The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2018-08-23 01:13:52

TANA Parika - Aug 2018

TANA Parika - Aug 2018

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-7 "To identify and address social, cultural and educational

August-2018 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editor Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
The opinions expressed in Secretary Appalachian - (646) 824-3349
TANA Patrika belong to the Anjaiah Chowdary Lavu
individual authors and do not (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
necessarily reflect those of Capital - (804) 490-3171
TANA or the Editorial Board. Treasurer
Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
(267) 252-2496; [email protected]
Mid-Atlantic - (973) 610-4385
Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairperson, Foundation South Central - (314) 583-5380
Niranjan Srungavarapu
(248) 342-6872 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \øÏ qeTkÕÿs+¡ !

ø£fi≤ø±s¡Tfi¯øÏ ‘·eT<Ó’q eTTÁ<ä ñ+&Ü*. n|ü&˚ Ä ø£fi¯ Á|üC≤<äs¡D
bı+<Tä ‘T· +~. á kÕ] eTTK∫Á‘+· eTdqü + bÕ+&TÉ s+¡ >±sêe⁄ nH˚ ˇø£
∫Á‘ø· ±sT¡ &TÉ yd˚ qæ ∫Á‘+· . á ∫Á‘+· ù|sT¡ - V≤ü ] eTTs∞¡ se¡ <ëÛ ].
C≤Á>‘∑ >Ô· ± >e∑ Tì+#+· &,ç á V≤ü ]≈î£ qï #‘˚ T· \T. kÕ<ëÛ sD¡ +>± $wßü eí ⁄øÏ
Hê\T>T∑ #‘˚ T· \T+{≤sTT. #÷· &>É ±H˚ dTü Œs¤ D¡ øÏ sê<Tä . nB á ∫Á‘+· ˝Àì
$Xw‚ +ü . n‹ |qæ ï ejT· dTü - n+fÒ 42 @fifl¯ øπ n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ ∫Á‘ê\T Ç∫Ã
á˝Àø+£ e~* y[Ó b¢ ˛j÷· &TÉ . Ç‘ì· ∫Á‘ê\T Ç+ø=ìï ˝À|\ü ù|J˝À¢ ñ
HêïsTT.

$$<äÛ o]ø¸ \£ ‘√ á H\Ó ‘êHê|Áü ‹ø£ MT eTT+<Tä ø=∫Ã+~. m|Œü {˝Ï ≤>π
Ä<]ä kÕsÔ ì¡ Ä•d÷ü .Ô ..

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATEESH VEMANA
President

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° ‘êHê ø±s´¡ esêìZ ø,° duü TÑÛ ´\ø,° n+<]ä ø° Ä>d∑ Tü º 15 kÕ«‘+· Á‘´·

Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!
nyTÓ ]ø±˝À Jeq+ kÕ–dTü HÔ êï eTq >T∑ +&Ó #|· ü &TÉ $ì|+æ #~˚ e÷‘è· uÑÛ÷$T yù’…|. ákÕ]
Hê Ç+&jç ÷· Á|jü ÷· D+˝À ˇø£ eTs|¡ ⁄ü sêì C≤|„ øü +£ Hê≈î£ $T–*+~.
e÷ kı+‘÷· sT¡ , ø&£ |É ü õ˝≤˝¢ Àì _.øe£ Tà|˝ü ˝¢… À >√øsπ£ Xí «¯ sk¡ Õ«$T Ä\j÷· ìøÏ 15 \ø\å£ T
$sêfi+¯ >± <e’Ó ø±sê´ìøÏ $ìj÷Ó –+#&· +É Hê n<èä w+ºü . Ç~ Hq˚ T }V≤æ +#·ì ø\£ . n~
kÕø±s+¡ nsTT´+~.
ˇøÿ£ Ç+&jç ÷· ˝ÀH˚ ø±<Tä , Çøÿ£ &Ü ‘êHê yêsT¡ mH√ï ø±s´¡ ø˝£ ≤bÕ\T ìs«¡ V≤æ dTü HÔ êïsT¡ .
Áø‘Ï +· H\Ó - Á|eü TTK >±jT· ˙, >öse¡ ˙jT· T˝q’… XÀu≤Û sêE>±] nqïe÷#ês´¡ XÊÅdjÔ” T·
d+ü ^‘· ø#£ Ø˚ nyTÓ ]ø±˝À |\ü T#√{≤¢ |Tüò q+>± ìs«¡ V≤æ +#êsT¡ . m+‘√eT+~ |\æ \¢ ÷, ô|<\›ä ÷
V‰ü »s¬ ’ á ø±s´¡ Áøe£ ÷ìï ~–«»jT· +>± ìs«¡ V≤æ +#êsT¡ .
n˝≤>π Á|rü @{≤ ìs«¡ V≤æ +#˚ ‘êHê u≤´øb˘ Õ´ø˘ Áb˛>±+ Çøÿ£ &Ü, Ç+&jç ·÷˝À ø±s´¡ øs£ \Ô¡ T
#|˚ {ü ≤sº T¡ . n+<]ä ø° eTs√kÕ] <qäÛ ´yê<ë\T.
nyTÓ ]ø±˝À yd˚ $ü bı&TÉ >T∑ Hê mH√ï Ä≥\ b˛{\° ÷, 5ø¬ |sü T¡ >T∑ b˛{\° ÷, Ç˝≤ mH√ï
ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\T#√≥¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. MT n+<ä] düVü≤ø±s¡+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï
ø±s´¡ Áøe£ ÷\T »sT¡ >T∑ ‘T· HêïsTT.
MT n+<]ä ø° eTs√kÕ] <qäÛ ´yê<ë\T, Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T ‘\Ó T|⁄ü ‘÷· ...

MT

drü wt ye˚ Tq

9 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA Foundation

TANA Harrisburg
5K Run/Walk & Picnic

TANA Harrisburg Team conducted 5k run/
walk & Picnic Event in Adventure Park,

Mechanicsburg, PA on Saturday July 14th,

2018 and it was grand success.

There are 150 members participated in

TANA 5k Run/walk and we have provided

Indian Breakfast for all the participants. And

also, after 5k run, we have conducted sum-

mer picnic and more than 400 people were

participated. We have provided delicious In- Babu Danda, Chimmili, Kishore Konka, Srini

dian lunch. Kota, Laxman Bellam, Praveen Jampana,

As part of Picnic, we have conducted Sambu Ancha, Sandeep Mamunuri, Sasi

games- volley ball for men’s, throw ball for Jasti, Samba Nimmagadda, Srini Kakarla,

ladies, brick walk, slow cycling for kids. Venu Makkena, Madhu Koka, Nagarjuna,

TANA Elected President Sri Jay Talluri Raju Gundala, Rambabu Kavuri, Suneel Pon-

Garu, TANA treasurer Sri Ravi Potluri, TANA duri, Vamsi Muppalla, Venkat Subbarao

Mid Atlantic RC Sri Nagaraju Nalajula, and Muppa, Venkatarao Nelluri spent their count-

TANA 5k run co-ordinator Vamsi Vasireddy less hours for planning and execution for the

attended to this event. event. Harrisburg Indian Telugu Community

Harrisburg TANA Core Committee team gave their huge support for this event to make

members Satish Chundru, Venkat Singu, it a grand success. b

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 10

ø=\+ãdt˝À ‘êHê 5¬ø s¡Hé/yêø˘

pHé 17, Ä~yês¡+ Hê&ÉT ‘êHê

bòÂ+&˚wüHé Ä<ä«s¡´+˝À ø=\+ãdt˝À ‘êHê
5¬ø yêø˘   s¡Hé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À 150 eT+~øÏ ô|’>± bÕ˝§Zì
nHê<Ûä |æ\¢\ #·<äTe⁄≈£î $sêfi≤\ ùdø£s¡D≈£î
düVü≤ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘êHê
bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’¬sàHé ìs¡+»Hé X¯è+>∑es¡|ü⁄ ,
‘êHê uÀsY¶ &Ó’¬sø£ºsY »>∑Bwt Á|üuÛÑ\, Ø»q˝Ÿ
ø√n]¶H˚≥sY Áoìyêdt e+>±, 5πø ø√n]›H˚≥sY
s¡$ kÕ$TH˚ì, ø£eT÷´ì{Ï ø√n]¶H˚≥sY
Áoìyêdt j·T\e]Ô, kıŒsYº‡ ø√n]¶H˚≥sY •e
#êyê, yê\+{ÏsY‡ Á|üMDY n+ø£+, |òüDÏ
kÕ~H˚ì, XÊ´+ >∑<˚› ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì
$CÒ‘·\≈£î nyês¡T¶\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T.

11 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA President Meeting With
Deputy CM of Andhra Pradesh

TANA President Satish Vemana

met Sri KE Krishnamurthy,
Deputy Chief Minister of Andhra
Pradesh and invited to the
inauguaration of TANA Sthree
Sakthi Bhavan building in
Kappatralla.

Sri KE Krishnamurthy ap-
preciated TANA services in India
and USA. TANA President also
assured with the support from
Kurnool NRIs TANA will build
a cultural center in Kurnool.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 12

Generous Donation by Satish Vemana

TANA President Satish Vemana and wife Neelima Chanamolu donated 15

(Fifteen) lakhs towards re-building Gokarneswara Temple on Gongadayu Gattu
near B. Kammapalle village in Obulavari Palle, Kadapa district.

Gokarneswara Temple has long history of 1000+ years but recently vil-
lagers found the 1000 years old Statue & Stone pillars and ruins of the temple
on the hill. As per the initial estimations it will cost 45 lakhs to rebuild the
temple and Satish Vemana anna came forward and gave 15 lakhs donation and
pledged more support to rebuild the temple. There are only 4-5 Gokarneswara
temples all over the India with this long history, and The word ‘Gokarna’
means ‘cow's ear’ where in Sanskrit gow means ‘cow’ and karna means ‘ear’.

13 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

CPR
All Citizens
should be
Life Savers

Only about 1 out of every 4 cardiac arrest

victims receive CPR, and as a result, most
die. If these people receive CPR immediately
after cardiac arrest, it can double or even tri-
ple their chances of survival.

Learning CPR could be the best thing
that you ever do for your grandparent, friend,
or a stranger on the street. By dedicating
yourself for one hour to learning this skill,
you can be prepared to be a hero to someone
in need.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 14

Hands-Only CPR and Basic life We need your help sponsor for
supportCan Save Lives. Most people
who experience cardiac arrest at home, mannequin and certified instructors to
work or in a public location die because
they don't receive immediate CPR from visit schools to train students on hands
someone on the scene. As a bystander,
don't be afraid. Your actions can only on training in compression only life
help,
savings.
Teenagers are some of the best
rescuers we have because of their will- Before we depend on AHA
ingness to help and general sense of
fearlessness. And you never know guidelines, we need to pay fees to use
when you might be called on to help
AHA guidelines, now Indian resusci-
someone in need. By offering free CPR train-
ing for teachers to implement in their classes, tation guidelines formed in 2017 by
we have been successful in training thousands
of new students in this life saving skill. Indian society of anesthesia.

USA has majority states (39 states) made India is behind 40 years to west-
law that that CPR is mandatory before high
school graduation ern countries, now we can move for-

Situatiation in India ,not many nursing col- ward with faster pace than western
leges have practice training on maniquins,high
school students are not trained as well. MBBS countries.
student recently started mandatory training in
CPR. www.cprindia.in

Sponsor also and each school de-

pending on student we need trainers

to teach at school, work is significant

we have 5 laks 10 th class students in

state of Andhra Pradesh, another 4

laks student in Telangana. we may not

train all but our goal increase

awarness. b

https://www.studentcpr.com/
https://schoolcpr.com/about/states-where-cpr-training-is-mandatory-for-high-

school-graduation/

15 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Donation of Electric Bycycles

AP Minister Sri Nara Lokesh Flag-

off new she team Electric Bycycles
in kurnool donated by TANA Treas-
urer Ravi Potluri. Ravi Potluri do-
nated Two Lakhs towards Electric
bicycles and handed over the check
to Kurnool SP Sri Gopinath Jatti.
These electric bicycles will be used
by patrol teams of women constables
who would be conducting patrolling
on their bicycles in kurnool city. b

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 16

Annamacharya Keerthanalu Workshops
and Concert in Mid-Atlantic

Workshops and Concert on Annamacharya Keer-

thanalu by Padmashri Dr Shobha Raju in Mid-Atlantic
Region.

Workshops 9th to 13th July and 15th to 19th July
and Concert on 14th July.

TANA Mid-Atlantic team organized work shops
(music lessons) on Annamacharya Keerthanalu begin-
ning from 9th July for 10 days and a concert on Annama-
charya Keerthanalu on 14th July at Delaware Hindu
Temple, Hockessin by Padmasi Dr Shobha Raju. More
than 50 (Fifty) students have attended the workshops
and learned singing of Annamacharya Keerthanalu by
legendary Dr Shobha Raju. The concert was a great suc-
cess with more than 250 Telugu families attending.

The devotees were mesmerized by the outstand-
ing rendering of Annamacharya Keerthanalu by Dr
Shobha Raju accompanied by Ayyappa (keyboard) and
Mohan (Tabalist). Sharma Saripalli & Hari Katakota
worked hard to make the work shops and concert grand
success in Mid-Atlantic Region.

TANA Treasurer Ravi Potluri has announced the
support for Annamacharya Bhavana Vahini run by Dr.
Shobha Raju. Workshop followed by concert would not

17 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

have been possible without the initiative and CHINTAPALLI, Lavanya Petchetti, Swara
extraordinary help from TANA
Satwika Prabha, Riya Mallavarapu, Megha
Treasurer Ravi Potluri with the active
support from Regional Coordinator Nagaraju Mallavarapu, Shruthika Chebrolu, Pranav
Nalajula, Sambaiah Kotapati, Gopi Vagvala,
Balreddy and Ujwal Kasthala. Chivukula, Achyuth Chivukula, Sudiksha

TANA appreciates the sponsor New Padala, Abhinav Medi, Lalith Nookella,
York Life Insurance Mr. Ramji for his gen-
erous donation. TANA appreciates leader- Advitiya Raju, Ganesh Medi, Thanusree
ship of Hindu Temple of Delaware for help-
ing with the venue. Medi, Ravi Kiran, Harshitha Yanamandra,

Pensylannia workshop was coordinated Havisha Polamreddy, Sanjana Nookella.
and hosted by Hari & Radha Katakota sup-
ported by Krishna Nandamuri, Ravi Gudla- Delaware workshop coordinated by
valleti, Daya Raju, Suresh Yalamanchi,
Srinivas Chintapalli, Praveen Moganti, Sailu Sharma Saripalli and the following list of
Nookella, Savitha Raju, Sudha Musti and the
following list of students enrolled and trained students enrolled and trained in Delaware
in Pensylavnia workshop.
workshop.
Krishnakanth Katakota, Nityamukta
Gudlavalleti, Rachna Gali, Nandini Gali, Yashasvi Ponnaganti, Neha lingamallu,
Poojitha Medi, Dheeraj Yalamanchi, Sriya
Mognti, Neha Koganti, Khrishitha Nanda- Chandanasri Sagamreddy, Soumya Vadla-
muri, Harika CHINTAPALLI, Abhiram
mudi, Shilpa Nallajarla, Rahul Nallajarla,
‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 18
Siri Nallajarla, Anagha Kuricheti, Ishaan

Kolipaka, Naisha Kolipaka, Aishi Garimella,

Srilekha chandhana, Sudha Karpurapu,

Sriyansh Kolipaka, Padmaja Dongar,

Krishna Chinmai Dongar, Alekhya Veerama-

chineni, Anvitha Denduluri, Shravan Balaji,

Prerna Guduguntla, Puja Guduguntla,

Sahana Putcha, Pranavi Vovveti. b

19 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

8th Grade Student
Raised Funds for
Digital Classroom Project

TANA & AP Janmabhoomi is delighted to Ganesh Sai managed to raise an incred-
ible US$ 1,000 through his fundraising drive
share the story of an 8th grade student, Mr. at TANA Mid-Atlantic Regional Conference
Ganesh Sai Nalajula from Pennsylvania, on October 14th in Lansdale, Pennsylvania
United States, who lead the fundraising for and collected funds through many other
the AP Janmabhoomi Digitizing initiative of ways. With help of family, friends and com-
the Govt. of Andhra Pradesh. munity, Ganesh fulfilled his dream of digi-
tizing the classrooms of ZPHS Denuva-
Ganesh, a young boy, who spent early konda. He also graced the occasion by inau-
days of his childhood with his grandparents gurating the newly developed digital class-
in the village of Denuvakonda, Prakasam room at the school in Prakasam District,
District, heard his motherland’s calling when along with his proud grandparents.
he decided to do something for his village.
When Ganesh’s father, Sri Nagaraja Nalajula Ganesh was felicitated by local com-
told him about the AP Janmabhoomi project, munity and school for his charitable cause
Ganesh didn’t wait a second to start a and efforts. Young children were thrilled to
fundraiser to support the cause and ditize the see someone their age, who made his contri-
school in his village.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 20

bution towards their brighter
future. On asking Ganesh about
his future plans, he said “I will
continue to raise more funds and
support any cause that needs
help.” We are proud of young
children like Ganesh who like to
think about the less-privileged.

21 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

@&ÉT >√Ø\ ø£<∏ä

yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ y˚\÷]

|ü<˚fi¯¢ øÏ+<ä{Ïe÷≥.
‘=+uÛ…’˝À¢ eTT#·Ã≥>± eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Ä }] eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ mìïø£˝À¢ ∫‘·TÔ>±
z&çb˛sTTq yÓ÷≥÷s¡T düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT ø=‘·Ô X¯‘êã›+ yÓTT<ä\Tø±>±H˚ nÁ>∑Vü‰s¡+
ñ‘·Ôsêq ñqï <äøÏåD|ü⁄ M~Û yês¡T¶øÏ øöì‡\s¡T>± mìïø£j·÷´&ÉT. ªuÛÑ\÷¢ø£|ü⁄ |ü≥º+fÒ
düTã“j·T´Hêj·TT&ç<˚,μ nHêïs¡T }fiÀ¢ »q+.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 22

düTã“j·T´Hêj·TT&çπø ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~— >± b˛{° #˚sTT+#ês¡T. CÀ–|ü+‘·T\T HÓ>∑Z&ÉyÓTÆ‘˚
nqTe÷q+ ≈£L&Ü e∫Ã+~. ª#·÷dü÷Ô ñ+&É+&ç, HÓ>±Z&ÉT>±˙, ã‘·T≈£îJe⁄&Ü nqï≥Tº bÕ‹ø£ y√≥¢
dTü ã“jT· ´HêjT· T&˚ ]øö+≥TøÏ <säÛ ø¡ ±dTü Ô ô|&‘É ê&TÉ ,μ yÓTC≤]{°‘√ HÓ>±Z&ÉT. n~ ÄX¯Ãs¡´y˚T eT]! ªnÁ>∑
nì z&bç ˛sTTq ø±+–sπ dTü yêfiS¯ ,¢ øe£ T÷´ìwßü \º ÷, Vü‰s¡+ y√≥s¡¢+<äs¡÷ eTqyêfi‚¢ nqT≈£îHêï+ kÕsY!
&çbÕõ≥T¢ b˛sTTq Ç+&çô|+&Ó+≥÷¢, ˇø£fi‚¢${Ï- áeT<Ûä´ø±\+˝À eTqyêfi‚¢ nqT≈£îqï yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü
nìï s¡+>∑T\yêfi¯S¢ y˚fi≤ø√fi¯+ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT ‘Ó*$MT]b˛‘·THêïs¡T |ü+‘·T\T>±s¡÷,μ nì CÀ–
Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTT ¨sê¨Ø j·TT<ä∆+ #˚düTÔqï |ü+‘·T*ï Äj·Tq nq÷j·÷j·TT\+‘ê düeTT<ë
øöì‡˝Ÿ yÓT+ãs¡T¢- }]˝À bÕ‘· yÓ÷‘·Tãs¡T\T, sTT+#ês¡≥!
e÷J #Ó’s¡àq÷¢- n+<äs¡÷ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ me]øÏ
ø£≥ºô|{≤º˝À ˇø£ |ü{≤ºq ˇ|üŒ+<ëìøÏ sê˝Òø£ ‘·\ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ >∑T]+∫ ø°#·T˝≤≥\T yÓTT<ä˝…’
ø±j·T\T |ü>∑\>=≥Tº≈£îH˚+‘· es¡≈£L e#êÃs¡T. HÓ\ <ë{Ï+~. á >=&Ée\T Ç˝≤ kÕ>∑T‘·÷b˛‘˚,
∫es¡øÏ sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·«+ CÀø£´+ #˚düTø=ì, eT∞¢
eT∞¢ e÷J #Ó’s¡àHé CÀ–|ü+‘·T\Tì >∑qø£ m\ø£¸qT¢ ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+#·e#·TÃ. Ç+&ç
#Ó’s¡àHé>± #˚ùdÔ eTTì‡|ü˝Ÿ Ä|ò”düTøÏ n–Z ô|&É‘êqì ô|+&Ó+≥¢πø ø±<äT, ø±+Áπ>düTyêfi¯¢øÏ, ø£eT÷´ìwüߺ\ø°
ˇø£ bÕ‘· yÓ÷‘·Tã] {ÖHéVü‰˝À¢ ù|ø±&ÉT‘·÷ |ü_¢>±Z Ä uÛÑj·T+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. eT∞¢ mìïø£\+fÒ, Ç|ü&ÉT
|ü~eT+~‘√ nHêï&Éì e<ä+‹. H–Ó qZ yêfi+¢¯ <]ä ø° uÀ˝&… TÉ &ãÉ T“ KsT¡ Ã. ô|>’ ±, KsT¡ Ã
ô|{ϺHê ‹]– mìïø£e⁄‘êeTqï >±´s¡+{° @$T{Ï?
n+<äT≈£î ø±s¡D+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ä }fiÀ¢ yÓ+≥H˚ mìïø£˝§ùdÔ CÀ–|ü+‘·T\T d”≥Tπø eTT|ü
eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T m|ü&ÉT »]–Hê ø±+Áπ>düT sêe#·TÃ.
yêfiS¯ ,¢ øe£ T÷´ìdTü \º ÷ #s’Ó à¡ Hé |<ü $ä ø√d+ü ø±{≤&¢ TÉ
ø√e&É+ ÄqyêsTTr. bÕ‹πøfi¯¢ì+N, CÀ–|ü+‘·T\T ákÕ] dTü ã“jT· ´ HêjT· T&ç dTü &ç ‹]–+<äì
nÁ>∑Vü‰s¡+ yês¡T¶ qT+∫ øöì‡\sY>± b˛{° ˝Òø£+&Ü #Ó|üø√yê*. ˇ+{Ï|æ*¢˝≤ ‘·≥düú+>± ≈£Ls¡TÃqï
Ç+&ôç |+&+Ó ≥T>± mìïøj£ T˚ ´yê&TÉ . e÷DøÏ ´£ + ø∞Ï ¢ dTü ã“jT· ´HêjT· T&TÉ ì eTTìd|æ ˝ü Ÿ #s’Ó à¡ H>é ± #jÓ T· ´
ø=≥Tº ¬ø<äTs¡T>∑T+&Ü e+‘Óq >∑≥TºMT<ä ≈£Ls=Ãì &ÜìøÏ yÓTT‘·Ô+MT<ä nìï esêZ\yêfi¯S¢ sêJ|ü&ܶs¡T.
øπ |ºü‡Hé d>æ s¬∑ ≥T¢ ø±\Td÷ü Ô ≈L£ #T· Hy˚ ê&TÉ , e#Ã˚ b˛jT˚ CÀ–|+ü ‘T· ˝Ò eT<´äÛ e]‘Ô «· + #d˚ æ dTü ã“jT· ´HêjT· T&ç
yêfi¯¢q+<ä]˙ ÄbÕ´j·T+>± |ü\ø£]dü÷Ô! nìï ù|s¡T Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. |æ≥ºb˛s¡T, |æ≥ºb˛s¡T |æ*¢
Á>÷∑ |⁄ü \yêfiS¯ ¢ ø={≤&¢ TÉ ø=ì ∫e]øÏ CÀ–|+ü ‘T· \TH˚ r]Ã+<äqï≥Tº, nqTø√ø£+&Ü yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>±
#Ó’s¡àHé #˚ùdyêfi¯ó¢. nsTT‘˚, ákÕ] eT≥T≈£î øöì‡\s¡T>± mìïø£sTTq yÓ÷≥÷s¡T düTã“j·T´
eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ˇø£ cÕe⁄ø±s¡T>±]ì }fiÀ¢ HêjT· T&TÉ ñqï≥T+º &ç Ä }]øÏ eTTì‡|˝ü Ÿ #s’ÓÛ à¡ Hé
≈£Ls¡>±j·T\ es¡Ôø£dü+|òüT+ yêfi¯ó¢ |ü⁄\¢\T ô|{Ϻ nj·÷´&ÉT.
møÿÏ +∫ CÀ–|+ü ‘T· \TøÏ m<Tä sT¡ >± Ç+&ôç |+&+Ó ≥T
Ä }] >∑T]+∫ MT≈£î ø=+#Ó+ $|ü⁄\+>±
#ÓbÕŒ*.

ns¡yÓ’ @fi¯ó¢>± nyÓT]ø±˝À ñ+≥Tqï y˚\÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ j·÷uÛ…’ ô|’>± ø£<∏ä\T
sêdæs¬ +&TÉ ø<£ ë∏ d+ü |⁄ü {≤\T|Á #ü T· ]+#êsT¡ .q÷´øj¢Ï T· sYdô +’ {dÏ tºnsTTqMsT¡ mH√ï
kÕVæ≤‘·´ yê´kÕ\T sêXÊs¡T. ˇ]j·÷ ‘Ó*dæq Ms¡T kÂuÛ≤>∑´ $TÁX¯ ø£$‘ê«ìï
‘\Ó T>T∑ ˝ÀnqTdèü »q#X˚ ÊsT¡ .C≤]j® ÷· ˝Àìn{≤+¢ {≤<>ä ]Z∑ <Tä \T‘˝Y À ìyêd+ü .

23 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT <äøÏåD|ü⁄ M~Û ìjÓ÷ yÓTTø£ÿ˝Ò ˝Òe⁄, n+‘˚. Ä >√Ø\ <ä–Zπs eT{Ϻs√&ÉT¶
»ø£es¡Z+ ì+∫ mìïø£j·÷´&Éì #ÓbÕŒqT ø£<ä÷! ¬s+&ÉT N*ø£˝…’b˛‘·T+~. ˇø£ s√&ÉT¶ m&ÉeT|üø£ÿøÏ,
<äøÏåD|ü⁄ M~Û nH˚~ ˇø£ M~Û ø±<äT. }]˝À n<=ø£ eTs√ s√&ÉT¶ ≈£î&ç |üø£ÿø°. á eT<Ûä´˝À @&ÉT >√Ø\T!
ù|≥. ˇø£ düãs¡T“. n˝≤¢π> ‘·÷s¡TŒ M~Û, |ü&ÉeTs¡ Ä ÁbÕ+‘êìï $e÷q+ MT<ä qT+∫ bòı{À rdæ
MBÛ ≈£L&Ü ñHêïsTT. n$ ≈£L&Ü Ä ô|<ä÷›]øÏ #·÷|æùdÔ, n#·Ã+>±- ˇø£|ü&ÉT Væ≤|”Œ\T yÓTfiÀ¢
düãs¡T“˝Ò. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ düãs¡T“\T ˝Òø£b˛‘˚ y˚düT≈£îH˚ |”dt dæ+ã˝Ÿ˝≤>±H√ u…+õ ø±s¡T VüQ&é
ndü\T Ä ePπs ñ+&É<äT. eT] m+<äTø£H√ ‘Ó* MT<ä ÄuÛÑs¡D+˝≤>±H√ ø£q|ü&ÉT‘·T+~. Ç+»˙s¡T
j·T<äT— ñ‘·Ôs¡|ü⁄ M<Û˚ ˝Ò<äT Ä }fiÀ¢! Á&ÜsTT+>∑T ^ùdÔ düTHêï˝À Ç]øÏ+∫q Ç+^¢wüß
nø£ås¡+ ªy…’μ˝≤ ñ+≥T+~. Ä eT{Ϻ s√&ÉT¶ ∫es¡
<øä DåÏ |⁄ü M~˝Û ÀøÏ $TeTà*ï rdTü ø¬ fi¢‚ eT{sºÏ √&TÉ ¶ m&ÉeT |üø£ÿq ñqï eT+&ÉTyê ˝À–* düTã“j·T´
p≥T$T\T¢ ¬ø<äTs¡T>± ø±\e MT<ä ø£Ás¡ e+‘Óq HêjT· T&ç Ç\T.¢ dTü ã“jT· ´HêjT· T&ç eTT‘ê‘Ô · ø{£ qºÏ
<ë≥+>±H˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Ä eT{Ϻ s√&ÉT¶ eTVü‰ Ç\T¢. eT÷&ÉT ‘·sê\ yÓ÷≥÷s¡T yê] #·]Á‘· ñqï
nsTT‘˚ eT÷&TÉ e+<\ä >C∑ ≤\ bı&eÉ ⁄+≥T+<y˚ ÷Ó , Ç\T¢. Ç|ü&ÉT eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé>±] Ç\T¢. #ÛÓ’s¡àHé
n+‘˚! dü&ÓHé>± Ä s√&ÉT¶ Ä–b˛‘·T+~. ø±s¡D+ >±] Ç+{Ï <=&ç¶>∑Te÷àìøÏ m<äTs¡T>∑T+&Ü @&ÉT
m<äTs¡T>∑T+&Ü ñqï @&ÉT >√Ø\T. eTT+<äTqï >√Ø\T.
eT÷&ÉT >√Ø\T ãVüQXÊ eT÷&É&ÉT>∑T\ m‘·TÔ+
{≤sTT. yê{Ï yÓqø±˝Ò ñqï eT÷&ÉT >√Ø\T ø±düÔ #Ó’s¡àHé nsTTq yêsêìø£˝≤¢ düTã“j·T´
ô|<$›ä . nìï+{øÏ H£ êï yqÓ ø±\ ñqï >√Ø ◊<&ä TÉ >T∑ \ Hêj·TT&ÉT }] M<ÛäT\ìï+{Ïø° ø=‘·Ô sê≥ã\¢\T-
ô|’H˚ ñ+≥T+~. ny˚$T{À #Óù|Œ es¡≈£L ø=‘·Ô ‘Ó\¢{Ï nø£åsê\‘√ Ä≈£î|ü#·Ã sê≥ã\¢\T- ø£{Ϻ+
yêfie¢Ë «]ø° n$ >√Ø\T nì ‘*Ó jT· e⁄. n$ >√Ø˝≤¢ #ê\ì rsêàì+#ê&ÉT. }] »q+ X¯u≤wt n+fÒ
ø£q|ü&Ée⁄. #·÷&É{≤ìøÏ n#·Ã+>± eTq ô|s¡≥¢˝À X¯u≤wt nHêïs¡T. øöì‡˝À¢ me&ÉT e÷Á‘·+ ø±<äq
düTqï+‘√ ø£{Ϻq ‘·T\dæø√≥˝≤¢ ñ+{≤sTT— ‘·T\dæ >∑\&ÉT?

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 24 #Ó’s¡àHé>±] Á|üD≤[¬ø’‘˚ u≤>±H˚ ñqï~ ø±˙,
|ü⁄]{À¢H˚ dü+~Û ø={Ϻ+<ë nqï≥Tº¢ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚
Çã“+~ e∫à |&ü +ç ~. Ä }fiÀ¢ #ê˝≤ s√&ø¢É Ï ô|{qºÏ
ù|sπ M¢ ˝eÒ ⁄, n˙ï ø=+&É >T∑ sT¡ ˝Ô Ò ‘|· Œü . ñ<ëV≤ü sD¡ ø,Ï
»HêìøÏ u≤>± n\yê≥sTTb˛sTTq ô|<ä› s√&ÉT¢-
ÄdüŒÁ‹ M~Û, ùdºwüqT M~Û, #˚|ü\ ãC≤s¡T s√&ÉT¶,
ãdTü ‡kÕ+º &é M~,Û s¬ d’ $t T\T¢ M~,Û |eü sY Áô|dTü ‡ M~,Û
ø£¢ãT“ M~Û, •yê\j·T+ dü+<äT, e¬>’sê! Ç˝≤+{Ï
M<TäÛ \ ù|s˙¢¡ ï e÷sêÃ\ì ø=+<sä T¡ øöì‡˝Ÿ yTÓ +ãsT¡ ¢
|ü≥Tºã{≤ºs¡T. á s√&ÉT¶\ìï+{Ïø° yêfi¯¢øÏwüºyÓTÆq
sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ù|s¡T¢ ô|&É<ëeTì dü÷∫+
#·&É+ yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. #˚|ü\ ãC≤s¡T M~ÛøÏ Ç+~sê
>±+BÛ M~Û nì, ¬s’dt$T\T¢ M~ÛøÏ ˝…ìHé M~Û n˙,
ÄdüŒÁ‹ s√&ÉT¶ì n+uÒ<äÿsY M~Û>±q÷ e÷sêÃ\ì
s¡ø£s¡ø±\ e÷s¡TŒ\T dü÷∫+#·&É+‘√ øöì‡˝À¢ ø£\

ø£\+ yÓTT<ä\sTT´+~. düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT á ô|{≤º\ì rsêàì+#ês¡T. á e÷]Œ&ç düTã“j·T´
$wüj·T+˝À e÷Á‘·+ #ê˝≤ ô|<ä›eTìwæ ‘·s¡Vü‰>± Hêj·TT&çøÏ düT‘·sêeT÷ Çwüº+ ˝Ò<äT. ªª}fiÀ¢ MTs¡T
e´eVü≤]+#ê&ÉT. ªªMTs¡T @ ù|s¡T ô|{ϺHê }fiÀ¢ @ M~Û ù|sT¡ e÷sT¡ Ã≈î£ Hêï Hq˚ T nu´ÑÛ +‘s· +¡ ô|≥≥º
»q+ #˚|ü\ãC≤s¡T M~Ûì #˚|ü\ãC≤s¡T M<ÛäH˚ ˝<¢Ò Tä . @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä ù|sT¡ @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä >±
n+{≤s¡T. ô|’>±, Ä M~Û˝À ñqï Çfi¯¢yêfi¯ó¢ MTs¡T ñ+#ê*‡+<˚. e÷s¡Ã&ÜìøÏ H˚qT #·∫ÃHê ˇ|ü
#Óù|Œ e÷s¡TŒøÏ ˇ|üø√ø£b˛e#·Tà ≈£L&ÜqT!μμ nì ø√qT,μμ nì |ü≥Tºã{≤º&ÉT. #ê˝≤eT+~ øöì‡˝Ÿ
q#·ÃC…|üŒuÀj·÷&ÉT. ø±˙ me&É÷ düTã“j·T´ yÓT+ãs¡¢øÏ ÄX¯Ãs¡´+ y˚dæ+~. ‘·q Ç+{Ï ù|s¡T‘√
HêjT· T&TÉ e÷≥ U≤‘s· T¡ #jÓ T· ´˝<Ò Tä . yêfi¢¯ eT+≈î£ dü+<äT ù|s¡T e÷s¡T<ë›eTqT≈£îHêï e<ä›+≥THêï
|ü≥Tº e<ä˝Ò¢<äT. ªª}! düπs, n{≤¢π> ø±ìj·T´+&ç,μμ &˚$T{≤ nì nqTe÷q+ ≈£L&Ü e∫Ã+~.
nì ô|’øÏ ˇ|üø=ì ªMT Ks¡àμ nì eTqdüT˝À nqT
ø=ì düs¡T›≈£îHêï&ÉT. @&ÉT >√Ø\ >∑T]+∫ eT] ø±düÔ |üPs¡«ø£<∏ä
#bÓ ÕŒ*. mìï d+ü e‘‡· sê\ qT+N Ä >√Ø\T nøÿ£ &É
<äøÏåD|ü⁄ M~Û ¬øfi‚¢ s√&ÉT¶ >∑T]+∫ #ÓbÕŒqT ñHêïjÓ÷ K∫Ñ·+>± me&çø° ‘Ó*j·T<äT.
ø£<ä÷! Ä }] »HêuÛ≤ n+‘·{Ïø°, |æ˝≤¢C…˝≤¢ düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT eTT‘êÔ‘· Ç\T¢ ø£≥Tºø√ø£
n+<]ä ø,° n~ @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä >± ‘\Ó TdTü . MTsT¡ |üPs¡«+qT+#˚ nø£ÿ&É @&ÉT >√Ø\T ñHêïj·Tì
‘÷· s¡TŒ M~ÛøÏ yÓfi≤¢ \Hêï, |&ü eÉ Ts¡ M~øÛ Ï yfiÓ ≤\¢ Hêï yê<äT. m+<äTø£+fÒ n|üŒ{À¢ <äøÏåD|ü⁄ M~Û nH˚ ù|fÒ
@&ÉT >√Ø\ dü+<äT MT+#˚ yÓfi≤¢*. ¬s’\T ùdºwüqT˝À ˝Ò<äT. »HêuÛ≤ ô|]–+~, <ëì‘√bÕ≥T }s¡T
ù|dæ+»s¡T ã+&ç ~– ª‘·÷s¡TŒ M~Û¬øfi≤¢*. ˙≈£î ‘·÷s¡TŒø°, |ü&ÉeTs¡ø° ô|]–+~. n≥T yÓfi¯¢{≤ìøÏ
‘Ó\TkÕ?μ nì @ ]øå± yê&çqHêï n&ç– #·÷&É+&ç. y˚dæq ¬s+&ÉT s√&É÷¢, n+fÒ ‘·÷s¡TŒ M~Û¬øfi‚¢ s√&É÷¶,
ªn<˚{Ï u≤ã÷! @&ÉT>√Ø\ dü+<äTøÏ m&É+ |üø£ÿ¬øfi‚¢ |&ü eÉ Ts¡ M~ø¬Û fi¢‚ s√&÷É ,¶ Ä >√Ø\ |øü ÿ£ qT+#˚ yX˚ ÊsT¡ .
s√&˚¶ ‘·÷s¡T |”~ÛøÏ rdæ¬øfi≤Ô~! n+‘·e÷Á‘·+ ‘Ó˝≤› n+‘˚ ø±<äT. @&ÉT >√Ø\ dü+<äT˝À ø±|üs¡+ ñqï
u≤ã÷!μ nì nqøb£ ˛‘,˚ Ä ]ø±å yê&TÉ Ä }sT¡ yê&TÉ yêfie¢Ë s√ ˇøfi£ ó¯ ¢ |ìü ø≥£ Tøº =ì Ä @&TÉ >√Ø\ #T· ≥÷º
ø±<äqï e÷fÒ! ndü\T $wüj·T+ @$T≥+fÒ, Á|ü‹ >∑&ç¶ ø√sTT+#·&É+, n&ÉbÕ ‘·&ÉbÕ >√Ø\øÏ yÓ\¢
]øå±yê&çø° Ä }fiÀ¢ @&ÉT>√Ø\ dü+<äT ‘Ó\TdüT. ys˚ TT+#&· +É #ù˚ dyêfió¯ .¢ n|ü &|É ü &TÉ eTT+<Tä >√Ø
Ä{À]øå±\ yêfi¯¢sTT‘˚ Ä>∑s¡T ø±˙, ôd’øÏ˝Ÿ ]øå±\ m<äTs¡T>± ˇø£ ÄeTT<ä+ B|ü+ ≈£L&Ü yÓ*–+∫
yêfi¯ó¢ e÷Á‘·+ Ä >√Ø\ <ä–Zs¡øÏ sê>±H˚ ã+&ç ~– ô|fÒºyêfi¯¢≥! $X‚wü+ @$T≥+fÒ, Ä dü+<äT˝À>±˙,
q&ç|æ+#·Tø=ì b˛‘ês¡T— ‘·÷s¡TŒ M~Û ¬øfi≤¢\Hêï, Ä #·T≥Tº|üø£ÿ\>±˙ eTTdü˝≤àqT Ç\T¢ ˇø£ÿ{Ï
|ü&ÉeTs¡ M~Û ¬øfi≤¢\Hêï! ≈£L&Ü ˝Ò<äT. nB $∫Á‘·+. Ç<ä+‘ê ôdô|º+ãsY 11,
2001øÏ eTT+<äT s√E\ ø£<∏ä.
düTã“j·T´ Hêj·TT&ÉT #Ó’s¡àHé ø±ø£b˛‘˚ @&ÉT
>√Ø\ dü+<äT Á|üdüπøÔ e#˚Ã~ ø±<äT. @&ÉT >√Ø\ áeT<Ûä´ ø±\+˝À Ä >√Ø\ u≤>√>∑T\T
dü+<äTøÏ @ ù|s¡T ô|{≤º© nì ‘·s¡®q uÛÑs¡®q yÓTT<ä\ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï yê&ÉT˝Ò&ÉT. nÁX¯<ä∆ ø±ø£b˛sTTHê
sTT´+~. eT÷&TÉ ‘s· ê\ y÷Ó ≥÷sT¡ yêsT¡ Ä d+ü <Tä uÛÑj·T+ nsTT ñ+&Ü*. >√Ø\ì eTT+#˚dü÷Ô
˝ÀH˚ ñHêïs¡T, n+<äT˝Àq÷ düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT ì\Ty‘Ó T· qÔ >&∑ ¶ç ô|]– b˛sTT+~. nìï >√Ø\ MT<ë
#s’Ó à¡ Hé nj÷· ´&jÉ TÓ ´! n+<Tä øì£ @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä m+&çq yêq #ê]ø£\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT.
ù|s¡T yÓ÷≥÷s¡T yê] M~Û nì e÷]ùdÔ u≤>∑T+ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT >√Ø\ >√&É\ ô|’q ;≥\T ≈£L&Ü
≥T+<ìä ø=+<sä T¡ øöì‡˝Ÿ yTÓ +ãsT¡ ¢ Á|‹ü bÕ~+#êsT¡ . |ü&ܶsTT. #·÷&É{≤ìøÏ ndüVü≤´+>± ‘·j·÷s¡
yÓ÷≥÷s¡T yê] M~Û nì ô|<ä› Ä≈£î|ü#·Ã sê≥ã\¢ j·÷´sTT. #ÛÓ’s¡àHé>±] Ç+{Ï dü+<äT˝À, Äj·Tq

25 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Ç+{ÏøÏ m<äTs¡T>± bÕ&ÉT|ü&ɶ >√Ø\T @$T{Ï? ~wæº yÓTT<ä\sTT´+~. @&ÉT >√Ø\ >∑T]+∫ ‘Ó\T>∑T
|&æ ‘É ˝· ≤?¢ nì nøÿ£ &qÉ T+∫ Ä >√Ø\T ‘$· «rùddæ <˚X¯eT+‘ê ‘Ó*dæb˛sTT+~. >√Ø\T ñqï#√fÒ
ñ‘sÔ· êq @{Ï |øü ÿ£ q ô|&‘ç ˚ u≤>T∑ +≥T<ìä ˝ÀbÕsTT ñ+#ê˝≤ e<ë› nì sêÅwyºü ê´|+Ôü >± |Áü ‹ø˝£ À¢ yê<√|ü
ø±Ø>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï øöì‡˝Ÿ yÓT+ãs¡T¢ ≈£L&Ü yê<ë\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. @&ÉT >√Ø\‘√ bÕ≥T
˝Òø£b˛˝Ò<äT. n+<äT≈£î ãj·T≥ qT+∫ e÷sê«&û\ düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT ù|s¡T- düTã“j·T´Hêj·TT&ç
eT<䛑·T ≈£L&Ü edüTÔqï<äì |ü⁄ø±s¡T! n˝≤ >√Ø\T u§eTà‘√ düVü‰- ù||üs¡¢˝ÀøÏ møÏÿ+~. düTã“j·T´
‘$· « rdæ eTs√#√≥ ø≥£ &º ÜìøÏ sêÅwºü Á|uü TÑÛ ‘«· + n&TÉ ¶ Hêj·TT&ç nuÛÑ´+‘·sêìï düeT]údü÷Ô ˇø£ Ç+^¢wüß
|ü&ÉT‘·T+<˚yÓ÷qï uÛÑj·T+ ≈£L&Ü ˝Òø£+&Ü Á|ü#ês¡+ |üÁ‹ø£, düTã“j·T´Hêj·TT&çì @πødü÷Ô ˇø£ ‘Ó\T>∑T
yÓTT<ä\sTT´+~. |üÁ‹ø± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑≥+‘√ >√Ø\ >√\ C≤rj·T
kÕúsTT¬øøÏÿ+~. ø√‹|ü⁄+&ÉT ÁãVü≤àsêø£ådæ nsTT´+~.
yÓ÷≥÷s¡T yê] M~Û>± @&ÉT >√Ø\ dü+<äT
ù|s¡T e÷s¡Ã&ÜìøÏ düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT nuÛÑ´+ dTü ã“jT· ´HêjT· T&TÉ }fiÀ¢ Ä&|É \æ \¢ ø±˝õÒ
‘·s¡+ ô|≥º&É+‘√ }] »HêuÛ≤˝À ø=+<ä]øÏ u≤>± ˝À V≤æ dغü ˝ø… ã ss¡ Y \øàå£ qï>±]‘√ eT+‘H· ê\T ÁbÕs+¡
q∫Ã+~. eTTK´+>± ≈î£ Ásø¡ ±sT¡ ø!Ï yêfiø¢¯ Ï dTü ã“jT· ´ _Û+#ê&ÉT. \ø£åàqï>±s¡T Ä©|òüTsY $X¯«$<ë´\j·T+
Hêj·TT&ç MT<ä >ös¡e+ ô|]–+~. ªe÷ y√≥T qT+∫ &Üøs㧜 ≥T |{ü ≤º d+ü bÕ~+#ê&TÉ . á >√Ø\T
dTü ã“jT· ´HêjT· T&øπç μ nì ‘\Ó ¢ n≥\º MT<ä ‘êsT¡ ‘√ }fiÀ¢ mìï dü+e‘·‡sê\ qT+N ñHêïjÓ÷ |ü]
sêdæ, nø£ÿ&Éø£ÿ&É M<ÛäT˝À¢ #Ó≥¢øÏ ø£{≤ºs¡T ≈£L&Ü! XÀ<qäÛ #jÓ T· ´eTì \øàå£ qï>±]ì |⁄ü se¡ ÷sTT+#ê&TÉ ,
nsTT‘,˚ Mfi˝¢¯ À¢ me]ø° y√≥TV≤ü ≈î£ ÿ ñqï≥Tº ˝<Ò Tä . düTã“j·T´ Hêj·TT&ÉT. n|üŒ{Ïì+N Á|ü‹s√p
ø±˙, Ä d+ü <Tä ù|sT¡ @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä >±H˚ ñ+#ê kÕjT· +Á‘+· , ø㢣 T“ ø¬ fi{¢¯ ≤ìøÏ ã<Tä \T \øàå£ qï >±sT¡
\ì |ü≥Tºã{Ϻq düTã“j·T´Hêj·TT&ç ‘·s¡Vü‰ ô|’ dTü ã“jT· ´HêjT· T&ç Ç+{øÏ Ï sêe&+É yTÓ T<˝ä {… ≤sº T¡ .
#·<äTe⁄\T #·<äTe⁄≈£îqï ø=+‘·eT+~øÏ @e÷Á‘·+ á yês¡Ô }fiÀ¢ >∑T|üeT+~. |ü]XÀ<Ûäq dü+>∑‘˚yÓ÷
q#÷ ˝<Ò Tä . @&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä ù|sT¡ ‘ø· Då£ + e÷sêà ø±ì, düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT e÷Á‘·+ <ÛÓ’s¡´+ |ü⁄+E
\ì, Ä ù|s¡T ñ+#·&É+ }]πø nÁ|ü‹wüº nì ≈î£ Hêï&TÉ . ª@&TÉ >√Ø\T Ä ÁbÕ+‘+· ˝À ø=ìï e+<\ä
‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£\øÏ, Ç+^¢wüß ~q|üÁ‹ø£\ø° @fi¯¢ qT+N ñHêïj·Tì, πø+Á<ä |ü⁄sêedüTÔXÊKyês¡T
Á|dü Tü ‘Ô · Á||ü +ü #· sê»øj° T· |]ü d‘úæ T· \ì ñ<Vä ≤ü ]d÷ü Ô >∑qø£ |ü]XÀ~ÛùdÔ á >√Ø\T ãVüQXÊ Ws¡+>∑CÒãT
ñ‘sÔ· ê\T sêjT· &+É yTÓ T<\ä Tô|{≤sº T¡ . <ë+‘√ ù|sT¡ ø±\+˝ÀH˚ á }]˝À yÓ*dæ ñ+{≤j·Tì s¡TE
e÷sêÃ\ì eT+≈£î |ü≥Tº |ü{Ϻq øöì‡˝Ÿ yÓT+ãs¡¢øÏ, ee⁄‘·T+<ä˙, Ç|ü&ÉT yê{Ïì ø£~*+#·&É+ <Ûäs¡à+
>√Ø\T nø£ÿ&Éì+∫ m‘˚Ôj·÷\ì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï ø±<˙ä ,μ |Áü ‹ø˝£ À¢ sêsTT+#ê&TÉ . eTTK´+>± Ç+^w¢ ßü
»HêìøÏ á ñ‘·Ôsê\T u≤>± eT<䛋#êÃsTT. s¡uÛÑdü |üÁ‹ø£˝À¢! n+‘·{Ï‘√ Ä>∑˝Ò<äT. ªÄ @&ÉT >√Ø\ì
ô|<ä›<äsTT´+~— n–ï˝À Ä»´+ b˛dæq≥Tº! n|üŒ{Ï u≤>∑T#˚dæ, yÓ\¢ y˚dæ #·T≥÷º X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ, n+<ä+>±
<ëø± Á|üXÊ+‘·+>± ñqï Ä }fiÀ¢ >√Ø\ n\»&ç *+≈î£ \ >=\TdTü ÁbÕø±s+¡ >± ø≥£ &º +É eTTìdbæ Õ*{°

j·TTe s¡#·sTT‘·\ s¡#·q\≈£î ÄVü‰«q+

ôV’≤dü÷ÿ\T, ø±˝Òõ $<ë´s¡T∆˝…’q ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· qT+∫ ø£<∏ä\T, ø£$‘·\T, yê´kÕ\T
ÄVü‰«ìdüTÔHêï+. ‘Ó\T>∑T˝À ø±˙, Ç+^¢wüß˝À ø±˙ sêj·Te#·TÃ.
$esê\≈£î: [email protected]

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 26

u≤<Ûä´‘·. @&ÉT >√Ø\ dü+<äT ù|s¡T e÷s¡Ã&É+ ‘·|ü. ªªÇ~>√ dTü ã“jT· ´HêjT· T&÷É ! Mfió¯ ¢ eTT>T∑ sZ ÷¡
Á|Cü ≤_ÁÛ bÕj÷· ìøÏ e´‹sπ ø+£ , H‹’Ó ø+£ >± nHê´jT· +,μ ˙‘√ e÷{≤¢&É‘êeTì e÷ Ç+{Ïø=#êÃs¡T. H˚qT Mfi¯¢
nì nì Á|ü#ês¡+ #Ój·T´&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. ø<£ +ä∏ ‘ê $Hêï. qTe⁄« ≈L£ &Ü $q&+É eT+∫~,μ nì
#·T≥Tº|üø£ÿ\ }fi¯¢˝À¢ ñqï kÕúìø£ |üÁ‹ø£\ yêfi¯¢ì CÀ–|ü+‘·T\T yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT.
|æ*∫ Ç+≥s¡÷«´*#êÃ&ÉT. ø√sYº Á|üø£≥q\T ‘·|üŒ
eT]+πøMT n#·Tà yÓj·T´ì ˇø£ kÕúìø£ |üÁ‹ø£˝À ªHêj·TT&ÉT>±s¡÷! MTs¡+fÒ e÷≈£î XÊHê
es¡dü>± yê´kÕ\T sêsTT+#ê&ÉT. >ös¡e+ ñHêï~. eT] á >√Ø\T...μμ yêfi¯¢ e÷≥
|üP]Ôø±ø£eTT+<˚ düTã“j·T´Hêj·TT&ÉT n+<äT
ª}] eT<Ûä´ yÓ*dæq @&ÉT >√Ø\T- Ws¡+>∑ ≈£îHêï&ÉT.
CÒãT ø±\+Hê{Ï >√Ø\T!μ nì ¬s’˝Ò«ùdºwüqT˝ÀqT,
ãdTü ‡kÕ+º &TÉ ˝Àq÷ ã\\¢ T ô|{,ºÏ |Áü‹ø˝£ À¢ yù˚ dÔ eTq ªªMTs¡T ‘·+¬>fi¯¢bÕ&ÉT ‘√fi¯¢cÕ|ü⁄\ \;“
}]øÏ ≥÷]»+ eTTeTàs¡+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. kÕsTTãT\T ø±<ä÷! MT≈£L á >√Ø\ø° dü+ã+<Ûä+
Ç+‘·≈£îeTT+<äT eTq }]øÏ me&É÷ e#˚à yê&ÉT @$T{Ï?μμ nì ì\Bdæ n&ç>±&ÉT.
ø±<äT— Ç|ü&ÉT \ø£å\ø=B› »q+ ekÕÔs¡T. yê´bÕs¡+
m+‘·>± ô|s¡T>∑T‘·T+<√ Ä˝À∫+#·+&ç, nì |ü_¢ø˘ ªªÄ >√Ø\T e÷ |Pü Ø«≈î£ \yq˚ ≥ u≤ã÷! XÊHê
MT{Ï+>∑T˝À¢, dü÷ÿfi¯¢˝À¢, ø±˝ÒJ˝À¢ ñ|üHê´kÕ\T ø±\+ øÏ‘·+ ‘√fi¯¢cÕ|ü⁄\T MT bı*y˚Ts¡˝À¢H˚ ñ+&˚
Çe«&É+‘√, >√Ø\T m‘ÓÔj·T´eTH˚ Á|ü#êsêìøÏ e+≥. Ç≥T|üø£ÿ MT »HêuÛ≤ ô|]–+~. n|ü&ÉT
eT<‹›ä #Ã˚ yê´bÕsd¡ Tü \Ô >=+‘T· ˝À¢ y\Ó ø±ÿjT· |&ü +ç e÷ y√fi¯¢øÏ @{Ïø£e‘·\ ‘√fi¯¢ cÕ|ü⁄\T ø£≥Tºø√&ÜìøÏ
<Hä ˚ #bÓ ÕŒ*. dTü ã“jT· ´HêjT· T&TÉ ‘q· d«ü +‘· KsT¡ à eTTì‡bÕ*{° düú\+ ÇùdÔ, e÷yêfi¯ó¢ nø£ÿ&ÉøÏ
‘√ Ä >√Ø\ #T· ≥÷º d\úü + u≤>T∑ #s˚ TT+#&· +É yTÓ T<ä bıj˚T´s¡T. Ç|ü&ÉT |ü+‘·T\T>±s¡T |ü~eT+~‘√
˝f… &ºÒ TÉ . ª@&TÉ >√Ø\ d+ü <Tä μ nì yTÓ T≥yº TÓ T<{ä Ï sê≥ e÷{≤&ç e÷≈£î @{Ï m&É+ |üø£ÿq @&ÉT mø£sê\
ã\¢, Ä≈£î|ü#·Ã ô|<ä› sê≥ã\¢, ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T H˚\ Ç|æŒkÕÔeHêïs¡T. e÷y√fi¯¢ >√Ø\T nø£ÿ&ç¬ø‹Ô¬ø[¢
#˚sTT+#ê&ÉT. }]˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï sê≥ã\¢ b˛‘˚ n+<ä]ø° u≤>∑T+≥T+~. >=&Ée˝…+<äT≈£î
ª@&ÉT >√Ø\ dü+<äTμ e#˚à HÓ\ |ü~ùV≤H√‘êØKTq
ÁbÕs¡+ uÛÀ‘·‡e+ #˚düTÔHêï+ nì }fiÀ¢ <ä+&√sê
≈£L&Ü y˚sTT+#ê&ÉT. n˝≤¢ #·÷dü÷Ô ñ+&É>±H˚,
düTã“j·T´Hêj·TT&ç ù|s¡T nyÓT]ø± <ëø± bÕøÏ+~.
Vü≤sƒê‘·TÔ>± düTã“j·T´ Hêj·TT&ÉT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ
ôd*Á_{° nj·÷´&ÉT.

Ç˝≤ e⁄+&É>± ˇø£s√E kÕj·T+Á‘·+ CÀ–
|ü+‘·T\T ej·TdüTeT[¢q eTT>∑TZs¡T MTkÕ\T ˝Òì
>∑&ɶ|ü⁄ kÕsTTãT\ì yÓ+≥ô|≥Tºø=ì düTã“j·T´
Hêj·TT&ç Ç+{ÏøÏ e#êÃ&ÉT. ndü© kÕsTTãT
˝…efi¯ó¢? mø£ÿ&çì+∫ e#êÃs¡T? CÀ–|ü+‘·T\Tø° á
kÕsTTãT\ø° ùdïVü≤+ @$T{Ï? nì \ø£åàqï>±s¡T,
düTã“j·T´Hêj·TT&É÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T.

27 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

u≤ã÷!μμ nì #ÓbÕŒs¡T eTT>∑TZs¡÷ eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√. eT+&çb˛sTT+~. düTã“j·T´ Hêj·TT&ÉT @ sêj·T
ªª@$T{?° @{Ï m&+É |øü ÿ£ q @&øÓ s£ ê\ d\úü + u≤sê\øÏ ˝§+π>≥Tº ˝Ò&ÉT. yÓTT+&ç|òüT≥+. <ä+&√
bÕjT· + U≤jT· +. y+Ó ≥H˚ eTTì‡|˝ü Ÿ øöì‡˝Ÿ yTÓ +ã
mø£ÿ&ÉT+~? nø£ÿ&É ¬s+&ÉT øÏs¡kÕÔ˙ #·ØÃ\THêïsTT s¡¢+<äs¡÷ meTs¡®˙‡ düe÷y˚X¯+ y˚düT≈£îHêïs¡T.
ø£<ä÷? MTs¡T \;“ kÕsTTãT\T. MTs¡T ì»yÓTÆq dTü ã“jT· ´HêjT· T&ç MT<ä $XÊ«dsü êV≤æ ‘´· rsêàq+
eTTdü˝≤àqT\T ø±s¡T. $TeTà*ï qøÏ© kÕsTTãT @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+ #ês¡T. düTã“j·T´Hêj·TT&çì
\+{≤s¡T, e÷yêfi¯ó¢. ‘Ó*j·Tø£ n&ÉT>∑T‘·THêïqT, #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ qT+∫ ~+ù|XÊs¡T. düTã“j·T´
#Ó|üŒ+&ç. MT ‘·+¬>fi¯¢bÕ&ÉT˝À mìï >√Ø\THêïsTT? Hêj·TT&ç eT÷D≤ífi¯¢ eTT#·Ã{≤ r]b˛sTT+~.
\;“ kÕsTTãT\øÏ >√Ø\T ø£≥º&É+ H˚qT m|ü&É÷
$q˝Ò<äT. ndü\T ø£{Ϻq >√Ø\T m‘ÓÔj·T´&ÜìøÏ @ nsTT‘,˚ øöì‡˝Ÿ yêfiø¢¯ Ï ø=‘Ô· #s’ÓÛ à¡ Hìé mqTïø√e
eTTdü˝≤àq÷ ˇ|üø√&ÉT. MT Hê≥ø£+ Hê≈£î uÀ<Ûä &ÜìøÏ sêJ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. e÷eT÷˝Ò>±! HÓ\ ‹s¡>∑
|ü&É≥˝Ò¢<äT. Ç<˚<√ yÓ÷dü+, ≈£îeTà≈£îÿ. á @&ÉT ø£+&Ü sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ düsê›Ø®ì ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY
>√Ø\T ø£˙dü+ Hê\T>∑Te+<ä\ @fi¯¢ qT+N á M~Û >± y˚dæ øöì‡*ï ãs¡Ôs¡|òt #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïø° Ä }]øÏ
˝ÀH˚, Çø£ÿ&˚ ñHêïsTT. n$ Çø£ÿ&˚ ñ+&Ü*. ø£~ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ˝Òe⁄— s√&É¢øÏ ø=‘·Ô sê≥ã\¢\T
*+#·&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. @eT+&û \ø£åàqï>±s¡÷! ne⁄ sêH˚˝Ò<äT. dü]>∑<ë, @&ÉT >√Ø\ #·T≥÷º ‘·TeTà
q+{≤sê?μμ nì ÄjT· qy|˚ ⁄ü #÷· kÕ&TÉ , dTü ã“jT· ´ bı<ä\T e÷Á‘·+ $|üØ‘·+>± ô|]– ∫qï n&ç$˝≤
HêjT· T&TÉ . \øàå£ qï>±sT¡ øeÏ Tàq≈î£ +&Ü ≈î£ sT¡ ÃHêï&TÉ . ‘·j·÷s¡sTT´+~. Ç|ü&ÉT, ˇø£ÿ >√Ø ≈£L&Ü ô|’øÏ
ø£ì|æ+#·<äT. ø±ì, Ç|üŒ{Ïø° Á|ü‹ ]øå±yê&É÷ @&ÉT
CÀ–|ü+‘·T\T, \;“kÕsTTãT\÷ e∫Ãq >√Ø\ <ä–Zs¡øÏ sê>±H˚ ~– ]øå± q&ç|æ+#·Tø=H˚
<√eH˚ yÓfi≤¢s¡T. b˛‘ê&ÉT, ‘·÷s¡TŒ M~ÛøÏ, |ü&ÉeTs¡ M~Ûø°!

á ø£<∏ä $qï øöì‡˝Ÿ yÓ÷‘·Tãs¡T\øÏ efi¯ó¢

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 28

A train is approaching the railway station. Several necks are popping out and forward

to witness a heavy rhythmically growling diesel engine that is approaching in a beastly
slow motion as the ground under their feet shivers. People behind the frontlines are
running back and forth haphazardly trying to find a spot to safely board the train. Coo-
lies are following their owners in confusion not knowing where they want to settle. As
the train stops with a long hiss, and a jolt that passes from the front to the back of the
train like a wave, crowds are drawn to the train as if it is their last chance to escape from
the land of misery.

If there is one good thing the British have done for this country it is introducing
railways. Since then trains have become an integral part of our lives, so integral that

29 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

they evoke generations of mixed emotions whistle blows. Hidden emotions and feelings
and leaves oneself with a bit of nostalgia. A suddenly spurt out. An exchange of best
sound of a train - be it a ghostly whistle, trum- wishes, assurances of love, hugs and kisses,
pet, chugging or hissing - overwhelms one- overwhelming eye contacts, rolling tears and
self with ripples of thoughts and emotions several sorts of human expressions hold the
twirling back into their past. Sometimes it train back by grips. Coolies and food ven-
evokes fear, anxiety, and sorrow; sometimes dors are busy collecting money for their
curiosity, happiness and liberation. For some transactions and are jumping out of the train.
it is nothing more than another load of fish Hands are reaching out of the windows wav-
ready to be lifted from the ocean as they ing and assuring that they will be fine. The
warm up for another round of baiting to sell train picks up speed and the chasers on the
goods and services. An entire ecosystem has platform gradually give up. They remain star-
emerged surrounding trains. ing until the last bogie shows its back colored
in deep black filled with graffiti of hearts,
A couple of love birds are holding arrows, sickles, fists and party slogans - a
hands as they take one last look around. They concluding punchline summarizing the feel-
take a deep breath, trying to hold and pre- ings of all the souls it carries every day!
serve the memories and warmth of their
hometown as they defy caste and religious Suddenly there is a stench. Perhaps the
fences, eager to fly away to the edges of free- train is in the outskirts of the city. Stray dogs,
dom. An aged couple is overwhelmed with cows and pigs are busy plowing through
happiness as their son emerges out of the heaps of trash. Sewage canals are brimming
door of a train car and waves at them. They with discharge. The train accelerates as hu-
are however hiding a suspicion as to how man defecation alongside the railway tracks
long this happiness will last. A soldier is leav- takes a pause. A group of women laborers,
ing his pregnant wife behind to join back up striding by the tracks to reach their work site,
with his comrades at the frontier as she stares cover their faces in shame and giggle as an
at him helplessly, her tear glands completely ignorant diesel engine operator stands out-
dried up. A family is busy counting their lug- side his cabin showing off his male parts
gage, thoughts filling with mixed emotions shamelessly.

over being relocated. Someone in deep thoughts, seated by a
A beggar is clearing window observes electric poles fly by in
his throat to sing his regular intervals as they appear to pull the
lungs out and collect electric wires down, which continue to draw
alms either by im- upward again. Kids try to stretch their heads
pressing the passen- as far out as they can out of the windows,
gers or by torturing shielded by horizontal spokes, to see what is
them. Food vendors underneath as the train passes over a km long
are busy waving their bridge on a south Indian river, making fear-
hands to keep fruit somely slow and deep sounds of a drum fol-
flies off. lowed by a swoosh. An elderly person peers

A departing

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 30dæìe÷

düMTø£å ø±˙ á eT<Ûä´ $&ÉT<ä˝…’q >∑÷&ÛÉ#ê] dæìe÷
ø£qTeTs¡T¬>’q bÕ‘· >∑÷&ÛÉ#ê]ì eTs¡˝≤ ãj·T≥øÏ
Á|ü|+ü #· yê´|+Ôü >± V‰ü ©e⁄&é CyÒ TY ‡u≤+&é dìæ e÷\ rd+æ ~. Áù|ø≈å£ î£ *ï ~j∏ T˚ ≥s˝Y À d≥” ø¢ Ï n‘T· ≈î£ ÿH˝˚ ≤
#˚dæ+~. Vü‰©e⁄&é dæìe÷ >∑Ts¡TÔø=#˚Ã˝≤ #˚dæ+~.
≈î£ qï –sêø° #ê˝≤ m≈î£ ÿe. ø=ìï <Xä Êu≤\› T>± Ç+ø±
#ÓbÕŒ\+fÒ ø=ìï ‘·sê\T>± CÒyYT‡u≤+&é dæìe÷\T V”≤s√ n&É$ X‚wüß ≈£L]Ãq ø£<∏äøÏ &Ó’¬sø£ºsY X¯•
n+<]ä ø° Çwyºü TÓ qÆ dìæ e÷\T. Çe˙ï &fç ø… yºÏ Y ø<£ \ä∏ T. øÏs¡DY ÁbÕD+ b˛XÊ&ÉT. dæìe÷\øÏ ø£<∏ä, ø£<∏äq+ Çy˚
mø£ÿ&√ @<√ Vü≤‘√´, <=+>∑‘·qyÓ÷ »s¡T>∑T‘êsTT. V”≤s√\T nì eTs√kÕ] s¡TEe⁄ #˚XÊ&ÉT. á
Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚‘·T˝…‘˚ÔkÕÔsTT. me]ø° n+‘·T∫ø£ÿì >∑÷&ÛÉ#ê] dæìe÷˝À ø£<∏ä≈£î&ÉT n&É$ X‚ùw V”≤s√.
Ä $TdüºØ\ì #Û˚~+#·&ÜìøÏ yÓfi¯‘ê&ÉT CÒyYT‡u≤+&é. q≥T&ç>±H˚ ø±≈£î+&Ü ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢\˝À ≈£L&Ü ‘·q
\ø£å´+ #˚s¡Tø√e&É+˝À ˝…ø£ÿø£+<äì ø£cÕº\T. yê{Ï |ü≥Tºì #·÷|æ+#ê&ÉT.
eT<´äÛ ˝À eT\T|⁄ü \÷, yTÓ sT¡ |⁄ü \÷. ÁbÕD≤\øÏ ‘–Ó +∫
n˙ï ‘*Ó $>± <ë≥T≈î£ +≥÷ \ø±å ´ìï #s˚ T¡ ≈î£ +{≤&TÉ . á dìæ e÷øÏ CyÒ Té ‡u≤+&é dìæ e÷≈î£ qï V≤ü +>T∑
\˙ï ñHêïsTT. }Væ≤+#·ì eT\T|ü⁄\÷, y˚>∑+>±
CÒyYT‡ u≤+&é ∫Á‘ê\ìï+{Ïø° Ç<˚ B∏yéT. q&ç|æ+#˚ ø£<∏äq+` á dæìe÷øÏ Äj·TTe⁄|ü≥Tº.
n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTHêï ~∏j˚T≥s¡T¢ ì+&çb˛‘êsTT.
ø±düT\T ≈£îs¡TkÕÔsTT. ø±s¡D+ ñ‘·ÿ+sƒ¡|ü]#˚ düìï ø£<∏ä es¡≈£L eùdÔ- V”≤s√ >√|æ d”Á¬ø{Ÿ @»+{Ÿ
yX˚ Ê\T. }V≤æ +#ì· eT\T|⁄ü \T. >>∑ T∑ sêŒ≥T ø*£ –+#˚ ø±yê\ì Á‹HÁ˚ ‘· nH˚ &fç ø… yºÏ Y ø+£ ô|˙˝À ñ<√´>±ìøÏ
ô|ò’{Ÿ‡. Ç$ #·÷&ܶìπø »Hê\T m>∑ã&É‘ês¡T. nô|¢Ì #k˚ Õ&Ô TÉ . ñ<√´>+∑ e÷Á‘+· sê<Tä . Á|rü kÕØ Ç<˚
‘·+‘·T. ∫e]øÏ ñ<√´>∑+ <ä≈£îÿ‘·T+~.
‘Ó\T>∑T˝À >∑÷&ÛÉ#ê] dæìe÷\øÏ Hê+~
|*ü ø+Ï ~ V≤” s√ øè£ w.íü <ë<ë|⁄ü 80\ es≈¡ L£ >÷∑ &#ÉÛ ê] <X˚ ¯ d]ü V≤ü <Tä ˝› À¢ $T\≥Ø ø±s´¡ ø˝£ ≤bÕ˝À¢ V≤” s√
dæìe÷\T e#êÃsTT. ø=ìï Ä&ÜsTT. ø=ìï ∫qïej·TdüT˝ÀH˚ ‘·+Á&çì ø√˝ÀŒ‘ê&ÉT. Á|üø±wtsêCŸ
b˛j÷· sTT. >‘∑ · Çsy¡ ’… @fió¯ >¢ ± ˇø{£ ° nsê dìæ e÷\T ô|+#·T‘ê&ÉT.
e∫ÃHê @M >∑Ts¡TÔ+&˚$ ˝Òe⁄.
Á‹HÁ˚ ‘· &s’Ó ø¡ sº£ T¡ >± ñ+&˚ n˙wt ô|{qºÏ |Øü ø˝å£ À¢
V”≤s√ sêDÏkÕÔ&ÉT. nø£ÿ&˚ &ç|üP´{° &Ó’s¡ø£ºsY ¨<ë˝À
ñqï q~j·÷ <ä>∑Zs¡ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤&ÉT.
n|ü &˚ &Üøsº£ Y dMü Ts¡ nqï ÄyTÓ ‘√ |]ü #j· T· + ø±kÕÔ
Áù|eT>± e÷s¡T‘·T+~.

Ç+‘·˝À Á‹H˚Á‘· e´ekÕú|ü≈£î&ç Vü≤‘·´ »s¡T>∑T
‘·T+~. Ä Vü≤‘·´ >√|” MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. á˝À>±

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 32

düMTs¡ Vü≤‘·´ »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äs¡÷ >√|”ì nqT b˛e&É+ mu…“≥Tº>± nì|æ+∫+~. πøe\+ ∫es¡ï
e÷ìkÕsÔ T¡ . ˇø£ |øü ÿ£ <Tä +&>É T∑ \T, eTs√|øü ÿ£ Á‹HÁ˚ ‘· eT\T|ü⁄ ø√düy˚T nqï≥T¢>± ñ+~.
yêfi¯S¢ >√|”ì yÓ+{≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. ø£<∏ä Çø£ÿ
DT+í &ç nHø˚ £ eT\T|⁄ü \T ‹sT¡ >T∑ ‘T· +~. ∫esø¡ Ï @+ ø£<∏ä˝À V”≤s√ ã+>±¢<˚XŸ yÓ[¢q≥T¢ ñ+≥T+~.
»]–+<äqï~ dæìe÷ #·÷ùdÔ ø±ì ns¡ú+ ø±<äT. ne˙ï Ç+&çj·÷˝ÀH˚ rXÊs¡ì ÇfÒº |üfÒºj·T>∑\+.
ø=ìï#√≥¢ ôdH’ é uÀsT¡ \¶ ÷, M&jç ÷Ó bÕs˝¢¡ À¢ dìæ e÷\
á dìæ e÷øÏ ø<£ qä∏ +, Ådÿ” Hùé|¢ ÄjT· Te⁄ |≥ü T.º πødü≥÷¢ Çe˙ï Ç+&çj·÷yêfi¯¢$>±H˚ nì|ækÕÔsTT.
q{°q≥T\ q≥q ≈£L&Ü. @»+{Ÿ >√|æ>± n&É$ X‚wt |ü‘êø£ düìïy˚X¯+˝À »]π> j·TT<ä∆+ #Û˚õ+>¥ ø±s¡¢
u≤>± q{Ï+#ê&ÉT. q~j·÷>± düTÁ|æj·T j·÷s¡¢>∑&ɶ q+ãsY ù|¢≥¢ MT<ä AP q+ãs¡T¢ ø=≥º∫Ãq≥T¢ ø£ì
q≥q #ê˝≤ u≤e⁄+~. Á|üø±wtsêCŸøÏ Ç˝≤+{Ï |ækÕÔsTT. Ç˝≤+{Ï ∫qï ∫qï $wüj·÷˝À¢ ≈£L&Ü ÁX¯<ä∆
bÕÁ‘·\T ø={Ϻq|æ+&ç. düMTs¡>± XÀ_Û‘· <ä÷[bÕ\ ô|&ç‘˚ u≤>∑T+&˚~. ø±˙ á ˝ÀbÕ\T ø£<∏äøÏ n&ɶ+
u≤>±H˚ q{+Ï ∫+~. n˝≤>π yHÓ ïÓ \ øcÏ ˛sY bÕÁ‘· ≈L£ &Ü ø±e⁄. ø±˙ ˇø£ >=|üŒ dæìe÷øÏ n‹ <ä>∑Zs¡˝À e∫Ã
|sü y¡ ê˝<Ò Tä . »>|∑ ‹ü u≤ãT bÕÁ‘· ≈L£ &Ü eTTK´yTÓ qÆ <.˚ Ä–b˛j˚T˝≤ #˚kÕÔsTT. n+‘˚.

á dæìe÷øÏ eTs√ ô|<ä› jÓTôd{Ÿ bòı{ÀÁ>∑|ò”. á dæìe÷˝À Á|üeTTK f…ø°ïwæj·TqT¢ n+<ä]
#ê˝≤ dæìe÷˝À¢ @]j·T˝Ÿ cÕ≥T¢ ñ+{≤sTT. ø±˙ ù|s÷¡ ¢ S‘√ yTÓ T<\ä j÷· ´sTT. <ëìøÏ ∫es¡ Success
n$ m|ü&ÉT, mø£ÿ&É, m˝≤ rj·÷˝À #ê˝≤eT+~øÏ ù|s¡T #Ó|æŒ eTs√{Ï ‘·–*+#·T≈£îHêïs¡T.
ne>±Vü≤q ñ+&É<äT. á dæìe÷˝À n$ ô|¬sŒ¤ø˘º>±
ñHêïsTT. n˝≤π> j·÷ø£åHé d”qT¢ rùd≥|ü&É÷, ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± #·÷dæ Äq+~+#·>∑\+.
#˚õ+>¥ d”qT¢ rùd≥|ü&É÷ bòı{ÀÁ>∑|ò” u≤e⁄+~. @‘êyê‘ê, Ç<=ø£ eT+∫ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ
bòı{ÀÁ>∑|ò” n+~+∫+~- wü˙˝Ÿ <˚yY. dæìe÷. ô|<ä› V”≤s√\ s=&ɶø=≥Tº&ÉT dæìe÷\T #·÷dæ
$düT¬>‹Ôq Áù|ø£å≈£î\øÏ ô|<ä› ]©|òt.
Ç~ ø±≈î£ +&Ü, Áo#s· D¡ Y bÕø±\ d+ü ^‘+· mH√ï X¯•øÏs¡DY <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTT+<äT eTT+<äT
u≤+&é dìæ e÷\ eT÷´õø\˘ ì >T∑ sT¡ Ô ‘∫Ó ÃHê, dìæ e÷ eT+∫ dæìe÷\T Ä•+#·e#·TÃ. n˝≤π> n&É$ X‚wüß
yÓTT‘·Ô+ f…+b˛ì ì\u…{Ϻ+~. Ç˝≤+{Ï &çf…øϺyY qT+&ç ≈£L&Ü.
dæìe÷\øÏ dü+^‘·+ ≈£L&Ü Á|ü<ÛëqbÕÁ‘˚. Áo #·s¡DY n+<sä ÷¡ ø*£ d>æ ≥∑ T>º ± |ìü #ù˚dÔ eT+∫ dìæ e÷
d+ü ^‘+· ≈L£ &Ü dìæ e÷ $»j÷· ìøÏ dVü ≤ü ø]£ +∫+~. ì]à+#·&É+, eTTK´+>± n‹ ‘·≈£îÿe ã&Ó®{Ÿ‘√
nqï~ á dæìe÷ <ë«sê ìs¡÷|æ+#ês¡T.
Ç+ø± ø£<∏ä, Åd”ÿHéù|¢ n+~+∫q n&É$ X‚wt á >∑÷&ÛÉ#ê] ˇø£ÿ] $»j·T+ ø±<äT— dü$Twæº
Á|ü‹uÛÑ ≈£L&Ü #Ó|üø√<ä>∑Z~. kÕ<Ûës¡D+>± V”≤s√\T $»j·T+.
ø£<∏ä n+~+#·&É+ ns¡T<äT. n+<äTHê Åd”ÿHéù|¢˝À
bÕ\T|+ü #T· ø√e&+É . Ådÿ” Hùé|¢ n<Tä “‘¤ +· >± ≈î£ ~]+~. 33 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
<ë<ë|ü⁄>± Vü‰©e⁄&é dæìe÷kÕúsTT˝À ñ+~. nø£ÿ
&øÉ ÿ£ &É ∫qï ∫qï ˝ÀbÕ\T ˝øÒ b£ ˛˝<Ò Tä . nsTTHê n$
Áù|ø£å≈£î\T |ü]øÏ+∫ #·÷ùdÔ ø±˙ |ü≥Tºø√e&É+ ø£wüº+.

dæìe÷ ∫es√¢ ø=+#Ó+ Hê≥ø°j·T‘· ø£ì|æ+
∫Hê n~ Áù|ø£å≈£î*ï Çã“+~ ô|≥º<äT. nã÷“] s¡$
e÷≥\T dü]|ü&Ü ñHêïsTT.

Á|ür ø£åD+ ‘·+Á&çì ‘·\#·T≈£îH˚ V”≤s√øÏ
#·÷#êj·T>± nsTTHê ‘·+Á&ç eTTK+ >∑Ts¡TÔ≈£î sêø£

eTdüq+ bÕ+&ÉT

|ü+&É+{Ï ∫Á‘ê\øÏ ∫s¡THêe÷!
ˇø£ Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ X*’Ë Ç‘ì· ~. n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ |ìü rsT¡ .
ø=≥º∫Ãq≥T¢ ø£ì|æ+#˚ H˚s¡Œ]‘·q+.
@ n»+‘ê •˝≤Œ˝≤¢>±H√, m˝À¢sê >∑TVü≤\ MT<ä
#ÓøÏÿq n+<äyÓTÆq eT÷s¡TÔ˝≤¢>∑H√ ñ+{≤sTT Ç‘·ì
∫Á‘ê\T.
ø=+‘·eT+~ ù|s¡÷, >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ |üì#Ój·T´s¡T.
Çwüº|ü&ç |üì#˚kÕÔs¡T— n~ ø£wüºyÓTÆHê!
Ä+Á<Ûä<˚X¯+˝À ªbÕ+&ÉTμøÏ Á|ü‹s¡÷bÕ\T #ê˝≤eT+~
e⁄Hêïs¡T. yê]ì >∑T]Ô+#·+&ç. M\sTT‘˚ z ∫Á‘·+
ø=ì MT Vü‰˝À¢ >√&É MT<ä ‘·–*+#·+&ç. ø£è‘·»„‘·>±
Ä ø£fi≤eT÷s¡TÔ\T s√p qeTdüÿ]dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T,
Ä ∫Á‘·+ <ë«sê.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 34

yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’

j·T÷s√˝≤>¥

l ãkÕã‹Ôq

9 pHé 2017 ñ<äj·T+ \ø£å\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ‹]>±&ÉT.>∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê
eT÷´ìø˘, »s¡à˙ \T>± e÷‘√ ø£*dæ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\Tô|’ Á|üj·÷DÏdü÷Ô
ñHêïeTT.
e÷ ndü\T dædü\T j·÷Á‘· ás√E qT+&ç
yÓTT<ä\euÀ‘√+~.. e÷ á j·÷Á‘·˝À Á|üdæ~∆ u≤; ≈£L&Ü d”ìj·TsY u…’ø£sY. s¡cÕ´˝À #·<äTe⁄
>±+∫q q>∑sê\T ñ+&Ée⁄. Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\T ≈î£ Hêï&TÉ . ‘q· T ]fsÆ… j¡ ÷· ´ø£ u≤; u≤u≤>± ne‘s· +¡
e÷Á‘·y˚T! Ä˝ŸŒ‡ n+fÒ Áô|ò+#Y uÛ≤wü˝À ‘Ó\T|ü⁄ nì m‘·TÔ‘êqì e÷‘√ #Ó|üPÔ ñ+{≤&ÉT. H˚qT yÓTT<ä{Ï
ns¡∆+. Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\T n+fÒ ‘Ó\¢ì |üs¡«‘ê\T kÕ] f…ø£‡dt˝Àì Væ≤˝Ÿ ø£+Á{°˝À yÓfi¯SÔ ñ+fÒ
nì ns¡∆+. eT\T|ü⁄\T rdüT≈£îH˚≥|ü⁄&ÉT m˝≤ Á|üj·÷DÏ+#ê˝À
‘Ó*bÕ&ÉT. ø±s¡TøÏ Hê\T>∑T #·Áø±\T ñ+{≤sTT
ás√E qT+&ç d+ü Jy,Y ìXÊ+‘,Y u≤;, sêeTT ø±ã{ºÏ eT\T|⁄ü ˝À¢ eTq+ dŒ” &TÉ , d]º” +>¥ #÷· dTü ≈î£ +fÒ
‘·eT uÛ≤s¡´\‘√ »+≥>± Á|üj·÷DÏ+#·uÀ‘·THêïs¡T. #ê\T. y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ \Ï Tô|’ yfiÓ ≥¢‚ |⁄ü &TÉ u≤\H‡é #÷· dTü
dü+JyY uÛ≤s¡´ e÷‘√ bÕ≥÷ ø±s¡T˝À edüTÔ+~. ø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq $wüj·T+. eT\T|ü⁄˝À
$T>∑‘ê eTT>∑TZs¡T »+≥\T yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢ô|’ düyêØ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\T‘√ bÕ≥÷ eTqeTT ≈£L&Ü e+>±*.
#˚kÕÔs¡T. á j·÷Á‘· yÓTT<ä\e&ÜìøÏ ø±s¡D+ |ü<äàeP´Vü≤+˝ÀøÏ m˝≤ yÓfi≤¢*, m˝≤ ãj·T≥≈£î
d+ü Jy.Y n‘q· T ñ<√´>Ø∑ ‘ê´ eT÷´ìø˘ ed÷ü Ô b˛‘÷· sêyê* ˝≤π> eT\T|ü⁄˝À ≈£L&Ü m≥Ty…’|ü⁄ Á|üy˚•+
ñ+{≤&ÉT. Ä˝ŸŒ‡ ≈£L&Ü ˇø£kÕ] ø±s¡T˝À ‹]– e÷ #ê*? m≥Ty…’|ü⁄ ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢* Á|üX¯ï\øÏ düe÷
j·÷Á‘·øÏ d”«ø±s¡+ #·T{≤º&ÉT. <ÛëHê\T ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ πsdt
Á{≤≈£î˝À á øÏ≥T≈£î\˙ï ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡T. ˝Ò<ë eTq
e÷ düeT÷Vü≤+˝À ìXÊ+‘Y ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT. nqTuÛÑe+ Á|üø±s¡+ q&ÉT#·Tø√e\dæ+<˚!
∫qïyê&ÉsTTHê VüQ+<ë>± ñ+{≤&ÉT. yÓ÷{≤s¡T
ôdø’ fiÏ +¢¯ fÒ |∫æ Ã. yê{Ï ]ù|s¢¡ >T∑ ]+∫ e÷{≤&¢ eÉ T+fÒ sêeTT e÷‘√ bÕ≥÷ ìqï{Ïes¡≈£L ≥Øÿ˝À
s√»+‘ê e÷{≤&¢ >É \∑ &TÉ . ôV≤’ d÷ü ÿ˝Ÿ n+‘ê &Ü\dTü ø£*dæ Á|üj·÷DÏ+#ê&ÉT. yêfi¯¢ Ä$&É ás√E qT+&ç
˝À #·~$Hê Ç+õ˙]+>¥ e÷Á‘·+ $»j·Tyê&É˝À n‘·ì‘√ ø£*dæ Á|üj·÷DÏdüTÔ+~. á Hê\T>∑T
#·~yê&ÉT. ø±˝ÒJ s√E˝À¢ j·TeTVü‰ MT<ä ¬s+&ÉT

35 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

»+≥\T ø±≈£î+&Ü πøπø, s¡y˚Twt ≈£L&Ü edüTÔHêïs¡T. V≤ü +>π ØøÏ yfiÓ ≤&Ô ≥É . e÷ <X˚ +¯ ˝À ne÷àsTT\T #ê˝≤
πøπø eTs=ø£ ‘Ó\T>∑T e´øÏÔ. &Ü\düT˝À e÷‘√ ø£*dæ n+<ä+>± ñ+{≤s¡T nì #Ó|üø=#êÃ&ÉT.
#ê˝≤ Á|üj·÷D≤\T #˚kÕ&ÉT. s¡y˚Twt áeT<Û˚´ e÷
düeT÷Vü≤+˝À #˚sê&ÉT. ás=E qT+&ç yÓTT<ä\j˚T ñ<äj·T+ ‘=$Tà~>∑+≥\øÏ ø=ìï ìeTTcÕ\
e÷ Á|üj·÷D+˝À y˚T$T<ä›s¡+ ø£*dæ s¡÷+ |ü+#·T eTT+<˚ ¬s+≥˝Ÿ Ä|ò”düTøÏ #˚s¡T≈£îHêïeTT. dü]>±Z
ø√uÀ‘·THêïeTT. ‘·$Tfi¯Hê&ÉTøÏ #Ó+~q s¡y˚TwtøÏ ‘=$Tà~øÏ n|ò”düT ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#ês¡T. |ü<ä∆‹>±
C≤Á>∑‘·Ô u≤>± m≈£îÿe. Ç‘·ì yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ ˇø]£ ‘s· ê«‘· ˇøs£ T¡ >± ø±–‘ê\ô|’ d+ü ‘ø· ±\T rdTü
C≤ø¬ ≥Tøº Ï @sY u≤>‡¥ ñHêïsTT. ã+&ç ô|’ qT+&ç ø+Ï <ä ≈£î+≥÷ u…’≈£îøÏ ø=+‘· kıeTTàì &çbÕõ{Ÿ>± ñ+#·T
|ü&ç‘˚ C≤¬ø≥Tº u…\÷qT>± e÷] ø±bÕ&ÉT‘·T+~. ≈£îHêïs¡T. á ‘·‘·+>∑+ |üP]Ô nsTTqyê]øÏ eTs=ø£
Á|üdüTÔ‘·+ M{Ï MT<ä eT]ìï |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T ‘·qT yÓ÷{≤sY ôd’øÏ\T >∑T]+∫ C≤Á>∑‘·Ô\T #Ó|ü⁄‘·÷
‘·THêïsTT. n|üŒ–+‘·\T yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. y˚TeT+<äs¡+ e÷≈£î
ø±e\dæq yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\Tì ÄHÓÌ¢qT˝À #·÷düT≈£îì
n˝≤ŒV‰ü s+¡ eTT–+∫ s¬ +&TÉ yê´q˝¢ À ¨≥\T ]»s«Y #d˚ Tü ≈î£ HêïeTT. Hê≈î£ ≥Øÿ˝À Á|jü ÷· D+Ï ∫q
qT+&ç u…’ø˘ ¬s+≥˝Ÿ Ä|ò”düTøÏ ãj·T\T<˚sêeTT. ¨+&Ü u≤>± q∫Ã+~. Çø£ÿ&É n˙ï BMW u…’≈£î˝Ò.
¨≥\T qT+&ç Ä|ò”düTøÏ >∑+≥ Á|üj·÷D+. e÷ Hê bı&Ée⁄øÏ dü]b˛j˚T≥≥T¢ BMW˝À 700GS rdüT
¨≥\T $e÷HêÁXj¯ ÷· ìøÏ <>ä sZ∑ >¡ ± }]øÏ <÷ä s+¡ >± ≈£îHêïqT. Bì MT<ä Á|üj·÷D+ m˝≤ ñ+≥T+<√
ñ+~. ∫qï s√&ÉT¶, ¬s+&ÉT y…’|ü⁄˝≤ |ü#·Ãì |ü∫Ãø£, #·÷&Ü*.
#Ó<äTs¡TeT<äTs¡T>± Çfi¯ó¢! Á&ÓÌes¡T Vü≤+π>] <˚XÊìøÏ
#+Ó ~qyê&TÉ . »sà¡ ˙˝À |ìü #d˚ æ ôd\e⁄ <=]øqÏ |⁄ü &TÉ dæ+>∑|üPs¡T˝À ñ+≥Tqï ˇø£ ‘·$Tfi¯ »+≥
≈£L&Ü n|ü⁄&˚ ˇø£ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\T rdüT≈£îì

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 36

ãj·T\T<˚s¡T‘·THêïs¡T. á eT<Ûä´H˚ ]f…Æs¡T nsTT {ÖqT˝À˝≤>± d+æ –˝Ÿ ˝q’… T! ÇsT¡ øsÏ T¡ ≈î£ >± ñHêïsTT.
j·T÷s¡|ü⁄˝À ‹s¡T>∑T<ëeTì nHêïs¡T. n|üŒ–+‘·\T Á{≤|òæø˘ ≈£L&Ü ø=+#Ó+ m≈£îÿe>±H˚ ñ+~. s√&ÉT¶
|Pü ]Ô nj÷· ´ø£ Çø£ e÷ kÕe÷qT ã+&Mç T<ä ø≥£ T≈º î£ H˚ øÏs¡Ty…’|ü⁄˝≤ n+<äyÓTÆq Çfi¯ó¢. #·ø£ÿ>± u§eTà]\T¢˝≤
ø±s´¡ Áøe£ T+ yTÓ T<\ä sTT+~. á Á|jü ÷· D+˝À e÷≈î£ ñHêïsTT. bı˝≤\T ≈£L&Ü u≤>±H˚ ñHêïsTT. |ü#·Ãì
nedüs¡+ ˝Òì kÕe÷qT ¨≥\T˝À ñ+#˚düT bı˝≤\T, nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü >∑&ç¶ yÓ÷|ü⁄\T n\+ø±s¡+>±
≈£îHêïeTT. ‹]– &Ü\dt yÓfi‚¢≥|ü⁄&ÉT á ¨≥\T ñHêïsTT. Hê≈£î á u…’≈£î #ê˝≤ ø=‘·Ô>± ñ+~.
qT+&˚ yÓfi¯óÔHêï+. ≥Øÿ˝À H˚qT ˝…<äsY C≤¬ø{Ÿ y˚düT n\yê≥e&ÜìøÏ eT] ø=ìï >+∑ ≥\T |≥ü #º T· Ã. Ç+õHé
≈£îHêï. m+&É\øÏ u≤>± #ÓeT≥ b˛dæ+~. ákÕ] <Ûä«ì @<√ $+‘·>± ñ+~. u…’≈£î ≈£L&Ü #ê˝≤
n~ ¨≥\T˝À e~˝Òdæ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ C≤¬ø{Ÿ rdüT≈£î ÄVü‰¢<ä+>± ñ+~.
edüTÔHêï. Ç~ ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü
>±* ‘>· \∑ &ÜìøÏ d<ü Tä bÕjT· + ≈L£ &Ü ñ+~. ¨+&Ü eT÷´ì#Y qT+&ç ˇø£ nsy¡ ’… ø˝Ï ÀMT≥sT¡ ¢ Á|jü ÷·
u…’≈£î˝À {≤+≈£î uÛ≤>∑+˝À #ê˝≤ kÕe÷qT ñ+#·T DÏ+∫ ÄÅdæºj·÷˝ÀøÏ Á|üy˚•+#êeTT. ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq
ø√e#·TÃ. <ëì {≤+≈£î d”{Ÿ øÏ+<ä ñ+≥T+~. u…’≈£îøÏ $wjü T· + @$T≥+fÒ á s¬ +&TÉ <X˚ Ê\øÏ d]ü V≤ü <Tä \› T
≈L£ &Ü {≤+≈î£ d{” Ÿ |øü ÿ£ q ñ+~. ø±˙ {≤+≈î£ <>ä sZ∑ ¡ ^düT≈£îHêï n≥T, Ç≥T <˚XÊ\˝À b˛©düT\T ˝Òs¡T,
<ë#·Tø√e&ÜìøÏ k˛ºπsCŸ ˝Ò<äT. ¬s+&ÉT kÕ&Ó˝Ÿ u≤>¥‡, ã+<√ãdüTÔ ˝Ò<äT. dü]Vü≤<äT›\T ˝Òì <˚XÊ\T. $q
yÓqø£ d”≥TøÏ ˇø£ yê≥sY Á|üP|òt u≤>∑Tì ø£fÒºdüT≈£îì &ÜìøÏ m+‘· V‰ü sTT>± ñ+~! Ç+‘≈· î£ eTTqT|⁄ü ÇsT¡
Hq˚ T d<æ +∆ä >± ñHêï. sêeTT u≤Û s´¡ eTT+ãjTY qT+&ç y…’|ü⁄˝≤ yê] <˚XÊ\øÏ kÕ«>∑‘·+ uÀs¡T¶\T ñ+&˚e≥.
e÷≈î£ #ê˝≤ ‹qTã+&Üsê\T rdTü ≈î£ e∫Ã+~. yêfi¢¯ Ç|ü⁄&É$ ≈£L&Ü rùdXÊs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+, bÕøÏkÕÔHé
u…’≈£î MT<ä kÕe÷qT m≈£îÿe nj˚T´dü]øÏ á ‹qT <˚XÊ\ dü]Vü≤<äT›˝À s√EøÏ ø=ìï ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T
ã+&Üsê\ì πøπø u…’≈£îøÏ ‘·–*+#êeTT. sêeTT ˇø£ Ks¡Tà #˚düT≈£î+≥÷ b˛{≤¢&ÉT‘·÷H˚ ñHêïeTT. eTqøÏ
kÕÿ#Y dk” Õ Hêø#Ï êÃ&TÉ . Ç<˚ e÷ Ç<]›ä eT<´äÛ Ç|Œü {øÏ ° ≈£L&Ü Ç˝≤ dü]Vü≤<äT›\T ˝Òì s√C§ø£{Ï eùdÔ m+‘·
|üP&ÉÃ˝Òì n>±<Ûëìï düèwæº+∫+~. u≤>∑T+≥T+~?
ÇHé‡Áã÷ø˘, ÄÅdæºj·÷
nìï u…’≈£î\T ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚düTø√e eT<Ûë´Vü≤ï+
&ÜìøÏ ¬s+&ÉT >∑+≥\T ô|’H˚ |ü{Ϻ+~. ¬s+≥˝Ÿ Ä|ò”düT
qT+&ç ãj·T≥|ü&ç >±dt ùdºwüHéøÏ yÓ[¢ ô|Á{À˝Ÿ Çøÿ£ &É qT+&ç eTs=ø£ >+∑ ≥ Á|jü ÷· D+Ï ∫ ÇH‡é
ø={+ºÏ #T· ≈î£ HêïeTT. Çøÿ£ &É ˇø£ ˙fi¢¯ dk” Õ ø=qT≈î£ ÿì ÁãTø˘ #s˚ T¡ ≈î£ HêïeTT. Çøÿ£ &É eT<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q+ rdTü
‘ê>∑T<ëeTì #·÷ùdÔ n~ k˛&Ü. ˙fi¯¢ d”kÕ, k˛&Ü ≈£î+<ëeTì Ä>±eTT. m|ü⁄&√ ñ<äj·T+ ¨≥\T˝À
dk” Õ\T ˇøπ ˝≤ ñHêïsTT. Çøÿ£ &É qT+&ç e÷ ‹|Œü \T ø=+‘· ‹HêïeTT. n<|Ó ü &√ n]–b˛sTT Äø*£ u≤>±
yÓTT<ä\j·÷´sTT. dü¬s’q ˙fi¯¢ d”kÕ\T ø=q&ÜìøÏ ô|]–+~. >∑T+|ü⁄>± Á|üj·÷DÏdüTÔqï|ü⁄&ÉT n+<ä]
ø=+#Ó+ düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. n_ÛÁbÕj·÷\T ˇø£˝≤ ñ+&Ée⁄. uÛÀ»Hê\ düeT
j÷· ìøÏ ˇø=ÿøÿ£ sT¡ ˇø=ÿøÿ£ #√≥ Ä–b˛‘T· HêïsT¡ .
ás√E y˚TeTT eT÷´ì#Y qT+&ç ÄÅdæºj·÷ á Vü≤&Ü$&ç˝À dü+JyY u…’≈£îì yÓqøÏÿ ‹|ü‘·÷
<˚X¯+ MT<äT>± Á|üj·÷DÏ+∫ kÕj·T+Á‘êìøÏ Ç≥© n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ øÏ+<ä|ü&˚XÊ&ÉT.
#˚s¡Tø√yê*. Çø£ÿ&É s√&É¢+‘ê nyÓT]ø±˝À &ÍHé
n+<äs¡+ ã÷¢≥÷‘Y˝À e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥T

37 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

HêïeTT. e÷≈£î <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ˇø£ eT+∫ ¬skÕº¬s+{Ÿ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ u…’ø˘ |ü&˚düT≈£îHêïø£ dü+JyY u…’≈£î
ñ+<äì ãj·T\T<˚sêeTT. e÷ s√&ÉT¶ ˇø£ ø=+&É ô|’øÏ Á|jü ÷· D+ e÷qT≈î£ Hêï&TÉ . u≈’… î£ ≈L£ &Ü ‘q· ≈î£ nqT
m≈£îÿ‘·T+~. #·T≥Tº|üø£ÿ\ mø£ÿ&Ü ¬skÕº¬s+{Ÿ ≈£L\+>± ˝Ò<äì ‘·q $T–*q Á|üj·÷D≤ìï ø±s¡T˝À
øq£ |&ü ˝É <Ò Tä . s√&TÉ ¶ MT<ä u≈’… î£ Ä|&ü ÜìøÏ ≈L£ &Ü d\úü + |üP]Ô #˚kÕÔqHêï&ÉT.
˝Ò<äT. dü+JyY eT∞¢ u…’≈£îì |ü&˚kÕ&ÉT. H˚qT ≈£L&Ü
u…’≈£îì bÕs¡Tÿ #˚dü÷Ô ≈£î&çy…’|ü⁄øÏ yê˝≤qT. s√&é nø£ÿ&É qT+&ç eT∞¢ yÓqøÏÿ ‹]– ˇø£ ¬skÕº
@≥yê\T>± ñ+&É&É+‘√ ≈£î&ç y…’|ü⁄ Hê ø±\T H˚\øÏ ¬s+≥T˝À uÛÀ»q+ eTT–+#êeTT. ≥Øÿ, j·T÷s¡|t
n+<˚˝À|ü\ Hê u…’≈£î ≈£L&Ü øÏ+<ä|ü&ç+~. n~ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&û uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ bò˛Hé #Ój·T´&É+
|ü&ÉT‘·÷ |üø£ÿH˚ ñqï ìXÊ+‘Y u…’≈£îì ≈£L&Ü øÏ+<ä düT\TesTT+~. Çø£ÿ&É eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô
|ü&˚dæ+~. ñ+fÒ nø£ÿ&É kÕj·T+Á‘·+. #·ø£ÿ>± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü
ø√e#·TÃ. e÷ nø£ÿ\T, #Ó˝…¢\¢+<ä]ø° ˇø£ yê{≤‡|t
Hê ∫qï bıs¡bÕ≥T ìXÊ+‘Y u…’≈£îøÏ ô|<ä› Á>∑÷|t ñ+~. n+<äT˝À yêfi¯¢‘√ ø±ùd|ü⁄ M&çjÓ÷
Çã“+~ rdTü ≈î£ e∫Ã+~. u≈’… î£ ÁuøÒ ˘ *esY $]–+~. #ê{Ï+>¥ #˚dæ ÄÅdæºj·÷ s√&ÉT¢ #·÷|æ+#êqT.
Ç~ ∫qï $wüj·Ty˚T! ø±˙ øÏ+<ä |ü&çq|ü⁄&ÉT ã+&ç
ãs¡Te⁄øÏ Vü‰+&ç˝Ÿ ø=+#Ó+ e+ø£s¡ nsTT+~. ÁuÒø˘ ÄÅdjºæ ÷· ˝ÀøÏ e∫Ãq|Œü {Ï qT+&ç Á|øü è£ ‹ #ê˝≤
*esY $s>¡ &∑ +É ≈L£ &Ü ˇø£ n<Tä “‘¤ y· TÓ qÆ &Cç H’… .é ≈î£ &,ç n+<ä+>± e÷]+~. ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ e÷ s√&é
m&ÉeT ÁuÒø˘ *es¡T¢ ¬s+&ç{Ïø° eT<Ûä´˝À ø=+#Ó+ Á{Ï+ yÓfi¯SÔ ñ+~. s√&ÉT¶øÏ |üø£ÿH˚ >∑\>∑˝≤ bÕs¡T‘·Tqï
#˚dæ ñ+≥T+~. ã+&ç øÏ+<ä |ü&çq|ü⁄&ÉT eTT+<äT>± ôd\j˚Ts¡T‘√ e÷ Á|üj·÷D+ eT]+‘· ÄVü‰¢<ä+>±
á *esY $]–b˛‘·T+~. ˝Òø£b˛‘˚ m≈£îÿe e÷]+~. Á|ü‹ >∑+≥øÏ u…’≈£î Ä|ü⁄≈£î+≥÷ πøπø <ä>∑Zs¡
KØ<äsTTq Vü‰+&ç˝Ÿ <Óã“ ‹+≥T+~. ñqï ‹qTã+&Üsê\T ‹+≥÷ ˙fió¯ ¢ ‘ê>T∑ ‘÷· øπ ùd|⁄ü
ùd<ä rs¡TÃ≈£îì eT∞¢ ãj·T\T<˚s¡T‘·THêïeTT.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 38

ã&çj·÷, Ç≥© ‘·THêïs¡T. yê] nqTuÛÑyê\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïeTT.
kÕj·T+Á‘·+ eTT+<äT yês¡T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Ä˝ŸŒ‡ yÓfi¯SÔ ñ+{≤s¡≥.
nyÓT]ø±˝À ≈£L&Ü yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ\T Á|üj·÷D≤\øÏ
ÇHé‡ Áã÷ø˘ qT+&ç ˇø£ q\uÛ…’ øÏ˝ÀyÓT≥s¡¢˝ÀH˚ nqTyq’… eT+∫ s√&TÉ ¢ ñHêïsTT. y÷Ó {≤sT¡ ôdø’ \Ï Tô|’
Ç≥©˝ÀøÏ Á|yü •˚ +#êeTT. Çøÿ£ &É ≈L£ &Ü d]ü V≤ü <Tä \› T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñqï ˝Ò, \<ëø˘ j·÷Á‘· J$‘·+˝À
˝Òe⁄! kÕj·T+Á‘·+ eTT+<˚ y˚TeTT #˚s¡Tø√e\dæq ø£˙dü+ ˇø£kÕs¡sTTHê #Ój·÷´\ì #ÓbÕŒeTT.
eTõ© ã&çj·÷ #˚s¡T≈£îHêïeTT. ã&çj·÷ ˇø£ ∫qï
Á>±eT+. e÷ ãdü m<äTs¡T>± ô|<ä› ø=+&É. |ü#·Ãì Ä ã&çj·÷ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq d”ÿsTT+>¥ ]kÕsYº.
ø=+&É MT<ä nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ø=ì >=Á¬s\T u§eTà˝≤¢ #·*ø±\+ Çø£ÿ&É ¨≥˝Ÿ <=s¡ø£&É+ #ê˝≤ ø£wüº+.
ñHêïsTT. e÷ ãdü ¨≥˝Ÿ ø£+fÒ #Óø£ÿ‘√ #˚dæq Çø£ÿ&ÉøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ñqï &√\yÓTÆ{Ÿ‡˝À d”ÿsTT+>¥
ˇø£ ô|<ä› Ç\T¢ nì #Ó|üø√yê*. n+<ä]øÏ dü]|ü&Ü #Ój·T´&ÜìøÏ j·T÷s¡|t q\TeT÷\\ qT+&ç
s¡÷eTT\THêïsTT. ˇø£ uÛ≤s¡´, uÛÑs¡Ô yê] |æ\¢\T á j·÷Á‹≈£î\T ekÕÔs¡T. m+&Üø±\+ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿ
¨≥\Tì q&ç|ædüTÔHêïs¡T. uÛ≤s¡´ n+<ä]ø° e+≥\T j÷· Á‹≈î£ \T á &√\yTÓ ≥Æ T‡˝À dyü êØ #k˚ ÕsÔ T¡ . á
#˚dæ ô|&ÉT‘·T+~. uÛÑs¡Ô ¨≥\T˝À |üqT\T #˚dæ &√\yÓTÆ{Ÿ‡ Ç+#·T$T+#·T 3,50,000 mø£sê\T
ô|&É‘ê&ÉT. Ç<ä›]ø° Ç+^¢wt sê<äT. |æ\¢\T e÷Á‘·+ $düÔ]+∫ ñ+{≤sTT. &√\yÓTÆ≥T‡ |üP]Ô>± #·÷&Ü
#·ø£ÿ>± Ç+^¢wt e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. \+fÒ H\Ó ô|H’ ˚ |&ü TÉ ‘T· +~. á &√\yTÓ {Æ ‡Ÿ yTÓ T<{ä Ï
Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆+ eTT+<äT ÄÅdæºj·÷˝À ñ+&˚~.
Á|jü ÷· D ã&*É ø£ rsT¡ Ã≈î£ ì ¨≥\T ãjT· ≥ jT· T<+∆ä ‘s· T¡ yê‘· Ç$ Ç≥© ø+Ï <≈ä î£ #s˚ êsTT. sπ |⁄ü
≈£Ls¡TÃì Á|üø£è‹ #·÷dü÷Ô ñHêïeTT. e÷˝≤π> e÷ Á|jü ÷· DeT+‘ê á &√\yTÓ {Æ ‡Ÿ MT<!˚ ñ<jä T· +
Á|üj·÷DÏdüTÔqï Ç<ä›s¡T u…’ø£s¡T¢ ø£ì|æ+#ês¡T. yês¡T qT+&ç kÕj·TÁ‘·+ es¡≈£î Á|üj·÷D+ #˚dæ kÕj·T+
≈£L&Ü n˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\ô|’ Á|üj·÷DÏdü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Á‘·+ Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+{≤eTT. πs|ü{Ï Á|üj·÷D+
y˚TeTT e÷ Á|üj·÷D+ ã&çj·÷ qT+&ç yÓTT<ä\T >T∑ ]+∫ e÷{≤&¢ TÉ ≈î£ +≥÷ uÀÛ »Hê\T |Pü ]Ô #X˚ ÊeTT.
ô|&ç‘˚ yêfi¯ó¢ |üP]Ô #˚düT≈£îì »s¡à˙ ‹]– yÓfi¯ó

39 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘Ó\T>∑T ‘˚»+

Ts sêeTj·T´

MT≈£î fÒãT˝Ÿ‡ >∑T]+∫ ‘Ó\TkÕ?

Vü‰˝À¢ y˚düT≈£îH˚ fÒãT˝Ÿ‡ ø±<äT— mø±ÿ\ fÒãT˝Ÿ‡ n+‘·ø£+fÒ ø±<äT.
fÒãT˝Ÿ f…ìïdt ndü˝Ò ø±<äT. eT]?

|æ]j·÷&çø˘ fÒãT˝Ÿ. ‘Ó\T>∑T˝À #Ó|üø√yê \+fÒ Äes¡Ô Áø£eT|ü{Ϻø£.
Ç+<äT˝À Á|üø£è‹˝À \uÛÑ´eTj˚T´ s¡ø£s¡ø±\ s¡kÕj·Tq eT÷\ø±\qT
dü÷∫+#˚ >∑Ts¡TÔ\T ñ+{≤sTT.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 40

ì‘´· yê&øÉ +£ ˝À ñqï sê–, y+Ó &,ç ã+>±s+¡ e+{$Ï Ç+<Tä ˝À ˝ÀV‰ü \ ÁøÏ+<ä neTsá ã&ç e⁄+{≤sTT.

Á|ür s¡kÕj·Tq eT÷\ø±ìø° ˇø£ >∑Ts¡TÔ ñ+≥T+~. yê{ÏøÏ ô|<ä› ù|s¡T¢Hêï ≈£L&Ü.

ñ<ëVü≤s¡DøÏ, ã+>±s¡+-Au, yÓ+&ç-Ag, sê–- Cu- Ç˝≤ |ü\T dü+πø‘ê\‘√ á |ü{Ϻø£ ñ+≥T+~.

&ç$TÁ{° yÓT+&É©yY nH˚ n‘·qT 1896˝À á |ü{Ϻø£ì s¡÷|æ+~+#ê&ÉT.

ø±\Áø£y˚TD≤ á |ü{Ϻø£ düe]+#·ã&ç+~. á |ü{Ϻø£˝À 108 Á|ü<Ûëq eT÷\ø±\T ñ+&˚$. yÓT\¢>±

#ê˝≤ e∫à #˚sêsTT. á eT<Ûä´H˚ Ts, Og nH˚ ¬s+&ÉT ø=‘·Ô eT÷\ø±\T e∫à #˚sêsTT.

á ø£<∏ä+‘ê m+<äTø£+fÒ- á ¬s+&ÉT ø=‘·Ô eT÷\ø±˝À¢ ˇø£<ëìì ø£qT>=qï ãè+<ëìøÏ kÕs¡<Ûä´+

eVæ≤+∫qyê&ÉT uÛ≤s¡rj·TT&ÉT.

eTq nyÓT]ø±˝À ñ+≥Tqï

f…HÓïd” ìyêdæ. Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ

n#·Ã ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT.

Äj·Tq ù|s¡T Áo n≈£îq÷]

sêeTj·T´. Vanderbilt University

˝À Ä#ês¡T´&ÉT.

áj·THê, CÀdü|òt Vü‰$T\ºHé

nH˚ Ç+ø√ Ä#êsT¡ ´&TÉ , Ç+ø± ø=+‘·

eT+~ |ü]XÀ<Ûäø£ $<ë´s¡Tú\ ø£èwæ˝À

ø=qT>=qï ø=‘·Ô eT÷\ø£+ Tenne-

ssine.

Bì ∫qï >T∑ sT¡ Ô Ts. Ç~ 117e

eT÷\ø£+. yêfi¯ó¢+&˚ sêÅcÕºìøÏ >∑Ts¡TÔ>±, ø£è‘·»„‘·>± Ts nì ù|s¡T Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.

Ç<ä+‘ê »]– <ë<ë|ü⁄ düTe÷s¡T mì$T<˚fi¯ó¢ ø±ek˛Ô+~. @ ‘Ó\T>∑Tyê&çøÏ á yês¡Ô #Ó$¬øø£ÿ˝Ò<äT.

sêeTj·T´>±s¡T 1964 qT+&ç Vanderbilt j·T÷ìe]Ù{°˝À Ä#ês¡T´&ç>± |üì#˚düTÔHêïs¡T.

á yêsÔ¡ <ë<ë|⁄ü nyTÓ ]ø±˝Àì Á|<ü ëÛ q |Áü ‹ø˝£ Àq¢ ÷, {M° ˝Àq¢ ÷ e∫Ã+~. ôdH’ ‡é #êH˝Ó À¢ ˇø£ Áb˛Á>±eTT

≈£L&Ü e∫Ã+~. Indian Community Senior Support Services (ICSSS) dü+düúyês¡T n|üŒ{À¢

sêeTj·T´>±]ì dü‘·ÿ]+#ês¡T.

e÷eT÷\T kÕe÷q´ ≈£î≥T+ã+ qT+&ç e∫Ãq sêeTj·T´>±s¡T eTè<äTdü«uÛ≤$. n+<ä]‘√q÷

ø£*dæb˛j˚T e´øÏÔ.

sêeTj·T´>±s¡T ‘Ó\T>∑Tyês¡T ø±e&É+ eTq+<ä]ø° >∑s¡«ø±s¡D+.

m+‘√eT+~ |ü]XÀ<Ûäø£ $<ë´s¡Tú\øÏ e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T Äj·Tq.

Ä\dü´+>±HÓ’Hê - Ts sêeTj·T´>±]ì ô|<ä›>±, >=|üŒ>± n_Ûq+~<ë›+!

m+<äTø£+fÒ- Äj·Tq eTqyê&ÉT— n#·Ã ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT. b

41 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ø=dü] bÕ≥\

ø=düsêE

»j·T+
eTq<˚

ø=düsêE ù|s¡T $q>±H˚ ª@s¡Tyêø± kÕ>±s√μ, ªø£fi¯ó¢ ‘Ós¡∫ Ç+>+¢∑ &TÉ <X˚ |¯ ⁄ü C≤q|<ü ä kÕV≤æ ‘´· +˝À sê_Hé VQü &é
ø£qsêμ, ª»j·TeTTà ìX¯Ãj·TeTTàsêμ e+{Ï Á|üuÀ<Ûë‘·àø£
π>j·÷\T, ª#Ó+>∑T #Ó+>∑THê >∑+‘·T\T y˚j·T+&ûμ, μôd’ ôd’ kÕV≤ü d>ü ±<\ä∏ T »>‘∑ Y Á|dü <æ ë\∆ T. á ø<£ \ä∏ Ä<ëÛ s+¡ >±
CÀ&&Ó Ü¢ã+&μû ,ªˇ*j÷Ó ˇ©μe+{Ïs¬ ‘’ T· J$‘·<sä Œ¡ D≤\T, nH˚ø£ ∫Á‘ê\T e#êÃsTT. 1956˝À e∫Ãq »j·T+
ª@ ì$TcÕìø° @$T »s¡T>∑TH√μ e+{Ï ‘ê‹«ø£ ^‘ê\T, eTq<˚ dæìe÷≈£î u≤<ä˝Ÿ (1951) nH˚ ˇø£ Væ≤+B
ªCÒãT˝À u§eTàμ, ª˙ k˛≈£î #·÷&É≈£î+&Ü qe˙‘·e÷àμ, dæìe÷ e÷‘·èø£ nsTTHê, u≤<ä˝Ÿ≈£î dü÷Œ]Ô 1938˝À
ªdüs¡<ë düs¡<ë dæ–¬s≥÷ºμ, ªnj·T´jÓ÷´ #˚‹˝§ &ÉãT“\T e∫Ãq ~ m&Ó«+#·sY‡ Ä|òt sê_Hé VüQ&é Ä+>∑¢ ∫Á‘·+
b˛jÓTH˚μ, ª#·÷dæ #·÷d” ø£fi¯ó¢ ø±j·T˝Ò ø±#êsTTμ e+{Ï nì düŒwüº+>±H˚ ‘Ó\TdüTÔ+~.
n»sêeTs¡ Vü‰dü´^‘ê\T, Ç+ø± e+<ä˝≤~
|ü˝…¢≥÷]bÕ≥\T, C≤q|ü<ä ^‘ê\T dæ˙ dü+^‘·
Á|æj·TT\≈£î C≤„|üø±ìøÏ ekÕÔsTT.
ø=düsêE sê|òüTej·T´>±]ì ‘=\T‘· dæ˙s¡+>±ìøÏ ‘·q
ª¬s’‘·T_&ɶ μ dæìe÷ <ë«sê |ü]#·j·T+ #˚dæqyês¡T
>∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+>±s¡T. eT* Á|üy˚X¯+, ‘·s¡Tyê‘·
#ê˝≤ ø±˝≤ìøÏ ªô|<ä›eTqTwüß\T μ dæìe÷‘√ >±˙
»s¡>∑˝Ò<äT.ô |<ä› eTqTwüß\T ‘·sê«‘· ø=düsêE Áyêdæq
dìæ e÷ªsêp|ù <μä . sêp-|ù <ädìæ e÷bÕ≥\$»jT· +
ªs√E\T e÷sêsTTμ dæìe÷≈£î <ë] rdæ+~. ªs√E\T
e÷sêsTTμ bÕ≥\ >∑T]+∫, Ä dæìe÷ nK+&É
$»j·T+‘√ ø=düsêE dæ˙s¡+>∑+˝À XÊX¯«‘·+>±
dæús¡|ü&çb˛e&É+ >∑T]+N >∑‘· eT÷&ÉT yê´kÕ\˝À
#·÷XÊ+. Ç|ü&ÉT eTs√ $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘·+ ª»j·T+
eTq<˚μ≈£î ø=düsêE Áyêdæq bÕ≥\T #·÷<ë›+.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 42

düeTTÁ<ë\, eTT<äT›ø£èwüí, »+|üq, dü<ë•e ∫\ø£qï ∫\ø£y˚ ` ã+>±s¡T –\ø£y˚
ÁãVü≤à+ bÕ≥\T Áyêdæq á ∫Á‘êìøÏ ø=düsêE |ü+#·eHÓï\ sêeT∫\Tø±
n~Ûø£ dü+K´˝À (dü>±ìøÏ dü>∑+) nsTT<äT bÕ≥\T zjYT` |ü+#·eHÓï\ sêeT∫\Tø±ˆˆ
ÁyêXÊs¡T. @&ÉTø=+&É\ MT<ä jÓT–] e∫Ãq |æ≥º

M{Ï˝À ‘·\e÷ìø£+>± ì*#˚ bÕ≥ ª∫\ø£qï jÓT+<äTqï<√ #Ó|üŒy˚
∫\ø£y˚ ã+>±s¡T–\ø£y˚μ nqï ^‘·+. á ∫\ø£ y˚T&É˝À¢ e⁄qï<√ $T<Ó›˝À¢ e⁄qï<√
bÕ≥\T C≤q|<ü ä kÕV≤æ ‘´· +˝À ñqïy.˚ ∫\Tø£ nH~˚
ˇø£ eTìwøæ √, ˝À|*ü Ä‘à· ø√, eTqdTü ø√ d+ü øπ ‘+· >±, C≤&ÉsTTq #Ó|üŒy˚ ∫\Tø±ˆˆ
y˚<ë+‘· <Û√s¡DÏ˝À, ø=+‘· e÷]àø£ $wüj·÷\‘√ |ü+»s¡eTTàq sTTqT|ü dü+¬øfi¯ó¢ ‘·–*+∫
kÕ>∑T‘êsTT Ç$. á <Û√s¡DÏì dæìe÷˝Àì düìï
y˚XÊìøÏ nqTe⁄>± n<äT“¤‘·+>± yê&ÉT≈£îHêïs¡T ã+~Û+∫ j·TT+#ê¬s ∫\Tø±ˆˆ
ø=düsêE. eT÷&Üs¡T yêøÏfi¯ó¢ <ë{Ï sêyê\+f…

sê_HVé Qü &˝é ≤>± <ìäÛ ≈î£ \qT <√∫ ù|<yä êfi≈¢¯ î£ ø√&ÓÁ‘ê#·Tqï<˚ ∫\Tø±
|+ü #T· ‘T· qï ø<£ ë∏ HêjT· ≈î£ &TÉ Á|‘ü ê|qt T sê»u≥ÑÛ T\T |ü≥Tºã&ܶ#√≥ ÁbÕD≤ìπøyÓTÆq
yÓ÷dü+‘√ ã+~Û+∫ U…’<äT #˚kÕÔs¡T. n‘·ì‘√
sê≈£îe÷] Áù|eT˝À |ü&ÉT‘·T+~ n|üŒ{Ïπø. Á|ü‘ê|t yÓ÷düeTTà ˝Ò<äfÒ ∫\Tø±ˆˆ
eTTK´ nqT#s· T¡ &TÉ (sπ \+–) n‘ì· ï y‘Ó T· ≈î£ ÿ+≥÷ |ü#·Ãì #˚\ô|’ ùd«#·Ã¤‘√ jÓT–πs{Ï
|>ü {∑ Ï yw˚ +ü ˝À sê»ueÑÛ q+ e<≈›ä î£ e∫à bÕ≥ bÕ&‘ç ,˚
n‘ì· øÏ sê≈î£ e÷] n+‘˚ >÷∑ &+ÉÛ >± deü ÷<ëÛ q+ #ùÓ|Œ uÛ≤>∑´yÓT|ü&˚ sêeT∫\Tø±ˆˆ
bÕ≥ Ç~. ã+<Ûë\T $&ç|æ+∫ ãj·T{Ïø£+bÕ\+f…

ª∫\øq£ ï ∫\øy£ ˚ ã+>±sT¡ –\øy£ ˚ |+ü #e· HïÓ \ düeTj·TeTTà ∫ø±ÿ* ∫\Tø±
sêeT∫\ø±ª nì sê≈£îe÷]ì dü+uÀ~Û+#·≥+˝ÀH˚ zs¡TŒ p|üø£ ˙e⁄ ñ&ÉT≈£î EÁsêe+f…
sê≈£îe÷] ã+>±s¡T |ü+»s¡+˝Àì ∫\ø£ nqï ns¡ú+ z>∑T ‘·|üŒ<äT sêeT∫\Tø±ˆˆ
‘√düTÔ+~. ∫\ø£qT n&ç–q≥Tº>± n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î ã\T|ü⁄ uÛ≤s¡eTà+‘· ˙MT<äH˚ u…{Ϻ

ujÑÛ T· eTT ˝≈Ò î£ +{≤yTÓ ∫\Tø± ` sêeT∫\Tø±ˆˆ
˙fi¯¢˝À¢ eTT+∫Hê bÕ\˝À¢ eTT+∫Hê

˙yÓ ~≈£îÿ sêeT∫\Tø±
zjYT ∫\ø£qï ∫\ø£y˚ ` ã+>±s¡T –\ø£y˚
∫\ø£qï ∫\ø£y˚ ` ã+>±s¡T –\ø£y˚
|ü+#·eHÓï\ sêeT∫\Tø±
zjYT |ü+#·eHÓï\ sêeT∫\Tø±ˆˆ

∫\øÏÿ #Ó|æŒq≥Tº ã<äT\T #Ó|üŒ≥+, M]<ä›]πø ø±ø£
∫\ø£ ø£<∏ëHêj·T≈£î&çøÏ ≈£L&Ü dü+πø‘·eTe«≥+,
düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚j·T≥+, Bìq+‘·{Ï˙ ÄdüøÏÔø£s¡
yÓTÆq bÕ≥>± eT\#ês¡T ø=düsêE.

ñ&TÉ ≈î£ EÁs≥¡ + (y&˚ ç y&˚ ç |<ü ës+ú¡ EÁsT¡ ø=ì
‹ì H√s¡T ø±\TÃø√e&É+- ÄÁ‘·|ü&É≥+), z>∑T

43 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Ms¡>∑+<ÛäeTT ‘Ó∫ÃHêeTj·÷ ˆˆMs¡ˆˆ ˆˆMs¡ˆˆ
Ms¡T˝…es√ ˝Ò∫s¡+&Éj·÷ ˆˆMs¡ˆˆ
X¯Ss¡T˝…es√ ˝Ò∫s¡+&Éj·÷ ˆˆMs¡ˆˆ
Ms¡>∑+<ÛäeTT |üPdüT≈£î+{≤+ $TqTï $]–Hê yÓqTïp|üeT÷
Ms¡ s¡ø£ÔeTT <Ûës¡b˛kÕÔ+ Á|ü»\ ø=s¡≈£î ÁbÕD≤\ì‘·TÔeTT
Á|ü‘ê|üs¡TÁ<äT\T u≤\#·+Á<äT\T <˚X¯eT+fÒ Áù|$T+#˚yêfi¯¢+
K&ÉZ‹ø£ÿq\T ø±≥+sêE\T
|ü≥T|üsêÁø£eTT\T bÕbÕsêe⁄\T ˆˆMs¡ˆˆ <˚X¯>ös¡e+ ì*ù|yêfi¯¢+
»ìà+∫q j·÷ C≤‹Ms¡T\+ nÁø£e÷ìï n]ø£fÒºyêfi¯¢+
|æ]øÏ|ü+<ä˝…’ ‹]π>yês¡÷ <Ûäs¡às¡ø£åD≈£î |üPìqyêfi¯¢+
#êe+fÒ n&É˝…‘˚Ôyês¡÷
eTTdüT>∑T y˚düT≈£îì eT÷\ø=s¡T>∑T&û
>±E\<ë©Ã ø£<ä\≈£î+&ÉT&û
n&ÉT>∑Tu…{Ϻ‘˚ eT&çeT Á~|üŒeT÷
e÷s¡DyÓTÆHê e÷≥ ‘·|üŒeT÷

(ø&° TÉ ), ã\Te⁄ (ãsT¡ e⁄) e+{Ï n|⁄ü s÷¡ |ü |<ü Cä ≤\+, 2
˙≥ eTT+∫Hê bÕ\eTT+∫Hê e+{Ï #ø· ÿ£ ì ‘\Ó T>T∑
C≤rj·T+` Çe˙ï á bÕ≥≈£î n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T. ø=dsü êE≈î£ ø$£ ‘ê >T∑ sT¡ e⁄˝À¢ ˇøs£ T¡ ø$£ sêE
Á‹|ü⁄s¡H˚ì sêeTkÕ«$T. ø£$sêE s¡∫+∫q dü÷‘ê
ø=düsêE dæ˙s¡#·sTT‘·>± ì\<=≈£îÿø√e≥+ ÁX¯eT ^‘ê˝À¢ n‘·´+‘· Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e∫Ãq bÕ≥
˝À ô|<ä› eTqTwüß\T bÕ≥\ qT+&ç yÓTT<ä\Tø=ì ªMs¡ >∑+<ÛäeTT ‘Ó∫ÃHês¡eTT Ms¡T˝…e«s= ‘Ó\T|ü⁄&ûμ
>±j·T≈£î&ç>± |òüT+≥kÕ\ bÕÁ‘· m+‘√ ñ+~. bÕ≥.
m+<äs¡T >±j·T≈£î\THêï Äj·Tq bÕ&ç‘˚>±˙ bÕ≥
sêDÏ+#·<äì düs¡«Á‘ê Äs√E˝À¢H˚ ˇø£ n_ÛÁbÕj·T+ á bÕ≥ #êÛ jT· qT d÷ü Œ]>Ô ± rdTü ≈î£ ì »jT· +
ñ+&˚<äì ø=düsêE ˇø£#√≥ ÁyêXÊs¡T. ∫\ø£qï eTq<˚ dæìe÷≈£î ø=düsêE ªMs¡>∑+<Ûä+ ‘Ó∫ÃHê
∫\ø£yÓ bÕ≥ bÕ&ç+~ e÷<Ûäeô|~›, õø°ÿ nsTT‘˚ eTj·÷ Ms¡T˝…es√ ˝Ò∫ s¡+&Éj·÷μ bÕ≥ ÁyêXÊs¡T.
dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT |òüT+≥kÕ\. eTTÁ<ä Äj·Tq<˚. ‘\Ó T>T∑ MsT¡ \ dàü ]+#T· ≈î£ +≥÷ ˇfió¯ ¢ >>∑ T∑ s=Œ&#ç ˝˚ ≤
Ä+Á<äÛ C≤rj÷· _eÛ ÷q+ ø\£ T>C∑ dÒ æ XÖs´¡ + s¬ #÷ >=fºÒ
ndü\T ø=düsêE≈£î |òüT+≥kÕ\ dü+^‘·+˝À qè‘·´^‘·$T~.
bÕ≥ Áyêùd neø±X¯+ yÓTT<ä{ÏkÕ] á dæìe÷‘√H˚
ø*£ –+~. á ∫\ø£ bÕ≥ ≥÷´Hé #X˚ Êø£ |Tüò +≥kÕ\ 3
>±]øÏ m+<äTø√ dü+<˚Vü≤+ e∫Ã+<ä≥ bÕ≥ »HêìøÏ
q#·Ã<˚yÓ÷qì. ‘·|üŒ≈£î+&Ü $»j·Te+‘·eTe⁄‘·T+ Ç<˚ ø√e˝À ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç kÕúes¡+˝Àì<˚
<äì ø=düsêE Äj·Tq≈£î q#·ÃC…bÕŒs¡≥. ø=düsêE eTs√ ø=düsêE qè‘·´^‘·+ ª edüTÔ+<√jYT edüTÔ+~μ
e÷fÒ ì»yÓTÆ+~. bÕ≥. Ç~ sπ \+– ãè+<+ä MT<ä (|Tüò +≥kÕ\ >±q+)
∫Árø£]+#·ã&ç+~.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 44

edüTÔ+<√jYT edüTÔ+~ ø±πs ù|<ä\ #ÓeT≥ ÁoÁo s¡#·q˝…’q ªeTs√ Á|ü|ü+#·+μ, ªñ+~˝Ò
j˚Ts¡T˝…’ ø£ã[+#˚ s√C§düTÔ+<√jYT eT+∫ ø±\+μ yÓTT<ä˝…’q uÛÑ$wü´‘·TÔ MT<ä >=|üŒ ÄXÊ
á #ÓeTfÒ πs|æ+‘Ó’ n+‘Ó’ uÛ≤e+ ø£*–+#˚ bÕ≥\T á bÕ≥ $+fÒ >∑Ts¡TÔ
‘˚]#·÷&Ésêq+‘· rÁeyÓTÆ ø=kÕÔsTT.
‘·TbòÕqT s¡÷ô| <Ûä÷eTT<ÛëeTT\‘√
Á|ü|ü+#êìï ø£~*+#˚ s√E ˆˆedüTÔ+~ˆˆ ˇø£ $Xw‚ +ü @$T≥+fÒ kÕ<ëÛ sD¡ +>± ø=dsü êE
bÕ≥˝À øì£ |+æ #ì· n‹Xj¯ ÷Ó øÔÏ á ^‘+· ˝À m≈î£ ÿe
≈£L{ÏøÏ >∑T&ɶ≈£î ≈£î$T˝Òyêfi¯¢qT >±H˚ ø£qã&ÉT‘·T+~. á dæìe÷øÏ Áyêdæq bÕ≥˝À¢
|üP]>∑T&çôd\qT bıπs¢yêfi¯¢qT Ç~ ÄKs¡T<ä≥, ø=+‘· Vü≤&Üe⁄&ç>± ÁyêXÊπsyÓ÷
>∑s¡“¤<ä]Á<äT\ qT<ä∆]+#·T≥≈£î nì|dæ Tü +Ô ~. bÕ≥ e÷Á‘+· Äs√E˝À¢ u≤>± e÷s√à
<˚e⁄&ÉT ‘êHÓ’ ~–e#˚à s√C§düTÔ+<√jYT ˆˆedüTÔ+~ˆˆ –+~.

Ä˝À∫+N ˝≤uÛÑ+˝Ò<äT ˆˆedüTÔ+~ˆˆ 4
ne‘·\ yÓTTÁs√j·Tqï ˝Ò<äT
ø=+|ü\T uÛÑ>∑uÛÑ>∑ eT+&˚≥|ü&ÉT ÄKs¡T>± m˙º sêe÷sêe⁄>±] MT<ä ∫Árø£]+
q÷‘·T\T Á‘·M« |òü*‘·+ ˝Ò<äT ∫q s¬ +&TÉ bÕ≥\‘√ á yê´d+ü eTT–<ë+› . sêe÷
sêe⁄ MT<ä ∫Árø£]+∫q ‘=* ø=düsêE bÕ≥˝À¢
n+<äs¡T <˚e⁄ì _&ɶ˝Ò j·T+≥÷ M{Ïì ≈£L&Ü ù|s=ÿqe#·TÃ.
n+<äs¡T nqï\T ‘·eTTà˝… j·T+≥÷
nqTsê>∑+ #·÷|æ+#·ø£b˛‘˚ dæìe÷ yÓTT<ä{À¢ ‘·+Á&ç eTs¡D+‘√ kÕúDTy…’
ndü÷j·T ô|]^ $wüeTTÁ>∑≈£îÿ b˛sTTq ø£<∏ëHêj·T≈£î&çøÏ ˇø£ ùdïVæ≤‘·Tsê\T ~XÊ
s√C§düTÔ+<√jYT ˆˆedüTÔ+~ˆˆ ìsπ X› +¯ #ù˚d bÕ≥ ª$qy√sT÷ u≤≥kÕ]μ. &Áç |wü Hü ˝é À
ñqïyê]øÏ eT+∫ eT+<äT ás√Eø° á bÕ≥
kÕVæ≤‘·´+.

ø£<∏ëHêj·Tø£qT nX¯«X¯ø£≥+MT<ä rdüT¬øfi¯SÔ
e÷s¡Ty˚wü+˝À ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT bÕ&˚ bÕ≥ ª<˚X¯uÛÑøÏÔ

45 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

<˚X¯uÛÑøÏÔ >∑\ nj·T´˝≤¢˝≤ C≤*>∑T+&Ó >∑\ neTà˝≤¢sê
Ä˝À∫+#·+&û Hê´j·T+ Ä˝À∫+#·+&ç
<äTqïìyê&çøÏ mø£ÿ&É #·÷∫q
mH√ï sT÷&Ée\T nuÀ“ mH√ï u≤&Ée\T
<äTH˚ïyê&çøÏ #ê¬s&ÉT H˚\j·TT <=s¡ø£HÓuÀ<ä+&û
ø£wüº+ $s¡>∑&É>±<ä+&û zjYT ˆˆ<˚X¯ˆˆ

$qy√sT÷ u≤≥kÕ] ˆˆ$qˆˆ ¬sø£ÿ\T f$ks¡T#·Tø£ ÁX¯eT|ü&ÉTyêìø£Ï ˆˆ<˚X¯ˆˆ
ø£qy√sT÷ eTT+<äT <ë] u§¬øÿ&ÉT yÓT‘·T≈£î\T ø£s¡Te+&û
>∑iT¬øÿ&ÉT x>∑+J ø£s¡Te+&û
ø£cÕº\T me]¬ø’q ø£\ø±\+ e⁄+&Éy√jYT qìj≈£îÿ#·T ‹]π> k˛eT]b˛‘·T≈£î
ñøÏÿ] _øÏÿ] ‹+&É+&û
&=ø£ÿ≈£î $T+∫q ãs¡Te+&û

Äq+<ä+ nqTuÛÑ$+#·T neø±X¯+ ø£\T>∑TH√jYT |ü#·Ãì yÓHÓï\ ô|’s¡T C§qï ã˝Ÿ
‘·>∑<√sT÷ |ü]‘ê|ü+ ø£<ä* sêy√jYT |ü+≥ |ü+&ç ‘·\e+∫+B
m<äTs¡T ˝Ò<√jYT ˆˆ$qˆˆ ã+>±s¡+ e˝… yÓT]dæ+B
ø±≈£î\ <ä]y˚T ø±e*yê&ÉT
ì<äTs¡uÀe⁄ ˝Àø±ìï #˚sTT‘·{Ϻ ˝Ò|üy√jYT }#·_j·T´eTT≈£î H√#·ø£ j·TT+&Ó
n+<Ûäø±s¡eT+‘·]+∫ yÓ\T>∑TC≤&É ‘√#·TH√jYT ñdü÷s¡TeT+≥÷ #·÷dü÷Ô e⁄+&Ó
ø±\+ ˙ ø£qT≈£L\+ ‘·\#·Tø√y√jYT ˆˆ<˚X¯ˆˆ

‘Ó\TdüTø√y√jYT ˆˆ$qˆˆ

˙s¡dæ+#·T X¯øÏÔq+‘· #˚s¡Bj·T ã÷qy√jYT
»J$‘·eTTà kÕs¡úø£eTTà #˚j·TT<ë] yÓ<äø£y√jYT
»qyêø£´+ eTq<˚H√jYT uÛÑj·TeTT ˝Ò<√jYT
»j·TeTT ˙<√jYT ˆˆ$qˆˆ

>∑\ nj·T´˝≤¢sêª nqï ^‘·+. Çø£ÿ&É Áù|eT^‘·yÓ÷, á&Ée\T (ˇπø ø±eT+<äT≈£î |ü\T#√≥¢ ñqï
‘·q >=|üŒ‘·q+ #Ó|üø√e&ÉyÓ÷, ÄyÓTqT Ä≥ ø£eT‘ê\T), u≤&Ée (˙s¡Tì*#˚ |ü\¢|ü⁄ uÛÑ÷$T,
|{ü +ºÏ #&· yÉ ÷Ó #j˚ ÷· * ˝ø… ÿ£ Á|øü ±s+¡ . s¬ ‘’ T· \ V≤ü ≈î£ ÿ\ ˙sT¡ yêø)£ , }#_· jT· ´+ (˝‘Ò · C§qï\T) e+{Ï yê´e
MT<ä bÕ≥ Áyêj·T≥+ πøe\+ ø=düsêE ¬s’‘·T»q kÕsTTø£ |ü<ë\T dæ˙ø£$‘·«+˝À ø£qã&ɶ+, |üP]Ô>±
|üø£åbÕ‘·+. ø=düsêE e´øÏÔ>∑‘·+>± n+<ä]‘√ nbÕ´ ø=düsêE |ü⁄D´+.
jT· +>± ñ+&y˚ êsT¡ . V≤ü ≈î£ ÿ\ >T∑ ]+∫q bÕ≥ $|e¢ü b
^‘+· ˝≤>± <«äÛ ì+#≈· î£ +&Ü nqTqjT· +>± dTü ìï‘+·
>± Hê´jT· + >T∑ ]+∫ e÷{≤&¢ ≥É + njT· q e´ø‘ÔÏ «· +
bÕ≥˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#·&Éy˚T ø±e#·TÃ.

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 46

n‘·q˝≤H˚...

¬ø. •yê¬s&ç¶

J$‘êìøÏ me&ÉT uÛÑj·T|ü&É‘ê&ÉT`
y˚sTT¬sø£ÿ\ >∑TÁs¡yÓTøÏÿ
uÛÑ÷quÛÀ+‘·sêfi≤\T dü+#·]+#˚ eTTK´+>± ø£$ uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü
}Vü≤\ $X¯«Hê<∏äT&ÉT uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü` uÛÑj·÷ìπø uÛÑj·TeTsTTq e÷+Á‹≈£î&ÉT

eT{ìºÏ eT+Á‹+∫ dsü «¡ yê´~Û ìyêsD¡ √bÕj÷· ìï ø£$ uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü
ø£qT>=qï #Ós¡≈£î&ÉT uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü` ø£\ πø+Á<ä+>± uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î s¡÷|ü$T#˚Ã
n‘·&çøÏ Á|ü‹B ˇø£ düyê\T ø£$ uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü
dü÷ú|ü+˝≤+{Ï ˇø£ Á|üX¯ï` Á|üX¯ï\ <ë]#·÷|ü⁄‘·÷, ‘Ób˛Œ‘·‡e+ #˚ùd
eT÷\eT÷˝≤*ï yÓ~øÏ |ü≥Tº≈£îH˚ ms¡Tø£\yê&ÉT eTìwæ uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü`
yÓs¡TkÕÔ&Ü` yÓqTï #·÷sTTkÕÔ&Ü` n‘·ì y˚fi¯¢ ∫es¡\T #·÷&É+&ç`
sêjÓ÷, s¡b˛Œ, sê»´yÓ÷, ^»´yÓ÷ n$ C≤‘T· \T, q<Tä \T, Á||ü +ü #· ÁbÕDøπ +Á<ë\T`
dsü ê«ìï J]+í #T· ≈î£ H`˚ ªyê‘ê|æ Js+í¡ μ $<Tä sT¡ &TÉ ì‘·´ dü+#ê] #Ó+#·Tyê&ÉT ø£$ uÛÑj·T|ü&É‘ê&Ü
mø£ÿ&çø° yÓfi¯¢&ÉT, nìï+{Ï˙ ø£*|æ ≈£îfÒºkÕÔ&ÉT`
düeTs¡úq\T+{≤sTT, ~<äT›u≤≥T\T+{≤sTT ∫qT≈£î\T sê\˙, sêfi¯ó¢ |ü>∑\˙
K+&ÉK+&Ü\T>± q]øÏ ne‘·\ bÕπsj·÷*‡qM sêÁ‘·Tfi¯¢ MT<ä |üP\T ≈£îs¡e˙`
e⁄+{≤sTT, }πs>∑T‘·÷ sTT+{Ï+{Ï˙ ‘ê≈£î‘·÷ n‘·qT eTT+<äTπø eTTqTà+<äTπø
n‘·ì yÓqø£e÷\ ˇø£ ≈£îø£ÿ e⁄+≥T+~
$~Ûì yÓøÏÿ]dü÷Ô ≈£L]àøÏ e÷s¡Tù|s¡sTTq ≈£îø£ÿ e⁄+≥T+~
Á|ü‹ eTìwæ #·T≥÷º eTT>∑TZb˛kÕÔ&ÉT` n‘·q÷ uÛÑT»+ MT<ä ø=+¬ø ø£Ás¡‘√

eTìwæì #·÷dæ J$‘·+ yÓs¡yê* dü~›eT÷≥‘√ ` n‘·q˝≤H˚
|ü|”Œ˝≤>∑ ø±fi¯¢ #·T≥÷º ‹s¡>±* ø±\+ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ n‘·q˝≤H˚
J$‘êìøÏ me&ÉT uÛÑj·T|ü&É‘ê&ÉT n‘·q˝≤H˚`

47 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

|ü⁄düÔø£ düMTø£å

<˚X¯sêE

&܈ˆ $. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄

eTT–+|ü⁄≈£î eTT+<äT

&܈ˆ $. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ düTe÷s¡T eT÷&ÉT ù|]à ø£<∏ä\T n\¢&É+ ‘Ó©ì á s¡#·sTT‘·,
m|üŒ{Ï˝≤π> $<Ûä«+dü <äèXÊ´\qT, düTeTH√Vü≤s¡
<äXÊu≤›\bÕ≥T ‘Ó\T>∑T ø£<∏ë bÕsƒ¡≈£î\qT eT+Á‘· dü+<äsꓤ\qT s¡+>∑T˝À¢ eTT+∫ ø=‘·Ô ô|sTT+{Ï+>¥
eTT>∑T∆\qT #˚XÊs¡T. nkÕe÷q´yÓTÆq yêø£´ \qT bÕsƒ¡≈£î\ eTT+<äT+#ê&ÉT.
ìsêàD+‘√ n+<ä]˙ eT+Á‘·q>∑] dü]Vü≤<äT›\≈£î
rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. sê• e÷≥ m˝≤ e⁄Hêï, yêdæ˝À πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ e÷]q ‘·sê«‘· ø=ìï
e÷Á‘+· ñ‘eÔ· TkÕV≤æ ‘ê´ìï y\Ó Te]+#êsT¡ . Jeì- jT· ÷ìe]‡{˝° À¢ ˇø£ es|Z¡ ⁄ü $<ë´]ú d+ü |÷üò \T }|+ü
1994, ˝…ìHé ù|¢dt-1998, e÷j·T˝≤+‘·s¡T-2003, <äT≈£îHêïsTT. $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D\T #√≥T
Á<√Vü≤eèø£å+-2012 ø£<∏ë dü+ø£\Hê\‘√bÕ≥T— ◊<äT #˚düT≈£îHêïsTT. yê{Ïì z ≈£îø£ÿ Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>±
Vü≤+dü\T-2000, Ä≈£î|ü#·Ãì <˚X¯+-2012, ªV≤æ ≥s¢ Y C≤|„ øü ±\Tμ ∫Á‹+#êsT¡ . qø‡£ ˝{’… Ÿ ñ<´ä eT+˝À
q\¢$T]j·T|ü⁄ #Ó≥Tº-2012 qe\\T rdüTø=#êÃs¡T. eTy˚Tø£yÓTÆ ‘·sê«‘· <ä[‘· #˚‘·q‘√ ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T
Á|üjÓ÷>±‘·àø£+ nì #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ $q÷‘·ï ‘=øÏÿq z ñ<ä´eTø±s¡T&ç J$‘· ∫Á‘·+ ªdü÷s¡T´ì
<Û√s¡DÏ˝À ø£<∏äqT Á|üjÓ÷–+∫, n+<ä]˙ ‘·q<Ó’q q\T|ü⁄ s¡+>∑T ¬sø£ÿ\Tμ. ñqï#√fÒ ñ+&ç |üs¡T>∑T\T
Á||ü +ü #+· ˝À $V≤ü ]+|Cü XÒ Ê&TÉ . mìï #d˚ Hæ ê, mqï&÷É rùd Ä˝À#·Hê|üs¡T\ >∑T]+∫q ªø=j·T´ >∑TÁsê\Tμ,
kÕe÷õø£ Á|üjÓ÷»Hêìï M&˚ kÕeTT #˚j·T˝Ò<äT. _Ûqï<Ûäèyê˝…’q ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î\T ªH˚qT, |æ.$.•e+μ,
ø±˙, j·÷uÛ…’e |ü&ç˝ÀH˚ á ˝Àø±ìï M&˚ kÕVü≤dü+ <ä[‘·T&ç e÷qdæø£ dæú‹ì Ä$wüÿ]+#˚ ªu≤¢ø˘ ôdÌŒs¡˝Ÿ
#˚XÊs¡T. H√{ŸãTø˘μ, uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ |òüTs¡¸D˝Àì rÁe‘·qT e´ø°Ô
ø]£ +∫q ªeTT–+|⁄ü ≈î£ eTT+<Tä μ- ø<£ \ä∏ ˙ï bÕs≈¡ƒ î£ &˝ç À
#+· Á<Xä K‚ ss¡ êe⁄>±] eTsD¡ ≤q+‘s· +¡ ÄjT· q ìdü‡+<˚Vü≤+>± ˇø£ n\»&çì düèwæºkÕÔsTT.
Äs√ ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï ªeTT+–+|ü⁄≈£î eTT+<äTμqT
≈î£ ≥T+ãduü TÑÛ ´\T, kÕV≤æ r $TÁ‘T· \T rdTü ø=#êÃsT¡ . ª|Pü seí¡ ÷DøÏ ´£ + Áù|eTø<£ \ä∏ Tμ #+· Á<Xä K‚ ss¡ êe⁄
M{Ï˝À¢ yÓTT<ä{Ï~ ª|üPs¡í e÷DÏø£´+ Áù|eTø£<∏ä\Tμ >±] ∫e] ø<£ .ä∏ »qe] 2017˝À Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ e÷dü
nìï{Àø¢ ° ô|<~›ä . $T–*q ÄsT¡ ø<£ ˝ä∏ À¢ ˇøÿ£ ªø=jT· ´ |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]‘·eTsTT´+~. n+‘·≈£î eTT+<äT
>∑TÁsê\Tμ $TqVü‰ $T>∑‘ê ø£<∏ä\˙ï ≈£L&Ü K∫à @&Ü~ sêdæq ø£<∏ä˝À¢ ªø=j·T´>∑TÁsê\Tμ e÷]Ã˝À,
‘+· >± 16 ù|J\ #=|ü q e⁄+&≥É + ∫Á‘+· . Ç+‘≈· î£ ªH˚q÷, |æ.$.•e+μ qe+ãsY˝Àq÷ n#·Ãj·÷´sTT.
eTT+<ä{Ï ø£<∏ä˝≤¢π> á ø£<∏ä˝À¢ì bÕÁ‘·\˙ï n‘·ì ÄXï s´¡ øs£ +¡ >± á s¬ +&TÉ ø<£ ˝ä∏ À¢ ø=ìï d+ü |Tüò ≥q\T
Ç‘·s¡ ø£<∏ä˝À¢ì bÕÁ‘·\‘√ n+‘·Ø¢q+>± dü+ã+<Ûä+
ø*£ – ñ+{≤sTT. nøså£ ê\qT esT¡ dü ø{£ ºÏ yêø±´\T>±

‘êHê|üÁ‹ø£ Ä>∑dtº 2018 48

j·T<∏ë‘·<∏ä+>± |ü⁄qsêeè‘·+ nj·÷´sTT. ø=ìï bÕsƒ¡≈£î\≈£î mø£ÿe⁄. kÕVæ≤‘ê´ìï nqTs¡øÏÔ‘√
eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘·\T y˚πs«s¡T ø£<∏ä˝À¢ ø£ì|æ+#·&É+, #~· yy˚ ê]ø,° kÕV≤æ ‘´· +˝À eTTì–‘˝˚ yÒ ê]øπ ÄjT· q
Äj·÷ dü+|òüT≥q\≈£î dü+ã+~Û+∫q &ç|òü¬s+{Ÿ ø£<∏ä\ s¡T∫ ‘Ó\TdüTÔ+~. n+<äTπø Äj·Tq
ùw&é‡qT Á|ü<ä]Ù+#·&É+ áj·Tq ø£<∏ä˝À¢ e÷eT÷˝Ò. s¡#·sTT‘·\ s¡#·sTT‘·, e÷eT÷\T s¡#·sTT‘· ø±<äT.
nsTT‘˚, á |ü⁄qsêeè‘ê\T n˝≤ nì|æ+#·e⁄.
n≥Te+{Ï s¡#·sTT‘· nsêú+‘·s¡+>± yÓ[¢b˛
@ s¡#·sTT‘Ó’Hê ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä ø√dü+, Á|ü‘˚´ø£ e&É+ $cÕ<ä+. mHÓïH√ï sêj·÷*‡qyês¡T @&ÉTø£≥¢
yÓTÆq XË’* ø√dü+ ‘·|üdüT‡ #˚kÕÔ&ÉT. @ ø=+<ä]ø√ n~ düyêØ˝≤+{Ï á @&ÉT ø£<∏ä©ï e~*yÓfi¯¢&É+ eTØ
kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. ø±˙, eT]ø=+<ä]øÏ n<˚ $cÕ<ä+.
XÊ|üeTe⁄‘·T+~. |òü˝≤Hê s¡#·sTT‘· ªuÛÑ˝Ò sêkÕÔ&ÉTμ
nqT≈£îH˚ bÕsƒ¡≈£î\T.. ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ, Ä |òü˝≤Hê y÷Ó V≤ü qdTü +<sä +¡ V≤ü sêƒ ‘T· >Ô ± eTsD¡ +Ï ∫q≥T,º
s¡#·sTT‘· ªÇ˝≤H˚ sêkÕÔ&ÉTμnH˚ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·÷ìøÏ |üPs¡í eTs=ø£] Áù|eT˝À |ü&çq≥Tº, \*‘· m|üŒ{Ïø°
e#˚ÃkÕÔs¡T— Ä |òü˝≤Hê s¡#·sTT‘· |ü]dæú‹ ≈£L&Ü qe«q≥Tº, #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ n<äèX¯´yÓTÆ... z bÕÁ‘·˝≤
n+‘˚. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚-ª‘êqT Ç˝≤π> e÷]b˛j·÷s¡T.
sêj·÷*μnH˚ e÷qdæø£ dæú‹˝ÀøÏ yÓ[¢b˛‘ê&ÉT. Ä
XË’*H˚ ‘·q ◊&ûø±s¡T¶>± uÛ≤$kÕÔ&ÉT. ‘êqT @+ sêÁ‹|üP≥ j·T÷ìe]‡{° >√&É\ MT<ä yÓ*ùd
sêdüTÔHêï&ÉT, @ edüTÔe⁄ d”«ø£]düTÔHêï&ÉT, @ ô|sTT+{Ï+>¥˝≤ (Á>±|òæ{° n+{≤s¡T≥ <ëìï), $T≥º
dü+<äs¡“¤+˝À e´ø°Ôø£]düTÔHêï&ÉT-nH˚<ëìï ø£˙« eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+&ÉTf…+&É˝À #Ó\πs–b˛j˚T s√&É¢˝≤
ìj·T+{Ÿ>± $düà]kÕÔ&ÉT. ‘êqT m˝≤+{Ï $wüj·T+ (\*‘·≈£î Ä ñø£ÿb˛‘·+fÒ #ê˝≤ ∫sê≈£î),
#ÓãT‘·THêï- m|ü&√ bÕsƒ¡≈£î\qT yÓTdüà¬s’CŸ #˚dæq ìkÕ‡s¡+>± yÓHÓï\ ≈£î]ùd sêÁ‹ sêe⁄ u≤\düs¡dü«‹
Ä bÕ‘· d”kÕ˝ÀH˚ b˛dæ n#·Tà ãj·T≥≈£î rkÕÔ&ÉT. bÕ≥˝≤ (Ä >=+‘T· #+· Á<Xä K‚ ss¡ êe⁄øÏ #ê˝≤ Çw+ºü )..
ÄjT· q, ÄjT· q ø<£ \ä∏ ÷, ÄjT· q bÕÁ‘\· ÷ m|Œü {øÏ °
ì»y˚T, ˇø√kÕ] Ä n#·TÃ Ä s¡#·sTT‘·πø eTq eT<Ûä´ ‹s¡T>±&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT. b
bÕ‘<· ˙ä , uÀsY n˙ nì|dæ Tü +Ô ~. n|ü &TÉ ‘q· Áø±|ºtò
yÓTì¸|tqT ñ|üjÓ÷–+∫ ø=ìï n<äq|ü⁄ kıã>∑T\T 49 Ä>∑dtº 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£
n<›˚ Á|jü T· ‘ï· + #k˚ Õ&Ô TÉ . Ç~ eT]+‘· >+∑ <sä >¡ √fi≤ìøÏ
<ë]rdTü +Ô ~. m+<Tä ø+£ fÒ ˇø√kÕ] ‘q· ≈î£ ‘*Ó jT· ì
$wüj·÷*ï+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√&ÜìøÏ ≈£L&Ü s¡#·sTT‘·
á k˛≈£î\ e÷≥Tq <ë≈£îÿ+{≤&ÉT. á yÓTT‘·Ô+
e´eV‰ü se¡ T+‘ê bÕs≈¡ƒ î£ \≈î£ nsyú¡ TÓ bÆ ˛‘T· +~. <ë+‘√
bÕsƒ¡≈£î\ø°, s¡#·sTT‘·ø° eT<Ûä´ ø£ì|æ+#·ì m&É+
ô|]–b˛‘·T+~.

#+· Á<Xä K‚ ss¡ êe⁄ø,° bÕs≈¡ƒ î£ \ø° n≥Te+{Ï m&+É
m|üŒ{Ï qT+#√ ñ+~. ãVüQXÊ, n~ ª˝…ìHé ù|¢dtμ
ø£<∏ä\|üŒ{Ï qT+N ø±e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ, n|üŒ{Ï
qT+∫ Äj·Tq sêdæq ø£<∏ä˝ÒM kÕe÷q´yÓTÆqM,
kÕ<Ûës¡DyÓTÆqM ø±e⁄. n+<äTπø n$ ˇø£ ‘·s¡Vü‰

eT+<ës¡

∫Á‘·ø±s¡T&ÉT: bÕ+&ÉT eTdüq+


Click to View FlipBook Version