The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บริษัทสร้างการดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sanakorn sanorhsieng, 2022-07-09 00:55:46

บริษัทสร้างการดี

บริษัทสร้างการดีคำนำ

เอกสารแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีฉบับน้ี จัดทาขึ้นเพ่ือให้โรงเรียน นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังและพัฒนา
คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและจติ สาธารณะ โดยให้ผู้เกีย่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ยเขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการดาเนินงาน

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งหวังว่า
เอกสารแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีฉบับน้ี จะอานวยความสะดวกและสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนในโครงการฯ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการประกอบอาชีพสุจริตหรือการศึกษาต่อใน
อนาคต

สานักพฒั นานวัตกรรมการจัดการศกึ ษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐานสารบัญ หน้า

คานา ข
สารบัญ ค
คาชีแ้ จง 1
2
๑. กรอบแนวคิด 5
2. วตั ถปุ ระสงค์ 7
3. แนวทางการดาเนินกจิ กรรม 8
4. การวัดและประเมินผล 9
5. การรายงานผล
6. การประกวดกจิ กรรม/แลกเปลย่ี นเรียนรู้ 10
7. บรรณานกุ รม 11
8. ภาคผนวก 12
13
- แบบตารางวเิ คราะห์เพื่อตดั สินใจเลอื กกจิ กรรม (แบบ สก.๐๑/๑) 14
- แบบสรปุ ตารางวเิ คราะห์เพ่ือตดั สนิ ใจเลอื กกิจกรรม (แบบ สก.๐๑/๒) 17
- แบบฟอรม์ รายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒) 18
- แบบหนังสือแจ้งผปู้ กครอง (แบบ สก.๐๓) 19
- แบบสัญญายมื เงิน (แบบ สก.๐๔) 20
- แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน (แบบ สก.๐๕) 21
- บัญชเี งนิ สดคงเหลือรายวัน (แบบ สก.๐๖) 22
- ใบสาคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.๐๗) 23
- แบ-บบนั ทกึ การประชมุ ของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘) 24
- แบบถอดบทเรยี นภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.๐๙) 37
- แบบวดั และประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐) 38
- การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ ย (แบบ สก.๑๑) 39
- แบบติดตามตรวจสอบสถานศกึ ษาของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุ ชน (แบบ สก.๑๒) 41
- แบบรายงานผลการดาเนนิ งานกิจกรรมบริษทั สร้างการดี (แบบ สก.๑๓/๑) 43
- แบบสรปุ ผลการดาเนนิ งานเม่ือส้นิ สุดโครงการ/กจิ กรรมบรษิ ทั สร้างการดี(แบบ สก.๑๓/๒) 44
- แผนภูมิโครงสรา้ งคณะกรรมการบรษิ ัทสรา้ งการดี 47
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี 50
- ตวั อยา่ งประกาศระเบยี บการดาเนนิ กจิ กรรมบริษทั สร้างการดี 51
- ตัวอย่างขอ้ ตกลงบริษัทสร้างการดี 52
- การตดิ ต้งั ปา้ ยและการจดทะเบยี นบริษัทสร้างการดี 56
- ตัวอยา่ งการเขยี นโครงการตามแบบ สก.๐๒
- แบบประเมนิ การดาเนนิ กจิ กรรมบริษทั สรา้ งการดีแนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

๑. กรอบแนวคิด

แนวทางการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อป้องกัน

และปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นคนเก่งใฝ่เรียนรู้ เป็นคนดีซ่ือตรง มีกริยามารยาท

รู้จักการทามาหากิน สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทาความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบท

ของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสานึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวัง

แต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนท่ีผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒั นาชาติบ้านเมอื ง และมีความรักชาติในทางท่ถี ูก

ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าท่ีต่าง ๆ

ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ี ทางาน

และสมาชิกของสังคม ดงั น้นั การอยูร่ ่วมกันอย่างสนั ติสขุ เขา้ ใจซ่ึงกันและกนั ไมล่ ะเมดิ ผู้อ่ืน และพร้อมยอมรบั ใน

การกระทาของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีของตนเองและบุคคล

ต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพ

ต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย การดาเนินชีวิตในสังคมน้ัน ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นเร่ืองท่ีสาคัญและจาเป็น ไม่ว่า

จะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ดังนั้นการที่เราจะมีความซ่ือสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสานึก

เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซ่ือสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเอง และสังคม

อย่างไรบ้าง การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ถือว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีควรถือปฏิบัติ

การรู้จักความพอดี พอประมาณ มีเหตผุ ลและภูมคิ ุ้มกนั ทดี่ ใี นการใช้ชีวิต พอใจในส่ิงท่ีตนเองมอี ยู่ ประหยดั และ

รู้คุณค่าสิ่งของ ซ่ึงเป็นเรื่องสาคัญในการสร้างนิสัยอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทาให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัว และขาด

สติ ไมเ่ อาเปรยี บผู้อื่นและสังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชกิ ในสังคมน้นั ตอ้ งอาศยั ความ

เอือ้ เฟ้อื เผื่อแผ่ ความเขา้ ใจซึ่งกนั และกัน รวมท้ังการทีส่ มาชิกในสังคมคิดและทาเพื่อส่วนรวม รจู้ ักการใหเ้ พ่ือสังคม

ไม่เหน็ แก่ประโยชนส์ ่วนตนเปน็ ใหญ่ และพรอ้ มทีจ่ ะเสยี สละหรอื ชว่ ยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีไม่ได้จัดเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนรอบข้างของนักเรียน

เพราะเม่ือนักเรียนกลับบ้านพร้อมคาสอนและแนวปฏิบัติท่ีดีจากการร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแลว้ จะสามารถ

นาไปถ่ายทอดให้คนในบ้านได้รับรู้คุณค่าแห่งการทาความดี นอกจากนั้นกิจกรรมบริษัทสร้างการดียังส่งเสริมให้

นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยนาผลกาไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไปจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ซ่งึ เปน็ ไปตามขอ้ ตกลงและวตั ถุประสงคข์ องการก่อตัง้ บริษัทที่กาหนด

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กาหนดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรม

ตามทโ่ี ครงการกาหนดและกจิ กรรมทโี่ รงเรียนคิดข้ึน เพอื่ ปลูกฝงั ให้นักเรยี นเกดิ คุณลักษณะดังกล่าว กจิ กรรมบริษัท

สรา้ งการดีจงึ เป็นกิจกรรมหนงึ่ ทจี่ ะนาไปสู่ความสาเรจ็ ของโครงการ๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เก่ยี วกบั การดาเนินกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี
๒) เพอ่ื ให้นักเรยี นมีทกั ษะการบริหารจัดการกจิ กรรมบรษิ ทั สร้างการดี
๓) เพอื่ ให้นักเรยี นมเี จตคตทิ ี่ดีต่อการจดั กจิ กรรมบรษิ ทั สร้างการดี
๔) เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลกั ษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต
๕) เพอ่ื ให้นักเรยี นคานึงถงึ ประโยชนส์ ่วนรวมมากกว่าประโยชนส์ ว่ นตนแผนภูมิการดาเนนิ กจิ กรรมบรษิ ทั สร้างการดี

กจิ กรรมบรษิ ัทสรำ้ งกำรดี คณะกรรมกำร ป.ป.ช.สพฐ.ชมุ ชน
แตง่ ตงั้ ผูร้ บั ผดิ ชอบ ตรวจสอบ(สก.๑๒)

กำรดำเนินงำนของโรงเรียน ประชำสัมพันธ์
โรงเรียน รับสมคั รนกั เรียน
อบรมให้ควำมรู้

วิเครำะห์กิจกรรม (สก.๐๑)

กำรดำเนินงำนของนกั เรยี น เขยี นโครงกำร (สก.๐๒) ไมผ่ ่าน
โรงเรียน
ตรวจโครงกำร
กำรดำเนนิ งำนของโรงเรียน ผา่ น
โรงเรยี น
แจ้งผ้ปู กครอง(สก.๐๓)

ขอยืมเงนิ ปฏบิ ตั ติ ำมโครงกำร (สก.๐๔) คณะกรรมกำร
ดำเนินโครงกำรตำมแบบ (สก.๐๕-๑๐) ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย
ตรวจสอบ(สก.๑๑)
วัดและประเมินผล (สก.๑๐)
กำรดำเนินงำนของนกั เรียน รำยงำนผล (สก.๑๓)
โรงเรียนความสอดคล้องตามคณุ ลกั ษณะของโครงการโรงเรียนสจุ ริต

การดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต
ได้แก่ ทกั ษะกระบวนการคิด มวี ินยั ซ่ือสัตย์สุจริต อยอู่ ย่างพอเพยี ง และจิตสาธารณะ ตามตัวอยา่ งตารางวิเคราะห์
ความสอดคลอ้ ง ดงั น้ี

คณุ ลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจรติ กิจกรรม หมายเหตุ
๑. ทักษะกระบวนการคดิ
๑. การวเิ คราะห์เลือกกจิ กรรม
๒. การเขยี นโครงการ
๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
๔. การคิดคน้ และพัฒนาผลติ ภัณฑ์

๒. มีวินยั ๑. รับผดิ ชอบงานท่ไี ดร้ บั มอบหมาย
๒. การปฏิบตั งิ านตรงต่อเวลา

๓. ซ่อื สัตย์สุจรติ ๑. การจัดซ้อื /จดั จ้าง
๒. การทาบัญชรี ายรบั -รายจ่าย

๔. อยูอ่ ย่างพอเพยี ง ๑. การใช้ทรัพยากรในการดาเนนิ กจิ กรรม
อย่างประหยัด คมุ้ ค่า เกดิ ประโยชนส์ งู สดุ

๒. นาส่ิงทม่ี ใี นชุมชนมาใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชน์

๕. จิตสาธารณะ ๑. การแบ่งปันความรู้/การแลกเปลย่ี นเรียนรู้
๒. การนาผลกาไรไปทากิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์
3. รว่ มกิจกรรมและชว่ ยเหลือผอู้ ืน่ โรงเรยี น

ชมุ ชน๓. แนวทางการดาเนนิ กจิ กรรม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา (โครงการโรงเรียนสจุ รติ ) ต้องดาเนนิ การตามข้นั ตอน ดังน้ี

การดาเนินงานกจิ กรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบดว้ ยการดาเนินงาน ๒ ระดับ ไดแ้ ก่ การดาเนนิ งาน
บรษิ ทั สรา้ งการดีระดับโรงเรียน และการดาเนนิ งานบริษทั สร้างการดขี องนักเรียน

๑. การดาเนนิ งานบรษิ ทั สร้างการดรี ะดับโรงเรียน
๑.1 โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จานวน ๑ ชุด โดยมี

คณะกรรมการฝา่ ยต่างๆ ดังน้ี
 คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรยี น

ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุน
สง่ เสริมการดาเนินงานบริษทั สร้างการดี

 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการโรงเรียน และครู จานวน ๓ – ๙ คน มีหน้าที่ จัดทาแผนดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เก่ียวกับการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย กาหนด วัน เวลา และรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะดาเนินกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง พิจารณาเลือก
คณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดีท่ีกาหนด แจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.๐๓) ให้ข้อเสนอแนะ กากับ ดูแล ติดตาม
การดาเนินงาน และวัดประเมินผลการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี โดยใช้แบบวัดและประเมินผลโครงการ
(แบบ สก.๑๐)

 คณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ครู จานวน
๓ – ๕ คน มีหน้าที่ พิจารณา ตรวจสอบแผนงานโครงการ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒)
นาเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ และวดั ประเมินผลการดาเนนิ งานบริษัทสรา้ งการดี โดยใช้
แบบวดั และประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีหน้าที่ ตรวจสอบการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย ใช้แบบตรวจสอบแบบ สก.๑๑ และ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ใช้แบบตรวจสอบ แบบ สก.๑๒

 คณะกรรมการจัดทาระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน
นกั เรียนท่เี ปน็ คณะกรรมการ จานวน ๕ – ๙ คน (ตัวอย่างประกาศเรื่องระเบียบการดาเนินกิจกรรมบริษัทสรา้ งการดี
ในภาคผนวก โดยกาหนดการแบ่งปนั ผลกาไรในการจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แล้ว) มีหน้าที่ จัดทาระเบียบและข้อตกลง กากับ ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลง
วัดประเมนิ ผลการดาเนินงานบรษิ ัทสร้างการดี โดยใช้แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)

๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แก่ครู บุคลากร นักเรียน
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย๑.๓ กาหนด วัน เวลา และรบั สมัครนกั เรียนที่ประสงคจ์ ะดาเนินกิจกรรมบรษิ ทั สร้างการดี
๑.๔ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึก
การปฏิบตั งิ าน การวดั และการประเมินผลและการรายงานผล
๑.๕ ดาเนินการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดีที่กาหนด (รายละเอียด
ตามโครงสรา้ งคณะกรรมการบริษทั สร้างการดี ในภาคผนวก) นาเสนอสถานศกึ ษาเพอื่ พจิ ารณาแตง่ ต้งั
๑.๖ ครูที่ปรกึ ษานาโครงการทีผ่ ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลน่ั กรอง
๑.๗ คณะกรรมการกลน่ั กรองแจ้งมตผิ ลการพจิ ารณาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
๑.๘ โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบ
หนงั สอื แจ้งผปู้ กครอง (แบบ สก.๐๓)
๑.๙ จัดกิจกรรมแลกเปลย่ี นเรยี นร้แู ละขยายผลกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี ภายในสถานศกึ ษา ภายนอก
สถานศึกษา อย่างหลากหลายชอ่ งทาง

๒. การดาเนินงานบรษิ ทั สรา้ งการดีของนักเรียน
2.1 สบื ค้นข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตดั สินใจเลือกผลติ ภัณฑ์ ท่มี าแรงบนั ดาลใจในการเลอื กผลติ ภณั ฑ์

ตามแบบตารางวิเคราะหเ์ พื่อการตดั สนิ ใจเลอื กผลิตภัณฑ์ (แบบ สก.๐๑)
2.2 คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒)

นาเสนอครทู ่ีปรึกษาพิจารณากล่นั กรองความเป็นไปไดข้ องโครงการ
2.3 ประธานกรรมการบริษัทดาเนินการยืมเงนิ เพือ่ ดาเนนิ งานตามแบบสัญญายมื เงนิ (แบบ สก.๐๔)
2.4 คณะกรรมการบริษัทดาเนนิ การผลติ สินค้า ดงั น้ี
๑) เลอื กสนิ คา้ ทต่ี อ้ งการผลิต
๒) คิดค้น/ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์
๓) ออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์
๔) ออกแบบตราสัญลกั ษณผ์ ลติ ภณั ฑ์
2.5 คณะกรรมการบริษัทดาเนินการจดั จาหนา่ ยและประชาสัมพนั ธ์ ดังน้ี
๑) สารวจแหล่งจาหนา่ ยผลติ ภัณฑ์
๒) ประชาสมั พันธ์ผลติ ภณั ฑผ์ ่านชอ่ งทางการสอื่ สารต่าง ๆ
๓) กาหนดราคาจาหน่ายผลิตภณั ฑ์
๔) จาหน่ายผลิตภณั ฑ์ผา่ นช่องทางทีห่ ลากหลาย
๕) บริการหลงั การขาย/ประเมินความพงึ พอใจผลิตภัณฑ์ของลูกคา้
๒.๖ นกั เรยี นดาเนนิ งานตามโครงการของกระบวนการบรษิ ทั สร้างการดีตามแบบทีก่ าหนด ไดแ้ ก่
๑) หลังจากที่มีการปฏิบัติงาน/ทากิจกรรมของนักเรยี นแต่ละฝ่ายในบริษัทสรา้ งการดี เรียบร้อย

แลว้ ให้เลขานุการแต่ละฝา่ ยงานเขียนบันทกึ ตามแบบบนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.๐๕)
๒) เม่อื มีการเคล่ือนไหวด้านการเงิน การซ้อื -การขาย เกดิ ขึ้น ใหเ้ หรญั ญิก ดาเนนิ การลงข้อมูลใน

บญั ชเี งนิ สดคงเหลือประจาวนั (แบบ สก.๐๖)๓) ในกรณีทีบ่ รษิ ัทสรา้ งการดี ดาเนนิ การไปซอ้ื วสั ดุ/อุปกรณ์ /สิ่งของ ในรา้ นค้าทไี่ ม่สามารถออก
ใบเสรจ็ รบั เงนิ ได้ ใหฝ้ ่ายการเงินใช้ใบสาคัญรบั เงนิ แทนใบเสรจ็ รับเงิน (แบบ สก.๐๗)

๔) ในระหว่างการดาเนินงานบรษิ ัทสรา้ งการดี ควรมกี ารจัดประชุมคณะกรรมการและบันทึกการ
ประชมุ ตามแบบบนั ทกึ การประชมุ ของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครง้ั

๕) ในระหว่างการดาเนินงานบริษัทสร้างการดี ควรมีการจัดประชุมถอดบทเรียนตามแบบ
ที่กาหนด (แบบ สก.๐๙) เปน็ ระยะ ๆ เพ่อื ให้มกี ารพฒั นางานอยา่ งต่อเนื่อง

๖) ให้คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการจัดทาระเบียบและ
ข้อตกลง และคณะกรรมการของบริษัทสร้างการดีทุกคน มีหน้าท่ี วัดและประเมินผลโครงการตามแบบวัดและ
ประเมนิ ผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)

๒.๗) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดาเนินการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทสร้างการดี (แบบ สก.๑๑) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศกึ ษา (แบบ สก.๑๒) ปีการศึกษาละ 1 ครง้ั

๒.๘) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภาคเรียนท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคมของ
ปีการศกึ ษาปจั จุบนั (แบบ สก.๑๓/๑)

๒.๙) สรุปผลการดาเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใน ๓๑ มีนาคมของ
ปีการศึกษาท่ผี ่านมา (แบบ สก.๑๓/๒)

๒.๑๐) การแบ่งปันผลกาไร ต้องนาผลกาไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไปจัด
กิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ ตวั อยา่ งเช่น

๑) จา่ ยเพ่อื สาธารณประโยชน์ รอ้ ยละ ๕๐
๒) จ่ายโบนสั กรรมการ ร้อยละ ๑๕
๓) สะสมเงินทุนสารอง รอ้ ยละ ๑๐
๔) จา่ ยปนั ผลผถู้ ือหนุ้ ร้อยละ ๒๐
๕) ค่าดาเนนิ การ รอ้ ยละ ๕

๔. การวัดและประเมินผล

เพอ่ื ให้ทราบผลการดาเนนิ กจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี สถานศกึ ษาตอ้ งวัดและประเมินผล ดังน้ี

วตั ถปุ ระสงค์ วิธวี ดั เครอื่ งมอื วดั ผลการประเมิน
ผา่ นการประเมิน
๑) เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้ - ตรวจสอบเอกสาร - แบบ สก.01 - สก.13 รอ้ ยละ ๘๐
เกีย่ วกับการดาเนนิ กจิ กรรม - วัดและประเมินผล - แบบวัดและประเมนิ ผล
บรษิ ทั สรา้ งการดี โครงการ โครงการ (สก.10) ผ่านการประเมิน
ร้อยละ ๘๐
๒) เพ่ือให้นกั เรียนมีทักษะการ - ตรวจสอบเอกสาร - แบบ สก.01 - สก.13
บรหิ ารจดั การกิจกรรมบริษัท - ประเมินการดาเนิน - แบบประเมนิ การดาเนิน
สรา้ งการดี กจิ กรรมบริษทั กิจกรรมบรษิ ทั สรา้ งการดี
สรา้ งการดีวัตถุประสงค์ วิธีวัด เครอื่ งมือวดั ผลการประเมนิ

๓) เพื่อให้นกั เรียนมเี จตคติทดี่ ี - วัดและประเมินผล - แบบวดั และประเมนิ ผล ผา่ นการประเมิน
โครงการ (สก.10) ร้อยละ ๘๐
ตอ่ การจัดกจิ กรรมบริษัทสร้าง โครงการ

การดี

๔) เพอื่ ให้นกั เรียนมีคณุ ลกั ษณะ - วัดและประเมนิ ผล - แบบวดั และประเมนิ ผล ผา่ นการประเมิน

๕ ประการของโครงการ โครงการ โครงการ (สก.10) ร้อยละ ๘๐

โรงเรียนสจุ รติ

๕) เพอ่ื ใหน้ กั เรียนคานงึ ถึง - วดั และประเมินผล - แบบวัดและประเมนิ ผล ผา่ นการประเมิน
โครงการ (สก.10) รอ้ ยละ ๘๐
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ โครงการ - แบบประเมนิ การดาเนนิ
กจิ กรรมบรษิ ัทสร้างการดี
ประโยชนส์ ว่ นตน - ประเมนิ การดาเนนิ

กจิ กรรมบรษิ ัท

สร้างการดี

๕. การรายงานผล

ให้สถานศกึ ษาท่ีดาเนินกิจกรรมบริษทั สรา้ งการดี รายงานผลการดาเนินงาน ดงั ต่อไปนี้
๕.๑ การรายงานในภาคเรยี นที่ ๑ ภายในวนั ท่ี ๓๑ ตลุ าคม ตามแบบฟอรม์ ดงั นี้

- แบบรายงานผลการดาเนินงานกจิ กรรมบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.๑๓/๑)
- แบบรายงานสรปุ ผลการดาเนินงานเมอื่ สิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม (แบบ สก.๑๓/๒)
๕.๒ การรายงานในภาคเรียนที่ ๒ ภายในวนั ท่ี ๓๐ เมษายน (รายงาน ๓ บท)
- ใช้รูปแบบการเขยี นรายงาน กิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี ๓ บท ดังน้ี

1) ปกหน้า
2) รองปก
3) คานา
4) สารบัญ
5) บทที่ ๑ (บทนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ขอบเขตการดาเนินงาน สถานทีแ่ ละระยะเวลา งบประมาณ ผลที่คาดวา่ จะได้รับ)
6) บทที่ ๒ (วิธีการดาเนินงานระดับโรงเรียนและวิธีการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีของ
นักเรียนตามแบบ สก.๐๑ – แบบ สก.๑๓)
7) บทที่ ๓ (ผลการดาเนินงาน ปัญหา อปุ สรรค ข้อเสนอแนะ)
8) ภาคผนวก
9) ข้อมูลผ้จู ัดทา (รปู ภาพ, ชื่อ – นามสกุล, อาย,ุ เบอรโ์ ทรศัพท)์
10) รองปกหลงั
11) ปกหลงั
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนนิ งานไมเ่ กิน 50 หนา้ (รวมภาคผนวก)๖. การประกวดกจิ กรรม/แลกเปลี่ยนเรยี นรู้

เพ่อื ใหเ้ กิดการแลกเปล่ยี นเรียนรู้ จดั ให้มีการจดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน จัดให้มีการนาเสนอผลงานการดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ในโอกาสตา่ ง ๆ เชน่ นิทรรศการทางวิชาการ Open House, การนาเสนอผลงานและผลิตภณั ฑ์ของบรษิ ัทสรา้ งการ
ดดี ว้ ยระบบออนไลน์ เชน่ Line, Facebook, YouTube, Instagram เป็นตน้ (กรณสี ถานศกึ ษา/กลมุ่ โรงเรยี นมีการ
จัดตั้งบริษัทสร้างการดีมากกว่า 1 บริษัทควรมีการจัดการประกวดแข่งขันเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระดับ
สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาตอ่ ไป)
๒. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการจัดนิทรรศการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ประกวดแข่งขันของสถานศึกษาที่ดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และพิจารณาคัดเลือกผลงานกิจกรรมบริษัท
สรา้ งการดี สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาละ ๑ โรงเรียน เพือ่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานและแลกเปลี่ยน
เรยี นรู้ในระดับภูมภิ าคต่อไป
๓. ระดับภมู ภิ าค มกี ารจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศกึ ษากิจกรรม
บริษัทสร้างการดี โดยแบ่งออกเป็น ๒ สังกัด คือ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสังกัด
สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพอ่ื คดั เลือกตวั แทนระดับภูมภิ าคเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป
2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา) และระดับมัธยมศึกษา (นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6
ในสงั กัดสานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา)
๔. ระดับประเทศ มีการจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสถานศึกษา
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยแบ่งออกเป็น ๒ สังกัด คือ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สังกัดสานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เพอ่ื คัดเลอื กผลงานดีเด่นระดบั ประเทศ

คณุ สมบัติของผลงานกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี

๑) เป็นผลงานที่ดาเนนิ การต่อเนือ่ งอย่างน้อย ๒ ปกี ารศึกษา

๒) ผลงานต้องไมเ่ คยไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ ระดับประเทศ ในปที ผี่ า่ นมา

๑๐

บรรณานุกรม

จลุ จกั ร โนพันธุ์, วทิ ยา สิรอิ นวุ ฒั น์ (๒๕๔๐) โครงงานเกษตรกรรม : หนงั สอื เวยี นวิชาการ ง.๓๒๑ – ง.๓๒๒.
กรงุ เทพฯ : วฒั นาพานชิ .

สมศกั ดิ์ ศรีทองอินทร์ (๒๕๔๓) การปฏบิ ตั ิโครงงานอาชีพสมบรู ณแ์ บบ กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
สานกั งานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (๒๕๕๕) การเสนอแผนงานประจาปีและการดาเนินโครงการ

ชุมชนท่ไี ด้รับการสนับสนุนจากกองทนุ พัฒนาไฟฟ้า กรุงเทพฯ : สานกั งาน.
สานักพัฒนานวตั กรรมการจดั การศึกษา สพฐ. (๒๕๕๘) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการโครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา “ป้องกนั ทจุ รติ ” กจิ กรรมการเรยี นรู้บริษัทสรา้ งการดี
(เอกสารทางวชิ าการ) : สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน.www.uprightschool.net
สานกั พฒั นานวตั กรรมการจดั การศึกษา สพฐ. (๒๕๕๙) แนวทางการดาเนินงานโรงเรยี นสจุ รติ กรงุ เทพฯ :
โรงพมิ พส์ านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาต.ิ

๑๑

ภาคผนวก

๑๒

แบบ สก.๐๑/๑

แบบตารางวิเคราะหเ์ พ่ือตัดสนิ ใจเลอื กกจิ กรรม

คาชี้แจง ให้นักเรียนท่ีเป็นกรรมการบริษัทสร้างการดีพิจารณาการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคณะกรรมการเสนอแล้วทา
เครอ่ื งหมาย ลงในช่องระดบั คณุ ภาพ ๑ - ๔ เพียงช่องเดยี วในแตล่ ะกิจกรรมท่นี าเสนอ

ระดบั คณุ ภาพมี ๔ ระดับ คอื
๔ หมายถึง มากท่สี ุด
๓ หมายถึง มาก
๒ หมายถงึ นอ้ ย
๑ หมายถึง นอ้ ยท่ีสุด

รายการ ช่ือผลติ ภัณฑ์/กิจกรรม หมายเหตุ
........................ ........................ ........................
๑. ความร้/ู ประสบการณ์
๒. ความพร้อมด้านเงินทนุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒๓๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๓. ความพร้อมด้านสถานที่
๔. ความพร้อมด้านวัสดุ -
อปุ กรณ์
๕. เหมาะสมกบั ฤดูกาล / สภาพ
อากาศ
๖. ราคาจาหนา่ ยผลผลิต
๗. แหล่งรบั ซ้อื / การตลาด
๘. อนื่ ๆ เชน่ แหลง่ นา้ อาหาร
ฯลฯ

รวม

ลงช่ือ...........................................กรรมการบริษัท
(.................................................)

.............../.........................../.................

๑๓

แบบ สก.๐๑/๒

แบบสรปุ ตารางวิเคราะห์เพื่อตัดสนิ ใจเลือกกจิ กรรม

คาชี้แจง ให้นาคะแนนรวมจากกรรมการบริษัทสร้างการดีรายบุคคล ตามแบบ สก.01/1 มาลงในช่องกิจกรรม
ตามรายการกจิ กรรมท่ไี ดค้ ะแนนสูงสดุ เป็นกจิ กรรมที่บริษัทเลอื กดาเนินการ

รายการ ชือ่ ผลติ ภณั ฑ/์ กจิ กรรม หมายเหตุ
........................ ........................ ........................
๑. ความรู้/ประสบการณ์
๒. ความพร้อมด้านเงนิ ทุน
๓. ความพรอ้ มด้านสถานที่
๔. ความพร้อมด้านวัสดุ -
อปุ กรณ์
๕. เหมาะสมกับฤดกู าล / สภาพ
อากาศ
๖. ราคาจาหนา่ ยผลผลติ
๗. แหลง่ รบั ซ้ือ / การตลาด
๘. อน่ื ๆ เช่น แหล่งน้า อาหาร
ฯลฯ

รวมทั้งสิ้น

สรปุ ผลการวเิ คราะหก์ จิ กรรม
- กิจกรรมที่เลอื กดาเนนิ การ คอื กจิ กรรม....................................................................................................................
- แรงบนั ดาลใจทีเ่ ลือกกจิ กรรม คอื ..............................................................................................................................
.............................................................................................. .......................................................... .............................

ลงช่อื ...........................................ประธานกรรมการบริษทั
(.................................................)

.............../.........................../.................

๑๔

แบบ สก.๐๒

แบบฟอรม์ รายละเอยี ดโครงการ

โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษาและสานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาสจุ ริต
(โครงการโรงเรยี นสุจริต)

๑. บรษิ ัทสรา้ งการดโี รงเรียน.................................................................................................................................
๒. ช่ือผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทด่ี าเนินการ.................................................................................................................
๓. หลกั การและเหตผุ ล

...................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .............................................
๔. วัตถปุ ระสงค์
๑............................................................................................................................ ...........................................
2.................................................................................................................................................................... ...
๓............................................................................................................ ...........................................................
๕. เป้าหมาย
๕.๑ เปา้ หมายเชิงปรมิ าณ

............................................................................................................................. ....................................
๕.๒ เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ

............................................................................................................................. ....................................
๖. สถานทดี่ าเนินกิจกรรม

....................................................................................................................................... ..........................
๗. ระยะเวลาดาเนนิ กจิ กรรม

เร่ิมโครงการ วันท.ี่ .............เดือน...................................พ.ศ..........................
ส้ินสดุ โครงการ วนั ท่.ี .............เดือน...................................พ.ศ..........................

๘. ขัน้ ตอนการดาเนินกจิ กรรม ระยะเวลา ผรู้ ับผิดชอบ
กิจกรรม

๑๕

๙. งบประมาณ

๙.๑ งบประมาณจากโครงการโรงเรียนสจุ รติ (กิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี) จานวน..............................บาท

๙.๒ หุ้นสมาชกิ จานวน.............หนุ้ เปน็ เงิน...............................................บาท

๙.๓ เงนิ กู้ยืมจาก.......................... จานวน.................................................บาท

9.4 เงนิ สนบั สนนุ จากแหล่งอน่ื ๆ จานวน.................................................บาท

รวมท้งั สิน้ ..............................................บาท

๑๐. ครทู ี่ปรกึ ษาโครงการ (๑ – ๒ คน) ...............................................................................................................

๑๑. ประมาณการรายรบั -รายจ่าย

ประมาณการรายรบั ประมาณการรายจา่ ย

คงเหลอื กาไรสทุ ธ.ิ ...............................................บาท
๑๒. รายชอ่ื สมาชกิ

๑)..................................................ถอื หุ้น...............หนุ้ จานวนเงนิ ................บาท
๒)..................................................ถอื หุ้น...............หนุ้ จานวนเงิน................บาท
๓)..................................................ถือหนุ้ ...............หุ้น จานวนเงนิ ................บาท
๔)..................................................ถอื ห้นุ ...............หนุ้ จานวนเงิน................บาท
๕)..................................................ถือหุ้น...............ห้นุ จานวนเงนิ ................บาท
๖)..................................................ถอื หนุ้ ...............หนุ้ จานวนเงิน................บาท
๗)..................................................ถือหุ้น...............หนุ้ จานวนเงิน................บาท
๘)..................................................ถือหนุ้ ...............หุน้ จานวนเงนิ ................บาท
๙)..................................................ถือหุ้น...............หุ้น จานวนเงิน................บาท

รวม.....................หุ้น จานวนเงนิ .................บาท

๑๖

๑๓. ผลทคี่ าดว่าจะไดร้ บั
๑............................................................................................................................ ...........................................
2.......................................................................................................................................................................
๓............................................................................................................................ ...........................................

ลงช่ือ....................................ประธานกรรมการ
(......................................)

ลงช่อื ......................................ครทู ่ปี รกึ ษา ลงช่ือ......................................ครทู ่ปี รกึ ษา

(......................................) (...................................)

ความเหน็ ของคณะกรรมการกลน่ั กรอง.....................................................
 เหน็ ควรอนุมัตเิ งนิ จานวน.............................บาท
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....................................................................

ลงชอ่ื .........................................ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
(......................................)
............/............/............

ความเห็นผู้อานวยการโรงเรียน
 อนมุ ตั ิ
 ไมอ่ นุมัติ เพราะ................................................................................

ลงชื่อ.........................................ผอู้ านวยการโรงเรยี น
(......................................)
............/............/............

๑๗
แบบ สก.๐๓

แบบหนงั สอื แจ้งผปู้ กครอง

ท่ี ศธ ..................../................ โรงเรยี น.......................................
ตาบล................อาเภอ................
จังหวดั ........................................
วันท่ี...............เดอื น.......................พ.ศ..............

เรือ่ ง ขออนุญาตเข้ารว่ มกิจกรรมบรษิ ัทสร้างการดี

เรยี น ผปู้ กครองของ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)...........................................

ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......................................................นักเรียนในความปกครองของท่าน
ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยทากิจกรรม/โครงการ.....................................................................................
มีนักเรียนร่วมโครงการ..............คน ใช้เงินลงทุนทั้งส้ิน....................บาท โดยนักเรียนร่วมหุ้น....... .............บาท
กู้ยืมเงินจากโครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)...........................บาท (....................................)
โดยจะใช้คืนเงนิ ยืมวันท.่ี ........................เดอื น....................................พ.ศ................................ ....

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดพจิ ารณา

ลงช่ือ.........................................................

(...................................................)

ผ้อู านวยการโรงเรยี น......................

.................................................................................... ................................................................................

ขา้ พเจ้า..........................................................เป็นผู้ปกครองของ............................................................................
 อนุญาต  ไม่อนุญาต ให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้และถ้านักเรียน
ในปกครองของข้าพเจ้า ไม่สามารถคืนเงินยืมแก่โรงเรียนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินยืมแก่โรงเรียน
ท้งั หมด จงึ ลงช่ือไวเ้ ป็นหลักฐาน

ลงชอื่ ...............................................................ผู้ปกครองนกั เรยี น
(........................................................)

๑๘
แบบ สก.๐๔

แบบสญั ญายืมเงิน

วนั ที่.............เดือน...........................พ.ศ....................

ข้าพเจ้า..........................................................ผู้จัดการบริษัทสร้างการดี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
จะดาเนินกิจกรรม.......................................................... ..................................................................... ....................
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น.................................................บาท (..............................................................) โดยสมาชิก
ร่วมลงทุน......................................บาท (.............................................) และขอยืมเงินจาก..................................
จานวน.............................บาท (....................................................) โดยข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินยืม วันท่ี ...............
เดอื น.........................................พ.ศ.........................

จึงลงชื่อไว้เปน็ หลักฐาน

ลงชอ่ื ......................................................ผู้จัดการ ผยู้ ืม

ลงชื่อ......................................................ผู้ช่วยจัดการ ผู้ยืม

ลงชื่อ......................................................เลขานกุ าร ผ้ยู ืม

ลงชื่อ......................................................ผจู้ ัดการฝ่าย.............. ผู้ยืม

ลงชอ่ื ......................................................ผจู้ ดั การฝา่ ย.............. ผู้ยืม

ลงชอ่ื ......................................................ผู้จัดการฝา่ ย.............. ผยู้ ืม

ลงชื่อ......................................................เจ้ าหน้าท่ีการเงนิ ผใู้ ห้ยมื

ลงชือ่ ......................................................ผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ให้ยืม

ลงชือ่ .......................................................ทีป่ รกึ ษาบรษิ ัท พยาน

หมายเหตุ : ไม่ต้องใช้แบบ สก.04 กรณีท่ีไม่ได้ยืมเงินจากโครงการหรือโรงเรียน แต่ให้ระบุไว้ในเล่มรายงานผล
การดาเนินงาน

๑๙

แบบ สก.๐๕

แบบบันทกึ การปฏิบตั ิงาน

ว.ด.ป. งานท่ปี ฏบิ ตั ิ ผ้ปู ฏิบตั ิ ปญั หา/อุปสรรค วิธแี ก้ไข

๒๐

แบบ สก.๐๖

บญั ชเี งนิ สดคงเหลือรายวัน

ว.ด.ป. รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลือ

บาท สตางค์ บาท สตางค์ บาท สตางค์

ลงช่อื ..............................................................เหรัญญกิ
(.......................................................)

๒๑
แบบ สก.๐๗

ใบสาคัญแทนใบเสร็จ

เขียนท.่ี ..................................

วนั ท่ี...............เดอื น................................พ.ศ. .......................

ข้าพเจ้า.................................................อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่...................ตาบล..............................
อาเภอ..................................จังหวัด....................................ได้รับเงินจาก..................... .........................................
เพื่อจัดซ้ือวัสด/ุ อุปกรณ์ ตามรายละเอยี ดด้านลา่ งน้ี

ลาดบั ที่ รายการ จานวน ราคาตอ่ หน่วย จานวนเงนิ
บาท สตางค์

รวมเงนิ

ลงช่อื ..........................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รบั สนิ ค้า ลงชอื่ ........................................ผูร้ ับเงนิ
(..........................................) (.........................................)

๒๒

แบบ สก.๐๘

แบบบนั ทึกการประชมุ ของคณะกรรมการ

การประชมุ คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรยี น...................................................
คร้งั ท่.ี ................/................

วนั ท่ี...........................เดือน ................................ พ.ศ. .....................
สถานท่.ี ......................................................

เริม่ ประชมุ เวลา................................น.
ผเู้ ข้าร่วมประชมุ

๑..............................................................................................................
๒..............................................................................................................

ฯลฯ

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรื่องท่ปี ระธานแจ้งเพ่อื ทราบ
............................................................................................... ........................................................

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครง้ั ทแี่ ล้ว
............................................................................................................................. ..........................

ระเบยี บวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครงั้ ที่แลว้
............................................................................................................................. ..........................

ระเบยี บวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
............................................................................................................................. ..........................

ระเบยี บวาระที่ ๕ เร่ืองจากฝ่ายตา่ งๆ
............................................................................................................................. ..........................

ระเบยี บวาระที่ ๖ เรื่องอนื่ ๆ
.......................................................................................................................................................

ปดิ ประชุมเวลา.......................................น.

ลงชอ่ื ...........................................ผ้จู ดบนั ทึกการประชมุ
(..............................................)

ลงชื่อ............................................ผ้ตู รวจรายงานการประชุม
(..............................................)

๒๓

แบบ สก.๐๙

แบบถอดบทเรยี นภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)
โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาสุจริต

(โครงการโรงเรยี นสจุ รติ ) : กจิ กรรมบรษิ ัทสร้างการดี

วนั ท่ี......................เดือน.........................พ.ศ..................เวลา.......................น. สถานที.่ ......................................

1. นักเรียนคดิ ว่าแนวปฏบิ ตั ิทดี่ ีหรือแนวทางการดาเนินงานจากการเข้ารว่ มกิจกรรมน้ี มีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................................. .....................................

2. ส่งิ ท่นี กั เรยี นได้จากการเข้าร่วมกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดีคร้ังน้ี (สงิ่ ที่ได้เกินความคาดหวงั และน้อยกว่า
ความคาดหวัง)
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................

3. นกั เรียนต้ังใจวา่ จะนาความรู้และทกั ษะท่ีไดร้ ับจากการเขา้ ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไปใชป้ ระโยชน์ใน
การปฏบิ ัตงิ านหรอื ใชใ้ นชวี ิตประจาวันอย่างไร
................................................................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................... ............
..................................................................................................................... ..................................................

4. นักเรียนคิดว่าปัจจัยสู่ความสาเรจ็ ( Key Success Factor ) คืออะไรบา้ ง
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................

๒๔

แบบ สก.๑๐
แบบวดั และประเมนิ ผลโครงการ
การดาเนนิ งานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียน..................................................ซง่ึ ได้ดาเนนิ งาน
มาตัง้ แต.่ .................ถงึ .....................เป็นเวลา.............. แลว้ นั้น เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงาน จึงดาเนินการวัดผล
และประเมินผล ดงั น้ี

รายการประเมิน ระดบั คณุ ภาพ
ดมี าก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรบั ปรงุ

54 3 2 1

๑. ความรู้เกย่ี วกับการดาเนินกิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี
๑.๑ มีความร้ใู นการดาเนนิ งานกจิ กรรม
บรษิ ัทสร้างการดี

๑.๒ ใชค้ วามรจู้ ากทฤษฎสี กู่ ารปฏบิ ตั ิ

๑.๓ สอ่ื สารถ่ายทอดความร้ไู ด้

๑.๔ มที กั ษะในการรวบรวมความรแู้ ละสรา้ ง

องคค์ วามรู้ได้

๒. ทกั ษะกระบวนการบรหิ ารจดั การกิจกรรมบรษิ ทั สรา้ งการดี

๒.๑ สามารถวิเคราะหข์ ้อมลู ได้

๒.๒ สามารถวางแผนการทางานได้

๒.๓ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีข้ันตอนเปน็ ระบบตามแบบ สก.

๒.๔ สามารถผลติ สินคา้ /คดิ ค้น/พัฒนาผลิตภณั ฑ์ได้

๒.๕ สามารถจัดจาหน่ายและประชาสัมพันธ์

๒.๖ สามารถคดิ หาวธิ ีแกป้ ัญหาได้

๒.๗ สามารถสรุปและประเมินผลงานได้

๓. เจตคตทิ ด่ี ตี อ่ การจดั กจิ กรรมบริษทั สร้างการดี

๓.๑ สามารถทางานรว่ มกับผู้อนื่ ได้

๓.๒ มีความคิดรเิ ริม่ สรา้ งสรรค์และมีจนิ ตนาการ

๓.๓ มคี วามรับผดิ ชอบตอ่ ตนเองและผู้อน่ื

๓.๔ มีนสิ ัยใฝ่เรยี นรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

๓.๕ มีเจตคตทิ ่ีดีตอ่ การประกอบอาชีพสุจรติ

๔. คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรยี นสุจรติ

๔.๑ ทกั ษะกระบวนการคดิ

๔.๒ มวี นิ ัย

๔.๓ ซอื่ สัตย์สจุ ริต

๒๕

รายการประเมนิ ระดับคณุ ภาพ
ดมี าก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรบั ปรุง
๔.๔ อยอู่ ย่างพอเพียง 54 3 2 1
๔.๕ จติ สาธารณะ
๕. คานงึ ถึงผลประโยชน์สว่ นรวมมากกวา่ ประโยชนส์ ่วนตน
๕.๑ การแบ่งปนั ผลกาไร จากบริษัทสร้างการดีไปทากิจกรรม

เพื่อสาธารณประโยชน์
๕.๒ ไม่นาส่ิงของ ทรพั ย์สินสว่ นรวมไปเปน็ ของตนเอง

ลงช่อื ............................................................ ผปู้ ระเมนิ
(.............................................................)

วนั ที่............เดือน...............................พ.ศ...............

๒๖

เกณฑ์ระดับคณุ ภาพ

ปรบั ปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก

น้อยกวา่ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ รอ้ ยละ ๗๐ – ๗๙ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป

วิธเี ก็บรวบรวมขอ้ มลู แหล่งข้อมลู

การสงั เกต - นกั เรียนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
การสมั ภาษณ์ - เอกสารการดาเนินงานของบริษัทสรา้ งการดีทเ่ี กย่ี วข้อง
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดาเนนิ งาน ประกอบด้วย แบบ สก.๐๑ – แบบ สก.๑๓

คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ
๑. ความรู้เกีย่ วกับการดาเนนิ กิจกรรมบรษิ ทั สรา้ งการดี

๑.๑ มีความรู้ในการดาเนนิ งานกิจกรรมบริษัทสรา้ งการดี

ระดับคณุ ภาพ คาอธบิ ายระดบั คณุ ภาพ

นักเรียนมีความรู้ความเขา้ ใจ สามารถอธบิ ายกระบวนการทางานกจิ กรรมบริษทั สร้างการดี
๔ ไดอ้ ยา่ งละเอียด คล่องแคลว่ ถูกต้อง ครบถว้ นทุกขั้นตอน

๓ นักเรียนมีความรู้ความเขา้ ใจ สามารถอธบิ ายกระบวนการทางานกจิ กรรมบริษทั สรา้ งการดี
ได้อยา่ งดี คลอ่ งแคล่ว ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนทุกขนั้ ตอน

นักเรียนมีความรู้ความเขา้ ใจ สามารถอธบิ ายกระบวนการทางานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๑ ไดแ้ ต่ไมเ่ ปน็ ไปตามข้ันตอน

นกั เรียนมคี วามรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายกระบวนการทางานกิจกรรมบริษทั สรา้ งการดี
แต่ตอ้ งมผี ูค้ อยชแี้ นะ กระตุ้น กากับ

นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางานกจิ กรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี ไม่
สามารถบอกหรืออธิบายวิธีการทางานได้

๑.๒ ใช้ความรจู้ ากทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั ิ

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดับคณุ ภาพ

นักเรียนมคี วามรู้ความเข้าใจ และสามารถใชค้ วามรคู้ วามเข้าใจจากทฤษฎีนาสูก่ ารปฏบิ ัติ
๔ ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง ตามข้นั ตอนการจัดกิจกรรมบริษทั สรา้ งการดี ครบทุกขน้ั ตอน และสามารถ
ผลิต/จดั หา สนิ ค้าไดม้ ีคุณภาพสูงกวา่ เปา้ หมาย

นักเรียนมคี วามรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ความรคู้ วามเข้าใจจากทฤษฎนี าสกู่ ารปฏิบัติ
ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง ตามขั้นตอนการจดั กจิ กรรมบริษัทสร้างการดี ครบทกุ ขั้นตอน และสามารถ
ผลติ /จดั หา สินคา้ ได้มีคุณภาพตามเป้าหมาย

นักเรียนมคี วามรู้ความเขา้ ใจ และสามารถใชค้ วามรคู้ วามเข้าใจจากทฤษฎนี าสู่การปฏิบตั ิ
ไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง ตามข้ันตอนการจดั กจิ กรรมบริษทั สร้างการดี ครบทกุ ขนั้ ตอน แต่ผลติ /
จัดหา สนิ คา้ ได้คุณภาพต่ากว่าเปา้ หมาย

๒๗

ระดับคุณภาพ คาอธบิ ายระดับคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎนี าสู่การปฏบิ ัติ
๑ ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง ตามขนั้ ตอนการจดั กิจกรรมบริษทั สร้างการดี ไม่ครบทุกข้นั ตอน และ
สามารถผลิต/จัดหา สนิ ค้าได้มคี ณุ ภาพต่ากว่าเป้าหมาย

นักเรียนไมส่ ามารถนาความรู้ความเข้าใจ จากทฤษฎีนาสกู่ ารปฏบิ ัตไิ ดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง ตาม
ข้นั ตอนการจดั กิจกรรมบริษัทสรา้ งการดี ไม่ครบทกุ ขัน้ ตอน และผลิต/จัดหา สนิ คา้ ได้
คณุ ภาพต่ากว่าเป้าหมาย

๑.๓ ส่ือสารถา่ ยทอดความรู้ได้

ระดบั คุณภาพ คาอธิบายระดับคุณภาพ

นักเรยี นมคี วามสามารถในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากการปฏิบตั งิ านกิจกรรม
๔ บริษัทสรา้ งการดจี นสามารถส่ือสารถา่ ยทอดองค์ความรดู้ ว้ ยการพูด การเขยี นไดอ้ ย่าง
ละเอียดตามข้นั ตอน ถูกต้อง ชัดเจน คลอ่ งแคลว่

นกั เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากการปฏิบัตงิ านกิจกรรม
๒ บริษัทสร้างการดจี นสามารถส่ือสารถา่ ยทอดองค์ความรดู้ ว้ ยการพูด การเขียนได้อย่าง
ละเอียดตามข้นั ตอน ถูกตอ้ ง

นกั เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากการปฏบิ ตั งิ านกิจกรรม
บริษทั สร้างการดจี นสามารถส่ือสารถา่ ยทอดองค์ความรู้ด้วยการพูด การเขยี นไมล่ ะเอียด
ตามขัน้ ตอน

นกั เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู สารสนเทศจากการปฏบิ ตั ิงานกิจกรรม
บริษทั สร้างการดีจนสามารถส่ือสารถา่ ยทอดองค์ความรดู้ ้วยการพูด การเขยี นไม่ละเอยี ด
ตามข้ันตอน และไม่ถกู ต้อง

นกั เรียนมีความสามารถในการรวบรวมขอ้ มลู สารสนเทศจากการปฏบิ ตั งิ านกจิ กรรม
บรษิ ัทสรา้ งการดี แต่ไม่สามารถสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการพูดหรือการเขียนได้

๑.๔ มีทกั ษะในการรวบรวมความร้แู ละการสร้างองคค์ วามรู้ได้

ระดบั คุณภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ

นกั เรียนมีวธิ ีการอย่างหลากหลายในการรวบรวมขอ้ มลู และสร้างองค์ความรไู้ ด้อย่างชดั เจน
๔ ถกู ต้อง สามารถนาไปใช้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้
นักเรยี นมีวิธกี ารอยา่ งหลากหลายในการรวบรวมขอ้ มลู และสร้างองค์ความรู้ได้ สามารถ
๓ นาไปใช้พัฒนาและต่อยอดผลติ ภณั ฑ์ได้

นกั เรียนมีวิธกี ารอยา่ งหลากหลายในการรวบรวมขอ้ มลู และสรา้ งองค์ความรไู้ ด้ สามารถ
นาไปใชพ้ ฒั นาผลิตภณั ฑไ์ ด้แต่ไม่มกี ารต่อยอดผลิตภณั ฑ์

๒๘

ระดับคุณภาพ คาอธิบายระดับคณุ ภาพ
๒ นกั เรียนมวี ิธีการรวบรวมขอ้ มูลและสร้างองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้พัฒนาผลิตภณั ฑ์ได้
แต่ไม่มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์

นกั เรียนมวี ิธกี ารรวบรวมขอ้ มูลแตไ่ มส่ ามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ไม่สามารถนาไปใช้
พฒั นาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

๒. ด้านทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบรษิ ัทสรา้ งการดี
๒.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ

นักเรยี นสามารถวิเคราะห์ข้อมลู สารสนเทศและอภปิ รายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
๔ อยา่ งละเอียด สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใชป้ ระโยชน์ได้

๓ นักเรยี นสามารถวเิ คราะห์ข้อมูลสารสนเทศและอภปิ รายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
สามารถนาผลการวเิ คราะหไ์ ปใชป้ ระโยชนไ์ ด้แต่ไม่ละเอียด

นักเรียนสามารถวเิ คราะห์ข้อมูลสารสนเทศและอภิปรายผลการวเิ คราะหข์ ้อมูลได้ถูกต้อง
๑ ไม่สามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชนไ์ ด้

นกั เรียนสามารถวเิ คราะห์ข้อมลู สารสนเทศได้ แตไ่ ม่สามารถอภปิ รายผลการวเิ คราะห์
ข้อมลู ได้อย่างถูกตอ้ ง และไม่สามารถนาผลการวเิ คราะหไ์ ปใชป้ ระโยชนไ์ ด้

นักเรยี นไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมลู สารสนเทศและไม่สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล

๒.๒ สามารถวางแผนการทางานได้

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดับคณุ ภาพ
๕ นักเรยี นสามารถวางแผนการทางานได้อย่างละเอยี ด ทกุ ข้ันตอน เป็นระบบ มี
ประสทิ ธิภาพ
๔ นกั เรียนสามารถวางแผนการทางานได้อย่างละเอยี ด ทุกข้ันตอน เป็นระบบ
๓ นกั เรยี นสามารถวางแผนการทางานได้ ทกุ ขั้นตอน แตไ่ ม่เป็นระบบ
๒ นักเรียนสามารถวางแผนการทางานได้ แต่ไม่เป็นไปตามขน้ั ตอน
๑ นกั เรียนไม่สามารถวางแผนการทางานไดต้ ามขัน้ ตอน

๒๙

๒.๓ สามารถดาเนินงานไดอ้ ยา่ งมขี ้ันตอนเป็นระบบตามแบบ สก.

ระดับคุณภาพ คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ

๕ นกั เรยี นสามารถทางานอยา่ งมีขั้นตอนเป็นระบบทุกงานตามแบบ สก. ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

๔ นกั เรียนสามารถทางานอยา่ งมีขน้ั ตอนเปน็ ระบบทกุ งานตามแบบ สก. แตย่ ังไมถ่ ูกตอ้ ง

๓ นักเรยี นสามารถทางานอยา่ งมขี นั้ ตอนเป็นระบบเปน็ บางงาน

๒ นกั เรยี นสามารถทางานอยา่ งมีข้ันตอนแต่ไมเ่ ป็นระบบ

๑ นักเรียนทางานไมเ่ ป็นไปตามข้ันตอนและไม่เป็นระบบ

๒.๔ สามารถผลิตสินค้า/คิดคน้ /พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

ระดบั คุณภาพ คาอธบิ ายระดบั คุณภาพ

นักเรียนสามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการผลติ คิดคน้ /ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
๔ บรรจภุ ณั ฑ์ ออกแบบตราสญั ลกั ษณ์ผลติ ภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง แปลกใหม่ นา่ สนใจ

๓ นักเรียนสามารถเลือกสินค้าท่ีตอ้ งการผลิต คิดค้น/ออกแบบ/พฒั นาผลิตภณั ฑ์ ออกแบบ
บรรจุภณั ฑ์ ออกแบบตราสัญลกั ษณ์ผลติ ภณั ฑ์ ได้อย่างถูกตอ้ ง แตไ่ ม่แปลกใหม่

นักเรียนสามารถเลือกสนิ ค้าท่ีต้องการผลิต คดิ คน้ /ออกแบบ/พฒั นาผลิตภณั ฑ์ ออกแบบ
๑ บรรจภุ ัณฑ์ ออกแบบตราสญั ลกั ษณ์ผลติ ภัณฑ์ได้ แต่ไมแ่ ปลกใหมแ่ ละไม่นา่ สนใจ

นักเรียนสามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการผลิต สามารถคดิ คน้ /ออกแบบ/พฒั นาผลิตภัณฑ์ แต่
ไม่สามารถออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ออกแบบตราสัญลกั ษณผ์ ลิตภัณฑ์ได้

นักเรียนสามารถเลือกสินค้าท่ีตอ้ งการผลิต แต่ไมส่ ามารถคิดค้น/ออกแบบ/พฒั นา
ผลติ ภณั ฑ์ และไมส่ ามารถออกแบบบรรจภุ ัณฑไ์ ด้ ออกแบบตราสญั ลักษณ์ผลติ ภณั ฑ์ได้

๒.๕ สามารถจดั จาหน่ายและประชาสัมพันธ์

ระดับคุณภาพ คาอธิบายระดบั คุณภาพ

นกั เรียนสามารถดาเนนิ งานได้ดังนี้ ๑) สารวจแหล่งจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ ๒) ประชาสัมพนั ธ์
๔ ผลิตภัณฑผ์ า่ นชอ่ งทางการสือ่ สารต่าง ๆ ๓) กาหนดราคาจาหน่ายผลิตภณั ฑ์ ๔) จาหนา่ ย
ผลติ ภัณฑ์ ๕) มีบรกิ ารหลงั การขาย/ประเมนิ ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ครบทั้ง ๕ รายการ

นักเรียนสามารถดาเนินงานได้ดงั น้ี ๑) สารวจแหล่งจาหน่ายผลติ ภณั ฑ์ ๒) ประชาสมั พันธ์
ผลติ ภัณฑ์ผา่ นชอ่ งทางการส่ือสารตา่ ง ๆ ๓) กาหนดราคาจาหนา่ ยผลติ ภณั ฑ์ ๔) จาหนา่ ย
ผลิตภัณฑ์ ๕) มบี รกิ ารหลงั การขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ได้ ๔ รายการ

นักเรยี นสามารถดาเนนิ งานได้ดงั นี้ ๑) สารวจแหล่งจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ ๒) ประชาสมั พนั ธ์
ผลิตภณั ฑ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ๓) กาหนดราคาจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ ๔) จาหนา่ ย
ผลิตภัณฑ์ ๕) มบี รกิ ารหลงั การขาย/ประเมนิ ความพงึ พอใจผลิตภณั ฑ์ ได้ ๓ รายการ

๓๐

ระดับคุณภาพ คาอธิบายระดับคุณภาพ

นกั เรียนสามารถดาเนินงานได้ดังนี้ ๑) สารวจแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ๒) ประชาสัมพันธ์
๑ ผลติ ภัณฑผ์ ่านชอ่ งทางการสื่อสารตา่ ง ๆ ๓) กาหนดราคาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ๔) จาหนา่ ย
ผลิตภณั ฑ์ ๕) มีบริการหลงั การขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ได้ ๒ รายการ

นักเรยี นสามารถดาเนนิ งานได้ดงั นี้ ๑) สารวจแหล่งจาหนา่ ยผลติ ภัณฑ์ ๒) ประชาสัมพนั ธ์
ผลติ ภัณฑ์ผ่านชอ่ งทางการสื่อสารต่าง ๆ ๓) กาหนดราคาจาหน่ายผลติ ภณั ฑ์ ๔) จาหนา่ ย
ผลติ ภัณฑ์ ๕) มบี รกิ ารหลงั การขาย/ประเมนิ ความพงึ พอใจผลิตภณั ฑ์ ได้ ๑ รายการ

๒.๖ สามารถคิดหาวิธแี ก้ปัญหาได้

ระดบั คุณภาพ คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ
๕ นกั เรยี นสามารถคิดค้นหาวธิ กี ารทีเ่ หมาะสมทสี่ ดุ เพื่อจะนาไปแก้ไขปญั หาต่าง ๆ
และพบทางเลือกใหม่ ทจ่ี ะนาไปใช้ในการดาเนนิ งานบริษัทสร้างการดีได้ สามารถ
๔ ดาเนนิ งานจนแก้ไขปัญหาไดส้ าเร็จ
๓ นกั เรยี นสามารถคดิ คน้ หาวธิ กี ารทีเ่ หมาะสมเพ่ือจะนาไปแก้ไขปญั หาต่าง ๆ สามารถ
๒ นาไปใช้ในการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีได้ สามารถดาเนินงานจนแก้ไขปญั หาไดส้ าเร็จ
นักเรียนสามารถคิดค้นหาวธิ กี ารทเ่ี หมาะสม สามารถนาไปจะแก้ไขปัญหาตา่ ง ๆ ไดบ้ า้ ง
๑ แต่ไม่สาเร็จท้งั หมด
นกั เรียนสามารถคดิ คน้ หาวธิ ีการท่ีเหมาะสม แตไ่ ม่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ไดส้ าเร็จ

นกั เรยี นไม่สามารถคิดค้นหาวิธีการท่เี หมาะสม เพื่อนามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

๒.๗ สามารถสรปุ และประเมินผลงานได้

ระดบั คณุ ภาพ คาอธบิ ายระดบั คณุ ภาพ

นักเรยี นสามารถสรปุ และประเมนิ ผลการดาเนินงานบริษทั สร้างการดไี ด้อยา่ งมี
๔ ประสิทธภิ าพ ถกู ต้อง ชัดเจนและสามารถนาไปใชเ้ ป็นข้อมูลเพอื่ พฒั นาบริษัทต่อไปได้

๓ นักเรยี นสามารถสรุปและประเมนิ ผลการดาเนินงานบริษทั สร้างการดไี ดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง
ชัดเจนและสามารถนาไปใชเ้ ป็นข้อมลู เพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้

นกั เรยี นสามารถสรุปและประเมนิ ผลการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีไดถ้ ูกตอ้ ง และ
๑ สามารถนาไปใช้เป็นข้อมลู เพ่ือพฒั นาบริษทั ต่อไปได้

นักเรียนสามารถสรุปและประเมนิ ผลการดาเนนิ งานบริษัทสร้างการดไี ดแ้ ละสามารถ
นาไปใช้เป็นข้อมลู เพ่อื พัฒนาบรษิ ทั ตอ่ ไปไดบ้ า้ ง
นกั เรยี นไมส่ ามารถสรปุ และประเมนิ ผลการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีได้

๓๑

๓. เจตคติทดี่ ีต่อการจดั กจิ กรรมบริษทั สร้างการดี
๓.๑ สามารถทางานรว่ มกบั ผ้อู ืน่ ได้

ระดับคุณภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ

๕ นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผอู้ ืน่ ไดท้ ุกครงั้ และทาดว้ ยความเตม็ ใจ ทมุ่ เท เสยี สละ

๔ นักเรยี นสามารถทางานร่วมกับผอู้ น่ื ไดท้ ุกคร้งั แตท่ าด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท เสียสละ
เป็นบางครงั้

๓ นกั เรียนสามารถทางานรว่ มกับผูอ้ น่ื ไดเ้ ป็นบางคร้ัง แต่ทาด้วยความเต็มใจ ทมุ่ เท เสยี สละ
เปน็ บางครงั้

๒ นกั เรยี นสามารถทางานรว่ มกับผู้อ่ืนไดบ้ างครงั้ และทาด้วยความไม่ต้งั ใจไม่ทมุ่ เท

ไม่เสยี สละ

๑ นกั เรยี นไม่สามารถทางานร่วมกบั ผู้อื่นได้

๓.๒ มีความคดิ รเิ ริ่มสรา้ งสรรคแ์ ละมจี นิ ตนาการ

ระดบั คณุ ภาพ คาอธบิ ายระดับคุณภาพ

นักเรยี นมีความคดิ แนวทาง ทศั นคติ ความเขา้ ใจใหม่ ๆ และสามารถนาไปแก้ปญั หา
๔ ในการดาเนินงานบรษิ ทั สรา้ งการดีได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
นกั เรียนมีความคดิ แนวทาง ทศั นคติ ความเขา้ ใจใหม่ ๆ และสามารถนาไปแก้ปัญหา
3 ในการดาเนนิ งานบรษิ ทั สรา้ งการดีได้

2 นกั เรยี นมคี วามคิด แนวทาง ทศั นคติ ความเข้าใจเดิม ๆ แตส่ ามารถนาไปแก้ปัญหา
ในการดาเนินงานบรษิ ทั สร้างการดีได้
๑ นกั เรยี นมคี วามคดิ แนวทาง ทศั นคติ ความเข้าใจเดิม ๆ และไม่สามารถนาไปแก้ปญั หา
ในการดาเนินงานบริษัทสร้างการดีได้

นกั เรียนไม่สามารถนาความคิด แนวทาง ทศั นคติ ความเข้าใจ ไปแกป้ ัญหา
ในการดาเนินงานบริษัทสรา้ งการดีได้

๓.๓ มีความรับผิดชอบตอ่ ตนเองและผอู้ นื่

ระดับคุณภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ

นักเรียนรอ้ ยละ 80 ขน้ึ ไปมีความรบั ผดิ ชอบต่องานทไ่ี ด้รบั มอบหมายทัง้ งานสว่ นตัว
๔ และงานส่วนรวมส่งผลดตี ่อการดาเนนิ งานของบริษัทสรา้ งการดี

๓ นกั เรียนรอ้ ยละ 70 - 79 มคี วามรับผิดชอบต่องานทไี่ ด้รบั มอบหมายทั้งงานส่วนตวั
และงานส่วนรวมสง่ ผลดตี อ่ การดาเนนิ งานของบริษัทสรา้ งการดี

นกั เรียนรอ้ ยละ 60 - 69 มีความรบั ผิดชอบต่องานที่ไดร้ บั มอบหมายทง้ั งานส่วนตวั
และงานส่วนรวมส่งผลดีต่อการดาเนนิ งานของบรษิ ัทสรา้ งการดี

๓๒

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ
๒ นักเรียนรอ้ ยละ 50 - 59 ข้ึนไปมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายท้ังงานส่วนตัว
และงานส่วนรวมสง่ ผลดีต่อการดาเนินงานของบริษัทสร้างการดี

นักเรยี นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 มีความรบั ผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้งั งานสว่ นตวั
และงานส่วนรวมสง่ ผลดตี อ่ การดาเนินงานของบรษิ ัทสรา้ งการดี

๓.๔ มนี สิ ัยใฝ่เรียนรูอ้ ยา่ งต่อเนื่อง

ระดับคณุ ภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ
๕ นักเรียนร้อยละ 80 ข้นึ ไปมีนิสัยใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนอ่ื ง
๔ นกั เรียนร้อยละ 70 -79 มนี สิ ยั ใฝเ่ รียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
๓ นกั เรยี นรอ้ ยละ 60 - 69 มีนสิ ัยใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเน่ือง
๒ นกั เรียนร้อยละ 50 - 59 มนี ิสัยใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเน่ือง
๑ นักเรยี นนอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 50 มนี ิสยั ใฝ่เรียนรอู้ ย่างต่อเน่ือง

๓.๕ มีเจตคติท่ดี ีตอ่ การประกอบอาชีพสุจริต

ระดับคณุ ภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ

นกั เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไปมแี นวคดิ และความรสู้ ึกทด่ี ี รกั ช่ืนชอบต่อการประกอบอาชีพ
๔ ของบริษัทสร้างการดี

๓ นกั เรียนรอ้ ยละ 70 -79 มีแนวคิดและความรสู้ ึกทีด่ ี รกั ช่ืนชอบตอ่ การประกอบอาชีพ
ของบริษทั สร้างการดี

นกั เรียนรอ้ ยละ 60 - 69 มีแนวคิดและความรูส้ ึกท่ดี ี รกั ชื่นชอบตอ่ การประกอบอาชีพ
๑ ของบริษทั สรา้ งการดี

นกั เรียนร้อยละ 50 - 59 มีแนวคิดและความรูส้ ึกทีด่ ี รกั ช่ืนชอบต่อการประกอบอาชีพ
ของบริษทั สรา้ งการดี

นกั เรยี นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 มแี นวคิดและความรู้สกึ ทดี่ ี รกั ชื่นชอบตอ่ การประกอบอาชีพ
ของบริษัทสร้างการดี

๓๓

๔. คณุ ลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรยี นสจุ ริต
๔.๑ ทักษะกระบวนการคดิ

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดบั คณุ ภาพ

นกั เรยี นมที ักษะการคิด จาแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ คิดเชงิ เหตผุ ล คดิ อย่างมี
๔ วจิ ารณญาณ คิดเชิงสรา้ งสรรค์ คดิ แก้ปัญหามากทีส่ ดุ

๓ นกั เรียนมที ักษะการคดิ จาแนก เปรยี บเทยี บ แยกแยะ คดิ เชงิ เหตผุ ล คิดอยา่ งมี
วจิ ารณญาณ คดิ เชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหามาก

นกั เรยี นมที ักษะการคิด จาแนก เปรยี บเทียบ แยกแยะ คิดเชงิ เหตุผล คดิ อย่างมี
๑ วจิ ารณญาณ คดิ เชงิ สรา้ งสรรค์ คิดแก้ปญั หาปานกลาง

นกั เรียนมีทักษะการคิด จาแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ คิดเชงิ เหตุผล คิดอยา่ งมี
วจิ ารณญาณ คดิ เชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปญั หาน้อย

นกั เรียนมที ักษะการคิด จาแนก เปรยี บเทียบ แยกแยะ คดิ เชงิ เหตุผล คดิ อยา่ งมี
วิจารณญาณ คิดเชงิ สรา้ งสรรค์ คดิ แก้ปญั หาน้อยท่ีสุด

๔.๒ มีวนิ ยั

ระดับคุณภาพ คาอธบิ ายระดับคุณภาพ

นักเรยี นมีวินยั ต่อตนเอง ผู้อืน่ และสังคม มคี วามรบั ผิดชอบตอ่ หนา้ ทแ่ี ละสิทธิของตนเอง
๔ และส่วนรวมมากท่สี ดุ

๓ นกั เรียนมวี นิ ยั ต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มคี วามรบั ผิดชอบต่อหนา้ ทีแ่ ละสทิ ธิของตนเอง
และส่วนรวมมาก

นักเรียนมีวินยั ตอ่ ตนเอง ผู้อน่ื และสังคม มีความรับผดิ ชอบตอ่ หนา้ ท่แี ละสิทธขิ องตนเอง
๑ และส่วนรวมปานกลาง

นกั เรียนมวี นิ ัยต่อตนเอง ผ้อู ื่นและสังคม มีความรับผิดชอบต่อหนา้ ท่ีและสทิ ธิของตนเอง
และสว่ นรวมน้อย

นกั เรยี นมีวนิ ยั ตอ่ ตนเอง ผอู้ ื่นและสังคม มีความรบั ผิดชอบต่อหน้าที่และสทิ ธขิ องตนเอง
และส่วนรวมน้อยท่สี ุด

๓๔

๔.๓ ซื่อสัตย์สุจรติ

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดับคณุ ภาพ

นกั เรยี นดาเนินการการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และมีการทาบญั ชรี ายรับ-รายจา่ ยของบริษัท
๔ ดว้ ยความซือ่ สตั ย์สุจริต ได้อย่างถกู ต้อง ละเอียด ชดั เจน เป็นปจั จบุ ัน ตรวจสอบได้

๓ นักเรยี นดาเนนิ การการจดั ซื้อ/จัดจา้ ง และมีการทาบัญชรี ายรบั -รายจ่ายของบริษัท
ด้วยความซอื่ สัตย์สุจรติ ได้อย่างถกู ต้อง ละเอยี ด ชดั เจน ตรวจสอบได้ แต่ไม่เปน็ ปัจจบุ นั

นักเรียนดาเนนิ การการจัดซ้ือ/จดั จ้าง และมีการทาบญั ชรี ายรบั -รายจ่ายของบริษัท
๑ ดว้ ยความซอ่ื สตั ย์สจุ รติ ได้อย่างถกู ต้อง และไม่เปน็ ปัจจุบนั

นกั เรียนดาเนินการการจดั ซ้ือ/จัดจ้าง และมีการทาบญั ชีรายรบั -รายจา่ ยของบริษัท
ดว้ ยความซ่ือสัตย์สจุ ริต ไม่ถูกตอ้ ง และไม่เป็นปัจจุบนั
นักเรียนดาเนนิ การการจัดซื้อ/จดั จา้ ง แตไ่ ม่มีการทาบัญชีรายรบั -รายจา่ ยของบริษทั

๔.๔ อยู่อยา่ งพอเพยี ง

ระดบั คณุ ภาพ คาอธบิ ายระดับคุณภาพ

นักเรยี นใชท้ รัพยากรในการดาเนินกจิ กรรมบริษทั สร้างการดี อยา่ งประหยัด คมุ้ คา่
๔ เกดิ ประโยชน์สูงสดุ และมกี ารบรหิ ารจัดการให้เกิดความสมดุลด้านวตั ถุ สงั คม วัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอ้ ม นาส่ิงที่มีในชมุ ชนมาเพ่ิมมลู ค่า รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสงั คม

๒ นักเรยี นใช้ทรพั ยากรในการดาเนินกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี อยา่ งประหยัด คุ้มค่า
๑ เกดิ ประโยชนส์ งู สดุ และมกี ารบรหิ ารจดั การใหเ้ กิดความสมดลุ ดา้ นวตั ถุ สังคม วฒั นธรรม
สง่ิ แวดลอ้ ม นาส่ิงทม่ี ีในชุมชนมาเพ่มิ มลู ค่า

นักเรยี นใช้ทรพั ยากรในการดาเนนิ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี อย่างประหยัด คุ้มคา่
และมีการบรหิ ารจดั การให้เกิดความสมดุลดา้ นวัตถุ สงั คม วฒั นธรรม สิ่งแวดลอ้ ม

นกั เรียนใชท้ รพั ยากรในการดาเนนิ กจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี อยา่ งประหยัด คมุ้ คา่
เกดิ ประโยชน์

นกั เรียนใช้ทรัพยากรในการดาเนนิ กิจกรรมบริษัทสรา้ งการดี แต่ไม่เป็นไปตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๕

๔.๕ จิตสาธารณะ

ระดบั คณุ ภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ

นักเรยี นรว่ มกจิ กรรมและชว่ ยเหลือผ้อู ืน่ โรงเรยี น ชุมชนดว้ ยความเตม็ ใจโดยไมห่ วงั
๔ ผลตอบแทน มีความรับผิดชอบตอ่ สงั คมและสว่ นรวม เผยแพร่องคค์ วามรูต้ ่อสาธารณชน

๓ นกั เรยี นรว่ มกิจกรรมและช่วยเหลอื ผู้อน่ื โรงเรียน ชุมชนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน มีความรับผดิ ชอบต่อสงั คมและสว่ นรวม

นกั เรียนร่วมกจิ กรรมและชว่ ยเหลอื ผู้อื่น โรงเรียน ดว้ ยความเตม็ ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
๑ มีความรับผิดชอบต่อสงั คมและสว่ นรวม

นักเรียนร่วมกิจกรรมและชว่ ยเหลือผูอ้ ื่น ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั ผลตอบแทน
มีความรบั ผิดชอบต่อสงั คมและส่วนรวม
นกั เรยี นรว่ มกจิ กรรมและชว่ ยเหลือผูอ้ ื่น ดว้ ยความเต็มใจโดยไมห่ วังผลตอบแทน

๕. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
๕.๑ การแบ่งปันผลกาไร จากบรษิ ทั สรา้ งการดไี ปทากจิ กรรมเพ่อื สาธารณประโยชน์

ระดับคณุ ภาพ คาอธิบายระดับคณุ ภาพ

นักเรียนสามารถแบ่งปนั ผลกาไรครบถูกตอ้ ง ๕ รายการ ตามประกาศของบริษทั สร้างการดี
๔ และมกี จิ กรรมเพอื่ สาธารณประโยชนไ์ ด้อยา่ งเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศกึ ษา

นักเรยี นสามารถแบ่งปนั ผลกาไรครบถูกตอ้ ง ๕ รายการ ตามประกาศของบริษัทสรา้ งการดี
๒ และมีกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ไดอ้ ยา่ งเป็นรูปธรรมทัง้ ภายในหรอื ภายนอก
สถานศกึ ษา

นักเรียนสามารถแบง่ ปนั ผลกาไรได้ครบถูกต้อง ๔ รายการ ตามประกาศของบริษัทสร้าง
การดแี ละมีกจิ กรรมเพ่ือสาธารณประโยชนไ์ ด้อยา่ งเปน็ รูปธรรมท้งั ภายในหรือภายนอก
สถานศกึ ษา

นักเรียนสามารถแบ่งปันผลกาไรครบถูกตอ้ ง ๓ รายการ ได้ตามประกาศของบริษทั
สร้างการดแี ละมีกจิ กรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างเป็นรปู ธรรมท้งั ภายในหรอื
ภายนอกสถานศึกษา

นกั เรยี นสามารถแบ่งปนั ผลกาไรครบถูกต้อง ๑-๒ รายการ ได้ตามประกาศของบรษิ ัท
สรา้ งการดีและมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ได้อยา่ งเป็นรปู ธรรมทัง้ ภายในหรือ
ภายนอกสถานศกึ ษา

๓๖

๕.๒ ไม่นาสง่ิ ของ ทรพั ย์สินสว่ นรวมไปเป็นของตนเอง

ระดับคุณภาพ คาอธบิ ายระดับคณุ ภาพ
๕ นกั เรยี นสามารถแยกแยะสง่ิ ของ ทรัพยส์ ินส่วนตน สว่ นรวมไดแ้ ละไมน่ าส่ิงของหรือ
ทรัพย์สนิ ส่วนรวมไปเป็นของตนเอง พร้อมทั้งดแู ลรกั ษาทรัพยส์ นิ สว่ นรวมได้เปน็ อย่างดี
๔ นกั เรยี นสามารถแยกแยะส่ิงของ ทรพั ยส์ นิ ส่วนตน สว่ นรวมได้และไมน่ าสงิ่ ของหรอื
ทรัพยส์ นิ สว่ นรวมไปเป็นของตนเอง พร้อมทง้ั ดแู ลรักษาทรัพย์สนิ สว่ นรวมได้
๓ นักเรยี นสามารถแยกแยะสิ่งของ ทรัพย์สนิ ส่วนตน ส่วนรวมได้และไมน่ าสงิ่ ของหรือ
ทรัพย์สนิ สว่ นรวมไปเป็นของตนเอง
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะส่งิ ของ ทรัพยส์ ินส่วนตน สว่ นรวมได้

นักเรียนไมส่ ามารถแยกแยะสิ่งของ ทรัพยส์ นิ ส่วนตน ส่วนรวมได้

๓๗
แบบ สก.๑๑

การตดิ ตามตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ ย

๑. ตรวจสอบ วนั ท.ี่ .......................เดือน..........................................................พ.ศ............................

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ตามแผน  เรว็ กว่าแผน  ชา้ กว่าแผน

๓. การใช้งบประมาณ  เปน็ ไปตามแผน  ไม่เปน็ ไปตามแผน

๔. ปริมาณการผลติ สนิ ค้า  ตามแผน  มากกว่าแผน  น้อยกวา่ แผน

๕. การจดั ทาเอกสาร

การดาเนินงาน ความถูกตอ้ ง สภาพของงาน

รายการเอกสาร ปฏิบัติ ไม่ ถูกตอ้ ง ไม่ เป็น ไม่เป็น
ปฏิบตั ิ ถูกตอ้ ง ปัจจบุ นั ปัจจบุ นั
๑. การทาบญั ชีรายรับรายจา่ ย
๒. การบันทกึ การปฏิบตั ิงาน
๓. การจัดซ้อื จดั จ้าง
๔. บันทึกการประชุม
๕. ทะเบียนคุมบัญชพี สั ดุครุภณั ฑ์
๖. การเก็บรักษาเงินทนุ หมุนเวียน
๗. การมสี ว่ นรว่ มของสมาชิก/คณะกรรมการ
๘. การปฏบิ ตั ติ ามระเบียบและขอ้ ตกลง
๙. การบาเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะ (CSR)

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ........................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................... ประธาน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
(.......................................................)

ลงช่ือ........................................................... กรรมการ
(.......................................................)

ลงชือ่ ........................................................... กรรมการ
(.......................................................)

หมายเหตุ : สัดสว่ นคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้เป็นไปตามขนาดของโรงเรยี น

๓๘

แบบ สก.๑๒
แบบตดิ ตามตรวจสอบสถานศึกษาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

โรงเรียน...................................................

การปฏิบัติ ความถูกต้อง หมาย
เหตุ
รายการประเมนิ ปฏิบัติ ไม่ ถกู ตอ้ ง ไม่
ปฏิบัติ ถกู ตอ้ ง

๑.การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการ

๑.๑ คณะกรรมการที่ปรกึ ษา

๑.๒ คณะกรรมการอานวยการ

๑.๓ คณะกรรมการกลนั่ กรอง

๑.๔ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

๑.๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย

๑.๖ คณะกรรมการจดั ทาระเบียบและขอ้ ตกลง

๒. มีแผนงาน / ปฏทิ นิ ปฏบิ ตั ิงาน

๓. การกล่นั กรองโครงการ

๔. การให้คาปรึกษานักเรียน

๕. การตรวจสอบของ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย

๖. การประชุมใหญป่ ระจาปีผู้ถอื หุ้น

๗. การประเมินโครงการ

๘. การรายงานผล

- การรายงานผลการตรวจสอบ

- การรายงานประจาปี
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ........................................................

.....................................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ............................................................. ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุ ชน

(............................................................)

ลงชื่อ............................................................. กรรมการ

(............................................................)

ลงชื่อ............................................................ กรรมการ

(.............................................................)

หมายเหตุ : สดั ส่วนคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้เปน็ ไปตามขนาดของโรงเรยี น

๓๙

แบบ สก ๑๓/๑

แบบรายงานผลการดาเนนิ งานกจิ กรรมบริษทั สร้างการดี

ภาคเรยี นท่ี ๑ ภายในวนั ที่ ๓๑ ตลุ าคม ปกี ารศึกษา...........................

โรงเรียน.............................................สพป./สพม...............................

ชอื่ กิจกรรม...................................................................................

ชอ่ื ผู้รบั ผิดชอบกจิ กรรม ๑..............................................

๒..............................................

๓..............................................

ฯลฯ

ลกั ษณะกิจกรรม ⃝ ใหม่ ⃝ ตอ่ เน่ือง

1. วัตถุประสงค์

.............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ...............................

๒. เปา้ หมาย

เปา้ หมายเชงิ ปริมาณ :

............................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................. ..........................................

เป้าหมายเชงิ คุณภาพ :

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................................

๓. การดาเนนิ การและกิจกรรมตามแผน ผลการดาเนนิ งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา

๔๐

๔. งบประมาณดาเนนิ การ ๑...................................................................................
แหล่งงบประมาณที่ไดร้ ับ ๒...................................................................................
.............................................บาท
งบประมาณที่ไดร้ ับอนุมัติ .............................................บาท
งบประมาณที่ใช้จา่ ยจริง .............................................บาท
คงเหลือ

๕. ประโยชนท์ ไี่ ด้รบั จากการดาเนนิ กิจกรรม
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................. .............
.................................................................................................................... ..........................................

๖. ปญั หา อปุ สรรค / ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ปัญหา อุปสรรค และการแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. .......................
......................................................................................................... ...........................................
๖.๒ ขอ้ เสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .......................

(ลงชือ่ ) ...........................................................ผ้จู ดั ทารายงาน
(..........................................................)

ตาแหน่ง.......................................................................

(ลงช่ือ).................................................................ครทู ี่ปรกึ ษา/ผู้รบั รอง
(...........................................................)

ตาแหนง่ .......................................................................

๔๑

แบบ สก ๑๓/๒

แบบสรปุ ผลการดาเนินงานเมอื่ สิ้นสดุ โครงการ/กจิ กรรมบรษิ ทั สรา้ งการดี

โรงเรยี น.............................................สพป./สพม...............................

ภาคเรียนที่ ๑ - ๒ ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ในปกี ารศกึ ษา(ท่ผี ่านมา)...........................

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...................................................................................

๒. รายนามผู้รบั ผดิ ชอบกิจกรรม ๑..............................................

๒..............................................

๓................................................

ฯลฯ

๓. งบประมาณ

๓.๑ งบประมาณทง้ั โครงการ .....................................บาท

1) งบประมาณจากบริษัทสรา้ งการดี .....................................บาท

2) หุน้ สมาชกิ จานวน.............หุน้ เปน็ เงนิ ................................บาท

๓) เงนิ ก้ยู มื จาก.......................... จานวน..................................บาท

4) เงินสนับสนุนจากแหลง่ อ่ืน ๆ จานวน..................................บาท

รวมท้ังส้นิ ..........................................บาท

๓.2 เบกิ จา่ ยจากงบประมาณ .............................................บาท

๓.3 จ่ายจรงิ .............................................บาท

๓.4 สง่ เงนิ คืนสถานศึกษา .............................................บาท

๔. ระยะเวลาการดาเนนิ โครงการ

วนั เดอื น ปี ที่เริม่ โครงการ .....................................................

วนั เดือน ปี ท่สี ้ินสุดโครงการ .....................................................

๕. สรุปผลการดาเนินโครงการ/กจิ กรรม

๕.๑ วตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการ/กจิ กรรม

๑).................................................................................................................................. .................

๒)...................................................................................................................................................

๓)................................................................................................................ ...................................

๕.๒ เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

๔๒

๕.๓ ผลการดาเนนิ งาน (ระบุผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม การแบง่ ปันผลกาไรเพอื่ สาธารณประโยชน์)
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..

๖. ผลลัพธ์ของโครงการ/กจิ กรรม (สอดคลอ้ งกับวตั ถุประสงค์ และสะท้อนถึงคุณลักษณะ 5 ประการของ
โครงการโรงเรยี นสุจริต)
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .

๗. ความตอ่ เนือ่ งภายหลงั ส้ินสดุ โครงการ/กจิ กรรม
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

๘. ปญั หา อปุ สรรค และแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

๙. ขอ้ คิดเห็นและขอ้ เสนอแนะ
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .

(ลงชอื่ ) ........................................................... (ลงช่อื )...................................................
(.........................................................) (....................................................)
ผู้จัดทารายงาน ผรู้ บั รองรายงาน

ทีป่ รกึ ษาบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั ส

๑............................................ผอ.โรงเรยี น ประธานกรรมกา
๒...........................................ครู
๓...........................................ผูท้ รงคุณวุฒิ (............................

รองประธานกรรม

(...........................

เลขานุการบริษทั

(.......................................)

ผู้จดั การ ผจู้ ดั การ
ฝ่ายการบญั ชแี ละการเงนิ ฝา่ ยจดั หาและผลิต
(..........................................)
(...........................................)
1............................คณะกรรมการ
1............................คณะกรรมการ
2............................คณะกรรมการ
2............................คณะกรรมการ
3............................คณะกรรมการ
3............................คณะกรรมการ
4............................คณะกรรมการ
4............................คณะกรรมการ
๕................................เลขานุการ
๕................................เลขานุการ

43

สร้ำงกำรดี

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน)

ารบรษิ ทั

...............)

มการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
................)

ผู้อานวยการฝา่ ยผลติ

(....................................)

ผจู้ ัดการ ผ้จู ัดการ
ฝ่ายลูกค้าสมั พนั ธ์ ฝ่ายขาย
(.........................................) (............................................)

1............................คณะกรรมการ 1............................คณะกรรมการ

2............................คณะกรรมการ 2............................คณะกรรมการ

3............................คณะกรรมการ 3............................คณะกรรมการ

4............................คณะกรรมการ 4............................คณะกรรมการ

๕................................เลขานกุ าร ๕................................เลขานกุ าร

๔๔

บทบาทหนา้ ทีข่ องคณะกรรมการกจิ กรรมบริษัทสรา้ งการดี

1. ท่ีปรกึ ษาบริษัทสรา้ งการดี
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครูที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าท่ี

ดงั นี้
๑) ให้คาปรกึ ษาคณะกรรมการ
๒) ส่งเสริมสนบั สนุน อานวยความสะดวก และสรา้ งขวัญกาลังใจ
๓) ช้ีแนะ กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยึดคุณลักษณะ

๕ ประการของโครงการโรงเรยี นสจุ รติ
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีบทบาทหน้าท่ีตรวจสอบ
การดาเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของสถานศึกษา และ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีบทบาทหน้าที่
ตรวจสอบการดาเนนิ งานของคณะกรรมการบรษิ ทั สร้างการดี อยา่ งนอ้ ยภาคเรยี นละ ๑ ครั้ง
๓. คณะกรรมการบรษิ ทั สร้างการดี

คณะกรรมการบรษิ ทั สร้างการดี มีจานวนท้ังส้นิ ๒๘ คน ประกอบด้วย
๑) ประธานบริษัทสร้างการดี มีจานวน ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี
พ้นจากตาแหน่งเหตุจากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาท
หน้าท่ดี ังนี้

๑.๑ วางแผนการดาเนินงานของบรษิ ทั รว่ มกบั คณะกรรมการ
๑.๒ เปน็ ทป่ี รกึ ษาและอานวยความสะดวกในการดาเนินการทกุ ฝ่าย
๑.๓ กาหนดบทบาทหน้าท่ีและดูแลการดาเนนิ การของคณะกรรมการ
๑.๔ สร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
๑.๕ สง่ เสริม สนับสนนุ แก้ไขปญั หาในการดาเนินงาน

๒) รองประธานบริษัทสร้างการดี มีจานวน ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ทีม่ ีคณุ ลักษณะตามคุณลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี
พ้นจากตาแหน่งเหตุจากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาท
หนา้ ท่ี ดงั น้ี

๒.๑ วางแผนการดาเนนิ งานของบรษิ ทั ร่วมกบั คณะกรรมการ
๒.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานบริษัท ด้วยเหตุท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ี

ท่กี าหนด

๔๕

๓) เลขานุการบริษัทสร้างการดี มีจานวน ๑ คน หรือให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกจานวน ๑ คน
ตามความเห็นชอบด้วยฉันทามติของคณะกรรมการ คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด้วยฉนั ทามติ ตามคณุ ลักษณะของโครงการโรงเรียนสุจรติ มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พน้ จากตาแหน่ง
เหตุจากการยา้ ยหรือพน้ จากการเปน็ นกั เรยี นและทุพพลภาพไมส่ ามารถปฏิบัตหิ น้าท่ีได้ มีบทบาทหนา้ ที่ ดงั นี้

๓.๑ จัดทาเอกสารต่าง ๆ ของบรษิ ัทให้เปน็ ระบบ ตรวจสอบได้
๓.๒ จดั ทาบันทกึ การประชมุ คณะกรรมการบริษัท
๓.๓ ติดตอ่ ประสานงาน คณะกรรมการทกุ ฝา่ ยเป็นไปดว้ ยดี และรายงานใหป้ ระธานทราบ

๔) ผู้อานวยการผลิต มีจานวน ๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการดว้ ยฉันทามติ ตามคณุ ลกั ษณะของโครงการโรงเรียนสจุ รติ มวี าระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พน้ จากตาแหนง่
เหตุจากการยา้ ยหรือพน้ จากการเป็นนกั เรียนและทุพพลภาพไม่สามารถปฏบิ ตั ิหน้าที่ไดม้ บี ทบาทหนา้ ที่ ดงั นี้

๔.๑ วางแผนและกาหนดเป้าหมายการผลติ สนิ ค้า
๔.๒ ศกึ ษา การจดั หา วัสดุ วัตถุดบิ มาดาเนินการ วางแนวทางอยา่ งเหมาะสม
๔.๓ จัดคนเข้าทางานใหเ้ หมาะสมกับงาน
๔.๔ ตรวจสอบ ปรบั ปรุง กระบวนการผลติ ให้ไดม้ าตรฐาน

๕) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีจานวน ๑ คน มีคณะกรรมการจานวน ๔ คน และมีเลขานุการ
๑ คน คุณสมบัตติ ้องเปน็ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดว้ ยฉันทามติ ตามคุณลักษณะของโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตาแหน่งเหตุจากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพล
ภาพ ไม่สามารถปฏบิ ัตหิ นา้ ทไ่ี ด้ มีบทบาทหน้าที่ ดงั นี้

๕.๑ การรับเงนิ และเบิกจา่ ยเงนิ
๕.๒ การบนั ทกึ บญั ชแี ละทะเบยี นคุมรายจา่ ย
๕.๓ การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
๕.๔ การตรวจสอบระบบบญั ชี

๖) ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิต มีจานวน ๑ คน มีคณะกรรมการจานวน ๓ คน และมีเลขานุการ
๑ คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดว้ ยฉันทามติ ตามคุณลกั ษณะของโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พน้ จากตาแหน่งเหตจุ ากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพลภาพ
ไมส่ ามารถปฏบิ ัติหน้าท่ไี ด้ มบี ทบาทหน้าท่ี ดังนี้

๖.๑ เลือกแหล่งสนิ คา้ ท่ีเหมาะสม
๖.๒ จดั หาจัดซ้อื ตามรายการท่ีตอ้ งการ
๖.๓ จดั ทาข้อตกลงตามใบสั่งซ้ือ
๖.๔ การสง่ มอบสินคา้ และชาระสนิ ค้า

๗) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีจานวน ๑ คน มีคณะกรรมการจานวน ๔ คน และมีเลขานุการ
๑ คน คุณสมบตั ิต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดว้ ยฉันทามติ ตามคณุ ลักษณะของโครงการ
โรงเรียนสจุ ริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตาแหน่งเหตุ จากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพล
ภาพ ไมส่ ามารถปฏิบตั ิหนา้ ทไ่ี ด้ มีบทบาทหนา้ ท่ีดงั น้ี

๔๖

๗.๑ ติดตามใหบ้ ริการลูกค้า
๗.๒ เก็บขอ้ มูลลกู ค้าอยา่ งเป็นระบบ
๗.๓ สรรหาวธิ ีการสร้างแรงจูงใจ ความพอใจใหแ้ ก่ลูกค้า
๗.๔ มรี ะบบบริการลูกคา้

๘) ผู้จัดการฝ่ายขาย มีจานวน ๑ คน มีคณะกรรมการ จานวน ๔ คน และมีเลขานุการ ๑ คน
คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ตามคุณลักษณะของโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีวาระดารงตาแหน่ง ๑ ปี พ้นจากตาแหน่งเหตุจากการย้ายหรือพ้นจากการเป็นนักเรียนและทุพพล
ภาพ ไมส่ ามารถปฏบิ ตั ิหน้าทีไ่ ด้ มีบทบาทหน้าทด่ี ังน้ี

๘.๑ แสวงหาลูกค้าให้ขอ้ มลู ข่าวสาร
๘.๒ สร้างลกู คา้ โดยใช้แรงจูงใจ
๘.๓ จัดระบบการคงสภาพของลูกค้าและเพ่ิมจานวนลกู ค้า
๘.๔ จัดระบบขายผลติ ภัณฑ์และบารุงดูแลรกั ษาสินค้า


Click to View FlipBook Version