The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2018-10-15 22:32:28

TANA Patrika - Oct. 2018

TANA Patrika - Oct. 2018

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-8 "To identify and address social, cultural and educational

October-2018 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editor Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
The opinions expressed in Secretary Appalachian - (646) 824-3349
TANA Patrika belong to the Anjaiah Chowdary Lavu
individual authors and do not (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
necessarily reflect those of Capital - (804) 490-3171
TANA or the Editorial Board. Treasurer
Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
(267) 252-2496; [email protected]
Mid-Atlantic - (973) 610-4385
Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTTK∫Á‘·+

eTVü‰‘êà >±+BÛ

TANA 5K Run/Walk TANA
CARES
12-17
Backpack Program in
Felicitation of Sri Los Angeles, CA
Venkaiah Naidu
18
28
TANA Mid-Atlantic
Sports Cometitions

for Women

34

TANA/BATA πøs¡fi¯ es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î ‘êHê,
dü«#·Ã¤+<ä ùde dü+|òüT+ kÕj·T+
Cricket Tournament
30
32

Ç+ø±...

Editorial ... 05 Experience the Joy of Giving Back ... 26
President Message ... 07 through IDRF!

TANA Executive Committee ... 08 - Dr. Nidi D.
TANA Board of Directors ... 09
TANA Foundation ... 10 Help 2C - Aparna Vagvala ... 36
... 37
TANA Kick Off-2019 Flyer ... 11 ‘êHê`eT+∫|ü⁄düÔø£+ |æ\¢\ |ü⁄düÔø±\
b˛{° Á|üø£≥q

q÷´j·÷sYÿ q>∑s¡+˝À ‘êHê 5¬ø s¡Hé ... 12 |ü⁄düÔø£ düMTø£å

HêsYÔ ¬øs=*Hê, ¬s*¬>˝À ‘êHê 5¬ø yêø˘ `... 14 Brokeback MountainStory t Screenplay

TANA Charlotte 5k Walk/Run ... 15 - Padmavalli ... 38
TANANew England 5k Walk/Run ... 16
Digital Classrooms in Kurnool Dist. ... 19 ø£<∏ä: e÷ ∫qï #Ó˝…¢\T ... 41
` Ä] d”‘êsêeTj·T´ ... 48
$<ë´s¡Tú\≈£î ‘êHê dü÷ÿ\Tu≤´>∑T\ |ü+|æD° ... 20 ... 51
ø=dü] bÕ≥\ ø=düsêE
TANACPR Training in Khammam ... 22 ` #·+Á<äVü‰dt

ns¡≈£î –]»q Á>±e÷\≈£î ‘êHê ... 24 yÓ÷≥sYu…’ø˘ ô|’ j·T÷s√˝≤>¥
eT+∫˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T ` l ãkÕã‹Ôq

dü+bÕ<äø°j·T+

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \+<]ä ø° $»jT· <Xä $¯ T Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T.

nø√㺠sT¡ H\Ó dTü Œ]¤ +#>· ±H˚ #≥· T≈î£ ÿq yTÓ ~˝Ò e´øÔÏ >±+B.Û ª>±+BÛ˝≤+{Ï
ˇø£ e´øÔÏ sø¡ eÔ£ ÷+kÕ\‘√ á u÷ÑÛ MTà<ä q&#ç ê&TÉ nì ‘\Ó TdTü ø=ì eTT+<Tä
‘s· ê\T ÄXï s´¡ b˛e&+É ˝À ÄXï s´¡ + ˝<Ò Tä ,μ nì Á|Uü ≤´‘· XÊÅdyÔü ‘˚ Ô· n\“sºY
◊qdHº” é n+{≤&TÉ , >±+BÛ >T∑ ]+∫ #ãÓ T‘÷· .
ˇø£ yT˚ <ëÛ $ eTs√ eTV‰ü e´øøÔÏ #Ï Ã˚ ø‘Ï êãT. Ç~ nøså£ ¡ d‘ü ´· +.
>±+BÛ eTq*ï $&∫ç &uÓ “Ì… @fió¯ ¢ >&∑ ∫ç Hê Ç|Œü {øÏ ° m+‘√eT+~øÏ d÷ü Œ¤].Ô
nsT¡ <q’Ó e´≈î£ \Ô T nsT¡ <Tä >±H˚ »ìàkÕsÔ T¡ . >±+BÛ sêdqæ ªd‘ü ´· XÀ<Ûqä μ (My
Experiments with Truth) |⁄ü døÔü +£ #<· eä ‘>· ~Z∑ . mìïkÕsT¡ ¢ #~· $Hê m|Œü {øÏ °
ø=‘>Ô· ±H˚ nì|dæ Tü +Ô ~ Ä |⁄ü døÔü +£ .
@uø’…Û Ï ô|>’ ± Á||ü +ü #· u≤Û w˝ü Àø¢ Ï nqTe~+|ãü &qç @ø¬ ø’ £ u≤Û sr¡ jT· |⁄ü døÔü +£ .
|<ü fi˚ ˝¢¯ À|⁄ü |\æ \¢ ø√d+ü |⁄ü døÔü ±\T #~· y˚ Ädøü ÔÏ ô|+#&· ÜìøÏ ‘êHê |_ü øπ¢ wHü ‡é
yêsT¡ u§eTà\ ø<£ \ä∏ |⁄ü døÔü ±\ b˛{° ìs«¡ V≤æ dTü HÔ êïsT¡ . mes¬ H’ ê bÕ˝§qZ e#T· Ã.
MT $TÁ‘T· \‘√q÷, ùdïV≤æ ‘T· \‘√q÷ Ç~ |+ü #T· ø√+&.ç

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATEESH VEMANA
President

‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø,° ‘êHê ø±s´¡ esêìZ ø,° duü TÑÛ ´\ø,° n+<]ä ø° <ädsü ê Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T!

kı+‘· ePsT¡ ˙, kı+‘y· êfi˙¢¯ ø*£ |æ eTT&yç ù˚dy˚ |+ü &>É \∑ T. á u÷ÑÛ >√fi+¯ MT<ä møÿ£ &TÉ Hêï |+ü &>É \∑
ù|sT¡ #$Ó q |&ü >É ±H˚ eTq eTqdTü \T s¬ øÿ£ \T ø≥£ Tøº =ì kı+‘÷· ] MT<ä yê\‘êsTT. MT n+<]ä ø°
eTs√kÕ] $»jT· <Xä $¯ T eT]ìï Xó¯ u≤Û \ì n+~yê«\ì ø√sT¡ ≈î£ +≥THêïqT.
eTq u≤Û s‘¡ <· X˚ ¯ ñ|ü sêÅw|ºü ‹ü e÷qT´\T Áo y+Ó øj£ T· ´HêjT· T&TÉ >±]ì >‘∑ · H\Ó nyTÓ ]ø±˝À
wøæ ±>√ q>s∑ +¡ ˝À |Tüò q+>± d‘ü ÿ· ]+#T· ø√e&+É ˇø£ n|Pü s«¡ dìü ïyX˚ +¯ . ‘êHê d+ü døúü Ï Áo y+Ó øj£ T· ´
HêjT· T&TÉ >±sT¡ m|ü &÷É ‘e· T dVü ‰ü jT· dVü ≤ü ø±sê\T n+~d÷ü HÔ ˚ ñHêïsT¡ . nyTÓ ]ø±˝À ñqï
$T>‘∑ ê ‘\Ó T>T∑ d+ü d\úü dVü ≤ü ø±s+¡ ‘√ á d‘ü êÿs+¡ »]–+~.
ø=+‘e· T+~ d+ü |Tüò ùdeø√dyü T˚ |⁄ü &‘É êsT¡ . yê] dsü «¡ X≈¯ î£ \Ô ÷ deü ÷»+ ø√dyü T˚ $ìj÷Ó –kÕsÔ T¡ .
n≥Te+{Ï e´øÔÏ &Ü.m+.$.$.mdt eT÷].Ô ájT· q mes√ ø±<Tä , $XÊK|≥ü ï+˝À ^‘+· e+{Ï
$<ë´d+ü d\úü kÕ|ú ≈ü î£ \T. ø=+‘e· T+~ ùdïV≤æ ‘T· \‘√ n˝≤kÕÿ #÷· &Üì¶ øÏ yfiÓ ≤s¢ T¡ . Ä ‘s· T¡ yê‘·
Çøÿ£ &É (nyTÓ ]ø±˝À) $$<äÛ ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ bÕ˝§HZ ê*‡ e⁄+~. eTq Á|Dü ≤[ø\£ T $~øÛ Ï møÿ£ e⁄.
ˇø£ ø±sT¡ Á|eü ÷<+ä ˝À eT÷]>Ô ±s÷¡ , ÄjT· q $TÁ‘T· \T ãdeü |⁄ü qïjT· ´, $.|.æ Äs.Y #Í<]ä , $.
•eÁ|kü Õ<`é q\T>T∑ s÷¡ Ä˝≤kÕÿ˝À ø±sT¡ Á|eü ÷<+ä ˝À eT]D+Ï #êsT¡ .
á <Tä sê«sÔ¡ $ì Ä+Á<ÁäÛ |<ü X˚ Ÿ Á|uü TÑÛ ‘«· Á|‘ü ´˚ ø£ Á|‹ü ì~Û l ø√eT{Ï »jT· sêyTé >±sT¡ , $TÁ‘T· &TÉ
s$¡ bı≥÷]¢ ‘√ ø*£ dæ n˝≤kÕÿ y[Ó ,¢ yê] bÕ]eú Xد sê\ì Ç+&jç ÷· ‘s· *¡ +#˚ es≈¡ L£ nøÿ£ &É
ñHêïeTT. n˝≤kÕÿ, j÷· +øsπ£ C˝Ÿ À ñqï $H√<é ã+&¢É #d˚ qæ dVü ‰ü jT· düV≤ü ø±sê\T eTsT¡ e˝ìÒ $.
dVü ‰ü jT· + #jÓ T· ´&+É ‘êq Á|<ü ëÛ q \ø´å£ +. ‘\Ó T>T∑ yêsT¡ nyTÓ ]ø±˝À møÿ£ &TÉ Hêï ‘êHê #j˚ T· ÷‘·
n+~dTü +Ô ~ nì d>ü s∑ «¡ +>± #|Ó Œü >\∑ qT.
e÷≈î£ m\y¢ fi˚ ˝¯ ≤ dVü ‰ü jT· dVü ≤ü ø±sê\T n+~dTü HÔ êï ø±s´¡ øs£ \Ô¡ +<]ä ø° eTs√kÕ] <qäÛ ´yê<ë\T
#ãÓ T‘÷· , eTs˝¡ ≤ e#Ã˚ H\Ó ø\£ TdTü ≈î£ +<ë+...

MT

drü wt ye˚ Tq

7 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 8

TANA BOARD OF DIRECTORS

9 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 10TANA FOUNDATION

"To Share, To Care and to Serve the Needy"

$»jq·Te÷+´j‘·y·÷ÓTsÆqYÿ q‘>êH∑s¡+ê 5˝¬øÀ yêø˘

ì‘·´+ ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\‘√ kÕ>∑T‘·Tqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï C…’ ‘êfi¯S¢] ‘êHê
bòÂ+&˚wüHé #˚düTÔqï $$<Ûä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT >∑÷]Ã
eTq J$‘·+˝Àì ª|üs¡T>∑Tø=ø£ ns¡ú+ ñ+&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ì\yê\qï \ø£å´+‘√
\˙, q&Éø£ø=ø£ |üs¡e÷s¡ú+ ñ+&Ü\ìμ dü+ø£ nyÓT]ø±˝Àì nìï sêÅcÕº\˝Àq÷ ‘êHê á ø±s¡´Áø£eT+
*Œ+∫ ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ìs¡«Væ≤k˛Ô+<ä˙, á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê e∫Ãq $sêfi≤\T
(‘êHê) bÂò +&w˚ Hü é ôdô|+º us… Y 9q q÷´j÷· sÿY ªs¬ ‘’ T· ø√d+ü ‘êHêμ ø±s´¡ Áøe£ ÷\≈î£ y∫Ó ÃkÕeÔ Tì, ∫qïbÕ{Ï
q>∑s¡+˝À ‘êHê m–®≈£L´{ÏyY y…’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ
»j·TX‚KsY ‘êfi¯S¢] Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹cÕº‘·à
ø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q ‘êHê 5¬ø s¡Hé/yêø˘ ø±s¡´
Áø£eT+ ‘Ó\T>∑Tyê]ì $X‚wü+>± Äø£]¸+∫+~.
ˇø£Á|üø£ÿ ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸ìï ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ
#j˚ T· ø£ ñ<jä T· + 8 >+∑ ≥\≈î£ <ë<ë|⁄ü q÷{≤
j÷· ue’…Û T+~ ô|<\›ä T, |\æ \¢ T, eTV≤æ fi\¯ T ñ‘ê‡
Vü≤+‘√ bÕ˝§Zì ‘êHê #˚|ü{Ϻq 5πø yêø˘˝À
b˛{≤b˛{°>± |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. ÄkÕ+‘·+
ñ‘ê‡V≤ü +, ñ‘»Ô˚ + øq£ |sü T¡ d÷ü Ô ˇø£ >+∑ ≥˝ÀH˚
yêø˘ì eTT–+∫ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+
#˚XÊs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 12

Run for your village this summer
MANA VOORI KOSAM

$CÒ‘·\≈£î C≤„|æø£\T, Á|üdü+XÊ|üÁ‘ê\T
n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e+o
yêdæ¬s&ç¶ (q÷´C…؇) sê» ø±düT≈£î]Ô (q÷´
C…؇), $X¯«Hê<∏é Hêj·TTìbÕ{Ï (RC q÷´
Ç+>∑¢+&é), ‘êHê e÷J n<Ûä´≈£åî\T <äX¯s¡<∏ä
sê$T¬s&ç¶, {Ï.m˝Ÿ.dæ.@ uÀs¡T¶ Ä|òt Á≥d”ºdt
yÓ÷Vü≤Hé ã&˚, sê|òüTesêe⁄, |üPs¡í n≥÷¢],
sêe⁄ z˝{Ò ,Ï {.Ï m˝.Ÿ d.æ @ $ÁXÊ+‘· n<´äÛ ≈îå£ \T

$sêfi¯+‘√ á ¬s’‘·T s¡ø£åD øÏ≥T¢ @ ÁbÕ+‘·+˝Àì
s¬ ‘’ T· \ø¬ H’ ê n+<Cä jÒ T· e#÷ ì, á s¬ ‘’ T· sø¡ Då£ ø≥Ï T¢
HêD´yÓTÆq |ü+≥≈£î, ¬s’‘·Ts¡ø£åD≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É
‘êjT· ì ‘*Ó bÕsT¡ . 5øπ yêøq˘ T Á|‘ü ´˚ ø£ u≤<´äÛ ‘‘· √
düTeT+‘Y sê+XË{Ϻ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. düVü≤ø£]+∫q
‘êHê {°yéT •Øwü ‘·TqT>∑T+≥¢, |üèB∏« #˚≈£L],
XË’\» #·\¢|ü*¢, ø£èwüíÁo, Vü≤]X¯+ø£sY, düTπswt ‘·$Tà
Hì˚ , øsÏ D¡ Y |sü «¡ ‘ê\ >±sq¢¡ T eT]jT· T yê\+{s° T¡ ¢
B|æø£ düyÓTà≥, s¡eT eqeT\qT Á|ü‘˚´ø£+>±
n_Ûq+~+#ês¡T.

yêø˘ nq+‘·s¡+ »]–q ãVüQeT‹ Á|ü<ëq
ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤\\T, eTVæ≤fi¯\T eT]j·TT
|ü⁄s¡Twüß\ $uÛ≤>±\˝À yÓTT<ä{Ï nsTT<äT eT+~

d‘ü ´· #\· |¢ *ü ,¢ n<´äÛ ≈îå£ \T <säÛ êàsêe⁄ eT]jT· T nXÀø˘
∫+‘≈· î£ +≥, »jT· Á|øü ±wt Ç+C≤|⁄ü ] bÕ˝§HZ êïsT¡ . yêø˘
‘·<äq+‘·s¡+ <äø£ÿHé ˝≤+CŸ ¬skÕº¬s+{Ÿ yês¡T n˝≤Œ
Vü‰s¡ $+<äT n+~+#ês¡T.
b

13 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

HêsYÔ ¬øs=*Hê, sê´©˝À ‘êHê 5¬ø yêø˘

ñ˝≤d¢ yü TÓ qÆ ñc˛<jä T· +˝À ñ‘ê‡V≤ü +>±, ñ‘»Ô˚ +‘√ ]j·T©º, ≈£î´Ø ˝…]ï+>¥, bÕsYÿôd’&é ]j·T©º, dü+>∑+
eTqeP] ø√dü+, eTqyê] ø√dü+ #˚sTT #˚sTT ø£*|æ   õjÓ÷ e÷sYº, ádtºôd’&é ]j·T©º, Á≥j·÷+–˝Ÿ
#‘˚ H· q’Ó dVü ‰ü jT· + #j˚ ÷· \H˚ <èä &dÉÛ +ü ø\£ Œ+‘√ ‘êHê u≤´&çà+≥Hé ø£¢uŸ.
5πø s¡Hé/yêø˘ ø√dü+ n&ÉTπ>dæ+~, ôdô|º+ãsY 9q ‘êHê ø£$T{°: eT*¢ø±s¡T®Hé y˚eTq ` n|üŒ˝≤
Á≥j÷· +–˝Ÿ ‘\Ó T>T∑ »q‘.· eTq≈î£ }|]æ ì∫à eTq ∫j·THé Ø»q˝Ÿ ø√Ä]¶H˚≥sY, |üPs¡í#·+<äsY ø=+Á&É
ñìøÏì ñqï‘·+ #˚dæq eTq eP]øÏ eTq+ ãTTD+ >∑T+≥ ` sê´© dæ{° ø√Ä]¶H˚≥sY, düTπswt ø±ø£s¡¢ `
rs¡TÃ≈£îH˚ ‘·s¡TD$T~. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À |æ\¢\T, {°yéTùdÿ«sY ø√ #ÛÓ’sY, s¡eTD nH˚ï, yÓ+ø£≥ø£èwüí ≈£îÁs¡,
ô|<\›ä T, qe jT· Te≈î£ \T, q&eç jT· dTü ÿ\T ˇøsπ£ $T{Ï πø<ësY ã~]ôd{Ϻ, Áù|yéT nøÏÿH˚ì, Á|üMDY ‘ê‹H˚ì.
Ç+{Ï*¢bÕB ‘·s¡* e#êÃs¡T. M] düVü≤ø±s¡+ ˝Òì<˚
á ø±s´¡ Áøe£ T+ Ç+‘· >=|Œü >± »]>π ~ ø±<ìä #|Ó Œü ø£ mq]®{Ïø˘ yê\+{°sY‡: ø£\Œq >={ϺbÕ{Ï, düTBÛsY
‘·|üŒ<äT. á |òüTq‘·≈£î q&ÉT+ ø£{Ϻqyês¡T... eTT|Œü sêE, X\’Ë » eTT<Tä q÷], $õ‘· q\÷]¢ , Á|jæ T·

∫s¡Te÷$Tfi¯¢, lìyêdt e÷sêÔ\,
düT<Ûëø£sY q\÷¢], dü$Tà ø±ø£s¡¢, Á|ü‘ê|t
<ë&,ç y÷Ó V≤ü Hé ø√&,Ó •Øwü >={eºÏ TTøÿ£ \,
u≤˝≤J >∑T|üÔ, lìyêdt ‹j·T´>∑Ts¡,
»Hês¡úHé ñ|üŒ\bÕ{Ï, sê|òüTe ø=\>∑ì,
lø±+‘Y jT· Ás>¡ T∑ +≥, sêeT÷à]Ô <ëd]ü ,
düT˙˝Ÿ ø=\÷¢s¡T, s¡e÷ yêdæ¬s&ç¶, kÕsTT
ø£+<ä÷], yÓ+ø£≥ <=+>∑s¡, lì Ĭs,
Á|üXÊ+‹ eT]H˚ì, {≤{≤ j·TTe øÏ&é‡.

ÁuÒø˘bòÕdtº: bÕ´s¡&Ó’CŸ Ç+&çj·THé
≈£î´õHé.
ÁbÕ+rj·T ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\T: {≤{≤
` Á≥j·÷+–˝Ÿ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæ
j˚TwüHé, {Ï{Ïõm` Á≥j·÷+–˝Ÿ ‘Ó\+
Ø»q˝Ÿ kÕŒq‡s¡T¢: mdtm$mdt Á>∑÷|t, \‘· >±D nk˛djæ T˚ wHü ,é {jÏ T· T{mÏ ` Á≥j÷· +–˝Ÿ jT· TH’Ó
q\÷¢]. f…&é ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé.

Á>±+&é kÕŒqs¡‡s¡T¢: &܈ˆ ñwü   e*¢Á|ükÕ<é ô|<ä› eTqdüT‘√ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï
ø=&Ü*, &܈ˆ $»j·T   sêCŸ bı\es¡+, &܈ˆ Á|ükÕ<é $TÁ‘T· \≈î£ , dìü ïV≤æ ‘T· \≈î£ , ø±s´¡ øs£ \Ô¡ ≈î£ , <ë‘\· ≈î£ ,
eTø£ÿ+, e+o q\¢bÕ{Ï, &܈ˆ düT˙˝Ÿ ø±ø£s¡¢, bÕs¡&Ó’CŸ ÁbÕjÓ÷»≈£î\≈£î yÓs¡dæ ˇø£ dü÷Œ¤]Ô‘√ eTq }]
Ç+&jç T· Hé ≈î£ ´õH,é u≤eØà Á–˝,Ÿ ôV≤’ <sä êu≤<é V≤ü Öd,t ø√dü+ eTqdü÷Œ¤]Ô>± eTT+<ä&ÉT>∑T y˚dæq yês¡+<ä]ø°
mG ≥÷´≥sY j·TTmdtm, nbÕï ãC≤sY, Á|æeTdt ù|s¡T ù|s¡Tq eTq:|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\T. b

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 14

TANA Charlotte 5K Walk / Run

TANA Charlotte Team has TANA comity members in 5K

conducted 'ManaVoori Kosam Walk/Run event.
5K Walk/Run' event success-
fully today September 22nd in Malli Vemana- RC Appala-
Charlotte, NC. Over 200+
people are participated in the chian, Pattabhi Kantamneni,
event to support for the good
cause. We have got tremen- Ramana Anne, Tagore Malli-
dous response in Charlotte for
our third annual TANA Mana neni, Suresh Chalasani, Naga

Voori Kosam 5K Walk/Run. TANA team has awarded Panchamurathy, Sathosh Pulla-
medals & gifts to all the winners in each category and
expressed gratitude to each and everyone who participated la, Madhuri Yaluri, Purushotham

Gude, Suresh Kakarla, Kedar

Badisetty, Venkat Krishna

Korra, Srinivas Bellam, Ravi

Bandaru, Poornachandra Kon-

dragunta and TANA family

members were participated in

the event. b

15 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA New England every one who participated and
5K Walk / Run
volunteered in 5K Walk/Run event.
TANA New England 5K Walk/Run
We thank Mr. Jay Talluri,
event conducted in Connecticut on
September 29, 2018. TANA Executive Vice President for

Under the able leadership of Mr. gracing the event and also our thanks
Viswanath Nayunipati, the Regional
Vice President of TANA New England, to Vamsi Vasireddy, TANA 5K Walk/
Mana Voori Kosam 5K Walk/Run event
has been successfully conducted on Run NE Coordinator for coordi-
September 29, 2018 in Connecticut.
Over 200+ people participated in the nating the event. Finally, thanks to
event to support for the good cause. Our
local team members, Ram Koyyada, every one of the participants and
Venkat Chintapalli, Srini Vadlamudi,
Shahul Hameed, Lakshminarayana volunteers for making this event a
Anaparthi, Vikranth Suryadevara,
Krishna Raparla, Subhash Navuluri, grand success. b
Prudhvi Chekuri and Srikanth Darapu-
neni and a number of volunteers have
given their might for the success of this
event. TANA team has awarded medals
& gifts to all the winners in each cate-
gory and expressed gratitude to each and

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 16

17 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA CARES!

IT HAS BEEN CARING, FOR WELL OVER FOUR DECADES

TANA lies (19 Inch Backpack): 1 Pack of 5 Pencils, 1 Pack of
Backpack 5 Pens, 3 Pink Erasers, 1 Sharpener with Dome Cover,
Program in 1- 12 Inch Ruler, 2 Glue Sticks, 1- 70 Page Spiral Note
Los Angeles, book, 3 Two Pocket Folder, 1 Pack of 5 Crayons, 1 Pencil
Case, 1– 5 Inch Scissorand, 2 Highlighters.
CA
Team was able to do such programs with the
TANA wanted to actively parti- generous help of Friends, members and donors like you.
Without your great support and help we will not be able
cipate and merge into the main- to serve these many kids. Team specially thanks out
stream and help the needy here in Esteemed Donors for believing us in these service
USA. The backpack program is initiatives. Thank you for the people who made time to
an initiative to 'give back to com- join us today bags distribution.
munity.'
Special thanks to Greg Estravit (Founder of
As part of that, TANA LOS
ANGELES Team successfully Avant Garde Community) for giving us this oppor-
distributed school bags to the
foster school kids in Avant Garde tunity to serve the Kids.
Community as part of the TANA
Cares program on September Thank you to one and all for your great
22nd, 2018.
support. b
Location: 1655 E 6th Street
Suite A 4-C, Corona, Riverside
County, California.

Each school supply kit is
packed with the following supp-

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 18

Digital
Classrooms
in Kurnool

District

TANA Treasurer Ravi Potluri donated classrooms with the support of Mr. Ravi

Digital Classroom equipment to Five Gove- Potluri.
rnment schools in Kurnool city. Kurnool
Municipal Commissioner Harinatha Reddy Nehru memorial Municipal corporation
distributed the computers and other equip-
ment to head masters of the schools on High School, (old Municipal Office), Sree
Monday September 24th. Municipal Corpo-
ration Education officer Attavur Rahman, Potti Sreeramulu Memorial Municipal corpo-
TANA Kurnool Coordinator Muppa Raja-
sekhar also attended the event. ration High School Bandimitta, Damodaram

The following schools have digital Sanjeevaiah memorial Municipal Corpora-

tion High School near Kotla Circle, Catta-

manchi Ramalinga Reddy Memorial Munici-

pal corporation High School at SAP Camp

and Municipal Corporation High School
b
(Urdu) Khadakpura.

19 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

$<ë´s¡Tú\≈£î ‘êHê
dü÷ÿ\Tu≤´>∑T\ |ü+|æD°

#·T+Á&ÉT dürwt n+~+∫q Ä]∆ø£ düVü‰j·T+‘√
düTe÷s¡T e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷ÿ\T

‘÷· u≤´>∑T\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq
sT¡ Œ >√<ëe] õ˝≤¢ y<Ó Tä sT¡ eT÷&ç Á>±eT+ ˝Àì m+|”{°d” düuÛÑT´sê\T #·T+Á&ÉT dü‘·´e‹ <ë‘·\qT
ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ‘·Ôs¡ n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeT#·+Á<äHé,
nyTÓ ]ø± ‘\Ó T>T∑ d+ü |Tüò +`‘êHê Ä<«äÛ s´¡ +˝À <ë‘\· T bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eTT‘ê´\ Áoìyêdt,
#T· +Á&TÉ qsd¡ +æ V‰ü sêe⁄ ≈î£ e÷sT¡ &TÉ , ‘êHê duü TÑÛ ´&TÉ ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 20

n˝≤π> sê»eT+Á&ç˝Àì >∑es¡ïyÓT+{Ÿ
d÷ü ÿfi˝¢¯ À ≈L£ &Ü $<ë´sT¡ \ú ≈î£ d÷ü ÿ\T u≤´>T∑ \T
|+ü |Dæ ° #X˚ ÊsT¡ . á ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ >T∑ &Ü #s’ÓÛ à¡ Hé
>ì∑ ï øè£ wíü eTTK´ n‹~>∏ ± V‰ü »sj¡ ÷· ´sT¡ . Ç‘s· ¡
ÁbÕ+rj·T Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü Vü‰»¬s’q á
ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T
≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.
‘êHê bòÂ+&˚wüHé #ÛÓ’s¡àHé q\÷¢] Á|ükÕ<é
&܈ˆ #·Áø£<Ûäs¡sêe⁄‘√ ø£*dæ sê»eTùV≤+Á<äes¡+
˝Àì >∑T&Ü Ä|ò”düT˝À dæ|æÄsY Áf…Æì+>¥ ø±s¡´
Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. b

21 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA CPR TRAINING EVENT
IN KHAMMAM

TANA (Telugu Association of North
America) has initiated a new program CPR

(Cardiopulmonary resuscitation) training

to bring awareness and fix this issue of

cardiac arrest by conducting free CPR

trainings in India across Telugu states. As

this initiative TANA with the help of

Khammam District Education Department

has conducted training session in Rikka

bazar High School - Khammam.

100+ teachers have attended this

training program and got trained. These

teachers are going to setup training

sessions in high school across Khammam

district in next few months. TANA is very

happy to bring the awareness of CPR and

coordinate these sessions. Thanks to DEO

Mr. Madan Mohan for supporting this

activity and the teachers of Khammam
b
District.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 22

23 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ns¡≈£î –]»q Á>±e÷\≈£î
‘êHê eT+∫˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T

nqø±|ü*¢øÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&ÉT >±&ç u≤\T mø£ÿ&√ düTe÷s¡T øÏ˝ÀMT≥s¡Tqïs¡ <ä÷s¡+˝À
ñqï }≥\÷πs bÕsTT+{Ÿ qT+∫ ô|’|t˝…’Hé
<÷ä s+¡ >± $dsπæ dqæ ≥T+¢ &˚ ns≈¡ î£ ˝ÀjT· eT+&\É + e÷<\ä y˚XÊs¡T. <ëìì Á>±eT+˝Àì Á‘ê>∑T˙{Ï
|ü+#êj·TTr˝Àì <√eT\CÀs¡T, s¡ø£Ôø£+&ç Á>±e÷˝À¢ {≤´+≈î£ ≈î£ nqTd+ü <ëÛ q+ #X˚ ÊsT¡ . Bì‘√ ˙{Ï
–]»qT\T Á‘ê>T∑ ˙{øÏ Ï |&ü TÉ ‘T· qï Çã“+<Tä \ô|’ b˛ò {À\T kÂøs£ ´¡ + n+<Tä u≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø=fi≤sTT
rdæ ù|dò ãt Tø˝˘ À b˛dºt #X˚ ÊsT¡ . á b˛ò {À\T #÷· dæ #*· +∫ \qT @sêŒ≥T#˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüs¡ ÁbÕs¡+
b˛sTTq ‘êHê u≤´ø˘bÕ´ø˘ ø£$T{Ï #ÛÓ’s¡àHé sêyéT #Í<ä] _Û+#ês¡T. Ç|ü&Ü Á>±eTdüTú\+‘ê Äq+<ä+
ñ|ü ≥÷], eT*ø¢ ˘ b˛*Hì˚ , Áoìyêdt ‘~· ‘s· T¡ \T s÷¡ s˝¡ Ÿ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Bs¡Èø±\+>± ‘êeTT m<äT
&Óe\|tyÓT+{Ÿ düØ«dt kıôd’{° nH˚ dü«#·Ã+<ä dü+düúqT s=ÿ+≥Tqï düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+∫+
q&ÉT|ü⁄‘·Tqï >±&ç u≤\Tì dü+Á|ü~+#ês¡T. <√eT\CÀs¡T <äì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yês¡+‘bê
ø=+&Éô|’ Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î m+‘· y˚Ts¡ ‘·eT ø£cÕºìï r]Ãq ‘êHê≈£î ø£è‘·»„‘·\T
Ks¡TÃ ø±>∑\<√ n+#·Hê\T s¡÷bı+~+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.
|+ü bÕ*‡+~>± sêyTY #Í<]ä ‘~· ‘s· T¡ \T u≤\Tì ø√sêsT¡ .
áyT˚ s≈¡ î£ u≤\T $esê\T |+ü |&ü +É ‘√ <√eT\CÀsT¡ , sø¡ Ô£
ø+£ &ç Á>±e÷\≈î£ Á‘ê>T∑ ˙sT¡ n+~+#+˚ <Tä ≈î£ d+ü ø*£ Œ+∫
‘êHê düuÛÑT´\T, <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ Ç+<äT≈£î nedüs¡
yÓTÆq yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉTqï \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ì ÄHé˝…’Hé˝À
ã~©#d˚ ,æ yês+¡ s√E˝À¢ Ä s¬ +&TÉ Á>±e÷\≈î£ Á‘ê>T∑ ˙sT¡
n+<˚˝≤ |ü<∏äø±ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 24

25 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Experience the Joy of Giving
Back through IDRF!

Dr. Niti D. (IDRF)

Telugu-American community has always from rural areas by constructing the Jaya-
rama School.
been very conscientious in maintaining ties
with their motherland and helping the IDRF has been supporting two schools
underprivileged back home. India Develop- set up by the Sahaj Seva Samsthan in
ment and Relief Fund (IDRF), a USA-based Hyderabad, since 2005. One provides free
tax-exempt public charity maintains a close education to children with special needs and
collaboration with the Indian-American the other provides free education to children
community and offers them a platform to help from slums, in an environment where noble
realize their dreams of giving back to the land qualities and moral values are being incul-
of their ancestors (www.idrf.org). IDRF was cated in the students through associative
founded in 1988 by Dr. Vinod Prakash, a teaching methods.
former World Bank economist, who has been
working as a volunteer for IDRF since then. IDRF has been providing support to
elderly, disabled and destitute children in
IDRF's main goal has always been-fo partnership with Atma Vidya Ashram. Siva-
put power and not charity in the hands of nanda Ashram/Orphanage and School is
those in need. It strives to break the cycle of located near Narsipuram, in Srikakulam
poverty by empowering the marginalized District that benefits not only the Ashram
people with skills, services and infrastructure children but also those from the surrounding
grounded in sustainable development. Since rural areas. The funds go towards providing
its inception 30 years ago, the Indian- lodging, boarding and education for 200+
American donors have helped disburse $35
million+ in grants to various developmental
programs: education, health, women's em-
powerment, eco-friendly development, good
governance and disaster relief/rehabilitation.
The marginalized are served by IDRF
without regard to religion, caste, or creed.

Many Telugu-speaking donors have
partnered with IDRF to give back to Andhra
Pradesh and Telangana to help empower the
needy. A NRI couple from West Godavari
District, with support from IDRF, were able
to provide quality and value-based education
for economically-disadvantaged children

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 26

poor children. In addition, the Ashram set up IDRF has been able to keep its
an old-age home in Nidadavolu, that serves operating costs below 4%, which is
the elderly women, and, people who suffer rare in United States and ensures that
from serious physical or mental illnesses. out of every $1 you donate, 96 cents
go directly in the hands of the
IDRF's partnership with Shyamprasad beneficiary NGO. IDRF has a high
Institute for Social Service, implemented the stan-dard of compliance and fully vet
Arogya Dhara project (2013-2016) benefitt- the reputa-tion and reliability of a
ing 10,000 families in 162 tribal villages of NGO before making it a partner.
Adilabad District. People were encouraged IDRF encourages the site visits to its
to construct toilets and soak pits to end open projects by the volunteers and Board
defecation. Health awareness camps, mobile Members, receiving periodic reports and
clinics and distribution of homeopathic financial explanations of the funds invested.
medicines were organized in villages and IDRF's transparency, accountability and
schools. Vocational training courses for financial health have won it the coveted
unemployed youth and horticulture and Platinum Seal from Guide Star and a four
backyard plantation were propagated. out of four star rating from Charity Navigator
for five consecutive years. Charity Navigator
IDRF has also been integral in rebuild- has also rated IDRF as one of the ten "Highly
ing communities in the aftermath of various Rated Charities Reiving on Private Contribu-
disasters. Some calamities such as: tions".
the cyclone (1997), tsunami (2004) These were some insights into the kind
and floods (2015) devastated of work IDRF does in Andhra Pradesh and
communities in Andhra Pradesh Telangana to empower the poor and under-
and Telangana that were already privileged people. We encourage TANA
living in extreme poverty. IDRF members to suggest to us if there is a cause
helped in long-term rehabilitation, you hold dear and want to support or
with the goal of turning disasters motivates you to continue giving to improve
into opportunities for new sus- the lives of the less fortunate in India. b
tainable development.

27 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Felicitation of
Sri Venkaiah Naidu

Hon'ble Vice
President of India

tandem with about 22 National local Telugu

Organizations situated in Chicago had the

opportunity to honor one of the great stal-

warts of Telegu origin in Indian polity who

has adorned one of the highest position the

Govt of India.

TANA President Satish Vemana atten-

TANA with the support from other Telugu ded and spoke on this occasion, mentioned

organizations felicitated Sri. Venkaiah Naidu that Sri Venkaiah Naidu garu is a lifelong
- Honorable Vice President of India who was
in the United States to speak at the 2nd World supporter of TANA and also the recipient of
Hindu Conference organized in commemora-
tion of the 125 anniversary of the seminal the Lifetime Achievement Award at the 20th
speech by Swami Vivekananda at the
World’s Parliament of Religions. TANA in TANA Conference held in Detroit in 2015.

TANA has always been on the forefront to

honor initials that have had impactful

contribution to the Telugu language and
b
culture.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 28

29 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

πøs¡fi¯ es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î
‘êHê, dü«#·Ã+<ä ùde
dü+|òüT+ #˚j·T÷‘·

‘êHê, dü«#·Ã+<ä ùde dü+|òüT+

kÕj·T+ >∑T+≥÷s¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À
‘êHê u≤´ø˘ bÕ´ø˘ ø£$T{° #Ó’s¡àHé
sêyYT #Í<ä] düVü≤ø±s¡
|üs¡´y˚ø£åD˝À πøs¡fi¯ es¡<ä
u≤~Û‘·T \≈£î s¡÷. ø√{Ï $\Ty…’q
bÕ\bı&ç, eT+<äT\T |ü+|æD°
#˚XÊs¡T. M{Ïì øÏ≥T¢>±
‘·j·÷s¡T#˚dæ nø£ÿ&É≈£î rdüT
¬ø[¢ u≤~Û‘·T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T.
á ø±s¡´Áø£eT+˝À πøs¡fi¯
ôV’≤ø√s¡Tº »&é® <ëe÷
X‚cÕÁ~Hêj·TT&ÉT, C≤sTT+{Ÿ
ø£˝…ø£ºsY ø£èwüí‘˚» ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 30

31 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA/BATA
CRICKET TOURNAMENT

IN SAN RAMON, CA

Telugu Association of North America support in organizing this successful
tournament and said the money raised will
(TANA) in association with Bay Area Telugu help in support of Kerala Flood Relief.
Association(BATA) and San Ramon Cricket
Association(SRCA) organized its second Speaking on the occasion Bill Clarkson
Annual Cricket Tournament at San Ramon, (San Ramon Mayor) and other dignitaries
California on 09/22/2018. Other sponsors said they were extremely happy with the res-
include Visitors Guru, PNG Jewelers Inc. ponse and congratulated BATA/TANA/
SRCA leadership and all the players for their
There was overwhelming response to dedication. All The dignitaries distributed
the tournament from the community in short prizes and cups to winners and runners of
notice. In total over 20 teams participated in the tournament.
this event, involving more than 200 players.
All 3 play grounds was packed with well- Yaswanth Kudaravalli (BATA Presi-
prepared players and enthusiastic supporters dent), Madhu Ravela (TANA RVP),
and fans. The tournament started early morn- Sreekanth Doddapaneni (TANA Joint Secre-
ing around 8am and went to till 7pm. tary) Sateesh Vemuri (TANA Community
Services) and Rajanikanth Kakarla (TANA
Semis and Final match conducted in Sports Chair), thanked all the volunteers who
Flood Lights. worked really hard in making the event a
grand success and gave an update on TANA/
Tournament Organizers Kalyan Katta- BATA initiatives in Bay Area.
muri, Yaswanth Kuderavally, Rajani Kanth
Kakarla and Satheesh Vemuri thanked all the Rajanikanth Kakarla introduced TANA
teams for their participation and continued

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 32

ad-hoc committees consisting of Yaswanth Mangina, Srisha Battula and other volunteers
Kudaravalli, Vinay Parachuri, Jithendra in making the event a grand success.
Kothapalli, Hari Nallamala.
Madhu Ravela (TANA RVP) thanked
Yawanth Kuderavally (BATA Presi- Sathish Vemana (TANA President) and Jai
dent) and Kalyan Kattamuri introduced Thalluri (Executive Vice President) who
BATA Team Veeru Vuppala, Kamesh Malla, helped us to make this event success. b
Hari Chikoti, Ravi, Vijaya Aasuri, Prasad

33 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA MID-ATLANTIC SPORTS
COMPETITIONS FOR WOMEN

TANA Mid-Atlantic team conducted the Rajasekhar Kukunoor, Sunil Koganti, supor-
ted by Saroja Pavuluri, Lakshmi Addanki,
3rd Annual Sports Competitions for Women Bhavani Doppalapudi and Rajeswari Kan-
in Lower Perkiomen Valley Park, Oaks, PA theti and other women volunteers executed
on September 29th. the tournament successfully.

A rare event, but Mid-Atlantic TANA TANA Treasurer Ravi Potluri wel-
team made it possible in Philadelphia area comed the players to this native sporting
by organizing Throw ball, Kho-Kho tourna- tournament, and expressed his happiness
ments followed by Skipping competitions. over huge participation of Women. TANA
More than 100 particpants and many Telugu National Womens Coordinator Laxmi Devi-
families have actively participated with neni expressed her happiness over huge par-
utmost zeal and enthusiasm. The tournament ticipation of women in the competitions and
kicked off at Lower Perkiomen Valley Park congratulated the winners. TANA Founda-
in Oaks which has lush greens providing the tion Trustee Ravi Mandalapu and Mid-
signature grounds needed for this outdoor Atlantic Regional Coordinator Nagaraju
tournament. Mid-Atlantic Sports team Nalajula attended the event and sponsors
Chaitanya Vadlapatla, Krishna Konagalla, for the event are Lakshmi Moparthi (New
Satish Tummala, Ranjit Mamidi, Krishna York Life) Venu Sangani - Spruce Info Tech
Nandamuri, Sai Jarugula, Sreekrishna and TANA Board of Director Harish Koya.
Yarlagadda, Sambaiah Kotapati, Chalam
Pavuluri, Gopi Krishna Vagvala, Phani The games progressed with full of
Kantheti, Rama Muddana, Koti Yaganti, exhilaration and brought back school days

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 34

and childhood memories. The guests enjoyed Winners : Marvels
the mouthwatering lunch prepared and
served by TANA team coordinated by Runners : Challengers
Nagaraju Nalajula.
Kho Kho result is tie so both Black
Total 8 teams participated in Throw Ball
tournament which are Marvels, Might Phanters and Challengers are winners.
Mavericks, PSC Challengers, Flower Power,
PSC Rockers, Challengers, Bayberry Blas- TANA organizing committee members
ters and Chester Spring Strikers.
congratulated the winners. The TANA team

thanked all the volunteers for successfully

organizing the event. b

35 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

Help 2C
Care-Change-Comfort

Next Gen Kid

Aparna Vagvala

Aparna Vagvala is a 9th grader from the S.T.E.M. to run fundraising stalls in neighbor-
hoods and at TANA events in and
Academy in Downingtown, PA. Ever since she was around the Philadelphia area. H2C
little, she has always wanted to help the less received support from many as it
fortunate. Since she was 10 years old, she began to continued to grow. As a result, Aparna
help at TANA events as an MC especially in Detroit has raised $4500 for the TANA Foun-
(2015) and St. Louis (2017) Conferences and 40th dation, she wants to spend the money
Anniversary celebrations in New York. After to conduct an eye camp and provide
eventually learning about the TANA Foundation’s scholarships to orphan children.
Operation Envision program and Adopt a Child
program, she was inspired and decided to make a Aparna says this is just the begi-
difference. Aparna started a service project called nning and would like to continue to
“Help 2 C (Care, Change and Comfort)” in June support more charitable activities in
2017. With her little pocket money of 100$ she future to help the people in need! b
started buying handmade ethnic goods from a
struggling home-based business to raise the funds.
Over the course of a year, Aparna and her mother
Mrs.Suneetha Vagvala with the support from her
dad Gopi Krishna Vagvala spent many weekends

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 36

‘êHê`eT+∫|ü⁄düÔø£+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

‘Ó\T>∑T˝À u|§ü<e˚fiT¯¢à\˝Àø|£<ü⁄∏ä\|æ\|¢\ü⁄døüÔø√±d\ü+≈£î ÄVü‰«q+

|<ü fi˚ ¢¯ ˝À|⁄ü |\æ \¢ ≈î£ ‘\Ó T>T∑ ˝À |⁄üdøÔü ±\T #~· y˚ Ädøü ÔÏ ô|+#{· ≤ìøÏ yê]øÏ u§eTà\ ø<£ \ä∏ |⁄üdøÔü ±\T n+~+#ê\qï
Ädøü ‘ÔÏ √ ‘êHê, eT+∫ |⁄ü døÔü +£ ñHêïsTT. Ç+<Tä ˝À bÕ˝§qZ e\d+æ ~>± W‘ê‡V≤æ ø£ ∫Á‘ø· ±sT¡ \T, s#¡ s· TT‘\· qT
ÄV‰ü «ìdTü HÔ êï+.

ø<£ ë∏ +X+¯

ˇø=ÿøÿ£ ù|J˝À 10 yêø±´\≈î£ $T+∫ ñ+&≈É L£ &<É Tä . ø<£ ä∏ #<· eä {≤ìøÏ dsü <¡ ë>±, V‰ü sTT>± ñ+&Ü*, ‘e· ÷cÕ>±
nì|+æ #ê*. ‘*· <¢ +ä Á&TÉ \T ˝<Ò ë nqï, nøÿ£ ∫qï|\æ \¢ ≈î£ #~· $ $ì|+æ #˚˝≤ |⁄üdøÔü +£ ñ+&Ü*. ˙‹ì uÀ~+Û #&· yÉ T˚
ø<£ ä∏ Á|<ü ëÛ q ñ<X›˚ +¯ >± ñ+&≈É L£ &<É Tä . |\æ \¢ ˝À |⁄ü døÔü ±\T #~· y˚ n\yê≥TqT ô|+bı+~+#˝˚ ≤ |⁄ü døÔü +£ ñ+&Ü*.

ø<£ ,ä∏ u§eTà\T ˇøsπ£ sêjT· / ^jT· e#T· Ã. ˝<Ò ë ø<£ ä∏ sêùdyêfió¯ ,¢ u§eTà yù˚d yêfió¯ ¢ ˇø£ ãè+<+ä >± |ìü #jÓ T· ´e#T· Ã.
ø<£ ä∏ e÷Á‘y· T˚ sêjT· >*∑ –, u§eTà\T yù˚dyêfió¯ ¢ ‘*Ó jT· ì yêfi¢¯ $wjü T· +˝À, Ä ø<£ ä∏ m+|ø¬æ ‘’ ˚ u§eTà\T ys˚ TT+#˚
u≤<´äÛ ‘· yT˚ + #|˚ &ü ‘É ê+.

|⁄ü døÔü +£

|⁄ü døÔü +£ (1/4 ÁøöHé ôdE’ , 18x24 ôd+.MT.˝À) øe£ sY ù|J ø±≈î£ +&Ü, ÇqïsY f{Æ… ˝Ï Ÿ, Ç+Á|+æ ≥T ù|J\‘√
dVü ‰ü 24 ù|J\T (b˛Áf{Ò Ÿ ˝<Ò ë ˝≤´+&é ùdÿ|˝t À) ñ+&Ü*.

m+|øæ £ |Á øÁü jÏ T· : Ç~ 3 <Xä \¯ ˝À ñ+≥T+~:

<Xä `¯ 1: yTÓ T‘+Ô· ø<£ ,ä∏ qeT÷Hê u§eTà\T e÷≈î£ 2018 qe+ãsT¡ 30 ˝À|\ü n+<#ä jÓ ÷· ´*. á <Xä ˝¯ À
m+|ø¬æ q’ ø<£ \ä∏ T s¬ +&eÉ <Xä ˝¯ ÀøÏ yfiÓ ‘¯ êsTT.

<Xä `¯ 2: á <Xä ˝¯ À dTü e÷sT¡ 10 ø<£ \ä∏ qT m+|øæ £ #k˚ Õ+Ô . ˇø£ |⁄ü døÔü ±ìøÏ ø<£ ä∏ sêdqæ yê]ø,Ï u§eTà\T yd˚ qæ
yê]øÏ |~ü y\˚ s÷¡ bÕjT· \ #=|⁄ü Œq bÕ]‘√wøæ +£ ÇkÕ+Ô . 2019 e÷]à 31 ˝À|\ü u§eTà\‘√ |Pü ]Ô #d˚ qæ
eTTÁ<Dä ≈î£ d<æ +›ä >± ñqï |⁄ü døÔü ±ìï e÷≈î£ n+<Cä jÒ ÷· *. á |⁄ü døÔü ±\ìï+{˙Ï ‘êHê - eT+∫ |⁄ü døÔü +£ ø*£ dæ
‘êHê duü \ÑÛ T »]>π 2019 E˝’… Hê{øÏ Ï Á|#ü T· ]kÕsÔ TT. yTÓ T<{ä Ï s¬ +&TÉ eTTÁ<Dä \ ‘s· T¡ yê‘· ø<£ ,ä∏ u§eTà\ ô|’
ø±|s¬” ≥’ T Äj÷· s#¡ s· TT‘\· T, ∫Á‘ø· ±sT¡ \øπ ñ+≥T+~.

<Xä `¯ 3: Á|#ü T· ]+∫q |⁄ü døÔü ±\˝À+∫ ø<£ ä∏ Ø‘ê´ u≤>T∑ qï yê{ìÏ s¬ +&TÉ , u§eTà\Ø‘ê´ u≤>T∑ qï yê{ìÏ s¬ +&TÉ
m+|øæ £ #d˚ æ ˇø=ÿøÿ£ <ëìøÏ 10,000 s÷¡ bÕjT· \ ãVQü eT‹ ÇkÕ+Ô . á ãVQü eT‘T· \qT 2019 pHé ∫e]
Hê{øÏ Ï Á|øü {£ kÏ Õ+Ô .

eT]ìï $esê\≈î£ d+ü Á|~ü +#+· &ç
ø¬ . dTü sπ w,t 99638 62926, email : [email protected]

yêds¬æ &¶ç qMH,é 98493 10560

ø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä »+bÕ\ #Í<ä] ¬ø. düTπswt

#ÛÓ’s¡àHé, ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\T ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T eT+∫ |ü⁄düÔø£+

37 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

|ü⁄düÔø£ düMTø£å

Brokeback Mountain

Story to Screenplay

Padmavalli

nìï J$‘ê\÷ ^düT≈£îqï Vü≤<äT›˝À¢ kÕ–‘˚, #Ó|ü ì+&ÉT≈£î+~. s√E\T ñ˝≤¢dü+>± >∑&ç∫b˛j·÷sTT
Ç<ä›]ø°. Ç+{ÏøÏ ‹]– yÓfi‚¢ düeTj·T+ e∫Ã+~. eT∞¢
ø√&ÜìøÏ eTqøÏ ø<£ \ä∏ T+&eÉ ⁄. n+<Tä ø√dyü TÓ HÆ ê ø=ìï d+ü e‘‡· s+¡ ≈L£ &Ü Ç<s›ä ÷¡ ø*£ dæ |ìü øÏ nøÿ£ &øπç sêyê
J$‘ê\T \ø£åàDπsK\T <ë{≤*. nsTT‘˚ n~ düVü≤ \ì nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Mfi¯¢ dü+>∑‹ >∑eTì+∫q
»+>± »]–, ìC≤sTTr ìdü‡Vü‰j·T‘· ø£*dæ ñqï j·T»e÷ì yêfi¯¢ì Çø£ sêqø£ÿπs¢<äì #Óù|ŒXÊ&ÉT.
|ü &TÉ Ä J$‘ê\ MT<ä @V≤ü ´‘· ã<Tä \T kÕqTu÷ÑÛ ‹ Ç<ä›s¡÷ $#ês¡+>± Ç+{Ï <ë] |ü{≤ºs¡T.
ø£\T>∑T‘·T+~. Brokeback Mountain n˝≤+{Ï z
Ç<ä›] j·TTe≈£î\ ø£<∏ä. mìïdt ô|[¢ #˚düT≈£îì, Ç<ä›] |æ\¢\ ‘·+Á&É
j·÷´&ÉT. uÛ≤s¡´ ˇ‹Ô&ç MT<ä |ü˝…¢≥÷s¡T e~* |ü≥ï+
Ennis Del Mar and Jack Twist, Ç<ä›s¡÷ #]˚ , @y√ ∫qï ∫qï |qü T\T #d˚ Tü ≈î£ +≥THêï&TÉ , C≤ø˘
|ü+<=$Tà<˚fi¢ j·TTe≈£î\T. mìïdt ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T fø… ±‡dt y[Ó b¢ ˛sTT, s√&jç ÷Ó >± e÷], z <qäÛ e+‘T· &ç
Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛‘˚, z nø£ÿ, nqï e÷Á‘·+ $T– ≈£L‘·T]ï ô|[¢ #˚düT≈£îì, z ø=&ÉT≈£îì ø£Hêï&ÉT.
˝≤s¡T, nsTT‘˚ me] bı≥º yêfi¯ó¢ b˛wæ+#·Tø√yê*‡q nsTT‘˚ Ç<]›ä J$‘ê\÷ ô|<›ä ‘è· |>Ôæ ± ñ+&eÉ ⁄. @<√
|ü]dæú‘·T\T. C≤ø˘ ˇø£ øöuÀjYT. Ç<ä›s¡÷ 1963 yÓ*‹ ‘=\Tdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. Hê\Tπ>fi¯ó¢ >∑&ç∫
y˚dü$˝À y√´$T+>¥˝Àì ø=+&É˝À¢ >=Á¬s\ eT+<ä\T b˛j·÷sTT. z s√E C≤ø˘ mìïdtì yÓ<äT≈£îÿ+≥÷
ø±ùd ñ<√´>±ìøÏ ekÕÔs¡T. j·T»e÷ì Ç<ä›]ø° z ekÕÔ&ÉT. Ç<ä›]˝Àq÷ n|üŒ{Ïes¡≈£L <ë>∑Tqï ñ<˚«
s¬ +&TÉ H\Ó \øÏ d]ü |&ü Ü e+≥ kÕe÷qT¢ Ç∫Ã, >=Ás¬ \ >±\T ãjT· ≥|&ü ‘É êsTT. Ç<s›ä ÷¡ z y÷Ó f˝… ˝Ÿ À s¬ +&TÉ
eT+<äqT y˚T|ü&ÜìøÏ Brokeback Mountain nqï s√E\T >∑&ç|æ, $&çb˛‘·÷ Çø£ qT+&ç dü+e‘·‡sêìøÏ
ø=+&É MT<øä Ï |+ü |kæ Õ&Ô TÉ . nøÿ£ &É ˇø]£ e+‘T· e+≥ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡¢Hêï ø£*dæ >∑&ÉbÕ\ì ìs¡ísTT+#·T
#j˚ T· &+É , ˇø]£ e+‘T· eT+<qä T ø±jT· &+É . kÕjT· + ≈£î+{≤s¡T.
Á‘+· njT˚ ´d]ü øÏ ˇ+≥]‘q· +. me] |qü T\T yêsT¡
eTÚq+>± #d˚ Tü ø√e&yÉ T˚ ‘|· Œü Ç<]›ä ø° ùdïV≤ü + ≈î£ <sä ¡ n˝≤ ø=H˚ïfi¯ó¢ >∑&ç∫+~. Ç<ä›s¡÷ |òæwæ+>¥ Á{Ï|t
˝Ò<äT. s√E\T uÛ≤s¡+>± >∑&ÉTdüTÔHêïsTT Ç<ä›]ø°. nì e+ø£ ô|≥T≈º î£ ì, Ç+{øÏ Ï <÷ä s+¡ >± »qd+ü #ês+¡
ñ+&Éì #√≥¢øÏ yÓ[¢b˛sTT ø=ìï s√E\T dü+‘√wü+
z ˇ+≥] #·*sêÁ‹ nqTø√≈£î+&Ü Ç<ä›] >± >∑&ç|æ edüTÔ+{≤s¡T. nsTTHê C≤ø˘øÏ dü+‘·è|æÔ>±
eT<Ûë´ XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+~. eTsêï&ÉT ˝Ò<äT. Ç<ä›s¡÷ ø£*dæ }s¡e‘·\ <ä÷s¡+>± bı\+
me]øÏ yêsπ d>æ T∑ |Z &ü ,ç @<√ n˝≤ »]–b˛sTT+~ ø±˙ ø=qT≈£îÿì, nø£ÿ&É ñ+&Ü\ì ø√]ø£. <ëìøÏ mìïdt
H˚qT ‘˚&Ü ø±<äT n+fÒ, H˚q÷ ‘˚&Ü ø±<äT nqT ˇ|üø√&ÉT, eTqøÏ |æ\¢\ u≤<Ûä´‘·\T ñHêïj·T˙, @
≈î£ HêïsT¡ . Ç~ á ˇøÿ£ s√E‘√ nsTTbısTT+~ nì ‘·|ü #Ój·T´ì eTq uÛ≤s¡´\ì u≤~Û+#·&É+ eT+∫~
≈L£ &Ü nqT≈î£ HêïsT¡ . n˙ï nqT≈î£ qïfºÒ eTq ìjT· + ø±<+ä {≤&TÉ . ª‘q· ∫qï|ü &TÉ Ç˝≤>π ndVü ≤ü » d+ü ã+
Á‘·D˝À »]–‘˚ Ç+πøeTT+~? n|üŒ{Ï qT+&ç Ç<ä›] <+äÛ ˝À ñqï Ç<]›ä ì Á≈L£ s+¡ >± #+· ù|XÊsì¡ , n~ ‘q·
eT<Ûë´ ñqï ì]¢|üÔ‘· #Ó~]b˛sTT, @<√ ñ‘ê‡Vü≤+

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 38

‘+· Á&ç ‘q· ø° nqïø° #÷· |+æ ∫, >T∑ sT¡ +Ô #T· ≈î£ ì C≤Á>‘∑ Ô· nsTT u≤<Ûä|ü&É‘ê&ÉT. ‹]– e∫Ã, Ç+ø± <ä÷s¡+>±
>± Á|eü ]+Ô #e· Tì #bÓ ÕŒ&ìÉ ,μ ≈L£ &Ü #|Ó ⁄ü ‘ê&TÉ . eTq me]ø° n+<äì #√{ÏøÏ yÓ[¢ ˇ+≥]>± ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄
nqTã+<Ûëìï düe÷»+ ˇ|üø√<ä˙, Ç˝≤H˚ M\sTT ‘ê&ÉT.
q|⁄ü &TÉ ø*£ dæ >&∑ TÉ |⁄ü ‘÷· ‘è· |Ôæ bı+<ë\ì #|Ó ⁄ü ‘ê&TÉ .
Ç~ Annie Proulx Áyêdæq Close Range -
mìïdt uÛ≤s¡´ á Ç<ä›] dü+ã+<Ûëìï |üdæ Wyoming Stories nqï dü+ø£\q+˝Àì ø£<∏ä.
>∑{Ϻ+~. C≤ø˘ uÛ≤s¡´≈£î ≈£L&Ü C≤ø˘ MT<ä nqTe÷q+ yTÓ T<{ä kÏ Õ] 1997˝À New York Times yT˚ >C∑ H’… ˝é À
edüTÔ+~. ø=Hêïfi¯¢≈£î mìïdt uÛ≤s¡´ $&Ü≈£î\T Ç#˚à Á|ü#·T]+#·ã&ç, H˚wüq˝Ÿ y˚T>∑C…’Hé nyês¡T¶ bı+~+~.
d+æ ~. n‘q· T ˇø£ ∫qï |˝ü ≥¢… ÷]øÏ b˛sTT, ∫qï ∫qï Ç~ 2005 À dæìe÷>± $&ÉT<ä\sTT+~. á ø£<∏äì
|üqT\T #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. n|ü&É|ü&É÷ |æ\¢\T ÄyÓT <ë<ë|ü⁄ 60 yÓs¡¸Hé‡ ÁyêXÊs¡≥. e÷eT÷\T>±
e∫à #÷· dæ b˛‘T· +{≤sT¡ . @&Ü~ø√ s¬ +&TÉ kÕsT¡ ¢ C≤ø˘ #÷· ùd,Ô Ç~ ˇø£ >π øöuÀjTY ‡ ø<£ ä∏ nì|dæ Tü +Ô ~. n˝≤H˚
‘·q÷ ø£\Tdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. yêfi¯ó¢ yÓTT<ä{ÏkÕ] ø£*dæ nb˛Vü≤|ü&çq yêfi¯ó¢Hêïs¡T. nsTT‘˚ It is a story of
<ë<ë|ü⁄ Çs¡ej˚T´fi¯ó¢ >∑&ç#êsTT. Ä @&Ü~ eTq+ destructive rural homophobia n+{≤s¡T
‘=+<äs¡˝À ø£\T<ë›+ nì mìïdt Áyêdæq ñ‘·Ôs¡+, s¡#·sTTÁ‹. ‘·q #·T≥÷º ñqï düe÷C≤ìï, |ü]dæú‘·T
ªC≤ø˘ nH˚ e´ø°Ô #·ìb˛j·÷&ÉTμ nqï yês¡Ô‘√ ‹]– \qT, J$‘ê\qT #·÷dæq yê{Ï˝À¢+∫ e∫Ã+<˚ á
edTü +Ô ~. C≤ø˘ u≤Û s´¡ ≈î£ b˛ò Hé #ù˚d,Ô C≤ø˘ Á|eü ÷<+ä ˝À ø£<∏ä n+{≤s¡T. ø£<∏ä #·~$ ‘·qì ‹&ÉT‘·÷ ñ‘·Ôsê\T
#·ìb˛j·÷&ÉT nì #Ó|ü⁄‘·T+~. nsTT‘˚ Á|üe÷<ä+ ekÕÔj˚TyÓ÷ nqT≈£îHêïs¡≥. nsTT‘˚ “you told my
»]–q $esê\qT #·÷dæ, C≤ø˘ì n‘·ì ndüVü≤»
ã+<Ûëìï ‘Ó*dæq mes√ ø±yê\H˚ #·+ù|XÊs¡T nì story” or “I now understand what my son went
mìïdt≈£î ns¡∆+ ne⁄‘·T+~. C≤ø˘ ÄK] ø√]ø£ ª‘·q
uÛÑkÕàìï brokeback mountain MT<ä >±*˝À ø£\ through” nì eTTK´+>± eT>∑yê] qT+&ç mH√ï
bÕ\ìμ, ø±˙ n~ mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó©ø£ ‘·qT n‘·ì ñ‘·Ôsê\T e#êÃsTT≥. mì$T<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü
‘*· <¢ +ä Á&TÉ \øÏ n+<#ä X˚ Êq˙ #|Ó ⁄ü ‘T· +~. mìïdt C≤ø˘ edü÷ÔH˚ ñHêïj·Tì nHêïs¡T.
‘·*¢‘·+Á&ÉT\ì ø£*dæ, uÛÑkÕàìï
n&ç–‘˚ n‘·ì ‘·+Á&ç ‘·eT “Sometime in early 1997 the story took
≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q düàXÊq+ shape. One night in a bar upstate I had no-
˝ÀH˚ <ëìï |üP&ÉTkÕÔqì Çe«
&ÜìøÏ ìsêø]£ kÕ&Ô TÉ . nøÿ£ &É C≤ø˘ ticed an older ranch hand,
>∑~˝À n‘·ì edüTÔe⁄\ì #·÷düTÔ+ maybe in his late sixties, ob-
&É>±, ‘·q s¡ø£Ô|ü⁄ eTs¡ø£\‘√ ñqï viously short on the worldµs
wsü ºY nøÿ£ &É ã≥\º eT<´äÛ ‘–· *+∫ luxury goods. Although
ñ+&≥É + #÷· kÕ&Ô TÉ . n~ yê[<¢ s›ä ÷¡ spruced up for Friday night
yÓTT<ä{ÏkÕ] ñ<√´>∑+ eTT–+#·T his clothes were a little
≈î£ ì Ç+{øÏ Ï y[Ó b¢ ˛‘T· qï|ü &TÉ ‘q· T
yd˚ Tü ≈î£ qï wsü T¡ º nì >T∑ sT¡ Ô |{ü ,ºÏ <ëìï ragged, boots stained and
ÇH˚ïfi¯S¢ C≤ø˘ m+‘· uÛÑÁ<ä+>± <ë#·T worn. I had seen him
≈£îHêï&√ #·÷dæ n‘·ì Áù|eT ns¡ú+ around, working cows,
helping with sheep, taking
orders from a ranch man-
ager. He was thin and

lean, muscular in a stringy
kind of way. He leaned
against the back wall and
his eyes were fastened
not on the dozens of
handsome and flashing

39 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

women in the room but on the young cowboys as the ancient Egyptians had removed a
playing pool. Maybe he was following the
game, maybe he knew the players, maybe corpseµs brain through the nostril with a slen-
one was his son or nephew, but there was
something in his expression, a kind of bitter der hook before mummification, the cast and
longing, that made me wonder if he was coun-
try gay. Then I began to consider what it might crew of this film, from the director down, had
have been like for him”not the real person
against the wall, but for any ill-informed, con- gotten into my mind and pulled out images.
fused, not-sure-of-what-he-was-feeling youth
growing up in homophobic rural Wyoming.” Especially did I feel this about Heath Ledger,

-Annie Proulx who knew better than I how Ennis felt and

Ç<ä›] kÕìVæ≤‘·´+ πøe\+ XÊØs¡ø£yÓTÆq~ thought, whose intimate depiction of that
e÷Á‘·y˚T ø±<äT. yêfi¯ó¢ m≈£îÿe düeTj·T+ n&Ée⁄˝À¢,
ÄsT¡ ãjT· ≥ ø㣠TsT¡ ¢ #|Ó ü ≈î£ +≥÷ >&∑ TÉ |⁄ü ‘êsT¡ . @<√ achingly needy ranch kid builds with frighten-
e÷≥\ø+£ <ìä y*Ó ‹, #T· ≥÷º m+<sä T¡ Hêï eTqdTü ì
M&Éì ˇ+≥]‘·q+, ìs¡«#·HêìøÏ ˝Àã&Éì nqT ing power. It is an eerie sensation to see
ã+<+äÛ , eTqdTü ≈î£ eTqdTü Ädsü ê ... ø\£ >d∑ qæ <˚ Mfi¢¯
ø£<∏ä. C≤ø˘ <ë<ë|ü⁄ Çs¡ej˚T´fi¯ó¢ mìïdt wüs¡Tºì <ë#·T events you have imagined in the privacy of
ø√e≥+˝ÀH˚ Ä rÁe‘·, ìC≤sTTr ‘Ó\TdüTÔ+~.
your mind and tried hopelessly to transmit to
Bìï #·~$q Åd”ÿHé ù|¢ s¡#·sTT‘·\T Diana
Ossana and Larry McMurtry dæìe÷>± rj·÷ others through little black marks on a page,
\qT≈î£ ì, Ád|æ ºt ÁyêjT· &+É yTÓ T<\ä Tô|{≤sº ≥¡ . nsTT‘˚
á |ü~ ù|J\ ø£<∏äì ¬s+&ÉT >∑+≥\ dæìe÷>± loom up before you in an over whelming vi-
rdüT≈£îsêe&É+ ô|<ä› #Ûê˝…+CŸ. dæìe÷øÏ Mfi¯¢ Ádæÿ|tº
ˇø£ ã\+, &Ó’¬sø£ºsY Ang Lee Ç+ø=ø£ ã\+. ø£<∏ä˝À sual experience. I realized that I, as a writer,
#÷· |+æ #ì· /#÷· |+æ #˝· ìÒ my÷Ó wHü ‡é ì dìæ e÷ n<Tä “¤
‘·+>± #·÷|æ+∫+~. e÷eT÷\T>± @<äHêï ø£<∏äì was having the arest film trip: my story was
dìæ e÷>± #ù˚dÔ n~ #ê˝≤kÕsT¡ ¢ ù|\e+>± ‘j· ÷· se¡ ⁄
‘·T+~. eT÷\ s¡#·sTT‘·øÏ ndü+‘·è|æÔì ø£*–düTÔ+~. not mangled but enlarged into huge and grip-
nsTT‘˚ eT÷\ s#¡ s· TT‘ì· yTÓ |Œæ +∫, ‘q· ø<£ ä∏ øH£ êï
dæìe÷ nqTdüs¡D >=|üŒ>± ‘·è|æÔø£s¡+>± ñ+<äì ping imagery that rattled minds and squeezed
nì|æ+∫q n‹ø=ìï yê{Ï˝À Ç<=ø£{Ï.
hearts. -Annie Proulx
Seeing the film disturbed me. I felt that,
dìæ e÷ eTT–ùdd]ü øÏ >T∑ +&ìÓ s¬ +&TÉ #‘˚ T· \‘√
>±{>ºÏ ± H=≈î£ ÿ‘T· qï |*”ò +>¥ ø\£ T>T∑ ‘T· +~. dìæ e÷
#·÷dæ Annie Ç˝≤ nHêïs¡≥, “I felt as if my guts
had been pulled out hand over hand one yard

at a time" nì. eTq≈£L n˝≤H˚ nì|ædüTÔ+~. no¢
\‘· ˝Ò≈£î+&Ü rdæq &Ó’¬sø£ºsY, bÕÁ‘·˝À¢ J$+∫q
mìïdt, C≤ø˘ bÕÁ‘·<Ûës¡T\ (Heath Ledger and Jake
Gyllenhaal) >∑T]+∫ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #Ó|üø√yê*.
á |⁄ü døÔü +£ ˝À ø<£ ,ä∏ dìæ e÷ Ådÿ” Hé ù|,¢ eTT>T∑ sZ T¡
s¡#·sTT‘·\ (ø£<∏ä, Åd”ÿHé ù|¢) yê´kÕ\T ñHêïsTT.
M{Ï˝À ø£<∏ä sêj·T{≤ìøÏ Áù|s¡D, ØôdsYÃ, Åd”ÿHé ù|¢
sêj·÷\qTø√e&É+, ø£<∏äøÏ Hê´j·T+ #Ój·T´>∑*π>
&Ó’¬sø£ºsY >∑T]+∫ q≥T\ >∑T]+∫ yÓ<äT≈£î˝≤≥, düVü≤
»‘·«+ ñ+&˚˝≤ ‹j·T´&ÜìøÏ |ü&çq bÕ≥T¢... Ç˝≤
ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $esê˝…H√ï ñHêïsTT. ‘·|üŒ≈£î+&Ü
#·<äyê*‡q yê´kÕ\T Ç$. b

ø£<∏ä *+ø˘:

https://www.newyorker.com/magazine/1997/10/13/brokeback-mountain
Movie Trailer - "I wish I knew how to quit you."

https://www.youtube.com/watch?v=KVK6yLqY54w

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 40

e÷ ∫qï #Ó˝…¢\T |Á Uü ≤´‘· »bÕHé s#¡ s· TT‹Á nø$Ï T j÷Ó w&æ Ü
sêdqæ ñ$Te÷∫ &jÉ T· Ø Ä<ëÛ s+¡ ...
ùd«#êäqTyê<ä+

Ä] d”‘êsêeTj·T´

41 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ñ<äj·÷H˚ï Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈£î #·÷&É≈£î+&ÜH˚ eTè<äTe⁄>±H˚ n&ç–+~ »j·T\øÏåà.
b˛e&ÜìøÏ ‘j· ÷· se¡ ⁄‘T· qï ªªqTe⁄« ôV≤’ <sä êu≤<é qT+∫ ˇø£ ne÷àsTTì rdTü
>±jT· Á‹øÏ b˛ò H=∫Ã+~. ø=∫à Ç+{À¢ ô|≥T≈º î£ Hêïeì $HêïqT. ì»yT˚ Hê?μμ
ªª∫qïeTàe÷à, ªªne⁄qT, ì»y˚T,μμ n+~ >±j·TÁ‹. Ä
@+{° bı<Tä f› Ò b˛ò Hé #X˚ Êe⁄? ne÷àsTT >T∑ ]+∫ #|Ó Œü &+É møÿ£ &É yTÓ T<\ä Tô|{≤˝º ≤
u≤>T∑ Hêïyê?μμ nì Ä˝À∫d÷ü .Ô
ªªH˚qT u≤>±H˚ ªªmesê ne÷àsTT?μμ
e⁄HêïqT>±ì, qTe⁄« ªªe÷ #Ó˝…¢˝Ò. Hêqï ¬s+&√ uÛ≤s¡´ ≈£L‘·Ts¡T,μμ
kÕj·T+Á‘·+ Vü‰dæŒ≥ n+~ >±jT· Á‹, ≈î£ |¢ +Ôü >±.
\Tï+∫ ÇfÒ sê. ˙‘√ ªªn˝≤>H∑ ê? n‘ì· øÏ MTsT¡ >±ø£ Ç+ø± _&\¶É T
e÷{≤&¢ Ü*. e#Ã˚ ≥|ü &TÉ Hêïsì¡ Hê≈î£ ‘*Ó jT· <.˚ μμ
<√e˝À ≈L£ s>¡ ±jT· ˝yÒ H’… ê ø=qT≈î£ ÿsê,μμ n+~ ÄyTÓ . ªªe÷≈L£ ‘*Ó jT· <Tä . b˛sTTq @&√ ‘B˚ q ˙≈î£
ªªdsπü , @+ rdTü ≈î£ se¡ Tà+{≤e⁄?μμ b˛ò Hé #X˚ Ê+ >T∑ sT¡ +Ô <ë? mes√ ôV≤’ <sä êu≤<é qT+∫ b˛ò Hé
ªª@yH’… êdsπü , ˙≈î£ Çwyºü TÓ qÆ $ ‘#Ó T· Ãø√, e÷{≤&¢ TÉ #d˚ æ MT Hêqï #ì· b˛j÷· &TÉ , n+‘´· ÁøjÏ T· \≈î£ se¡ Tàì
≈î£ +≥÷ e+≥ #d˚ Tü ≈î£ +<ë+? sêÁ‹øÏ ñ+&ç bı<Tä f› Ò #bÓ ÕŒsì¡ . Ä b˛ò Hé #d˚ +æ ~ á ne÷àjT˚ . ôV≤’ <sä ê
b˛<Tä e⁄>±H.¢˚ sπ ô|≥÷ ôd\y>˚ <∑ ë,μμ n+~ ∫qï eTàeTà u≤<é y[Ó q¢ ‘s· ê«‘· ‘*Ó d+æ ~, neTàqT e~˝dÒ æ Hêqï
»jT· \øàåÏ . ˇø±$&‘É √ y[Ó b¢ ˛j÷· &,˚ ÄyTÓ ˇø£ _&q¶É T øì£ eT÷&TÉ

d+ü e‘‡· sê\ ‘s· ê«‘· #ì· b˛sTT+<≥ä . ‘s· ê«‘· Hêqï
kÕj·T+Á‘·+ ãC≤s√¢ <=+&Éø±j·T\÷, ‘√≥ eTfi≤¢ ô|[#¢ d˚ Tü ≈î£ Hêï&≥É . Ä eT÷&√ u≤Û s´¡ >T∑ ]+∫
≈L£ sê, Hê\T>T∑ ns{¡ øÏ ±jT· \÷ ø=qT≈î£ ÿì >±+BÛ Hê≈î£ ô|<>›ä ± ‘*Ó jT· <Tä >±ì, ÄyTÓ ≈î£ @y√ deü Td´ü
q>s∑ ˝Y À ñqï »jT· \øàåÏ Ç+{øÏ Ï #]˚ +~ >±jT· Á‹. \Tqï≥T¢HêïsTT. ∫e] s√E˝À¢ Hêqï≈£î dü|üs¡´\T
edü÷ÔH˚, ªª∫qïeTàe÷à, qTyÓ«+<äT≈£L ˇø£ÿ<ëìy˚ #d˚ +æ ~ s¬ +&√ u≤Û s´¡ ≈L£ ‘T· sπ . #ì· b˛j÷· &ìÉ e÷≈î£
Ç+‘· <÷ä sêq ñ+&≥É +, e∫à e÷‘√ ñ+&sÉ ê<÷ä ?μμ b˛ò Hé #d˚ +æ ~ ≈L£ &Ü Ä ne÷àjT˚ .μμ
n+~, ≈L£ s>¡ ±jT· \T fãÒ T˝Ÿ MT<ä ô|&TÉ ‘÷· . »j·T\øÏåà eTTuÛ≤e+>± eTÚq+>± ñ+&ç
»jT· \øàåÏ q$« ePsT¡ ≈î£ +~. @&TÉ d+ü e‘‡· sê\ b˛sTT+~ ø=+‘ù·d|⁄ü . ns{¡ øÏ ±jT· \qT d+æ ø˘ <>ä sZ∑ ≈¡ î£
Áø‘Ï +· yêfie¢¯ TàeTà sê»´\øàåÏ #ì· b˛sTT q|Œü {Ï qT+N rdTü ≈î£ b˛sTT ø&£ TÉ ø=ÿ∫Ã, ∫qï ∫qï eTTøÿ£ \T>±
á |\æ \¢ T ‘q· ì yêfi‘¢¯ √ e∫à ñ+&eÉ Tì n&TÉ >T∑ ‘·s¡T>∑T‘·÷, ªªqTe⁄« rdüTø=∫Ã+~ Ä ne÷à
‘÷· H˚ ñHêïsT¡ . ø±˙ ‘q· ≈î£ u≤>± n\yêfqÆ… ‘q· sTTHê?μμ nì n&–ç +~.
Ç\T¢ e~˝dÒ æ yfiÓ ≤\¢ ì|+æ #&· +É ˝<Ò Tä . ªªne⁄qT ∫qïeTàe÷à. Ç|ü&ÉT Ä ne÷à
Á|òæCŸ˝À+∫ eT+∫˙fi¯¢ d”kÕ rdüT≈£îì e∫à sTTøÏ me«s¡÷˝Òs¡T. Ä ne÷àsTT eTeTà*ï @MT
»j·T\øÏåà |üø£ÿH˚ ≈£Ls¡TÃ+~ >±j·TÁ‹. ªª@+{Ï n&>É ˝∑ <Ò Tä . n+‘´· ÁøjÏ T· \T ‘H· ˚ #d˚ +æ ~. yT˚ + ekÕÔ
∫qïeTàe÷à, @<√ e÷{≤&¢ Ü\Hêïe⁄?μμ eTì nqTø√˝Ò<äqT≈£î+{≤qT. ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+
eTT+<äT <=+&Éø±j·T≈£Ls¡ #˚<ë›e÷, ns¡{Ï s√E, e∫Ãq+<Tä ≈î£ e÷≈î£ øè£ ‘»· ‘„ \· T #|Ó Œæ yfiÓ u¢¯ À
ø±j·T ≈£Ls¡ #˚<ë›e÷ nì Ä˝À∫dü÷Ô, ÄyÓTy…’|ü⁄ ‘T· +f,Ò HH˚ ˚ n&>ç ±qT ‘q· >T∑ ]+∫. Ä ne÷àsTTøÏ

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 42

|~ü ùV≤qT d+ü e‘‡· sê\T. ôV≤’ d÷ü ÿ˝À¢ #<· Tä e⁄‘T· +~. ô|[¢ #d˚ Tü ø√˝<Ò Tä . ô|[¢ ø±yê*‡q #˝Ó fi¢… ó¯ ¢ Ç+ø± Ç<s›ä T¡
‘q· ø¬ e«s÷¡ ˝sÒ T¡ . Ä ne÷àsTT e÷ #˝Ó ˝¢… øÒ <£ ë? ô|<›ä HêïsT¡ . Ç|ü &TÉ Ç+ø=ø£ #˝Ó ˝¢… ≤?μμ n+<ëyTÓ .
≈L£ ‘T· sT¡ >± ∫e] s√E˝À¢ Hêqï≈î£ Hq˚ T #jÓ ÷· ´*‡q á u≤<Ûä´‘·\ uÛ≤s¡+ >±j·TÁ‹øÏ ‘Ó*j·Tì
|qü T\T Ä ne÷àsTT #d˚ +æ ~. e÷ eTT>T∑ ]Z ø° @y√ $wjü T· + ø±<Tä . ø±ì, me«s÷¡ ˝ìÒ #˝Ó *¢… ì n˝≤
ñ<√´>±\THêïsTT. ‹+&øç Ï ˝À≥T ˝<Ò Tä . ô|<›ä Ç\T+¢ ~. m˝≤ e~˝dÒ Tü +Ô ~? ô|>’ ± Ä ne÷àsTT m+‘· u≤<´äÛ ‘·
H˚H˚ e÷‘√ e∫à ñ+&ÉeTHêïqT. |ü\¢$ yÓ+≥H˚ >± ∫e]s√E˝À¢ HêqïqT #÷· dTü ≈î£ +~!
deü ÷<ëÛ q+ #|Ó Œü ˝<Ò Tä . Ä ne÷àsTT ù|sT¡ |\ü $¢ . e÷ >±jT· Á‹ ˝∫Ò ‘√≥≈L£ sì¡ d+æ ≈î£ ˝À Xó¯ Áu+ÑÛ >±
nÁ&dÓ t Ç∫à ˙≈î£ Çwyºü TÓ qÆ |ü &TÉ e÷ <>ä sZ∑ ≈¡ î£ sêe#T· à ø&£ TÉ >T∑ ‘÷· nøÿ£ &˚ ø=+#+Ó ùd|⁄ü ì\ã&+ç ~.
nì #bÓ ÕŒqT. b˛sTTq yês+¡ e∫Ã+~.μμ »jT· \øàåÏ ≈L£ &Ü ns{¡ øÏ ±jT· eTTøÿ£ \ –HïÓ qT
»j·T\øÏåà ø=+#Ó+ùd|ü⁄ á $wüj·÷\˙ï rdüT≈£îì kº <ä>∑Zs¡≈£î e∫à >±j·TÁ‹ uÛÑT»+ MT<ä
J]í+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ ñ+&çb˛sTT, ªªnsTT‘˚ Ä #sÓ TT´ yd˚ ,æ ªªejT· dTü ‘√bÕ≥T sêyê*‡q ‘*Ó $ MT
ne÷àsTTì ô|+#·&É+ ˙ u≤<Ûä´‘· nqT≈£î+≥T neTà≈î£ sê˝<Ò Tä . ˙øπ y÷Ó ejT· dTü ≈î£ $T+∫q ‘*Ó M
Hêïyê?μμ nì n&–ç +~. eT+∫‘q· + Ç#êÃ&TÉ u>ÑÛ e∑ +‘T· &TÉ ,μμ n+~.
ªªne⁄qT. ‘*· ¢ ˝≈Ò î£ +&Ü ô|]–+~. V‰ü sTT>± ñ
+&Ü*‡q ∫qï ej·TdüT˝À Hêqï≈£î ùde\T #˚dü÷Ô |\ü $¢ Nsê\ e∫à <ë<ë|⁄ü eT÷&TÉ H\Ó s¢ TT+~.
>&∑ |ç +æ ~. Ç|ü &TÉ e∫à yês+¡ s√E\sTT+~ ø<£ ë. dTü \u+ÑÛ >±H˚ nøÿ£ \‘√ ø*£ dbæ ˛sTT+~. ôV≤’ d÷ü ÿ\T
Ç+{Ï |qü ˙¢ ï ‘H· ˚ #k˚ ÕqÔ +≥T+~. @<Hä êï n&–ç ‘˚ >±ì qT+∫ sê>±H˚ ã≥\º T‘ø· ≥£ y÷Ó , e+≥#jÓ T· ´&yÉ ÷Ó ,
e÷{≤&¢ <É Tä . Ä ne÷àsTTì #÷· dTü +Ô fÒ bÕ|+ü mìï Ç\T¢ Xó¯ Áu+ÑÛ #jÓ T· ´&yÉ ÷Ó , ãjT· ≥ <=&√¢ |Pü \yTÓ Tøÿ£
øc£ Õ\º T |&ü <¶É √ nì|dæ Tü +Ô ~.μμ \≈L£ ≈L£ s>¡ ±jT· \ bÕ<Tä \≈L£ ˙fió¯ ¢ bıjT· ´&yÉ ÷Ó @<√
ªªdsπü ne÷àsTT eT+∫<.˚ ø±˙ Ä ne÷àsTTì ˇø£ |ìü #d˚ ÷ü Ô ñ+≥T+~. ô|<ø›ä ÿ£ >±jT· Á‹ n+fÒ
ô|+#·&É+ ˙ u≤<Ûä´‘· nì qTyÓ«+<äTø£qT≈£î+≥T >öse¡ +, ø=+#+Ó ujÑÛ T· + ≈L£ &Ü. >±jT· Á‹ nøÿ£ ø+£ f,Ò
Hêïe⁄? Ç<s›ä T¡ #˝Ó fi¢… q¢¯ T ô|+#êe⁄ #ê\<ë?μμ neTà ˝≤+{Ï~ nH˚ n_Û
ªªn˝≤ n+{≤y+˚ ∫qïeTàe÷à? yT˚ eTT ø±ø£ ÁbÕjT· + @sŒ¡ &+ç ~ |\ü $¢ ø.Ï
b˛‘˚ Ä ne÷àsTTøÏ Ç+ø¬ esT¡ HêïsT¡ ?μμ s¬ +&√ nøÿ£ •yêì ˇø£ u≤+ø˘
ªªñHêïsê ˝sÒ ê nì ø±<Tä . Hêøπ eTì|dæ Tü +Ô <√ ˝À |üì#˚düTÔ+~. nø£ÿ&É
#|Ó Œü Hê? ˙≈î£ ˝≈Ò î£ +&Üb˛sTTq u≤\´+ Ä ne÷à ‘·q‘√ |üì#˚ùd ˇø£‘·q+fÒ
sTTøÏ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<äì qTe⁄« $#ê]düTÔ Çw+ºü ˝≤>T∑ +~. M\T <=]øÏ
Hêïe⁄. MT ne÷àHêqï\T |ìü øeÏ ÷*qyêfió¯ ¢ ø±e≥+ q|ü &˝É ≤¢ n‘ì· eT+∫‘q· +
‘√ ∫qï|ü&˚ u≤<Ûä´‘·\T ˙MT<ä |ü&ܶsTT. Ä >∑T]+∫ #Ó|üPÔ ñ+≥T+~.
ne÷àsTT≈£Lÿ&Ü ˙˝≤π> ∫qï‘·q+˝ÀH˚ ãs¡Ty…’q ∫qïøÿ£ yêd+ü ‹ |\ü $¢ ø+£ fÒ
u≤<Ûä´‘·\T yÓTTj·÷´˝§‡∫Ã+~. Ä ne÷àsTT˝À eT÷&TÉ d+ü e‘‡· sê\T ô|<~›ä .
qTe⁄« ìqTï #·÷düT≈£î+≥THêïe⁄. ø±˙ |ü~ùV≤qT yê>∑T&ÉTø±j·T. {ÖH√¢ ˇø£
d+ü e‘‡· sê\ ne÷àsTTì ô|+#&· +É m+‘· u≤<´äÛ ‘· #|Ó ü \ cÕ|⁄ü ˝À |ìü #d˚ Tü +Ô ~.
‘√ ≈L£ &qç e´eV‰ü sy¡ ÷Ó ‘\Ó TdTü ø<£ ë? qTe⁄« Ç+ø± ‘·q u≤jYTÁô|ò+&é ≈£L&Ü

43 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘·q˝≤π> yê>∑T&ÉTø±j·T. ‘*Ó jT· <Tä . Ç|ü &TÉ #÷· dTü +Ô fÒ ÄyTÓ m+‘√ n+<+ä
kÕj·T+Á‘·+ m|ü&ÉHêï >±, VQü +<ë>± øì£ |+æ ∫+~. <ëì ãT>\Z∑ T ì$T],
Ç+{øÏ Ï ekÕ&Ô TÉ . n+<]ä ø° ªªqTe⁄« yêd+ü ‹$ ø<£ ÷ä , eTT<Tä >› ± ñHêïe⁄,μμ n+~
ø㣠TsT¡ ¢ #bÓ Õ&Ô TÉ . Á|dü Tü ‘Ô +· XÊs<¡ .ä •yêìì <>ä sZ∑ ≈¡ î£ rdTü ≈î£ ì ‘\· MT<ä eTT<Tä ›
ñ<√´>∑+ @B ñqï≥T¢ ô|{+ºÏ ~. >±jT· Á‹ eTT+<Tä ≈î£ sê˝<Ò Tä . #˝Ó fi¢… ¢¯ yqÓ Tø£
˝<Ò Tä . ì\ã&ç ñ+~. ÄyTÓ ≈î£ m<Tä sT¡ >± ì\ã&,ç ªªu≤>T∑
yêdü+‹‘√ e÷{≤¢ Hêïyê?μμ n+~ XÊs<¡ .ä >+∑ ;sÛ +¡ >± n˝≤>π e÷{≤&¢ É
&≥É + dTü \u+ÑÛ >± ñ+&~˚ ≈î£ +&Ü ì\ã&+ç ~ >±jT· Á‹. ÄyTÓ q&TÉ + #T· ≥÷º
|ü\¢$øÏ. Ç<ä›] eT<Ûë´ #sÓ TT´yd˚ æ Ç+{Àø¢ Ï q&∫ç +~ XÊs<¡ .ä
ejT· dTü ˝À ô|<›ä ‘&˚ Ü ˝<Ò Tä . V‰ü ˝Àø¢ Ï e∫à ˇøÿ£ kÕ] #T· ≥÷º #÷· d+æ ~ XÊs<¡ .ä
>±j·TÁ‹‘√ e÷{≤¢&É≥+ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\Hê&ÉT e~˝Òdæ yÓ[¢q Ç\T¢.
n+fÒ ø=+#+Ó ujÑÛ T· +>± ñ+&~˚ . ø±˙ ‘=+<sä ˝¡ ÀH˚ ô|<>›ä ± e÷s˝¡ <Ò Tä .
Ç<]›ä eT<´äÛ eT+∫ nqTã+<+äÛ @sŒ¡ &+ç ~. ‘+· Á&ç ◊<Tä >T∑ s÷¡ V‰ü ˝À¢ ≈L£ sT¡ ÃHêïsT¡ . nøÿ£ #˝Ó fi¢… ≈¢¯ î£
Ç\T¢ e<*ä b˛jT˚ ≥|Œü {øÏ Ï >±jT· Á‹øÏ Ç|ü &TÉ |\ü $¢ mìï Á|Xü ï¯ ˝À. eTeTà*ï e~˝dÒ æ m+<Tä ≈î£ yfiÓ ≤e¢ ⁄?
≈î£ qï ejT· dTü . Ä s√E˝À¢ ÄjT· q≈î£ kÕjT· +Á‘+· møÿ£ &øç bÏ ˛j÷· e⁄? Ç|ü &øÓ ÿ£ &TÉ +≥THêïe⁄? ÇHêïfi≈¢¯ î£
deü TTÁ<|ä ⁄ü ˇ&TÉ q¶ q&eÉ &+É n+fÒ m+‘√ Çw+ºü >± >T∑ s=#Ô êÃe÷? Ç|ü &+Ó <Tä ø=#êÃe⁄? ø±˙, n&>πç <s’ÓÛ ´¡ +
ñ+&~˚ . ‘q· ≈î£ ≈L£ &Ü deü TTÁ<+ä n+fÒ Çw+ºü ne&+É ˝<Ò Tä , #q· TeP ˝<Ò Tä . yêfiø¢¯ Ï Ç|ü &ÜyTÓ |sü êsTT eTìw.æ
e\¢ m|ü &÷É Hêqï‘√ yfiÓ ~¢‚ >±jT· Á‹. ôV≤’ <sä êu≤<˝é À ‘·q |üPs¡«#·]Á‘· >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ <ÛÓ’s¡´+
ñqï|ü &TÉ ≈L£ &Ü ÄjT· q≈î£ q&eÉ &+É n+fÒ Çw+ºü >± ÄyTÓ ≈L£ ˝<Ò Tä . Ç|ü &TÉ d+ü C≤sTTw\” T #|Ó Œæ Á|jü ÷Ó
ñ+&<˚ ìä #|Ó Œæ +~ |\ü $¢ . Hêqï ãjT· ≥≈î£ y[Ó q¢ |ü &TÉ »q+ ≈L£ &Ü ˝<Ò Tä . yêfi≈¢¯ î£ ‘q· nedsü +¡ ˝~Ò |ü &TÉ .
|ü\¢$ yÓ+≥ yÓfi‚¢~. ‘·+Á&ç‘√ >∑&ç|æq düeTj·T+ ‘q· T ˝øÒ b£ ˛sTTHê, ÄyTÓ ã‹≈î£ qïHêïfiS¯ ¢ neTà
>∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷, Ä C≤„|üø±\T |ü+#·T eTqTeTsêfiq¢¯ T u≤>±H˚ ô|+∫+~. n<èä weºü XÊ‘÷· Ô
≈î£ +≥÷ |\ü M¢ >±jT· Ár ø=+‘· <>ä sZ∑ j¡ ÷· ´sT¡ . |\æ \¢ T u≤>±H˚ ô|]– ô|<y›ä êfij¢¯ ÷· ´sT¡ .
@y√ ô|’ô|’ e÷≥\÷, ñ<√´>±\÷, ‘√≥˝À
ˇø£ kÕjT· +Á‘+· ‘q· Áô|+ò &‘é √ dìæ e÷øÏ yfiÓ ¢¯ yTÓ Tøÿ£ \÷ Ç˝≤+{Ï $wjü ÷· \ MT<ä kÕ–+~ yêfi¢¯
&ÜìøÏ ‘=+<äs¡ ‘=+<äs¡>± ¬s&û nsTT Ç+{À¢+∫ d+ü u≤Û wDü .
ãjT· ≥≈î£ |sü T¡ >¬ {qºÏ •yêì sã¡ “sY ã+‹˝≤>± ‹]– d&ü HÓ >é ± @ y=øÿ£ ]y|’… Pü ø±≈î£ +&Ü m<Tä sT¡ >±
Ç+{Àø¢ =∫à ô|<>›ä ± n]∫+~, ªªne÷à, ∫qïeTàe÷à ≈L£ sT¡ Ãqï ≈L£ ‘T· fi¢¯ y|’… ⁄ü #÷· d÷ü ,Ô ªªÇ\T¢ nyT˚ à<ë+›
edTü HÔ êïsπ >±jT· Ár!μμ nqT≈î£ +≥THêïqT,μμ n+~ XÊs<¡ .ä
nø±ÿ, #Ó˝…¢fi¯ó¢ eTT>∑TZs¡÷ |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ ªª@ Ç\T?¢ μμ n&–ç +~ >±jT· Á‹.
Ç+{À+¢ ∫ ãjT· ≥ø=#êÃsT¡ . |\ü $¢ ‘\· T|⁄ü yqÓ ø£ ì\ ªªá Ç˝.¢Ò μμ
ã&+ç ~. Mfiq¢¯ T Ç~es≈¡ î£ Ä ne÷àsTT #÷· &˝É <Ò Tä . ªªá Ç\T¢ neTà{≤ìøÏ qTy«Ó e«s÷¡ ? |~ü ùV≤qT
neTà eT÷&TÉ d+ü e‘‡· sê\|ü &TÉ e~˝dÒ æ y[Ó q¢ d+ü e‘‡· sê\T>± á Ç+{ìÏ #÷· dTü ≈î£ +~ yT˚ eTT.
yêdü+‹øÏ ÄyÓT s¡÷|ü⁄πsK\T m˝≤ e⁄+{≤jÓ÷ Ç+{Ï #T· ≥÷º Xó¯ Áu+ÑÛ #d˚ +æ ~ yT˚ eTT. <=&√¢ yTÓ Tøÿ£ \≈î£

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 44

˙fi¯ó¢ b˛dæ+~ y˚TeTT. Ç|ü&=∫à Ç\T¢ ˙<Ó’q≥T¢ |ü\¢$ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T CÀ&ç+∫ ‘·\e+∫
e÷{≤&¢ Üì¶ øÏ d>æ T∑ ˝Z <Ò ÷ä ? qeTkÕÿs+¡ #d˚ +æ ~.
ªªeTT>∑TZs¡T _&ɶ˝§ï~˝Òdæ ˙ <√e qTe⁄« ªª|ìæ ï #|Ó Œæ +~ ìqï,μμ nì, |\ü $¢ ì <>ä sZ∑ ≈¡ î£
b˛j÷· e⁄. neTàeTà ˝øÒ b£ ˛‘˚ yT˚ + @yTÓ bÆ ˛jT˚ yêfi+¢¯ ? se¡ Tàì |*æ ∫, Ä ne÷àsTT ‘\· ì$T]+~ XÊs<¡ .ä
bÕ|+ü n+‘· ejT· dTü ˝À mìï øc£ Õ\º T |&ü +ç <ëyTÓ e÷
ø√d+ü ! ÄyTÓ b˛sTTq|ü &TÉ ≈L£ &Ü sê˝<Ò Tä qTe⁄«. ˙≈î£ ˇø£ >+∑ ≥ùd|⁄ü ñ+&ç |ìæ ï‘√ y[Ó b¢ ˛sTT+<ëyTÓ .
‘©· ¢ nøÿ£ sπ <¢ Tä , _&\¶É ÷ nøÿ£ sπ <¢ Tä . qTe«d\ü T eTìwæ yfiÓ S¯ Ô ‘q· ≈L£ ‘T· fi≈¢¯ L£ |\ü $¢ ø° rdTü ø=∫Ãq Á&dÓ Tü ‡\T
yH˚ ê?μμ ÇHêïfiS¯ ¢ <ë#T· ≈î£ qï ø√bÕqï+‘ê ˇøÿ£ kÕ]>± Ç∫Ãb˛sTT+~.
yfiÓ >¢¯ ø∑ ÿÏ +~ >±jT· Á‹. ÄyÓT yÓ[¢b˛>±H˚, ªªqTyÓ«|ü&É÷ n+‘˚H˚
‘*· ¢ #ì· b˛sTTq $wjü T· + ìqï |ìæ ï #|Ó Œæ + >±jT· Ár, ˙≈î£ ÄyTÓ +fÒ m|ü &÷É ø√|yü T˚ . ø=+#+Ó
<ëø± XÊs<¡ ≈ä î£ ‘*Ó jT· <Tä . ø=+#+Ó ùd|⁄ü ‘\· e+#T· u≤>± e÷{≤&¢ ‘ç ˚ ˙<+˚ b˛jT˚ ~?μμ nì ‘|· ü |{ü +ºÏ ~
≈î£ ì eTÚq+>± ñ+&bç ˛sTT+<ëyTÓ . ÄyTÓ #‹˚ ì ‘q· yêd+ü ‹.
#‹˚ ˝ÀøÏ rdTü ≈î£ ì H=øÿÏ +~ »jT· \øàåÏ . u≤Û y√Á<ø˚ +£ ªª˙ø+£ ‘· Çw+ºü >± ñ+fÒ ÄyTÓ ‘√ yfiÓ ó¯ ,¢ HH˚ M˚ T
ø=+#+Ó ‘–· qZ ‘s· ê«‘,· ªªMT Hêqï qq÷ï $TeTà©ï ã\e+‘+· #jÓ T· ´&+É ˝<Ò Tä ìqTï ñ+&eÉ Tì,μμ n+~
e~˝dÒ æ Ä$&‘É √ ˝∫Ò b˛sTT... Hêø° ePfiÀ¢ ‘˝· ‘… T· ≈Ô î£ >±jT· Á‹.
‹s>¡ &∑ +É M\Tø±≈î£ +&Ü #X˚ Ê&TÉ ,μμ nì e÷Á‘+· n+~ ªªm+<Tä øπ nøÿ£ ì n˝≤ n+{≤e⁄. ÄyTÓ e~˝dÒ æ
XÊs<¡ .ä b˛‘˚ eTq*ï kÕø+Ï ~ nøπ ÿ><∑ ë? nøÿ£ ≈î£ Äe÷Á‘+·
ªªÄj·TH=ø£ |üìøÏe÷*qyê&ÉT, qTe⁄« n+‘· ø√|+ü sê<ë? nø±ÿ neTàe÷à ˙≈î£ m˝≤+{Ï ˝À≥÷
ø£+fÒ @MT ‘·≈£îÿeø±<äT. @<√ MT #êe⁄ MTs¡T sê≈î£ +&Ü ô|+#êsT¡ . n+<Tä e\¢ ˙≈î£ ‘*· ˝¢ ìÒ ˝À≥+fÒ
##· êÃsT¡ . á Ç\T¢ e÷Á‘+· ˙~ ø±<Tä , e÷~. Ç\T¢ @+{À ‘*Ó jT· <Tä . d+ü ‘√w+ü >± ñ+&Ü*‡q s√E˝À¢
nyT˚ à n~øÛ ±s+¡ ˙≈î£ ˝<Ò Tä ,μμ n+~ >±jT· Á‹. nøÿ£ MT<ä m+‘· u≤<´äÛ ‘· |&ü +ç <√ ˙øπ + ‘\Ó TdTü ?μμ
XÊs<¡ ä #‹˚ ì eTfi≤¢ H=øÿÏ |≥ü T≈º î£ +~ »jT· \øàåÏ . nì C≤&+ç ∫+~ •yêì.
ªªdüπs, ˙ Çwüº+. mbÕsYºyÓT+≥T¢ ø£≥Tº≈£îH˚yêfi¯ó¢ ªª‘\Ó TdTü ˝yÒ .˚ ø±˙ n~
n&–ç ‘˚ MT≈L£ ÿ&Ü mbÕsyºY TÓ +≥s¢ TT‘˚ dTü \u+ÑÛ >± n+‘ê neTà ‘·ù|ŒHê? Ä
ñ+≥T+<y˚ ÷Ó nqT≈î£ HêïqT. ø=+‘· &_É “kÕeÔ THêïsT¡ . <ä]Á<ä|ü⁄~ ô|fiËÌ¢, eTT>∑TZs¡T
eT÷&TÉ mbÕsyºY TÓ +≥T¢ ≈L£ &Ü ÇkÕeÔ Tì nHêïsT¡ . dsπü _&ɶ\Tqïyê&çì e˝À¢ y˚düT
MT Çw+ºü ,μμ n+~ XÊs<¡ .ä ≈î£ ì rdTü ≈î£ b˛sTT+~. eT]
ªªe÷≈£î yêfi¯¢ mbÕsYºyÓT+≥T¢ nedüs¡+ ˝Ò<äT. neTà≈£î ø£wüº+ø£<ë? bÕ|ü+,
Çøÿ£ &sÉ TT‘˚ n+<sä +¡ ø*£ dTü +{≤+. ô|>’ ±, Ç|ü &TÉ m+‘· u≤<|äÛ &ü +ç <√!μμ n+~
yT˚ eTT eTT>T∑ sZ +¡ ø±<Tä , q\T>T∑ s+¡ ,μμ nì ª|\ü M¢ μ yêd+ü ‹.
nì |*æ ∫+~ >±jT· Á‹. |ü\¢$ ‘·q >∑~˝À
‘\· T|⁄ü yqÓ Tø£ qT+∫ e∫à >±jT· Á‹ |øü ÿ£ q e⁄+<˚yÓ÷, n+‘ê $q|ü&ÉT
qT+#T· +~ |\ü $¢ . ‘T· +<y˚ ÷Ó nì d+ü ø√∫d÷ü ,Ô
ªªá ne÷àsTT Hêqï s¬ +&√ u≤Û s´¡ ≈L£ ‘T· sT¡ ,μμ ªª‘|· Œü +‘ê |sü êsTTyêfi¢¯ MT<ä
nì |]ü #j· T· + #d˚ +æ ~. HÓ&ç‘˚ m˝≤π>? Hêqï≈£î

45 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

ãT<äT∆+&=<ä÷›? eTT>∑TZs¡T ªªMT n+<]ä ø° Hêe˝¢Ò ø<£ øä ±ÿ Çìï øc£ Õ\º T. Hq˚ T
_&ɶ\Tqïyê&ÉT Ç+ø=ø± |⁄ü ≥øº b£ ˛‘˚ MTs+¡ <sä ÷¡ u≤>T∑ +&y˚ êfió¯ ¢ ø<£ ÷ä ?μμ n+≥÷
$&‘É √ d+ü ã+<+äÛ ô|≥Tøº √ yøÓ ÿÏ yøÓ ÿÏ @&Ãç +<ë ne÷àsTT.
e&yÉ T˚ +{?° μμ n+~ •yêì. ªªn<+˚ {Ï |∫æ Ã|˝æ ≤.¢ Ç+<Tä ˝À ˙ ‘ù·|ŒeTT+B.
ªªne⁄qT Äj·Tq e÷ HêHêï, MT ne÷à y[Ó b¢ ˛sTTq|Œü {øÏ Ï qT$«+ø±
ãT~∆˝Òìyê&˚. n˝≤+{Ï |⁄ü ≥˝º <Ò Tä ø<£ ë? Ç+<Tä ˝À ˙ ‘|· ü @eTT+B?μμ
yêfi‘¢¯ √ ô|≥Tøº √e&+É ‘ù·|Œ. ªªe÷ nyT˚ àø<£ ë nø±ÿ MT ≈î£ ≥T+u≤ìï HêXq¯ +
eT]|ü&ÉT nø£ÿ #˚düTÔ+ #d˚ +æ ~.μμ
<$˚ T{?° <ëì Á|+üò &øé Ï ô|fi¢¯ |ü\¢$ì <ä–Zs¡≈£î rdüT≈£îì ‘·\ ì$T]+~
sTT+~ ø£<ë? eT] Çìï >±jT· Á‹.
‘|· ü \T |fü ºÒ nøÿ£ n‘ì· ªª#êHêïfió¯ ¢ Hq˚ ÷ n˝≤>π nqT≈î£ HêïqT. ø±˙
‘√ ùdïV≤ü + #jÓ T· ´≥+ ‘|· ü ø<£ ë?μμ nì >±jT· Á‹y|’… ⁄ü Ç|ü &TÉ n˝≤ nqTø=e&+É ˝<Ò Tä .μμ
#÷· d+æ ~ yêd+ü ‹. ‘\· ô|ø¬’ ‹Ô >±jT· Á‹ øfi£ ˝¢¯ Àø¢ Ï #÷· d+æ ~ |\ü $¢ .
>±j·TÁ‹ ∫yê\Tq nø£ÿ&ÉqT+∫ ˝Ò∫ ‘·q |\ü $¢ #‘˚ T· \qT ‘q· #‘˚ T· ˝Àø¢ Ï rdTü ≈î£ ì, ªªMT
s÷¡ yTY øÏ y[Ó b¢ ˛sTT+~. ‘\· T|⁄ü yqÓ ø£ qT+∫ n+‘ê neTà≈î£ Ä s√E˝À¢ @y√ Çã“+<Tä \T+&$˚ . ÄyTÓ ≈î£
$+≥Tqï |\ü $¢ ‘q· >~∑ ˝ÀøÏ y[Ó b¢ ˛sTT+~. Hêqï düVü‰j·T+ #˚dü÷Ô <ä>∑Zs¡j·÷´&ÉT. e÷ neTà
yêfiq¢¯ T nqTe÷ìd÷ü Ô HêqïqT <÷ä s+¡ #d˚ Tü ≈î£ +~.
s¬ +&TÉ eT÷&TÉ s√E\T me«s÷¡ á $wjü T· + Ç+<Tä ˝À n+<]ä Á|eü sqÔ¡ ˝À ˝ÀbÕ\TqïjTY . ‘|· Œü +‘ê
e÷{≤&¢ ˝É <Ò Tä . ìC≤ìøÏ e÷{≤&¢ ≈É î£ +&Ü ñ+&{É ≤ìøÏ MT neTà~ nq&+É ds¬ü +’ ~ ø±<Tä ,μμ n+~ >±jT· Á‹.
Á|jü T· ‘ï· + #X˚ Êsπ y÷Ó . ªªø±˙, Hêqï n|üŒ{Ïπø ô|fiËÌ¢qyê&ÉT ø£<ë. e÷
ˇø£ sêÁ‹ uÛÀ»Hê\ ‘·sê«‘· |ü\¢$ >∑~˝ÀøÏ nyTY àn..μμ
e∫Ã+~ >±j·TÁ‹. eT+#·+ MT<ä m<äT¬s<äTs¡T>± ªª|\ü M¢ , yTÓ Tqï yêd+ü ‹ nqï e÷≥\T $Hêïe⁄
≈L£ sT¡ ÃHêï]<s›ä ÷¡ . XÊs<¡ ä e∫Ãb˛sTT+‘s· ê«‘· Ç<s›ä ÷¡ >± qTe⁄«. nø£ÿ #˚düTÔ+~ ≈£L&Ü ‘·ù|Œ>∑<ë n+~
@ø±+‘+· >± ø\£ e&+É Ç<˚ yTÓ T<{ä kÏ Õ]. ‘\· e+#T· >T∑ sT¡ +Ô <ë?μμ
≈î£ ì ≈L£ sT¡ Ãqï |\ü $¢ øfi£ ¢¯ y+Ó ≥ ˙fió¯ ¢ sêe&+É >e∑ T ‘\· }|+æ ~ |\ü $¢
ì+∫+~ >±jT· Á‹. ªªMT neTàqT ‘|· ü |≥ü &º +É dTü \u+ÑÛ . ø±˙ ˇø£
ªªm+<Tä ≈î£ |\ü M¢ , qTy«Ó +<Tä ≈L£ @&TÉ dTü HÔ êïe⁄?μμ eTìwæ |]ü #j· T· + ne⁄‘ê&TÉ . Ä eTìwæ eT+∫‘q· +,

<ë<ë|⁄ü q\u’…Û @fió¯ >¢ ± nyTÓ ]ø±˝À ñ+≥Tqï Ä] d‘” êsêeTjT· ´ d«ü d\úü + |Á øü ±X+¯
õ˝≤¢‹eTàbÕ˝+… .s¬ +&TÉ ø<£ ë∏ d+ü |⁄ü {≤\T|Á #ü T· ]+#êsT¡ .ø=ìïø<£ ∏\ä qTÄ+>+¢∑ ˝ÀøÏ
nqTe~+#ês¡T. &çÁ{≤sTT{Ÿ˝Àì Äø˘˝≤+&é j·T÷ìe]Ù{°˝À Ábıô|òdüsY>±
|ìü #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . ìyêd+ü &{Áç ≤sTT{˝Ÿ Àì ã÷y¢ Té |˝”ò ¶Ÿ V≤æ ˝‡Ÿ .

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 46

|ìü ‘q· +, duü ´ÑÛ ‘ê, n+<]ä ø° n‘q· T Ç#Ã˚ >öse¡ + ‘+Ó ù|ôdj÷· ´˝≤? @y÷Ó , Hêøπ + ns+ú¡ ø±e&+É ˝<Ò Tä .
˙≈î£ Çw+ºü ne⁄‘êsTT. Ä eTìwæ MT<ä >öse¡ + @sŒ¡ &TÉ MT neTà ≈L£ &Ü Ç˝≤+{Ï d+ü ~>+∆∑ ˝À |&ü ç ñ+≥T+~.
‘T· +~. eTqdTü ˝À n‘ì· ‘√ @y√ ‘*Ó jT· ì d+ü ã+ eTq+ ô|[#¢ d˚ Tü ≈î£ +<ë+ nì #ê˝≤kÕsT¡ ¢ n&>ç ±&TÉ
<Ûë\T ã\|ü&É‘êsTT. ø±ì n‘·ìøÏ ô|fi¯¢sTT+<äì uÛÑs¡<ë«CŸ. H˚qT Ç+‘·es¡≈£L ˇ|üø√˝Ò<äT. Hê≈£î
‘Ó\TdüTÔ+~. n|ü&ÉT qTy˚«+#Ój·÷´*? eTT+<äT u≤<´äÛ ‘\· THêïjT· ˙, Hq˚ T ô|[¢ #d˚ Tü ø√˝qÒ ˙ #|Ó Pü Ô
ô|fis¢¯ TT+<√ ˝<Ò √ øq£ T≈î£ ÿì, ø±ìyê]øπ <–ä sZ y¡ ê˝≤? e#êÃqT. ø±˙ ô|fis¢¯ TT+~ ø±ã{ºÏ n‘ì· øÏ J$‘ê+‘+·
n˝≤#ù˚ dÔ n<<˚ √ yê´bÕs+¡ ˝≤>± ñ+&<É ÷ä ?μμ d+ü ‘√w+ü >± Á|Xü Ê+‘+· >± Áã‹øπ V≤ü ≈î£ ÿ ˝<Ò ë? Çw+ºü
|\ü $¢ @MT deü ÷<ëÛ q+ #|Ó Œü ˝<Ò Tä . ˝ìÒ eTìw‘æ √H˚ J$‘+· >&∑ bÉ Õ˝≤? n‘ì· ‘√ ùdïV≤ü +
ªªe÷ V‰ü dŒæ ≥˝À¢ |ìü #ù˚d &Üøsº£ Y usÑÛ <¡ ë«CŸ n+fÒ #Ój·T´&É+ ‘·bÕŒ? ô|[¢øÏ ˇ|üø√ø£b˛e&É+ ‘·bÕŒ?
Hê≈î£ #ê˝≤ Çw+ºü . e÷ eT<´äÛ ùdïV≤ü + @sŒ¡ &Üø¶ £ #ê˝≤ @yÓ÷, n˙ï Á|üX¯ï˝Ò. dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq düe÷<ÛëHê˝Ò
ø±˝≤ìøÏ Hê≈î£ n‘ì· e´ø>ÔÏ ‘∑ · $wjü ÷· \T ‘*Ó XÊsTT. ˝eÒ ⁄.μμ
n‘ì· øÏ ô|fis¢¯ TT <ë<ë|⁄ü |<ü fi˚ s¢¯ TT+~. yTÓ T<{ä Ï s¬ +&TÉ |\ü $¢ @MT e÷{≤&¢ ˝É <Ò Tä .
eT÷&fi˚ ó¯ ¢ u≤>±H˚ ñ+&y˚ êfi≥¢¯ . Ä ‘s· ê«‘· Áøe£ T+>± |\ü $¢ ‘\· ìeTTsT¡ ‘÷· , ªªÁ|Xü ï¯ \ <>ä sπZ∑ Ä–
ˇø£]ø=ø£s¡T <ä÷s¡+ ne⁄‘·÷ e#êÃs¡T. yêfi¯¢ eTq b˛j÷· Hï˚ qT. MT neTà <s’ÓÛ ´¡ + #d˚ æ ˇø£ u≤≥qT m+#T·
d‘Ôü ê«\T ys˚ T¡ . Ç<s›ä ÷¡ ˇøπ Ç+{À¢ ñ+≥THêï yêfi¢¯ ≈£î+~. Ç+‘· eT+∫ ne÷àsTTì e÷øÏ∫à yÓ[¢b˛
eT<´äÛ dKü ´‘· nsTT‘˚ ˝<Ò Tä . n‘ì· øÏ ô|[¢ nsTT+~ sTT+~,μμ nì |\ü $¢ ‘\· MT<ä eTT<Tä › ô|{ºÏ ‘q· >~∑ øÏ
ø±ã{ºÏ Hq˚ T n‘ì· ï <÷ä s+¡ >± ñ+#ê˝≤? ùdïV‰ü ìï y[Ó b¢ ˛sTT+~ >±jT· Á‹.

kÕs+¡ >∑ n+‘s· ê\® |Áü ‹ø£ k»q´+‘√

47 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

yÓ÷≥sY u…’ø˘ ô|’

j·T÷s√˝≤>¥

l ãkÕã‹Ôq

10 pHé 2017 n+<äs¡+ u…’≈£î˝À ô|Á{À˝Ÿ ì+|ü⁄≈£îHêïeTT. &√\
ã&çj·÷, Ç≥© yÓTÆ{Ÿ‡ Á|üj·÷D+ u…’ø£s¡¢øÏ #ê˝≤ Á|üdæ~∆. <ë]
ã&jç ÷· ˝À yT˚ eTT ñqï Ç\T¢ |Pü ]>Ô ± #øÓ ÿ£ ‘√ bı&ÉT>∑THê u…’ø£πs¢, e÷≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. |ü#·Ãì
#˚XÊs¡T. e÷ s¡÷eTT˝À qT+&ç #·÷ùdÔ m<äTs¡T>± ø=+&É\T, dü«#·ÃyÓTÆq >±*, n+<äyÓTÆq Á|üø£è‹ì
|#ü ÷ ìø=+&\É T. yê{ôÏ|q’ >=Ás¬ \T u§eTà\ø=\Te⁄˝À nqTuÛÑ$dü÷Ô Á|üj·÷DÏdüTÔHêïeTT. ø=+&É\ øÏ+<ä >∑\
ñ+∫q≥Tº ñHêïsTT. s+¡ >T∑ s+¡ >T∑ \ |⁄ü e⁄«\‘√ m≥T >∑˝≤ bÕs¡T‘·Tqï ôd\j˚Ts¡T ø£+{ÏøÏ Ç+|ü⁄>± ñ+~.
#÷· dHæ ê ˇø£ n+<yä TÓ qÆ ∫Á‘+· ˝≤ ñ+~. ñ<jä ÷· Hï˚ Á|ü‹ |ü~ yÓTÆfi¯¢øÏ Ä>∑T‘·÷ bò˛{À\T rdüT≈£î+≥÷
ø=+&É\ô|’ qT+&ç dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+∫ H˚s¡T>± Á|üø£è‹ì #·÷dü÷Ô yÓTÆeTs¡∫b˛j·÷eTT. &√\yÓTÆ{Ÿ‡
s¡÷eTT˝ÀøÏ e∫à eTeTà*ï ìÁ<ä ˝ÒbÕ&ÉT. #s˚ T¡ ≈î£ H˚ eTT+<Tä ø=ìï yTÓ fiÆ ó¯ ¢ s√&é e+øs£ {¡ +Ï øs£ >¡ ±
ø±|ò”, {Ï|òæqT¢ eTT–+∫ n+<äs¡÷ s√&é MT<ä ‹s¡T>∑T‘·÷ uÛÑj·Tô|{Ϻ+~. eT\T|ü⁄˝À¢ C≤Á>∑‘·Ô>±
|ü&ܶeTT. Ç+{ÏøÏ <ä>∑Zs¡˝À ñqï ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î yÓ[¢ q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ Á|üø£è‹ #·÷dü÷Ô eTeTà*ï y˚TeTT
eT]Ãb˛≈î£ +&Ü s√&é MT<ä @ø±Á>‘∑ · ì\|&ü ÜìøÏ u≤>±
ø£wüº|ü&ܶeTT.
&√\yTÓ {Æ ‡Ÿ deü TTÁ<eä T{≤ìº øÏ |~ü y\˚ n&TÉ >T∑ \
m‘·TÔ˝À ñ+~. ø=+&É mπøÿø=B› yê‘êes¡D+ #·\¢
ã&TÉ ‘÷· ñ+~. á #*· ì ‘≥· Tøº √yê\+fÒ <fiä d¯ ]ü >±
ñqï ã≥º\T ø±<äT, >±* <ä÷s¡≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤
ã≥º\T <Ûä]+#ê*. yê‘êes¡D+ y˚&ç>± ñqï|ü⁄&ÉT
ø=ìï bıs¡\T ‘=\–dü÷Ô #·*>± ñqï|ü⁄&ÉT eT]ø=ìï
<]äÛ d÷ü Ô Xد sêìï ø±bÕ&TÉ ≈î£ +≥÷ ñ+&Ü*. Ç+<Tä ≈î£
‘–· q $<+äÛ >± ã≥\º T dsü T¡ ≈› î£ ì yê{ìÏ n+<Tä u≤≥T
˝À ñ+#·Tø√yê*.
ø=~› >+∑ ≥\øÏ &√\yTÓ {Æ ‡Ÿ #s˚ T¡ ≈î£ HêïeTT. m‘qÔÌÓ

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 48

ø=+&É\ô|’ qT+&ç #·÷dü÷Ô ñ+fÒ m≥T#·÷dæHê n&ɶ+>± s√&é MT<ä Ä–b˛sTT+~. ã+&çì ]»sY«
ø=+&É\T. yê{Ïì ‘ê≈£î‘·÷ á<äT‘·Tqï y˚T|òü÷\T. ˝À ñ+∫ kÕºsYº #Ój·T´&ÜìøÏ #·÷dü÷Ô ñHêïqT.
n+<äs¡+ yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯ó¢ bÕsYÿ #˚dæ bò˛{À\T n|Œü {øÏ Ï Hê≈î£ u≈’… î£ ø=‘.Ô· ‘=+<sä >¡ ± kÕsº ºY #jÓ ÷· ´\ì
rdüT≈£î+≥÷ ñHêïeTT. e÷ Ä˝ŸŒ¤‡ j·÷Á‘·˝À Ç<˚ njÓ÷eTj·T+˝À u…’≈£î Äøχ\πs≥sY ô|+#·T‘·÷ |ü]
yÓTT<ä{Ï eTõ©. Ä Á|ü<˚X¯eT+‘ê yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏfi¯¢‘√ dæú‹ì eT]+‘· »{Ï\+ #˚düT≈£îHêïqT.
ì+&çb˛sTT+~. nø£ÿ&É e÷≈£î $+‘·>± ø£ì|æ+∫q á njÓ÷eTj·T+˝À H˚qT+&É>± n|ü⁄&˚ ˇø£
yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢ì #·÷dü÷Ô, u…’ø£s¡¢‘√ ø£ãTs¡T¢ #Ó|üPÔ V‰ü Ø¢ uø’… s£ T¡ qqTï <ë{Ï yfiÓ ≤&¢ TÉ . Hê |]ü d‹úæ >e∑ Tì+∫
ñHêïeTT. uø’… s£ ø¢¡ Ï C≤‹u<Ò ëÛ \T ñ+&eÉ ⁄. ‘√{Ï uø’… s£ ‘¢¡ √ yÓqøÏÿ ‹]– e#êÃ&ÉT. |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düT≈£îì
eTqdüT $|æŒ e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s¡T. yê] Á|üj·÷D+ ã+&çøÏ ø±ùd|ü⁄ $sêeT+ Ç#êÃ&ÉT. ákÕ] #√ø˘
ø£ãTs¡T¢ |ü+#·T≈£î+{≤s¡T. u…’≈£î ø£cÕº\T ˇø£]ø=ø£s¡T ‘√ ã+&çì kÕºsYº #˚XÊ&ÉT. ô|Á{À˝Ÿ ‘·≈£îÿe ñ+<äì,
#Ó|üÅ≈£îì Äq+<ä+ |ü+#·T≈£î+{≤s¡T. <ë]˝À u…’≈£î ˇø£ yÓTÆ\T <ä÷s¡+˝À ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î ñ+<äì
Ä–b˛‘˚ eTqøÏ düVü‰j·T+ #˚dæ Ä ø£wüº+ rπs es¡≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î #˚πses¡≈£î n‘·qT ≈£L&Ü
‘√&ÉT ñ+{≤s¡T. Hê yqÓ ø£ ‘√&TÉ >± e#êÃ&TÉ . Hq˚ T ô|Á{À˝Ÿ ì+|⁄ü ≈î£ ì
ˇø£kÕ] H˚qT $Twæ>∑Hé˝À ÁøϬø{Ÿ Ä&ç Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚πses¡≈£î y˚∫ #·÷dæ ‹]– ‘·q <ë]q
‹]– yÓfi¯SÔ ñ+fÒ u…’≈£î Ä–bısTT+~. o‘êø±\+ yfiÓ ≤&¢ TÉ . Ç˝≤+{Ï nqTuyÑÛ ê˝H… √ï e÷ Á|jü ÷· D≤\˝À!
nj˚T´dü]øÏ ‘=+<äs¡>±H˚ Nø£{Ï nsTTb˛sTT+~. &√\yÓTÆ{Ÿ‡ |üP]Ô>± #·÷&Ü\+fÒ ø£˙dü+ ˇø£
u≈’… î£ ˝À ô|Á{À˝Ÿ ø=+#+Ó ñ+<ìä ‘\Ó TdTü . eT]ø=+‘· yês¡+ s√E\Hêï |ü&ÉT‘·T+~. düeTj·÷uÛ≤e+ e\¢
<ä÷s¡+ yÓfi‚Ô Ç˝Ò¢ e#˚ÃdüTÔ+~. sêÁ‹|üP≥ ô|Á{À˝Ÿ yê{˝Ï À u≤>± ñqï yê{ìÏ e÷Á‘y· T˚ #÷· dTü ≈î£ HêïeTT.
ø={Ϻ+#·Tø√e&ÜìøÏ ã<ä›øÏ+#êqT. |òü*‘·+, Ç˝≤ ø±|ò” ‘ê– eTT+<äT≈£î ø£~˝≤eTT. s√&é bı&ÉT>∑THê

49 nø√ºãsY 2018 ‘êHê|üÁ‹ø£

&√\yÓTÆ{Ÿ‡ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢‘√ dü+<ä&ç>± ñ+~.
<ë]˝À uÛÀ»q+ #˚dæ kÕj·T+Á‘·+ neø£eTT+<˚
Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêïeTT.
yês¡+ s√E\T>± ã≥º\T ñ‘·Tø√ÿ˝Ò<äT.
n|üŒ{Ïπø n+<äs¡÷ y˚&ç˙fi¯¢‘√ ã≥º\T ñ‹πødüT
≈£îHêïs¡T. H˚qT yÓTT<ä\Tô|fÒºdü]øÏ ˙fi¯ó¢ ø±kÕÔ #·\¢
ã&ܶsTT. ¨≥\T yê]øÏ #ÓbÕ›eTì yÓfi‚Ô n+<äs¡÷
@<√ |üì #˚düT≈£î+≥÷ ñHêïs¡T. á ¨≥\T ˇø£
≈£î≥T+ã+ ìs¡«Væ≤düTÔ+~. Ç+{≤$&É e+≥ |üì
#·÷dü÷Ô ñ+fÒ uÛÑs¡Ô $T>∑‘ê |üqT\T #·÷düT≈£î+≥÷
ñ+{≤&ÉT. dü÷ÿ\T¬øfi‚¢ |æ\¢\T ]ôd|ü¸qT |üì #·÷düT
≈£î+{≤s¡T. uÛ≤sê´, uÛÑs¡Ô Ç<ä›s¡÷ Ä+>∑¢+ e÷{≤¢&És¡T.
|æ\¢\T e÷Á‘·+ >∑\>∑˝≤ e÷{≤¢&˚kÕÔs¡T. H˚qT øÏ#ÓHé
˝ÀøÏ yfiÓ d¢‚ ]ü øÏ Ç+{≤$&É e+≥ #d˚ Tü ≈î£ +≥÷ V≤ü &Ü$&ç s√E Hê≈£î, sêyéTøÏ ùdïVü≤ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛‘ê
>± ñ+~. ás√E sêÁ‹ e÷≈£î $+<äT. n+<ä]ø° j·Tì πøπøøÏ n|ü&ÉT ‘Ó*j·T<äT.
ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£+>± e+≥\T #˚dü÷Ô ñ+~. Hê≈£î y˚&ç
˙fi¯ó¢ ø±yê\ì #ÓbÕŒqT. ã≥º\T H˚qT‹øÏ ô|&É‘êqT Äs√E sêÁ‹ ¨≥\T yês¡T e÷≈£î n<äT“¤‘·
nì ÄyÓT rùddüT≈£î+~. yTÓ qÆ $+<Tä Ç#êÃsT¡ . yêsT¡ Ç+{˝Ï À d«ü jT· +>± #d˚ qæ
eT<ä´+ e÷≈£î n+~+#ês¡T. |üHÓï+&ÉT eT+~ ø£*dæ
kÕjT· +Á‘+· q÷´j÷· sÿY qT+&ç sêyTé ‘∫Ó Ãq ≈L£ sT¡ Ãì ø㣠TsT¡ ¢ #|Ó ü ≈î£ +≥÷ sT¡ ∫øs£ y¡ TÓ qÆ e+≥ø±
kÕÿ#Y ‘ê>∑T‘·÷ H˚qT, |òüs¡÷UŸ, sêyéT, πøπø, s¡y˚Twt \qT ‹+≥÷ uÛÀ»Hê\T |üP]Ô #˚XÊeTT.
ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£îHêïeTT. dü>∑+ ‘ê– $T–*q dü>∑+
|òüs¡÷UŸ s¡÷eTT˝À ñ+#êeTT. á kÕÿ#Y u≤{Ï˝Ÿ ¨≥\T $õ≥sY ¬>’&ÉT˝À e÷ ãdü >∑T]+∫
sêyéT »s¡à˙˝À ãj·T\T<˚]q|üŒ{Ï qT+&ç Hê <ä>∑Zs¡ $e]dü÷Ô ‘Ó\T>∑T˝À sêXÊqT. VüAdüºHéøÏ #Ó+~q
ñ+#ê&ÉT. qqTï Ä≥ |ü{Ϻ<ë›eTì πøπø á u≤{Ï˝Ÿ e+>∑÷] ∫f…ºHé sêE>±s¡T ˇø£kÕ] ‘Ó\T>∑T düuÛÑ˝À
<ë∫ ô|{≤º&ÉT. düs¡<ë>± #˚dæq á ∫qï |üì |üø£ÿ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , ÁoÁo >±sT¡ nyTÓ ]ø± e∫Ãq|⁄ü &TÉ ‘e· T
Ç+{À¢ ñHêïs¡ì, Ä $X‚cÕ\qT #Ó|üPÔ e#êÃs¡T.
VAü dHºü √H¢ ˚ ñqï Ä+‘]· øå£ øπ +Á<+ä HêkÕ #÷· dæ ed÷ü Ô
nø£ÿ&É ñqï $õ≥sY ¬>’&ÉT˝À ÁoÁo>±s¡T
‘·q $esê\qT ‘Ó\T>∑T˝À sêXÊs¡≥.
Ç<$˚ T{,Ï Ç+^w¢ ßü ˝À sêjT· ≈î£ +&Ü ‘\Ó T>T∑
˝À sêdTü HÔ êïsì¡ ∫fHº… é sêE>±sT¡ n&–ç ‘,˚
ªÇ˝≤¬>’Hê Á|ü|ü+#êìøÏ eTq ñìøÏ ‘Ó\T
düTÔ+~,μ nì #ÓbÕŒs¡≥. H˚qT ≈£L&Ü
n|üŒ{Ï qT+&ç mø£ÿ&ç¬ø[¢Hê $õ≥sY
¬>’&ÉT˝À ‘Ó\T>∑T˝À sêj·T&É+ yÓTT<ä\T
ô|{≤ºqT.

(dXü w‚ +ü )

‘êHê|üÁ‹ø£ nø√ºãsY 2018 50


Click to View FlipBook Version