The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ยุคที่ 2 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paponseisp, 2019-12-03 23:14:27

ยุคของคอมพิวเตอร์ #ยุคที่2

ยุคที่ 2 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506)

ยคุ ของ
คอมพิวเตอร์

2ยุคที

คอมพิวเตอรย์ ุค
ทรานซิสเตอร์ยุ ค ที 2 ยุคของ
คอมพิวเตอร์

ก า ร พั ฒ น า ที สํ า คั ญ ที สุ ด ที แ บ่ ง แ ย ก ยุ ค นี อ อ ก จ า ก ยุ ค แ ร ก คื อ ก า ร แ ท น ที ห ล อ ด
สู ญ ญ า ก า ศ ด้ ว ย ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร์ ( T R A N S I S T O R )   ห น่ ว ย ค ว า ม จํ า พื น ฐ า น ก็ ไ ด้ มี
ก า ร พั ฒ น า ม า เ ป น   M A G N E T I C C O R E   ร ว ม ทั ง มี ก า ร ใ ช้   M A G N E T I C D I S K   ซึ ง
เ ป น ห น่ ว ย บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สํ า ร อ ง ที มี ค ว า ม เ ร็ว สู ง ขึ น น อ ก จ า ก นี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ที
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ไ ด้ ถู ก ร ว บ ร ว ม เ ข้ า ไ ว้ ใ น แ ผ่ น ว ง จ ร พิ ม พ์ ล า ย   ( P R I N T E D
C I R C U I T B O A R D S )   ซึ ง ง่ า ย ต่ อ ก า ร เ ป ลี ย น แ ล ะ มี ก า ร ส ร้า ง โ ป ร แ ก ร ม วิ เ ค ร า ะ ห์
เ พื อ ห า ส่ ว น ผิ ด พ ล า ด ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ว

ยุที 2 
คอมพิวเตอรย์ ุค
ทรานซิสเตอร์

ภาษาโปรแกรมระดับสูง
เช่น FORTRAN และ COBOL ได้ถูก
ใช้ในโปรแกรม สําหรับยุคนี
 โปรแกรมเมอร์สามารถใช้งานภาษา
เหล่านีได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ใน
ยุคที  1  เนืองจากมีไวยากรณ์ที
คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ อย่างไรก็
ดี เนืองจากคอมพิวเตอร์สามารถทํา
งานได้แต่เฉพาะกับภาษาเครือง ทําให้
ต้องใช้โปรแกรมตัวอืน คือ
 compiler และ interpreter ในการ
แปลงภาษาระดับสูงให้เปนภาษา
เครือง

ในยุ คที 2 เริมมีการติดต่อสือสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ 2 เครืองทีอยู่ห่างกันโดยผ่านสายโทรศั พท์
ถึงแม้ว่าจะติดสือสารกันได้ช้ามากก็ตาม ปญหาในยุ คนีคือ
อุ ปกรณ์รับข้อมู ล

ยุคที 2 
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์

(พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506)

อุปกรณ์แสดงผลทํางานได้ช้ามาก ทําให้
คอมพิวเตอรต์ ้องรอการรบั ข้อมูลหรอื
การแสดงผลบ่อย ๆ ซึง   Dr.Daniel
Slotnick ได้ทําการพัฒนาเพิมเติม โดย
ใช้หลักการของการประมวลผลแบบ
ขนาน  นอกจากนันยังมีกลุ่มคณาจารย์
และนักเรยี นจาก Massachusetts
Instiute of  Technoligy พัฒนาระบบ
มัลติโปรแกรมมิง
(multiprogramming) ซึงเปนการ
จัดสรรให้คอมพิวเตอรท์ ํางานหลาย
โปรแกรมพรอ้ ม ๆ กันได้ ทําให้ไม่ต้อง
เสียเวลารอหน่วยรบั ข้อมูลและหน่วย
แสดงผลอีกต่อไป

ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ยุคที 2

1.ใช้อุ ปกรณ์ ทรานซิสเตอร์
(TRANSISTOR)

ซงึ สรา้ งจากสารกึงตัวนาํ (Semi-Conductor) เปนอุปกรณ์
หลัก แทนหลอดสญุ ญากาศ เนอื งจากทรานซสิ เตอรเ์ พยี งตัว
เดยี ว มปี ระสทิ ธภิ าพในการทํางานเทียบเท่าหลอดสญุ ญากาศได้
นบั รอ้ ยหลอด ทําใหเ้ ครอื งคอมพวิ เตอรใ์ นยุคนมี ขี นาดเล็ก ใช้
พลังงานไฟฟานอ้ ย ความรอ้ นตํา ทํางานเรว็ และไดร้ บั ความนา่
เชอื ถือมากยงิ ขนึ

ยุคที 1
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์
(พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ.2506)

ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ยุคที 2

2.เก็บข้อมูลได้ โดยใช้ส่วน
ความจาํ วงแหวนแม่เหล็ก
(MAGNETIC CORE)

ยุคที 1
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์
(พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ.2506)

ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ยุคที 2

3.มีความเร็วในการประมวล
ผลในหนึงคําสัง ประมาณ
ห นึ ง ใ น พั น ข อ ง วิ น า ที
(MILLISECOND : MS)

ยุคที 1
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์
(พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ.2506)

ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ยุคที 2

4 . สั ง ง า น ไ ด้ ส ะ ด ว ก ม า ก ขึ น
เ นื อ ง จ า ก ทํา ง า น ด้ ว ย ภ า ษ า
สั ญ ลั ก ษ ณ์
(ASSEMBLYLANGUAGE)

ยุคที 1
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์
(พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ.2506)

ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ยุคที 2

5 . เ ริ ม พั ฒ น า ภ า ษ า ร ะ ดั บ สู ง
(HIGH LEVEL
LANGUAGE) ขึนใช้งานใน
ยุ ค นี

ยุคที 1
คอมพิวเตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์
(พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ.2506)

ยุ ค ข อ ง
คอม

พิวเตอร์

ยุ ค ที   2   ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ยุ ค
ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร์

(พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506)

เรยี นรูแ้ ละ ไขขอ้ สงสยั เกียวกับพฒั นาการของคอมพวิ เตอร์


Click to View FlipBook Version