The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2.รูปแบบการแทนค่าสี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sjnoi777, 2019-12-10 22:05:46

2.รูปแบบการแทนค่าสี

2.รูปแบบการแทนค่าสี

รปู แบบการแทนคา่ สี

วชิ าการสรา้ งสรรคภ์ าพประยุกต์ 1 รหสั วชิ า ว32191

รูปแบบการแทนค่าสี

โดยทวั่ ไปสีในธรรมชาติและสีที่สรา้ งข้ นึ จะมรี ปู แบบการ
มองเห็นของสีที่แตกตา่ งกนั ซงึ่ รปู แบบการมองเห็นสีและแสงท่ี
ใชใ้ นงานดา้ นกราฟิ กทวั่ ไปน้ันมอี ยดู่ ว้ ยกนั 4 ระบบ คือ
 ระบบสีแบบ RGB ตามหลกั การแสดงสีของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
 ระบบสีแบบ CMYK ตามหลกั การแสดงสีของเครอื่ งพิมพ์
 ระบบสีแบบ HSB ตามหลกั การมองเห็นสีของสายตามนุษย์
 ระบบสีแบบ Lab ตามมาตรฐานของ CIE ซงึ่ ไมข่ ้ นึ อยกู่ บั

อุปกรณใ์ ดๆ

1. ระบบสแี บบ RGB

 เป็ นระบบสีท่ีประกอบดว้ ยแมส่ ี 3 สีคือ แดง (Red), เขียว (Green) และ น้า
เงิน (Blue) ในสดั ส่วนความเขม้ ขน้ ท่ีแตกต่างกนั เม่ือนามาผสมกนั ทาใหเ้ กิดสี
ต่างๆ บนจอคอมพวิ เตอรไ์ ดม้ ากถึง 16.7 ลา้ นสี ซ่ึงใกลเ้ คยี งกบั สีท่ีตาเรามองเห็น
ไดโ้ ดยปกติ และจดุ ท่ีสีท้งั สามสีรวมกนั จะกลายเป็ นสีขาว นิยมเรียกการผสมสีแบบ
น้ ีวา่ แบบ “Additive” หรือการผสมสีแบบบวก ซึ่งเป็ นการผสมสีข้นั ที่ 1 หรอื
ถา้ นาเอา Red Green Blue มาผสมครง้ั ละ 2 สี ก็จะทาใหเ้ กิดสีใหม่ เช่น

Blue + Green = Cyan
Red + Blue = Magenta
Red + Green = Yellow

 แสงสี RGB มกั จะถกู ใชส้ าหรบั การส่องสวา่ งท้งั บนจอทีวแี ละจอคอมพวิ เตอร์ ซ่ึง
สรา้ งจากการใหก้ าเนิดแสงสีแดง สีเขยี ว และสีน้าเงิน ทาใหส้ ีดสู วา่ งกวา่ ความเป็ น
จริง

2. ระบบสแี บบ CMYK

 เป็ นระบบสีท่ีใชก้ บั เครื่องพมิ พท์ ี่พมิ พอ์ อกทางกระดาษ ซ่ึง
ประกอบดว้ ยสีพ้ นื ฐาน คือ สีฟ้ า (Cyan), สีมว่ งแดง
(Magenta), สีเหลือง (Yellow), และเมอื่ นาสีท้งั 3 สีมาผสม
กนั จะเกดิ สีเป็ น สีดา (Black) แต่จะไมด่ าสนิทเน่ืองจากหมกึ พิมพ์
มีความไมบ่ ริสุทธ์ิ โดยเรียกการผสมสีท้งั 3 สีขา้ งตน้ วา่
“Subtractive Color” หรือการผสมสีแบบลบ หลกั การเกดิ สี
ของระบบน้ ีคือ หมึกสีหน่ึงจะดดู กลืนสีจากสีหนึ่งแลว้ สะทอ้ นกลบั
ออกมาเป็ นสีต่างๆ เชน่ สีฟ้ าดดู กลืนสีมว่ งแลว้ สะทอ้ นออกมาเป็ นสี
น้าเงิน ซึ่งจะสงั เกตไดว้ า่ สีที่สะทอ้ นออกมาจะเป็ นสีหลกั ของระบบ
RGB การเกิดสีน้ ีในระบบน้ ีจึงตรงขา้ มกบั การเกิดสีในระบบ RGB

3. ระบบสีแบบ HSB

 เป็ นระบบสีพ้ ืนฐานในการมองเห็นสีดว้ ยสายตาของมนุษย์ ประกอบดว้ ยลกั ษณะของสี 3
ลกั ษณะ คือ
- Hue คือ สีต่างๆ ที่สะทอ้ นออกมาจากวตั ถุเขา้ มายงั ตาของเรา ทาใหเ้ รา
สามารถมองเห็นวตั ถุเป็ นสีต่างๆ ได้ ซ่ึงแต่ละสีจะแตกต่างกนั ตามความยาวของคลื่นแสง
ที่มากระทบวตั ถุและสะทอ้ นกลบั ท่ีตาของเรา Hue ถกู วดั โดยตาแหน่งการแสดงสีบน
Standard Color Wheel ซ่ึงถกู แทนดว้ ยองศา 0 ถึง 360 องศา แต่โดยทวั่ ๆ ไป
แลว้ มกั จะเรยี กการแสดงสีน้ันๆ เป็ นช่ือของสีเลย เชน่ สีแดง สีมว่ ง สีเหลือง
- Saturation คือ ความสดของสี โดยค่าความสดของสีจะเริม่ ที่ 0 ถึง 100
ถา้ กาหนด Saturation ท่ี 0 สีจะมีความสดนอ้ ย แต่ถา้ กาหนดท่ี 100 สีจะมีความสด
มาก ถา้ ถกู วดั โดยตาแหน่งบน Standard Color Wheel คา่ Saturation จะ
เพิ่มข้ นึ จากจุดก่ึงกลางจนถึงเสน้ ขอบ โดยคา่ ท่ีเสน้ ขอบจะมีสีที่ชดั เจนและอ่ิมตวั ที่สุด
- Brightness คือ ระดบั ความสวา่ งและความมืดของสี โดยคา่ ความสวา่ ง
ของสีจะเรมิ่ ท่ี 0 ถึง 100 ถา้ กาหนดท่ี 0 ความสวา่ งจะน้อยซึ่งจะเป็ นสีดา แต่ถา้ กาหนดท่ี
100 สีจะมีความสวา่ งมากท่ีสุด ยง่ิ มีค่า Brightness มากจะทาใหส้ ีน้ันสวา่ งมากข้ นึ

4. ระบบสีแบบ Lab

 ระบบสีแบบ Lab เป็ นค่าสีที่ถูกกาหนดข้ นึ โดย CIE (Commission
Internationale d’ Eclarirage) เพอ่ื ใหเ้ ป็ นสีมาตรฐานกลางของ
การวดั สีทุกรปู แบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB และ CMYK และใชไ้ ดก้ บั
สีที่เกิดจากอุปกรณท์ ุกอยา่ งไมว่ า่ จะเป็ นจอคอมพวิ เตอร์ เคร่ืองพมิ พ์ เคร่ือง
สแกนและอื่นๆ ส่วนประกอบของโหมดสีน้ ีไดแ้ ก่
L หรือ Luminance เป็ นการกาหนดความสวา่ งซ่ึงมีค่าต้งั แต่
0 ถึง 100 ถา้ กาหนดที่ 0 จะกลายเป็ นสีดา แตถ่ า้ กาหนดท่ี 100 จะ
กลายเป็ นสีขาว
A เป็ นค่าของสีที่ไลจ่ ากสีเขยี วไปสีแดง
B เป็ นค่าของสีท่ีไลจ่ ากสีน้าเงินไปสีเหลือง

ระบบสใี นโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

Bitmap

 โหมดสีที่มีการเก็บขอ้ มลู สีเพยี ง 1 Bit ต่อ Pixel ซ่ึงจะทาใหร้ ปู ใน
โหมดน้ ีมีเพียง สีขาวหรือดาเท่าน้ัน และไม่สามารถไล่เฉดสีไดท้ าให้
ภาพหยาบมากและไมส่ ามารถตกแต่งใด ๆ ได้ ขอ้ ดีของโหมดภาพ
แบบน้ ีคือ ภาพท่ีไดจ้ ากโหมดน้ ีจะมีขนาดที่เล็กมาก สามารถใชส้ รา้ ง
ภาพลายเสน้ หรือโลโกท้ ี่ไมต่ อ้ งการสีสนั ได้

Grayscale

 โหมดน้ ีจะมเี พียงสองสีคือ สีขาวและสีดาแต่จะมีระดบั ความเขม้ ของสี
ดา 255 ระดบั รวมกบั สีขาวอีกหน่ึงสี ในโหมดน้ ีก็จะมีเพยี ง 256 สี

 โหมดสาหรบั ภาพขาวดา สามารถไลเ่ ฉดสีไดท้ าใหภ้ าพมีความคมชดั
กวา่ Bitmap มาก สามารถใชก้ บั เคร่ืองมอื ใน Photoshop ได้
แทบทุกตวั


Click to View FlipBook Version