The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2019-04-04 10:47:44

TANA Patrika April 2019

TANA Patrika April 2019

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-12 "To identify and address social, cultural and educational

April 2019 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editors Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
Ravi Potluri (USA) Secretary Appalachian - (646) 824-3349
Anjaiah Chowdary Lavu
[email protected] (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
Capital - (804) 490-3171
The opinions expressed in Treasurer
TANA Patrika belong to the Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
individual authors and do not (267) 252-2496; [email protected]
necessarily reflect those of Mid-Atlantic - (973) 610-4385
TANA or the Editorial Board. Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 e÷]à 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTTK∫Á‘·+
1968 Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ ñ>±~ dü+∫ø£≈£î u≤|ü⁄ y˚dæq eTTK∫Á‘·+

22nd TANA TANA 2019
Conference Logo Conference
Fund Rising
Launch
18
14

TANA Rythukosam
5K Run
TANA
22
20
Editorial
President Message TANA 10k
TANA Board of Directors
TANA Executive Committee Bicle Marathon
Regional Co-Ordinators
TANA Foundation 24

ø£<∏ä Ç+ø±...
|æs¡$T&é
... 05 yÓ÷≥sYu…’ø˘ ô|’ j·T÷s√˝≤>¥ ... 34
bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY ... 07 l ãkÕã‹Ôq ... 39
... 08 ... 40
... 09 ø£$‘·: ∫s¡+J$ ... 46
... 10 e÷qdü #êeT]Ô
... 11
eT÷&ÉTe+<ä\ sêe÷j·TD≤\T
`... 26 düTπswt ø=*#ê\

ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE
#·+Á<äVü‰dt

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° duü TÑÛ ´\ø° n+<]ä ø° $ø±]HêeT d+ü e‘‡· s¡ ñ>±~ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!!

eTq≈î£ qï |+ü &>É ˝∑ À¢ ñ>±~ ˇø£ Á|‘ü ´˚ ø£ |+ü &>É .∑ $T>‘∑ ê |+ü &>É \∑ øÏ @y√ ˇø£ eT‘|· sü y¡ TÓ qÆ
ùV≤‘T· e⁄\THêïsTT. ñ>±~ Á|øü è£ ‹ |+ü &>É .∑
Á|‹ü Ç+{≤ #d˚ Tü ø√H˚ @ø¬ ø’ £ |+æ &eç +≥ ñ>±~ |#ü ÷ &.ç eTT&dç sü T¡ ≈î£ \˙ï Á|øü è£ ‹ qT+&ç
dVü ≤ü » d<æ +∆ä >± e∫Ãqy.˚ ø=‘Ô· ∫>T∑ fiS¯ ,¢ ø=‘Ô· ÄX\¯ ‘√ yTÓ T<\ä e⁄‘T· +~ ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s¡
Á|jü ÷· D+.
d]ü >±Z @&Ü~ Áø‘Ï +· ñ>±~ d+ü ∫ø‘£ √· ‘êHê |Áü ‹ø‘£ √ ÁbÕs+¡ _+Û #êqT. #÷· d÷ü +Ô &>É ±
Ç+ø√ @&Ü~ –ÁsT¡ q ‹]>=#Ã˚ d+æ ~. ø±\+ $∫Á‘y· TÓ +Æ ~. |{ü +ºÏ #T· ø√øb£ ˛‘˚ |]ü >¬ &TÉ
‘T· +~. |{ü +ºÏ #T· ≈î£ +fÒ |≥ü qº f¢Ò yfiÓ ó¯ ‘T· +~. á @&Ü~˝À Ä\d´ü +>±qsTTHê Áøe£ T+
‘|· Œü ≈î£ +&Ü rdTü ø=#êÃeTqï d+ü ‘√w+ü e⁄+~.
|Hü ïÓ +&TÉ d+ü ∫ø˝£ À¢ s¬ +&TÉ <ëÛ sêyêV≤æ ø\£ T e#êÃsTT. Hq˚ T n&>É ±HZ ˚ ø=dsü êE bÕ≥\
MT<ä sêdqæ #+· Á<Vä ‰ü døt ,° y÷Ó ≥sY uø’… ˘ MT<ä jT· ÷s√|t j÷· Á‘ê $X‚cÕ\T |+ü ∫∫Ãq
Áo ãkÕã‹qÔ øÏ øè£ ‘»· ‘„ \· T.
á |Áü ‹ø£ rdTü ≈î£ sêe&+É ˝À dVü ≤ü ø]£ +∫q Áo s$¡ bı≥÷]¢ , l drü wt ye˚ Tq, Áo »+bÕ\
#Í<]ä - Ms+¡ <]ä ø° Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ <qäÛ ´yê<ë\T.
á |Áü ‹øì£ s+¡ >T∑ \‘√, n+<+ä >± r]Ã~~q› nøså£ ¡ d‘” >· ±]ø,° yêds¬æ &ç¶ qMH>é ±]ø°
øè£ ‘»· ‘„ \· T!
á d+ü e‘‡· se¡ T+‘ê n+<sä ÷¡ d+ü ‘√w+ü >±, dTü KXÊ+‘T· \‘√ ñ+&Ü\ì Ä•d÷ü Ô -

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATISH VEMANA
President

ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ !!

ø=‘Ô· ÄX\¯ T - m‘qÔÌÓ ÄXj¯ ÷· \÷!!
‘êHê duü TÑÛ ´\ø° bÕs≈¡ƒ î£ \ø° $ø±]HêeT d+ü e‘‡· s¡ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!!
#÷· d÷ü +Ô &>É ± dTü e÷sT¡ s¬ +&fi˚ ó¯ ¢ ne⁄‘√+~, Hq˚ T ‘êHê n<´äÛ ≈îå£ &>ç ± yTÓ T<\ä Tô|{.ºÏ mH√ï
#jÓ ÷· ´\ì m+‘√ #jÓ ÷· ´\qï ÄXÊ, Ä]‘Ô √H˚ |ìü #X˚ ÊqT. Ç+ø± #jÓ ÷· ´*‡q$ mH√ï
$T–* e⁄HêïsTT. Xø¯ yÔÏ T˚ sê nHø˚ £ kÕe÷õø£ ø±s´¡ Áøe£ ÷\÷, dVü ‰ü j÷· \÷ n+~+#êeTqï
‘è· |Ôæ e⁄+~.
Ç+ø√ s¬ +&TÉ H\Ó ˝À¢ ‘êHê y&˚ TÉ ø\£ T »sT¡ |⁄ü ø√uÀ‘T· HêïeTT. á y&˚ TÉ ø\£ ì$T‘yÔ· TÓ Æ e÷]Ã˝À
ø±*b˛ò ]ïj÷· , $T©Œ{≤d˝t À ‘êHê-2019 yuÓ ôŸd{’ Ÿ Ä$wÿü sD¡ ˝À Hq˚ ÷, Áo ø√eT{Ï »jT· sê+
bÕ˝§HZ êïeTT. Ä d+ü <sä “¡ +¤ >± ìs«¡ V≤æ +∫q |+üò &é s¬ õ’ +>˝¥ À }V≤ü ≈î£ $T+∫ m+‘√eT+~
$#Ã˚ dæ $sêfi≤\T n+<Cä XÒ ÊsT¡ . n+<]ä ø° ù|sT¡ ù|sT¡ Hê øè£ ‘»· ‘„ \· T.
Áø‘Ï +· H\Ó ‘êHê mìïø\£ T »]>±sTT. m+‘√eT+~ b˛{° ˝≈Ò î£ +&Ü @øÁ£ ^e+>± H>Ó ±sZ T¡ .
$C‘Ò \· +<]ä ø° ù|sT¡ ù|sT¡ Hê n_qÛ +<qä \T!
p˝…’ 4-6 ‘˚B\˝À nyÓT]ø±˝À yêwæ+>¥≥Hé q>∑s¡+˝À ‘êHê-2019 düe÷y˚XÊ\T
»sT¡ >T∑ ‘êsTT.
nyTÓ ]ø±˝À e⁄qï MTs+¡ <sä ÷¡ $#Ã˚ dæ Ä ø±s´¡ Áøe£ ÷\ì |Tüò q+>± »]|+æ #ê\ì Hê nu´ÑÛ sqú¡ .
á ø=‘Ô· d+ü e‘‡· s+¡ ˝À MTs+¡ <sä ÷¡ dTü K d+ü ‘√cÕ\‘√ ñ+&Ü\˙, mH√ï $»j÷· \T
kÕ~+Û #ê\˙ Ä•d÷ü .Ô ..

MT

drü wt ye˚ Tq

TANA BOARD OF DIRECTORS

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 8

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

9 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

REGIONAL COORDINATORS

Lakshminarayana Surapaneni Mallikarjuna Vemana Raghudeep Meka Nagaraju Nalajula
Canada Appalachian Capital Mid-Atlantic

Harish Kolasani Viswanath Nayunipati Vidya Garapati Sunil Pantra
Midwest New England New York North

Rajendra Lodhisetty Chandrika Nimmagadda Srinivas Sanga Vijay Kommineni
Ohio Valley Rocky Mountains
North Central North West

Seshu Babu Enturu Bharath Maddineni Sugan Chagarlamudi Madhu Ravela
South Central South East Wouth West West

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 10

11 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£13 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

22nd TANA CONFERENCE

LOGO LAUNCH

2019 E˝…’ 4`6 es¡≈£î yêwæ+>∑ºHé &ûd”˝À »s¡T>∑qTqï The Conference Logo and Theme for
‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ nyÓT]ø± (‘êHê)
22e eTVü‰düuÛÑ\ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ 22nd TANA Conference be held at the
|òüTq+>± »]–+~. ‘êHê n<Ûä´≈£åî&ÉT dürwt y˚eTq, Walter E. Washington Convention
eTVü‰düuÛÑ\ ø£˙«qsY &Ü. sêe⁄ eT÷\÷Œ], #Ó’s¡àHé &Ü. Center in downtown Washington DC
qπsHé ø=&Ü*, bòÂ+&˚wüHé Áf…»s¡sY s¡e÷ø±+‘Y ø√j·T from July 04– 06, 2019 were launched
á ˝À>√qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ª◊ø£´‘· - HÓ’|ü⁄D´+- at an event attended by the TANA
|ü⁄s√>∑eTq+μ H˚|ü<∏ä´+ ñqï á ˝À>√˝À nyÓT]ø±, Leadership, over 200 conference
¬øq&Ü, Ç+&çj·÷ »+&Ü\T ø£*dæ eTT&çy˚düT≈£îì committee members and the local DC
nyÓT]ø± #·≥ºdüuÛÑ\ uÛÑeq+ ø±|æ≥˝Ÿ Væ≤˝Ÿ u≤´ø˘ Metro community.
Á>ö+&ÉT˝À ø±ø£rj·T ‘√s¡D+, neTsêe‹ ãT<äT∆&ç
$Á>∑Vü≤+ ø£*|æ ◊ø£eT‘·´+‘√ ‘Ó\T>∑T C≤‹ ñ‘·Ôs¡ The program started with a tra-
nyÓT]ø±˝À |ü⁄s√>∑eTq+ ~X¯>± Á|üj·÷DÏ+#ê* nH˚ ditional lamp lighting ceremony and
eTTUÖ´<˚›X¯´+‘√ &çC…’Hé #˚j·Tã&ç+~. the logo was inaugurated by TANA
President Satish Vemana,Conference
Chairman Dr. Naren Kodali and Con-

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 14

ference Coordinator Dr. Venkata Rao of the Telugu people across the Telugu States
Mulpuri to the approval and applause of the and North America to show solidarity and
attendees. The logo encompasses the historic commitment to bring our common goals and
and prominent landmarks of Telugu States dreams to fruition.
(Amaravati Buddha from Andhra Pradesh
and Kakatiya Kala Thoranam from Speaking on the occasion, TANA Presi-
Telangana) and the flags of the United States, dent Satish Vemana thanked the conference
Canada and India in the foreground of the team for their enthusiasm and commitment
Capitol Hill. The power of integration and and ensured that this is going to be a historic
unity leading to our success as a community conference with very well planned activities
is the central idea as represented through our reflecting the theme and that dedicated team
conference theme "Ikyata - Naipunyam and members are striving hard to ensure a seam-
Purogamanam" - standing for Unity, Skill less, attendee-friendly conference that is
and Progress. going be a long standing memorable experi-
ence. He also informed the audience about
The 22nd TANA Conference is in- the upcoming DHIM TANA Competitions
tended to be the actionable showcase of the and the fund raising activities across North
intellectual, social and cultural confluence America and emphasized that the key to suc-

15 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 16

cess is efficient and effective coordination Venue Committee Chair Sushanth Manne,
and hard work. Finance Committee Chair Mohan Venigalla/
Co-Chair Rambabu Yadlapalli, Inaugural
The event was attended by the TANA Committee Chair Saikantha Raparla, TANA
Foundation Treasurer Ramakanth Koya, Curie Chair Gowri Vemuri, Religious
TANA Capital Regional Representative Committee Chair Subbu Varanasi,
Raghu Meka, Conference Treasurer Nag Invitations Committee Chair Goutham
Nelluri and Conference Secretary Janardhan Yalamanchili, Panels Committee Chair
Nimmalapudi and the 2019 Conference Ramesh Ravella, Youth Committee Chair
Committee Chairpersons and their teams. Ravi Adusumilli, Donors Relations Chair
Committee Chairs provided updates on their NRC Naidu/Co-Chair Bhanu Maguluri, Se-
activities, timelines and progress and sought curity Committee Chair Ashok Devineni,
advice from the leadership. Hotels Committee Chair Sudhir Kommi/Co-
Chair Vijay Atluri, Sports Committee Chair
Business Committee Chair Goutham Rajesh Kasarneni, Transportation Commit-
Amarneni, Cultural Committee Chair Ravi tee Chair Satish Chinta, Command and Con-
Gourineni, Exhibits Committee Chair Satya trol Chair Srinivas Mikkilineni , Alumni
Surapaneni/Co-Chair Chakravarthy Ashok, Chair DC Satish/Co-Chair Chandra Mohan
Hospitality Committee Chair Ramu Jakkam- Reddy, IT Infrastructure Chair Trilok Kan-
pudi/Co-Chair Vamsi Surampalli, DHIM theti and Social Media Chair Yash Bodduluri
TANA Chair SaiSudha Paladugu, TANA along with several other conference commi-
Capital Regional Representative Elect Anil ttee members spoke on this occasion. b
Uppalapati, Registration Committee Chair
Krishna Lam/Co-Chair Srinivas Pendurthi,

17 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA 2019 Conference Fund Rising & Logo Launch
on 17th March 2019 at Milpitas, California

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 18

19 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Rythukosam AN INITIATIVE FOR WELFARE
TANA OF THE FARMERS

Bhadrachalam

To create awareness on modern agricultural this great gathering, who spread all across
from market yard till ITDA Grounds mak-
practices and help ryots in safe pesticide & ing the event a resounding success. The re-
fertilizer usage, Telugu Association of North nowned singer, poet and political activist -
America (TANA) launched a new initiative, Rasamayi Balakishan (MLA) was invited as
'Rythukosam TANA' on 28th December 2018 a chief guest for this event. In the quest of
in ITDA Bhadrachalam. encouraging Telugu folk arts, rejuvenation
and protection of Telugu language, tradition
More than 1000 farmers participated in

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 20

and culture, there's been a cultural pro- present in this event.
gramme held by TANA.
Addressing the event, Jay Talluri said
Spectacular bulls show/race, writers'
workshop, digital classrooms inauguration, "Many farmers in the State are using pesti-
farmers' welfare campaigns, and other cul-
tural performances attracted the public; cides without taking precautionary measures
Rasamayi Balakishan got impressed after
witnessing the great performances in cultural and it leads to many deaths. To prevent this
programme and congratulated winners.
from happening, we have come up with
This event is organized by Jay Talluri,
TANA-Executive Vice President, Talluri 'Rythukosam' initiative." He also added that,
Panchaksharaiah trust chairman Panchaksha-
raiah garu preceded meeting, TANA presi- "As part of it, TANA has distributed FREE
dent Sathish Vemana graced the event along
with other TANA Team Ravi Mandalapu, 'Tana Rythu Rakshana Kits' to farmers".
Chalapathi kondrakunta, Anjaiah chowdary
Lavu, Ravi Potluri, Gogineni Srinivas, The kit included personal protective
Janaiah Kota, Prakash Batineni, Rakesh
Batineni, Raghudeep Meka, Malli Vemana, equipment for farmers and workers to use
Nrc naidu, Vamsi vasireddy, Ashok Kumar
Banoth and President Satish Vemana shared while spraying pesticides in the fields. Fol-
their inspiring speeches on modern agricul-
tural practices, safety measures in pesticide lowed by, there's seen a donation of around
& fertilizer usage. Besides, film actors
Srinivas Reddy and Siva Balaji were also Digital classrooms and electric appliances

by TANA and District NRI Foundation

(DNF) to 50 government schools, located

across the district.

Besides, IAS Pamela Satpathy, Janayya

Kota - Rythukosam Tana Convener and

members of TANA were also present in this

event.

It good to see that, TANA has always

been in the forefront to promote such social

activities and improve the quality of life in

Telugu States in India. b

21 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA 5K Run for HEALTHY INDIA
witnessed a great SUCCESS

Stupendous Crowd. atmosphere that prevailed at the event amid
vast footfall rending the air and colorful bal-
Enthusiastic Talents.. loons soaring into the skies as people con-
Remarkable Performances… verged.
Overwhelming Donations!!!!
It's so positive that, many turned up in
Telugu Association of North America large numbers for the 'TANA 5K Run' that
(TANA) organized 5K Run in Kothagudem, began at Prakasham Stadium and concluded
Telangana on 28th December 2018, with at Central Park near Yellandu crossroads.
association of Indian Medical Association Later in the evening, there was a distribu-
(IMA). The event received a great response tion of personal safety equipment on behalf
from the crowd and it was titled 'Happy of TANA to about 1,000 farmers for free.
schools and healthy India' intended to pro- Followed by, there's seen a donation of
mote health consciousness among students around 100 Digital classrooms and electric
as well as the general public. appliances to government schools, located
across the district.
How amazing it would be to see 6000
enthusiastic students' participation and stu- Khammam MP P. Srinivas Reddy,
pendous public gathering in the run along Kothagudem MLA-elect Vanama Venkates-
with significant Cultural Programmes, Yoga
and other events, which all were witnessed
in TANA 5K Run… It was a carnival like

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 22

war Rao, District Collector Rajat Kumar Secretary Anjaiah chowdary Lavu, Treasurer
Saini, TDP leader Koneru Satyanarayana, Ravi Potluri, Gogineni Srinivas, Janaiah
"Talluri Panchaksharaiah Trust" chairman - Kota, Prakash Batineni, Rakesh Batineni,
Panchaksharaiah garu graced the event and Raghudeep Meka, Malli Vemana, Nrc naidu,
other prominent leaders took part in the 5K Vamsi vasireddy, Ashok Kumar Banoth, cin-
Run. ema actors Srinivas Reddy and Siva Balaji
were also present.
Besides, TANA president Sathish
Vemana and President-Elect Jay Talluri, TANA has always been in the forefront
Foundation trustee Ravi Mandalapu, B.O.D to promote such social activities and improve
Chairman Chalapathi kondrakunta, TANA the quality of life in Telugu States in India.

23 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

10K Bicycle Marathon by TANA
for Better HEALTH & WELLNESS

TANA has conducted the 10K bicycle mara- Dodda and Praveen kuruvella hosted the
event and TANA president Sathish Vemana
thon event in Khammam, Telangana on 29th graced the event along with TANA Team-
December 2018 to promote health and well- Ravi Mandalapu, Chalapathirao Kondra-
ness. The event titled as 'Happy Khammam- kunta, Anjaiah Chowdary Lavu, Ravi Potluri,
healthy Khammam' witnessed nearly 150 Gogineni Srinivas, LakshmiNarayana
members' participation. In association with Surapaneni, Lakshmi Devineni, Janaiah
Rotary Club of Stambhadri, TANA has or- Kota, Prakash Batineni, Rakesh Batineni,
ganized this marathon from Pavilion Raghudeep Meka, Malli Vemana, Nrc Naidu,
Grounds and concluded at Lakaram Tank Vamsi vasireddy, Ashok Kumar Banoth were
Bund. A festive mood was enveloped in par- present shared their inspiring speech on
ticipants at Lakaram Tank Bund, Khammam. health & wellness. Khammam MLA P Ajay
Colourful cultural programmes seen, which Kumar even took part in this event, while
were conducted under the aegis of TANA. promising the TANA that he would extend
all possible help in their future endeavors.
The well know singer, poet and politi- He also added that, the government has been
cal activist -Rasamayi Balakishan (MLA) making great efforts to develop Khammam,
was invited as a chief guest for this event. he said.
He has seen the spectacular live song and
cultural performances, got impressed and The event has drawn an astonishing
congratulated everyone. TANA Executive crowd, including both elders and youngsters
Vice President - Jay Talluri along with Ravi

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 24

in good numbers. Film actors Jyothi,
Siva Balaji, Sameer and others en-
thralled public with their perform-
ance at Tank Bund. To raise an aware-
ness of health and well-being, even
Yoga, Aerobic, including Dance, DJ
and cultural performances were also
conducted during the event.

TANA very much looks forward
for more events like such and passes
the statement that, "may good health
prevail all year through to everyone."

25 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

|æs¡$T&é

bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY

‘=* <èä X´¯ +
d\úü +: ˇø£ ø=+&.É
bÕÁ‘·\T: ø=+&ÉHÓ≈£îÿ‘·Tqï Ç<ä›s¡T
ùdïV≤æ ‘T· \T.
$wjü T· +: $_qÛ ï Äd≈ü î£ \Ô T.
eTìwæ ø=+&ÉHÓø£ÿ≥+ ˇø£
d+ü øπ ‘y· TÓ ‘Æ ˚ n~ ‘q· J$‘+· ˝À ñqï‘·
kÕHú êìøÏ #sπ˚ Á|jü T· ‘ï· + nqTø√e#T· Ã.
n<˚yÓ÷>±ì ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ ø=+&É
˝…ø£ÿ≥+ düs¡<ë Hê≈£î, ùdïVæ≤‘·T\‘√
ø*£ d.æ

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 26

#·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢ ˇø£kÕ] ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤ Ä $<+äÛ >± ‘q· kÕsê+X+¯ s÷¡ bı+~+#T· ø=Hêï&TÉ .
‘T· &‘ç √ Ä ø=+&HÉ øÓ ±ÿqT. møÿ£ {≤ìøÏ ˇø£ M\T, Hê e÷~]>± |⁄ü døÔü ±\T $]$>± #~· y˚ n\yê≥T
yê\T n+≥÷ ˝<Ò Tä . sêfió¯ ¢ s|¡ Œü \ MT<>ä ±, ‘T· |Œü \
|üø£ÿ>±, @≥yê\T sê‹|ü\ø£\ MT<ä>±, |ü≥Tº b˛sTT+~. ∫qï ∫qï ø±+Á{≤≈£îº |üqT\ qT+∫,
∫øÿÏ +#T· ≈î£ +≥÷ yTÓ \>¢ ± ô|ø’ Ï #s˚ ≥¡ yT˚ . e+‘qÓ \T ueÑÛ Hê\ ø≥£ T㺠&ç <ëø£ m<>ä ≥∑ + #÷· XÊqT.
‘êC≤ ø±+Á{≤≈î£ º |ìü ` eTT+ãsTT˝À ˇø£ ô|Ì¢ò zesY
ø=+&ÓøÏÿHêø£ Hê eTqdüT‡ $XÊ\+ ø±e≥+ ìsêàD+˝À ñ+&>É ± Hê ñ<√´>∑ u≤<´äÛ ‘˝· À¢ u≤Û >+∑ >±
>∑eTì+#êqT. Hê Äsê{≤\˙ï ø=+&É yÓTT<ä{À¢H˚ n≥T yÓfi≤¢qT. ø£fi‚ãs¡+˝≤ ñqï Ä ìsêàD+ ô|’
e~˝Òdæq≥Tº, C≤„q ã+<ÛäHê\ qT+∫, ø√¬sÿ\ u≤Û >±ìøÏ qqTï rdTü ø¬ fi≤&¢ ‘É q· T.
ã+<HäÛ ê\ qT+∫ $eTTøyÔ£ TÓ qÆ ≥T,º Á|øü è£ ‹ì e÷qe
Á|øü è£ ‹ì Ç+‘≈· î£ eTT+<Tä ø+£ fÒ eT]+‘>· ± Áù|$T+#· ªªBì jTÓ ‘T· Ô ôd+≥sY bÕsTT+{˝Ÿ À |~ü MT≥sT¡ .¢
>*∑ –q≥Tº nì|+æ ∫+~. nsTT‘˚ Hê dVü ≤ü #s· T¡ &øç Ï Ä Ç+‘· ô|<ä› ø£HéÁdüºø£¸Hé á ÁbÕ+‘·+˝À ˝ÒH˚ ˝Ò<äT.
$<+äÛ >± ‘√#ø· b£ ˛e≥yT˚ $+‘.· ìC≤ìøÏ á m‘·TÔ Hê≈£î #ê\<äT. n|ü&ÉT
eTqyÓTø±ÿy˚T, Ä ø=+&É+‘· m‘·TÔ≈£î m<ä>±*
ªªH˚H=ø£ÿDÒí sT÷ ø=+&ÉHÓøÏÿ ñ+fÒ sTT+ø± m|Œü {ø¬Ï H’ ê,μμ nHêï&TÉ ◊<Tä qïs¡ n&>É T∑ \ $TÁ‘T· &TÉ .
d+ü ‘√w+æ #y˚ êD,íÏ μμ nHêï&TÉ @ e÷Á‘+· yTÓ TV≤ü e÷≥+
˝≈Ò î£ +&Ü. m<Tä >T∑ <\ä ì n‘q· T ùdÿfi‘¢¯ √, #≈Ó î£ ÿ˝À,Ô ˝≤u≤Û ˝ÀÔ
ø=\TdüTÔHêï&Éì, ‘êHÓøÏÿq ø=+&É˝≤+{Ï
~yÓTàs¡b˛j·÷qT. <ëì uÛ≤e+ <äãT“q ªÁ<eä ´sê•μH<˚ √ ù|sT¡ Ã≈î£ +≥÷ ˇø£ |sæ $¡ T&é ìsêàD+
n+‘T· ã≥˝º ≤. #jÓ T· ´≥+ n‘ì· nd\ü T \ø´å£ eT˙ Hêøs£ yú¡ TÓ +Æ ~. Ä
u≤Û e+ n‘ì· H√{Ï y+Ó fÒ eTs√ sø¡ +£ >± $HêïqT.
ªª@<H’Ó ê Hq˚ T e÷Á‘y· T˚ n~sÛ √V≤æ +#ê\ì. m+‘√
m‘·TÔ>± ø£q|ü&Ü\ì, n+<ä]ø£Hêï,μμ #ÓbÕŒ&ÉT Ä ªªì≥ºì\Te⁄ ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ\ uÛÑeHê\ø£+f…
◊<äTqïs¡ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔqï Ä $TÁ‘·T&ÉT. Ç˝≤+{Ï @≥yê\T ìsêàD≤˝Ò Hê øwÏ +ºü .μμ
ªª@≥yê\T>± n+<ä+>± ñ+B ø=+&É,μμ nHêï&ÉT
øÏ+~øÏ ~>∑T‘·÷. n‘·ì yÓTTVü≤+˝À q\¢ eTuÒ“<√ 27 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£
eTTdsü u¡ À‘T· +<ìä nsyú¡ TÓ +Æ ~.

eT* <èä X´¯ +
d\úü +: ÁãV‰ü à+&yÉ TÓ qÆ ô|¢Ìò zes.Y
bÕÁ‘\· T: <ëì MT<ä Ç<s›ä T¡ ùdïV≤æ ‘T· \T.
$wjü T· +: n‘ì· ÄXj¯ T· +.
ø±\Áø£eT+˝À ‘·q e÷≥\ ˝À‘Ó+‘√ n‘·ì
|üŒ{Ïπø ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. _.f…ø˘. |üP]Ô ø±>±H˚ H˚qT
ø¬ $Tø˝£ Ÿ Ç+»˙s>Y ± ˇø£ ø+£ ô|˙øÏ ôd˝ø… º˘ nj÷· ´qT.
n‘q· T ø±˝<Ò Tä . m+.fø… .˘ |Pü ]Ô #jÓ T· ´uÀ‘÷· eT<´äÛ
˝ÀH˚ e÷HX˚ Ê&TÉ . ‘q· ≈î£ ds¬ü q’ <ësπ <√ m+#T· ø=Hêï&TÉ .
‘+· Á&ç ~yê˝≤ rdqæ yê´bÕsd¡ Tü &ú TÉ . ‘+· Á&ç $|\üò
yTÓ qÆ #√fÒ $»jT· + kÕ~+Û #ê\ì ìssí¡ TT+#T· ø=ì ñ
+{≤&TÉ . b˛>=≥Tº ø=qï #√fÒ y‘Ó T· ø√ÿyê\+{≤sT¡ .

n‘ì· yTÓ TV≤ü +˝À ˇø£ q\e¢ TãT“ ‘ês{¡ ≤&¢ TÉ ‘÷· - +<ìä |+æ ∫+~. qqTï qeTà≥+˝À ds¬ü q’ ìsjí¡ T· +
n˝≤ n˝≤ e+‘qÓ ø+Ï <ä #ê˝≤ ˙sT¡ Á|eü V≤æ + rdTü ≈î£ HêïqH~˚ Ä d+ü ‘√cÕìøÏ ø±sD¡ yTÓ Æ ñ+&Ü*.
∫+~.
ªªqTe⁄« qeTà<ä–q Áô|ò+&ÉTeì ãTTEe⁄
eT÷&√ <èä X´¯ + #d˚ Tü ≈î£ Hêïe⁄.μμ eT∞¢ n<˚ qe⁄«.
d\úü +: ∫qï sTT\T.¢
bÕÁ‘\· T: Ç<s›ä T¡ eTqTwßü \T, eT<´äÛ ˇø£ ô|f.º… n‘ì· ø± $<+äÛ >± ñ|jü ÷Ó >|∑ &ü qç +<Tä e\¢ qqTï
$wjü T· +: ãTTEe⁄. H˚qT ãTTEe⁄ #˚düTø=qï+<äT≈£î øÏ+#·|ü&ܶqT. Hê
ˇø£ eTìwøæ Ï eTs√ eTìwæ MT<ä qeTàø+£ @sŒ¡ &É yÓTTVü≤+ CÒe⁄]+#·≥+ n‘·qT >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. yÓfi¯¢
{≤ìøÏ @<H’Ó ê ˇø£ ãTTEe⁄ ø±yê*. n{≤¢ ˇø±H=ø£ uÀ‘÷· n+<yä TÓ qÆ ∫qï ô|f˝º… À s¬ +&TÉ eÁC≤\T ô|{ºÏ
d+ü <sä “¡ +¤ ˝À n‘q· T qqTï ãTTEe⁄ #d˚ Tü ø=Hêï&TÉ . Çe«uÀj÷· &TÉ . ‹sd¡ ÿü ]+#êqT. ‘q· qeTàø±ìï Hq˚ T
yêsD¡ ≤dæ yfiÓ S¯ Ô yfiÓ S¯ Ô n‘q· T s¬ +&&É TÉ >T∑ \ bı&TÉ >T∑ , ì\u…≥Tºø=ì, n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+ rdüTø√e≥+
n+‘˚ y&Ó \É TŒ, n&TÉ >T∑ qïs¡ m‘T· qÔ ï ˇø£ ô|fqº… T e÷ n>öse¡ +.
sTT+{øÏ Ï ‘#Ó êÃ&TÉ . Á&e’Ó sY ˝≈Ò î£ +&Ü ø±s√¢ ˇ+≥]>±
e#êÃ&TÉ . ø±sT¡ &øç ÿ° ˝À qT+∫ n+‘· ô|<›ä ô|fqº… T d]ü ø=‘Ô· ìsêàD≤\ <ë«sê ‘«· s‘¡ «· s>¡ ± ô|ø’ Ï yfiÓ ó¯
øw£ +ºü >± y÷Ó dTü ø=dTü +Ô fÒ n‘q· T J$‘+· ˝À |&ü qç ô|<›ä ‘T· qï≥T,º Ç+ø± ‘=+<sä >¡ ± •Ks+¡ #s˚ ê\qT≈î£ +≥T
ÁXe¯ T n<H˚ ˚y÷Ó nìŒ+∫+~. ô|f…º ô|’ eT÷‘· @≥ qï≥Tº ‘q· e÷≥˝À¢ ‘*Ó d+æ ~.
yê\T>± |sæ $¡ T&é Äø±s+¡ ˝À #øÓ ÿ£ ã&ç ñ+~.
ªªH˚qT ‹]– e#˚Ã<ëø£ Ç~ ˙ <ä>∑Zπs uÛÑÁ<ä+>± ªª@≥yê\T ìsêàD≤˝À¢ |ü≥Tº ∫ø£ÿø£ C≤]|ü&˚
ñ+#ê*,μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÇ~ Hê ÁbÕD+‘√ Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+~. ≈£L&É BdüTø√e≥+ #ê˝≤
deü ÷q+,μμ nHêï&TÉ eT∞.¢ øw£ +ºü ,μμ nì #bÓ ÕŒqT.
n+<Tä ˝À @eTT+<√ #|Ó Œü ˝<Ò Tä . ‘\Ó TdTü ø√yê\H˚
Ädøü ÔÏ ˝<Ò Tä Hê≈î£ . u≤\´ ùdïV≤æ ‘T· &øç Ï ∫qï kÕjT· +, |>ü \∑ ã&ç qyê«&TÉ . n~ n‘ì· ˝ø… ÿ£ ˝ìÒ ‘H· êìøÏ
n+‘.˚ Hê\T>T∑ H\Ó \ ‘s· ê«‘· ‹]– e∫Ãq|ü &TÉ ì<sä Ù¡ q+ nì|+æ ∫+~.
Ä ô|f…º uÛÑÁ<ä+>± n|üŒC…bÕŒqT. ÄÁ‘·+>± n+<äT
ø=Hêï&TÉ . nsTT‘˚ n|Œü {qÏ T+∫ n‘q· T ‘q· Jeqj÷· q+
ªÇ+<äT˝À @eTT+<√ Ç|üŒ{Ïø° ‘Ó\TdüTø√yê\ ˝À Hêø√ ªÁ|ü‘˚´ø£μ kÕúq+ ÇdüTÔHêï&Éì ns¡úyÓTÆ+~.
ìŒ+#˝· <Ò ë?μμ nì n&>ç ±&TÉ . n‘q· T ‘q· ìsêàD≤˝À¢ ô|ô’ |ø’ Ï yfiÓ ø¢‚ =B› nuÁÑÛ <+ä >±
‘·\ n&ɶ+>± }bÕqT. ªª@eTT+<√ n~ ˙≈£î ‘\· b˛d÷ü Ô ñ+&=#T· Ã. Á|eü ÷<sä V¡ ≤æ ‘+· >± kÕ>{∑ ≤ìøÏ
d+ü ã+~+Û ∫+~. Hê |ìü <ëìï ø±bÕ&ç ‹]– n|Œü ‘q· qeTàø±ìï ãTTEe⁄ #d˚ Tü ø=qï e´≈î£ \Ô T #ê˝≤
C|… Œü ≥+ esøπ¡ .μμ nedsü e¡ Tì ‘√∫ ñ+&=#T· Ã.
ªªÇ+<Tä ˝À Çsy¡ ’Ó ø˝Ï À\ ã+>±s+¡ , Ç+ø± eÁC≤\T
nM ñHêïsTT. @<√ <ë&ç »s>¡ u∑ À‘T· +<ìä s÷¡ &>çÛ ± ô|ô’ |ø’ Ï yfiÓ ø¢‚ =B› |‘ü q· ujÑÛ T· + ô|sT¡ >T∑ ‘T· +<Hä ~˚
‘*Ó d+æ ~. ˙øq£ ï uÁÑÛ <yä TÓ qÆ Á|<ü X˚ +¯ Hê≈î£ øì£ Œ+#˝· <Ò Tä . kÕ<ëÛ sD¡ d÷ü Á‘+· .
HÍ nj÷· + ùd|,tò μμ #bÓ ÕŒ&‘É q· T ∫sT¡ qe⁄«‘√.
Ä qe⁄«˝À Ç+ø√ n+‘·sês¡ú+ ≈£L&Ü ñ Hê\T>√ <èä X´¯ +
d\úü +: eTV‰ü <Tä “‘¤ · $XÊ\ ueÑÛ q+.
‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 28 bÕÁ‘\· T: ˇø±H=ø£ <e˚ øq£ ´, Ç<s›ä T¡ ùdïV≤æ ‘T· \T.
$wjü T· +: ◊X«¯ s´¡ +.
n‘·ì q÷‘·q uÛÑeq+˝À ˇø£ ñ‘·‡yêìøÏ
ÄVü‰«ì+∫q|ü&ÉT ÄX¯Ãs¡´ b˛j·÷qT. n|üŒ{Ïπø
eT÷&TÉ Ç+Á<ä ueÑÛ Hê\T+&>É ± Hê\T>√ <ëì nedsü ¡
yT˚ $T{?Ï n<˚ n&>ç ±qT.

qyê«&TÉ . Hê Á|Xü ï¯ øÏ »yêãT <=sø¡ ˝£ <Ò Tä . nsTT‘˚ Á|øü ≥£ q #X˚ Ê&TÉ , |˝üò ≤Hê Á>±e÷ìï <‘ä ‘Ô· · rdTü ≈î£ +≥T
‘·øÏÿq dü+>∑‘·T\ <ë«sê ns¡úyÓTÆ+~. @ e+<ä Hêïqì. Ä |˝üò ≤Hê <ëì n_eÛ è~∆ ø√d+ü ‘êH+˚ #jÓ T· ´
ø±s¡¢˝ÀH√ ~–q n‹<∏äT*ï |ü\ø£]dü÷Ô, |üìyêfi¯¢qT uÀ‘T· Hêï&√ $e]dTü +Ô fÒ Ä ô|<›ä V‰ü \+‘ê #|· Œü ≥‘¢ √
|⁄ü se¡ ÷sTTd÷ü Ô n»e÷sTTw” #d˚ Tü qÔ ï ˇø±H=ø£ #ø· ÿ£ ì e÷s¡TyÓ÷–b˛sTT+~. n‘·qT n+<ä]ø° ◊<äTqïs¡
|&ü TÉ #T· <qä + Hê øfi£ 㢯 &+ç ~. ÄyTÓ qT <e˚ øq£ ´>± n&TÉ >T∑ \ ø+£ fÒ m+‘√ m‘T· >Ô ± øq£ |&ü TÉ ‘T· Hêï&ìÉ
|]ü #j· T· + #X˚ Ê&TÉ . Ä <y˚ +˚ Á<uä eÑÛ q+ Ä ª<e˚ øq£ ´μ ‘√∫+~.
ø√dyü T˚ nì, n~ ÄyTÓ |⁄ü {qºÏ s√»ì s÷¡ &çÛ nsTT´+~.
n{≤¢ s÷¡ &çÛ ø±e{≤ìøÏ Ä |+üò øH¸£ ˝é À møÿ£ &Ü n‘ì· Ä }] ù|sT¡ Hì˚ +‘≈· î£ eTT+<|Ó ü &÷É $q˝<Ò Tä .
u≤Û s´¡ øq£ |&ü øÉ b£ ˛e≥+ ˇø£ ø±sD¡ +. u≤Û sπ ´ ø±<Tä , n+‘· eT+∫|üì #˚düTÔqï+<äT≈£î n_Ûq+~+∫, Ä
ˇøÿ£ >±H=øÿ£ ø=&TÉ ≈î£ C≤&É ≈L£ &Ü ˝<Ò Tä . Á>±eT+ møÿ£ &TÉ +<ìä mes√ n&>ç ±sT¡ .

ìC≤ìøÏ n‘ì· u≤Û s´¡ n≥Te+{Ï bÕØ˝º À¢ Á|<ü ëÛ q ªªH√ ◊&çj·÷. e÷ |æ.@. @<√ #ÓbÕŒ&ÉT, zπø
eTV≤æ fi>¯ ± ‘s· #¡ T· øq£ |&ü ~˚ ø±<Tä . n|ü &|É ü &TÉ Hê‘√ nHêïqT,μμ #bÓ ÕŒ&‘É q· T ‘*˚ >±.Z
k˛<]ä ˝≤>± ÄbÕ´jT· +>± e÷{≤&¢ ~˚ . Ä >=+‘T· ˝À
nbÕs¡ d+ü |<ü øä Ï ‘q· T sêDqÏ H˚ dŒü èV≤ü øÏ ã<Tä \T Ä }] $esê˝Ò ‘*Ó jT· ≈î£ +&Ü, nøÿ£ &ç »q+ MT<ä
d+ü |<ü ä ãsT¡ e⁄ ‘q· ì ≈î£ +>B∑ dTü qÔ ï dTü Œs¤ D¡ Ò ñ+&~˚ . eTeTø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü m+<äTø£‘·qT <ä‘·Ô‘· rdüT
ˇ+{MÏ T<ä ˇø{£ À ns√ ‘|· Œü q>\∑ T+&eÉ ⁄. M˝q’… +‘· ≈î£ Hêï&TÉ ? á deü ÷C≤ìøÏ ‘êH<˚ √ #d˚ Tü HÔ êïqH˚ n|ü
es≈¡ î£ ˇ+≥]>±H˚ ñ+&{É ≤ìøÏ Çw|ºü &ü ~˚ . Ä sTT+{øÏ Ï ÁuÛÑeT ø√düe÷? @<√ #˚düTÔqï≥Tº düe÷»+ qy˚Tà
Hq˚ T y[Ó q¢ |ü &TÉ #ê˝≤kÕsT¡ ¢ ÄyTÓ |Pü C≤eT+~s+¡ Á|#ü ês+¡ ø√deü ÷? sø¡ s£ ø¡ ±\ eT<TäÛ e⁄\‘√ kÕjT· +
qT+#˚ sêe≥+ >∑eTì+#êqT. ãVüQX¯' @<√ ñ|ü Á‘|· ⁄ü $+<Tä nsTTHêø£ n‹<Tä∏ \+‘ê n_qÛ +<qä \‘√
XÊ+‹ì nøÿ£ &É ø√sT¡ ø=H~˚ . ôd\e⁄ rdTü ø=H{˚ |ü &TÉ qqTï e÷Á‘+· Á|‘ü ´˚ ø+£ >±
ñ+&eÉ THêï&TÉ .
Ç≥© qT+∫ ~–q bÕ\sêfi¯¢‘√, u…*®j·T+
n<ë›\‘√, yÓ˙wæj·THé cÕ+&ç*j·Ts¡¢‘√, Áô|ò+∫ 29 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£
øfi£ ≤øöX˝¯ ≤ìï ‘\· |+æ #˚ n‘´· +‘· KØ<q’Ó ÁbÕkÕ<+ä
#÷· dæ n‹<Tä∏ \+‘ê n‘D· íÏ Á|Xü +¯ d˝ü À¢ eTT+#‘Ó êsÔ T¡ .
ª<e˚ øq£ ´μ ‘q· #sÓ TT´ dTü ‘ês+¡ >± |≥ü Tøº √>± n‘q· T
n‹<Tä∏ \+<Øä ï >~∑ >~∑ ø° ‹|Œæ #÷· |+æ #ê&TÉ . yTÓ T‘+Ô·
eTT|Œü j¤ ÷· ´sT¡ |&ü øÉ £ ><∑ Tä \THêïsTT. ‘e· T q>ï∑ ‘q· T
øH£ êïsê ‹\ødÏ ÷ü Ô #jÓ T· ´>\∑ kÕïqeT+~sê\THêïsTT.
n‘ì· y|Ó ü &÷É ÁãV‰ü à+&yÉ TÓ qÆ ìsêàD≤˝.Ò

ªª˙ nej·Tyê\˙ï $&ç$&ç>± ˇø√ÿ >∑~˝À
|ü&ÉT≈£îHêï Ç+ø± #ê˝≤ $T–* b˛‘êsTT,μμ nHêï
q‘ì· ‘√ dsü <¡ ë>±. qqTï ne÷jT· ≈î£ &>ç ± #÷· XÊ&TÉ .

ªªˇø√ÿkÕ] $<X˚ Ê\ qT+∫ n‹<Tä∏ \T m≈î£ ÿe>±
ekÕsÔ T¡ ><∑ ë? n+<Tä øì£ .μμ

∫Á‘·+>± Ä ñ‘·‡e+˝ÀH˚ n‘·H=ø£ $\ø£åD

ª<˚eø£q´μ n|üŒ{Ïπø u≤>± n*dæb˛sTTq≥Tº+~. y[Ó +¢ ~. |ìü yêfió¯ ¢ V‰ü \T dsü ≥›¡ +˝À eTTì–bıj÷· ´sT¡ .
y&˚ TÉ ø£ »]–q+‘ù·d|⁄ü ÄyTÓ qe⁄«‘÷· ‘T· fió¯ ‘¢ ÷· n≥T Ä eTVü‰uÛÑeq+˝À @j˚T >∑<äT˝À¢+∫, eT\T|ü⁄˝À¢
Ç≥T ‹s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. nìï >∑+≥\ùd|ü⁄ @ qT+∫, eT÷\ <ësT¡ ˝Àq¢ T+∫ møÿ£ &øç Ï rdTü ø¬ fi≤&¢ √
e÷Á‘·+ $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü qe«>∑\>∑≥+ m+‘√ >e∑ Tì+#˝˚ Àù| Á||ü +ü #+· ˝Àì n‘´· +‘· dTü +<sä y¡ TÓ qÆ
nu≤Û ´d+ü ‘√ ‘|· Œü sê<Tä . ˇøk£ Õ] n~ ô|<ë\ ∫esT¡ ¢ ˇø±H=ø£ H\˚ e÷[>˝∑ À Hq˚ THêïqì Á>V∑ ≤æ +#êqT. n~
kÕ>B∑ dqæ qe⁄«. eTs√kÕ] |\ü Tesd¡ ü øq£ |&ü ˚ qe⁄«. |Pü ]Ô Nø{£ ° ø±<Tä , |Pü ]Ô y\Ó T‘T· s÷¡ ø±<Tä . ø\£ ø±<Tä ,
Ç+ø√kÕ] ø\Ï ø\Ï qe⁄«. ys˚ =øk£ Õ] $s>¡ u∑ ≤≥T qe⁄«. Áu≤Û +‹ ø±<Tä . n<Tä “‘¤ +· , n+‘.˚
@ d+ü <sä “¡ +¤ ˝ÀqT ÄyTÓ ‘q· n\+øs£ D¡ , •s√C≤\
deü ]+|⁄ü eT]Ãb˛˝<Ò Tä . ˇø£ ÁdÔ” nìï KØ<q’Ó q>\∑ T ns¡∆q>∑ï, |üPs¡íq>∑ï kÕ\uÛÑ+õø£\‘√ düyÓ÷à
ˇ+{ÏMT<ä yÓTTj·T´ >∑\<ë nìŒ+#˚≥+‘·>± V≤æ ‘y· TÓ qÆ Ä $XÊ\ eè‘êøÔ ±s|¡ ⁄ü >~∑ ˝À #ê≥TqTqï
eÁ»V‰ü sê\T ÄyTÓ s÷¡ bÕìøÏ eT]+‘· eHïÓ ‘#Ó êÃsTT. ˇø£ MT≥H=øÿÏ @ e÷Á‘+· Ä#÷· ø° ‘©Ó ì ‘\· T|⁄ü
n‹<Tä∏ \+‘ê ÄyTÓ ø<£ *ä ø˝£ À¢ Hê≥´u+ÑÛ –eT\T #÷· dæ ‘]Ó #ê&TÉ . Hê øfi£ ó¯ ¢ $TsT¡ $T≥T¢ >=*bÕsTT. n+<Tä ˝À
Äø£]¸‘·T\j·÷´s¡q≥+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Hê≈£î ô|<›ä ô|<›ä ns\¡ T. ns˝¡ À¢ |dü &æ eç HïÓ ~yTÓ à\T. @≥
e÷Á‘+· ÄyTÓ ˇø£ >±Eu§eTà nì, >±E‘√ #ê˝≤ yê\T>± ô|ø’ Ï ù|]à ñHêïsTT. nìï{øÏ q£ ï ô|q’ ˇøπ
C≤Á>‘∑ Ô· nedsü e¡ Tì, ∫qï ‘êø&Ï øπç ∫{b¢Ï ˛‘T· +<ìä ` ˇø£ÿ ∫qï ~yÓTà $˝≤dü+>±, >∑s¡«+>± ≈£Ls¡TÃì
Ç{≤¢ @y˚y√ |æ∫à }Vü≤\T e#êÃsTT. ø±ì >±E ñ+~. n~ n‘ì· øwÏ yºü TÓ qÆ |sæ $¡ T&é ìsêàD+. eÁC≤\T
u§eTà\T ‘·eT+‘· ‘êeTT>± n<äèX¯´yÓTÆb˛>∑\eì n‘ì· øÏ u≤>± Çw+ºü ø±uÀ\T, ˇø£ ô|fº… ì+&Ü mH√ï
Ä\d´ü +>± ‘*Ó d+æ ~. Ä d+ü >‹∑ ‘s· ê«‘.· ø±s¬ ≥¢ $\Te >\∑ $ yTÓ sT¡ dTü Ô HêïsTT. ø±s¬ {Ÿ e÷õø˘
H+Ó ãsT¡ ¢ >\∑ $ ≈L£ &Ü Hê≈î£ ‘©Ó øb£ ˛sTTHê ` #÷· |+æ
ªªÇ‘s· T¡ ˝e… «]ø° ‘©Ó ì n<Tä “‘¤ +· ˙≈î£ e÷Á‘y· T˚ #ê&TÉ . Ç+ø± sø¡ s£ ø¡ ±\ s‘¡ êï\T ysπ˚ «sT¡ ô|f˝º… À¢ ñ
#÷· |kæ Õ,Ô sê...μμ n+≥÷ n‘q· T Hê #sÓ TT´ |≥ü Tøº =ì HêïsTT. eTs¡ø£‘ê\T m≈£îÿe. eT]ø=ìï ns¡˝À¢
˝≤¬øÿfi≤¢&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ ª<˚eø£q´μ $ÁX¯$T+#·{≤ìøÏ <=+‘s· \¡ T <=+‘s· \¡ T>± d]ü ø=‘Ô· H√≥¢ ø≥£ \º T. Ä
e÷]àø£ Á|<ü X˚ +¯ @<√ $+‘· yêdqü ‘√ kıøÿÏ b˛‘T· +~.
‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 30 ãVQü X¯ n~ ◊X«¯ s´¡ yêdHü y˚ ÷Ó .

ªªme]ø° nqTe÷q+ sê≈î£ +&Ü á H\˚ e÷[>∑
ì]à+#{· ≤ìøÏ @&Ü~ |{ü +ºÏ ~. ÁãV≤ü à<e˚ ⁄&TÉ ≈L£ &Ü
Bìï øq£ Tø√ÿ˝&Ò TÉ .μμ n‘ì· >=+‘T· ˝À $+‘· $˝≤d+ü
‘=DøÏ dÏ ˝ü ≤&+ç ~.

nsTT‘˚ Ä s¡Vü≤dü´Á|ü<˚XÊìï, n+<äT˝À ‘·q
>÷∑ &dÉÛ +ü |<ü ìä Hêø¬ +<Tä ≈î£ y\Ó ¢ &+ç #ê&√ ns+ú¡ ø±˝<Ò Tä .
n~ øπ e\+ n‘ì· qeTàø±ìï Hq˚ T ãTTEe⁄ #d˚ Tü
≈î£ qï+<Tä e\q ø±<Tä . ‘q· T nq+‘· sV¡ ≤ü d´ü ◊X«¯ s´¡
e+‘T· &qç H˚ d+ü >‹∑ ì Á||ü +ü #+· ˝À @ ˇøÿ£ ]‘√HH’Ó ê
|+ü #T· ø√øb£ ˛‘˚ n‘ì· Äsê≥+ ‘è· ||Ôæ &ü <É y˚ ÷Ó . eTsπ <√
ø±sD¡ + ≈L£ &Ü ñ+<ìä ‘s· ê«‘· uÀ<|äÛ &ü +ç ~.

ªªbÕ©ôV≤Á&ÜHé ìsêàD≤\+fÒ Çw|ºü &ü ˚ qTe⁄« á

d*æ +Á&øç ˝£ Ÿ ø≥£ &º +É ˝ÀøÏ ~>±y+˚ {?Ï Ä m‘T· ,Ô á ÄXï s´¡ +‘√ n‘ì· øq£ Tu§eT\T eTT&eç &Üs¶ TT.
˝À‘·T |üs¡düŒs¡+ $s¡T<ä∆yÓTÆq$ ø£<ë? Ç~ dü¬s’+~ ªª˙\e\j·Te÷? n<Óø£ÿ&É?μμ n+≥÷ #·T≥÷º
ø±<Tä ,μμ nHêïqT ñ+&ãÉ ≥˝º øÒ .£ Hq˚ T Ä H\˚ e÷[>q∑ T, #÷· XÊ&TÉ . ªª˝<Ò Tä ˝<Ò Tä ,μμ nHêï&TÉ ‘=+<sä >¡ ±.
<ëì sV¡ ≤ü kÕ´ìï ñ<•›˚ dTü qÔ ï d+ü >‹∑ ‘*Ó jT· ì yê&M˚ T
ø±<ä‘·qT. nsTTHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. q$« }s¡T Hêø+£ ‘· dŒü w+ºü >± øq£ |&ü TÉ ‘T· qï Ä ø±sT¡ q\T|⁄ü
≈î£ Hêï&TÉ . e\j·T+, yÓT*ø£\T ‹s¡T>∑T‘·Tqï e\j·T+ n‘·ì
ø¬ +<Tä ≈î£ øq£ |&ü ˝É <Ò Tä ?
ªªyÓj˚T´fi¯ó¢ ‹ì ≈£Ls¡TÃHêï ‘·]–b˛ì dü+|ü<ä.
Ç<ä+‘ê @+ CÒdüT≈£î+{≤e⁄?μμ ne÷j·Tø£+>±H˚ ªª@ yÓT*ø£\÷ qTe⁄« >∑eTì+#·˝Ò<ë? ø±s¡T
n&>ç ±Hy˚ ÷Ó . q\T|⁄ü , ne÷yêd´ü q\T|⁄ü . BqTï+∫ qTe⁄« ãjT· ≥
|&ü ‘ç ˚ d+ü ‘√wkæ Õ.Ô μμ
<ëìøÏ »yê_j·T´≈£î+&Ü, ªªn˝≤π> yÓj˚T´fi¯ó¢
e]∆\¢eTì ø√s¡Tø√,μμ nHêï&ÉT ô|<ä›>± qe⁄«‘·÷. ªªne÷yêd´ü n+{≤y$˚ T{?Ï Çyêfi¯ bÂs$í¡ T,μμ Hê
n+‘˝· ÀH˚ n~ sV¡ ≤ü d´ü Á|<ü X˚ e¯ TH˚ dŒü èV≤ü ‘√ Äù|XÊ&TÉ . e÷≥qT K+&dç ÷ü Ô n‘q· T.

ªªBìø√d+ü sêÁ‹+ã>fi∑ ó¯ ¢ #eÓ T{À&ÜÃ,μμ nHêï&TÉ . ªªNø{£ ˝Ï À ˙ø~£ øì£ Œ+#ø· b£ ˛jT· T+&=#T· Ã. b˛˙ Ä
qy=«∫Ã+~. Hê‘√ ‘·qπøMT Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äH˚ ãTdü nsTTHê $q|&ü TÉ ‘T· +<ë?μμ
ãTTEyq’Ó qeTàø+£ ‘√ ø±e#T· Ã, Ä ª#eÓ T{À&Ãç qμ
yq’Ó + ≥÷ø>° ± #|Ó ü ø=#êÃ&TÉ . @ ñ<√´>+∑ ˝ìÒ <Xä ¯ $düT>±Z ‘·\ $~*+#ê&ÉT. ªª<ä{Ÿ‡ mq|òt. |ü<ä,
qT+∫ ueÑÛ q ìsêà‘>· ±, ã&Ü ø±+Á{≤øsº£ >Y ±, |sæ $¡ T&é ãjT· {øÏ fiÓ ≤+› .μμ
V≤ü √≥˝‡Ÿ Á>÷∑ |t n~HÛ ‘˚ >· ± n+#\Ó +#\Ó T>± m~–q
d+ü >‹∑ Hê≈î£ ‘\Ó TdTü . $<X˚ Ê˝À¢ n‘ì· øÏ ø+£ ô|˙\T Ç+{øÏ Ï yfiÓ ó¯ +Ô &>É ± ì+–˝À ì+&TÉ #+· <eä ÷eT.
ø±ì ø+£ ô|˙˝yÒ √ ñqï≥Tº ‘*Ó d+æ ~. ø±˙ nøÿ£ &É e÷Á‘+· n~ ìXï jT· +>± ne÷yêùd´.
∫es>¡ ± ø=&TÉ ≈î£ ‘q· e÷≥ $q≥+ ˝<Ò ìä #|Ó Œæ ,
‘·q |üqT˝À¢ qqTï ‘√&ÉT>± ñ+&ÉeTì, ˝≤uÛ≤˝À¢ ◊<√ <èä X´¯ +
Hê\T>√ e+‘T· ÇkÕqÔ ì n&>ç ±&TÉ . d\úü +: ùdïV≤æ ‘T· &ç sTT\T.¢
ô|<>›ä ± Ä˝À∫+#≈· î£ +&ÜH˚ ‘\· n&+¶É >± }bÕqT. bÕÁ‘\· T: n‘ì· u≤Û s´¡ , Hq˚ T.
ªH\˚ e÷[>˝∑ À¢ }|æ sê&<É Tä Hê≈î£ ,μ nHêïqT qe⁄«‘÷· . $wjü T· +: y<˚ qä .
Hê≈î£ q#÷ øb£ ˛sTTHê n<+ä ‘ê ø∫£ Ñ+· >± n‘ì· ÄyTÓ Hê≈î£ n‘ì· u≤Û s´¡ >±H˚ yTÓ T<{ä Ï |]ü #j· T· +.
$\øDå£ yT˚ <ëÛ Xøπ¯ .Ô Ä Xø¯ ‘ÔÏ √ n‘q· T me]HH’Ó ê, <H˚ ï’Ó Hê ø±\Áø£eT+˝À qqTï k˛<äs¡ düe÷q+>± n_Ûe÷ì
(ø˙£ d+ü ø=+‘ø· ±\+) @e÷sá >\∑ &ìÉ Œ+∫+~. ø±ì dTü +Ô <ìä Á>V∑ ≤æ +#êqT. ˇø£ #˝Ó \¢… T ‘|· Œü nqï<eä TTà\T
‘q· yTÓ TV≤ü +˝À n\eTTø=H˚ ˙*eTãT“qT m|Œü {ø¬Ï H’ ê ˝sÒ êyTÓ ø.Ï m|Œü {˝Ï ≤ ÄyTÓ |Pü C≤eT+~s+¡ ˝À qT+#˚
bÕs<¡ √\>\∑ &Ü? V‰ü ˝Àø¢ Ï e∫Ã+~. $cÕ<yä T˚ <√ >÷∑ &TÉ ø≥£ Tøº =ì ñ+~
n+‘· n+<äyÓTÆq H˚\e÷[>∑ ì]à+#·>∑*–q yTÓ TV≤ü +˝À.
n‘q· T ˇø£ d+ü >‹∑ m+<Tä ≈î£ >T∑ ]+Ô #˝· øÒ b£ ıj÷· ´&√ ªªyê&TÉ Ç+{Ï qT+∫ y[Ó b¢ ˛j÷· &TÉ ,μμ #|Ó Œæ +~ @
ns+ú¡ ø±˝<Ò Tä . n<˚ n&>ç ±qT. ñb˛<ëÈ‘+· ˝≈Ò î£ +&ÜH.˚
ªªá >~∑ ˝À #T· ≥÷º yê´|+æ ∫q Ä ˙\e\jT· + n~ ø=&TÉ ≈î£ d+ü >‹∑ . m+<Tä øì£ n&>ç ±qT.
d+ü >‘∑ $˚ T{?Ï μ ªª‘+· Á&û ø=&TÉ ≈î£ \øÏ #êHêïfi¢¯ qT+∫ d]ü |&ü ≥É +
˝<Ò Tä . ‘q· yê´bÕsê\øÏ n+&>É ± ñ+&eÉ Tì ÄjT· q
ˇ‹&Ô .ç Ä |<ü ‘∆ä T· ˝MÒ yê&øç Ï q#÷ ≥+ ˝<Ò Tä . ìqï ô|<›ä
|Tüò sD¸¡ Ò »]–+~. e÷≥ $qì ø=&TÉ ≈î£ Hêø¬ +<Tä øì£
ÄjT· q. <ë]‘|· Œæ q ‘+· Á&ç ‘q· ø° nedsü +¡ ˝<Ò ìä

31 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

yê&TÉ . y[Ó b¢ ˛j÷· &TÉ . yêfi$¢¯ ø√bÕ\T. Hê~ u≤<.äÛ μμ ≈£î≥T+ã $wüj·÷˝À¢ H˚qT CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥T
Ä e÷Á‘·+ n_ÛÁbÕj·TuÛÒ<ëìπø n+‘· <ä÷s¡+ qï+<Tä ≈î£ @MT nq˝<Ò Tä . nsTT‘˚ ‘q· qT d]ü ø=‘>Ô· ±
ns+ú¡ #d˚ Tü ø√e{≤ìøÏ n‘q· T d<æ +∆ä >± ˝&Ò TÉ .
m+<Tä ø¬ fi≤s¢ ì¡ n&>ç ±qT. Ä ˝À‘T· bÕ‘T· \T ‘q· ≈î£
‘*Ó jT· eì #|Ó Œæ +~. ø=&TÉ ≈î£ Äs√|Dü ˝À¢ V≤ü yê˝≤, ªªyê&çø° Hê≈£L Ç+ø£ ≈£î<äs¡<äT,μμ nì ‘˚*Ã
eT˙ ˝≤+&]É +>,¥ q\T|⁄ü ‘\Ó T|⁄ü yTÓ T<˝ä q’… e÷≥\T #bÓ ÕŒ&TÉ . <ëìï >T∑ ]+∫ Ç+ø£ e÷{≤&¢ {É ≤ìøÏ @MT
<=]¢q≥Tº, n+<äTe\¢ n<˚<√ rÁeyÓTÆq $wüj·T+ ˝<Ò Tä .
nqTø=qï≥Tº #|Ó Œæ +~. H\˚ e÷[>\∑ T n+<Tä øπ n‘ì· øÏ
nedsü y¡ TÓ Æ q≥Tº Á>V∑ ≤æ +#êqT. yfiÓ S¯ Ô yfiÓ S¯ Ô ‘q· ‘√ ªªeT] ÄyTÓ d+ü >‹∑ ?μμ
ø=&TÉ ≈î£ nqï e÷≥\T ÄyTÓ qT ø˝£ À\¢ |]ü #êsTT. ªª<{ä Ÿ _#Y &dç y” &é é MT,μμ nHêï&TÉ . Ä yTÓ TV≤ü +˝À
ø√|+ü ‘>Ó ∑ dTü fió¯ ¢ ‹]–+~.
ªªne÷à! s√E s√Eø° q\>¢ ± e÷sT¡ ‘T· qï eTìwøæ Ï ÄX¯Ãs¡´+˝À qT+∫ ‘˚s¡Tø=ì nHêïqT, ªª<˚e
yês¡düT&ÉT>± $T–* b˛e≥+ Hê düeTdü´. <ëìøÏ øq£ ´\T n˝≤>π m–]b˛‘êsT¡ eT]. nsTT‘˚ Hq˚ &–ç +~
Çyê[º‘√ |ü]cÕÿs¡+ <=]øÏ+~. uÛÑs¡Ô ø±ì uÛÑs¡Ô‘√ ªÄyTÓ μ >T∑ ]+∫ ø±<Tä . Çøÿ£ &TÉ qï ÄyTÓ >T∑ ]+∫.μμ
ø±|ü⁄s¡+ ˙ düeTdü´. <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡y˚T+{À ªHH˚ M˚ T ˝À≥T #jÓ T· ´≥+˝<Ò Tä . Hê‘√ ñ+&≥É e÷
Ä˝À∫+#T· .μμ ˝<Ò ë nH~˚ ÄyTÓ sTTw+ºü .μμ
Ç|ü &TÉ n‘ì· yTÓ T>e∑ T+‘ê ø±sT¡ q\{¢ Ï eTãT“
usÑÛ Ô¡ ø±ì usÑÛ Ô¡ n+fÒ @$T{À ÄyTÓ ≈î£ ‘\Ó TdTü . n\T¢ø=+~. ãj·T{Ï ˝À≥T >∑T]+∫ ‘·|üŒ ˝À|ü*
ø=&TÉ ≈î£ ÄyTÓ qT ‘q· ‘√ rdTü ø¬ fi{¢¯ ≤ìøÏ d<æ +∆ä >± ñ XS¯ q´+ >T∑ ]+∫ Ä e÷sì¡ eTìwæ Ä˝À∫+#≥· +
Hêï&TÉ . ÄyTÓ ‘T· bÕqT˝À ∫≈î£ ÿ≈î£ +~. Hê kÕjT· + ˝<Ò Tä . ‘q· ˝À|\ü ù|sT¡ ≈î£ +≥Tqï <Tä 'U≤ìï ≈L£ &Ü
ø√sT¡ ‘T· +~. >T∑ ]+Ô #≥· + ˝<Ò Tä . d«ü d«ü s÷¡ |+ü ‘\Ó TdTü ø√øb£ ˛e≥yT˚
ndü˝…’q <äT'K+. mìï $<Ûë\ q#·ÃC…|æŒHê n‘·qT
ªª|Pü »>~∑ ˝Àq÷ Ç|ü &TÉ Hê≈î£ XÊ+‹ <=sø¡ ≥£ + $q˝<Ò Tä . ‘=*Hê{Ï ø=~b› Õ{Ï yTÓ ‘<Ô· qä + n‘ì· ˝À @
˝<Ò Tä . á deü TjT· +˝À nqïjT· ´˝≤+{Ï MTsT¡ ‘|· Œü ø√XÊHê ˝<Ò Tä . n~ <èä &‘ÉÛ «· + nì n‘ì· $XÊ«d+ü .
Hêø¬ esT¡ HêïsT¡ ?μμ ÄyTÓ øq£ Tï˝À¢ ˙sT¡ . ø±]qƒ ´+ nì Hê ne>±V≤ü q. n‘ì· nbÕsd¡ +ü |<ü ä
n‘ì· øÏ ‹sT¡ >T∑ ˝ìÒ ø±]qƒ ´+ Ç∫Ã+~. q#÷ øb£ ˛sTTHê
n‘·qT ‘·qqT ‘êqT ‘Ó\TdüTø=H˚≥≥≥Tº u≤\´ùdïVü‰ìï e<äT\Tø√˝Òì ã\V”≤q‘· Hê~.
#jÓ T· ´≥yT˚ Hq˚ T #jÓ ÷· ´*‡q |ìü . sêÁ‹ u≤>± bı<Tä › ÄyTÓ ˝Àì <Tä 'K|⁄ü #ê]ø*£ ï ‘T· &eÉ ˝øÒ b£ ˛sTTq+<Tä ≈î£
b˛sTTHêø£ e#êÃ&TÉ . ysπ˚ >~∑ ˝À ≈L£ sT¡ ÃHêï+. ‘q· $#ê]+#êqT. @<√ u÷ÑÛ ø+£ |+ü sêuÀ‘T· +<ìä ˇø±H=ø£
ndŒü wºü dTü Œs¤ D¡ .
‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 32
Äs√ <èä X´¯ +
d\úü +: >±*, y\Ó T‘T· sT¡ ˝ìÒ >~∑ .
bÕÁ‘\· T: }#\· ˝À|\ü n‘q· T, y\Ó T|\ü Hq˚ T.
$wjü T· +: ˇø£ msT¡ ø.£
ªªn+‘ê nsTTb˛sTT+~,μμ nHêï&É‘·qT
ì≥÷sº T¡ Ñ÷· .
n‘ì· |ü &TÉ ‘q· <y˚ +˚ Á<uä eÑÛ q+˝À >±ø£ Á||ü +ü

#+· ˝À ‘êHøÓ ÿ£ &É ñ+&>É ÷∑ &É <qä T≈î£ +{≤&√ nøÿ£ &˚ ‘=\–b˛sTT+~. n‘ì· øfi£ ˝¢¯ À eTTqT|{ü Ï <ëV≤ü +,
ñHêï&TÉ . ˇøÿ£ kÕ] |]ü dsü ê\T #÷· XÊqT. n~ n‘ì· n+‘T· ˝ìÒ ◊X«¯ s´¡ + ø*£ –+∫q <ëÛ {,Ï Ä~|Û ‘ü ´· >s∑ «¡ +
Hê\T>∑T uÛÑeHê\T, ã+>∑fi≤˝À¢ @ ˇø£ÿ<ëìø£+fÒ ˝eÒ ⁄. ◊<Tä qïs¡ n&TÉ >T∑ \ ø+£ fÒ #ê˝≤ ≈î£ +–b˛j÷·
e+<s¬ä ≥T¢ rdøæ ≥£ T.º m+‘√ ÇsT¡ >±,Z >±*, y\Ó T‘T· sT¡ &É‘·qT. ªªÄ q\¢ì e\j·T+ Ç|ü&És¡úyÓTÆ+~,μμ
dü]>±Z k˛ø£≈£î+&Ü ñ+~. #·T≥÷º s¡+>∑T yÓ*dæq nHêï&TÉ .
ô|#T· Ã\÷&qç >√&\É ‘√ bÕ&TÉ ã&¶É <jÓ ÷· ´\ ø=+|˝ü ≤. ø±ùd|ü⁄ Ä– eT∞¢ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªÄyÓTqT ø=&ÉT≈£î
<>ä ]Z∑ øÏ yfiÓ e¢¯ THêïqT.μμ
n‘·ì H˚\e÷[>∑ì ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT ø£qTø√ÿ ªªeT+∫ |ìü ,μμ nHêïqT.
˝øÒ b£ ˛sTTHê e÷qee÷Á‘T· ˝Ò øq£ T≈î£ ÿHêïsT¡ . $<X˚ ¯ ø±ùdbÕ– #ÓbÕŒ&ÉT. ªª˝À|ü˝Ò<√ ‘Ó©ì yÓ*‹>±
yê´bÕsê\≈î£ d+ü ã+~+Û ∫q e÷ì|⁄ü ´˝wÒ Hü .é ô|eò ÷, ñ+~.μμ
|æ.m+. m˝Ÿ.m. #·{≤º\ ñ\¢+|òüTq. mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ ªªn~ ‘Ó\TdüTø√e≥y˚T eTTK´+. ÇHêïfi¯S¢
&s¬’Ó øs㧜 {Ÿ <ë&TÉ \T. ÄdTü \Ô »|⁄ü.Ô u÷ÑÛ ø+£ |+ü ˝À n+‘ê |üP]+#·˝Òì yê{Ï‘√ ìqTï |üP]+#·T≈£îHêïe⁄.
≈£î|üŒ>∑÷*b˛sTT+~. |üs¡eT|ü<ä k˛bÕq|ü≥+˝À |æs¡$T&é n≥º&ÉT>∑Tq @eTT+≥T+<√ m|ü&É÷
bÕeTT yê‘· ã&ç @≥yê\T>± C≤] C≤], ‹]– Ä˝À∫+#˝· øÒ b£ ıj÷· ´e⁄,μμ nHêïqT.
yTÓ T<{ä Ï >&∑ øç .Ï u≤ø˘ ≥T ùdÿ«sY ˇH.é ì≥÷sº êÃ&TÉ . n‘ì· ø± e÷≥\T nseú¡ Tj÷· ´j÷Ó
˝<Ò √ ‘©Ó <Tä . n‘ì· |øü ÿ£ >± #÷· dTü +Ô fÒ yqÓ ø£ >√&MÉ T<ä
ªÇøÿ£ &É ˙≈î£ kÂøs£ ´¡ +>± ñ+<ë?μ n&>ç ±qT. u§>T∑ ‘Z √ mes√ sêdqæ yêø´£ + qHêïø]£ +¸ ∫+~.
ªªn+‘ê b˛sTT+~. k˛w˝ü Ÿ ùd≥º dt ≈L£ &Ü. Ç+ø£ ªªìqTï ˙e⁄ øq£ T>=qTeTT.μμ
<ì˚ ï >T∑ ]+∫ Ä˝À∫+#ê*? ô|<›ä $ÁXÊ+‹. nsTTHê n‘·ì e÷s¡T‘·Tqï s¡÷bÕìï H˚HÓ|ü&√ >∑T]Ô+
m+<Tä ø√ @<√ ‘*˚ >±Z ñ+<ìä |dæ Tü +Ô ~.μμ #êqT. ø±ì <ëìï n&TÉ ø¶ √˝øÒ b£ ıj÷· ´qT. Ç|Œü {ø¬Ï H’ ê
ªªì»+>±HH˚ ê?μμ ‘q· qT ‘êqT d]ü >±Z øq£ T>=q>\∑ &Ü?
$∫Á‘·+>± qyê«&ÉT. q$« q$« bı\e÷]+~. ªªMT deü TjT· + nsTTb˛sTT+~,μμ ˝≤Øeƒ ´øÔÏ e∫Ã
Ä–Hêø£ n‘ì· øfi£ ˝¢¯ À¢ ˙{‘Ï &· .ç #bÓ ÕŒ&TÉ .
ªªÇH˚ïfi¯ó¢>± }|æ] ‹s¡>∑ì |üqT\T. ñ<˚«>∑+. ‹]– yfiÓ ó¯ +Ô &>É ± yqÓ ø£ qT+∫ n&>ç ±&TÉ , ªª@+
‘Ó]|æ˝Òì Ä˝À#·q\T, ‘˚HÓ{°>∑\ eTTdüTs¡T˝≤. ‘√#·≥+˝Ò<äT. ákÕ] e#˚Ã≥|ü&ÉT @<äHêï ˇø£
m|ü&É÷ @e÷Á‘·+ U≤∞ ˝Òø£b˛e{≤ìï ÄkÕ«~+ |⁄ü døÔü +£ ‘∫Ó Ã ô|&TÉ <÷ä .μμ
#êqT. n+<äT˝Àq÷ m|ü&É÷ @<√ ‘Ó©ì f…q¸Hé. ‘\· }bÕqT. @ |⁄ü døÔü +£ ‘y˚ ê˝À ≈L£ &Ü y+Ó ≥H˚
Ç|ü &=ø£ ø±e÷ |&ü +ç ~. ˝<Ò ë |⁄üò ˝kŸ Õ|º .t ˇø£ sø¡ +£ >± ‘{· +ºÏ ~.
‘*˚ >±Z ñ+~.μμ
ÇHêïfi¯S¢ n‘·qT #˚dü÷Ô e∫Ãq eTVü‰ìsêàD+ 'How much land does a man need.' b
sêqT sêqT n‘ì· MT<˚ ô|qT u≤Û sy¡ TÓ +Æ ~. Ç|ü &~É

ø£<∏ä, ø£$‘·, $eTs¡Ù` á eT÷&ÉT s¡+>±˝À¢ ìcÕí‘·T&ÉT s¡#·sTT‘· bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY. düTì•‘·,
düè»Hê‘·àø£ $eTs¡Ù≈£î n<ä›+ |üfÒº |ü⁄düÔø£+ ª‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+`ø=ìï eTÚ*ø£ uÛ≤eq\T.μ ◊<äT
ø$£ ‘êd+ü |⁄ü {≤\T, s¬ +&TÉ ø<£ ë∏ d+ü |⁄ü {≤\T Á|#ü T· ]+∫ ‘\Ó T>T∑ kÕV≤æ ‘´· +˝À ‘q· ø+£ ≥÷ Á|‘ü ´˚ ø£
kÕúq+ @s¡Œs¡TÃ≈£îqï s¡#·sTT‘·. ªs¡»˙>∑+<Ûäμ ø£$‘êdü+|ü⁄{ÏøÏ πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T nyês¡T¶
n+<Tä ≈î£ HêïsT¡ . ª‘©· ¢ ìqTï <\ä +∫μ |<ü ´ä yê´U≤´q+ ÁbÕ#T· s´¡ + bı+~+~. ìyêd+ü >T∑ +≥÷sT¡ .

33 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’

j·T÷s√˝≤>¥

l ãkÕã‹Ôq

>∑Ts¡Tyês¡+, 15 pHé 2017 Vü‰uŸ #˚s¡T≈£îHêïø£ ô|Á{À˝Ÿ ì+|ü⁄≈£îì u…’≈£î ôd+≥sY
u…Á&Ó{Àº, dæ«≥®sê¢+&é kÕº+&é y˚dæ ˇø£s¡T yÓqø£ f…Æs¡T #˚‘√Ô ‹|ü⁄Œ‘·÷ ñ+fÒ
eTs=øs£ T¡ #H’Ó é \÷Á_ø+£ {Ÿ ÅùdŒ #k˚ ÕsT¡ . sy¡ T˚ wt u≈’… î£
dæ«≥®sê¢+&é˝À ás√E ∫e] s√E. #Ó’Hé \÷Á_πø{Ÿ #˚ùd≥|ü⁄&ÉT Ç+õHé ÄsTT˝Ÿ #·÷ùdÔ
kÕj·T+Á‘êìøÏ »s¡à˙˝À ãdü #Ój·÷´*. ás√E #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ñ+~. s¡y˚Twt, |òüs¡÷ø˘ e÷Á‘·y˚T
Á|üj·÷D+ ¬s+&ÉT e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T. ¨+&Ü u…’≈£î rdüT≈£îHêïs¡T. $T>∑‘ê n+<äs¡+
ñ<äj·T+ ‘=+<äs¡>± ˝Ò∫, <ë]˝À ñqï eT+#·T
|üsê«‘êìøÏ ãj·T\T<˚sêeTT. Vü≤&Ü$&ç>± ãj·T\T
<s˚ êeTT ø±˙, n|Œü {øÏ Ï Ç+ø± d÷ü s√´<jä T· + ø±˝<Ò Tä .
<ës¡+‘ê bı>∑ eT+#·T‘√ ø£|üŒã&ç b˛sTT+~. ôV≤&é
˝…’≥¢‘√ bÕ≥÷ bòÕ>¥ ˝…’≥T¢ ≈£L&Ü y˚düT≈£îì >±&ÓàHé
#˚s¡T≈£îHêïeTT. <ä≥º+>± bı>∑eT+#·T, ô|’>± #·*>±
ñ+&&É +É ‘√ nøÿ£ &É m≈î£ ÿeùd|⁄ü ˝≈Ò î£ +&Ü ø±|”ò ‘ê–
ø=+&É ~π>XÊeTT. Á{≤|òæø˘ ˝Òì ∫qï s√&É¢˝À m≈£îÿe
ùd|ü⁄ Á|üj·÷D+ #˚kÕeTT. #·T≥÷º |ü#·Ãì #Ó≥T¢,
s¡+>∑T s¡+>∑T\ |üP\T, <ä÷s¡+>± eT+#·T ø=+&É\T
#·÷düT≈£î+≥÷ Á|üø£è‹ì ÄkÕ«~dü÷Ô yÓfi≤¢eTT.

e÷ Á|jü ÷· D+˝À Á|‹ü s¬ +&TÉ s√E\ø=øk£ Õ]
y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ ˝Ï Ÿ #q’Ó TøÏ q÷HÓ sêj÷· *‡+~>± yê{ìÏ
n<Ó›øÏ∫Ãq j·T»e÷ì e÷≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. e÷ø£+<ä]ø°
d]ü b˛jT˚ ˝≤ s¬ +&TÉ , eT÷&TÉ #H’Ó é \÷Á_ø+£ ≥T¢ e÷≈î£
eTT+<Tä >±H˚ Ç#êÃsT¡ . <÷ä s¡ Á|jü ÷· D+˝À <Tä eTTà,
<Ûä÷[ #Ó’qT MT<ä |ü&ç yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ düyêØ ø=+‘·
Çã“+~ >T∑ ]ø±e&ÜìøÏ neø±XÊ\THêïsTT. kÕÿfH… é

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 34

;jÓT+&Éã÷¢´ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢ rdüT≈£îHêïeTT. e÷ Ç≥©, ÄÅdæºj·÷˝À mes¡Hêï ‘·–*‘˚ yê]ì
n+<ä] u…’≈£î˝À¢ Ç+õHé ÄsTT˝Ÿ dü]>±ZH˚ ñ+~. #·T≥Tº|üø£ÿ\ Á|ü<˚XÊ\ >∑T]+∫ n&çπ>yêfi¯¢+. dæ«≥®
s¡y˚Twt u…’≈£î ø=+#Ó+ bÕ‘·~ ≈£L&Ü, n+<äTπø sê¢+&éøÏ sêyéT Ç~es¡πø ¬s+&ÉT, eT÷&ÉTkÕs¡T¢ e∫Ã
‘·–Z+<˚yÓ÷? e÷ Á|üj·÷D≤ìøÏ ø±e\dæq Ç+õHé ñ+&É&É+‘√ e÷ Á|üX¯ï\T ‘·>±ZsTT. e÷ bò˛{ÀôdwüHé
ÄsTT˝Ÿ &uÉ ≤“\T ≈L£ &Ü e÷e<›ä ñHêïsTT. ˇø£ &uÉ ≤“ eTT–+∫ y˚TeTT ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î ø£~˝≤eTT.
ÄsTT˝Ÿ yê&ç n+<äs¡+ eTT+<äT≈£î ø£~˝≤eTT.
eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ Á–+&Ó˝Ÿ yê˝Ÿ¶ #˚s¡T≈£îHêïeTT.
ˇø£ >∑+≥ùd|ü⁄ Á|üj·÷DÏ+#êø£ ô|<ä› düs¡düT‡ d«æ dt j·÷Á‹≈î£ \<sä ÷¡ Á–+&Ó˝Ÿ yê˝¶Ÿ ‘|· üŒø£ ekÕsÔ T¡ .
ø£ì|æùdÔ n+<äs¡+ nø£ÿ&É Ä>±eTT. á düs¡düT‡ m≥T #÷· dHæ ê j÷· Á‹≈î£ \‘√ á }sT¡ ø≥Ï ø≥Ï ˝≤&ç
ù|s¡T Á;+CŸ! Ç+#·T$T+#·T 14 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bı&ÉT>∑T, b˛‘T· +~. n|Œü {eÏ s≈¡ î£ øq£ |&ü ìÉ eTq u≤Û sr¡ jT· T\T
eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ 850 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T Çø£ÿ&É Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´s¡T. yês¡+<ä]˙ |ü\ø£]dü÷Ô
≈£L&Ü ñ+&É≥. ˙fi¯ó¢ #·÷&É&ÜìøÏ #ê˝≤ dü«#·Ã+>± ¬s’˝Ò«ùdºwüHé |üø£ÿH˚ ñqï Á>∑T+&é nH˚ ¬skÕº¬s+{ŸøÏ
ñHêïsTT. ô|’qT+&ç #·÷dü÷Ô ñ+fÒ øÏ+<ä H˚\ ø£ì|æ yÓfi≤¢eTT. Çø£ÿ&É Á|ü|ü+#·+˝À¬ø˝≤¢ n‹ #·\¢ì ;s¡T
düTÔ+~. eTeTà*ï #·÷dæ n≥T>± yÓfi¯óÔqï ˇø£ u…’ø£s¡T <=s¡T≈£î‘·T+<ä+fÒ n+<äs¡+ Äs¡¶sY #˚XÊeTT. $T≥º
e÷ y…’|ü⁄ e#êÃ&ÉT. düTEøÏ k˛ŒsYº‡ u…’≈£î MT<ä ˇø£ÿ&˚ eT<Ûë´Vü≤ïeTsTTHê #·T≥÷º eT+#·T |üs¡«‘ê\T
Á|üj·÷ DÏdüTÔHêï&ÉT. ñ+&É&É+ #˚‘· yê‘êes¡D+ #ê˝≤ #·\¢>± ñ+~.
Á>∑T+&é ¬skÕº¬s+{ŸøÏ s¡÷|òt >±¬s¶Hé ≈£L&Ü ñ+~. Á|ü‹
ªªn+‘·ùd|ü⁄ eTT+<äT≈£î yê* ã+&ç q&ç|æ‘˚ f_Ò ˝øŸ Ï ˙&É ø√d+ü mÁs{¡ Ï |øæ ïÏ ø˘ >=&TÉ >T∑ neTsêÃsT¡ .
q&ÉT+ H=|æŒ sê˝Ò<ë?μμ nì Äsê rXÊ+. nø£ÿ&É n˝≤ŒVü‰s¡+ eTT–+∫ |üø£ÿH˚ ñqï ¬s’\T
møÏÿ E+>¥ ÁbòÕøÏ yÓfi≤¢\ì nqT≈£îHêïeTT. E+>¥
ªªn+<äTπøø£<ë, nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü Ä– ø±fi¯ó¢, ÁbòÕ j·T÷s¡|ü⁄˝À n‘·´+‘· m‘ÓÌÔq düú\+ ñ+~.
#˚‘·T\T $~*+#·T≈£î+≥THêïqTªª nì qe⁄«‘·÷ düeTTÁ<äeT{≤ºìøÏ 11371 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À
ø±ùd|ü⁄ ø£ãTsê¢&ç eT∞¢ ‘·q <ë]q <ä÷düT≈£î
b˛j·÷&ÉT. 35 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ñ+≥T+~. j·T÷s¡|t˝À m‘ÓÌÔq ¬s’˝Ò« ùdºwüHé, πs&çjÓ÷ }]˝ÀøÏ yÓ[¢ ãC≤s¡T˝À q&ÉT#·T≈£î+≥÷ ø±\πøå|ü+
ùdºwüHé Çø£ÿ&˚ ñHêïsTT. 1912 qT+&ç Çø£ÿ&ÉøÏ #˚kÕeTT. Ç<ä+‘ê ø=+&É ÁbÕ+‘·+ ø±ã{Ϻ <ë]
#˚s¡Tø√e&ÜìøÏ ¬s’\T kÂø£s¡´+ ñ+~. dæ«dt yÓ[¢q m>∑T&ÉT~>∑T&ÉT>± ñ+~. Çø£ÿ&ÉøÏ Á|ü|ü+#·+ q\T
yêfi+¢¯ ‘ê Çøÿ£ &øÉ Ï ‘|· Œü ≈î£ +&Ü yfiÓ ≤sÔ T¡ . nøÿ£ &øÉ Ï s¬ \’ T eT÷\\ qT+&ç d”ÿsTT+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ n+<äs¡÷
Á|üj·÷D+ ≈£L&Ü #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. ed÷ü Ô ñ+{≤sT¡ . sV¡ ≤ü <ë]øÏ s¬ +&TÉ y|’… ⁄ü ˝≤ dÿ” sTT+>¥
øÏ ø±e\dæq kÕeTÁ–, ã≥º\T neTTà‘·÷ ñHêïs¡T.
s¬ kÕs¬º +{Ÿ ne‘*· y|’… ⁄ü y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ fiÏ ó¯ ¢ bÕsÿY <ë]˝À ª>√˝…¶Hé Ç+&çj·÷μ ¬skÕº¬s+{Ÿ ø£ì|æùdÔ
#˚düT≈£îì \π>J yÓ÷düT≈£îì ¬s’˝Ò«ùdºwüqT˝À ñqï n+<äs¡+ nø£ÿ&É uÛÀ»HêìøÏ Ä>±eTT. |ü~ s√E\
˝≤ø£s√¢ ô|≥Tº≈£îì {Ϭøÿ≥Tº ø=+<ëeTì ãTøÏ+>¥ qT+&ç eTq uÛÀ»q+ mø£ÿ&Ü ‘·>∑\˝Ò<äT. Vü‰sTT>±
Ä|ò”düTøÏ yÓfi≤¢eTT. e÷≈£î E+>¥ ÁbòÕ yÓ[¢ ‹]– uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô ñ+fÒ e÷ø=ø£ j·TTe ‘·$Tfi¯ »+≥
sêe&ÜìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+, Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì ‘·–˝≤s¡T. eT÷´ìø˘˝À |üì #˚düT≈£îH˚ kÕ|òtºy˚s¡T
‘*Ó d+æ ~. jT· ÷s|¡ ˝t À s¬ \’ T Á|jü ÷· D+ #ê˝≤ #e· ø.£ Ç+õ˙s¡T¢ Vü≤˙eT÷Hé ø√dü+ Çø£ÿ&ÉøÏ e#êÃs¡T. e÷
<X˚ e¯ T+‘ê ‹s>¡ &∑ ÜìøÏ bÕdt ø=qT≈î£ ÿ+fÒ møÿ£ &ø¬É H’ ê j·÷Á‘· $X‚cÕ\T yês¡T n&ç– eTØ $Hêïs¡T.
‹s>¡ #∑ T· Ã. $&>ç ± ø=qTø√ÿyê\+fÒ <säÛ ¡ n~øÛ +£ ! e÷
á Á|üj·÷D+˝À ¬s’\T møÏÿ+~ ∫e]s√E yê] <ä>∑Zs¡ qT+&ç ôd\e⁄ rdüT≈£îì »s¡à˙
e÷Á‘·y˚T! Ä #˚<äT Á|üj·÷D+ J$‘·+˝À m|üŒ{Ïø° <˚X¯+ y…’|ü⁄ Á|üj·÷D+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºeTT. kÕj·T+
eT]Ãb˛˝ÒeTT! ø±\+ #·ø£ÿ>± |üP\‘√≥\ MT<äT>± Á|üj·TDÏdü÷Ô
d«æ dt <ëfXÒ ÊeTT. á d]ü V≤ü <Tä ˝› À e÷Á‘+· b˛©dTü \T
n˝≤ e÷ |ü<Ûäø£+ u…&çdæø={Ϻ Á–+&Ó˝Ÿ yê\T¶˝À ø£ì|æ+#ês¡T. ø±ø£b˛‘˚ me]˙ Ä|ü˝Ò<äT. sêÁ‹ mì
ø±ùd|ü⁄ ‹s¡T>∑T<ëeTì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïeTT.

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 36

$T~qïs¡øÏ ¨≥\T #˚s¡T≈£îHêïeTT. Ç~ ¨≥˝ŸøÏ ¬s’Hé q~ bÕs¡T‘·÷ Çø£ÿ&É ø£\TdüTÔ+~. Çø£ÿ&É yê‘ê
‘·≈£îÿe, Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ m≈£îÿe˝≤>∑T+~. es¡D+ u≤>∑T+~. n+<äs¡+ ãj·TfÒ ≈£Ls¡TÃHêï+.
X¯óÁø£yês¡+, 16 pHé 2017 á s¬ kÕs¬º +≥Tì ˇø£ ≈î£ ≥T+ã+ q&TÉ |⁄ü ‘÷· ñ+~.
u≤&é kÕøÏ+¬>Hé, »s¡à˙ ∫qï ≈£îÁs¡yê&ÉT yÓTq÷ n+~ùdÔ ‘·*¢, ‘·+Á&ç Äs¡¶sY
rdTü ≈î£ HêïsT¡ . s¬ kÕs¬º +{Ÿ |øü ÿ£ H˚ »sà¡ Hé u≤Û wü H]˚ Œ+#˚
ás√E Á|üj·÷D+˝À y˚TeTT #·÷ùd
Á|ü<˚XÊ\T @MT˝Òe⁄. düs¡<ë>± Á|üj·÷DÏdü÷Ô kÕj·T+ ˇø£ dü÷ÿ\T ñ+~. ø±¢düT $sêeT+˝À
Á‘êìøÏ ÄÅdæºj·÷ #˚s¡Tø√e&Éy˚T \ø£å´+. eT<Ûä´˝À ne÷àsTT\T n+<äs¡÷ ãj·T≥ ≈£Ls¡TÃì
Ç+ø√kÕ] d«æ dt uÀss›¡ Y es≈¡ î£ yfiÓ ≤eÔ TT. ìqï{Ï es≈¡ î£ ø㣠TsT¡ ¢ #|Ó Pü Ô ñHêïsT¡ . »sà¡ ˙ #T· ≥T|º øü ÿ£ \
ø=+&É ÁbÕ+‘+· ˝À Á|jü ÷· DdÏ ÷ü Ô ñ+&&É +É e\q e÷ <˚XÊ\ qT+&ç e\dü e∫à Çø£ÿ&É #·<äTe⁄
Á|üj·÷D+ u≤>± ÄVü‰¢<ä+>± kÕ–+~. ás√E ø√e&Üìø√, |üì #˚düTø√e&Üìø√ uÛ≤wü ne
m+&É u≤>± ñ+~. ã+&ç y˚>∑+>± ñqï+‘·ùd|ü⁄ düs¡yÓTÆ Ç˝≤ Çø£ÿ&É H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ ñHêïs¡T.
#ÓeT≥ |ü≥º<äT. Á{≤|òæø˘˝À Ä–‘˚ e÷Á‘·+ ñø£ÿb˛‘·
yTÓ T<\ä e⁄‘T· +~. m–k¢ Õ (d«æ ≥s® ê+¢ &)é nqï ÁbÕ+‘+· uÛÀ»q+ |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘·
˝À Ä– ô|Á{À˝Ÿ ø={Ϻ+#·T≈£îHêïeTT. á }s¡T ¬s’Hé s¬ kÕs¬º +{Ÿ |øü ÿ£ H˚ ñqï ˇø£ cÕ|⁄ü øÏ yfiÓ ≤fleTT.
q~ ˇ&TÉ ¶ MT<ä ñ+~. Çøÿ£ &É 35 XÊ‘+· e´ekÕjT· + Ç~ Áf…øÏÿ+>¥, ø±+|æ+>¥øÏ dü+ã+~Û+∫q
MT<ä Ä<ëÛ s|¡ &ü TÉ ‘êsT¡ . 41 XÊ‘+· ô|>’ ± Ä&$É . m+&É cÕ|ü⁄. yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ MT<ä Á|üj·÷D+
u≤>± m≈£îÿe>± ñ+&˚dü]øÏ nø£ÿ&É m≈£îÿeùd|ü⁄ #ù˚d≥|⁄ü &TÉ eTq≈î£ q#Ã˚ edTü eÔ ⁄\T <=]ø‘Ï ˚
Ä>±eTT. ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î˝À ◊dtÁø°+ ‹ì ‹]– ø=Hê\+fÒ ˇø{£ øÏ Ï |~ü kÕsT¡ ¢ Ä˝À∫+#ê*.
ãj·T\T<˚sêeTT. eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·÷ìøÏ eT∞¢ ∫qï edüTÔe⁄ nsTT‘˚ |üs¡yê˝Ò<äT. n<˚
»s¡à˙˝Àì ø±HédüºHé‡ Á|üy˚•+∫ <∏ëjYT ¬skÕº¬s+≥T
<ä>∑Zs¡ Ä>±eTT. á }s¡T MT<äT>± bÕs¡T‘·Tqï ˝Òø˘
ø±Hdé Hºü ‡é qT+&ç Ä ù|sT¡ e∫Ã+~. d«æ dt Ä˝ŒŸ ‡ qT+&ç

37 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

cÕ|ü⁄˝À ¬ø|üNH√ ‘ê– Äs√E{Ï ‘·T~ eTõ©øÏ ˇ&ÉT¶H˚ ñqï ˇø£ ¬skÕº¬s+≥T˝À uÛÀ»q+
ãj·T\T <˚sêeTT. #˚XÊeTT. Nø£{Ï |ü&˚ düeTj·÷ìøÏ ãj·T≥ ≈£Ls¡TÃqï
e÷≈£î ø=+#Ó+ #·*>±H˚ ñ+~. Ä ¬skÕº¬s+{Ÿ yêπs
dü]>±Z kÕj·T+Á‘êìøÏ ÄÅdæºj·÷˝À Áu…¬>+CŸ n+<ä]ø° <äT|üŒ≥T¢ ≈£L&Ü |ü+#·T‘·THêïs¡T. uÛÀ»q+
}s¡T #˚s¡T≈£îHêïeTT. á }s¡T u≤>± dü+<ä&ç>± eTT–+∫ ¨≥˝Ÿ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ }ãsY ãTø˘
ñ+~. Çø£ÿ&É ø±q‡≥+CŸ düs¡düT‡ u≤>± ù|s¡T #˚düT≈£îHêïeTT. ‘Ó*j·Tì }s¡T, ns¡∆sêÁ‹ |üP≥
yÓ÷dæ+~. j·T÷s¡|t˝Àì n‹ ô|<ä› eT+∫ ˙{Ï }ãsY Á&ÓÌesY m˝≤ ñ+{≤&√ nì ø=+#Ó+ ø£+>±s¡T
düs¡düT‡˝À Ç~ eT÷&Ée~. <ëìøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ñqï |ü&ܶeTT. rsê e∫Ãq Á&ÓÌesY ˇø£ Åd”Ô nì ‘Ó*dæ
¨≥\T˝À m≈£îÿeeT+~ ãdü #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É e÷≈£î ø=+#Ó+ <ÛÓ’s¡´+ ø£*–+~!
n+<ä]ø° ¨≥˝Ÿ <=s¡ø£˝Ò<äT. H˚qT, s¡y˚Twt }]øÏ
<ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ñqï ¨≥\T˝À ~>±eTT. Ç<ä›s¡+ ‘·«s¡ (düX‚wü+)
‘·«s¡>± kÕïq+ #˚dæ ã≥º\T e÷s¡TÃ≈£îì ˝Òø˘ y…’|ü⁄
q&TÉ #T· ≈î£ +≥÷ yfiÓ ≤e¢ TT. ˇø£ yTÓ \Æ T q&∫ç q ‘s· ê«‘·
˝Òø˘ #˚s¡T≈£îì n<äT“¤‘·yÓTÆq dü÷sê´düÔeTj·T+ #·÷dæ
‘·]+#êeTT. ndüÔ$TdüTÔqï dü÷s¡T´&ÉT e÷ø£+<ä]ø°
eT+∫ ÄsYº m–‡_wüHé ìs¡«Væ≤+∫ ôd\e⁄ rdüT
≈£îHêï&ÉT. s√»+‘ê Á|üj·÷DÏdüTÔHêï Ä #·\¢{Ï
kÕj·T+Á‘·+ düs¡düT‡ ˇ&ÉT¶q ≈£Ls¡TÃì n+<äyÓTÆq
Á|üø£è‹ì #·÷dü÷Ô e÷ ã&É*ø£ì m|ü⁄&√ eT]Ã
b˛j·÷eTT.

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 38

∫s¡+J$

e÷qdü #êeT]Ô

ns¡∆D≤ Ç&û¢ yÓTTVü≤+‘√ qTe«˝≤ ne÷+‘·+ >∑T+&Ó\≈£î Vü≤‘·TÔ≈£îì
ãT»®–+∫ ìÁ<ä|ü⁄#˚ÃXÊø£
ne÷j·Tø£+>± m{À #·÷k˛Ô+fÒ ø£qTï˝À¢ ˙¬s+<äTø√ ∫|æŒ\T¢‘·T+~.
ìqTï ∫{Ϭø\‘√ Hê y…’|ü⁄ ‹|üø√e&É+ u≤s¡kÕ\ ô|[¢ø=&ÉT≈£îy…’μ n+≥÷ yÓTT<ä˝…{Ϻ
u≤>∑T+≥T+~. ô|[¢ ô|[¢ø=&ÉT≈£î˝≤ m˝≤ ñ+{≤y√ }Væ≤+∫ B$+∫
˙ m&ÉeT ø£D‘· MT<ä ø±düÔ dü+ãs¡|ü&û, eT]ø±düÔ ø£\es¡|ü&û,
Hê ∫{Ϭøq y˚˝§ø£ #·Tø£ÿqT ~<äT›‘√+fÒ }Vü≤\ ¬sø£ÿ\T $<äT\TÃø√e&É+
˙ ø£qTbÕ|ü\T >∑+&ÉT MTqT˝…’ ‘·‘·Ôs¡|ü&É&É+
>∑eTà‘·TÔ>± ñ+≥T+~. Çã“+~>±H˚ ñ+≥T+~.
|æ≥º\T bÕπs y˚fi¯øÏ eTT+<˚ ‘·q ø√dü+ <ë#·T≈£îqï ù|s¡Tì ˙øÏe«&É+ #·÷dæ
<ä+&Ó+ MT~ ˙ ã≥º\T yÓ÷düT≈£îì H˚H√ ‘H· ˚ eT∞fl ˙˝≤ e#êÃ&ìÉ qyT˚ à á ne÷àHêqï*ï #÷· dæ
˝Òs¡+>∑T\ Ç+Á<ä<ÛäqTdüT‡HÓ’ Ç+{Ï˝ÀøÏ q&Ée&É+ dü«s¡Z+˝À <˚e⁄&ç u§»® MT<ä Ä&ÉT≈£î+≥÷ ô|]π>
ˇø£ s¡+>∑T\ø£\˝≤ ñ+≥T+~.
ì<äTs¡˝À qTyÓ«+<äTø√ |üdæyê&=ø£&ÉT
ñ*øÏbÕ≥T‘√ ˝Ò∫ @&çÃq|ü⁄&ÉT kı≥º ãT>∑Z\‘√ qe⁄«‘·÷ ñ+{≤&Éqï }ùV≤,
ñ+&ÉT+&û eTqdüTqT ø√ùddüTÔ+~.

áe÷≥ k»q´+‘√

e÷qdü #êeT]Ô Ç+»˙]+>¥ (ø£+|üP´≥sY‡) #˚dæ ◊.{Ï. s¡+>∑+˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔHêïs¡T.
eT<ÛäTe÷qdü+ nqï u≤¢>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n\‹ n\‹ |ü<ë\‘√ ˝À‘Ó’q ø£$‘· #Ó|üŒ>∑\ Ms¡T
ø$£ ‘«· +˝ÀqT, kÕV≤æ ‘´· $eTsÙ¡ ˝ÀqT ‘q· <q’Ó >=+‘T· $ì|dæ Tü HÔ êïsT¡ . Á|dü Tü ‘Ô · ìyêd+ü u+… >fi∑ S¯ sT¡ .

39 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T

eT÷\+: m.¬ø. sêe÷qT»Hé
s¡#·q: düTπsXŸ ø=*#ê\

_qÛ ï‘«· +˝À øì£ |+æ #˚ øÁ e£ T+ <säÛ à¡ e÷s+Z¡ kÕ~+Û ∫q >¬ \T|⁄ü . eqyêd+ü ˝À nqTuÑÛ
$+∫q øc£ Õ\º ‘s· T¡ yê‘· d‘” êsêeTT\T d+ü ‘√w+ü >±
ô|q’ #]· Ã+∫q $<+äÛ >±, yê©àøÏ d+ü dÿü è‘+· ˝À nj÷Ó <´äÛ ≈î£ ‹]– e∫à sêC≤´_wÛ ≈æ î£ \Ô e«&+É . s¬ +&√
#|Ó Œæ q ø<£ ˚∏ ø±≈î£ +&Ü eTq≈î£ mH√ï sêeTø<£ \ä∏ T |\ü T eTT–+|⁄ü ˝À d‘” êsêeTT\ Äq+<+ä , ø\£ sTTø£ øDå£ øÏ +£
sø¡ ±˝q’… u<ÒÛ ë\‘√ \u´ÑÛ eTÚ‘T· HêïsTT. eTq+ Ç+‘≈· î£ e÷Á‘y· T˚ . á sø¡ y£ TÓ qÆ ø=qkÕ–+|⁄ü e\¢ d‘” êsêeTT\
eTT+<äT #·]Ã+#·ì eT]ø=ìï ‘˚&Ü\ >∑T]+∫ $Á|\ü +uÑÛ $j÷Ó >y∑ T˚ ø<£ ˝ä∏ À Á|<ü ëÛ q nqTu÷ÑÛ ‹>±
e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+. eTq≈£î \uÛÑ´eTÚ‘·Tqï sêe÷ $T–*b˛‘·T+~. ø=ìï ø£<∏ä˝À¢ á ø=qkÕ–+|ü⁄
jT· D≤˝À¢ s¬ +&TÉ sø¡ ±\ eTT–+|⁄ü \T øì£ |dæ Tü HÔ êïsTT. ∫es≈¡ î£ $cÕ<ë+‘+· >± u÷ÑÛ C≤‘· nsTTq d‘” · eT∞¢
ˇøf£ yÒ ÷Ó sêeDTìô|’ $»jT· + kÕ~+Û ∫, sêeTT&TÉ , uÛÑ÷$T˝À ø£\dæb˛e&É+‘√ eTT>∑TdüTÔ+~. Hê>∑{Ï
d‘” · nj÷Ó <´äÛ ≈î£ ‹]– e∫à sêC≤´_wÛ ≈æ î£ \Ô e«&+É ‘√ #ê\T≈î£ |sü ê´jT· |<ü +ä >± »q≈î£ ìøÏ u÷ÑÛ $T˝À <=]øqÏ
ø£<∏ä eTT–dæb˛‘·T+~. ø±˙, yê©àøÏ, ø£+ã sêe÷ d‘” ,· eT∞¢ u÷ÑÛ $T˝À ø\£ dbæ ˛e&+É ˝À u÷ÑÛ $T qT+&ç
jT· D≤\˝À dVü ‰ü eT]ø=ìï sêe÷jT· D≤˝À¢ ø<£ ä∏ Ç+ø± |⁄ü {qºÏ eèø+å£ eT∞¢ u÷ÑÛ $T˝À ø\£ dbæ ˛jT˚ n+X+¯ ‘√
ø=qkÕ>T∑ ‘T· +~. Ä ø<£ ˝ä∏ À sêeTT&TÉ sêeDTì #sÓ ˝¡ À ˇø£ $<ÛäyÓTÆq kÕs¡÷|ü´‘· kÕ~ÛdüTÔ+~. d”‘· ;»+
>∑&ç|æq d”‘·qT sêDÏ>± @\T≈£îHêï&Éqï n|üyê<äT ˝≤+{<Ï ‘’Ó ,˚ sêeTT&TÉ |Tüò q ˙\yT˚ |Tüò +. eTè‘T· ´e⁄≈î£
uÛÑ]+#·˝Òø£ d”‘·qT n&É$˝À $&ç∫s¡eTàì ÄC≤„ dü÷#·ø£yÓTÆq <äøÏåD~X¯≈£î Á|ürø£ sêeDT&ÉT. á
|kæ Õ&Ô TÉ . n&$É ˝À d‘” · \e≈î£ Xó¯ \H˚ øe£ \\≈î£ »qà sø¡ y£ TÓ qÆ b˛*ø£ eTq≈î£ Á|‘ü ´· ø+å£ >± øì£ |+æ #ø· b£ ˛sTTHê,
ìe«&É+, yês¡T yê©àøÏ ÄÁX¯eT+˝ÀH˚ ô|s¡T>∑T‘·÷ dü÷#·HêÁbÕj·T+>± mH√ï sêe÷j·TD≤\˝À ø£ì|æ
sêe÷jT· D+‘√ bÕ≥÷ jT· T<∆ä $<´ä \T Hs˚ T¡ Ãø=ì dTü +Ô ~. n+‘ø˚ ±ø,£ esêì¸ ï d+ü ‘êH√‘Œ· ‹øÔ Ï Á|rü ø>£ ±
∫es¡≈£î sêeTTì e<ä›H˚ sêe÷j·TD+ bÕ&É≥+, yê&ÉT≈£îH˚ es¡íq\T n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ø£ì|ækÕÔsTT.
sêeTTì jT· C≤X„ Ê«ìï ã+~+Û ∫ sêeTùdqô|’ $»jT· + u^ÑÛ s<¡ Tä∏ &TÉ >+∑ >q∑ T u÷ÑÛ $TMT<≈ä î£ s|¡ Œæ +#&· +É <ë«sê
kÕ~+Û #&· +É yTÓ T<˝ä q’… ø<£ Hä∏ ê\‘√ kÕ>π ñ‘sÔ· ø¡ ±+&É #·ìb˛sTTq |æ‘·s¡T\qT ‹]– ã‹øÏ+#·T≈£îH˚
á sêe÷jT· D≤˝À¢ øì£ |dæ Tü +Ô ~. á ñ‘sÔ· ¡ sêe÷ >+∑ >±e‘s· D¡ |Tüò ≥+º qT+&ç ÅdkÔ” Õ+>‘∑ ´· + ‘*Ó jT· ì
jT· D+ yê©àøÏ sêe÷jT· D+˝À ‘s· T¡ yê‘· »‘#· d˚ qæ ãTTw´ü Xè¯ +>T∑ ì e<≈›ä î£ n+<yä TÓ qÆ ne÷àsTT\ ãT*
Á|øü |åÏ eÔü Tì n+{≤sT¡ . bÕ≥+‘√ ˝ÀeTbÕ<Tä ì sê»´+˝À esê\¸ T ≈î£ ]|+æ
#·&É+, n‘·&˚ <äX¯s¡<∏äTì |ü⁄Á‘·ø±y˚Twæº j·TC≤„ìï
á ¬s+&ÉT s¡ø±\ eTT–+|ü⁄\T sêe÷j·TD ìs«¡ V≤æ +#&· +É e+{Ï Á|rü ø\£ T sêe÷jT· D ø<£ \ä∏ ˝À
ø<£ ≈ä∏ î£ s¬ +&TÉ $_qÛ ïyTÓ qÆ nqTu÷ÑÛ ‘T· *ï ø\£ >C∑ kÒ ÕsÔ TT.
yTÓ T<{ä Ï ø<£ ä∏ dTü U≤+‘+· . #&Ó TÉ ô|’ eT+∫, n<säÛ à¡ +ô|’

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 40

ø√ø=\¢\T>± ø£ì|ækÕÔsTT. Ç≥Te+{Ï ø√D+‘√ #·∫Ãq eT>∑|üøÏå #·T≥Tº ‹s¡T>∑T‘·÷ Ä&É|üøÏå
Ä˝À∫ùd,Ô Á|øü è£ ‹˝Àì Ç‘s· ¡ »+‘T· C≤\+, |øü >åÏ D∑ ≤\T $\|+æ #&· +É Ä øsÏ ê‘≈· î£ ì˝À XÀø+£ ø*£ –+∫, n~
≈L£ &Ü sêeTTìøÏ dVü ‰ü jT· + #jÓ T· ´&+É ˝Àq÷ ìs+¡ ‘s· ¡ XÀø¢ +£ >± e÷sT¡ ‘T· +~. uÀjT· yê&TÉ n+‘]· +∫ ø$£ >±
Je|ü]D≤eT#·Áø±ìøÏ Á|üø£è‹ |ü⁄s¡Twüß\ |üs¡düŒs¡ ne‘·]kÕÔ&ÉT. sêeTø£<∏äqT n<˚ #Û·+<ädüT‡˝À
deü ÷Á•‘«· + øq£ ã&TÉ ‘T· +~. yê©àøÏ sêe÷jT· D+˝À sêj·÷\ì ‘·\|ækÕÔ&ÉT. á ø£<∏äqT ‘·s¡Tyê‹
|ü≈£åî\T ø√‘·T\T sêeTTìøÏ düVü‰j·T+ #Ój·T´&É+ s¡düdæ<ë∆+‘ê˝À¢q÷ yê&ÉT≈£î+{≤s¡T. düVü≤»+>± ñ
ø£$‘·«kÕ<ÛäHê˝…’‘˚, C…’q sêe÷j·TD+˝À n$ <䓤$+#˚ Á|ü>±&ÛÉ uÛ≤edüŒ+<äq s¡düs¡÷|ü+˝À
nø£ÿs¡˝Òì nHêeX¯´ø±\T. Ç˝≤ y˚πs«s¡T ø£<∏äHê˝À¢ ô|\T㢠T≈î£ ‘T· +<ìä #|Ó Œü &ÜìøÏ á d+ü |Tüò ≥qqT ñ
$_qÛ ïyTÓ qÆ bÕsêÙ«\qT ñB|› +æ #&· +É ‘√, n$ ø*£ –+#˚ <Vä ≤ü ]dTü +Ô {≤sT¡ .
nqTu÷ÑÛ ‘T· \T ≈L£ &Ü $_qÛ ï+>±H˚ ñ+{≤sTT.
n+‘˚ø±ø£, ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ e]í+∫q
$$<Ûä sêe÷j·TD≤\ ÁbÕs¡+uÛ≤\ >∑T]+∫ $jÓ÷>∑<äT'K+ sêe÷j·TDø£<∏ä˝À eTq≈£î
≈£L&Ü á $<ÛäyÓTÆq #·s¡Ã #Ój·T´e#·TÃ. yê©àøÏ n&TÉ >&∑ TÉ >T∑ Hê m<Tä sT¡ |&ü TÉ ‘T· +<qä ï d÷ü #q· ≈L£ &Ü
sêe÷j·TD+ yê©àøÏ >∑T]+∫ #Óù|Œ ø£<∏ä‘√ eTq+ >e∑ Tì+#e· #T· Ã. <Xä s¯ <¡ Tä∏ &TÉ @qT>T∑ nqTø=ì
ÁbÕs+¡ ueÑÛ TÚ‘T· +~. uÀjT· yê&TÉ >± |≈ü îå£ \ »+≥˝À ÁXe¯ D≈î£ e÷sT¡ ì V≤ü ‘e· ÷]Ã Ä >T∑ &¶ç ‘*· <¢ +ä Á&TÉ \≈î£
ˇø£ |øü ìåÏ H\˚ ≈L£ \Ã&+É yê©àøÏ ø<£ ≈ä∏ î£ ÁbÕs+¡ u+ÑÛ . |ü⁄Á‘·$jÓ÷>±ìï Á|ükÕ~+#·&É+, sêeTTì

41 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eqyêdjü ÷· Á‘˝· À <Xä s¯ <¡ Tä∏ &TÉ ‘êH˚ |⁄ü Á‘$· j÷Ó >±ìï yê©àøÏ sêe÷jT· D+˝À øì£ |+æ #<· Tä . á esqí¡ ˝À
nqTuÛÑ$+#·&É+, sêeTT&ÉT ã+>±s¡T ˝Ò&çì deü TTÁ<+ä qT+&ç ùdø]£ +∫q »˝≤\T yT˚ |Tüò +>± e÷]
dü+Vü≤]+∫q|ü⁄Œ&ÉT n~ d”‘· n|üVü≤s¡D≈£î, es+¸¡ >± ≈î£ ]dæ dsü j¡ T· ÷ q~>± nj÷Ó <´äÛ ˝À ne‘·
d”‘êsêeTT\ $jÓ÷>±ìøÏ <ë]rj·T&É+ Ç˝≤ ]+#·&Üìï $e]kÕÔ&ÉT ø£$. Ç+<äT˝À sêeTTì
Áøö+#|· øü åÏ $j÷Ó >+∑ ‘√ yTÓ T<˝ä q’… sêe÷jT· D+˝À |üPØ«≈£î\ eè‘·Ô+‘·+, esê¸ìï dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ
‘+· Á&ç ø=&TÉ ≈î£ \ $j÷Ó >+∑ , nqï<eä TTà\ $j÷Ó >+∑ , Á|rü ø>£ ± yê&&É +É , eTTK´+>± ø+£ ã sêe÷jT· D+˝À
u≤Û sê´usÑÛ \Ô¡ $j÷Ó >+∑ e+{Ï mH√ï $j÷Ó ><∑ Tä 'U≤\T n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£îqï n+X¯yÓTÆq
øì£ |kæ ÕsÔ TT eTq≈î£ . sêeTuøÑÛ ÔÏ yTÓ T<˝ä q’… $wjü ÷· \˙ï á ÁbÕs+¡ uÑÛ yêø±´\
<ë«sê eTq≈î£ |]ü #j· T· + #k˚ Õ&Ô TÉ .
á $<+äÛ >± ø±yê´s+¡ u+ÑÛ ˝Àì ‘=*|\ü T≈î£ \
<ë«sê Ä ø£<∏äq+˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£îqï Çøÿ£ &É ø$£ q~ »˝≤\qT e]dí ÷ü Ô #ù˚d ysπ˚ «sT¡
n+XÊ\ |ü]#·j·T+ eTq≈£î ø£\T>∑T‘·T+<äì #Ó|ü ñ|üe÷Hê\ <ë«sê dü÷#·q\ <ë«sê ‘êqT sêe÷
ø√e#T· Ã. á ø√D+˝À ø+£ ã sêe÷jT· D≤ìï |]ü o j÷· D+˝À Á|kü Õ$Ô +#u· ÀjT˚ n+XÊ\qT |]ü #j· T· +
*ùd,Ô eTq≈î£ |Pü ]>Ô ± $_qÛ ïyTÓ qÆ bÕsÙ¡ «+ øì£ |dæ Tü +Ô ~. #Ój·T´&É+ >∑eTì+#·e#·TÃ. Ç+<äT˝À eTTU≤´+X¯+
ø£+ã sêe÷j·TD+ qB|ü≥\eTT nqï o]¸ø£‘√ »qJeHêìøÏ, |òü˝À‘·Œ‹ÔøÏ (dü+‘êH√‘·Œ‹ÔøÏ) ñ|ü
düs¡j·T÷q~ es¡íq‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTÚ‘·T+~. ø£+ã jÓ÷>∑|ü&˚ qB»˝≤\ es¡íH˚ nsTTHê sêe÷j·TD
sêe÷jT· D≤s+¡ u+ÑÛ ˝À #d˚ qæ á dsü j¡ T· ÷q~ esqí¡ >±<˝ä∏ À øì£ |+æ #˚ n+XÊ\ìï dŒü è•kÕ&Ô TÉ . ìC≤ìøÏ á

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 42

sø¡ y£ TÓ qÆ esqí¡ ‘$· Tfi¯ kÕV≤æ ‘´· d+ü Á|<ü ëjT· +˝À ˇø£ sêe÷jT· D+˝À ˇø£ ∫Árøs£ D¡ #~· $q yê]øÏ eTs√
u≤Û >e∑ Tì #|Ó ü ø√e#T· Ã. ‘$· Tfi¯ ÁbÕNq yêvàjT· yTÓ qÆ sêe÷jT· D+˝Àì ∫Árøs£ D¡ @V≤ü ´u≤Û yêìï ø*£ –+#·
≈î£ ifiŸ ÁbÕs+¡ u+ÑÛ ˝À <e’Ó dTü ‹Ô ‘s· T¡ yê‘· esê\¸ qT e#T· Ã.
ø]° dÔ ÷ü Ô kÕ>&∑ +É >e∑ Tì+#<· >ä Z∑ $Xw‚ +ü .
Çy˚ ø±ø,£ d‘” q· T eT∞¢ n&$É øÏ |+ü |+æ #&· ÜìøÏ
|\ü T sêe÷jT· D≤˝À¢ øì£ |+æ #˚ eTs√ eTTK´ ø±sD¡ ≤\˝À ‘&˚ Ü\T, d‘” · s¬ +&√ |⁄ü Á‘T· ì »qq+,
yÓTÆq ‘˚&Ü bÕÁ‘·\ ÁbÕ<Ûëq´‘·. yê©àøÏ sêe÷ d‘” êsêeTT\T ∫e]kÕ] ø*£ dqæ d+ü |Tüò ≥q yTÓ T<˝ä q’…
jT· D+˝À sêeTT&TÉ Á|<ü ëÛ q bÕÁ‘· ø±ã{ºÏ ÁbÕs+¡ uÑÛ $wjü ÷· \qT ≈L£ &Ü ˇø√ÿ sêe÷jT· D+˝À ˇø√ÿ
|òüT{≤º\˙ï sêeTTì |üPØ«≈£î\ >∑T]+∫ sêeTTì sø¡ +£ >± ∫Árø]£ +#êsT¡ . á ø<£ \ä∏ ˙ï ˇø{£ Ï ø+£ fÒ
u≤\´+ >T∑ ]+∫ $e]kÕsÔ TT. n<,˚ $eT\d÷ü ] sêdqæ m≈£îÿe sêe÷j·TD≤\˝À ø£ì|ækÕÔsTT— |ü\T#√≥¢
Cq’… sêe÷jT· D+˝Àq÷, <ë∏ sTT sêe÷jT· D+˝Àq÷ y\Ó dqæ sêe÷jT· D≤˝À¢ øì£ |kæ ÕsÔ TT.
sêeDT&ç bÕÁ‘·πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£ì|ædüTÔ+~.
n+<äTπø yê{Ï˝À sêeDTì e+X¯#·]Á‘·, n‘·&ç sêeTT&TÉ , n‘ì· ‘e· TTà&TÉ , n‘ì· u≤Û s´¡ d‘” ,·
kÕVü≤düø£è‘ê´\ es¡íq‘√ Ä sêe÷j·TD≤\T ÄyÓTqT n|üVü≤]+∫q sêeDT&ÉT e+{Ï Á|ü<Ûëq
ÁbÕs+¡ ueÑÛ TÚ‘êsTT. øq£ ï&É C≤q|<ü >πä j÷· \˝À Á|<ü ëÛ q bÕÁ‘˝· Ò ø±ø£ sêe÷jT· Dø<£ ˝ä∏ À nìï ø<£ Hä∏ ê˝À¢ øì£
bÕÁ‘· d‘” ~· . ÄyTÓ |⁄ü ≥Tøº ,£ ô|[,¢ øc£ Õ\º ô|’ ñqï <èä wºæ |+æ #˚ Á|<ü ëÛ q |Tüò {≤\º T ñHêïj÷· ? ˝øÒ £ á ø<£ \ä∏
$T–*q bÕÁ‘·\ô|’ ø£ì|æ+#·<äT. ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq ìï+{Ï˝À ø£ì|æ+#˚ kÕeT´+ bÕÁ‘·\ eT<Ûä´ ñqï
n<Tä “‘¤ s· êe÷jT· DeTT, ‘$· Tfi+¯ ˝À e∫Ãq X‘¯ ø· +£ s¡ƒ #T· ≥]º øy£ T˚ Hê? ˇø£ sø¡ +£ >± #÷· ùd,Ô Çe˙ï sêe÷jT· D
sêeDTì ø<£ ä∏ yTÓ T<˝ä q’… yê{˝Ï À d‘” ≈· î£ Ms‘¡ «· + ≈L£ &Ü ø<£ ˝ä∏ Ò nq&+É n]kÕ{º ˝Ï Ÿ #|Ó Œæ q eÁ&+É – bÕ‘s· +¡ |+ü
ÄbÕ~kÕÔs¡T: |ü~‘·\\ sêeDTì sêeTT&ÉT
Vü≤‘·e÷]ùdÔ, n‘·&ÉT e+<ä ø£+sƒê\‘√ X¯‘·ø£+sƒ¡ 43 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£
sêeDT&>ç ± Á|‘ü ´· øeå£ TÚ‘ê&TÉ . @+ #jÓ T· ´˝À bÕ\Tb˛ì
sêeTTì Ä<äTø√e&ÜìøÏ d”‘· $\¢+ãT\T <Ûä]+∫
X‘¯ ø· +£ s¡ƒ sêeDTì e~dÛ Tü +Ô ~. d+ü ‘ê* C≤‹ yê]
eTÚœø£ kÕV≤æ ‘´· +˝À d‘” · |‹ü Áe‘· ø±<Tä — ÄyTÓ ≈î£
sêeDTìô|’, \ø£åàDTìô|’ ≈£L&Ü yÓ÷Vü≤uÛ≤yê\T
ñ+{≤sTT yê©àø,Ï ø+£ ã sêe÷jT· D≤\T uøÑÛ ‘ÔÏ √
#~· $q V≤æ +<Tä e⁄˝e… «sT¡ Ç~ dVü ≤æ +#˝· sÒ T¡ . Ä>π ïj÷·
dæj·÷ sêe÷j·TD≤\˝À eTq+ Ç+‘·≈£î eTT+<äT
#|Ó ü ≈î£ qï≥T¢ V≤ü qTeT+‘T· &TÉ ÅdÔ” e\u¢ TÑÛ &TÉ . mH√ï
Áù|eTø<£ \ä∏ ≈î£ HêjT· ≈î£ &TÉ . ø+£ ã sêe÷jT· D+˝Àq÷,
‘T· \d” sêe÷jT· D+˝Àq÷ sêeTT&TÉ kÕø±å ‘Y <e’Ó
d«ü s÷¡ |yü T˚ . Cq’… sêe÷jT· D≤˝À¢ d~æ ∆ bı+~q Cq’…
jÓ÷–>± sêeTT&ÉT sêeDTì e<Ûä˝À ≈£L&Ü bÕ\T
|ü+#·Tø√&ÉT. á s¡ø£+>± Á|ü‹ bÕÁ‘·qT ˇø=ÿø£ÿ
sêe÷jT· D+ ˇø=ÿøÿ£ $<+äÛ >± ∫Árø]£ dTü +Ô ~. ˇø£

˝≤+{<Ï eä ⁄‘T· +~. n]kÕ{º ˝Ï Ÿ z eÁ&+É –ì á s+¡ |+ü sêe÷jT· D≤ìï |]ü o*ùdÔ eTq≈î£ á sêe÷jT· D≤˝À¢
m+‘ø· ±\+ qT+&ç yê&TÉ ‘T· Hêïe⁄ nì n&>ç ±&≥É . mH√ï kÕeT´<säÛ êà\T øì£ |kæ ÕsÔ TT. ñ<ëV≤ü sD¡ ≈î£ , øè£ ‹Ô
Ä eÁ&+É – Ç~ Hq˚ T eTT|Œü j¤ TY @+&¢É qT+&ç yê&TÉ yêdü sêdqæ u+… >±© sêe÷jT· D+˝À d‘” êøfi£ ≤´D+
‘T· HêïqT. nsTT‘,˚ Bì |&æ ìç ø=ìïkÕsT¡ ¢ e÷sêÃqT. n#T· à u+… >±© $yêV≤ü |<ü ‘∆ä T· \ Á|øü ±s+¡ »]|ùæd,Ô
Bì n\T>T∑ ø=ìïkÕsT¡ ¢ e÷sêÃqT. Bì s¬ øÿ£ ø=ìï ø+£ ã sêe÷jT· D+˝À ‘$· Tfi¯ $yêV‰ü #êsê\T øì£ |æ
kÕsT¡ ¢ e÷sêÃqT nì nHêï&≥É . n<˚ $<+äÛ >± ø=ìï kÕsÔ TT.
ù|s¡T¢, #·T≥º]ø±\T dü÷ú\+>± ø=ìï dü+|òüT≥q˝À¢
kÕeT´+ øì£ |+æ ∫Hê d÷ü øàå£ +>± |]ü o*ùdÔ @ ˇøÿ£ ˇø£ sø¡ +£ >± #÷· ùd,Ô ˇø£ sêe÷jT· D≤ìøÏ eTs√
sêe÷jT· D+ eT] ysπ˚ sêe÷jT· D+˝≤ ñ+&<É Tä . sêe÷jT· D≤ìøÏ kÕe÷´\T, u<ÒÛ ë\T y‘Ó ø· &£ +É ø+£ fÒ
ˇøπ ù|sT¡ ô|≥T≈º î£ qï e´≈î£ ˝Ô +… <sä √ ñHêï, yês+¡ <]ä ˝À neìï eTq≈î£ øì£ |+æ #ì· ˇø£ ñeTà&ç d÷ü Á‘êìøÏ
@ sø¡ +£ >± ˇøπ \øDå£ ≤\T øì£ |+æ #y· √ n˝≤>π , á ø£≥Tºã&ç ñHêïj·Tì nqTø√yê*. Á|ü‹ ø£$,
ø<£ Hä∏ ê\ìï+{øÏ Ï sêe÷jT· DeTì ù|sT¡ ñHêï yê{Ï sêe÷j·TD kÕs¡eTH˚ kÕ>∑s¡+˝À eTTì– ‘·q<Ó’q
\øDå£ d«ü u≤Û yê\T ys˚ T¡ ys˚ ì¡ #|Ó Œü e#T· Ã. ø<£ qä∏ +‘√ ãjT· ≥≈î£ ekÕ&Ô TÉ . <ëìøÏ ˇø£ $\øDå£ yTÓ qÆ
s+¡ >T∑ , sT¡ ∫, yêdqü ñ+{≤sTT. >=|Œü ø±yê´\T ∫qï
á s¡ø£yÓTÆq rsêàq+ $|üØ‘·eTì MT˝À ø±yê´\˝À ñ+&˚ $X‚cÕ\qT ø£\T|ü⁄≈£î+{≤sTT.
ø=+<sä T¡ u≤Û $+#e· #T· Ã. nsTT‘,˚ á sêe÷jT· D≤˝À¢ n˝≤>π , ∫qï Á|jü T· ‘êï\T >=|Œü ø±yê´\ øè£ wæ qT+&ç
kÕeT´<säÛ à¡ + ˝øÒ b£ ˛˝<Ò Tä . V≤æ +<Tä , Cq’… , ãT<∆ä d+ü Á|ü ‘e· T≈î£ M˝q’… +‘· sêã≥T≈º î£ +{≤sTT. ˇø£ C≤q|<ü ä
<ëj÷· \≈î£ nqT>T∑ D+>±, Äj÷· d\úü ø±˝≤<Tä \≈î£ , ø<£ qä∏ + Á|øü ±s+¡ , sêeTsêeD jT· T<+∆ä ‘s· T¡ yê‘· V≤ü qT
<˚X¯ø±\ dü+düÿè‘·T\≈£î nqT>∑TD+>±, Äj·÷ eT+‘T· &TÉ ˇø£ |sü «¡ ‘+· ô|’ ≈L£ sT¡ Ã+&ç sêe÷jT· D
u≤Û cÕkÕV≤æ ‘´· d+ü Á|<ü ëj÷· \≈î£ nqT>T∑ D+>± Á|‹ü ø<£ qä∏ +‘ê sêXÊ&≥É . n~ Ç|ü &TÉ eTq≈î£ ‘*Ó dqæ
sêe÷j·TD≤\ìï{Ïø£Hêï mH√ï ¬s≥T¢ ô|<ä›~. ø£<∏ä
deü TÁ>+∑ >± sêdæ Ä ‘êfi|¯ Áü ‘|· ⁄ü sπ ≈î£ \qT >±*˝À
e~*y˚XÊ&É≥. yê©àøÏ, ‘·q≈£î <=]øÏq Ä≈£î\
Ä<ëÛ s+¡ >± ‘q· sêe÷jT· D≤ìï ≈L£ sêÃ&≥É . n+f,Ò
@ sêe÷jT· D ø<£ qä∏ + yê] kı+‘+· ø±<Tä . n˝≤>ì∑
@ ˇøÿ£ {° |⁄ü q'ø<£ qä∏ + ø±<Tä . á ø<£ ≈ä∏ î£ , ø<£ Hä∏ ê\≈î£
n+‘·+ ˝Ò<äT. mes√ #Ó|æŒq≥Tº uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À
sêe÷j·TD≤ìï, uÛ≤s¡‘êìï yÓTT<ä{ÏkÕ] #·<äe&É+
nH~˚ ñ+&<É Tä . á ø<£ \ä∏ T mesT¡ , m|ü &TÉ #|Ó Œæ Hê
n$ n+‘≈· î£ eTT+<Tä $qïy!˚

(deü ÷|+Ôü )

s¡#·q\≈£î ÄVü‰«q+

nyÓT]ø±˝À MT nqTuÛÑyê\T, ø£<∏ä\T, |ü⁄düÔø£ düMTø£å\T, yê´kÕ\T e+{Ï s¡#·q\qT
ÄVü‰«ìdüTÔHêï+. $esê\≈£î: [email protected]

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 44

45 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE ù|s¡T $q>±H˚ ¬s’‘·TJ$‘·<äs¡ŒD≤\e+{Ï π>j·÷\T, ‘ê‹«ø£^‘ê\T,
n»sêeTs¡ Vü‰dü´^‘ê\T, Ç+ø± e+<ä˝≤~ |ü˝…¢≥÷]bÕ≥\T, C≤q|ü<ä^‘ê\T,
ø=düsêE Á|üuÀ<Ûä^‘ê\T dæ˙ dü+^‘· Á|æj·TT\≈£î C≤„|üø±ìøÏ ekÕÔsTT.
ø=düsêE sê|òüTej·T´ >±]ì ‘=\T‘· dæ˙s¡+>±ìøÏ ‘·q ª¬s’‘·T_&ɶ μ dæìe÷
<ë«sê |ü]#·j·T+ #˚dæqyês¡T >∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+>±s¡T. eT*Á|üy˚X¯+, #ê˝≤
ø±˝≤ìøÏ ªô|<ä›eTqTwüß\T μ dæìe÷‘√ >±˙ »s¡>∑˝Ò<äT.μô|<ä› eTqTwüß\Tμ, Ä
‘·sê«‘· ªsêp ù|<äμ bÕ≥\ $»j·T+, ªs√E\T e÷sêsTTμ dæìe÷≈£î <ë]
rkÕsTT. ªs√E\T e÷sêsTTμ nK+&É $»j·T+‘√ ø=düsêE dæ˙s¡+>∑+˝À
dæús¡|ü&ܶs¡T.

#·+<äÁVü‰dt eTs√ eT÷&ÉT <äXÊu≤›\bÕ≥T, n+fÒ J$+∫ e⁄qï+‘·ø±\+ Äj·Tq bÕ≥\T
ÁyêdæHê Á|ü<∏äe÷s¡ú+˝À Á|ü<Ûëq+>± 1970 ÁbÕ+‘ê\es¡≈£L e∫Ãq ø=düsêE
bÕ≥\≈£î ñqï $düÔè‹, y…’$<Ûä´+, HÓ’>∑ì>∑´+ Äj·TqqT ªC≤q|ü<ä ø£$kÕs¡«uÛÖeTμ
_s¡T<ëìøÏ ns¡TΩD°í #˚kÕsTT. Ä bÕ≥\˝À eT]ø=ìï+{Ïì á yê´dü+˝À
#·÷<ë›+.

_.mHé. ¬s&ç¶ dæìe÷\T ` uÛ≤>∑´πsK, sê»eT≈£î≥+
|üPC≤|òü\+, s¡+>∑T\sê≥ï+
ø=dsü êE >±] eT* d˙æ s+¡ >Á∑ |yü X˚ +¯ yêV≤æ ˙yê] ã+>±s¡TbÕ|ü Ä]∆ø£+>± $»j·Te+‘·+ ø±˝Ò<äT.

ªô|<e›ä TqTwßü \Tμ ∫Á‘+· <ë«sê »]–q d+ü >‹∑ , Ä yêV≤æ ˙ d+ü kÕ|ú ≈ü î£ ˝À¢ ˇøs¬£ q’ eT÷˝≤HêsêjT· DkÕ«$T
$Xc‚ Õ\T ÁbÕs+¡ u+ÑÛ ˝À #÷· kÕ+. ª‘·s¡yê‘· dæìe÷ @<Ó’Hê &ÉãT“
yêV≤æ ˙ yê] nìï ∫Á‘ê ˝§#Ã˚ ~ ‹sTT´ Áã<sä μY nHêïs≥¡
_mHé‘√. n˝≤ s¡÷bı+~q
\≈î£ <sä Ù¡ ø£ ~>CZ∑ ≤˝q’… _mHé
s¬ &,¶ç ˝øÒ £ ø¬ $ s¬ &¶ç <sä Ù¡ ø‘£ «· +
eV≤æ +#êsT¡ . ø¬ $ s¬ &‘¶ç √ ô|<›ä C≤q|<ü ä ∫Á‘+· ªsê»eT≈î£ ≥+μ.
eTqTwßü \T (1954) dìæ e÷≈î£ >=|üŒ uÛ≤e⁄ø£‘·, n_Ûs¡T∫
|ìü #F˚ eø£ eT∞¢ 1959˝À _mHé
<äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªsê» ñqï <äs¡Ù≈£î&ç>± ù|s¡T>±+∫q
eT≈î£ ≥+μ dìæ e÷ es≈¡ L£ ø=dü _mHé ¬s&ç¶, s¡#·q $wüj·T+˝À
sêE yêVæ≤˙yê]øÏ bÕ≥\T ‘·q≈£î ø±e\dæq~ e#˚Ães¡≈£L
ÁyêjT· ˝<Ò Tä . ndü‡\T sêJ|ü&˚yês¡T ø±<äT.
n|Œü {eÏ s≈¡ L£ ^‘· s#¡ s· TT‘˝· À¢
á ¬s+&ç{Ï eT<Ûä´˝À s¡»ì, düeTTÁ<ë\, ø£èwüíXÊÅdæÔ
e∫Ãq ªã+>±s¡TbÕ|üμ ‘·q≈£î e+{Ï yêsT¡ e÷Á‘y· T˚ ÄjT· q
<sä Ù¡ ≈î£ &>ç ± |Pü ]Ô d+ü ‘è· |ìÔæ ∫Ãq dìæ e÷˝À¢ |ìü #X˚ ÊsT¡ .
dæìe÷>± _mHé #Óù|Œyês¡T. nsTT‘˚ sê»eT≈£î≥+
nyês¡T¶ dæìe÷>± U≤´‹>∑qï
dæìe÷≈£î eTT+<˚ ø=düsêE
bÕ≥\T ¬s+&ÉT ;mHé rdæq

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 46

ªu≤Û >´∑ sπ Kμ dìæ e÷˝À e#êÃsTT. ªu≤Û >´∑ sπ Kμ yêV≤æ ˙ ‘·q dæ˙J$‘·+˝À Ç≥Te+{Ï M~Û$H√<ë\
yê] dæìe÷ ø±ø£b˛sTTHê ;mHé‘√ ø=düsêE bÕ≥\T nd+ü U≤´ø+£ >±H>˚ ±ø£ m+‘√ y$’… <´äÛ u]ÑÛ ‘+· >±
|üì#˚dæq yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+. á bÕ≥\T eTT+<äT ø=dsü êE ÁyêkÕsT¡ . u≤Û >´∑ sπ K≈î£ ø=dsü êE Áyêdqæ
#÷· <ë+› . ªÄyY yTÓ sπ ÄyY yTÓ sπ <U˚ ÀJ eT+<Tä eTC≤μ eTs√
M~yÛ c˚ Õ\ bÕ≥.
ªu≤Û >´∑ sπ Kμ dìæ e÷˝À ªe÷dsºü Y |⁄ü *μ>± #d˚ qæ
sπ \+–øÏ M~Û Á|<ü sä Ù¡ q*#Ã˚ ãè+<+ä ñ+≥T+~. yêsT¡ πs\+–, cÕe⁄ø±s¡T C≤qøÏ y˚cÕ\T y˚düT≈£îì
ˇø£ dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé˝À uÛ≤>∑+>± ‹˝À‘·Ôe÷ dsü «¡ s√>ì∑ yê]DÏ ˝≤{Ï ˇø£ eT+<Tä qT neTàpù|
dTü +<√|dü Tü +<Tä \ eè‘ê+Ô ‘êìï Á|<ü ]ä ÙkÕsÔ T¡ . á dìü ïyX˚ +¯ Ç~. »Hê\ ã\V≤” q‘*· ï kıeTTà #d˚ Tü ≈î£ H˚
bÕ≥ ø=dsü êE V‰ü d´ü u]ÑÛ ‘+· >± ÁyêXÊsT¡ . á bÕ≥ Ç≥Te+{Ï yê´bÕsT¡ \T m+‘· eT+∫ e÷qdøæ £ ì|⁄ü DT
˝Àì ø=ìï #s· D¡ ≤\T... ˝À ø=dsü êE e÷≥\T #ãÓ T‘êsTT. á eT+<Tä ≈î£
|<ü ´ä∏ + nedsü +¡ ˝<Ò Tä (|‘ü ÔÓ yT˚ $T ˝<Ò +ä &)ç , @yTÓ HÆ ê
Ç˝≤ düs¡<ë>± kÕ–b˛‘·T+~. ñ|ü˝Òø£ ‹qe#T· Ã. @ C≤&Ü´ìø¬ H’ ê - ã≥‘º \· qT+&ç bÕeTT
eTT|Œü +<Tä + #|· Œü ]+#&· +É n+fÒ >=|Œü \øÏ b˛e≥+. ø±≥T es≈¡ L£ , ‘\˚ T≈î£ ≥≥º + qT+&ç Xد sã¡ \V≤” q‘·
sêeT|Œü +‘T· \T øs£ ≥¡ øX£ ÊÅdÔæ ‘√ ñ|⁄ü Œ˝øÒ £ eTT|Œü +<Tä + es≈¡ L£ |ìü ø=#Ã˚ eTV≤ü ‘sÔ· y¡ TÓ qÆ Ww<ü +äÛ ≈L£ &ÜqT.
n+{≤&TÉ øH£ ê´Xó¯ \ÿ+˝À. b˛øfiÏ |¢¯ ⁄ü ≥º n+fÒ b˛ø]Ï , nqTbÕq+ (#<˚ Tä eT+<Tä ≈î£ ‘√&TÉ >± rdTü ≈î£ H˚ ‘H˚ Ó
|+ü »>±fió¯ ¢ n+fÒ ‘≈· î£ ÿeyêfió¯ ,¢ ˙#T· \T. |+ü #<· ës¡ ˝≤+{$Ï ) nedsü +¡ ˝≈Ò î£ +&Ü Äe⁄bÕ\T
yê&=#T· Ã. s¬ +&TÉ ø=+fÒ &dç ÿü +≥T ≈L£ &Ü ñ+~.
e>¬ s’ ê. Ç≥Te+{Ï e÷s¬ ÿ{+Ï >¥ ás√Eø° #÷· d÷ü HÔ ˚
ñHêï+.

Ç~ø±ø£ Ms¡T |üs¡<˚X¯ó˝≤¢>± y˚cÕ\T y˚kÕÔs¡T.
<ëìøÏ ‘·>∑Z≥Tº ø=+‘· Væ≤+B e÷≥\T, eNÃsêì
‘Ó\T>∑T e÷≥\T (ñ&ÉT≈£î˙fi¯ófl ‹q+&ç, bÕ\T
‹q+&,ç eT+∫e÷≥ #k˚ ÕeÔ TT, m\Tø£ ≈î£ $Tà‘,˚ m<Tä ›

n+<ë\ sêC…e&ÉTsê mHêïfi¯¢≈£î dæø±ÿe⁄sê k˛>±Z&Ü
Hê eHÓïø±&ÉT m+<äT <ë–j·TTHêï&ÉTsê @ eT÷\ qø±ÿfe⁄sê Hê k˛>±Z&É
eTT#·Ãf…Æq Hê kı>∑düT eTT<äT›>±s¡T Hê ej·TdüT @ eT÷\ qø±ÿfe⁄sê...
eTT]|æ+∫ ø£]–+∫ b˛øÏfi¯¢ |ü⁄≥ºe⁄ ` |üPsêï\ ãT≥ºe⁄
yÓ÷EBs¡TÃ yÓTTq>±&ÉT ã+>±s¡T yÓTT\ø£e⁄ ` |ü+#·<ës¡ ∫\ø£e⁄
düT+<äsê+– HêMT<ä <äj·T˝Ò<äfÒ ñ|ü˝Òø£ eTT|üŒ+<äT+ ` #·|üŒ]+#·T >=|üŒyê&É
#˚sTT #˚sTT ø£*|æ qqTï ùds¡sê<äf… ùV≤jYT!... Hêe+ø£ p&Éy˚y˚T ej·÷´]uÛ≤eT
düø£ÿ<äqeTT >∑\¢y√DÏí Hê e\|ü⁄ Bs¡Ãy˚y˚T
düs¡<ë ôd*¢+#·Ty√DÏí eT÷&ÉT˝Àø±\ qqTï uÀ*H√&ÉT ø±qsê&ÉT
ø=+&ÉHÓ’q |æ+&çCÒdæ Msê~ÛMs¡TDÏí X¯Ssê~ÛX¯Ss¡TDÏí
ø√¬sÿBs¡Tà ø√&Ó>±DÏí yê&Ó+‘· M&Ó+‘· |ü+»>±fi¯¢ Áã‘·T¬ø+‘·

47 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ÄHé y˚Tπs ÄHé y˚Tπs øè£ wXíü ÊÅdÔæ , deü TTÁ<ë\
<˚UÀJ eT+<äT eTC≤ ‘·|üŒ Áyêj·T˝Ò<äT
@ø˘ ãT&ç¶ Äsƒ¡D≤ <√ ãT&ç¶ u≤s¡Hê n|üŒ{Ïes¡≈£L. Ç~
dü‘ÓÔy˚T$T ˝Ò<ä+&û u≤u≤ >∑Ts¡Ty껄+&û ø=düsêE≈£î <äøÏÿq
s=f…º ‹q+&ç ` ñ&ÉT≈£î˙fi¯ó¢ ‹q+&ç ns¡T<Ó’q >ös¡e+>±H˚
n¬s bÕ\T ‹q+&ç ` |ü+#·<ës¡ ‹q+&ç #bÓ ÕŒ*.
ã≥º‘·\≈£î ‘·–*ùdÔ E≥Tº |ü⁄≥Tºø£=kÕÔ~
ø£+{Ï »ãT“\≈£î sêíùdÔ e+{ÏøÏ düTK$TkÕÔ~ á bÕ≥\˝À
eT+∫e÷≥ #˚kÕÔeTT eTqdüT˝À~ #ÓbÕÔeTT n‘·´+‘· n+<äyÓTÆq
bÕeTT ≈£î{Ϻ‘˚ ‘˚\T ø=]ø£Ï‘˚ bÕ≥ |ü˝…¢ |ü&ÉT#·T
n¬s m\Tø£ ≈£î$Tà‘˚ m<äT› ø£]Ñ˚ nsTTq HêsTTøô£ |’ ∫Ár
ˇø£ÿkÕ] |ü{ϺùdÔ ñqï »ãT“ ˇ<äT\TÔ+~ ø£]+∫q ª@&ÉqTHêï&√
nqTe÷q+ ˝Ò<ä+&ç >∑TD$T#˚Ã eT+<ä+&ç møÿ£ &TÉ Hêï&√μ.
@\÷s¡T Bìï yê&ç ÇqTeTT˝≤>∑ ã*XÊs¡T
kÕ\÷s√¢ &Üø£ºπs¢ dü]º|òæπø{Ï¢#êÃs¡T _mHé≈£î ÇwüºyÓTÆq ø£èwüíXÊÅdæÔ á dæìe÷˝À
u≤¬s&ÉT >∑&ܶ\yêfi¯ó¢ eT÷¬s&ÉT MTkÕ\yêfi¯ó¢ ªd&ü ùçdjT· ø√ >±*μ bÕ≥ ˇøÿ£ fÒ ÁyêXÊsT¡ . ÄjT· q≈î£
nqTbÕq+ ˝Ò≈£î+&Ü Äe⁄bÕ\ eT]›+∫] ø±ø£ ø=dsü êE≈î£ á bÕ≥ Çe«≥+ $Xw‚ yü TÓ ‘Æ ˚ ø=dü
sêE n#÷ ‘\Ó T>T∑ qT&øç ±s+¡ ‘√ bÕ≥qT eT\∫q
ø£]Ñ˚, ‘˚\T ø=]øÏ‘˚) yê&ç $H√<ëìï, Vü‰kÕ´ìï
|+ü &#ç êsT¡ ø=dsü êE. ÄjT· q kÕV≤æ ‘ê´ìøÏ ô|+&Ü´\ z z z... @&qÉ THêï&√ møÿ£ &TÉ Hêï&√ Hê #T· øÿ£ \sπ &÷É
esd¡ ,ü q{° q≥T\ Á|‹ü uÑÛ ‘√&’Ó á bÕ≥qT eTs√ #·÷&É#·ø£ÿì #·Tø£ÿ\πs&É÷
eTs|¡ ⁄ü sêì ø=dsü êE bÕ≥>± #k˚ ÕsTT. á&É÷ CÀ&É÷ ø£*dæqyê&É÷
>±*¬sø£ÿ˝≤ |ü≈£åî˝≤¢sê bÕ\eHÓï˝≤ eTãT“˝≤¢sê
2 |ü≈£åî˝≤¢sê eTãT“˝≤¢sê
eTqTdüT #·÷s¡>=ì e÷j·TyÓTÆq eT≈£îÿe πs&˚
u≤Û >´∑ sπ K bÕ≥\‘√ ø=dsü êE s#¡ q· ˝Àì #e· Tø˘ @&ÉqTHêï&√ mø£ÿ&ÉTHêï&√ Hê #·Tø£ÿ\πs&É÷
‘Ó*dæq≥Tº+~, ‘·sê«‘· rdæq dü«+‘·∫Á‘·+ sê» @&ÉTqTHêï&√ mø£ÿ&ÉTHêï&√ ` ùV≤jYTˆˆ
eT≈î£ ≥+˝À nsTT<Tä bÕ≥\T ø=dsü êE‘√ sêsTT+#T· z z z...
≈î£ HêïsT¡ _mHé s¬ &.¶ç _mHé ∫Á‘ê˝À¢ Çìï bÕ≥\T bı>∑&É bıqï˝≤ |ü⁄e⁄«\M&Ü
|üP\M{Ï˝À ‘·TyÓTà<äTHêï&Ü
>∑Tqïe÷$T&ç ø£=eTTà\>∑÷&Ü
>∑÷{Ï˝Àq >∑+&ÉT ø√sTT\ ˝Ò&Ü
ø√sTT\ ˝Ò&Ü ` ‘·TyÓTà<äTHêï&Ü
≈£îfi¯ó≈£L u…fi¯ó≈£î>∑˝≤ ø√&ÓÁbÕj·T|ü⁄ ø=+f…yê&˚
@&ÉqTHêï&√ mø£ÿ&ÉTHêï&√ Hê #·Tø£ÿ\πs&É÷
@&ÉqTHêï&√ mø£ÿ&ÉTHêï&√
#÷· &#É ø· ÿ£ ì #T· øÿ£ \sπ &÷É á&√CÀ&÷É ø\£ dqæ yê&÷É
@&ÉqTHêï&√ mø£ÿ&ÉTHêï&√ ` ùV≤jYTˆˆ

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 48

rsT¡ n<Tä “‘¤ +· . Ç<˚ dìæ e÷˝À ªs»¡ ìμ Áyêdqæ eTs√ yTÓ T<{ä Ï #s· D¡ +˝À |≈ü îå£ \qT eTãT“
Á|dü <æ ^∆ä ‘+· ª}sπ ~ ù|sπ ~ z #+· <eä ÷eTμ nì kÕ–‘˚ \qT ‘q· CÀ&TÉ @øÿ£ &TÉ Hêï&√ (n‘&· TÉ
Ç+#·T$T+#·T n<˚ uÛ≤eq‘√ yÓTT<ä˝…’q ø=düsêE πøe\+ ÄyÓT eTqdüT˝Àì ˇø£ ndüŒwüº
|\ü $¢ #+· Á<Tä DíÏ #T· øÿ£ \sπ &TÉ nì |\æ TdTü +Ô ~. dü«s¡÷|ü+. n+<äTπø e÷j·TyÓTÆ b˛‘·T+
{≤&ÉT) nì n&çπ> |ü&ÉT#·T (sê»
>±* ¬sø£ÿ\ |ü≈£åî\T, bÕ\eHÓï\ eTãT“\T, düT˝À#·q), >±j·÷\bÕ˝…’q Hêj·T≈£îDÏí
bı>&∑ bÉ ıqï˝≤ |⁄ü e⁄«\ M&TÉ , >T∑ qïe÷$T&û ø=eTà\ #·÷dæ, dü|üs¡´\T#˚dæ ‘·q ã+&ç˝À
>÷∑ &TÉ yTÓ T<˝ä q’… eTH√»y„ TÓ qÆ |<ü ãä +<ëÛ \T øè£ wXíü ÊdìÔæ møÿÏ +#T· ≈î£ +≥T+~. ‘s· ê«‘· e#Ã˚ s¬ +&√
eT]|kæ ÕsÔ TT. Ç$ #ê\eqï≥Tº ^‘+· n+‘{· ≤ &øÉ ± #·s¡D+˝À ≈£î\T≈£L u…fi¯ó≈£L >∑\ ø√&Ó
sê+‘·´ÁbÕdü, #·s¡D≤˝À¢ eTTø£Ô|ü<äÁ>∑düÔ+ >∑eTì+#· ÁbÕj·T|üP ø=+f…yê&˚ nq&É+˝À ‘·q
<ä>∑Z$. πøe\+ kÂ+<äs¡´+ eTTK´+>± uÛ≤e^‘ê*ï eTqdTü ˝Àì #T· øÿ£ \ sπ ìøÏ s÷¡ |+ü e∫Ã
Áyêj·TeT+fÒ n+<äT˝À ≈£L&Ü ø=düsêE Á|ü<∏äeT ‘q· #+Ó ‘H· ˚ ñHêï&HÉ ˚ u≤Û e+ e´øeÔ£ Te⁄ ‘T· +~. Ç+‘·
ÁXD‚ ˝Ï À ñ+&y˚ êsq¡ ï~ @e÷Á‘+· n‹Xj¯ ÷Ó øÔÏ ø±<Tä . n+<yä TÓ qÆ bÕ≥˝Àq÷ ø<£ qä∏ T eTT+<Tä ≈î£ d&ü |ç +æ #&· +É
eTs√ n+<yä TÓ qÆ $wjü T· +.

ùV≤jYT... HêsTTø£ ‘q· dVü ≤ü #s· T¡ ˝ÀÔ ø*£ dæ dbæ ÕsTT\qT
@{Ïy=&ÉT¶Hê e÷ePs¡÷ mes¡÷ ˝Òs¡÷ e÷yês¡÷ uÀ˝≤øÔ ={+ºÏ #˚ bÕ≥, ª@{Ï ˇ&TÉ H¶ ê e÷ }s÷¡ me«sT¡
@s¡T<ë{Ï e÷ eP]øÏ eùdÔ ˝sÒ ÷¡ e÷yês÷¡ ...μ Ç~ eTs= #ø· ÿ£ ì bÕ≥.
mqøÏÿb˛˝Òs¡T ` Çø£ mqøÏÿ b˛˝Òs¡T
eTTdæeTTdæ qe⁄«\ eTT]|ækÕÔ eTT<äT›\ es¡¸+ ≈£î]|ækÕÔ kÕe÷q´+>± Ç≥Te+{Ï ø=düsêE bÕ≥\T
eHÓï\ ∫HÓï\ yÓT]|ækÕÔqTsê >±jT· ˙eTDT˝À¢ õøÿ° , dTü o\, »eTTHêsêDÏ u≤>±
ekÕÔ<äT e÷e÷ |ü⁄d”Ô\ e÷e÷ bÕ&ç s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#ês¡T. á dæìe÷˝À ©\ u≤>±H˚
Hê e\|ü⁄\ |ü+≥qT |ü+&çkÕÔqTsê ` ùV≤jYTˆˆ bÕ&Hç ê õøÿ° ‘√H√ dTü o\‘√ H= bÕ&ùçdÔ á bÕ≥\T
møÿ£ &øÓ ÿ£ &√ #÷· &≈É î£ s¡ á #ø· ÿ£ ì #T· øÿ£ qT M&≈É î£ sê eT]+‘· sø¡ ÔÏ øf£ $ºÒ nì|dæ Tü +Ô ~ HêeT≥T≈º î£ Hê≈î£ .
¬sø£ÿ\T >∑≥Tºø£ ]e⁄«q yê*‹sê
z #·ø£ÿì e÷e÷ z ∫ø£ÿì e÷e÷ 3
˙ ≥ø£ÿ] #·÷|ü⁄\ e˝À¢ ∫øÏÿ‹sê ` ùV≤jYT
sê»eT≈£î≥+ dæìe÷˝Àì Vü‰dü´bÕÁ‘· uÛÑ»
s+¡ >T∑ &ç ø√d+ü ªsês+¡ &√jTY sês+¡ &√jTY Á<√VQü ˝≤s¢ ê

49 @Á|æ˝Ÿ 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

sês¡+&=jYTμ nqï >=|üŒ ‘·e÷cÕ bÕ≥≈£L&Ü Áã‹e÷\‘ê&TÉ . nB |ìü #jÓ T· ´øb£ ˛jT˚ d]ü øÏ m+&>É ±
ø=dsü êE ÁyêkÕsT¡ . ñ+~, Äø˝£ dÒ Tü +Ô ~, Ç+{ø¬Ï [flb˛‘ê, b˛‘˚ eT∞flsêqT
nì u~… ]+|⁄ü \˝ÀøÏ ~>T∑ ‘ê&TÉ . Ç$ |ìü #k˚ Õj÷Ó
u»ÑÛ s+¡ >T∑ &TÉ $Á<√VQü *ï |≥ü Tøº √e≥+ ø√d+ü ˝<Ò √ ‘*˚ >±HZ ˚ }V≤æ +#e· #T· Ã. Ç+‘· dTü ì•‘· y≥Ó
n≥Vº ‰ü d+ü >± ôdq’ ´+‘√ ãjT· ˝s›Ò ‘¡ ê&TÉ . ø±s¡+ ñqï Vü‰dü´^‘·+ ø=düsêE ø±ø£ eTs=ø£s¡T
ÁyêjT· >\∑ sê nì|dæ Tü +Ô ~.
yTÓ T<≥ä e÷+∫ CÀsT¡ >± ªø=<eä Td+æ V≤ü eTT\
≈L£ \TkÕ+Ô , eT÷\qTqï eTTd\ü eTà\HH’Ó ê eTT≈î£ ÿ Ç~ ø±ø£ ôdq’ ´+ øy£ ê‘T· ≈î£ ‘>· ≥Z∑ Tº |<ü ë\˝§,
|≥ü T≈º î£ ì á&TÉ kÕ+Ô , &=øÿ£ \T ∫+#k˚ Õ+Ô , #+· ù|kÕ+Ô μ bÕ<ë\˝À ñqï y>˚ +∑ >e∑ Tì+#+· &ç #~· $ #÷· &+É &,ç
nì Ms+¡ >+∑ yd˚ qæ yê&TÉ , mes÷¡ <=sø¡ ø£ b£ ˛jT˚ d]ü øÏ e÷≥\T |≥ü T≈º î£ ì ˝≤ø¬ ÿ[b¢ ˛‘êsTT. \jT· MT<Hä ˚
ø±dÔü yTÓ ‘ãÔ· &‘É ê&TÉ . e∫à |≥ü T|º &ü +É &,ç me]˙ @MT >±ø£ >∑‹MT<ä ≈£L&Ü ø=düsêE≈£î ñqï n~Ûø±s¡+
#˚j·T+, ô|’>± >±¬s\T ã÷¬s\T ô|&É‘ê+ n+≥÷ nkÕe÷q´+.

sês¡+&√jYT`sês¡+&√jYT`sês¡+&√jYT Ç~ø±ø£ ª$qs√] Hê ‘+· Á&ç $X<¯ eä TT>±qTμ nqï
Á<√VüQ˝≤¢s¡ sês¡+&√jYT`$Á<√VüQ˝≤¢s¡ sês¡+&√jYT eTs√ dbæ ÕsTTbÕ≥ ≈L£ &Ü ø=dsü êE Ç<˚ dìæ e÷≈î£
ÁyêFesT¡ .
sês¡+&√jYT ` sês¡+&√jYT ` sês¡+&√jYT
4
ø£<äqs¡+>∑eTTq ø£‘·TÔ\T<ä÷dæ ˆˆsês¡+ˆˆ
ø=<äeT dæ+>∑eTT\ ≈£L\TkÕÔ+ sê»eT≈î£ ≥+ #õ˚ øÿÏ +#T· ø√e≥+ ø√d+ü eTV‰ü
eT÷\qTqï eTTdü\eTà\HÓ’Hê sêEqT Vü≤‘·e÷]Ãq sê»ã+<ÛäTe⁄ sê≈£îe÷s¡TDÏí
eTT≈£îÿ |ü≥Tºø=ì á&ÉTkÕÔ+ |{ü ≤_º ùÛ wø£ deü TjT· +˝À $wÁü |jü ÷Ó >+∑ <ë«sê n&TÉ ¶
ø£<ä*q ` yÓT<ä*ì ` n<ä]q ` u…<ä]q
&=ø£ÿ\T N\TkÕÔ+ &√fi¯ó¢ ø£{ϺkÕÔ+
∫øÏÿq #·+ù|kÕÔ+

Ä&Üfi‘Ì¢Ë ˚ n+≥+ eTT≥+º yTÓ T>y∑ êfiHÌ¢Ë ê e÷sê+ ô|≥+º
m<äTs¡T>∑ e∫Ãq @MT #Ój·T´+ m+<äT≈£î }s¡ø£

e÷‘√ ø£j·T´+
#·∫Ãq≥Tº e÷ eTT#·Ã≥ r]à e{Ϻ #˚‘·T\‘√

e÷ eTT+<äT≈£î s¡+&ç
ø£{Ϻy˚• $TeTT |ü{ϺkÕÔ+ >±¬s\T ã÷¬s\T ô|{ϺkÕÔ+

ˆˆsês¡+ˆˆ

e#˚Ã≥|ü&ÉT #Ó|æŒ e∫ÃHê+
yês¡|òü˝≤\T #·÷dæ e∫ÃHê+
m+&É H‹Ó qÔ e÷&TÉ dTü qÔ ï~ ‹+&øç Ï ø&£ TÉ |⁄ü @&TÉ dTü qÔ ï~
#·s¡#·s¡ _s¡_s¡ |üs¡T>∑Tq y=∫Ã

y=+{Ï>∑ #˚‘·T\‘√ ∫ø£ÿ+&ç
Ç+{ÏøÏb˛‘˚ sêeT+&ç ‘·+{≤u…≥ºø£ sês¡+&ç ˆˆsês¡+ˆˆ

‘êHê|üÁ‹ø£ @Á|æ˝Ÿ 2019 50


Click to View FlipBook Version