The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phaewsril, 2021-03-23 22:56:28

แม่แบบ

แม่แบบ

บทท่ี 4 : โปรแกรม Photoshop CS6

หน่วยท่ี 2 โปรแกรม Photoshop
ประกอบด้วยแผนการสอนทงั้ 4 บท ดงั นี ้
บทท่ี 4 : แนะนาโปรแกรม Photoshop
CS6 เบือ้ งต้น (2 ชว่ั โมง)
บทท่ี 5 : สว่ นประกอบของ Photoshop
CS6 (2 ชว่ั โมง)
บทท่ี 6 : รู้จกั เคร่ืองมือ Toolbox และ
Palette (2 ชว่ั โมง)
บทท่ี 7 : การทางานกบั Layers (2
ชวั่ โมง)

ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียนกอ่ นเร่ิมเรียนในหน่วยที่ 2 จานวน 10
ข้อ

แล้วจงึ เริ่มศกึ ษาบทเรียนคะ่ ^_^

ปัจจบุ นั การสร้างภาพกราฟิกนบั วา่ เป็นสง่ิ หนง่ึ ท่ีสาคญั มาก เพราะ

ภาพกราฟิกจะถกู ใช้ในหลาย ๆ งานด้วยกนั เชน่ งานออกแบบสง่ิ พิมพ์

วารสาร นิตยสาร แผน่ พบั งานโฆษณาบนส่ือสงิ่ พมิ พ์ตา่ ง ๆ งานออกแบบ

บนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแตง่ รูปภาพของผ้ใู ช้โดยทวั่ ไป
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จดั วา่ เป็นโปรแกรม

สร้างสรรค์ภาพ และตกแตง่ ภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เพราะมีเคร่ืองมือท่ีพร้อมตอ่ การทางาน ทาให้นกั กราฟิกสว่ นใหญ่ตา่ งกใ็ ช้
Photoshop ในการตกแตง่ ภาพกราฟิก

1. เรียนรู้ความสามารถของโปรแกรม

Photoshop CS6
2. สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม
Adobe Photoshop ได้อย่าง
ถกู ต้อง
3. สามารถสร้างงานใหม่ เปิดไฟล์งาน และ
การจดั การไฟล์ตา่ งๆได้
4. มีความมงุ่ มน่ั ตงั้ ใจ และมีเจตคติที่ดใี น
การใช้โปรแกรม Photoshop สาหรับ
ออกแบบกราฟิ ก

4.1 ความสามารถของ Photoshop

CS6
4.2 การติดตงั้ Adobe Photoshop

CS6
4.3 การเข้าสโู่ ปรแกรม Adobe

Photoshop CS6
4.4 การสร้างงานใหม่
4.5 การเปิดไฟล์ภาพ
4.6 การย่อหรือขยายมมุ มองของภาพ
4.7 การปรับขนาดของภาพ
4.8 การปรับจานวนพกิ เซลของภาพ
4.9 การเพมิ่ พืน้ ท่ีของภาพ
4.10 การบนั ทกึ งานที่สร้าง

4.1 ความสามารถของโปรแกรม PHOTOSHOP CS6
ปัจจบุ นั การสร้างภาพกราฟิกนบั วา่ เป็นสงิ่ หนงึ่ ที่สาคญั มาก เพราะ

ภาพกราฟิกจะถกู ใช้ในหลาย ๆ งานด้วยกนั เช่น งานออกแบบสง่ิ พมิ พ์
วารสาร นิตยสาร แผ่นพบั งานโฆษณาบนสอื่ สง่ิ พิมพ์ตา่ ง ๆ งานออกแบบบน
เว็บไซต์ ตลอดจนการตกแตง่ รูปภาพของผ้ใู ช้โดยทว่ั ไป

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จดั วา่ เป็นโปรแกรม
สร้างสรรค์ภาพ และตกแตง่ ภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะมีเคร่ืองมือท่ีพร้อมตอ่ การทางาน ทาให้นกั กราฟิกสว่ นใหญ่ตา่ งก็ใช้
Photoshop ในการตกแตง่ ภาพกราฟิก

ความสามารถพนื ้ ฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ
• ตกแตง่ หรือแก้ไขรูปภาพ
• ตดั ตอ่ ภาพบางสว่ น หรือที่เรียกวา่ crop ภาพ
• เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสหี นงึ่ เป็นอีกสีหนง่ึ ได้
• สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใสร่ ูปภาพ สีเ่ หล่ียม วงกลม

หรือสร้างภาพได้อย่างอสิ ระ
• มีการแบง่ ชนั้ ของภาพเป็น Layer สามารถเคลือ่ นย้ายภาพได้

เป็นอสิ ระตอ่ กนั
• การทา cloning ภาพ หรือการทาภาพซา้ ในรูปภาพเดียวกนั
• เพมิ่ เติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้
• Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสาเร็จรูปในการ

สร้างภาพได้และอ่ืนๆ อีกมากมาย

4.2 การติดตงั้ ADOBE PHOTOSHOP CS6
การสร้างภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ควร
คานงึ ถึงทรัพยากรของเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ด้วย เพ่ือให้การสร้างงานกราฟิก
เป็นไปด้วยความสะดวก แต่ถ้าสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ตา่ จะทาให้ไมไ่ ด้
คณุ ภาพเทา่ ท่ีควร ดงั นนั้ สเปคเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ท่ีเหมาะสมกบั โปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 ควรเป็นดงั นี ้

• ความเร็วของซพี ียู (CPU) ขนั้ ตา่ 1.8GHz หรือมากกว่า
• ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows XP Service
Pack 2 (แนะนาให้ใช้ Service Pack 3) หรือ Windows Vista
หรือ Windows 7 และ Windows 8
• หนว่ ยความจา (Ram) 1 GB
• พืน้ ที่วา่ งในฮาร์ดดิสก์ 1 GB สาหรับตดิ ตงั้ โปรแกรม และควรมี
พืน้ ท่ีวา่ งสาหรับการทางานอีกอย่างน้อย 1 GB
• ความละเอียดของจอภาพขนั้ ต่า 1,024x768 (แนะนาให้ใช้ท่ี
1,280x800) พร้อมการ์ดจอ 16-bit (Video Card) หากใช้
Photoshop Extended และใช้งานภาพ 3D ควรมีคณุ สมบตั ขิ อง
CPU-accelerated ท่ีทางานร่วมกบั Shader Model 3.0 และใช้
งานกบั OpenGL 2.0
• ไดรว์ DVD-ROM สาหรับใส่ DVD ตดิ ตงั้ โปรแกรม
• โปรแกรม QuickTime 7.2 ขนึ ้ ไป สาหรับการทางานกบั
มลั ติมีเดีย เช่น วิดโี อ
• การเช่ือมตอ่ อนิ เทอร์เน็ต ถ้าจาเป็นต้องเข้าไปใช้บริการออนไลน์
เช่น Help หรือดาวน์โหลดปลก๊ั อนิ เป็นต้น

การติดตงั้ โปรแกรม Photoshop CS6 เร่ิมจากเข้าไปยงั โฟลเดอร์ของ
Photoshop ตามภาพด้านลา่ ง ดบั เบิล้ คลกิ ท่ีไฟล์ Set-up ดงั รูป

เข้าสกู่ ระบวนการเริ่มต้นสาหรับการติดตงั้ Photoshop CS6 ดงั รูป
เม่ือปรากฏหน้าตา่ งตามรูปด้านลา่ งคลกิ ป่ มุ Try

คลิกป่มุ Accept ดงั รูป
คลิกป่มุ Sign in ดงั รูป

กรอก Adobe ID ท่เี ราได้ทาการสมคั รตงั้ แตต่ อน Download File เม่อื เสร็จเรียบร้อยแล้วคลกิ ป่มุ
Sign in ดงั รูป

คลิกป่มุ Install ดงั รูป

รอจนกว่าจะทาการติดตงั้ เสร็จ
ปรากฏหน้าตา่ ง Installation Complete เป็นอนั เสร็จเรียบร้อย

4.3 การเข้าสโู่ ปรแกรม PHOTOSHOP CS6

หลงั จากทมี่ ีการตดิ ตงั้ ตวั โปรแกรมแล้ว เริ่มเข้าสโู่ ปรแกรมโดยเร่ิมต้นจาก
(1)ไปท่ี ป่มุ start -> (2)All program -> (3)โฟลเดอร์ Adobe master
collection cs6 -> (4)Adobe Photoshop CS 6 ดงั รูป

หมายเหตุ การเข้าสโู่ ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 อาจมีข้อแตกตา่ งกนั บ้าง ขอึ ้ ยกู่ บั
ระบบปฏิบตั กิ าร และรุ่นของ Adobe Photoshop CS6 ที่ตดิ ตงั้ ในเคร่ืองนนั้ ๆ

ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Photoshop นนั้ ควรมีการกาหนดขนาดของพืน้ ท่ีการทางานให้
เหมาะสมกบั งาน การเตรียมหาภาพจากแหลง่ ตา่ งๆ เพ่ือนามาใช้งานตามจดุ มงุ่ หมายของเรา สามารถเปิดไฟล์
จากแหลง่ ภาพตา่ งๆ รวมทงั้ การปรับยอ่ ขยายมมุ มองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถ
บนั ทกึ งานที่สร้างไว้ได้อยา่ งถกู วธิ ี

4.4 การสร้างงานใหม่

ในกรณีทต่ี ้องการสร้างรูปภาพขนึ ้ ใหมเ่ อง เช่น การใช้เคร่ืองมือวาดภาพแบบตา่ ง ๆ ใน Adobe
Photoshop CS5 จะให้กาหนดขนาดของพืน้ ทใี นการสร้างงาน ซง่ึ ขนึ ้ อยกู่ บั ความต้องการของผ้ใู ช้ เรา
สามารถสร้างงานใหมแ่ ละกาหนดขนาด Working Area ได้โดยให้ปฏบิ ตั ิดงั นี ้
1. คลิกเมนู File > New จะปรากฏวินโดว์ New ขนึ ้ มา

2. จากรูปมีการกาหนดคา่ ตา่ งๆมากมาย ดงั รูป

• ช่อง Name คือการกาหนดช่ือของชิน้ งาน
• ช่อง Preset คือ ชนิดของงานตา่ งๆ ท่ีกาหนดไว้ให้แล้ว มีให้เลือกมากมาย เชน่ Web ,

Photo ,U.S.paper , international paper
• ชอ่ ง size จะสมั พนั ธ์กบั ชอ่ ง Preset คอื ขนาดของงานแตล่ ะชนิด เช่น คา่ Preset เป็น

International paper ช่อง Size ก็จะมตี วั เลอื ก คอื A4 , A3 , A2 ,A1 และอื่นๆ
• ช่อง width คือขนาดความกว้างของชิน้ งาน หากต้องการกาหนดเอง มีหน่วนให้เลอื ก 7 ชนิด
• ชอ่ ง Hight คอื ขนาดความสงู ของชิน้ งาน
• ชอ่ ง Resolution คอื ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelตอ่ นิว้ และ Pixel ตอ่

เซนตเิ มตร
• ช่อง Color mode คอื ชนิดของพืน้ ท่ีสีในการทางาน มีให้เลือกหลากหลาย เช่น RGB ,

CMYK และมีคา่ ความละเอียดให้เลือกเป็น bit

• ช่อง Background Contents คือเลอื กชนิดของ พืน้ หลงั งาน มี 3 แบบ คอื แบบขาว แบบสี และ
แบบโปร่งใส

เมื่อทาการกาหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลปิ ป่มุ OK เพอื่ ทาการเปิดพืน้ ท่กี ารทางานดงั
ตวั อย่างภาพ เปิดพืน้ ท่ีงานขนาด A4 พืน้ หลงั สขี าว ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกป่มุ Cancel

4.5 การเปิดไฟล์ภาพ

1. คลิกเมนู File > Open จะปรากฏวนิ โดว์ Open ขนึ ้ มา

2. เลือก Drive หรือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพไว้
3. คลิกเลอื กไฟล์รูปภาพ
4. คลกิ ป่มุ Open เพ่อื เปิดไฟล์ภาพ

4.6 การย่อหรือขยายมมุ มองของภาพ

เราสามารถยอ่ หรือขยายมมุ มองของภาพ โดยยอ่ ให้เลก็ ลงหรือขยายให้ใหญ่ขนึ ้ ได้ตามความจาเป็นใน
ขณะที่ทางาน เพ่อื ความสะดวกในการแตง่ รายละเอยี ด จากนนั้ จงึ ยอ่ มมุ มองเพื่อดภู าพรวม ของผลลพั ธ์
คลิกเลือกเคร่ืองมือ Zoom ในแถบเคร่ืองมือ

2. คลิกเมาส์ ไปวางบริเวณทตี่ ้องการซูมภาพ

3. ภาพบริเวณที่ต้องการขยายจะถกู ซมู ทาให้ภาพขยายใหญ่ขนึ ้

4. ถ้าต้องการย่อภาพลง ให้กดคยี ์ Alt ท่คี ีย์บอร์ดค้างไว้ เมาส์จะเปล่ียนเป็นรูป
5. ภาพบริเวณท่ีต้องการจะถกู ซมู ยอ่ เข้าทาให้ภาพเลก็ ลง

4.7 การปรับขนาดของภาพ

รูปภาพที่มีอยแู่ ล้วและนามาใช้ใน Photoshop สง่ิ แรกท่ีต้องจดั กระทาคอื
ต้องปรับขนาด ภาพให้เหมาะสมกบั การทางาน เชน่ การลดขนาดภาพเพื่อไปแสดงบน
เว็บเพจ การปรับขนาดภาพแบง่ ได้เป็น 2 แบบคือ

• การปรับ Document Size และ Resolution โดยจานวนพิกเซล
คงเดิม

• การปรับโดยเพ่ิมหรือลดจานวนพิกเซลของภาพ

การปรับ Document Size และ Resolution

การปรับวธิ ีนีจ้ ะมีผลให้คา่ Document Size และ Resolution ภาพ
เปล่ยี นแปลง แต่ จานวนและคณุ สมบตั ขิ องพกิ เซลทงั้ หมดคงเดิม เม่ือดบู นหน้าจอภาพ
จงึ เหมือนเดมิ ทกุ อย่าง แตเ่ วลาพมิ พ์ภาพจะมีขนาดและคณุ ภาพท่ีเปล่ียนไป

1. เลอื กคาสงั่ Image > Image Size

2. ให้คลกิ เลอื กเคร่ืองหมายถกู หน้า Resample Image ออก

3. กาหนดความละเอยี ดของภาพในชอ่ ง Resolution ซง่ึ มีคา่ เป็นจานวนพกิ เซล
ตอ่ นิว้ ภาพท่ีมีความ คมชดั มากท่ีสดุ จะมีจานวนพิกเซลสงู สดุ ซงึ่ จะมีผลทาให้ขนาดของภาพ
เลก็ ลงด้วย สว่ นภาพท่ีมีความคมชดั น้อยท่ีสดุ จะมีจานวนพิกเซลตอ่ นิว้ น้อยที่สดุ และจานวน
ภาพจะมีขนาดใหญ่

4. คลกิ ป่ มุ OK.8 การปรับจานวนพิกเซลของภาพ

การปรับวธิ ีนีม้ ีผลให้จานวนพกิ เซลของภาพเปลี่ยนแปลง โดยอาจเพ่มิ ขนึ ้ หรือลดลงได้ลกั ษณะ
เช่นนีเ้รียกวา่ การรีแซมเปิล (Resample) การลดขนาด (Downsample) โปรแกรมจะยบุ
รวมหลาย ๆ พกิ เซลเข้าด้วยกนั กลายเป็นพกิ เซลใหมค่ ณุ ภาพของภาพจะไมค่ อ่ ยเปลย่ี นแปลงการ
เพมิ่ ขนาด (Upsample) โปรแกรมจะสร้างพกิ เซลเพิ่มขนึ ้ จากเดมิ ท่ีมีอยแู่ ล้ว ซงึ่ คา่ สขี องพิกเซล
จะคานวณมาจากพกิ เซลข้างเคยี ง ผลการปรับจะได้ภาพท่ีมีคณุ ภาพลดลง เพราะฉะนนั้ ทงั้ การเพิ่ม
และลดขนาด โปรแกรมจะคานวณเพื่อสร้างพกิ เซลใหมจ่ ากพกิ เซลเดมิ ของภาพเรียกวา่
Interpolation
1. เลือกคาสง่ั Image > Image Size

2. เลือกหน้าชอ่ ง Resample Image
3. เลอื กให้โปรแกรมคานวณเพ่ือสร้างพิกเซลใหม่ โดยกาหนดให้คา่ Resolution เป็น

72 พิกเซลตอ่ นิว้
4. ใน Pixel Dimensions ให้เลือกหน่วยเป็นพิกเซลและกาหนดขนาดความกว้างและ

ความสงู ของภาพ
5. คลกิ ป่ มุ OK

4.9 การเพมิ่ พืน้ ท่ีของภาพ

กรณีที่เราต้องการปรับแตง่ ภาพ เชน่ เพมิ่ ข้อความหรือรูปภาพอื่นเข้า
ไปในภาพเดมิ ซงึ่ พืน้ ที่ของภาพมีไมเ่ พียงพอ เราสามารถเพม่ิ ขนาดพืน้ ท่ี
ของรูปภาพได้โดย

1. เลือกคาสงั่ Image > Canvas Size

2. กาหนดขนาด Width และ Height ตามต้องการ
3. กาหนดขนาดใหมข่ องภาพ หรือขนาดที่ต้องการเพิม่ หรือลด
• ถ้าไมเ่ ลอื ก Relative ให้กาหนดขนาดภาพใหม่
• ถ้าเลือก Relative ให้กาหนดขนาดท่ีต้องการเพ่มิ หรือลดจากเดมิ
4. กาหนดทิศทางการขยายพืน้ ที่จากจดุ ใด ๆ โดยใช้ชอ่ งสเี ทาเป็นหลกั
5. คลกิ OK

4.10 การบนั ทกึ งานท่ีสร้าง

เมื่อปรับรูปภาพเป็นที่พอใจแล้ว สามารถบนั ทกึ งานไว้เพ่ือนามาใช้
ในการแก้ไขครัง้ ตอ่ ไปได้โดยการบนั ทกึ ไฟล์ลงในเคร่ืองเพ่ือใช้งานใน
โอกาสตอ่ ไป

1. คลกิ คาสงั่ File > Save As

2. เลือก Drive ท่ีเราต้องการจดั เก็บ
3. พมิ พ์ช่ือไฟล์ที่ต้องการจดั เก็บ

4. คลกิ เลือกชนิดของไฟล์ (เลอื ก JPG สาหรับบนั ทกึ ภาพนิ่งทว่ั ไป ใช้อพั โหลดขนึ ้ เว็บ
ได้ , นามสกลุ .psd สาหรับไฟล์ photoshop ท่ีนาไปแก้ไขภายหลงั ได้)

5. คลกิ Save
6. ระบคุ ณุ ภาพความคมชดั ของงาน (คา่ ย่งิ มากคณุ ภาพกย็ ่ิงสงู )
7. คลกิ OK


Click to View FlipBook Version
Previous Book
12 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa
Next Book
2021年MCO六年级设计与工艺全年教学计划