The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adisornlao, 2022-07-09 09:26:05

ทักษะวิทย์ (1)

ทักษะวิทย์ (1)

สมุดเล่มเล็ก

จจััดดททำำโโดดยย

ด.ญ.เกียรติกัญญา นามปัญญา และ ด.ญ.มนัส
นันท์ เหล่าก้อนคำ


นนำำเเสสนนออ

อ. พรพรรณ ยิ่งยง (แพท)

ประเภทที่1: ระเบิดได้(EXPLOSIVES)
หมายถึง :ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เช่น

ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ

2.1:ก๊าซไวไฟ(FLAMMABLE GASES)
หมายถึง:ก๊าซที่อุณหภูมิ 20cํ มีความดัน 101

กิโลปาสกาล เช่น อะเซทิลีน ก๊าซหุงต้ม

(NON-F2LA.2M:กM๊าซAไBม่LไวEไฟNแOลNะไ-มT่เOป็XนพICิษGASES)

หมายถึง: 2ก๊0าซcทํ ีอ่มยีูค่ในวาสมภดาันพไขม่อนง้อเหยลกวว่อาุ2ณ8ห0ภูกมิิโตล่ำปสา่สวนคใาหลญท่ี่่่่
อุณหภูมิ
เป็นก๊่ าซหนักกว่าอากาศ ไม่ติดไฟ และไม่ป็นพิษ เช่น
ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน

2.3:ก๊าซพิษ(POISON GASES)

หมายถึง:ก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ชีวิต
เช่น การหายใจ โดยส่วนใหญ่หนักกว่าอากาศ กลิ่นระคายเคือง เช่น

คลอรีน เมทิล โบรไมด์

ประเภทที่3:ของเหลวไวไฟ(FLAMMABLE LIQUIDS)

หทมดายสอถึบง:ด้ขวอยงวิเธหีถล่ววยหปริืดอขไมอ่เงกเิหนล6ว5ผ.ส6มcทีํ ่ทมีดจุดสอวาบบด้ไวฟยไวมิธ่ีเถก้ิวนย6ปิ0ด.5ไอcํ
ของเหลวไวไฟพร้อมลุกติดไฟเมื่อมีแหล่งประกายไฟ

เช่น อะซีโตน น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์

4.1:ของแข็งไวไฟ(FLAMMABLE SOLIDS)

หมายถึง: ของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายหรือเกิดการลุกไหม้ได้จากการ
เสียดสี เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไนโตรเซลลูโลส

(SUB4S.2T:สAาNรCที่EมีSควLาIมAเBสี่LยEงตT่อOกSารPลOุกOไหNมT้ไAด้เNอEงOUS
COMBUSTION)

หมายถึง: สารที่มีแนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ้นได้เองสภาวะ
การขนส่งตามปกติหรือเกิดความร้อนสูงขึ้นได้เมื่อสัมผัสกับ

อากาศ

4.3: สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ
(Substances Which in Contact with Water Emit

Flammable Gases)

หมายถึง:สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดการติดไฟได้เอง

5.1:สารออกซิไดส์(OXIDIZING SUBSTANCES)

หมายถึง: ของแข็ง ของเหลวที่ตัวตัวของสารเองไม่ติดไฟ แต่ให้ออกซิเจน
ซึ่งช่วยให้วัตถุอื่นเกิดการลุกไหม้ เช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียม
เปอร์ออกไซด์ โซเดียมคลอเรต

5.2:สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์(ORGANIC PEROXIDES)

หมายถึง: ของแข็งหรือของเหลวที่มีโครงสร้างออกซิเจนสองอะตอม-o-o
ช่วยในการเผาสารที่ลุกไหม้หรือทำปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วก่อให้เกิด

อันตราย หรือเมื่อได้รับความร้อนหรือลุกไหม้แล้วภาชนะบรรจุสารนี้อาจ
ระเบิดได้ เช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์

6.1:สารพิษ(TOXIC SUBSTANCES)

หมายถึง:ของแข็งของเหลวที่สามารถทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บขั้น
รุนแรง หากกลือหรือสูดดมเข้าไป เช่น โซเดียมไซยาไนด์ กลุ่มสาร

กำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์

6.2:สารติดเชื้อ(INFECTION SUBSTANCES)

หมายถึง:สารที่มีเชื้อโรคปนเปื้ อน เช่น แบคทีเรียเพาะ
เชื้อ

(RปAรDะIเOภทAทCี่7T:IวVัตEถุMกัมAมTันEตRรIังAสLีS)

หมายถึง:วัตถุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็นอย่างต่อ
เนื่องมากกว่า0.002ไมโครคูรีต่อกรัม เช่น โมนาไซด์

ยูเรเนียม โคบอนด์-60

ประเภทที่8:สารกัดกร่อน(CORROSIVE SUBSTANCES)

หมายถึง:ของแข็งของเหลว ซึ่งโดยปฏิกิริยามีฤทะิ์กัดกร่อน ต่อ
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซ

เดียมไฮดรอกไซด์

(MISCALLANEOUปSรDะเAภNทGที่9ER:วัOตUถุอSันSตUรBายSเTบ็AดNเตCลE็ดS AND ARTICLES)

หมายถึง:สิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็ นสารอันตรายซึ่งไม่
จัดอยู่ในประเภทที่1 -ประเภทที่8
เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต

THANK YOU
FOR COMING!


Click to View FlipBook Version