ)........................
5.3 วธิ กี ำรจดั กำรเรียนรู้/สอ่ื แหลง่ เรยี นรู้ 1
5.4 กำรวดั และประเมินผลกำรจดั กำรเรียนรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมนิ กำรใช้หลกั สูตรต้ำนทุจรติ 1
ศึกษำ
3
รวมคะแนน 5

๖. ปัจจัยความสาเร็จ 3
รวมคะแนน 100

๗. ประโยชนท์ ไ่ี ดร้ ับจากการนาหลกั สตู รตา้ นทุจริตศกึ ษา
ไปใช้

รวมคะแนน
8. ปญั หา/อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ

รวมคะแนน
รวมคะแนนท้งั หมด

36

แผนภมู ิ แนวทางที่ 6 บูรณาการกบั วถิ ีชีวิตในโรงเรียน

การนาหลักสตู รตา้ นทจุ ริตศกึ ษาไปใช้
บูรณาการกับวิถชี ีวิตในโรงเรยี น

1. กำรบรหิ ำรจดั กำรหลกั สูตรฯ ไมผ่ ่าน

2. กำรนำหลกั สูตรฯ ไปใช้

- กำหนดผรู้ ับผดิ ชอบ
- วิเครำะหห์ น่วยกำรเรยี นรู้/เน้อื หำสำระ
- จดั ทำแผนกำรจัดกิจกรรมท่ีบรู ณำกำร รำยภำค/รำยปี
- กำหนดเกณฑ์ (ผำ่ น/ไมผ่ ่ำน)
- จัดกจิ กรรมตำมแผนกำรเรียนรู้ (40 ชม.)
- ประเมนิ ผลและตดิ สนิ ผลกำรประเมนิ (ผ่ำน/ไมผ่ ่ำน)

3. กำรนิเทศติดตำมผลกำรนำหลกั สูตรฯ ไปใช้

4. ผลทเี่ กดิ จำกกำรนำหลักสูตร ฯ ไปใช้

ไม่ผ่าน

5.ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร

ผา่ น

6. ปัจจัยควำมสำเรจ็

7. ประโยชน์ท่ีไดร้ บั

8. ปญั หำ/อปุ สรรค/ข้อเสนอแนะ

สรปุ และรายงานผล

37

แนวทางการนาหลกั สตู รต้านทุจรติ ศึกษาไปใช้
แนวทางท่ี 6 บรู ณาการกบั วิถีชีวิตในโรงเรียน

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง

1.การบรหิ ารจัดการหลักสูตรต้านทุจรติ ศกึ ษา - บนั ทึกกำรประชมุ

๑.๑ ประชมุ ครเู พอ่ื สร้ำงกำรรับร้แู ละควำมตระหนักในกำรนำหลักสตู ร - คำส่งั แตง่ ต้งั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน

ต้ำนทุจรติ ศึกษำไปใช้ - บนั ทึกกำรประชมุ คณะกรรมกำร

๑.๒ แต่งตงั้ คณะกรรมกำรดำเนนิ งำน สถำนศกึ ษำ

๑.๓ ประชมุ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขนั้ พ้นื ฐำนเพ่ือขอควำมเหน็ ชอบ - ประชำสมั พันธ์ผำ่ น Line/Facebook/แผ่น

เกีย่ วกับกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศกึ ษำไปใช้ พบั /website

๑.๔ ประชำสัมพันธ์แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทจุ รติ - คำส่งั มอบหมำยงำน

ศกึ ษำไปใช้ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ยี วขอ้ งทรำบ ผ่ำนชอ่ งทำงต่ำง ๆ - คำสง่ั แตง่ ต้ังผนู้ เิ ทศภำยในสถำนศกึ ษำ

๑.๕ จดั ทำคำสงั่ มอบหมำยให้ครนู ำหลักสตู รตำ้ นทุจรติ ศกึ ษำไปใชใ้ นกำร - รำยงำนผลกำรนำหลกั สูตรต้ำนทุจริตศึกษำ

จัดกำรเรียนรแู้ ต่ละระดบั ช้ันเรียน ไปใช้

๑.๖ แต่งตั้งผู้นเิ ทศภำยในสถำนศึกษำทำหน้ำที่นิเทศกำรนำหลกั สูตร - อน่ื ๆ (ระบุ)......................

ตำ้ นทจุ ริตศึกษำไปใช้

๑.๗ จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนต่อตน้ สงั กัดอย่ำงต่อเนือ่ ง

2. แนวทางการนาหลักสตู รตา้ นทจุ ริตศกึ ษาไปใช้ - แบบวิเครำะห์ ควำมสอดคล้องระหวำ่ ง

2.1 กำหนดผรู้ ับผิดชอบกำรบูรณำกำรหลักสูตร “รำยวิชำเพิ่มเติมกำร รำยวชิ ำเพิ่มเตมิ กำรปอ้ งกันกำรทจุ ริตกบั

ป้องกนั กำรทุจริต” กับวถิ ชี ีวติ ในสถำนศกึ ษำ กิจกรรมเสรมิ หลักสตู ร
- แผนกำรจดั กจิ กรรมทบ่ี รู ณำกำรกับวิถีชีวติ
2.2 วเิ ครำะหห์ นว่ ยกำรเรียนรู้ และเน้ือหำท่ีกำหนด ใน “รำยวชิ ำ
เพิ่มเติมกำรป้องกนั กำรทุจรติ ” ในแตล่ ะระดบั ชั้นทสี่ อดคล้องกบั กิจกรรมท่ี ในโรงเรียน
- ส่อื ประกอบกำรจัดกิจกรรมวถิ ีชีวิตใน
จดั เป็นวถิ ีชีวติ ในโรงเรยี น
2.3 จดั ทำแผนกำรจัดกจิ กรรมที่บูรณำกำรรำยวิชำเพิ่มเตมิ กำรป้องกนั โรงเรียน
กำรทจุ รติ กบั กิจกรรมทจ่ี ดั เป็นวถิ ชี วี ติ ในโรงเรยี นเป็นรำยภำคเรยี น/รำยปี - เคร่อื งมือวัดและประเมินผลกำรจัดกจิ กรรม
ทบ่ี ูรณำกำรกบั วถิ ีชวี ิตในโรงเรยี น
กำรศึกษำ - บนั ทึกผลหลังกำรจัดกิจกรรม
- เอกสำรบันทึกผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรม
2.4 กำหนดเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกจิ กรรมที่บูรณำกำรกบั วถิ ชี วี ิตในโรงเรียน ที่บรู ณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรยี น
โดยตัดสนิ ผลกำรประเมนิ (ผำ่ น/ไม่ผำ่ น) - อ่นื ๆ ระบ)ุ ........................

2.5 จดั กจิ กรรมตำมแผนกำรจัดกจิ กรรมทกี่ ำหนดใหค้ รบ 40 ชวั่ โมง
2.6 ประเมนิ ผลและตัดสินผลกำรประเมิน (ผำ่ น/ไมผ่ ำ่ น)

๓. นิเทศ ติดตามการนาหลักสตู รต้านทุจรติ ศึกษาไปใชใ้ นกจิ กรรมทีเ่ ป็นวิถี - เคร่ืองมือสังเกตกำรจัดกจิ กรรม

ชวี ติ ในโรงเรียน โดยการสงั เกตการรว่ มกิจกรรม - บันทกึ กำรสงั เกตกำรจัดกิจกรรม

๓.๑ จัดทำเคร่ืองมือกำรสงั เกตกำรจดั กิจกรรมฯ - ปฏิทินกำรจดั กจิ กรรม

๓.๒ จัดทำปฏทิ ินกำรสงั เกตกำรจัดกจิ กรรมฯ - ภำพถ่ำยกำรจดั กจิ กรรม/ภำพถ่ำยกำร

๓.๓ ดำเนนิ กำรสังเกตกำรจดั กิจกรรมฯ สะทอ้ นผล

๓.๔ กำรสะท้อนผลกำรสังเกตกำรจดั กจิ กรรมเพ่ือนำไปปรบั ปรุง/พฒั นำ - บันทกึ กำรจัดกจิ กรรม

๓.๕ ครนู ำผลกำรสะทอ้ นกำรสังเกตไปปรบั ปรุง/พัฒนำกำรจดั กจิ กรรม - อน่ื ๆ (ระบุ)......................

38

รายการพจิ ารณา เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
- เครื่องมือประเมนิ คุณลกั ษณะ 5 ประกำร
๔. ผลท่ีเกิดจากการนาหลกั สตู รตา้ นทุจริตศึกษาไปใช้ ของโครงกำรโรงเรียนสุจรติ
4.1 จัดทำเครือ่ งมือประเมินผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำร - สรปุ ผลกำรประเมินคุณลักษณะ 5
ประกำรของโครงกำรโรงเรยี นสจุ ริต
โรงเรยี นสจุ รติ
4.2 ดำเนนิ กำรประเมินผลคณุ ลักษณะ 5 ประกำรของโครงกำรโรงเรยี น - อ่นื ๆ (ระบ)ุ ........................

สุจริต
4.3 สรปุ ผลกำรประเมนิ คุณลกั ษณะ 5 ประกำรของโครงกำรโรงเรียน

สุจริต
1) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มีทกั ษะกระบวนกำรคดิ ในระดับดขี ึน้ ไป
2) นกั เรยี นรอ้ ยละ ๘๐ มีวินยั ในระดับดีขึ้นไป
3) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มีควำมซอื่ สัตย์สจุ รติ ในระดบั ดีข้นึ ไป
4) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ อยอู่ ย่ำงพอเพียง ในระดบั ดขี ึน้ ไป
5) นักเรยี นร้อยละ ๘๐ มีจติ สำธำรณะ ในระดับดีข้ึนไป

๕. การประเมินผลการใช้หลักสูตรตา้ นทจุ รติ ศกึ ษาของสถานศกึ ษา โดย - แบบประเมนิ กำรใชห้ ลักสตู รต้ำนทจุ รติ
ประเมินเกี่ยวกับ ศกึ ษำ
- รำยงำนผลกำรประเมินกำรใชห้ ลักสูตร
5.1 โครงสรำ้ งหลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศึกษำ ต้ำนทจุ รติ ศกึ ษำ
5.2 เน้ือหำสำระ/หนว่ ยกำรเรียนรู้ - อ่ืน ๆ (ระบุ)........................
5.3 วิธีกำรจดั กำรเรยี นร้/ู ส่ือแหล่งเรียนรู้
5.4 กำรวดั และประเมินผลกำรจดั กำรเรยี นรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรตำ้ นทจุ รติ ศึกษำ

๖. ปจั จยั ความสาเรจ็

๗. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการนาหลักสตู รตา้ นทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้

8. ปัญหา/อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ

39

เกณฑก์ ารประเมิน: แนวทางท่ี 6 บรู ณาการกบั วถิ ีชวี ิตในสถานศกึ ษา

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอ้างอิง
ทีไ่ ด้
- บันทึกกำรประชุม
1. การบริหารจดั การหลักสูตรต้านทุจริตศกึ ษา 14 - คำส่งั แตง่ ตั้งคณะกรรมกำร
2 ดำเนินงำน
๑.๑ ประชมุ ครเู พ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนกั ใน 2 - บันทึกกำรประชมุ
กำรนำหลกั สูตรต้ำนทจุ รติ ศกึ ษำไปใช้ 2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
- ประชำสัมพันธ์ผำ่ น
๑.๒ แตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรดำเนินงำน 2 Line/Facebook/แผ่นพับ/
website
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำข้นั พ้ืนฐำน 2 - คำส่งั มอบหมำยงำน
เพอ่ื ขอควำมเหน็ ชอบเกย่ี วกับกำรนำหลกั สตู รต้ำนทจุ ริต 2 - คำสัง่ แตง่ ตัง้ ผ้นู เิ ทศภำยใน
ศกึ ษำไปใช้ 2 สถำนศึกษำ
40 - รำยงำนผลกำรนำหลักสตู ร
๑.๔ ประชำสัมพนั ธแ์ นวทำงกำรนำหลกั สูตรต้ำนทุจรติ 8 ต้ำนทุจรติ ศึกษำ ไปใช้
ศึกษำไปใช้ให้ผปู้ กครองและผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องทรำบ ผำ่ น - อนื่ ๆ (ระบ)ุ ......................
ช่องทำงตำ่ ง ๆ 8
- แบบวิเครำะห์ ควำม
๑.๕ จัดทำคำสั่งมอบหมำยให้ครนู ำหลักสตู รต้ำนทจุ รติ 8 สอดคล้องระหวำ่ ง รำยวชิ ำ
ศกึ ษำไปใชใ้ นกำรจดั กำรเรยี นร้แู ตล่ ะระดับช้ันเรยี น เพมิ่ เติมกำรป้องกันกำรทุจรติ
8 กับกิจกรรมเสรมิ หลกั สูตร
๑.๖ แต่งต้งั ผูน้ เิ ทศภำยในสถำนศึกษำทำหน้ำที่นิเทศ 8 - แผนกำรจดั กจิ กรรมทบ่ี รู ณำ
กำรนำหลกั สูตรตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้ กำรกบั วถิ ีชีวิตในโรงเรียน
- ส่อื ประกอบกำรจัดกิจกรรม
๑.๗ จดั ทำรำยงำนผลขับเคล่ือนหลักสูตรสถำนศึกษำ วิถชี ีวติ ในโรงเรียน
- เครือ่ งมือวดั และประเมินผล
รวมคะแนน กำรจดั กจิ กรรมท่บี รู ณำกำรกับ
วถิ ีชีวติ ในโรงเรยี น
2. แนวทางการนาหลักสตู รต้านทจุ รติ ศกึ ษาไปใช้ - บันทึกผลหลังกำรจัดกจิ กรรม
- เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน
2.1 กำหนดผ้รู ับผดิ ชอบกำรบูรณำกำรหลักสตู ร กำรจัดกิจกรรมทีบ่ ูรณำกำรกับ
“รำยวชิ ำเพิ่มเติมกำรป้องกนั กำรทจุ รติ ” กับวถิ ีชีวติ ใน วถิ ชี วี ติ ในโรงเรยี น
สถำนศึกษำ - อ่ืน ๆ ระบ)ุ ........................

2.2 วเิ ครำะหห์ น่วยกำรเรยี นรู้ และเนื้อหำที่กำหนด ใน
“รำยวิชำเพ่มิ เตมิ กำรป้องกันกำรทจุ ริต” ในแตล่ ะระดับชั้นท่ี
สอดคล้องกบั กจิ กรรมทจี่ ัดเป็นวถิ ชี ีวิตในโรงเรยี น

2.3 จัดทำแผนกำรจดั กิจกรรมทีบ่ รู ณำกำรรำยวิชำ
เพม่ิ เติมกำรป้องกันกำรทุจริต กับกจิ กรรมทจี่ ดั เปน็ วถิ ีชีวิตใน
โรงเรียนเป็นรำยภำคเรียน/รำยปีกำรศึกษำ

2.4 กำหนดเกณฑ์กำรเข้ำรว่ มกิจกรรมท่ีบูรณำกำรกับ
วิถชี ีวิตในโรงเรยี นโดยตัดสินผลกำรประเมิน (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)

2.5 จัดกจิ กรรมตำมแผนกำรจดั กจิ กรรมทีก่ ำหนดให้
ครบ 40 ชวั่ โมง

รวมคะแนน

40

รายการพิจารณา คะแนน คะแนน เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
10 ท่ีได้
๓. นิเทศ ตดิ ตามผลการนาหลักสูตรต้านทจุ รติ ศึกษาไปใช้ - เครื่องมือสังเกตกำรจดั
ในกิจกรรมที่บูรณาการกับวิถชี ีวิตในโรงเรียน โดยสังเกต 2 กจิ กรรม
การร่วมกิจกรรม 2 - บันทึกกำรสงั เกตกำรจดั
2 กิจกรรม
๓.๑ จดั ทำเครือ่ งมือกำรสังเกตกำรจดั กจิ กรรมฯ - ปฏทิ ินกำรจดั กิจกรรม
๓.๒ จัดทำปฏทิ ินกำรสงั เกตกำรจดั กิจกรรมฯ 2 - ภำพถ่ำยกำรจดั กจิ กรรม/
๓.๓ ดำเนินกำรสังเกตกำรจดั กจิ กรรมฯ ภำพถ่ำยกำรสะท้อนผล
๓.๔ กำรสะทอ้ นผลกำรสังเกตกำรจัดกจิ กรรมเพื่อนำไป - บนั ทกึ กำรจดั กิจกรรม
ปรับปรุง/พัฒนำ - อ่นื ๆ (ระบุ)......................
๓.๕ นำผลกำรนิเทศไปปรบั ปรุงและหรือพฒั นำกำรจัด
กจิ กรรม

รวมคะแนน

๔. ผลทเ่ี กิดจากการนาหลักสูตรต้านทจุ ริตศึกษาไปใช้ 20 - เคร่ืองมือประเมนิ
5 คณุ ลักษณะ 5 ประกำรของ
4.1 จัดทำเครือ่ งมือประเมินผลคุณลักษณะ 5 ประกำร โครงกำรโรงเรยี นสุจริต
ของโครงกำรโรงเรยี นสุจรติ 5 - สรุปผลกำรประเมนิ
คุณลักษณะ 5 ประกำรของ
4.2 ดำเนินกำรประเมนิ ผลคณุ ลกั ษณะ 5 ประกำรของ 2 โครงกำรโรงเรียนสจุ รติ
โครงกำรโรงเรียนสจุ รติ - อน่ื ๆ (ระบุ)........................
2
4.3 สรปุ ผลกำรประเมินคณุ ลกั ษณะ 5 ประกำรของ 2 - แบบประเมนิ กำรใชห้ ลักสตู ร
โครงกำรโรงเรยี นสุจรติ ต้ำนทจุ ริตศกึ ษำ
2 - รำยงำนผลกำรประเมินกำร
1) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มที กั ษะกระบวนกำรคดิ ใช้หลกั สูตรต้ำนทจุ รติ ศึกษำ
ในระดับดีข้ึนไป 2 - อน่ื ๆ (ระบุ)........................

2) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีวนิ ยั ในระดับดีขึ้นไป 5

3) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มคี วำมซ่อื สตั ยส์ ุจรติ ใน 1
ระดับดขี นึ้ ไป 1
1
4) นักเรยี นรอ้ ยละ ๘๐ อย่อู ย่ำงพอเพยี ง ในระดับ 1
ดขี ้นึ ไป 1

5) นกั เรยี นร้อยละ ๘๐ มีจติ สำธำรณะ ในระดบั
ดขี นึ้ ไป

รวมคะแนน

๕. การประเมินผลการใช้หลักสตู รตา้ นทจุ รติ ศกึ ษาของ
สถานศกึ ษา โดยประเมนิ เกีย่ วกับ

5.1 โครงสร้ำงหลักสูตรตำ้ นทุจรติ ศึกษำ

5.2 เน้อื หำสำระ/หนว่ ยกำรเรยี นรู้

5.3 วธิ ีกำรจดั กำรเรยี นรู้/สื่อแหล่งเรียนรู้

5.4 กำรวดั และประเมินผลกำรจดั กำรเรยี นรู้
5.5 รำยงำนผลกำรประเมนิ กำรใช้หลักสูตรต้ำนทจุ ริต
ศึกษำ

รายการพจิ ารณา คะแนน คะแนน 41
ที่ได้ เอกสาร/หลกั ฐานอา้ งอิง
รวมคะแนน
๖. ปัจจยั ความสาเรจ็ 3
5
รวมคะแนน
๗. ประโยชนท์ ไ่ี ด้รบั จากการนาหลักสตู รต้านทุจรติ ศกึ ษา 3
ไปใช้ 100

รวมคะแนน
8. ปัญหา/อปุ สรรค และขอ้ เสนอแนะ

รวมคะแนน
รวมคะแนนท้งั หมด

42

แนวทาง
รายงาน “การนาหลกั สตู รต้านทุจริตศกึ ษาไปใช้”
ระดบั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน “รายวชิ าเพ่ิมเตมิ การป้องกนั การทุจรติ ”

โรงเรยี น ............................................................................................................................. .................

สังกดั สพป./สพม. ..............................................................................................................................

ช่อื ผู้นำเสนอ .......................................................................................................................................

โทรศัพท์ .............................................................................................................................................

โดยใช้แนวทาง

 จดั ทำเปน็ รำยวชิ ำเพิ่มเติม

  บรู ณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กลมุ่ สำระกำรเรยี นรสู้ งั คมศึกษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม

  บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกบั กล่มุ สำระกำรเรยี นร้อู ืน่ ๆ

  จัดในกิจกรรมพัฒนำผเู้ รียน

  จดั เปน็ กจิ กรรมเสรมิ หลักสตู ร

 บูรณำกำรกับวิถชี ีวิตในสถำนศกึ ษำ

องค์ประกอบ/ตำมกรอบงำน

1. กำรบรหิ ำรจัดกำรหลกั สตู รต้ำนทุจรติ
............................................................................................................................. ...............................
................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................

2. แนวทำงกำรนำหลักสตู รตำ้ นทุจริตศึกษำไปใช้
............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ................................

3. กำรนเิ ทศ ติดตำมและกำรติดตำมกำรจดั กจิ กรรม
............................................................................................................................. ...............................
................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ................................

4. ผลท่ีเกิดจำกกำรใช้หลักสตู รต้ำนทุจรติ ศกึ ษำไปใช้
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ................................

5. กำรประเมนิ ผลกำรใชห้ ลักสตู รต้ำนทจุ ริตศึกษำ

43

............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................
6. ปจั จัยควำมสำเร็จ
............................................................................................................................. ...............................
................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................
7. ประโยชนท์ ี่ได้จำกกำรนำหลกั สูตรตำ้ นทจุ ริตศกึ ษำไปใช้
............................................................................................................................. ...............................
....................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ................................
8. ปัญหำ/อปุ สรรคและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ................................
.................................................................................................. ...........................................................
9. ภำคผนวก
9.1 ............................................................................................................................. ........................
9.2 ......................................................................................................................................................
9.3 ............................................................................................................................. ........................

หมายเหตุ
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

รายชื่อคณะทำงาน

ที่ปรึกษา เลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
1. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน
2. ว่าทีร่ ้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ สำนกั พัฒนานวตั กรรมการจัดการศึกษา
3. นางรัตนา ศรีเหรญั

คณะทำงานฝ่ายจดั ทำแนวทางการดำเนินงานและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. นายภธู ร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผ้อู ำนวยการ ประธานคณะทำงาน
สำนกั พฒั นานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นางองั สนา พไิ สยสามนต์เขต ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงาน
3. นายพนม เข็มเงนิ ผอู้ ำนวยการเชยี่ วชาญ คณะทำงาน
โรงเรียนวดั บอ่ กรุ “ครุ ปุ ระชาสรรค์”
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบรุ ี เขต 3
4. นางสาวกมลทพิ ย์ ใจเทยี่ ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรยี นวัดพรหมสาคร
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาสิงห์บุรี
5. นายอดุลย์ เตาวะโต ผู้อำนวยการชำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
โรงเรยี นบ้านแป-ระเหนือ
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาสตลู
6. นายดวงชยั มงคลกุล ผอู้ ำนวยการชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรยี นบ้านหนองนกทา
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3
7. นางพชั รนิ ทร์ ศรวี ฒุ พิ งศ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต 6
8. นางอรทัย พลวิเศษ ผอู้ ำนวยการชำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
โรงเรียนบา้ นโนนกระพ้ีวิทยา
สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครราชสีมา เขต 6
9. นางวัชรา คำภู่ นกั วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
ปฏิบตั หิ นา้ ที่ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสรมิ การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร
สำนกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาอตุ รดิตถ์ เขต 1
10. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ ปฏบิ ัติหน้าที่ คณะทำงาน
ผอู้ ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑
11. นายพนิ จิ เช้ือแพ่ง ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่ คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนเิ ทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั การศึกษา
สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
/12. นางสาวกงิ่ นภา....12. นางสาวกงิ่ นภา สกุลต้ัง ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ น้าท่ี คณะทำงาน
ผ้อู ำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการจดั การศึกษา
สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
13. นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ ปฏิบตั หิ น้าที่ คณะทำงาน
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาสุรินทร์ เขต 2
14. นางสาวหฤทยั วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1
15. นางสพุ ิชา เนตรวรนันท์ ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 4
16. นางสาวรตั นชนก รัตนภมู ิ ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
17. วา่ ที่ ร.ต.หญงิ เสาวลกั ษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาพจิ ิตร เขต 2
18. นางณฐั พร พ่วงเฟื่อง ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
19. นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรู ณ์ เขต 3

20. นางยภุ าพิน ทนึ หาร ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน

สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

21. นางสดุ ารัตน์ มงคลกลุ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
22. นางยุวดี ชมุ ปญั ญา ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

23. นางรชั ณยี ์ เกื้อเดช ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
24. นายเจนวทิ ย์ อสุ สวิโร ศกึ ษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน

สำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
25. นางสาวศภุ วลั ย์ ชมู ี ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสตูล
26. นางอรณุ วรรณ ไตรสรณะพงษ์ ศกึ ษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
27. นางอรัญญา มูสีสทุ ธิ์ ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

28. นายวนิ ยั อสณุ ี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุ รธานี เขต 1
29. นางจนิ ตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน

สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่
/30. นางสุภาพรรณ....30. นางสุภาพรรณ ปรุงชยั ภูมิ ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
31. นายปราโมทย์ เจตนเสน สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภมู ิ
32. นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
33. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแกว้
34. นางสาวฉลวย พีรฉตั รปกรณ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
35. นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
36. นางสาวรณิดา อนิ นุพฒั น์ สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
37. นางสภุ ัทตรา เพลียหาญ ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน
38. นายภาณุวฒั น์ วรพทิ ยเ์ บญจา
สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษาศรสี ะเกษ ยโสธร
39. นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู
40. นายพิเชษฐ์ บุญทวี ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการพเิ ศษ คณะทำงาน

41. นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
42. นางสาวสุธาทพิ ย์ เลศิ ลำ้ สำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
43. นางรจุ ิรา มธรุ ส
44. นางสาวพัชริดา เมืองคำ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
45. นายยอดย่ิง ทองรอด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพนู เขต 1
46. นายสุภทั รชัย กระสนิ หอม ครชู ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรยี นแจค้ อนวิทยา

สำนกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาลำปาง เขต 3
ครชู ำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรยี นแจค้ อนวทิ ยา
สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรียนทุง่ ชา้ ง
สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
โรงเรียนเจริญศิลป์ศกึ ษา “โพธคิ์ ำอนุสรณ”์
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ศึกษานเิ ทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน

สำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรงุ เทพมหานคร
ศกึ ษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครสวรรค์ เขต 2
ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน

สำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษานนทบรุ ี เขต 1
ศึกษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาสระบรุ ี เขต 2
/47. นายปริญญา....47. นายปริญญา อินทรา ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน
48. นางสาวศริ ิมาส เจนหัตถการกจิ
49. นางสาวธฤตา ชนะสทิ ธิ์ สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
50. นายศรัณย์พงศ์ คุ้มวงศ์ ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน
51. นางพชิ าพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษานนทบรุ ี
52. นางสาวสุขวรรณ ทองสุข ศกึ ษานิเทศกช์ ำนาญการ คณะทำงาน
53. นายวันเฉลมิ วุฒวิ ศิ ิษฏ์สกุล สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษานครศรธี รรมราช
นกั วชิ าการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน
54. นางสาวณัฐปวยี ์ บรรยงศิวกลุ สำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
55. นางสาวนลิ ประภา วงษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน
56. นายศุภฤกษ์ ดำรงวงศ์คำพวง สำนกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
57. นายดุรงคก์ ร นุม่ เกลย้ี ง นักวเิ คราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
58. นายณฐั ดนยั คำวงค์ สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงิ ห์บรุ ี
59. นายสทุ ธิพงศ์ นาคทรัพย์ ครชู ำนาญการ คณะทำงาน
60. นางสาวธดิ ารตั น์ พาโนมยั โรงเรยี นหาดใหญ่วทิ ยาลยั สมบูรณก์ ุลกนั ยา
61. นางสาวภารวี หริรกั ษ์ สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษาสงขลา สตูล
62. นางสาวศรณั ยา ยิ่งยวด ศกึ ษานิเทศก์ คณะทำงาน
63. นางสาวชมภูนชุ จันทรแ์ สง สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
64. นายพงษ์พฒั น์ พร้อมสุขสันต์ ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะทำงาน
65. นางสาวกเฌอ วรรณประเสริฐ สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุ เทพมหานคร
ครู โรงเรียนวัดเวตวนั ธรรมาวาส คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษากรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรยี นวัดเวตวนั ธรรมาวาส คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษากรงุ เทพมหานคร
ครู โรงเรยี นสายน้ำทิพย์ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุ เทพมหานคร
ครู โรงเรยี นสายน้ำทิพย์ คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรยี นบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษากรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนบา้ นหนองบอน (นัยนานนทอ์ นสุ รณ์) คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษากรุงเทพมหานคร
ครู โรงเรียนเอกชัย คณะทำงาน
สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสมุทรสาคร
ครู โรงเรียนทวธี าภเิ ศก คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามธั ยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต 1
ครู โรงเรยี นสามเสนวทิ ยาลัย คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ครู โรงเรยี นโพธสิ ารพทิ ยากร คณะทำงาน
สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 1
/66. นายวรวุฒิ....


Click to View FlipBook Version