The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gorthib, 2019-02-25 11:20:30

TANA Patrika February 2019-2

TANA Patrika February 2019-2

TELUGU ASSOCIATION OF
NORTH AMERICA

A 501(c)(3) Certified Nonprofit Organization - Tax ID - 36-3060732
26233 Taft RD, Novi, MI 48374

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüTeTT
Our Mission
Volume-26 Issue-11 "To identify and address social, cultural and educational

February 2019 needs of North American Telugu Community in
particular and Telugu people in general"

Editor President Immediate Past President
Sai Brahmanandam Gorti Dr. V. Chowdary Jampala
Satish Vemana (937) 475-7809
Email: [email protected] (703) 731-8367; [email protected]
Regional Coordinators
Associate Editor Executive Vice President Lakshminarayana Surapaneni
Naveen Vasireddy (India) Jayasekhar Talluri Canada - (519) 496-6500
Email: [email protected] (631) 523-1999; [email protected]
Mallikarjuna Vemana
The opinions expressed in Secretary Appalachian - (646) 824-3349
TANA Patrika belong to the Anjaiah Chowdary Lavu
individual authors and do not (770)235-2709; [email protected] Raghudeep Meka
necessarily reflect those of Capital - (804) 490-3171
TANA or the Editorial Board. Treasurer
Ravi Potluri Nagaraju Nalajula
(267) 252-2496; [email protected]
Mid-Atlantic - (973) 610-4385
Joint Secretary
Sreekanth Doddapaneni Harish Kolasani
(510) 593-1054 Midwest - (847)-890-3828

Joint Treasurer Viswanath Nayunipati
Ashok Babu Kolla New England - (518) 951-9989
(270) 293-0003
Vidya Garapati
Coordinator, Community Services New York - (732) 997-9193
Sateesh Vemuri
(925) 989-4536 Sunil Pantra
North - (248) 469-2349
Coordinator, Women Services
Laxmi Devineni Rajendra Lodhisetty
(732)822-2493 North Central - (612) 325-8488

Councilor-at-large Chandrika Nimmagadda
Vinoz Chanamolu Northwest - (503) 810-2510
(630) 608-0003
Srinivas Sanga
Coordinator, Cultural Services Ohio Valley - (614) 893-3810
Dr. Rajesh Adusumilli
(732) 406-6980 Vijay Kommineni

Chairperson, Board of Directors Rocky Mountains - (480) 747-0348
Chalapathi Kondrakunta
(469) 323-8789 Seshu Babu Enturu

Chairman, Foundation South Central - (314) 583-5380
Dr. Prasad Nalluri
(409) 504-4666 Bharath Maddineni
Southeast - (678) 772-1681

Sugan Chagarlamudi
Southwest - (972) 393-3680

Madhu Ravela
West - (832) 771-6464

3 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eTTK∫Á‘·+
>√˝…¶Hé π>{Ÿ, XÊHéÁbòÕì‡dtø√, ø±*bò˛]ïj·÷

Los Angeles Rythu Kosam
Badminton
Tournament TANA

14 18

yÓ÷{≤sY u…’ø˘ô|’
j·T÷s√˝≤>¥

54

eT÷&ÉTe+<ä\ ø=dü] bÕ≥\
sêe÷j·TD≤\T ø=düsêE

48 58

Ç+ø±...

Editorial ... 05 ªÄHê{Ï yêq∫qT≈£î\Tμ |ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T+ ... 29

President Message ... 07 ø£<∏ä\T

TANA Board of Directors ... 08 ÄHê{Ï yêq ∫qT≈£î\T
... 09
TANA Executive Committee e+o `... 30
... 10 ÄHê{Ï yêq ∫qT≈£î\T ... 40
Regional Co-Ordinators ... 11
... 16 y˚eT÷] dü‘·´Hêsêj·TD
TANA Foundation
ø£$‘·: Hê\Tø£ô|’ yêq#·Tø£ÿ
‘êHê qe\\ b˛{° Á|üø£≥q
‘êHê`eT+∫|ü⁄düÔø£+ ... 17 #·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï ... 47
u≤\kÕVæ≤‘·´ s¡#·q\ b˛{° Á|üø£≥q ø£<∏ä 2017 Ä$wüÿs¡D ... 64
‘êHê`eT+∫|ü⁄düÔø£+ ìs¡«Væ≤+∫q
|æ\¢\ u§eTà\ ø£<∏ä\ b˛{° |òü*‘ê\T ... 28 Matrimonials ... 65

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 4

dü+bÕ<äø°j·T+

eTT+<Tä >± ‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \≈î£ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T.

>‘∑ · ‘=$Tà~ H\Ó \T>± ìsê≥+ø+£ >± MT eTT+<Tä ≈î£ edTü qÔ ï ‘êHê|Áü ‹ø£ ø=ìï
nìyês´¡ ø±sD¡ ≤\ e\q »qe] H\Ó ˝À rdTü ≈î£ sê˝øÒ b£ ˛j÷· eTT.
n+<äTe\H˚ Ä\dü´+>±HÓ’Hê ‘êHê|üÁ‹ø£ bÕsƒ¡≈£î\øÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡
Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T.
ÇV≤ü eTT+<Tä Ç˝≤+{Ï C≤bÕ´\T ˝≈Ò î£ +&Ü |Áü ‹ø£ rdTü ø=kÕeÔ TT.
m|üŒ{Ï˝≤π> <ÛësêyêVæ≤ø£ o]¸ø£\‘√ bÕ≥T, á HÓ\ ¬s+&ÉT ø£<∏ä\T MT≈£î
n+~dTü HÔ êïeTT.
Ä ø<£ \ä∏ yqÓ Tø£ ø<£ ìä∏ ≈L£ &Ü #<· eä +&.ç ‘\Ó T>T∑ kÕV≤æ ‘´· +˝À Ç<=ø£ Á|jü ÷Ó >+∑ .
nyTÓ ]ø±˝À ñqï eTq ‘\Ó T>T∑ jT· Te‘· Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ >T∑ ]+Ô |⁄ü \T, $»j÷· \
e+{$Ï e÷≈î£ $esê\‘√ n+<Cä ùÒdÔ Á|#ü T· ]kÕeÔ TT.
‘êHê ìs«¡ V≤æ +∫q u§eTà\‘√ u≤\ kÕV≤æ ‘´· + b˛{\° øÏ nXw‚ yü TÓ qÆ dŒü +<qä
\_+Û ∫+~. ãVQü eT‘T· \ $esê\T á d+ü ∫ø˝£ À Á|#ü T· ]dTü HÔ êïeTT.
$C‘Ò \· +<]ä ø° n_qÛ +<qä \T.
|Áü ‹ø£ #~· $ MT n_ÁbÕj÷· \T e÷‘√ |+ü #T· ≈î£ +{≤sì¡ Ä•d÷ü Ô -

n_qÛ +<qä \‘√...

kÕsTT ÁãV‰ü àq+<+äPresident's Message

SATISH VEMANA
President

‘êHê duü TÑÛ ´\ø,° ø±s´¡ øs£ \Ô¡ ø,° ‘êHê|Áü ‹ø£ bÕs≈¡ƒ î£ \ø° q÷‘q· d+ü e‘‡· s¡ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T.

∫qïbÕ{Ï eT+∫ Ä˝À#q· ˝Ò ñ»«\ u$ÑÛ w´ü ‘T· øÔ Ï |⁄ü Hê~. H{˚ Ï jT· Te‘˚ πs|{ü Ï u$ÑÛ ‘.· Ç˝≤+{Ï
d+ü ø\£ Œ+‘√H˚ ÁbÕs+¡ uyÑÛ TÓ qÆ jT· +>¥ ÄØà Ä$sê“e¤ duü ÑÛ >T∑ +≥÷sT¡ ˝À ø¬ .m˝Ÿ $X«¯ $<ë´
\j·T+˝À ˝≤+#Û·qÁbÕj·T+>± ÁbÕs¡+_Û+#˚ n<äèwüº+ Hê≈£î <äøÏÿ+~. #Ó’‘·q´ e+‘·T˝…’q
jT· Te‘ì· r]Ã~<+›˚ <Tä ≈î£ - jT· Te‘ø· √d+ü , jT· Te‘· e\,¢ jT· Te‘· #‘˚ · - @sŒ¡ &qç jT· +>¥
ÄØà\ nedsü +¡ eTqøÏ m+‘H’Ó ê e⁄+~.
»qe], |Áæò ãe] e÷kÕ˝À¢ ‘\Ó T>T∑ Hê≥ ‘êHê #‘’Ó q· ´ Ádeü +‹ ø±s´¡ Áøe£ ÷\T ìs«¡ V≤æ +#êeTT.
á d+ü <sä “¡ +¤ >± nHø˚ £ kÕe÷õø£ ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ bÕ˝§HZ ˚ neø±X+¯ ø*£ –+~. deü ÷»V≤æ ‘y· T˚
<´˚Û jT· +>± ‘êHê #ã˚ {qºÏ mH√ï ø±s´¡ Áøe£ ÷˝À¢ bÕ˝§HZ êïqT. á d+ü ∫ø£˝À #‘’Ó q· ´ Ádeü +‹˝À
u≤Û >+∑ >± ‘\Ó T>T∑ sêÅcÕ\º ˝À ìs«¡ V≤æ +∫q ªs¬ ‘’ T· ø√d+ü μ $esê\T deü TÁ>+∑ >± n+~+#&· +É
»]–+~. $T>‘∑ ê #‘’Ó q· ´ Ádeü +‹ ø±s´¡ Áøe£ ÷\ $esê\T e÷]à H\Ó ˝À Á|+æ {Ÿ |Áü ‹ø£ <ë«sê
Á|#ü T· ]kÕeÔ TT.
ø=ìï yêsê\ Áø‘Ï +· nyTÓ ]ø±˝À ñ+≥Tqï $<ë´sT¡ \ú d+ü |Tüò ≥q\T $H˚ e⁄+{≤sT¡ . Ç$TàÁ>π wHü é
$wjü ÷· \˝À $<ë´sT¡ \ú øÏ dVü ‰ü jT· + n+~d÷ü HÔ ˚ ñHêïeTT. Çøÿ£ &ç $<ë´sT¡ \ú Ç$TàÁ>π wHü é
deü Td´ü \ >T∑ ]+∫ Ç+&jç T· Hé ø±qT‡˝{Ò øŸ Ï $qï$+#êeTT. Çøÿ£ &ç ©>˝∑ Ÿ $wjü ÷· \ >T∑ ]+∫
$<ë´sT¡ \ú øÏ ne>±V≤ü q ø*£ Œ+#&· ÜìøÏ Hê´jT· yê<Tä \‘√ ≈L£ &Ü #]· Ã+#êeTT. me]ø¬ H’ ê
dVü ‰ü jT· + #j˚ T· &ÜìøÏ ‘êHê eTT+<Tä +≥T+<ìä Á|‘ü ´˚ ø+£ >± #|Ó Œü qesd¡ +ü ˝<Ò Tä .
m|Œü {˝Ï ≤>π - MT Ä<sä ê_eÛ ÷Hê\T e÷‘√ ñ+&Ü\ì Ä•d÷ü .Ô ..
n+<]ä ø° eTs√kÕ] q÷‘q· d+ü e‘‡· s¡ Xó¯ u≤Û ø±+ø\å£ T.

MT

drü wt ye˚ Tq

7 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

TANA BOARD OF DIRECTORS

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 8

TANA

EXECUTIVE
COMMITTEE

9 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

REGIONAL COORDINATORS

Lakshminarayana Surapaneni Mallikarjuna Vemana Raghudeep Meka Nagaraju Nalajula
Canada Appalachian Capital Mid-Atlantic

Harish Kolasani Viswanath Nayunipati Vidya Garapati Sunil Pantra
Midwest New England New York North

Rajendra Lodhisetty Chandrika Nimmagadda Srinivas Sanga Vijay Kommineni
Ohio Valley Rocky Mountains
North Central North West

Seshu Babu Enturu Bharath Maddineni Sugan Chagarlamudi Madhu Ravela
South Central South East Wouth West West

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 10

11 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£13 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Los Angeles
Badminton Tournament

TANA Los Angeles team successfully Vasireddy for their great volunteer support
to make this event grand success and com-
conducted the Badminton Tournament on ing forward to help the kids in need.
Dec 15th, 2018 to support TANA founda-
tion scholarships program. Our main inten- Special Thanks to Sridhar Satuloori and
tion was to provide scholarships for higher Vinod Burugupalli for capturing the wonder-
education to financially disadvantaged meri- ful moments and food co-ordination.
torious students through this program.
TANA Los Angeles team extends a spe-
Thanks to all the participants for their cial thanks to Vishnu Restaurant for provid-
great support. TANA Badminton Tourna- ing delicious Lunch.
ment 2018 was a grand success with an out-
standing participation of 40 teams from TANA Los Angeles team Suresh
IRVINE, EASTVALE, LOS ANGELES, Kandepu (City Coordinator) extends special
CYPRESS, TORRANCE and THOUSAND thanks to Area representatives Amar Kethi-
OAKS (Valley). reddy (Irvine/Anaheim), Srinivas Popuri
(Eastvale/Pomona), Siva Koduru (Los An-
Special Thanks to all the Umpires Amar geles/Arcadia), Ravindra Jangala (Thousand
Kethireddy, Vijay Saradhi Potluri, Sudhir Oaks/Valley), Sabitha Gundapaneni (Womens)
Potturi, Rohit Gade, Prasanth Allani, Dharani & Siva Koduru ( Womens) for their great co-
Dharan, Vinod Burugupalli and Rahul ordination support for making this event success.

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 14

Winners & Runners of Each Category

Men’s Doubles – Advanced

Winner’s: Dharani Sundaram & Paul Mathew
Runner’s: Ashok Balasubramanyam &

Amarendra Reddy Kethireddy

Men’s Doubles – Beginners

Winner’s Sudhir Potturi & Devendra Verma
Runner’s Srinivas Popuri & Srikanth Oruganti

Women’s Doubles

Winner’s Medha Chennareddy & Kavya Kandula
Runner’s Anusha Bilakanti & Naga Akella

Mixed Doubles

Winner’s Karthik Reddy Kandula
Runner’s & Medha Chennareddy
Paul Mathew & Renuka Challa

Parent & Kids Doubles

Winner’s Devendra Verma & Rohan Verma
Runner’s Suresh Kandepu & Pranavi Kandepu

Kids Doubles (Benefit Match)

Winner’s Pranavi Kandepu & Vishruth Satuloori
Runner’s Jaydev Moparthy & Darsh Moparthy

15 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê qe\\ b˛{° ` 2019

ñ‘·ÔeT qe\≈£î 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ãVüQeT‹

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ` ‘êHê (TANA) 22e eTVü‰düuÛÑ\T 2019 E˝…’ 4, 5, 6 ‘˚B\˝À yêwæ+>∑ºHé

q>∑s¡+˝À »s¡>∑uÀ‘·THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T qe\\ b˛{° ìs¡«Væ≤+∫, ñ‘·ÔeT qe\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\
s÷¡ bÕjT· \ ãVQü eT‹ì Çyê«\ì ‘êHê ø±s´¡ es+Z¡ ìXï sTT+∫+~. 2017˝À ‘êHê ìs«¡ V≤æ +∫q qe\\ b˛{˝° À
ãVüQeT‹øÏ m+|æ¬ø’q X¯|üÔuÛÑ÷$T, ˙\, ˇ+≥] qe\\T kÕVæ≤r˝Àø£+˝À ˇø£ ø£<ä*ø£qT rdüTø=#êÃsTT. ‘Ó\T>∑T
qe˝≤s+¡ >+∑ ˝À ø=+‘ø· ±\+>± øq£ ã&TÉ ‘T· qï dãÔü ‘∆ ≈· î£ á b˛{\° e\¢ ø=+‘· d&ü *É +|⁄ü e∫Ã+~. á yê‘êesD¡ ≤ìøÏ
ø=qkÕ–+|ü⁄>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝Àq÷, Á|ü|ü+#· kÕVæ≤‘·´+˝Àq÷ ø£\ø±\+ ì\ã&˚ qe\\qT yÓ*øÏ rdüT≈£î
sêyê\H˚ ‘êHê Á|jü T· ‘êïìøÏ dŒü +~+∫ á b˛{˝° À bÕ˝§qZ e\d+æ ~>± ‘\Ó T>T∑ s#¡ s· TT‘\· +<]ä ø° $»|„ Ôæ #d˚ Tü HÔ êïeTT.

ìã+<Ûäq\T

qe\\T ‘Ó\T>∑T J$‘êìï Á|ü‹_+_+#ê*.
Á|ü|ü+#·+˝Àì mø£ÿ&çyês¡sTTHê á b˛{°øÏ qe\\T |ü+|æ+#·e#·TÃ.
qe\≈£î ù|J\ |ü]$T‹ ˝Ò<äT.
ãVüQeT‹øÏ m+|æø£ ø±ì qe\\qT ‹|æŒ|ü+|ü&É+ kÕ<Ûä´+ø±<äT. ø±ã{Ϻ õsêø˘‡ ø±|”\T ≈£L&Ü |ü+|üe#·TÃ.
qe\\T ‘e· T d«ü +‘e· Tì, nqTyê<ë\T, nqTdsü D¡ \T ø±eì, Ç+‘≈· î£ eTT+<äT møÿ£ &Ü Á|#ü T· ]‘+· ø±˝<Ò ìä ,
mø£ÿ&çø° Á|ü#·Ts¡D≈£î |ü+|ü˝Ò<äì, ‘êHê b˛{° |òü*‘ê\T e#˚Ães¡≈£L @ Á|ü#·Ts¡D≈£î, b˛{°øÏ |ü+|üuÀeTì
ù|s=ÿ+≥÷ Vü‰MT|üÁ‘êìï »‘·#˚j·÷*.
qe\\T ‘·|üŒìdü]>± düŒwüºyÓTÆq #˚‹Áyê‘·‘√ ø±ì, &ç{Ï|æ #˚dæø±ì |ü+bÕ*.
&ç{Ï|æ #˚dæq qe\\qT [email protected] ≈£î |ü+|üe#·TÃ.
qe\\ ô|’ s¡#·sTT‘· ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ ñ+&É≈£L&É<äT. ne˙ï ø£e]+>¥ ˝…≥sY ô|’ ñ+&Ü*.
ìsê«Vü≤≈£î\ ìs¡íj·÷\ô|’ m≥Te+{Ï ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT. $yê<ë\ìï+{Ï˙ nyÓT]ø±˝Àì
yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ. Hê´j·T|ü]~Û˝À |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*.
ãVüQeT‹ bı+~q qe\ ñqï‘· Á|üe÷D≤\qT n+<äT≈£îH˚≥≥T¢>± ñ+&Ü\qï~ ‘êHê Äø±+ø£å. Ä
Á|eü ÷D≤\qT n+<Tä ≈î£ H˚ qe\\T b˛{ø° Ï sêì |øü +å£ ˝À ãVQü eT‹ Çe«øb£ ˛e&+É ø±˙ ˝<Ò ë |Pü ]Ô ãVQü eT‹
‘·–Z+#·&É+ ø±˙, ˇø£{Ï ø£+fÒ m≈£îÿe qe\\ eT<Ûä´ |ü+#·&É+ ø±˙ ‘êHê ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ »s¡T>∑T‘·T+~.
ãVüQeT‹øÏ m+|æ¬ø’q qe\ yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT eTTÁ<äD\qT, Ç‘·s¡ bÕ]‘√wæø£+ @MT ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#·T]+#˚
Vü≤≈£îÿ ‘êHê≈£î ñ+≥T+~.

s¡#·q\T |ü+|üe\dæq ÄKs¡T ‘˚~: 30 e÷]Ã 2019
s¡#·q\T |ü+|üe\dæq ∫s¡THêe÷ Ç‘·s¡ $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç

nø£ås¡ ÁøÏj˚T≥sY‡, mõ`2, bò˛Hé‡: 98493 10560
ªmμ u≤¢ø˘, e÷‘·èl nbÕsYºyÓT+{Ÿ‡, 040`23244088
ôV’≤<äsY>∑÷&É, ôV’≤<äsêu≤<é`500029.
Email: [email protected]

dürwt y˚eTq »+bÕ\ #Í<ä] #·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï

‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 16

‘êHê ` eT+∫ |ü⁄düÔø£+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

u≤\ kÕVæ≤‘·´ s¡#·q\ b˛{° ` 2019

ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ ` ‘êHê (TANA) 22e eTVü‰düuÛÑ\T 2019 E˝…’ 4, 5, 6 ‘˚B\˝À yêwæ+>∑ºHé q>∑s¡+˝À

»s¡>∑uÀ‘·THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ‘êHê $$<Ûä kÕVæ≤‘·´ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘√+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± |æ\¢\T #·<äTe⁄≈£îH˚
|ü⁄düÔø±\qT sêùd s¡#·sTT‘·\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ø√dü+ u≤\ kÕVæ≤‘·´ s¡#·q\ b˛{° ` 2019ì eT+∫ |ü⁄düÔø£+ (ôV’≤<äsêu≤<é)
dü+düú‘√ ø£*dæ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~.

j·÷uÛ…’ y˚\ s¡÷bÕj·T\T ãVüQeT‹>± >∑\ á b˛{°\T øÏ+<ä $e]+∫q |ü<ä∆‹˝À »s¡T>∑T‘êsTT

n+X¯+: Ä<ÛäTìø£ kÕVü≤dü, Vü‰dü´, ø±\Œìø£ $C≤„q (modern day adventure, humour and science fiction) qe\ ˝Ò<ë
ñ<˚›X¯+: ø£<∏ë>∑T#·Ã¤+, dü∫Á‘· qe\\T ˝Ò<ë ø±$Tø˘ Ådæº|t/ Á>±|òæø˘ qe\\T ≈£L&Ü b˛{°øÏ |ü+|æ+#·e#·TÃ.
|æ\¢˝À¢ |üsƒ¡HêdüøÏÔì, |ü⁄düÔø±\T #·<äe{≤ìï, |ü⁄düÔø±\ |ü≥¢ ÇcÕºìï ô|+bı+~+#·&É+.
á |ü⁄düÔø±\T |ü~ dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq |æ\¢\ ø√dü+ sêdæq$ nsTT ñ+&Ü*.

ãVüQeT‘·T\T: |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|üq nsTT<äT ãVüQeT‘·T\T.
ìã+<Ûäq\T
2019 |òæÁãe] 28, Ä˝À|ü⁄ n+<˚˝≤ s¡#·q\T |ü+bÕ*. j·T÷ìø√&é/ nqT bòÕ+{Ÿ\˝À f…Æ|ü⁄ #˚dæq Á|ü‘·T\qT
|ü+|æ+#ê\qT≈£îqï yêfi¯ó¢ øÏ[email protected] |ü+|æ+#ê*. sê‘·Á|ü‹ |ü+|æ+∫q|ü&ÉT b˛düº˝Ÿ Ä\kÕ´ìøÏ,
#˚s¡ø£b˛e{≤ìøÏ u≤<Ûä´‘· e÷~ø±<äT.

á s¡#·q ‘·eT dü«‘·+Á‘· s¡#·q nì, <˚ìø° nqTdüs¡D, nqTyê<ä+ ø±<äì, Á|ü#·Ts¡D/|ü]o\Hês¡ú+ me]ø° |ü+|æ+∫
ñ+&˝É <Ò ˙ä , Ç+‘≈· î£ eTT+<Tä møÿ£ &Ü Á|#ü T· ]‘+· ø±˝<Ò ˙ä ù|s=ÿ+≥÷ Vü‰MT|Áü ‘êìï ‘|· Œü ìd]ü >± »‘· |]ü ∫ |+ü |+æ #ê*.

s¡#·q ø£˙dü+ 10 y˚\ |ü<ë\T ñ+&Ü*. s¡#·q |æ\¢\qT Äø£≥Tºø=ì, yê]#˚‘· #·~$+#˚~>± ñ+&Ü*.

b˛{°øÏ |ü+|æ+#˚ Á|ü‹ MT<ä MT ù|s¡T mø£ÿ&Ü ñ+&É≈£L&É<äT. ø£e]+>¥ ˝…≥sY MT<ä ñ+fÒ #ê\T. b˛{°øÏ e∫Ãq Á|ü‘·T\≈£î
ø√&é q+ãs¡T Ç∫à m+|æø£ ì$T‘·Ô+ »&û®\≈£î n+<äCÒkÕÔ+.

2019 @Á|æ˝Ÿ 19 Hê{ÏøÏ $CÒ‘·\qT Á|üø£{ÏkÕÔ+.

ãVüQeT‹øÏ m+|æø£ nsTTq s¡#·q\qT ‘êHê ` eT+∫ |ü⁄düÔø£+ ø£*dæ Á|ü#·T]kÕÔsTT. s¡#·sTT‘·≈£î 12 eTTÁ~‘· Á|ü‘·T\qT
n+<ä#˚kÕÔ+. ãVüQeT‹øÏ m+|æø£ nsTTq s¡#·q\ Á|ü#·Ts¡D≈£î ø±|”¬s’≥T ‘êHêøÏ ñ+≥T+~. s¡#·q\≈£î ‘·–q u§eTà\T
y˚sTT+∫, Á|ü#·Ts¡D≈£î nedüs¡yÓTÆq≥T¢>± düe]+∫ Á|ü#·T]+#˚ u≤<Ûä´‘·, n~Ûø±s¡+ Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\≈£î ñ+≥T+~. dü∫Á‘·
qe\\T, ø±$Tø˘ Ádæº|t/Á>±|òæø˘ qe\\T ãVüQeT‹øÏ m+|æ¬ø’q|üø£å+˝À u§eTà\≈£î>±qT n<äq|ü⁄ bÕ]‘√wæø£+ ñ+≥T+~.

b˛{°ô|’ eT]ìï $esê\≈£î |æ. uÛ≤>∑´\øÏåà 9490746614, yêdæ¬s&ç¶ qMHé 9849310560\≈£î bò˛Hé #Ój·T´+&ç.

ìsê«Vü≤≈£î\ ìs¡íj·÷\ô|’ m≥Te+{Ï ñ‘·Ôs¡ Á|ü‘·T´‘·Ôsê\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT. $yê<ë\ìï+{Ï˙ yêwæ+>∑ºHé Hê´j·T|ü]~Û˝À
|ü]wüÿ]+#·Tø√yê*.
dü÷#·q\T

1. á b˛{°\T Á|ü<Ûëq+>± |æ\¢˝À¢ |üsƒ¡HêdüøÏÔì ô|+bı+~+#·&É+ ø√dü+ ø±ã{Ϻ s¡#·q\T düs¡fi¯+>±, #·~$+#˚$>±
ñ+&Ü*.|æ\¢\T ‘˚*ø£>± ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚˝≤ uÛ≤wü düs¡fi¯+>± ñ+&Ü*. Á|üuÀ<Ûë‘·àø£+>± ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT.
2. s¡#·q\T |æ\¢\ }Vü‰X¯øÏÔì, düè»Hê‘·àø£‘·qT ô|+bı+~+#˚$>± ñ+&Ü*.
3. dü+<äs¡“¤+˝À ‘·|üŒìdü] nsTT‘˚ $TqVü‰sTT+∫ Ç+^¢wüß |ü<ë\qT ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫~.
s¡#·q\T |ü+|æ+#·e\dæq ∫s¡THêe÷
eT+∫ |ü⁄düÔø£+, 12-13-439, M~Û HÓ+. 1, ‘êsêïø£, dæøÏ+Á<ëu≤<äT 500017.

Email: [email protected]

|æ. uÛ≤>∑´\øÏÎ dürwt y˚eTq ø£HÓï>∑+{Ï #·+Á<ä »+bÕ\ #Í<ä]
eT+∫ |ü⁄düÔø£+ ‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T

17 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

RYTHU KOSAM TANA

ChAaSitpanecyiaalSRraevpaonrtthoinPr2o0g1r8am Dr. Janaiah Kota

Chair of Agriculture Committee &
Rythu Kosam TANA

A vast majority of TANA members have Detroit, TANA has organized an Agriculture
Forum to brain storm on various issues of
farming inheritance either directly or indi- farmers, which was further continued dur-
rectly connected to Rural India. TANA has
been playing a pivotal role in preserv- ing St. Louis Convention.
ing Telugu culture for fu- Through these sessions and
ture generations and sup- persistent weekly meetings,
porting Telugu communi- Agriculture Committee has
ties both in India and identified several projects
North America through a which can be implemented in
variety of charitable pro-
grams. However, there was short and long-term to sup-
not a single program to sup- port our farmers. In order, to
port their grass roots of implement these projects,
farming family background. Agriculture Committee has
To fill this gap, four years launched a program called
ago, in July 2015 while con- "RYTH KOSAM TANA".
vention was taking place in
Among several identified
projects, TANA has fo-

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 18

cused on, creating awareness on "Safe Use paralyzing several families due to loss/dis-
of Pesticides" to save innocent farmer lives. ability of core source of family income.
While farmer has no choice and we can't
In India, Telugu states are ranked first completely stop them from spraying pesti-
in using pesticides. During our visit to vil- cides, we can at least provide awareness on
lages, we often see farmers spraying toxic safe use of pesticides and provide simple
chemicals on crop plants without wearing equipment to protect them from toxic chemi-
personal protective equipment. In the proc- cal exposure. To support our farmers,
ess of protecting crop health, farmers ignore through Rythu Kosam program, TANA has
their health and get exposed to harmful pes- been providing a personal protection equip-
ticides. Spraying toxic chemicals without ment kit called "TANA Farmer Protection/
proper protection attire is "DEATH IN Rythu Rakshana Kit" consisting of a pair of
SLOW MOTION". Every year, thousands of gloves, mask, glasses, an apron and a trou-
farmers have been falling sick, loosing eye ser. In 2016, TANA has conducted 13 aware-
sight, diagnosed with various long-term dis- ness camps in various parts of Andhra
eases or even dying because of pesticide Pradesh and Telangana on safe use of pesti-
exposure (eg. last year 300 deaths in cides, trained 5000 farmers and distributed
Yavatmal - Maharashtra). These events are

19 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

~2,400 Rythu Rakshna Kits (https://www. rigating farms and feeding farm animals in
youtube.com/watch?v=mMArgyBtLV8). the in dark. In this report, some of major
highlights are covered with some representa-
To take this campaign more aggres- tive images and media coverage.
sively to farmers of Andhra Pradesh and
Telangana, as part of 2018 Chaitanya Press Meet
Sravanthi, TANA has conducted several pro-
grams covering all parts of Telugu states Before initiating campaigns, TANA
from Tanuku to Rajampeta and from Bhadra- leadership has conducted a press meet with
chalam to Kurnool and trained thousands of national, regional, local print and electronic
farmers and provided Rythu Rakshan Kits. media to effectively communicate and reach
Few highlights of the programs were cov- masses on the Nobel cause TANA has initi-
ered in this report. To cover more villages, ated creating awareness on Safe Use of Pes-
committee has developed TANA Rythu ticides. Satish Vemana, President, Chalapathi
Radham equipped with audio visual aids on Kondrukutta, Board Chairman, Dr. Janaiah
safe use of pesticides. This Radham has trav- Kota, Rythu Kosam Chair and Anjaiah
elled 4000 kilometers in both states cover- Chowdhary, Secretary, Raghudeep Meka,
ing hundreds of villages. To make our cam- RC, Capital and several other TANA leader-
paigns more informative and impactful on ship has participated in the press meet and
farmer's educational materials also provided inaugurated the Rythu Rakshana Kit and
which included, a pamphlet, a 2019 calen- Radham.
dar with pictorial instructions on safe use of
pesticides, an oath form to remind their re- Gurazala Edla Potilu
sponsibilities to dependents. In addition, this
year we introduced two new items to our kit, On the same day of the Press Meet, as
an umbrella and a torch light to protect farm- an inaugural event of Rythu Kosam Progra-
ers from rain and poisonous snakes while ir- ms, TANA leadership traveled to Gurazala,
central land of Palnandu and participated in
"Edla Potilu" an ancient bull sport developed

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 20

by our fore fathers as a selection process for Godavari Rythu Kosam
identifying bulls with high strength and en- Tanuku and Madduru
durance for farming. This sport has been
playing a key factor in our animal breeding TANA team has traveled to Godavari,
programs for developing world strongest Rice Bowl of Andhra Pradesh to support
Ongole bulls from Andhra Pradesh and en- paddy farmers. We have conducted two pro-
hancing quality of farm animals. Honorable grams in Tanuku and Madduru, a village near
local MLA, Shri. Yarpathineni Srinivasa Rao Kovvuru. Both of these events were coordi-
participated in the event along with TANA nated by Mr. Sumunath Pusuluru, Agricul-
leader ship. Lakshminarayana Surapaneni, ture Committee member. Honorable ZP
RC from Canada and Raghudeep Meka, RC Chairman of West Godavari Shri. Mullapudi
from Capital and several other local leaders Babi Raju and Honorable Tanuku MLA, Shri
participated in the event. A total of three Vemuri Radha Krishna, several Scientists
thousand farmers attended this inaugural from Acharya NG Ranga Agriculture Uni-
event from various parts of AP and versity (ANGRAU), various experts with
Telangana. Our team has been hosted by a real time experience with modern farm
local doctor Dr. Challagundla Srinivasa Rao, equipment such as sensors and Department
a strong supporter of TANA. As part of this of Agriculture officials participated and
event, TANA has offered food to owners of shared their knowledge with farmers repre-
bulls and local coordinators. senting about 50 villages and provided far-
mer protection kits to representative farmers.

Telangana Rythu Kosam
Kottagudem, Bhadrachalam
and Martoorpeta

Right after Godavari event TANA team
has traveled to Kottagudeam. As part of 5K
run, we have distributed Rythu Rakshana
Kits to several farmers. Several local digni-

21 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

taries participated in the event along with nators with traditional bullock carts and lo-
local MLA. The following day, in the close cal folk dance artists rally to the podium. In
proximity of Bhadradri Ramaiah, an excel- addition to these two events, Mr. Ravi
lent Rythu Kosam Program was hosted by Samineni coordinated a Rythu Kosam pro-
Jay Talluri, Executive Vice President and his gram in Marturipeta and Smt. Mallu Nandini,
family members. His farther Shri. Talluri wife of Honorable MLA and Telangana Con-
Panchaksharaiah is a Nobel farmer gave an gress Leader Shri Mallu Batti Vikramarka
inaugural speech to farmers and shared his attended the event as a chief guest.
experiences. More than 2 thousand farmers
attended this event and crowd was energized Sattentapalli Rythu Kosam
by Honorable Mankonduru MLA, Shri Satttenpalli and Peddakurapadu
Rasamai Balakishan and his team. District
collector and several other dignitaries at- Chalapathi Kondrukunta, TANA Board
tended the event along with TANA team. Chairman has hosted and coordinated a mega
TANA team was received by local coordi- Rythu Kosam event in Sattenpalli Market
Yard with the support of Mr. Magului Bhanu,

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 22

active TANA member. Local Agriculture Millets. In addition, popularly known Rasoi
Department officials functioned very effi- (Millet) Ramababu participated in the event,
ciently to bring representative farmers from who prepared Millet food for 1500 farmers
each village of Sattenapalli region as well along with training women on millets based
as from nearby Peddakurapadu region. recipes. He also shared significance of sev-
Honorable APAssembly Speaker, Dr. Kodela eral traditional practices and the need to pre-
Siva Prasad Rao was Chief Guest of the serve them for future generations.
event. In addition, Agriculture University
Board Member and a Progressive Farmer Rajampeta Rythu Kosam
Shri. Mekala Lakshmi Narayana and BASF
Asia Pacific R&D Head, Dr. Sudhakar
Kandru and several other delegates attended
the event to educate farmers. Several TANA
executive leadership attended the event.
More than thousand farmers attended the
event.

Obulesuni Palle Rythu Kosam

Hosted by Dr. Kota Janaiah, Ryhtu An historical and vibrant event was or-
Kosam TANA Chair in his village for farm- ganized by Satish Vemana, President. As part
ers of 20 neighboring villages of Durgi of Eppatiki Annamayya program, several
Mandal. This region is traditionally well hundred of kits were distributed to orchard
suited for cultivation of nutrient rich Millets. farmers who heavily apply pesticides to fruit
Over a period of time, farmers moved to cash crops. Honorable Agriculture Minster of AP
crops such as Cotton and Chili, which have Shri. Somireddy Chandrasekar Reddy and
become gambling crops with heavy invest- Honorable, MLC Shri. Payyavula Kesav,
ment and led to several farmer suicides be- Local MLA and TANA leadership includ-
cause of farm debts. To bring these crops ing Women's Forum Chair, Smt. Lakshimi
back as part of Rythu Kosam program, Devineni and several other dignitaries at-
TANA hosted a team of Millet experts to tended the event. Agriculture Minister inau-
create awareness on market demand for gurated Ryhtu Rakshana Kit along with pro-

23 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

viding demo on snake guards as a pilot An excellent Rythu Kosam program was
project. As part of this program, Rythu sponsored by Mr. Karla Naga Seshu from
Kosam Radham has covered several villages, Texas and coordinated by Raja Surapaneni.
including in participating a rally of artists to Local coordinators have put a lot of effort to
Annamayya Statute. Malli Vemana, R.C, give a warm welcome to TANA leadership
Appalachian has been great support in coor- with Motor Bike Rally, decoration of cart
dinating Rajampeta Rythu Kosam along sev- and cultural programs by kids related to
eral TANA members' including NRC Naidu. Agriculture. In addition, a farmer, Shri
More than three thousand farmers attended Prabhu Kasarneni who has been cultivating
the event. organic Turmeric for exports shared his ex-
periences with local farmers. This has stimu-
Penuganchiprolu Rythu Kosam lated lot of interest among farmers and in-
Krishna
teracted with him to learn more de-
tails on growing organic crops and
marketing strategies. Dr. Nalluri
Prasad, TANA foundation Chair and
several TANA leadership attended
the event along with Battineni

Brothers, Ravi Mandalapu,
Anjaiah Chowadary, Naga-
malleswara Rao Panchumathi and
Vamsi Vasireddy.

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 24

Veravalli Rythu Kosam to educate them on various natural process-
Gannavaram ing methods including oil extraction and sig-
nificance of Cow in traditional farm prac-
This event was coordinated by Raja tices. Dr. Naren Kodali, Ravi Potluri and
Kasukurthi with a wonderful rally with a Raja Surapaneni accompanied TANA presi-
procession of bullock carts, Gangiredulla dent, Satish Vemana.
dance and local artists. Honorable ZP Chair-
person, Smt. Gadde Anuradha and Local Pamarru Rythu Kosam
Gannavaram MLA, Shri Vallabhaneni Vamsi Krishna
participated in the event as guests along with
local leaders. An effective camp was conducting by
selecting representative progressive farmers
Pullatigunta Rythu Kosam from 30 villages. This was coordinated by
Guntur Mr. Anil Uppalapati. Local Honorable MLA
Smt. Uppuleti Kalpana along with local ag-
This event was coordinated by riculture department officials and leaders has
Ramchowdary Upputuri in his village. participated in the event.
TANA leader ship has received a warm wel-
come by his parents with Edla bandlu along
with offering traditional clothes to tana team.
As part of this program, TANA leadership
has visited Rythu Nestham Foundation
hosted by Padma Shri. Yadlapalli
Venkateswarao along with team of farmers

25 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Santhi Nagara Rythu Kosam
Kurnool

Santhi Nagar in Kurnool District is a Vinukonda
hub for cotton seed production and farmers
apply heavy pesticides heavily. It has been Mr. Davuluri Srinivasa Rao, Agricul-
impacting health of farmers and farm work- ture Forum Committee member coordinated
ers. Recognizing the importance of the prob- a small Ryhtu Kosam event in his village and
lem, Ravi Potluri, TANA Treasurer coordi- donated kits to Cotton and Chilli farmers
nated an event on safe use of pesticides to Peddavutupalli
local farmers. He personally trained farm-
ers on safe use of pesticides by giving dem- Mr. Krishan Nandamauri who took an
onstration on proper use of protection equip- active participation to raise funds for Rythu
ment. Kosam has coordinated an event to a group
of farmers in his village to create awareness
Denuvukonda on safe use of pesticides and importance of
Prakasam wearing personal protection equipment while
spraying chemicals.
Denuvukonda in Prakasam district is
popularly known for cut flower cultivation
and farmers apply heavy pesticides for suck-
ing pests. Nagaru Nalajula, R.C, Mid-Atlan-
tic has coordinated an event to create aware-
ness on safe use of pesticides.

Nellore Rythu Kosam

An IT engineer who is passionate about
for Agriculture, Mr. Siva Kodali sponsored
a Rythu Kosam event in Salmanpuram vil-
lage and distributed Rythu Rakshana kits to
local Farmers.

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 26

CM Office
In the end, Satish Vemana, President

has presented a Rythu Rakshana kit to
Honorable AP CM, Shri N. Chandrababu
Naidu. He appreciated TANA for taking ini-
tiative for this Nobel cause to support Telugu
farmers.

Overall, Chaitanaya Sravanthi was
packed with Rythu Kosam programs and it
has emerged as one of the flag ship programs
of TANA. Agriculture committee will work
with same passion and enthusiasm in future
to take these projects more effectively and
build the reputation of TANA.

Thank you for all the sponsors and co-
ordinators.

Rythu Kosam TANA

27 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘êHê ` eT+∫ |ü⁄düÔø£+

ìs¡«Væ≤+∫q

|æ\¢\ u§eTà\ ø£<∏ä\ b˛{° ` 2019

ãVüQeT‘·T\ $esê\T

dü+K´ ù|s¡T s¡#·sTT‘· u§eTà\T
1. n|ü
2. ‘·ì« $TÁ‘·T\T y˚DT >√bÕ\ø£èwüí nãT›˝≤¢
3. $s¡ã÷dæq ã+‹#Ó≥Tº
4. |æ*¢|æ\¢ |æ+≥÷ XÊKeT÷] Áoìyêdt ‘·T+ã* •yêõ
5. n˙ï ‘Ó*dæq nø£ÿ
6. ã+{° ã˙ï {Ï.$. sêeTø£èwüí {Ï.$. s¡y˚Twt ≈£îe÷sY
7. ãj·T´+
8. >∑TVü≤˝À ˇø£s√E #Ó’‘·q´ #Ó’‘·q´
9. >±sê\ ≈£L∫
10. Á|ü|ü+#·+˝À¬ø˝≤¢ ô|<ä› #˚|ü dæ]eT*¢ø£ >±j·TÁ‹ yÓqï\

&Ü. j·T+. ø£èwüí≈£îe÷] |æ.j·Tdt. u≤ãT

dæ. $. X¯óuÛÑÁo j·T+. Áoø±+‘Y

dü©+ düè»Hé

•e C≤dæÔ u≤ãT <äT+Á&Éô|*¢

Jq˝Ÿ nø£å‘· Jq˝Ÿ nø£å‘·

á |ü~ |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ 3 e÷]Ã, 2019— kÕ. 4.30\≈£î
j·T+. _. $C≤„q πø+Á<ä+, sê|òüTej·T´ bÕs¡Tÿ <ä>∑Zs¡,
$»j·Tyê&É˝À »s¡T>∑T‘·T+~.
Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷\T e#˚à dü+∫ø£˝À MTø√dü+...

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 28

|ü⁄düÔø£ |ü]#·j·T+

y˚eT÷] dü‘·´Hêsêj·TD 73 es¡≈£L kÕ«‹ e÷dü|üÁ‹ø£˝À, Ä ‘·sê«‘·
82 es¡≈£L CÀ´‹ e÷dü|üÁ‹ø£ dü+bÕ<äø£XÊK˝À |üì#˚XÊs¡T. nsTT<ës¡T
ø<£ \ä∏ T sêXÊsT¡ . 82 qT+N dìæ e÷ s+¡ >+∑ ˝À ñHêïsT¡ . e+o <sä Ù¡ ø‘£ «· +˝À
e∫Ãq eTVü≤]¸ dæìe÷≈£î ø£<∏ä n+~+#ês¡T.

eTìwæ J$‘·+˝À nqTuÛÑyê˝À¢+#˚ ÄX¯Ãsê´\T |ü⁄&É‘êsTT. #ê˝≤kÕs¡T¢ eTq+

∫qï ∫qï $wüj·÷\ì |ü{Ϻ+#·Tø√eTT. ø±˙ |üØø£å>± #·÷ùdÔ mH√ï ø=‘·Ô
$wüj·÷\÷, eTqTwüß\≈£îqï Ä˝À#·HêX¯øÏÔ eTq*ï dü<ë ÄX¯Ãs¡´|üs¡Tdü÷ÔH˚
ñ+{≤sTT. <ë<ë|ü⁄ eTTô|òÌŒ¤ @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ˇø£ >∑÷&ÉT ]øå± yÓqTø£ sêdæq ªÄHê{Ï
yêq ∫qT≈£î\Tμ nqï yêø£´+ ˇø±j·Tìï nãT“s¡|ü]∫+~. m+‘√ uÛ≤e⁄ø£‘·‘√
ì+&çq Ä yêø£´+ Äj·Tìï yÓ+{≤&ç+~. eTqøÏ ˝≤Ø\ yÓqTø£- ãTπs q»sY
yê˝≤ ‘˚sê eTTVt≤ ø±˝≤, ‘=+<äs¡|ü&Éø√jYT düT+<äs¡e<äHê - e+{Ï ø=ìï
o]¸ø£\T #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤+. n˝≤ ø±≈£î+&Ü $_Ûqï+>± ]øå± yÓqTø£ ø£qã&çq
Ä yêø£´+ Äj·Tìï ø=H˚ïfi¯ó¢ yÓ+{≤&ç~. Ä yêø£´+ o]¸ø£ Ç∫à ø£<∏ä\T sêsTTùdÔ
m˝≤ e⁄+≥T+<äqï Ä˝À#·q |ü⁄{Ϻ+~. <ëìøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷ s¡#·sTT‘ê
dæìe÷ <äs¡Ù≈£î&ÉT e+o n<˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ ø£<∏ä sêXÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· eTs√ Çs¡y…’
eTT>∑TZs¡T ø£<∏ä≈£î\øÏ Ä o]¸ø£ $e]+∫ Çs¡y…’ Hê\T>∑T ø£<∏ä\‘√ - ªÄHê{Ï yêq
∫qT≈£î\Tμ ø£<∏ë dü+ø£\q+ |ü⁄düÔø£+ e∫Ã+~.
‘Ó\T>∑T ø£<∏ëkÕVæ≤‘·´+˝À Ç<=ø£ dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+.
Ä Ä˝À#·qøÏ nø£ås¡ s¡÷|ü+ Ç∫Ã+~ Áo y˚eT÷] dü‘·´+.
Äj·Tq ø£<∏ë, e+o ø£<∏ë á dü+∫ø£˝À e⁄HêïsTT. #·~$ Äq+~+#·+&ç!

29 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘· qT rùd dæìe÷˝≤¢π> J$düTÔqï eTìwæ |ü‘·+»*.
n‘·H√ n+<äyÓTÆq Á&ûeTsY nì düMTøÏådüTÔ+{≤s¡T
ø=+<sä T¡ |Áü ‹ø± s#¡ s· TT‘\· T. á Á||ü +ü #+· ˝À MT øwÏ yºü TÓ qÆ
eTìôwes¡T? nq&ç–‘˚ H˚H˚ n+{≤&ÉT.

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 30

»yêãT˝À m+‘· nVü≤+ø±s¡ ªªMT dæìe÷˝À¢ kÕsY?μμ
eTT+<√ m>∑ã&ç n‘·ì dæìe÷*ï ∫sê≈£î|ü&ɶ |ü‘·+»*, ªªdæìe÷\T
#·÷ùd Áù|ø£å≈£î˝Ò Á>∑Væ≤+#ê*. ‘·q H˚HÓ+<äTø£˝≤ rdüTÔHêïH√ ‘Ó˝≤‡? n$
bòı{À\T @ |üÁ‹ø£˝À¢q÷ sê≈£î+&Ü #·÷dæq »q+˝À H˚ ø√s¡T≈£îH˚ e÷s¡TŒ
C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤&ÉT. n‘·ì sêyê\ìμμ nHêï&ÉT.
dæìe÷*ï n+‘·>± Áù|$T+#˚ Áù|ø£å≈£î ªªMTs¡T ø√s¡T≈£îqï≥T¢ á Á|ü|ü+#·+
\øÏ |Áü ‹ø˝£ À¢ n‘ì· bıò {À #÷· dTü ≈î£ H˚ ˝À Á|‹ü ˇøÿ£ &÷É u≤Û e⁄≈î£ &TÉ ø±≈L£ &É
uÛ≤>∑´+ ≈£L&Ü ø£\>∑ìj·T´ø£b˛e&É+ <≥ä , n<˚ »]–‘˚ n_qÛ +~+#y˚ êfiS¯ ,¢
nHê´j·T+. Ç+≥s¡÷«´ ø±yê\ì @ $eT]Ù+#˚yêfi¯S¢ ñ+&És¡≥. n|ü&û Á|ü|ü+#·eT+‘ê
»s¡ï*düºsTTHê n&ç–‘˚ MTs¡&çπ> Á|üX¯ï\øÏ Äj·Tq ndVü ≤ü ´+>± ‘j· ÷· se¡ ⁄‘T· +<≥ä μμ nHêï&TÉ øè£ cÕsí êy.Y
dæìe÷˝Ò »yêãT\T #ÓãT‘êj·Tì #Ó|æŒkÕÔ&ÉT ªªmes¡T #ÓbÕŒs¡T ˙øÏ~?μμ nHêï&ÉT.
ôdÁø£≥Ø‘√. ªªÁøÏj˚T{Ï${° nH˚ ˝…ø£ÃsY˝À uÛÑ>∑yêHé s¡»˙wtμμ
nì ø£ècÕísêe⁄ nq&É+‘√ qy˚«dæq |ü‘·+»*,
ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü Hê\T>∑T ªª#·÷&ÉT ø£ècÕísêyY, qTe⁄« n+<äyÓTÆq ã≥º\T ø£≥Tº
>√&É\ eT<Ûä´ >∑&çù| á |ü‘·+»*ì @eTHê*? ≈£îHêïeqTø√- ˙~ eT+∫ fÒdtº n+{≤s¡T. qTe⁄«
nV≤ü +‘√ øfi£ ó¯ ¢ H‹Ó ø¬Ô ø±ÿsTT nq≥+˝À ‘ù·|Œ+˝<Ò y˚ ÷Ó n+<yä TÓ qÆ ã≥\º T ≈î£ {≤eº qTø√- qTe⁄« eT+∫ ÁøjÏ T˚
nì sêdüTÔ+{≤s¡T eTs√es¡Z+ |üÁ‹ø£\yêfi¯ó¢. ≥sY e+{≤s¡T. ô|’ ¬s+&ç+{ÏøÏ ‘˚&Ü ñqïfÒº ÁøÏj˚T
≥sYø°, uÛ≤e⁄≈£î&çø° eT<Ûä´ ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+~.μμ
J$‘·+˝À |ü‘·+»*øÏ n‘·´+‘· ÇwüºyÓTÆ+~ e÷{≤¢&É˝Ò<äT ø£ècÕísêyY.
ˇ+≥]‘q· +. ùdïV≤æ ‘T· \÷, dìü ïV≤æ ‘T· \÷ ˝sÒ ‘¡ ì· ø.Ï ªªÇ+ø√ $wüj·T+ #ÓãT‘êqT $qT. Ç~ ≈£L&Ü
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\ø°, |òü+ø£åq¢ø° yÓfi¯¢&ÉT. Hê nqTuÛÑe+˝À+∫ |ü⁄{Ϻq dü‘·´y˚T.μμ
#Ó|üŒeTHêï&ÉT ø£ècÕísêyY.
n‘·´+‘· ñqï‘· kÕVæ≤‘·´+ ‘·|üŒ, kÕ<ë d”<ë ªªˇø£ U≤∞ düú\+ ñ+<äqTø√. <ëìï |ü]X¯ó
|ü⁄düÔø±\÷, |üÁ‹ø£\÷ #·<äe&ÉT. n_Ûe÷qT\ Áu+ÑÛ >± ñ+#≥· + Hs˚ T¡ Ãø√yê* eTìw.æ n˝≤ ñ+#&· +É
eT+≥÷ e∫Ãq yêfi¯¢ì ø£\yê&ÉT. yêfi¯ó¢ sêùd ˝ÒK\ n\yêf…Æ‘˚ ‘√≥ ˇø£{Ï y˚<ë›eTì Ä˝À#·q ø£\T>∑T
πødæ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&ÉT. ‘·T+~. n_Ûs¡T∫˝À+∫ uÛ≤e⁄ø£‘· »ìdüTÔ+~.μμ
ªªÄ uÛ≤e⁄ø£‘· nqï~ eTìwæ˝À <ëìøÏ>± n~
Ä|ò”dt s¡÷yYT˝À d”]j·Tdt>± |üì #˚düT≈£î+≥T |⁄ü {≤*º >±ì, Hs˚ T¡ Ãø√e&+É e\¢ sê<Tä , n+≥T+{≤sT¡
Hêï&ÉT |ü‘·+»* ôdÁ¬ø≥Ø ø£ècÕísêe⁄. MTs¡T. á H˚s¡TÃø√e&ÉyÓT˝≤>∑ kÕsY?μμ n&ç>±&ÉT
ø£ècÕísêyY.
n|ü&˚ e∫Ãq |ü‘·+»*, ªªeTqøÏ ø£ì|æ+#˚ #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT |ü‘·+»*.
Á|ü‹B |ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√ ñ+&Ü*. n+<äyÓTÆq n_Ûs¡T∫ ªª$HÓ‡+{Ÿ y˚+>√, |æø±k˛, m&Éà+&é &ÉT´˝≤ø˘,
‘√, #·ø£ÿì uÛ≤e⁄ø£‘·‘√ ì+&çb˛yê*. Äs√E uÀ]dt y*˚ CÀ\ ˝≤+{Ï bÕXÊÑ´· øfi£ ≤ø±sT¡ \ esÿY ‡ì
edüTÔ+<ä+{≤yê ø£ècÕísêyY?μμ nHêï&ÉT. düº&û #Ój·÷´*.
ªªñjT· sY Kj÷· ´+, |\æ \¢ eTÁ] ∫qMsu¡ ÁÑÛ <Tä &TÉ ,
ªªe∫Ã+~ kÕs!Y ... Hq˚ T #÷· d÷ü HÔ ˚ ñHêïqTμμ |ìü
#˚düT≈£î+≥÷H˚ nHêï&ÉT ø£ècÕísêe⁄. 31 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ªªì»e÷... m|ü&ÉT mø£ÿ&Ü?μμ n&ç>±&ÉT
|ü‘·+»*.

K©˝Ÿ õÁu≤Hé ˝≤+{Ï ø£e⁄©ï, ª•˝≤˝À*‘·μ nH˚ ñqï<˝ä ≤¢ #ê˝≤ øw£ |ºü &ü ç d+ü bÕ~+#T· ≈î£ qï |‘ü +· »*
ø±e´+ sêdæ Ä‘à· V≤ü ‘´· #d˚ Tü ≈î£ qï sπ e‹<$˚ ˝≤+{Ï bòı{À e÷Á‘·y˚Tq≥. Á|ü‹s√p n‘·qT |üPõ+#˚~
ø£esTTÁ‘·T\T n+~+∫q ÄVü‰¢<ë˙ï Js¡í+ #˚düT Ä |ü{≤ìπøq≥. Hêsêj·TDsêe⁄ ø√]ø£ ˇø£fÒ,
ø√yê*. ôdÁø≥£ Ø‘√ ø±≈î£ +&Ü |‘ü +· »* d«ü <dä ÷ü ]Ô ‘√ Hê\T>π
Hê\T>T∑ yêø±´\T sêdæ d+ü ‘ø· +£ #d˚ æ b˛dºt #ù˚dÔ ‘q· øÏ
ªªbÕ˝Ÿ e÷]j·T{Ÿ ªÇìïjÓ÷ yÓTTÁ]ø±ìïμ, ø√≥T¢ dü+bÕ~+∫q+‘· dü+‘·è|üÔ≥. <˚e⁄&ÉT ‘·q
VüA´>√ e÷+{ÏÁ>√ ˝≤+{Ï yÓÅdüºHé eT÷´õø˘ øÏ∫Ãq á »qà <Ûäq´yÓTÆqfÒºq≥. kÕ+‘·+ #·~$q
ø£+b˛»sY‡ ø£+b˛õwüHé‡ì Wb˛düq |ü{≤º*. ø£ècÕísêe⁄ ø£D‘·\ MT<ä y˚fi¯¢‘√ s¡T<äT›≈£î+≥÷
ì≥÷ºsêÃ&ÉT. Ä+Á<Ûä<˚X¯+˝À mø£ÿ&√ e÷s¡TeT÷\
ªªHs˚ T¡ Ãø√e&+É n+fÒ n<.˚ n|ü &.˚ .. n|ü &.˚ .. Á>±eT+ qT+∫ sêdTü qÔ ï Ä n_eÛ ÷ì Á|‹ü ˝KÒ ˝Àq÷
á »HêìøÏ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, dü+kÕÿs¡+, n_Ûs¡T∫, ìC≤sTTr düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~.
uÛ≤e⁄ø£‘· @s¡Œ&É‘êsTT. e÷eT÷\T eTìwæ ≈£L&Ü
eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ç>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~ rs¡T‘ê&ÉT. Ç+‘·{Ï n_Ûe÷q+‘√ sêdüTÔqï ñ‘·Ôsê\≈£î
n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D mes¡+fÒ-H˚H˚μμ nì eTT–+ |ü‘·+»* düe÷<Ûëq+ Çe«ø£b˛e&É+ nHê´j·T+
#ê&ÉT |ü‘·+»*. nì|æ+∫+~ ø£ècÕísêe⁄øÏ.

$qï ø£ècÕísêe⁄ ªªeTìwæ uÛ≤e⁄≈£î&ÉT>± e÷sê ø±ØÔø£ bÂs¡í$T Äs√E. dü+|üPs¡í #·+Á<ä
\+fÒ MTsT¡ #|Ó Œæ q≥Tº d&ºü û #d˚ æ rsê\+{≤sê kÕs!Y μμ <äs¡Ùq+.
nHêï&ÉT.
|ü‘·+»* uÛÑeq+˝ÀøÏ X¯u≤›\T #˚j·T≈£î+&Ü
ªªWqTμμ Ä˝Ààdtº n]∫q≥Tº düe÷<Ûëq+ Á|üy˚•düTÔHêïsTT #·\¢ >±\T\T.
#ÓbÕŒ&ÉT |ü‘·+»*.
u≤\ÿ˙˝À |üs¡∫q ã÷s¡T>∑T <ä÷~ |üs¡T|ü⁄
Ä˝À#·q˝À |ü&ɶ ø£ècÕísêyY ìX¯Ùã›+>± ìÅwüÿ MT<ä ≈£Ls¡TÃqï |ü‘·+»* düqï>± bı&ÉT>±Z ñqï y…’{Ÿ
$T+#ê&Éø£ÿ&çï+∫. s¡yYTì #ê˝≤ HÓeTà~>± #·|üŒ]dü÷Ô #˚‘√Ô |üø£ÿH˚
ñqï fÒ|t ]ø±s¡¶sY˝À ù|¢ ã≥Hé H=ø±ÿ&ÉT.
mHé.mdt. Hêsêj·TDsêe⁄ (dü÷ÿ˝Ÿ {°#·sY)
>∑+<Ûä+yê] bÕ˝…+, »>∑Z+ù|≥ eT+&É\+, |æ+ø˘ bòÕ¢sTT&é Á{≤ø˘ Äs¡+uÛÑ yÓTÆ+~.
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. d+ü ^‘êìï $+≥÷ #+· <eä ÷eTì #÷· d÷ü ,Ô yH’… é
Ä s√E e∫Ãq n_Ûe÷qT\ ñ‘·Ôsê\˙ï #|· Œü ]d÷ü Ô ‘«· s˝¡ À ‹jT· ´uÀjT˚ dìæ e÷ ø<£ ä∏ >T∑ ]+∫
#·~$, |ü‘·+»* ‘·s¡|ü⁄q z|æ>±Z »yêãT\T sêdæq
ø£ècÕísêe⁄ ÄKs¡ï $bÕŒ&ÉT ]ô|Ì¢ ø£es¡T ô|{Ϻ eTØ Ä˝À∫düTÔ+&É>± n|ü⁄Œ&˚ e∫Ãq
sêdæq Ä Hêsêj·TDsêe⁄ ˝ÒKì. ø£ècÕísêe⁄ #˚‹˝À ˝…≥sY ôV≤&é ˇø£
m*yÓT+≥Ø dü÷ÿ˝Ÿ {°#·¬s’q ≥T+~.
Hêsêj·TDsêe⁄ sêdæq q÷≥Hê\T>√ ªªø£å$T+#·+&ç kÕsY, MT‘√ ø=+#Ó+
ñ‘·Ôs¡+ n~. n‘·ì Ç+{Ï >√&ÉøÏ |üqT+~.μμ
#·ìb˛sTTq ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bòı{À $wüj·÷ìï y˚eTq |ü<ä´eT+‘·
˝Ò¢e≥. ‘·q÷, uÛ≤sê´ ô|fi¯¢j·÷´ø£ ≈£î¢|üÔ+>± #ÓbÕŒ&ÉT ø£ècÕísêyY.
rsTT+#·T≈£îqï bòı{À ô|≥º˝Ò<ä≥. @
<e˚ ⁄fiS¯ ,¢ <e˚ ‘\· bıò {À\T ≈L£ &Ü ˝eÒ ≥. m˝≤+{Ï »yê_e«≈£î+&Ü
ìX¯Ùã›+>± ñ+&çb˛sTTq |ü‘·+»*
‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019

32

ø±ùd|üj·÷´ø± nHêï&ÉT. sê˝Ò<äT.
ªªHH˚ √ ‘|· ü #d˚ Tü HÔ êïq|kæ ˛+Ô ~ eT<Ûë´Vü≤ï+, kÕj·T+Á‘·+

ø£ècÕísêe⁄>±s¡T!μμ nì. <ë{ÏHê sê˝Ò<äT.
dü+uÛÀ<äq˝À e÷s¡TŒì >∑eT sêÁ‹ mì$T~+{ÏøÏ |ü‘·+»˝Ò

ì+∫q ø£ècÕísêe⁄, ªª@+{Ï kÕsY?μμ ø£ècÕísêe⁄ Ç+{ÏøÏ ø±πsdüTø=∫à ‘·q
nHêï&ÉT. Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi¯SÔ <ës√¢ #ÓbÕŒ&ÉT.
ªªqTy˚« HÓ>±ZyY ø£ècÕísêyY! Çyêfi¯
ªªMT‘√ ø±düÔ #·qTe⁄>± e÷{≤¢ bı<äT›fÒ Hêsêj·TDsêe⁄øÏ ]ô|Ì¢ sêdæ
&É≥+.μμ Hê bòı{À MT<ä dü+‘·ø£+ #˚dæ b˛dtº #˚XÊqT.μμ
ªª»yêãT sêjT· eTqï~ Hê |+ü ‘+· H–Ó +Z #T· ø√e
ªªn˝≤ e÷{≤¢&É&É+ e\¢ H˚HÓ &ÜìøÏ ø±<Tä , ˇø£ n_eÛ ÷ìì ‘è· ||Ôæ sü #¡ &· ÜìøÏ kÕs.Y μμ
˝≤+{Ï m&Ü«+fÒCŸ rdüTø√˝Ò<äT kÕsY!μμ ªªdsπü ˇ|ü ≈î£ +≥THêïqT, øè£ cÕsí êy.Y ø±˙, sêÁ‹
qTe⁄« ns¡÷Z´ #˚dæq bÕsTT+{ŸøÏ eT≥TºøÏ @ e÷Á‘·+
ªªÇ|ü &TÉ q˙ï |ìü #jÓ T· ´eTq&+É m&Ü«+fCÒ Ÿ ø£ì«Hé‡ ø±qT.μμ
rdTü ø√e&+É ø±<÷ä ? n_eÛ ÷ì q+≥÷ mes√ sêdqæ ªª@+{Ï kÕsY!μμ
ñ‘·ÔsêìøÏ qqTï »yêãT sêj·TeTq&Üìï @eTHê*, ˇø£ n_eÛ ÷ì Äq+<+ä <ë«sê |<ü Tä \T, e+<ä
ø£ècÕísêe⁄>±s¡÷? ô|’>± á f…ÆyYT˝À.μμ ˝À+¢ ∫ \ø\å£ d+ü K´˝À n_eÛ ÷qT\T |⁄ü &‘É êsH¡ êïy.Y
yêfi¯¢+‘ê uÛ≤e⁄≈£î\T>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘ê
ªª#·÷&É+&ç kÕsY! e+<ä ñ‘·Ôsê\øÏ ô|’q sêdæq s¡HêïyY. H˚ H=|üø√qT... ˇø£ eTìwæ uÛ≤e⁄≈£î&ç>±
n‘·ìøÏ MTØ »yêãT sêj·T&É+ e\¢ ns¡∆D≤ ˝≤uÛÑ+ e÷sê\+fÒ ÄeT<Ûä´ #Ó|æŒq≥Tº Hê˝≤ m+‘√
ñ+<ë Ä eTìwæøÏ? MTs¡T Ä•+∫q≥Tº Á|ü‹ eTìw” #·<äyê*. mH√ï $Hê*. #·÷&Ü*. @eT+{≤yY?μμ
uÛ≤e⁄≈£î&ÉT ø±yê\+fÒ \ø£å\ dü+K´˝À eTqTwüß\T deü ÷<ëÛ q+ #bÓ ÕŒ\ì|+æ ∫Hê Ä deü TjT· +˝À
MT dæìe÷\T #·÷&Ü*. düŒ+~+#ê*. MTs¡T ø√s¡T #Ó|üŒ≥+ nqedüs¡+ nì|æ+∫ eTÚq+>± ñ+&ç
≈î£ +≥Tqï ø√eøÏ #+Ó ~q á u≈ÑÛ î£ &Ô øç Ï MTsT¡ »yêãT b˛j·÷&ÉT ø£ècÕísêyY.
sêj·T&É+ Hê´j·T+. MT ñ‘·Ôs¡+ n+<äT≈£îqï Ä yê#Yy˚THé π>≥T ‘Ó]#ê&ÉT. ø±s¡T ˝À|ü\ bÕsYÿ
n_Ûe÷ì <ë«sê eTs√ |ü~eT+~ n_Ûe÷qT¢ |ü⁄&É #˚dæq |ü‘·+»*, ªu≤\ÿ˙˝À ¬øfi¯<ë+ s¡μeTàì
‘ês¡T. yêfi¯¢ì ≈£L&Ü eTq+ >ös¡$ùdÔ Ä |ü~eT+~ ÄVü‰«ìùdÔ yÓqπø yÓfi≤¢&ÉT ø£ècÕísêyY.
˝À+∫ e+<äeT+~, yêfi¯¢˝À+∫ y˚\ eT+~, \ø£å\ |sü T¡ |⁄ü MT<ä ≈L£ sT¡ ÃHêï]<s›ä T¡ . sy¡ TY Ä|süò Y #ù˚dÔ
eT+~, ø√≥¢eT+~... n|ü&˚ MT ø£\ ì»eTÚ‘·T+~. ‘·q ø£\yêfÒ¢<äHêï&ÉT ø£ècÕísêyY.
MTπs #ÓbÕŒs=ø£kÕ]- n_Ûe÷ìdü÷ ñ‘·Ôsê\T sêùdÔ düπs nì >±¢dü+<äT≈£îì #·+Á<äT&çï #·÷&ɶ+˝À
‘·q ÄK] ø£åD+ es¡≈£L »yêãT*dü÷ÔH˚ e#êÃs¡T ©q+ nsTTq |ü‘·+»* ø±ùd|üj·÷´ø± nHêï&ÉT.
#·\+ nì... dü‘·´+ e÷{≤&ÉT‘·THêïqT. ns¡ú+ #˚düT ªªákÕ] dìæ e÷ $˝CÒ Ÿ u≤´Á>ö+&√¢ r<ëe› Tì
≈£î+fÒ #ê˝≤ dü+‘√wækÕÔqT. nee÷ìdüTÔHêïqì ˇø£ bÕsTT+{Ÿ nqT≈£îHêïqT.μμ
nbÕs¡∆+ #˚düT≈£îHêï ≈£L&Ü dü+‘√wækÕÔqT. eT] ªªn˝≤π> kÕsY!μμ nqï ø£ècÕísêyY ªª#Ó|üŒ&É+
ekÕÔqTμμ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT ø£ècÕísêyY. eT]Ãb˛j·÷qT. πs|ü⁄ Hê≈£î ©yY ø±yê* kÕsY!μμ

Á|ü‹s√p ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ ø±>±H˚ Ä|ò”dt 33 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£
s÷¡ +˝À ≈L£ sT¡ Ãì |ìü #d˚ Tü ≈î£ H˚ øè£ cÕsí êe⁄ eTsêï&TÉ

nHêï&ÉT. ì‘·´ J$‘·+˝À yêfi¯¢øÏ m<äTs¡e⁄‘·Tqï eTqTwüß\≥.
ªªm+<äT≈£î?μμ n&ç>±&ÉT |ü‘·+»*. Ä }] »q+ ÁbÕ]ú+#˚<˚$T≥+fÒ |ü‘·+»*øÏ
ªªmHêïfi¯¢ì+#√ ø£+∫ |”sƒê~Û|ü‘·T*ï #·÷&Ü\+
>∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+˝À |òüTqyÓTÆq düHêàq+ #˚j·÷\ì,
≥T+~ e÷ Ä$&É. $TeTà\ï&ç– πs|ü⁄ rùdÿfi≤Ô Á|üj·÷D+ ø=+#Ó+ ø£wüºyÓTÆHê e∫à rsê\ì eTq
qHêïqT. MTs¡T düπs n+fÒ ñ<äj·÷H˚ï ãj·T\T kÕsê ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.
<˚s¡‘ê+.μμ
ÄÅbÕò ˝º Ÿ n_eÛ ÷ìøÏ ñ‘sÔ· +¡ sêjT· &Üìøπ n+‘·
ªªn˝≤>π .. e#Ã˚ |ü &TÉ ˇø£ eT+∫ ø<£ ä∏ rdTü ≈î£ sê sê<ë+› ‘+· #d˚ qæ |‘ü +· »* dHü êàq+ n+fÒ ekÕ&Ô Ü?
ø£ècÕísêyY!...μμ Ä˝À#q· ˝À|&ü ¶É øè£ cÕsí êyY n‘H· ïÓ ˝≤ ˇ|Œæ +#ê˝≤ nì
‘>Ó ∑ d‘ü e· T‘e· Te⁄‘÷· kÕjT· +Á‘+· es≈¡ L£ >&∑ bç Õ&TÉ .
ªªø£+∫˝À |ü≥TºNs¡\T <=s¡T≈£î‘êsTT>±˙...
ø£<Ûä˝…ø£ÿ&É <=s¡T≈£î‘êsTT kÕsY!μμ m+‘· Ä˝À∫+∫Hê m˝≤+{Ï ∫{≤ÿ <=s¡ø£
˝Ò<äT. Á|üj·T‹ï+∫ #·÷<ë›+- nì ãj·T\T<˚sê&ÉT
ªªm+<äT≈£î <=s¡Tø£e⁄? ø£<∏ä\˙ï ∫e]øÏ #˚πs~ ˝À|ü*øÏ.
ø£+∫πø n+{≤s¡T ø£<ë!μμ |ü‘·+»* CÀø˘øÏ qy˚«dæq
ø£ècÕísêyY ø±ùd‡|üj·÷´ø± ãj·T\T<˚sê&ÉT Ç+{ÏøÏ. Á&ÜsTT+>¥s¡÷yYT˝À {°M #·÷düTÔHêï&ÉT
|‘ü +· »*. yês˝Ô¡ §dTü HÔ êïsTT. #<· Tä e⁄‘T· qï ne÷àsTT
Äs√E b˛dtº #·÷dæq ø£ècÕísêyY eT‹ #·*+∫ #·+Á<äø±+‘· n+‘· n+<ä+>± ñ+~>±˙ ˇø£fÒ
q≥ºsTT+~. n˙ï >∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+ qT+∫ e∫Ãq ˝À|ü+. eTTU≤ìøÏ u§≥Tº ˝Ò<äT. ÁøÏwæºj·THé
ñ‘·Ôsê˝Ò. e+<äøÏ ô|’q ñ+{≤sTT. nqT≈î£ +{≤qT nì ô|<›ä u§≥T (º døºæ ÿ£ s)Y ˇø{£ Ï ‘∫Ó Ã
{°M Åd”ÿHé MT<ä ÄyÓT qT<äT≥ uÛ≤>±q n+{Ï+∫
d÷ü ÿ˝Ÿ {#° s· Y HêsêjT· Dsêe⁄ dTü BsÛ È¡ ˝KÒ dsπü . n|ü&ÉT dü+‘·è|æÔ|ü&ç eTØ yês¡Ô\T #·÷&ɶ+˝À
>∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+ düs¡Œ+∫, ©qeTe⁄ ‘·THêï&ÉT |ü‘·+»*.
>∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+ |ü+#êsTTr uÀs¡T¶
m–®≈£L´{ÏyY Ä|ò”düsY, Ç+‘·˝À ñ‘·Ôsê\ ø£≥º‘√ Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´&ÉT
>∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+ ÄsY.m+.|æ. &Üø£ºsY, ø£ècÕísêyY.
>∑+<Ûä+yê]bÕ˝…+ f…+|ü⁄˝Ÿ á.z,
n˝≤ Ä }] yêfi¯¢+‘ê sêùdXÊs¡T. nsTTwüº+>± yê{Ïì #·÷dæq |ü‘·+»*ì
Hêsêj·TDsêe⁄ #Ó|ü⁄Ô+fÒ kı\T¢ ø£ãTs¡¢ì ø={Ϻ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü düs¡«+ #·~$ $ì|æ+#ê&ÉT ø£ècÕí
bÕsπ dqæ yêfió¯ ¢ |‘ü +· »* d«ü V≤ü kÕ\Ô ‘√ sêdqæ ñ‘sÔ· +¡ sêe⁄.
#·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥. n‘·ì
dæìe÷˝À¢ >=|üŒ <äq+ >∑T]+∫ $|ü⁄ $qï |ü‘·+»* eTTK+˝À
\+>± #Óù|Œdü]øÏ $ì eT+Á‘· eTT>∑T› ‘e· ÷cÕ nsTTq ø±+‹sπ K ˇø{£ Ï yTÓ ]
\sTTb˛j˚Ts¡≥. yêfi¯¢ }fiÀ¢ dæìe÷ dæ+~.
Vü‰\T ˝Ò<ä≥, }s¡T }s¡+‘ê sê» ªªÇe˙ï Hêø¬ +<Tä ≈î£ $ì|+æ ∫q≥T?º μμ
eT+Á&ç yÓ[¢ á eT<Û˚´ $&ÉT<ä\sTTq ªªMTø=∫Ãq ñ‘·Ôsê\T.μμ
ªdüe÷~Û HÓ+. 7μ dæìe÷ #·÷ùds¡≥.
n~ dìæ e÷ ø±<≥ä - J$‘e· T≥. ªªm|ü&É÷ edüTÔ+{≤sTT >∑<ë.
n+<Tä ˝À bÕÁ‘\· T... bÕÁ‘\· T ø±<≥ä ... @Hê&É÷ ˝Òì~ áHê&ÉT Hê <ä>∑Z]øÏ
|ü≥Tºø=∫à m+<äT≈£î $ì|æ+∫
‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 q≥T?º μμ

34

ªªme¬s’Hê ˇø£ bÕ|ü⁄\sY kÕºsY ‘q· T ≈L£ sT¡ Ãqï d{” øπŸ d-æ Á>π ø\£ sY s¬ –H® é
e÷¬sÿ{À¢ ñ+fÒ Á|ü‹ }fiÀ¢q÷, ø±¢‘Y‘√ ≈£î{Ϻq Ä d”≥T¢ yÓ&É\ŒsTTq
øÏ∞¢ø=≥Tºyê&É÷, ∫qï bòÕ´˙‡ cÕ|ü⁄ {≈° î£ #øÓ ÿ£ \+‘· >{∑ >ºÏ ± e⁄HêïsTT. yê{Ï
yê&TÉ bÕò H‡é nk˛djæ T˚ wHü é nì ˝≥… sY eT÷\\÷, n+#·T\÷ <äTeTTà‘√
ù|&é y˚sTT+∫ ñ‘·Ôsê\T sêùddüTÔ+ ì+&ç n≥º>∑≥Tº≈£î b˛j·TTHêïsTT.
{≤s¡T. bòı{À\T |ü+|æ+#·eTì ø√s¡T dæ«#YuÀsY¶ øÏ+<ä |òæø˘‡ #˚düTqï j·÷wt
‘T· +{≤sT¡ . Ç$ n˝≤+{Ï yêfió¯ ¢ sêdqæ ÁfÒ dæ>∑¬s{Ÿ |”ø£˝ÀÔ ì+&çb˛sTT ñ+~.
ñ‘·Ôsê\T ø±<äT. ˇø£ <äs¡Ù≈£î&ç yê{Ïπødæ ndüVü≤´+>± #·÷dæq
dæìe÷ì eT÷≈£îeTà&ç>± #·÷dæ düŒ+~+∫ |ü‘·+»* ˝Ò∫ u≤‘Ys¡÷yYT y˚ô|fi≤¢&ÉT.
sêdæq$. M{Ï˝À uÛ≤cÕ<√cÕ\T+&=#·TÃ. uÛ≤yê\T ‘·\T|ü⁄ ‘Ós¡e>±H˚ yêdüq- –C≤≥T>± ñ+~.
e÷Á‘·+ düŒwüº+>± ñHêïsTT.μμ eTøÏ* |üfÒºdæ ñqï d”º˝Ÿ yêwtuÒdæHé ô|’qTqï {≤|t
ã\+>± Áô|dt #˚ùddü]øÏ mÁs¡{Ï ˙fi¯ó¢ bò˛sY‡&é>±
ªªÇ+‘·ø° @eT+{≤yY? Mfi¯¢+<ä]ø° H˚H˚ dü«j·T+ ãj·T{Ïø=#êÃsTT. eTTK+ #˚‘·T\÷ ø£&ÉT≈£îÿ+<ë
>± »yêãT\T sêj·÷\+{≤yê?μμ eTqT≈£îqïyê&É˝≤¢ eTT≈£îÿ eT÷düT≈£î eTØ ≈£Lù|˝À
ø=#˚ÃXÊ&ÉT.
ªªyêfió¯ ¢ #jÓ T· ´uÀjT˚ dHü êàHêìøÏ MTsT¡ nf+… &é eTTK+ Çã“+~>± ô|&÷É Ô d{” À¢ ≈L£ sT¡ Ãì ªª˙fió¯ ¢
ø±yê\+{≤qT.μμ Hêïj·÷?μμ nHêï&ÉT.
ùdºwüH√¢ ø=qï bÕ+&ç#˚Ã] $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY
ªªne⁄qT kÕsY! mø£ÿ&√ ≈£îÁ>±eT+˝À ñqï u≤{Ï˝Ÿì n+~+#ê&ÉT ø£ècÕísêyY.
»q+ eTqdüT©ï ˇø£ÿ dæìe÷‘√ MTs¡T <√#˚düT ªªj·T÷s¡|t˝À Ç˝≤+{Ï Áf…ÌHé‡ m+‘· X¯óÁuÛÑ+>±
ø√e≥eTqï~ kÕe÷q´yÓTÆq $wüj·T+ ø±<äT. me] ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó˝≤‡?μμ ‘ê–q ˙fi¯¢ d”kÕì ‹]–
ø¬ H’ ê #|Ó Œæ Hê qeTà<>ä ì∑ $wjü T· +. kÕsY Ç~ ÄkÕÿsY n+~dü÷Ô nHêï&ÉT |ü‘·+»*.
sêe≥+ ø+£ fÒ >=|Œü $wjü T· +. øπ H‡é |*æò + ô|dò eºæ ˝˝Ÿ À ‘Ó*j·T<äqï≥Tº #·÷XÊ&ÉT ø£ècÕísêyY.
MT |òæ˝Ÿà ôd\ø£ºe&É+, nyêsY¶ sêe≥+ ø£+fÒ >=|üŒ ªªnø£ÿ&˚ Vü‰sTT>± ø±|ü⁄s¡+ #ÓjÓTT´#·Ãqï+‘·
$wjü T· +. á $wjü T· + |øü ÿ£ qô|&‘ç ,˚ Á>±MTD yê‘ê |]ü Xó¯ Áu+ÑÛ >± ñ+{≤sTT bÕò {¢ bŸ Õò sê\T. Ä– e⁄qï ÁfHÌ… é
es¡D+˝À MTs¡T ‹j·T´uÀj˚T dæìe÷ ø£<∏äøÏ dü+ã+ ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ˝ÀøÏ mø±ÿyÓ÷ ˝Ò<√ #ê˝≤ ø±dtº©
~Û+∫ á Á{Ï|t MT≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉTÔ+~.μμ ô|s|Y Pü ´yTY yêdqü ÄV‰ü <¢ |ä sü T¡ dTü +Ô ~. ~yêHé ø±{‡Ÿ ˝≤
e⁄qï d”≥¢ MT<ä Áπ> ø£\sY y˚düTqï ¬s’\T ô|{Ϻ >√&É\T
ôdÁø£≥Ø ø£ècÕísêe⁄ #Óù|Œ Á|ü‹ e÷{≤ #˚j·Tã&ç e⁄HêïsTT.
düããT>± e⁄+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü dü‘·´+˝≤, nìŒ+ ªª≈L£ sT¡ Ãqï yêfiø¢¯ Ï @ H=|Œæ ‘>· \∑ ≈î£ +&Ü d÷ü à‘Y
#·&É+‘√ eTπs+ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü düπs nH˚XÊ&ÉT »sYÿ‘√ ø£~˝Ò Áf…ÌHé ø=ìï ø£åD≤˝À¢H˚ eTq $e÷Hê\
|ü‘·+»*. d”Œ&ÉT n+<äT≈£î+≥T+~. >∑T˝≤; s¡+>∑T Á&Ódt y˚düT
ø=#Ã˚ ¨ôddº \t T Äs¬ +CŸ p´dTü n+~+∫ @ sø¡ +£ >±
ôd+Á≥˝Ÿ ùdºwüH√¢ sêÁ‹ |ü~qïs¡øÏ ãj·T˝Ò› ÁuÒø˘bòÕdtº ø±yê˝À ‘Ó\TdüT≈£îì qÁeT‘·>± ìÅwüÿ
sê*‡q V≤ü Ösê yTÓ sTT\T >+∑ ≥ ˝≥Ò T>± ãjT· ˝]›Ò +~. $TkÕÔs¡T.μμ
@.d”. |òüdtºø±¢dt ˝À ≈£Ls¡TÃqï |ü‘·+»* Vü≤eTàj·T´
nqT≈î£ Hêï&TÉ . n+‘ù· d|Pü &yç TY >± y*Ó –q ã\T“˝À¢
ø±+‹ ¬s+&ÉT ¬s≥T¢ ô|]–+~. n|ü&ÉT #·÷XÊ&ÉT

35 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

‘·˝§+#·T≈£îqï ø£ècÕísêyY ªªkÕØ, düsY! eTq+ @ |ü\T¬ø’Hê ãj·T≥|ü&ÉTÔ+<˚yÓ÷ qì n\¢H˚πs&ÉT
yÓfi‚¢ ÁbÕ+‘êìøÏ ô|òÌ¢{Ÿ düØ«dt ˝Ò<äTμμ nHêï&ÉT. ø±j·T˝≤¢+{Ï ‘·q ø£fi¯¢‘√ ÄÁ‘·+>± #·÷düTÔHêï&ÉT.

ªªô|òÌ¢{Ÿ >∑T]+∫ ø±<äT. eTqTwüß\T X¯óÁuÛÑ+>± |‘ü +· »* me]øπ dæ e÷Á‘+· #÷· &+¶É ˝<Ò Tä . XÊØ
e⁄+fÒ |ü]düsê\T ≈£L&Ü |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+{≤sTT. s¡ø£+>±q÷, e÷qdæø£+>±q÷, m+‘√ n+<äyÓTÆq
Ä eTìùw Xó¯ Áu+ÑÛ >± e⁄+&Ü\+fÒ yê&øç Ï ø=+‘· C≤q„ + j·TTe≈£î&É÷, uÛ≤e⁄≈£î&ÉT nsTTq Ä #·\q∫Á‘·
ø±yê*. n<˚ ñ+fÒ øfi£ ≤‘à· øy£ TÓ qÆ C≤q„ + |⁄ü &TÉ ‘T· +~. <äs¡Ù≈£î&ÉT á ˝Àø£+˝À ˝Ò&ÉT. o‘·y˚fi¯˝À #·+<äq
Çe˙ï eTìwæ˝À eT÷ØÔuÛÑ$+#ê\+fÒ yÓqø£{ÏøÏ H˚qT |ü]eTfi≤*ï Á|üdü]+#˚ ˇø£ düTeT<ÛäTs¡eT÷, düT+<ä
#ÓbÕŒH˚ Ä düº&û ø±yê* nì #Ó|æŒ+<˚ mìïkÕs¡T¢ s¡eT÷ nsTTq ˝Àø£+˝À Á|üj·÷D+ #˚düTÔHêï&ÉT.
#Ó|æŒ+#·T≈£î+{≤yY Hê #˚‘·μμ n+≥÷ Ä]ºdæºø˘ ˝…’|òt
>∑T]+∫, uÛ≤e⁄ø£‘· >∑T]+∫ #ê˝≤ùd|ü⁄ e÷{≤¢&çq m≥T #÷· dHæ ê |#ü ÷ ì ô|s’ T¡ \‘√ ì+&qç y˝˚ ≤~
|ü‘·+»* #ê˝≤ Ä\dü´+>± ìÁ<äb˛j·÷&Ü sêÁ‹. mø£sê\ |ü+≥ bı˝≤\T yê{Ï n+‘·yÓTø£ÿ&√ #·÷<ë›
eTHêï ø£+{Ï ø£+<äq+‘· $d”Ôs¡í+>± |üs¡T#·T≈£îb˛sTT
ñ<äj·T+ |ü~qïs¡øÏ sê»eT+Á&ç˝À Ä–+~ ñHêïsTT. yê{Ï eT<Ûä´˝À |ü#·Ãì Ä uÛÑ÷<˚$ rdüT
yÓTsTT˝Ÿ. ≈£îqï bÕ|æ≥ ¬s’\T |ü{≤º\T. q\T|üP, eT<Ûä´eT<Ûä´˝À
˙\+ bı>∑*ï e~˝Ò ¬s’*+»qT ‘Ó\¢{Ï bÕ\s¡+>∑T
|]ü ødÏ ÷ü Ô $ø±s+¡ >± eTTK+ ô|{ºÏ #÷· dTü +Ô &>É ± y˚dæq uÛÀ^*ï ˝≤≈£îÿì yÓfiÀÔ+~. ˝À|ü* >√&É\øÏ,
~–b˛j·÷s¡T |ü~ùV≤qTeT+~ »q+... n+<ä] #˚‘·T yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± Åd”ÔøÏ #ê¬s&ÉT ø£fi¯¢ì ∫Á‹+∫q
˝À¢q÷ |üP\<ä+&É\THêïsTT. u…+>±© ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT C…$T˙sêjYT ∫Á‘ê\÷, sêC≤
s¡$es¡à ô|sTT+{Ï+>∑T\÷, u≤|üP es¡í∫Á‘ê\T
˝≤©Ã ô|C’ ≤e÷ yd˚ Tü ≈î£ ì q\>¢ ±, bı&TÉ >±Z e⁄qï y˝˚ ≤&TÉ ‘T· HêïsTT. m˝≤+{Ï eTsø¡ \£ ÷ ˝ìÒ ã÷sT¡ >T∑
ãø£ÿ |ü\Ãì j·TTe≈£î&ÉT |ü‘·+»*H˚ ¬sbÕŒs¡Œø£+&Ü <ä÷~ |üs¡T|ü⁄\‘√ ≈£î{Ϻ e⁄qï d”≥T¢ ≈£îH˚>± eT]≈£î
#÷· d÷ü Ô ô|<›ä <+ä &ìÉ |‘ü +· »* yTÓ fiÀ¢ yù˚ddæ kÕcÕ+º >∑ fi¯+<äT |ü]eTfi≤*ï yÓ<ä»\T¢‘·THêïsTT. ˇø£ |üs¡T|ü⁄
|ü&çb˛j·÷&ÉT. ªªeTq+ ãj·T˝Ò›s¡<ëe÷! eTq+ MT<ä ≈£Ls¡TÃqï eTVü‰ >±j·T≈£î&Ó’q >∑T˝≤yYT Ä©
e÷sê*‡q Ä bÕdæ+»s¡T @ bòÕ¢{ŸbòÕs¡+˝À Ä>∑T |üs¡T¬>fÒº ã+&ç˝À+∫ |ü⁄&ÉTÔqï ‘ê\+˝À }#·\
‘·T+~μμ nHêï&ÉT Ç+ø√ eTìwæ. ø{Ï øÏ ˝° À+∫ #÷· dTü qÔ ï >±* ø¬ s{¡ ≤\T #÷· |+æ #˚ Xè¯ ‹
kÕj·T+‘√ y˚T|òüTeT˝≤ΩsY sê>∑+˝À eTTcÕsTTsê*ï
ndü˝Ò n+‘·T˝Òì $düT>∑÷, $ø±sê˝ÀÔ e⁄qï >±q+ #˚düTÔHêï&ÉT.
|ü‘·+»* eT∞¢ bÕdæ+»πs+≥ì n&ÉT>∑T‘·T+fÒ
eT<´äÛ ˝À ø=∫Ãq HêsêjT· Dsêe⁄ ªªeTìï+#+· &ç á Ä >±j·T≈£î&çøÏ m<äTs¡T |üs¡T|ü⁄
yÓTsTT\T e÷ ã\uÛÑÁ<ä|ü⁄s¡+ ùdºwüH√¢ MT<ä ≈£Ls¡TÃqï |ü‘·+»* n+»*
Ä>∑<ä+&çμμ n+≥T+&É>± Ä »q+ |òüT{Ïdü÷Ô ÄkÕ«~düTÔHêï&ÉT. y˚>∑+
eT<Ûä´˝À ñqï ˇø£ eTìwæ ªªeTq+ ‘–· qZ bı>ã∑ +&ç ˇø£ ùdwº Hü √¢ Ä>π d]ü øÏ
mø±ÿ*‡q bÕdæ+»s¡T ã+&ç |üø£ÿ ø{Ï øÏ ˝Ï À+∫ ‹]– #÷· XÊ&TÉ . eTT<Tä sT¡
bòÕ¢{ŸbòÕs¡+ MT<äT+~. dæ>∑ï*#˚à |#ü ·Ãì e÷$T&‘ç √≥\ eT<äÛ´ u§eTà
XÊs¡T...μμ sêeT uÛÑ≈£îÔ&Ó’q Ä+»H˚j·T ]\T¢˝≤ ñ+<ë ùdºwüHé. |ü]X¯óÁuÛ≤ìøÏ
kÕ«$T˝≤ |ü‘·+»* ø±fi¯¢ <ä>∑Zπs ìs¡«#·q+˝≤ ñqï bòÕ¢{ŸbòÕs¡+ MT<ä
≈L£ sT¡ Ãqï HêsêjT· Dsêe⁄ ‘q· Äsê<´äÛ ‘Ó\¢{Ï j·T÷ìbòÕ+ y˚düT≈£îqï q\¢{Ï
<e’Ó yTÓ qÆ Ä dìæ e÷ <sä Ù¡ ≈î£ &ç H√{À+¢ ∫

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 36

ùdºwüHé e÷düºsY X¯óø£¢|üø£å #·+Á<äTfi≤¢ u≤>± <äTeTTà |üfÒºdæ ñqï Ä
qe⁄«‘·÷ #˚‹˝À |ü#·ÃC…+&Ü mÁss¡ +¡ >T∑ &=≈î£ ÿ ãdTü ‡ ø±dÔü U≤∞>±H˚
}ù|˝À|ü⁄ ÄÁeTbÕ* ˝≤+{Ï n+<ä ñ+&É≥+‘√ ø£+&Éø£º]ï ã‹eT˝≤&ç
yÓTÆq eÁkÕÔ\T s¡ø£s¡ø±\ s¡+>∑T˝À¢ eT<´äÛ ˝À ñqï d≥” T yTÓ T‘+Ô· |‘ü +· »*,
yÓT]dæ b˛‘·THêïsTT. ø£ècÕísêe⁄ ‘·|üŒ Ç+ø√ Á|üj·÷D°≈£î
&eÓ «&÷É ≈L£ s√Ã≈î£ +&Ü @sêŒ≥T#X˚ ÊsT¡
Ä »e«qT\T n\T¢≈£îqï Hêsêj·TDsêe⁄ düVü≤#·s¡T\T.
bı&ÉT>±{Ï »&É\ ∫es¡ »\»˝≤ ˝À|ü*¬øøÏÿ ≈£Ls¡TÃqï |ü‘·+»* Ä
yÓ÷>∑T‘·THêïsTT. >∑+≥\T, yêfi¯¢ »&É ãdTü ‡ ˝À|\ü +‘ê |]ü o*+#&· +É yTÓ T<˝ä {… ≤&º TÉ eT∞.¢
bÕjT· \ eT<´äÛ q Ç$T&qç ã+‹|Pü \T eTT<äTs¡T ˙\+ s¡+>∑T ¬s–®Hé d”≥¢˙ï ∫]–b˛sTT
dü÷s¡T´ &çï+∫ ‘Ó+#·Tø=∫à ‘·–*+#·T≈£îqï ø=ã“]|”#·T ãj·T{Ïø=#˚Ãdü÷Ô ø£ìŒ+#êsTT. ãdüT‡
≥TºHêïjYT. ø±fi¯¢≈£îqï yÓ+&çeTTe«\T X¯è‹ã<ä∆+>± u≤&û ø{£ qºÏ ø=‘˝Ô· À yd˚ Tü +{≤sT¡ Ä©yÁY ^Hé ô|sTT+{.Ÿ
ì]à+∫ q≥TºHêïjYT. yÓTT‘·Ô+>± #·÷ùdÔ <˚eø£q´\T n~|ü&ÉT ô|#·TÃ\÷&çb˛‘·÷ πs≈£î\øÏ |ü{Ϻq ‘·T|ü
e÷qe s¡÷bÕ\T <Ûä]+∫ <äs¡Ùq $TdüTÔqï≥TºHêïs¡T. ≈£Ls¡TÃqï yêfi¯¢ HÓ‹ÔMT<ä sê\T‘·÷ ñ+~.
Á&ÓÌesY d”≥Tô|’q |ü{≤\÷, yê{Ï Áù|òeTT\
yêfi¯ó¢ ˝À|ü*ø=#êÃs√, ˝Ò<√ ùdºwüìï eT÷ùddæ eT÷\\ >∑T∫à yÓ\T>∑T‘·Tqï n>∑s¡e‘·TÔ\÷ ø£ì|æ+
ñqï e÷$T&ç‘√≥˝À ∫\ø£\÷, ø√øÏ\\÷ y˚˝≤~ #êsTT. y˚>∑+>± eTT+<äT¬øfi¯SÔ+~ ãdüT‡.
dü+K´˝À e∫à eT÷>±j·÷ uÀ^˝À. #ê˝≤ >+∑ ≥\ ‘s· ê«‘· HeÓ Tà~>± H√sT¡ $|Œæ q
|ü‘·+»* nHêï&ÉT ø£ècÕísêyY‘√.
ã\uÛÑÁ<ä|ü⁄s¡+˝À ã+&ç Ä–+~. ªª@+{Ï kÕsY n~!μμ
n+<ä]‘√ bÕ≥T ¬s’\T ~–q |ü‘·+»* bÕ¢{Ÿ ªªÇ+‘·≈£îeTT+<äT #Ó|æŒ+<˚.μμ
bòÕs¡+ ≈£L&Ü ˝Òì Ä ∫qï ùdºwüìï #·÷düTÔHêï&ÉT. ªªeT∞¢ #Ó|üŒ+&ç kÕsY $+{≤qTμμ nq&É+‘√
ªªÇø£ÿ&ÉTï+∫ MT }¬sfi¯¢&ÜìøÏ fÒø°‡ @eTHêï eT∞¢ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT |ü‘·+»*.
@πs+CŸ #˚XÊsê?μμ n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT ø£ècÕísêyY. ªª|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq Ä˝À#·q\T eTìwæ˝À ñ+fÒ
ªªø£å$T+#·+&ç kÕsY! á e÷s¡TeT÷\ n˝≤+ <ëì‘√ eTq #·T≥÷º ñqï yê‘êes¡D≤ìï X¯óÁuÛÑ
{Ïy˚+ <=s¡ø£e+&çμμ <ë<ë|ü⁄ |ü‘·+»*ì n+≥T≈£î |üs¡TkÕÔ&ÉT. X¯óÁuÛÑ+˝À+#˚ n_Ûs¡T∫ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.
b˛sTT ì\ã&ɶ Hêsêj·TDsêe⁄ qÁeT‘·>± nHêï&ÉT. n_Ûs¡T#˚ }Vü‰˝Àø±˝À¢øÏ rdüT¬øfi¯ó‘·T+~. n<˚
ªªeT¬s˝≤>± yÓfi¯¢&É+?μμ uÛ≤e⁄ø£‘·. n‘·H˚ uÛ≤e⁄≈£î&ÉT. Ç~ H˚qT q$Tàq
ªªø±ùd‡|ü{À¢ sêC≤q>∑s¡+ ãdüT‡ e#˚ÃdüÔ<ä+&ç. dü‘·´+. qTe⁄« ô|{Ϻq á Á|üj·÷D+˝À H˚qT
n+<ëø± >T∑ sT¡ e⁄>±sT¡ ùdwº Hü é e÷dsºü T¡ >±] ø±«ssº¡ ‡Y ˝À #·÷düTÔqï #˚<äT nqTuÛÑyê\T qq÷ï, Hê dü‘ê´ìï
$ÁXÊ+‹ rdTü ø√e&ÜìøÏ |]ü àwHü é rdTü ≈î£ Hêïq+&.ç μμ ø]£ qƒ d‘ü ê´ìï #X˚ ÊsTT. ì»+ ÁøcÏ Õsí êy,Y Á|‹ü eTìwæ
|‘ü +· »*øπ dæ #÷· &Üì¶ øπ ujÑÛ T· |&ü TÉ qÔ ï øè£ cÕsí êe⁄ ˇø£ uÛ≤e⁄≈£î&ç>± e÷sê\+fÒ Hê˝≤ #ê˝≤ ñÅ<äZ+
n‘ì· eTT+<Tä ø=∫à ‘˝· §+#T· ≈î£ ì ì\ã&ç ªªnøÿ£ &É <ëÛ *ï, Hê˝≤ d+ü ^‘êìï, Hê˝≤ eTV‰ü qTu≤Û e⁄\ J$‘·
ø£≥ yÓfi≤›e÷ kÕsY!μμ nHêï&ÉT. #·]Á‘·*ï #·~$, $ì, |ü]o*+∫ |ü⁄˙‘·+ ø±yê*.
@ »yêãT Çe«ø£ |ü‘·+»* ì\ã&ç e⁄Hêï&ÉT. n|ü&ÉT>±˙ eTìwæ uÛ≤e⁄≈£î&ÉT ø±˝Ò&ÉT. á Á|ü|ü+
z ns¡>∑+≥ ø±\+ >∑&ç#êø£ Vü‰s¡Hé yÓ÷–+#·T
≈î£ +≥÷ s¬ \’ T |{ü ≤*º ï Áø±dt #d˚ Tü ≈î£ +≥÷ e#êÖ+~ 37 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£
ãdüT‡.

#êìï >=|üŒ uÛ≤eHê Á|ü|ü+#·+ #Ój·T´˝Ò&ÉTμμ eTT–+ <ë{Ï ms¡>∑&ÉT. Ä ]øå± M&ç kı+‘·y˚Tq+&ç. ã+&çøÏ
#ê&ÉT |ü‘·+»*. ∫qï ]ù|s=ùdÔ #ê\+&ç... <ëìï u≤>∑T #˚ùd<ëø±
ãj·T≥≈£î ‹j·T´&É+&ç. Ä &=≈£îÿ ]øå±≈£îqï
ªªMT˝≤ d&ºü û #ù˚dÔ ‘|· Œü á Hê>]∑ ø£ Á||ü +ü #+· ˝À s¡+>∑T\T, <ëìøÏ eTT+<ä÷ yÓqø± ñ+&˚ nø£åsê\T
u≤Û e⁄≈î£ &TÉ nHy˚ ê&TÉ |⁄ü ≥&º +É {≤sê, kÕs!Y μμ øè£ cÕsí êyY ≈£L&Ü M&ÉT sêdüT≈£îqïy˚q+&ç. m|ü&É÷ @<√
ã\+>± y˚dæq Á|üX¯ïøÏ, Ä˝À∫dü÷Ô ñ+{≤&É+&ç. eT÷&é u≤>∑T+fÒH˚ uÒs¡+
ø£&É‘ê&É+&ç. M&ÉT sêì s√E ãdüT‡ ~– }fiÀ¢ ¬øfi‚¢
ªª|ü⁄≥º&ÉT >±ø£ |ü⁄≥º&ÉTμμ nHêï&ÉT |ü‘·+»*. e÷˝≤+{Àfi¯¢øÏ qs¡ø£y˚Tq+&ç eT]. <äj·T#˚dæ ‘·eTØ
]øå±˝À møÏÿ ≈£Ls¡TÃ+fÒ ø£åD≤˝À¢ ˝≤–+#˚kÕÔ&É+&ç.μμ
mÁs¡ø£+ø£s¡ <äTeTTà ˝Ò|ü⁄≈£î+≥÷ Ä–+~
&=≈£îÿãdüT‡. n<ä+‘ê #˚>∑˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+. KØ<Ó’q dü÷{ŸπødüTqT ]øå±˝À ô|{Ϻq >√bÕ\+
‘·q ã+&çì |ü‘·+»* <ä>∑Zs¡≈£î ˝≤ø=ÿ∫Ãq|ü&ÉT
m|Œü {≤>π¢ #T· ≥÷º ñqï »HêìøÏ ø±dÔü <÷ä s+¡ >± n‘·ì •s¡düT‡ qT+∫ •]bÕ<ä+ es¡≈£L |ü]o*+∫
yÓ[¢ ì\ã&ç ‘·q ‘·\ì eT÷&ÉTe+<ä\ ns¡y…’ #·÷dæq |ü‘·+»*øÏ m+‘· dü«#·Ã¤+>± e⁄Hêï&û eTìwæ
&çÁ^\÷ ‹|æŒ #·÷dæq |ü‘·+»*øÏ düqï{Ï eT{Ϻs√&ÉT¶ nì|æ+∫+~. ]øå± d”{À¢ ≈£Ls¡TÃì ø±fi¯ó¢ ô|≥Tº≈£îH˚
‘·|üŒ }s¡T nH˚~ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ø£ì|æ+#·˝Ò<äT #√{À¢ ¬s+&ÉT ô|<ä› dü÷{ŸπødüT\T+&É&É+‘√ d”{À¢
≈£Ls¡TÃHêï ø±fi¯ó¢ ô|≥Tºø√e&É+ Çã“+<äì|æ+∫q
n˝≤ #·÷dü÷ÔH˚ ñqï n‘·ì <ä>∑Zs¡øÏ |ü]¬>≥Tº ø£ècÕísêe⁄ |ü‘·+»*‘√ nHêï&ÉT ªªMTsê d”{À¢
≈£î+≥÷ e∫Ãq Hêsêj·TDsêe⁄. ªªá eT{Ϻ ≈£Ls¡TÃì ø±fi¯ó¢ ô|≥Tºø√&ÜìøÏ #√≥T˝Òø£ nedüú|ü&É÷Ô
s√&e¶É Tà≥ eT÷&TÉ yTÓ fiÆ ó¯ ¢ yfiÓ Ô‚ eTq }sT¡ e#Ã˚ dTü +Ô ~ Ä >‘∑ T· ≈î£ \ ø+£ øs£ ¡ s√&√¢ Á|jü ÷· D+ #ù˚d ø+£ fÒ eTq
>T∑ sT¡ e⁄>±s÷¡ ! $TeTà*ï #ê˝≤ ÁXe¯ T ô|&TÉ qÔ ï+<Tä ≈î£ ≈L£ &Ü ñqï Mfi‘¢¯ √ bÕ≥T q&#ç fiÓ HÔ‚ ˚ u≤>T∑ +≥T+<y˚ ÷Ó
eTeTà*ï eTìï+#ê*μμ n+≥÷ |‘ü +· »* ø±fiM¢¯ T<ä kÕsY! á ]øå±yê&çï kÕe÷q¢‘√ eTT+<Ó[¢bıeTàì
|ü&ɶ n‘·ìï ô|’øÏ ˝Ò|æq ø£ècÕísêe⁄, #ÓãT<ë+μμ nHêï&ÉT.

ªªeT÷&TÉ yTÓ fiÆ S¯ ¢ q&#ç ˚ yfiÓ ≤˝¢ ≤?μμ n+≥T+&>É ± düπs nì |ü‘·+»* nq&É+‘√ >√bÕ\+ <ä>∑Zs¡
e∫à Ė+<=ø£ ]øå±. ø=∫Ãq øè£ cÕsí êyY ªª\>π J‘√ qTe⁄« |<ü .ä yT˚ + Mfi‘¢¯ √
ø£*kıkÕÔ+μμ nHêï&ÉT.
#Ó|ü\T ˝Òø£b˛sTTHê #ê˝≤ |ü]X¯óÁuÛÑ+>±
ñHêïsTT ø±fi¯ó¢. #·\Te #˚sTT+∫ ø£≥Tºø=qï U≤ø° düπs nì ]øå± møÏÿq >√bÕ\+ >∑+<Ûä+yê]
ìø£ÿs¡÷ yÓ÷#˚‘·T\ <ëø± eT&É‘·ô|{Ϻq s¡+>∑T bÕ˝Ò+ y˚|ü⁄ q&ÉTdüTÔqï yêfi¯¢ì Áø±dt
yÓ\dæq >∑fi¯¢#=ø±ÿ, qTqï>± ^düT≈£îqï >∑&ɶ+, q÷HÓ #d˚ Tü ≈î£ yfiÓ ó¯ +Ô &>É ± ø±ø‘£ ê∞jT· +>± Ä
sêdüT≈£îì <äTyÓ«q‘√ #·ø£ÿ>± <äTe⁄«≈£îqï Áø±|òt‘√ ]ø±å yqÓ Tø£ ôdH’ é uÀs¶Y MT<ä sêdæ e⁄qï
e⁄Hêï&Ü ]øå±yê&ÉT. Ä yêø£´+ MT<ä |ü&ܶsTT |ü‘·+»*
ø£fi¯ó¢. n~ #·~$q n‘·&ÉT, @<√
|ü]¬>≥Tº≈£î+≥÷ yê&ç <ä>∑Zs¡ eTVü‰X¯øÏÔ ÄC≤„|æ+∫q≥Tº Vü≤sƒê‘·TÔ>±
¬ø[¢q Hêsêj·TDsêe⁄, ªª>∑Ts¡Te⁄ Ä–b˛j·÷&ÉT. n‘·H√ÔbÕ≥T Ä–b˛
>±s¡˝≤ m+&É˝À eT+&çb˛‘·T+fÒ sTTq ø£ècÕísêe⁄ ≈£L&Ü #·~yê&Ü
u§eTà˝≤ ì\ã&ç #·÷kÕÔy˚+Á{≤... yêø£´+.
yÓfi¯ó¢, kÕe÷qT¢ ô|{Ϻ <=s¡>±]ï d”{À¢
≈£Ls√Ãu…≥Tºμμ nì ø£dæπsdæ eT∞¢
|]ü >¬ ≥T≈º î£ +≥÷ |‘ü +· »* <>ä sZ∑ ø¡ =#Ã˚ d,æ
ªªM&ç ù|s¡T >√bÕ\+ kÕsY! e÷ }s¡T

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 38

Ä ]øå±yê&ÉT ‘·q ]øå± ôd’Hé ñHêïsTT Ä yêø£´+˝À. m+‘·eT+~
uÀsY¶ MT<ä sêdüT ≈£îqï Ä yêø£´+- u…’s¡Hé\÷, ø£èwüí XÊÅdüTÔ\÷ <ë≈£îÿì
ñHêïs¡T Ä yêø£´+˝À... á e÷s¡T
ªÄHê{Ï yêq∫qT≈£î\T.μ eT÷\qTqï ˇø£ ÄC≤„ì >∑T+&Ó˝À¢+∫
ÁbÕDeTTqï •\Œ+˝≤ ì\ã&ç yÓ#·Ã>± yÓ\T|ü* ø=∫Ã+<ë yêø£´+.
b˛sTTq |‘ü +· »* Xد se¡ T+‘ê ùd«<+ä ‘·q˝À ‘·H˚ dü«>∑‘·+>± nqT
‘√ ì+&çb˛‘·÷+~. <ä>∑∆eTe⁄‘·Tqï ≈£î+≥Tqï e÷≥\T- |ü‘·+»*øÏ n‹
<ä+&Éø±s¡D´+˝À+∫ M#˚ ôd>∑˝≤¢ #s˚ T¡ e>± ≈L£ sT¡ Ãqï øè£ cÕsí êe⁄øÏ dŒü w+ºü
eTT≈£îÿ˝À+∫ edüTÔHêïsTT Ä$s¡T¢. >± $ì|æ+#êsTT.
ô|qT‘·TbòÕqTøÏ |üs¡y˚TX¯«s¡T&ç n$-
>T∑ fiÀ¢ ø+£ #T· >+∑ ≥˝≤¢ ø=≥T≈º î£ +≥THêïsTT. Ä eT+&TÉ ªªnã<ä›+...n+‘ê nã<ä›+.μμ
f+… &˝É À ôd‘’ +· #\· >¢ ± #\· 㢠&TÉ ‘T· HêïjT· ‘ì· ø±fiS¯ ,¢ ªªˇø£ eTìwæ uÛ≤e⁄≈£î&ÉT ø±yê\+fÒ @M
#˚‘·T\÷. yÓT<ä&ÉT˝À qsê\T yÓTT‘·Ô+ yÓT* ‹s¡T>∑T #<· eä øÿ£ sπ <¢ Tä Hê˝≤>.∑ . @B $qøÿ£ sπ <¢ Tä ... Hê˝≤>±...
‘·THêïsTT ∫Á‘·$∫Á‘·+>±. eTπsB |ü]o*+#·ø£ÿπs¢<äT Hê˝≤>±...
kıeTàdæ*¢ |ü&çb˛‘·Tqï n‘·ìï <ä>∑Zs√¢ e⁄qï ªªuÛ≤e⁄≈£î&ÉT ‘·j·÷s¡Tø±&ÉT, »ìàkÕÔ&ÉT,
eTT+‘·e÷$T&ç #Ó≥Tº ˙&É˝À |ü&ÉTø√u…{≤ºs¡T. eTìwæ˝À düŒ+<äq.
ø±ùd‡|üsTT+~. ªªÁ|üø£è‹˝À+∫ |òüT˙uÛÑ$+∫q Ä düŒ+<äq
kıeTàd*æ ¢ |&ü bç ˛sTTq n‘q· T n‹ HeÓ Tà~>± C≤„q+.
ô|ø’ ˝Ï ∫Ò ‘q· ˝À ‘q· T e÷Á‘y· T˚ >=DT≈î£ ÿ+≥THêï&TÉ . ªªn~...
Ä uÛ≤wü˝À uÛ≤yê\T uÛ≤dü«s¡+˝≤ yÓ\T>∑T n<˚ ñ+fÒ uÛ≤e⁄ø£‘· nHê*. eTVü‰q>∑s¡+
‘·THêïsTT. eT<Ûä´˝ÀH˚ ø±<äT. eTVü‰s¡D´+ eT<Ûä´ ≈£L&Ü »ìà
@ Áù|sTTdæ ø£s¡TDÏùdÔ Vü≤]¸+#êjÓ÷ Ä yêq dTü +Ô <Hä ˚ d‘ü ê´ìï Ç|ü &˚ ‘\Ó T‡≈î£ HêïqT. ì‘´· yTÓ qÆ ,
∫qT≈£î\T. @ Áù|j·Tdæ eTs¡DÏùdÔ e]¸+#êjÓ÷ Ä d‘ü ´· yTÓ qÆ u≤Û e⁄≈î£ &ïç Hq˚ T ø±<Tä ... Ä ]ø±å >√bÕ\+,
yêø±´\T. @ }s¡«• ìs¡›j·T‘√ ì+~ùdÔ ì]à+#· mH√ï @fió¯ >¢ ± n+‘T· ˝ìÒ nV≤ü +ø±s+¡ ‘√ d‘ü ´· + nì
ã&ܶjÓ÷ Ä yêq ∫qT≈£î\T. Á|üø£è‹ |üs¡e•+∫ q$Tàq ˇø£ ndü+ã<ë›ìï á ø£åD+˝À Çø£ÿ&É
q|ü&Ü? $s¡Vü≤+ $ø£{Ï+∫q|ü&Ü? >∑C…®\T ø£{Ϻq düe÷~Û #˚düTÔHêïqT.μμ
˝Ò>∑<ä÷&É |òüT\+ |òüT*+∫q|ü&Ü? b
ÄHê{Ï yêq∫qT≈î£ \T- mìï nsê\ú T ìø|¢Ï yÔü TÓ Æ

dìæ e÷ <sä Ù¡ ≈î£ &TÉ >± dTü |]ü ∫‘T· &q’Ó e+o ‘÷· sT¡ Œ>√<ëe] õ˝≤¢ ã\uÑÛÁ<|ä ⁄ü s+¡ ˝À |⁄ü {≤sº T¡ . M] yTÓ T<{ä Ï
ø£<∏ä q\¢ düTo\ 1975 Ä+Á<ÛäCÀ´‹ BbÕe[ dü+∫ø£˝À n#·ÃsTT+~. yÓTT<ä{Ï qe\ eT+#·T |ü\¢øÏ.
<ë<ë|ü⁄ e+<ä ø£<∏ä\‘√ bÕ≥T e÷ |üdü\|üP&ç ø£<∏ä\T, ~>∑Te >√<ëe] ø£<∏ä\T ≈£L&Ü s¡∫+#ês¡T. M]
ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï Ä≈£î|ü#·Ãì C≤„|üø£+. <ë<ë|ü⁄ |ü~ qe\\T, ¬s+&ÉT Hê{Ïø£\T nH˚ø£ j·÷Á‘ê ø£<∏äHê\T
s¡∫+#ês¡T. 24 dæìe÷\øÏ <äs¡Ùø£‘·«+, Hê\T>∑T dæìe÷\øÏ dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ø=ìï
dæìe÷\øÏ e÷≥\T sêXÊs¡T, ˇø£ dæìe÷˝À bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. dæ‘ês¡ dæìe÷øÏ C≤rj·T ãVüQeT‹
\_Û+∫+~. ìyêdü+ ôV’≤<äsêu≤<é.

39 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ÄHê{Ï yêq∫qT≈£î\T

y˚eT÷] dü‘·´Hêsêj·TD

∫qT≈£î\T ˝Òì ªÄHê{Ï ∫qT≈£î\μ C≤„|üø£+, ∫qT≈£î\Tqï á

s√E sêe≥+ nqTø√≈î£ +&Ü »]–+~. n+‘ø˚ ±<Tä Ä $wjü T· +
˝ÀøÏ qqTï |üP]Ô>± ~+ù|dæ, eTT+<äT≈£î ˝≤¬øÿ[¢+~.

#ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· @<√ |üìMT<ä Ä \T>± Ä{À\÷, ø±s¡÷¢ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ñ+&˚$.
ÁbÕ+‘êì¬øfi≤¢qT. |üì ø±ø£b˛e≥+‘√ eTs√ s√E m≈£îÿe >∑TÁs¡|ü⁄ ãfi¯S¢, ]øå±\÷q÷. n$ ≈£L&Ü Ä
ñ+&Ü*‡ e∫Ã+~. ¬s+&√ s√E ñ<äj·÷H˚ï n\ ÁbÕ+‘·+˝À >∑÷&ÉT ]øå±\T. eT÷&ÉT #·Áø±\ >∑TÁs¡|ü⁄
yêf…Æq ñ<äj·T|ü⁄ q&Éø£qT e÷qTø√˝Òø£ n˝≤ ã+&ç˝≤>±. Ä ]øå± >∑÷&ÉTì ø£|æŒq bÕ¢dæºø˘ w”{Ÿ‡
kÕ>±qT. ˇø£ ns¡>∑+≥ q&ç#êø£ ‹]– Hê ãdüyÓ’|ü⁄ ô|q’ s+¡ >T∑ s+¡ >T∑ \ ∫Á‘ê\T ñ+&$˚ . yê{˝Ï À n~øÛ £
eTfi≤¢qT. Ç+ø± ns¡ øÏ˝ÀMT≥s¡T ñ+<äq>± uÛ≤>∑+ <˚e⁄fi¯S¢, <˚e‘·\÷. ø=ìï{Ï MT<ä n|üŒ{Ï
yÓ\T>∑TqT q\¢{Ï y˚T|òü÷\T eT÷XÊsTT. Vü≤sƒê‘·TÔ>± bÕ|⁄ü \sY dìæ e÷ j÷· øsº£ ¢¡ ∫Á‘ê\T. dìæ e÷\ ù|s÷¡ .¢
yê‘êes¡D+ e÷] ∫qT≈£î\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ç$ø±ø£ ñ+&˚ eTs√s¡ø£+ Ä ∫Á‘·ø±s¡T\T ‘·eT
q&Éø£ y˚>∑+ ô|+#êqT. ∫qT≈£î\ y˚>∑eT÷ ô|]–+~. Á|ü‹uÛÑ #·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À y˚dæq Á|üø£è‹
q&TÉ dTü qÔ ï s√&TÉ ø¶ Ï e+<ä >C∑ ≤\ ˝À|\ü >± ˇø£ |Pü ]\T¢ <äèXÊ´\T. »\bÕ‘ê\÷, ¬s+&ÉT ø=+&É\ eT<Ûä´
ø£qã&ç+~. Ç+{Ï eTT+<äT ∫qï |ü+~]. |üs¡T>∑Tq dü÷s¡T´&ÉT, ˙\|ü⁄ Äø±X¯+˝À m>∑Ts¡T‘·Tqï |ü≈£åî\T
yÓ[¢ Ä |ü+~{À¢ ì\ã&ܶqT. ø±ùd|ü{ÏøÏ ª˝À|ü*øÏ Ç˝≤. nsTT‘˚ ˇø£ s√E Hê eTT+<äT qT+∫ yÓfi¯óÔqï
s¡+&ç kÕsY |òüs¡yê˝Ò<äTμ nqï e÷≥\≈£î yÓqT~]– ]øå± MT<ä ô|’ #Ó|æŒqy˚M ø±≈£î+&Ü n+<äyÓTÆq nø£åsê
#·÷XÊqT. <ë<ë|ü⁄ eTTô|ò’Œ¤ @fi¯ó¢+&=#·TÃ. >∑TeTà+˝À \‘√ sêdæ e⁄+~ ªÄHê{Ï yêq ∫qT≈£î\Tμ nì.
ì\ã&¶É jT· Te≈î£ &TÉ |\æ TdTü HÔ êï&TÉ . HeÓ Tà~>± Ç+{Ï
y|’Ó ⁄ü q&#ç êqT. ªªs+¡ &ç ˝À|*ü øμÏ μ nì ÄV‰ü «ì+#ê&TÉ Ä yêø£´+ qqTï nãT“sêìø°, Ä˝À#·q≈£L
n‘·qT. >∑T] #˚dæ+~. Ç+‘· uÛ≤e⁄ø£‘· ñqï á yêø±´ìøÏ
ø£s¡Ô mesê nì|æ+∫+~. n+‘˚ø±<äT, á yêø£´+
ªª|òüsê«˝Ò<äT˝Ò... Ç˝≤+{Ï ns¡T>∑T\ MT<ä yÓqTø£ ø£<∏ä @yÓTÆ ñ+≥T+B n˙ nì|æ+∫+~. Ä˝À
≈£Ls¡TÃì ≈£L&Ü #ê˝≤ø±\+ nsTT+~μμ n+≥÷ ∫ùdÔ Ä ø£<∏ä #ê˝≤s¡ø±\ $\ø£åDyÓTÆq $wüj·T+‘√
nø£ÿ&ç ns¡T>∑T MT<ä ≈£Ls¡TÃHêïqT. ñ+&˚ neø±Xe¯ T÷ ñ+<ìä |+æ ∫+~. Ä neø±XÊ˝ì… ï
ñHêï Á|ü‘˚´ø£+>± á yêø£´+ yÓqTø£ ø£<∏ä e÷Á‘·+
ªªˇøÿ£ ì$Tw+ü ... Ç|ü &˚ ekÕqÔ Tμμ nì ˝À|*ü ˇø£fÒ nj·TT+≥T+~ ø£<ë nì|æ+∫+~.
¬øfi≤¢&É‘·qT.
ªªkÕsY... {° rdüTø√+&çμμ d”º\T >±¢düT‘√ {°
|ü]düsê\T >∑eTìdü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïqT. bı+~>±Z n+~d÷ü Ô n‘q· qï e÷≥\≈î£ á ˝Àø+£ ˝Àø=#êÃqT.
ñqï≥ºì|æ+∫+~ Ç\T¢. ˇø£ ns¡T>∑T ∫es¡eT÷\>±
Hê\T¬>’<äT ãkÕÔ\THêïsTT. eTT+<äT |ü+~] MT<ä {° #·|üŒ]dü÷Ô, áHê{Ï yêq ∫qT≈£î*ï
‘ê{≤≈£î\T nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ˝Ò∫b˛‘˚, ¨]¶+>¥‡MT<ä Ä|⁄ü ‘÷· , |+ü ~]ì ø|£ Œæ ñqï ÄHê{Ï yêq ∫qT≈î£ *ï
yê&˚ $qj·T˝Ÿ eTTø£ÿ\T ø£|æŒ ñHêïsTT nø£ÿ&É. #·÷düTÔHêïqT. Ä C≤„|üø±\ eT<Ûä´ qT+∫ ñ‘·T‡ø£‘·
n˝≤ #ê˝≤#√≥¢ yê{Ïì yê&É≥+ #·÷XÊqT. ô|<ä› ô|]–, y˚˝…‹Ô, Ä nø£åsê\Tqï ÁbÕ+‘êìï n‘·ìøÏ
ÄX¯Ãs¡´+ ø£\>∑˝Ò<äT. #·÷|æ+∫ ªªÄ bÕ¢dæºø˘ w”{Ÿ mø£ÿ&çBμμ nì n&ç>±qT.

ø±ì ÄXï s´¡ + ø*£ –+~. n˝≤ ≈î£ &yç |’Ó ⁄ü eT÷\ <ëìï |üØø£å>± #·÷dæq n‘·qT ªªe÷<˚q+&û...
qTqï Ä bÕ¢dæºø˘ w”{Ÿ MT<ä ñqï nø£åsê\T #·÷dæ. e÷ ‘ê‘· ]øå± ‘√˝Òyê&ÉT. HÓeTà~>± Ä{À\T
e÷dæb˛sTT s¡+>∑T yÓ\dæq nø£åsê\T ª...{Ï yêq sêe&É+‘√ ]øå±\≈£î uÒsê\T ‘·–Zb˛j·÷sTT. ]øå±
∫qT≈£î\Tμ. ø=H˚yê&É÷ ˝Òø£b˛j·÷&ÉT. bÕ‘·kÕe÷qT øÏ+<ä
ny˚TàXÊ+. ô|’qTqï ø£e]ï Çø£ÿ&É Ç˝≤ yê&˚XÊ+μμ
ˇø£ÿkÕ] bÕ‹πøfi¯¢ yÓqøÏÿ $dæ¬sj·T´ã&ܶqT. nHêï&ÉT.
n|ü&√ eTTK´yÓTÆq |üì MT<ä á ÁbÕ+‘·+
e∫Ãq|üŒ{Ï dü+>∑‹. Ç|üŒ{Ï˝≤>± Á|üj·÷D kÕ<ÛäHê 41 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

Ç|ü &TÉ eT∞¢ Hê˝À eT∞¢ n|Œü {Ï Á|Xü ï¯ \T. á m˝≤>¬ H’ ê á $wjü T· + ‘\Ó TdTü ø√yê\qï Ä˝À#q· \
yêø£´+ yÓqTø£ ø£<∏ä @$T{° nì. es¡¸+˝À nø£ÿ&É qT+∫ e#˚ÃXÊqT.

ªªMT ‘ê‘· ñHêï&Ü Çø£ÿ&Éμμ nì n&ç>±qT. eT+>∑fi¯–] yÓfi‚¢ ãdüT‡˝À ñHêïqT. lVü≤]
Ä $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTqï ìs¡íj·T+‘√ ‘=* ø√≥˝À sê¬ø{Ÿ Á|üjÓ÷>±ìøÏ eTT+<äT @sêŒ≥T¢
n&ÉT>∑T. #˚düTÔqï ôd’+{Ïdtº˝≤ ñ+~ Hê |ü]dæú‹. yê‘êes¡D+
ÄV‰ü <¢ +ä >± ñ+~. nøÿ£ &øÉ ÿ£ &Ü Ä≈î£ eTfi¢¯ |#ü ÷ <qä +.
n+≥T+&É>±H˚ ˝À|ü\Tï+∫ #·T≥º ø±\TÃ Ä $wjü T· +>±H˚ e÷{≤&¢ TÉ ≈î£ +≥THêïsT¡ Hê eTT+<Tä
≈£î+≥÷ ãj·T≥ø=#êÃ&ÉT ˇø£ ô|<ë›j·Tq. n‘·ìï d”{À¢ Ç<ä›s¡T ¬s’‘·T\T. ¬s+&ÉT s√E\T esê¸\T
|ü]#·j·T+ #˚XÊ&Ü ≈£îÁsê&ÉT yêfi¯¢ ‘ê‘· nì. |&ü ≥É +‘√ |qü T\T yTÓ T<˝ä {… ≤sº T¡ . eT∞¢ es+¸¡ C≤&\É T
˝Òe⁄. yês¡+ s√E˝À¢ esê¸\T |ü&Éø£b˛‘˚ HÓeTà~>±
qeTkÕÿs¡ Á|‹ü qeTkÕÿsê\j÷· ´ø,£ HeÓ Tà~ eT&ÉT\T e÷&çb˛‘êsTT. Ä Ä+<√fi¯q ñ+~ yêfi¯¢
>± e÷≥˝À¢ ~+|æ Ä yêø£´+ >∑T]+∫ n&ç>±qT e÷≥˝À¢. bÕeTÁs¡T <ëfÒdü]øÏ >±* #·\¢ã&ç+~.
Äj·Tìï. HÓeTà~>± ∫qT≈£î\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.

qy˚«dæ ªªHêπø+ ‘Ó*j·T<äT u≤ã÷... Hê≈£î ªªá es+¸¡ MT s¬ ‘’ T· \≈î£ u≤>± ñ|jü ÷Ó >e∑ ÷μμ
#·<äTy˚ sê<äT. H˚Hê ]øå±qT eT+>∑fi¯–]˝À ø=qT≈£îÿ n&ç>±qT, ø±\πøå|ü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì e÷≥
‘Ó#êÃqTμμ nHêï&ÉT. ø£\T|ü⁄‘·÷.

Hê≈£î á $wüj·÷ìï Çø£ÿ&É‘√ e~˝…j·÷´ ªªne⁄qT... ô|]π> _&ɶ\≈£î bÕ\T |ü{ϺqfÒº...
\ì|æ+#·˝Ò<äT. ˇø£ s¡ø£+ |ü≥Tº<ä\ Á|üy˚dæ+∫+~. Ä≈£îeTfi¯¢≈£î á esê¸\Tμμ nì ã<äT*#êÃ&Üj·Tq.

ªªme] <ä>∑Zs¡ ø=Hêïy√ #Ó|üŒ>∑\yê? Ä ø£+ô|˙ ãdüT‡ ø£+øÏbÕ&ÉT #˚πsdü]øÏ #·T≥÷º |ü]düsê\T
ù|s¡÷ nB...μμ. ø£qã&Éq+‘·>± ô|<ä›<Ó’+~ es¡¸+. yêfi¯ó¢ ø√s¡T≈£î+~

ªª<äTs¡ZeTà ‘·*¢ ù|s¡+&ç. ªø£qø£<äTsêZ ]øå±
ø£+ô|˙μ nì >∑Ts¡TÔμμ nHêï&ÉT.

es¡¸+ ‘·–Z+~. ˝Ò∫ yêfi¯¢øÏ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒ

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 42

»s¡T>∑T‘·Tqï+<äT≈£î dü+‘√wæ+#êqT. n<˚e÷≥ Ms¡qïøÏ dü+>∑‹ $e]+∫ n&ç>±qT, @yÓTÆHê
yêfi¯¢‘√ nHêïqT. >∑Ts¡TÔ+<ë nì.

ˇø±j·Tq nHêï&ÉT ªªeT+∫<˚>±ì yÓ÷‘ê<äT ø±ùd|ü⁄ Ä˝À∫+∫ #ÓbÕŒ&ÉT Ms¡qï.
ô|]–‘˚ ndü\Tπø yÓ÷dü+ edüTÔ+~. nedüs¡+ <ë{Ï ªª©\>± >∑Ts=Ôk˛Ô+<ä+&û. dü‘·´eT÷]Ô nH˚
esê¸\T |ü&ç‘˚ Ä≈£îeTfi¯ó¢ ≈£î[¢ eTfi¯ó¢ e÷j·T+ ô|sTT+≥sY ˇø£&ÉT+&˚yê&ÉT. á |üì #˚dü÷ÔH˚
ne⁄‘êsTT. eT+#Ó’Hê #Ó&Ó’Hê Ä es¡¸+ ∫qT≈£î˝Ò ø£$‘·«+ #·~y˚yê&ÉT. H√≥T ãT≈£îÿ˝À @<˚<√ sêùd
#Ój·÷´*μμ nì. yê&ÉT. Ä&˚ ˇø£kÕ] MTs¡T #Ó|æŒq |ü\T≈£î\T sêdæ
m˝≤ ñ+<äì n&ç–‘˚ yÓÁ]yÓTTVü≤+ y˚dæ #·÷XÊqT.
Vü≤sƒê‘·TÔ>± Hêø√ Ä˝À#·q. Ä ]øå±MT<ä Ä Hêπø+ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. BHÓqø£ #ê˝≤ ø£<äT+~˝Ò
yêø£´+ yÓqTø£ ø£<∏ä á ¬s’‘·T\ ø£<∏ä ø±<äTø£<ë nì. u≤u≤jTY nHêï&TÉ ø±˙ @MT #|Ó Œü ˝<Ò Tä . Ç˝≤>π Ç+ø±
Hê\T¬>’<äT ãfi¯¢ MT<ä @<√ sêXÊ&ÉT. Ä&ç<√ ˝Àø£+
ãdTü ‡˝À |sü T¡ ‡ b˛>=≥T≈º î£ qï e´ø˝ÔÏ ≤ nsTT+~ ˝…+&ç. eT÷&˚fi¯ó¢ ñ+&ç |üì e÷H˚dæ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT...
Hê |ü]dæú‹. n|ü&ÉT n+<ä] MT<ë nqTe÷qy˚T yêfi¯S¢]øÏ.μμ
nì|ædüTÔ+~. @ $wüj·T+ $Hêï ãVüQXÊ n<˚ Ä eT∞¢ ø=+#Ó+ <ë] <=s¡T≈£î‘√+~.
yêø£´+ yÓqTø£ ñqï ø£<∏ë nì Ä˝À#·q\T b˛‘·T ªª@ ePs√ ‘Ó\TkÕ Ms¡qï>±s¡÷μμ nì
HêïsTT Ç|ü&ÉT. #·÷&Ü* ndü\T ø£<∏ä ‘Ó*ùd˝À|ü⁄ n&ç>±qT.
mìï ø£<∏ä\T ‘·j·÷s¡e⁄‘êjÓ÷ Hê }Vü≤˝À¢! ªª»>∑Zj·T´ù|≥ n+&û, øÏcÕí õ˝≤¢. yêfi¯¢ Hêqï
nø£ÿ&É ãkÕº+&ÉT <ä>∑Zs¡ {° ã+&ç q&çù|yê&É+≥
‘Ó\¢yÓTTK+ y˚dæ #·÷XÊ&ÉT Ä ]øå± ø£+ô|˙ nHêï&ÉT Ms¡qï.
j·T»e÷ì Hê Á|üX¯ï $ì. Hê Á|üj·T‘êïìøÏ ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT eT∞¢.
$»j·Tyê&É ãkÕº+&é˝À »>∑Zj·T´ù|≥ ãdt
ªªkÕsY Ç<Ó|ü&√ bÕ‹πøfi¯¢ Hê{Ï dü+>∑‹. ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T. n+‘·≈£î eTT+<äT ˇø£ ãdt
n|ü&ÉT H˚qT ø±˝ÒJ˝À ñHêïqT. e÷ Hêqï #·÷düT yÓ[¢Hê ≈£Ls√Ã{≤ìøÏ d”≥T <=s¡ø£ÿ yÓfi¯¢˝Ò<äT. |ü]
ø=H˚yê&ÉT á yê´bÕs¡+. |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq b˛‘˚ düsê\T |ü]øÏdü÷Ô ì\TÃHêïqT. <ä÷s¡+>± ˇø£ j·TTe
H˚qT #·÷düTø=+≥THêïqT... HêπøMT ‘Ó*j·T<äTμμ »+≥ qe⁄«≈î£ +≥÷ ‘T· fió¯ ≈¢ î£ +≥÷ Hêyù’Ó| edTü HÔ êïsT¡ .
n+≥÷H˚, eTsê´<ä≈£î {° ‘Ó|æŒ+#ê&ÉT. ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø=‘·Ô>± ô|fi¯¢sTTq≥Tº+~. ãkÕº+&É+‘·{Ïø° yê[¢<ä›πs
>± {° #·|üŒ]dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïqT, Hê Á|üj·T‘·ï+
yTÓ T>˝Z∑ ÀH˚ eTT–dbæ ˛sTT+<qä ï ìsT¡ ‘ê‡V≤ü +‘√. ø=ìï
Á|üj·T‘êï\+‘˚ m+‘√ XÀ~Û+∫Hê eTT–+|ü⁄ \uÛÑ´+
ø±<äT.

Ç+‘·˝À ˇø£ Ä{À e∫à Ė+~. Ä Å&Ó’esY
~– e∫à ªªÁ{≤© ~+ù|dæ e#êÃqT kÕsYμμ nHêï&Ü
j·T»e÷ì‘√.

n‘·q˝≤ #ÓãT‘·T+&É>±H˚, @<√ >∑Ts¡TÔe∫Ãq
yê&ç˝≤>± Ä j·T»e÷ì ªªkÕsY áj·Tq Ms¡qï...
á ø£+ô|˙ ô|{Ϻq|üŒ{Ï qT+N ñHêï&ÉT. MTs¡&çq
deü ÷#ês+¡ @yTÓ HÆ ê #ãÓ T‘ê&y˚ ÷Ó øq£ Tø√ÿ+&μç μ nì,
ø=+&øÓ ÿÏ b˛‘T· qï Ä Hê ÄXÊB|+ü ˝À ø=+#+Ó q÷HÓ
b˛dæq≥T¢ nHêï&ÉT.

ñHêïs¡qï+‘· kÕìïVæ≤‘·´+>± ñHêïs¡T. Hê yÓqTø£ |üÁ‹ø£\˝À #·~yêqT H˚qT. kÕVæ≤‘ê´_Ûe÷ìì
qT+&ç #·|üŒ≥T¢ $qã&ç‘˚ n≥T #·÷XÊqT. |ü+#Ó, ø±e&É+‘√ Äj·Tq‘√ ø£ãTs¡¢˝À |ü&ܶqT. ø±ùd|ü⁄
˝≤©Ã‘√ ˇø£ ô|<ë›j·Tq |æ\TdüTÔHêï&Óes√ï. Äj·Tq #Óù|Œ ø£ãTs¡T¢ $+≥÷, Äj·Tq‘√ ø£*dæ
#·÷dü÷Ô+&É>±H˚ Ä »+≥ n≥TyÓ’|ü⁄ #·÷dæ, Äj·Tq #˚ùd Á|üj·÷D+ n<äèwüº+>± uÛ≤$+#êqT. ø±ùd|ü⁄
yÓ’|ü⁄ ø£~*+~. dü‘·´eT÷]Ô Hê Ä˝À#·q\≈£î <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT.

ªªqeTkÕÿs¡+ u≤u≤jYTμμ n+≥÷ n‘·qT Ä ªªMT¬sø£ÿ&çø°μμnHêï&Ü s¡#·sTT‘· e÷≥\
ô|<ë›j·TqqT |ü\Tø£]+#ê&ÉT. eT<Ûä´˝À.

ªª@sê u≤>T∑ Hêïyê... @$T{Ï d+ü >‘∑ T· \T.. Hq˚ T ªªyÓ’C≤>¥μμ nHêïqT.
nyTÓ ]ø±˝À ñqï|ü &TÉ ô|fis¢¯ TT+<≥ä >±... Hêqï b˛ò Hé ªªMT~ yÓ’C≤>±?μμ n&ç>±&ÉT Äj·Tq.
#˚XÊ&ÉT˝Òμμ n+≥÷ @<√ #Ó|üŒuÀ‘·THêï&Üj·Tq. ªªø±<ä+&ûμμ nì yÓfi¯óÔqï $wüj·T+ #ÓbÕŒqT.
Äj·Tq ø=ìï ø£åD≤\T Ä˝À∫+∫ ªª#ê˝≤
ªªne⁄qT u≤u≤jYT Ç~>√ á ne÷àj˚T Ä <∏ë+ø£‡j·÷´μμ nHêï&ÉT.
ô|[¢≈£L‘·Ts¡Tμμ nì, ªª#·÷&É÷.. H˚qT #Ó|ü⁄‘·T+{≤qT ªªm+<äT≈£î kÕsYμμ nHêïqT ÄX¯Ãs¡´+>±.
ø£<ë |üs¡y˚TX¯«s¡sêyé u≤u≤jYT nì áj·TH˚μμ nì ªªÄ yêø£´+ qqTï n$T‘·+>± Á|üuÛ≤$‘·+
|ü]#·j·÷\T #˚XÊ&ÉT. #d˚ +æ ~. Hê˝À s#¡ s· TT‘ì· ‘&· √+Ô ~. Ä yêø´£ + yqÓ Tø£
ø£<∏äqT }Væ≤+∫ H˚H=ø£ ø£<∏ä sêùd+‘·>±...μμ
n|üŒ{Ï es¡≈£î C≤s¡T>± ñqï |ü$T≥qT, Hê≈£L #ê˝≤ dü+‘√wü+ y˚dæ+~. n+‘· eT+∫
≥≈£îÿq uÛÑT»+ #·T≥÷º ‹|üø=ì, m<äTs=eTTà\ s¡#·sTT‘·ì ≈£L&Ü Ä yêø£´+ n+‘·>± Äø£≥Tº
MT~øÏ ˝≤ø=ÿì bı+~ø£>± ˇ+– Äj·Tq ø±fi¯¢øÏ ø√e&É+. ‘Ó*j·T≈£î+&Ü øÏ+∫‘Y >∑s¡«+ ≈£L&Ü
qeTkÕÿs¡+ ô|{Ϻ+<ë ne÷àsTT. ø£*–+~, Ä düŒ+<äqøÏ yÓTT<ä\T Hê<Ó’q+<äT≈£î.
f…Æ+ >∑eTì+#·q+‘·>± e÷≥˝À¢ |ü&çb˛j·÷+.
m+‘√ eTT#÷ ≥>± nì|+æ ∫+~ Hêø± <èä X´¯ +. ø=eP«s¡T˝À ~–b˛j·÷sêj·Tq.
ˇø£ d+ü Á|<ü ëjT· + eTqTwßü \≈î£ H]˚ Œq eTsê´<ä n~. ~–b˛‘·÷ ªª<∏ë´+ø˘‡ m¬>’Hé... ªÄHê{Ï yêì
Ç≥Te+{Ï eTT#÷ fqÆ… dìü ïyX˚ +¯ es+¸¡ |&ü TÉ ‘T· +&>É ± ∫qT≈£î\Tμ ø£<∏ä sêkÕÔμμ nHêïs¡T.
»]–‘˚ Ä $X‚wü+ yêø£´+>± ]ø屬øøÏÿ+<ë nì ¬s’\T yÓfi¯ó‘√+~. Hê Ä˝À#·q\÷ q&ÉTdüTÔ
yÓ+≥H˚ Ä˝À#·q. HêïsTT.
Ç˝≤ mìï ø£<∏ä*ï ø£+≥T+<√ á yêø£´+
Ä $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=H˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñqï nì|æ+∫+~.
Hê≈£î Á|ü‹B n<˚Hê nqï≥T¢ nì|æk˛Ô+~. #ÓbÕŒ Ä ø£<∏ä˝…HÓ’ïHê ndü\T ø£<∏ä ‘Ó\TdüTø√
ø£<ë ãdüT‡˝À |üs¡T‡ b˛>=≥Tº≈£îqï eTìwæ˝≤>±! uÀ‘·THêïqqï Ä˝À#·q eT]+‘· dü+‘√wüô|{Ϻ+~
qqTï.
»>∑Zj·T´ù|≥ ãkÕº+&é <ä>∑Zs¡ n‹ ‘·≈£îÿe $XÊK|ü≥ï+ ùdºwüHé m<äTs¡T>± ñqï ˇø£ ∫qï
düeTj·Ty˚T >∑&çbÕqT. nø£ÿ&ç yêfi¯ó¢ #Ó|æŒq Á|üø±s¡+ ˝≤&ç®˝À s¡÷+ rdüTø=HêïqT. dü‘·´eT÷]Ô u≤e>±]
ˇø£ |<ü fi˚ ó¯ ¢ nøÿ£ &˚ ‘+· Á&‘ç √bÕ≥T yê´bÕs+¡ #÷· dTü ã≥º\ø=≥Tº ªyÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø±¢‘Y m+b˛]j·TyéTμøÏ yÓfi‚Ô
≈î£ +≥÷ u§eTà˝dÒ Tü ø=+≥÷, ø$£ ‘«· + sêdTü ≈î£ +≥÷ nÁ&Édt ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T »>∑Zj·T´ù|≥˝À.
>∑&çbÕ&É≥ dü‘·´eT÷]Ô. ne÷à Hêqï Á|üe÷<ä+˝À
#·ìb˛j·÷ø£, sê»eT+Á&ç˝À ñqï ‘·q uÛ≤s¡´ nqï\
|æ\T|ü⁄ô|’ yÓ’C≤>¥ yÓ[¢b˛j·÷&É≥. Çø£ÿ&É ñ+&É>±H˚
‘·q ø£$‘·\‘√ ˇø£ dü+ø£\q+ ≈£L&Ü ‘Ó#êÃ&É≥.
Hê nH˚«wüD yÓ’C≤>¥ yÓ’|ü⁄ eT[¢+~.

Åf…ÆHé˝À ôd’&é u…sYÔ. Hê m<äTs¡T d”≥T˝À ñqï
e´øÏÔ ˇø£ s¡#·sTT‘·. n‘·ì ø£<∏ä\T ø=ìï yês¡, e÷dü

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 44

cÕ|⁄ü \T ‘]Ó #˚ deü Tj÷· ìøÏ eTT+<˚ nøÿ£ &øç Ï yfiÓ ≤q¢ T ªªs¡+&ç ≈£Ls√Ã+&çμμ nì #Ó|æŒ, ≈£Ls¡TÃqï
ÄÁ‘·+ |ü≥º˝Òø£. m<äTs¡T>± ñqï {° ã+ø˘˝À ˇø£{ÏøÏ ‘·sê«‘· Hê #˚‹øÏ Ä s√E ù||üs¡T Ç∫à ªª#·÷düTÔ+
s¬ +&TÉ kÕsT¡ ¢ {° ‘ê– m<Tä sT¡ #÷· dTü HÔ êïqT. ø±ùd|{ü øÏ Ï &É+&ç. eT+∫˙fi¯ó¢ ‘ÓkÕÔqTμμ nì H˚H˚<√ nH˚˝Àù|
Ç<s›ä T¡ e´≈î£ \Ô T e∫Ã Ä cÕ|⁄ü w≥ü sº T¡ ¢ ‘]Ó ∫ ˝À|*ü øÏ ˝À|ü*¬ø[¢+~.
yÓfi≤¢s¡T.
ej·TdüTì ã{Ϻ #·÷ùdÔ Äj·Tq uÛ≤s¡´˝≤π>
|üs¡T>∑Tq yÓ[¢ Ä cÕ|ü⁄˝À Á|üy˚•+#êqT. ñ+~.
ªªkÕsY Ç+ø√ bÕe⁄>∑+≥ |ü&ÉTÔ+~... ø=+#Ó+
ø°¢Hé #˚XÊø£ |æ\TkÕÔqT yÓsTT{Ÿ #Ój·T´+&çμμ nì ù||üs¡T #·÷düTÔHêïqT.
ÄbÕ&ÉT ˇø£‘·qT. n*øÏ&çøÏ ‘·˝…‘êÔqT ÄyÓT e∫Ã+<˚yÓ÷qì.
ªªMTs¡T á cÕ|ü⁄ zqsêμμ n&ç>±qT. ÄyÓT ø±<äT Äj·Tq.
ªªø±<äT kÕsY ùd˝Ÿ‡e÷Héì. zqsY>±s¡T ˇø£ Äj·TH˚ nj·TT+{≤&Éì|æ+∫+~. e∫Ã
ns¡>∑+≥˝À ekÕÔs¡Tμμ nHêï&É‘·qT. m<äTs¡T>± ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT.
n‘·ìπø #ÓbÕŒqT Ä zqsY>±] u≤eeT]~ m¬ø’‡{Ÿ nsTTb˛j·÷qT. ‘·{≤\Tq ˝Ò∫
dü‘·´eT÷]Ô >±]+{Ϭøfi≤¢\ì. nÁ&Édt ‘Ó\TkÕ nì ªªqeTkÕÿs¡eT+&ûμμ nHêïqT.
n&ç–‘˚ ø±–‘·+ MT<ä sêdæ∫à >∑Ts¡TÔ\T #ÓbÕŒ&ÉT. Äj·TH˚+ e÷{≤¢&É˝Ò<äT. n˝≤ #·÷düTÔHêï&ÉT
ø=+#Ó+ <ä÷s¡+>± e⁄+{≤<ä˙ Ä{À˝À yÓ[‘˚ Hê e+ø£.
ns¡>∑+≥ |ü{§º#·Ã˙ #ÓbÕŒ&ÉT. ªªHê ù|s¡T dü‘·´+ n+&ûμμ nì |ü]#·j·T+
s√&ÉT¶ MT<ä≈£î e∫Ã, yÓ+≥H˚ Ä{À e÷{≤¢&ÉT #˚düT≈£îHêïqT.
ø=ì mπøÿXÊqT. Ç+‘·˝À ÄyÓT eT+∫˙fi¯¢ >±¢düT‘√ e∫à Hê
eTs√ |ü~ n&ÉT>∑T˝À¢ me¬sdtº •Ks¡+ MT<ä #˚‹øÏ∫Ã+~.
C…+&Ü bÕ‘·uÀ‘·Tqï+‘· ñ<˚«>∑+. Ä yêø£´+ Äj·Tq ˝Ò∫ HÓeTà~>± ˝À|ü\¬øfi≤¢s¡T.
ø±ùd|{ü À¢ ‘q· ns+ú¡ $e]+#u· À‘√+~ ªÄHê{Ï yêq |üø£ÿH˚ ñqï eTs√ ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃ+≥÷
∫qT≈£î\Tμ. n&ç–+~ ÄyÓT. ªªMTs¡T Äj·Tq ùdïVæ≤‘·T˝≤... kÕØ
bÕ‹øπ fi¢¯ Áø‘Ï +· eTqdTü ˝À yTÓ ]dqæ d+ü <V˚ ‰ü ìøÏ $TeTà*ï #·÷dæq >∑Ts¡TÔ˝Ò<äTμμ nì.
düe÷<ÛëHêìï ‘Ó\TdüTø√uÀ‘·THêïqT. ªªø±<ä+&û..μμ nì H˚H=∫Ãq |üì #ÓbÕŒqT.
#Ó|æŒq >∑Ts¡TÔ\ Á|üø±s¡+ rdüT¬ø[¢ ˇø£ &Üu≤ ù|\e+>± q$«+~ ÄyÓT. Ä qe⁄«˝À Je+
Ç+{Ï eTT+<äT ÄbÕ&ÉT Ä{À. ˝Ò<äT.
n‘·ìøÏ &ÉãT“*∫à |ü+|æ Ä Ç+{ÏyÓ’|ü⁄ ªªÄ\dü´yÓTÆb˛sTT+~μμ n+~ >=DT≈£îÿ+≥T
q&ç#êqT. qï≥Tº>±.
ñ<˚«>∑+ ô|]–b˛‘√++~. ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø£\T ªª@$T≥+&ûμμ nHêïqT ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷dü÷Ô.
ô|&ÉT‘√+~. yÓ[¢ ‘·\T|ü⁄ ø={≤ºqT. ªªMT≈£î düe÷<Ûëq+ <=s¡ø£<äT. Äj·TqøÏ Ä©®
ˇø±yÓT ‘·\T|ü⁄ rdæ+~. eTsY‡μμ
ªªmes¡+&û?μμ n+~ qqTï #·÷dæ. ªªÄ©®eTsY‡μμ njÓ÷eTj·T+>± #·÷XÊqT.
ªªdü‘·´eT÷]Ô>±] ø√dü+ e#êÃq+&ç. »>∑Zj·T´ ªªne⁄qT Ä©e® Ts‡Y ... s¬ +&fi˚ ¢¯ qT+N... ÄjT· q
ù|≥ qT+∫μμ nHêïqT. »>∑Zj·T´ù|≥ n+fÒ ø=+#Ó+ πøMT ‘Ó*j·T<äT. ø£˙dü+ H˚qT Äj·Tq uÛ≤s¡´qì
>∑Ts¡TÔ>± ñ+≥T+<˚yÓ÷qì. ≈L£ &Ü. ÄjT· q ˇø£ s√uÀ n+‘μ˚ μ n+≥T+&>É ± ÄyTÓ
>=+‘·T >±<äZ~ø£yÓTÆ+~. ø£+{Ï˝À ˙{Ïbıs¡.

45 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

ªªkÕØ n+&û... Hê≈£î ‘Ó*j·Tø£...μμ ¬ø[¢+<ëyÓT.
ªª|òüsê«˝Ò<äT. bÕ|ü+ MTs¡÷ m+‘√ ÄdüøÏÔ>± |ü⁄düÔø±\T #·÷düTÔHêïqT. dü‘·´eT÷]Ô ù|s¡T‘√
e#êÃs¡Tμμ ñqï ø£$‘ê dü+|ü⁄{≤\‘√ bÕ≥T ll, ‹\ø˘, yÓ÷,
ªªy˚T&É+... á $wüj·T+>± MTπøeTHêï...μμ •yês¬ &¶ç Ç+ø± m+<]ä y√ |⁄ü døÔü ±\T. ˇø=ÿøÿ£ {° rdæ
ªª@MT ‘*Ó jT· <+ä &.û .. e÷~ u≤>± ˝{Ò Ÿ e÷sπ C.Ÿ #·÷dü÷Ô eT∞¢ ˝À|ü\ düs¡T›‘·THêïqT. yê{Ï eT<Ûä´˝À
MTsê $wjü T· + #|Ó Œæ q|ü &TÉ nì|+æ ∫+~. Ä yêø´£ + ˇø£ H√{ŸãTø˘ ø£ìŒ+∫+~. Äj·Tq #˚‹ sê‘·‘√
áj·TH˚ sêdæ ñ+{≤s¡ì. eT+∫ uÛ≤e⁄≈£î&Üj·Tq. ø£$‘·\T. ù|J\T ‹s¡π>düTÔHêïqT. n+<äT˝À+∫ C≤]
yê´bÕs¡+˝À |ü&ܶø£ u§eTà˝…j·T´≥+ e÷H˚XÊs¡T. øÏ+<ä|ü&ç+<√ bòı{À. rdæ #·÷XÊqT. bòı{À yÓqTø£
ø$£ ‘«· + sêdTü ø=Hy˚ êsT¡ . eT÷&TÉ ø$£ ‘ê d+ü ø\£ Hê\T u≤Û >+∑ ˝À sêdæ ñ+~ ªªÄHê{Ï yêq ∫qT≈î£ \Tμμ nì.
≈£L&Ü ‘Ó#êÃs¡Tμμ bıò {À y|’Ó ⁄ü #÷· XÊqT. eTTK+ >T∑ sT¡ Ô ‘*Ó jT· ≥+
‘Ós¡∫ e⁄qï ‘·\T|ü⁄˝À+∫ eTs√ >∑~˝À ãTø˘ ˝Ò<äT. e÷dæb˛sTT+~. \+>± zD°˝À |ü⁄düÔø±\T
sêø˘ ø£ìŒ+∫+~. #˚‘·T˝ÀÔ s=eTTà\ ø±ì+∫ |ü≥Tºø=qï ˇø£ j·TTe‹.
ªªÄj·Tq |ü⁄düÔø±\T Ä sêø˘˝À ñHêïj·÷+&ûμμ me¬s’ ñ+≥T+~? @yÓTÆ ñ+≥T+~.
n&ç>±qT. Hê nH˚«wüD ˇø£ Á|üX¯ï>± >∑eT´+ #˚]+~.
ªªñHêïsTT. s+¡ &ç #÷· <Tä s› T¡ >±ìμμ nì >~∑ ˝ÀøÏ n*øÏ&çøÏ ‘·˝…‘êÔqT.
<ë] rdæ+~. >∑TeTà+ MT<ä #˚‘·T˝≤ì+∫ @ uÛ≤eeT÷ ˝Òì
ªª#÷· dTü +Ô &+É &.ç Hq˚ T ø±|”ò ‘kÓ ÕqÔ Tμμ nì ˝À|*ü ø£fi¯¢‘√ Hêe+πø #·÷düTÔqï dü‘·´eT÷]Ô.
b

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 46

Hê\Tø£ô|’ yêq#·Tø£ÿ

#·+<äÁ ø£HÓï>∑+{Ï

|æ\¢\eT+‘ê eT∞¢ ¬sø£ÿ\T $|ü≈£îqï ªn<äT>√μ nH˚+‘·˝À es¡<ä>∑T&çì #Ó]ù|dæ
bı<äT› ø=+&É˝À¢øÏ C≤]b˛‘·T+~
d”‘êø√ø£∫\Tø£\eTe⁄‘êeTT y˚Te÷ eT{Ϻì e<ä˝Ò¢qfÒ¢
ø≥£ T‘º êfió¯ ¢ $|ü ≈î£ qï ˝>Ò <∑ ÷ä &\É eT˝¢Ò ãjT· {Ï ≈î£ sT¡ ≈î£ ‘êeTT Çfi¯¢˝À¢qT+∫ e#˚à bı>∑≈£L&Ü u…+>∑>±
H√fi¯ó¢ ‘Ós¡T#·T≈£îì ÄK] yêq#·Tø£ÿ\T n+<äT≈£î+≥÷ eP]ì #·TfÒºdüT≈£îì e⁄+≥T+~ Ä
e÷ ø±–‘·|üŒ&Ée\÷, ø£Ás¡eTTø£ÿ\÷,
ø±fi¯S¢, #˚‘·T\÷ e¬>’sê düs¡+C≤e÷‘√ dæ<ä∆yÓTÆ eTTìe÷|ü⁄y˚fi¯
e÷ |üì˝ÀøÏ ~–b˛‘ê+ ô|<ë›fi¯fl |æ\T|ü⁄\T πøø£˝…’
yêq˙fi¯fl˙ï e÷ø£+<ä≈£î+&Ü bÕ]b˛yê\ì e÷˝À ˇø=ÿø£ÿ]˙ ˝≤¬øÿfi¯ó‘·T+{≤sTT
Ä yÓT‘·Ô{Ï eT{Ϻ˙, #·\¢{Ï ˙fi¯flq÷
#·÷düTÔ+{≤sTT nsTTwüº+>±H˚ nø£ÿ&˚ e~˝Òdæ
bÕ&ÉT≈£î+≥÷ bÕ]b˛‘·÷ >∑T&ç¶yÓ\T‘·Ts¡T˝À Çfi¯ó¢ #˚s¡‘ê+
∫{Ϻ ∫{Ϻ bÕj·T˝…’, ø£*dæ ∫qïø±\Te˝…’ nsTTwüº+>±H˚
eT{Ϻì ø√düT≈£î+≥÷, sêfi¯¢qT MT≥T≈£î+≥÷
#Ós¡TeP, ô|<ä›ø±\Tyê ì+&ÉT #·÷˝≤fi¯¢e⁄‘êsTT
}s¡+‘ê ‘·\kÕïq+ #˚dæ m+&É‘·Tyê«\T

yÓ‘·T≈£îÿ+≥Tqï≥T¢+≥T+~
‘·&çdæq bÕe⁄sê˝§ø£ÿ{§ø£ÿfÒ >∑T&ç>√|ü⁄sêìøÏ

#˚s¡T≈£î+{≤sTT
¬sø£ÿ˝≤s¡u…≥Tº≈£î+≥÷
m+&ÜyêHê Ä≥˝À <=]øÏq <=+>∑˝≤¢
∫Hêï ô|<ë› eTT<ä›>± ‘·&çdæ Çfi¯¢≈£î #˚s¡T‘·T+{≤s¡T
bı˝≤\ qT+∫ ãTs¡<ä #Ó|ü˝ÒdüT≈£îì-

#·+Á<ä ø£HÓï>∑+{Ï >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ kÂbÕ&ÉT˝À »ìà+#ês¡T. M] yÓTT<ä{Ï ø£<∏ä Ä\+ãq 1977
Ä+Á<|äÛ Áü ‹ø˝£ À n#÷ sTT´+~. ø<£ \ä∏ T, ø$£ ‘\· T $$<äÛ |Áü ‹ø˝£ À¢ n#÷ j÷· ´sTT. eT÷&√eTTÁ<Dä
ø£<∏ëdü+|ü⁄{Ï, yêq yÓ*dæq kÕj·T+Á‘·+ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï Á|ü#·T]+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’ ø£<∏ä\T
sêXÊs¡T. kÕ|òtºy˚sY s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. nyÓT]ø±˝Àì f…ø±‡dt sêÅwüº+ &Ü\dt˝À ìyêdü+.

47 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

eT÷&ÉT e+<ä\ sêe÷j·TD≤\T

eT÷\+: m.¬ø. sêe÷qT»Hé
s¡#·q: düTπsXŸ ø=*#ê\

Cq’… ø<£ Hä∏ ê\T sêe÷jT· D+ u≤>± ‘\Ó TdTü . n+<Tä ˝Àì ‘|· ü \T
~~› ndü\T ø£<∏äqT n+<äCÒùd á ø±yê´ìï Á|ü‹
C…’q ø£<∏äHê\ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ Á|üy˚•ùdÔ, sêeT |ü⁄sêDeTì ù|s=ÿ+{≤&ÉT. Á|ü‹- nqï ñ|üdüs¡Z
ø<£ \ä∏ ˝À ‘s· #¡ T· >± øì£ |+æ #˚ V≤æ +<÷ä $\Te\T øì£ (prefix) #ê˝≤ Cq’… ø±yê´\≈î£ yê&TÉ ≈î£ qï Á|‘ü ´· jT·
|+æ #e· ⁄. ìC≤ìø,Ï Cq’… sêe÷jT· D≤˝À¢ V≤æ +<Tä e⁄\T eTì Çøÿ£ &É >e∑ Tì+#ê*.
|ìü >≥∑ Tøº =ì sêeDTì bÕÁ‘≈· î£ nHê´jT· + #X˚ Êsq¡ ï
u≤Û eq\T øì£ |kæ ÕsÔ TT. ˇø£ Cq’… sêe÷jT· D+ á $eT\d÷ü ] (Áø.° X.¯ 1) sêe÷jT· D+ sêeTTì
Á|Xü ï¯ \‘√ yTÓ T<˝ä Ö‘T· +~: e+X¯es¡íq‘√ yÓTT<ä\Tø±≈£î+&Ü sêeDTì >∑TD
ø°s¡Ôq‘√ yÓTT<ä˝Ö‘·T+~. sêeDT&ÉT C…’q dü+Á|ü
ªªø√‘T· \eT÷ø£ sêeDTì sêødå£ ü MsT¡ \qT V≤ü ‘· <ëj÷· ìøÏ #+Ó ~q 63 X˝¯ ≤ø£ |⁄ü sT¡ wßü \˝À ˇø&£ TÉ .
e÷s¡Ã&Éy˚T$T{Ï? |ü⁄D≤´‘·Tà&ÉT, C…’q jÓ÷–, n‘&· TÉ ñ‘eÔ· T e+XÊìøÏ #+Ó ~qyê&TÉ . u≤>± #<· Tä e⁄
j÷Ó >T∑ ´&TÉ nsTTq sêeDT&TÉ e÷+d+ü ‹ì, sø¡ +Ô£ ≈î£ qïyê&TÉ . eTV‰ü ‘|· dü Tü ‡ <ë«sê eT+Á‘X· ≈¯ î£ \Ô qT Xů kÕÔ
‘ê>&∑ yÉ T˚ $T{?Ï ≈î£ +uøÑÛ s£ T¡ &í TÉ ÄsT¡ H\Ó \T ìÁ<bä ˛e&É \qT kÕ~+Û #T· ≈î£ qïyê&TÉ . Cq’… >T∑ sT¡ e⁄\ |≥ü ¢ uøÑÛ uÔÏ ≤Û e+
yT˚ $T{?Ï n‘&· TÉ d\ü d\ü ø±>π q÷HÓ #$Ó ˝À b˛dHæ ê, ø\£ yê&TÉ . ˇø£ Cq’… >T∑ sT¡ e⁄ Ä»„ yT˚ s≈¡ î£ Çwºü |Pü s«¡ ø+£ >±
@qT>T∑ \T #‘˚ · ‘=øÿÏ +∫Hê, jT· T<u∆ä ØÒÛ \T Áy÷Ó –+∫, ‘q· qT Äy÷Ó ~+#ì· @ ÅdìÔ” ‘êøq£ ì Á|eü ÷D+ #d˚ qæ
X¯+KìHê<ë\T #˚dæHê ìÁ<ä ˝Òeø£b˛e&Éy˚T$T{Ï? yê&TÉ . ˇøk£ Õ] jT· T<+∆ä ˝À sêEqT z&+ç ∫q|ü &TÉ ,
sêeDT&TÉ dTü ss¡ êE Ç+Á<Tä DíÏ ã+B>± #d˚ æ \+ø≈£ î£ Ä sêDÏ sêeDTì y÷Ó V≤æ +∫Hê ø±<ìä yê]+∫, Ä
á&ÉTÃ≈£î yÓfi¯¢&Éy˚T$T{Ï? Çe˙ï ø£≥Tºø£<∏ä˝≤¢ nì sêDìÏ ‘q· usÑÛ Ô¡ <>ä ]Z∑ øÏ bıeTà+ {≤&TÉ . nsTT‘,˚ ‘q·
|dæ Tü HÔ êïsTT. ùV≤‘T· e⁄≈î£ $sT¡ <+∆ä >±, nd‘ü ´· Á|#ü ês+¡ eTè‘T· ´e⁄ ˇø£ ÅdÔ” <ë«sê ø\£ T>T∑ ‘T· +<ìä $ì V≤ü ‘êXó¯
>± >√#]· dTü HÔ êïsTT.μμ n+≥÷ ÁXD‚ ≈Ï î£ &HÉ ˚ sêE á &Í‘ê&TÉ . n≥Te+{Ï sêeDT&˚ d‘” · n+<ëìøÏ dyü ÷Ó à
ø<£ ˝ä∏ À nã<ë\∆ qT ys˚ T¡ #d˚ æ nd\ü T ø<£ qä∏ T ‘*Ó jT· V≤æ ‘T· &,’Ó ÄyTÓ qT n|Vü ≤ü ]+∫ ÄyTÓ Áù|eTqT >¬ \e
CjÒ T· e\d+æ ~>± >ö‘e· TeTTìì ø√sT¡ ‘ê&TÉ . &ÜìøÏ Á|jü T· ‹ïkÕ&Ô TÉ . á ø<£ Hä∏ ê˝À,¢ sêeDTì e+{Ï
eTVü‰|ü⁄s¡Twüß&ÉT m˝≤ Åd”Ô yê´yÓ÷Vü‰ìï ¬>\e˝Òø£
>ö‘·eTeTTì ªª˙≈£î C…’qÁX‚wüߘ\T #Ó|æŒq ø£<∏ä |ü‘·qeTÚ‘ê&√ #Ó|üŒ&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ìC≤ìøÏ,
#ãÓ T‘êqT. sêeDT&TÉ sêødå£ Tü &TÉ ø±<Tä . qse¡ ÷+d+ü Ä<ÛäTìø£ <äèø√ÿD+‘√ #·÷ùdÔ sêeDT&ç~ $cÕ<ä
‹Hy˚ ê&TÉ ø±<Tä . ≈î£ øe£ ⁄\T ø=+‘e· T+~ #d˚ qæ ‘|· ü &TÉ >±<.˚∏ Cq’… T\T #|Ó Œæ q ø<£ \ä∏ T $+fÒ eTq≈î£ sêeDTì
Á|ü#ês¡+ Ç~.μμ n+≥÷ ‘·q ø£<∏äHêìï yÓTT<ä\T |≥ü ¢ Äsê<HäÛ êu≤Û e+, C≤* ø\£ >ø∑ £ e÷q<Tä .
ô|&‘É ê&TÉ . bÂeT #]· jT· (d+ü . |<ü àä #]· ‘)· nH˚ á
C…’q sêe÷j·TD+ sêdæq $eT\dü÷]øÏ yê©àøÏ

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 48

eT]ø=ìï Cq’… sêe÷jT· D≤˝À,¢ d‘” · ìC≤ìøÏ ‘=$Tà~ s¡‘êï\˝À n‘·ì eTTK Á|ü‹_+u≤\T
sêeDTì ≈£L‘·Ts¡T. Ä $wüj·T+ sêeDTìøÏ ‘=$Tà~ øì£ |+æ #&· +É ‘√ n‘&· TÉ <Xä e¯ TTKT&jÉ ÷· ´&TÉ .
‘*Ó jT· <Tä . ≈L£ ‘T· ]ô|’ yê´y÷Ó V≤ü + ø*£ –q+<Tä e˝¢Ò Ç+<Tä ˝À yêqsT¡ \T ≈L£ &Ü ìC≤ìøÏ ø√‘T· \T ø±sT¡ .
n‘q· T |‘ü q· + #+Ó <&ä +É nqï n+X+¯ >T∑ ]+∫ e#Ã˚ yêsT¡ $<ë´<säÛ T¡ \H˚ C≤‹ yêsT¡ . sêeDTìøÏ ‘ê‘\·
$u≤Û >+∑ ˝À #]· Ã<ë+› . <ë«sê ã+<TäÛ e⁄\T ≈L£ &ÜqT. yê] |‘ü êø+£ ô|’ ø√‹
u§eTà ñ+≥T+~ ø±ã{ºÏ yê]ì yêqsT¡ \ì nHêïsì¡
eTs√ Cq’… ø<£ ä∏ Á|øü ±s+¡ yêdTü <e˚ , Á|‹ü yêdTü <e˚ $esD¡ ñ+≥T+~.
nqï Hêj·Tø£, Á|ü‹Hêj·T≈£î\T Á|ü‹ j·TT>∑+˝À
»ìà+∫ XÁ¯ ‘T· e⁄˝’… ˇø]£ ‘√ ˇøs£ T¡ b˛{≤&¢ TÉ ‘T· +{≤sT¡ . eTÚœø£ ø<£ Hä∏ ê\T
\ø£åàDT&ÉT, sêeDT\~ á »+≥\ mì$T<√
ne‘ês¡+. Á|ü‹j·TT>∑+˝À mH√ï ø£wüºdüTU≤\qT C≤q|<ü Tä ˝À¢ Á|#ü ês+¡ ˝À ñqï ø<£ \ä∏ T n+‘ê
u$ÑÛ +∫q ‘s· T¡ yê‘· ˇø]£ H=øs£ T¡ m<Tä sT¡ |&ü ç jT· T<+∆ä ˇø£#√≥ ø±≈£î+&Ü eTTø£ÿ\T, eTTø£ÿ\T>± $ì
kÕ–kÕsÔ T¡ . Á|rü kÕØ yêdTü <e˚ ⁄&TÉ Á|‹ü yêdTü <e˚ ⁄ìô|’ |kæ ÕsÔ TT. ñ<ëV≤ü sD¡ ≈î£ øq£ ï&É u≤Û w˝ü À Á|#ü ês+¡ ˝À
$»jT· + kÕ~kÛ Õ&Ô TÉ . á ø<£ ˝ä∏ À sêeDT&TÉ ∫es≈¡ î£ ñqï Åd\Ô” bÕ≥\˝À d‘” · |⁄ü ≥Tøº ,£ ô|[,¢ n–ï|Øü ø,å£
\ø£åàDT&˚ yêdüT<˚e⁄&Éì Á>∑Væ≤kÕÔ&ÉT. dü+~Û Ä$&É eqyêdü+, \e≈£îX¯ó\ |ü⁄≥Tºø£, yê] ‘·+Á&ç
Á|jü T· ‘êï\T $|\üò yTÓ qÆ |<æ |ä ü »]–q eTV‰ü jT· T<+∆ä ˝À sêeTTì‘√ jT· T<+∆ä yTÓ T<˝ä q’… $ $&$ç &ç bÕ≥\T>±
z&çb˛‘·÷, ‘·T~ Á|üj·T‘·ï+>± ‘·q n‘·´+‘· X¯øÏÔ $ì|kæ ÕsÔ TT. nsTT‘,˚ ‘+· ã÷] <ëdjü T· ´\T bÕ&˚
e+‘y· TÓ qÆ #Á· ø±ìï e<Tä \T‘ê&TÉ . nsTT‘,˚ Ä #Á· ø+£ sêe÷j·TD>±<∏ä˝À yÓTT‘·Ô+ sêe÷j·TD ø£<∏ä ø£ì
\øàå£ DTì s÷¡ |+ü ˝À ñqï yêdTü <e˚ ⁄ì d+ü V≤ü ]+#ø· £ |dæ Tü +Ô ~. á ø+Ï ~ #s· á ≈î£ nedsü y¡ TÓ qÆ Ä<ëÛ sê\T
n‘·&ç #˚‹˝À ˇ~–b˛‘·T+~. n‘·&ÉT ‹]– Ä Á>V∑ ≤æ +#&· +É ˝À sêyT˚ >ö&,É sê»XK‚ s,¡ ãdeü jT· ´\T
#·Áø±ìï e<ä\&É+‘√ n~ sêeDTì ‘·\ K+&ç+
#&· +É ‘√ ‘q· Á|jæ T· yTÓ qÆ #Á· ø+£ e˝¢Ò ‘q· T eTsD¡ kÏ Õ&Ô TÉ . 49 |òæÁãe] 2019 ‘êHê|üÁ‹ø£

á ø£<∏ä˝À Væ≤+<ä÷ sêe÷j·TD≤˝À¢ ˝≤>±
sêeTT&ÉT sêeDTì dü+Vü≤]+#·&ÉT. sêeTT&ÉT dæ~∆
bı+~q eTV‰ü Cq’… j÷Ó –, $sê–. JeV≤æ +dü #j˚ T· &TÉ .
á ø<£ ˝ä∏ À ∫es≈¡ î£ , sêeTT&TÉ ø¬ e’ ˝≤´ìï n+<Tä ≈î£ +fÒ
\øàå£ DT&TÉ JeV≤æ +dü #d˚ qæ +<Tä ≈î£ qsø¡ ±ìøÏ yfiÓ ≤&Ô TÉ .

Ç~ ø±ø,£ bÂeT #]· jT· ˝À Cq’… T\ |⁄ü D´øπ Áå ‘ê\
>T∑ ]+∫, Cq’… >T∑ sT¡ e⁄\ >T∑ ]+∫, Cq’… d+ü ã+<yäÛ TÓ qÆ
>±<\äÛ >T∑ ]+∫ |≥æ øº <£ \ä∏ T, ñbÕU≤´Hê\T øì£ |kæ ÕsÔ TT.
nsTT‘,˚ Cq’… T\T ùV≤‘T· yê<Tä \T>± ‘e· TqT ∫Árø£
]+#·T≈£î+{≤s¡T ø±ã{Ϻ, eTVæ≤eT\T, j·T»„j·÷>±
<Tä \T, sø¡ ‘Ô£ s· Œ¡ D≤\T yTÓ T<˝ä q’… n+XÊ\qT møÿ£ &Ü
Á|kü Õ$Ô +#s· T¡ . sêeDTì |~ü ‘\· \ >T∑ ]+∫ ≈L£ &Ü z
∫Á‘y· TÓ qÆ ø<£ ä∏ ñ+~. sêeDT&TÉ |⁄ü {qºÏ |ü &TÉ n‘ì·
‘·*¢ n‘·ìøÏ ‘=$Tà~ s¡‘êï\e÷\ y˚düTÔ+~. Ä

#d˚ qæ |]ü XÀ<qäÛ \≈î£ Hq˚ T ãTTD|&ü ç ñHêïqT. HH˚ {Ó ≤¢ u]ÑÛ +#~˚ •e⁄&Ü!
n+≥sêì ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~qyês¡T bÕ&˚ á nsTT<√Hê&TÉ nsTT<Tä H\Ó ˝≤jTÓ
z <e˚ ⁄&Ü, m+<Tä ø° øw£ +ºü •e⁄&Ü!
sêe÷jT· D >±<ä∏ sêeDTì (MsT¡ se¡ ⁄fi¯ n+{≤sT¡ ) ‘êfi˝¯ qÒ Ts√, ‘êfi˝¯ qÒ Ts√ •e⁄&Ü,
>∑T]+∫, n‘·ì sêDÏ eT+&√<ä] >∑T]+∫q Á|ükÕÔ HH˚ {Ó ≤¢ ã‹øπ ~ •e⁄&Ü!
eq‘√ ÁbÕs+¡ ueÑÛ TÚ‘T· +~. M]øÏ d+ü ‘êq+ ˝øÒ £ u≤<äÛ Äs√Hê&TÉ Äs√H˝Ó ≤jTÓ , ‘©· ¢
|ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. dü+‘êq+ ø√dü+ s¡e⁄fi¯ó&ÉT @&√Hê&TÉ @&TÉ H\Ó ˝≤jTÓ
n&$É øÏ y[Ó ¢ ‘|· dü Tü ‡ #d˚ ÷ü ,Ô sø¡ ±\Ô T ø±sπ +‘e· s≈¡ L£ eTsT¡ Hê&e˚ #ÃÓ mì$T~ •e⁄&Ü!
H˚\MT<ä bıs¡T¢‘·÷ ‘·qqT ‘êqT mH√ï s¡ø±\T>± se¡ fió¯ ìø|Ï ü &TÉ ‘=$Tà~ H\Ó \T
u≤<\äÛ ≈î£ >T∑ ] #d˚ Tü ≈î£ +{≤&TÉ . n|ü &TÉ •e⁄&TÉ CÀ– ì+&TÉ >s∑ “¡ e¤ TT ì+&TÉ >∑ ô|]–
s÷¡ |+ü ˝À Á|‘ü ´· øeå£ TÚ‘ê&TÉ . n‘&· TÉ se¡ fió¯ ìøÏ ˇø£ |+ü &+É {Ï bÕ|ü |⁄ü fqº… T
e÷$T&ç |ü+&ÉT Ç∫à <ëìï uÛ≤s¡´‘√ m˝≤ |ü+#·T eTT≈î£ ÿqT+&ç }&ç |&ü ~¶É
≈î£ +{≤eì n&TÉ >T∑ ‘ê&TÉ . e÷$T&ç >T∑ E® u≤Û s´¡ ø∫Ï Ã ‘T· $Tà‘˚ |⁄ü {qºÏ d‘” e· Tà
Hq˚ T f+… ø£ ‹+{≤qT nHêï&TÉ se¡ fió¯ &TÉ . nqTe÷ øq£ ï&uÉ ≤Û w˝ü À ªd‘” êμ n+fÒ ª‘T· $TàHê&TÉ μ nì
q+‘√ CÀ– n+{≤&TÉ , ªªqTe⁄« Hê≈î£ #ùÓ |Œ<=ø{£ .Ï ˙ ns+ú¡ . ‘T· eTTà qT+&ç |⁄ü {+ºÏ ~ ø±ã{ºÏ Ä bÕ|≈ü î£ d‘” ê
eTqdTü ˝À ñqï<=ø{£ .Ï qTe⁄« Hê≈î£ nã<+∆ä #_Ó ‘˚ nì ù|sT¡ ô|{≤&º ≥É . Ç~ øq£ ï&É u≤Û w˝ü À C≤q|<ü Tä \T
<ëì |\üò + qTy«˚ ‹qe\dæ edTü +Ô ~,μμ n+{≤&TÉ . d‘” ê Xu¯ ≤ì› øÏ Ç∫Ãq C≤q|<ü eä ⁄´‘Œ· ‹Ô (folk-etymol-
ogy). (dü+düÿè‘·+˝À ≈£L&Ü Ç≥Te+{Ï ø£<∏ä˝Ò
s¡efi¯óì ø£\˝À ˇø£ Á|ü|ü+#·+, j·T<∏ës¡ú+>± øì£ |kæ ÕsÔ TT: d‘” · n+fÒ d+ü dÿü è‘+· ˝À Hê>{∑ Ï #ê\T
eTs√ Á|ü|ü+#·+ n+{≤&ÉT ø£$ Çø£ÿ&É. e÷$T&ç nì ˇø£ ns¡ú+. uÛÑ÷$Tì <äTqTï‘·T+&É>± Hê>∑{Ï
|+ü &TÉ ‘√ bÕ≥T, |Pü C≤kÕe÷Á–‘√ e∫Ãq se¡ fió¯ ì #ê\T˝À <=]ø+Ï ~ ø±ã{ºÏ d‘” · nì ù|sT¡ ô|{≤sº ì¡
#·÷dæ eT+&√<ä] dü+‘√wü|ü&ÉT‘·T+~. •e⁄ìøÏ d+ü dÿü è‘· u≤Û w˝ü À øì£ |+æ #˚ ˝Àøì£ sT¡ ø)ÔÏ . se¡ fió¯ &TÉ
|üP»\T, ÁbÕs¡úq\ ‘·s¡Tyê‘· e÷$T&ç|ü+&ÉT ‹H˚ CÀ´‹wüß´\ e<ä›≈£î yÓ[¢ CÀ–øÏ∫Ãq e÷≥ ‘·|æŒq
deü TjT· +˝À se¡ fió¯ ìøÏ <Tä sT¡ “~∆ |⁄ü {ºÏ >T∑ E® yTÓ T‘+Ô· $wüj·÷ìï yê]øÏ yÓ\¢&çkÕÔ&ÉT. yês¡T ñ|üÁ<äe+
‘H· ˚ ‹Hd˚ æ |øæ ÿ£ u≤Û s´¡ økÏ Õ&Ô TÉ . Ä$&É ‹ì bÕsπ dqæ eTT+∫b˛ø£ eTT+<˚ ÄyTÓ qT møÿ£ &H’Ó ê e~*yj˚ T· eTì
‘s· T¡ yê‘· n~ ô|s{¡ À¢ ô|<›ä e÷$T&#ç ≥Ó sº TT ô|sT¡ >T∑ d\ü V‰ü ÇkÕsÔ T¡ . se¡ fió¯ &TÉ Ä bÕbÕsTTì eÅkÕuÔ sÑÛ D¡ ≤
‘T· +~. Ç+‘˝· À u≤Û s´¡ ≈î£ ã<Tä \T>± se¡ fió¯ &˚ >s∑ “¡ +¤ \‘√ n\+ø£]+∫ ˇø£ ô|f…º˝À ñ+∫ »q≈£îì
<Ûä]kÕÔ&ÉT. Ä >∑s¡“¤+ ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ HÓ\s√»\+‘· u÷ÑÛ $T˝À e~*yk˚ Õ&Ô TÉ .
ô|<<›ä Í‘T· +~: á s¡ø£+>± d”‘· »qà eè‘êÔ+‘·+ #Ó|æŒq
‘s· T¡ yê‘,˚ á ø$£ sêeT\øàå£ DT\ |⁄ü ≥Tøº ,£ u≤\´+
ˇøÿ£ s√E˝À ˇøÿ£ H˝Ó ≤jT˚ , •e⁄&Ü, >∑T]+∫ ≈£î¢|üÔ+>± $e]kÕÔ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· d”‘ê
s¬ +&eÉ Hê&˚ s¬ +&TÉ H\Ó ˝≤jT˚ dü«j·T+es¡+, nø£ÿ&É s¡efi¯ó&ÉT •e<ÛäqTdüT‡ m‘·Ô
y$˚ fi¢‚ yTÓ T<˝ä ≤jTÓ , •e⁄&Ü! uÀsTT u+ÑÛ >b∑ Õ≥T |&ü &É +É , sêeTT&TÉ e∫à ne©\>±
ysπ˚ eT>y∑ êfi≈¢¯ î£ <ÛäqTdüT‡ $]∫ d”‘·qT ô|fi≤¢&É≥+ $es¡+>±
Hê y÷Ó yTÓ {≤¢ p|+æ #~˚ •e⁄&Ü! ñ+≥T+~. Ä |<æ |ä ü se¡ fió¯ &TÉ d‘” q· T m‘T· ≈Ô î£ b˛e&+É ,
eT÷&√Hê&TÉ eT÷&√ H˝Ó ≤jTÓ
Hê y÷Ó yTÓ {≤¢ p|+æ #~˚ •e⁄&Ü!
Hê˝ÀHZ ê&TÉ Hê˝ÀZ H˝Ó ≤jTÓ

‘êHê|üÁ‹ø£ |òæÁãe] 2019 50


Click to View FlipBook Version