The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ยุคที่ 1 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ (พ.ศ. 2488 - พ.ศ.2501)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paponseisp, 2019-11-29 09:55:34

ยุคของคอมพิวเตอร์ #ยุคที่1

ยุคที่ 1 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ (พ.ศ. 2488 - พ.ศ.2501)

ยคุ ของ
คอมพิวเตอร์

2N0O21V89

TOHFECEOVMOPLUUTTEIORNยุ ค ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

แ บ่ ง อ อ ก เ ป น

ยุ ค ที 1 คอมพวิ เตอร์
ยุคหลอดสญู ญากาศ

ยุ ค ที 2 คอมพวิ เตอรย์ ุค
ทรานซสิ เตอร์

ยุ ค ที 3 คอมพวิ เตอรย์ ุควงจรรวม

ยุ ค ที 4 คอมพวิ เตอรย์ ุควแี อลเอสไอ

ยุ ค ที 5 คอมพวิ เตอรย์ ุคเครอื ขา่ ย

คอมพวิ เตอรย์ ุคแรก หรอื  คอมพวิ เตอรย์ ุคหลอด
สญู ญากาศ (พ.ศ. 2488-2501)

อยูร่ ะหวา่ งป พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เปนคอมพวิ เตอรท์ ีใชห้ ลอด
สญู ญากาศซงึ ใชก้ ําลังไฟฟาสงู จงึ มปี ญหาเรอื งความรอ้ นและไสห้ ลอด
ขาดบอ่ ย ถึงแมจ้ ะมรี ะบบระบายความรอ้ นทีดีมาก การสงั งานใชภ้ าษา
เครอื ง ซงึ เปนรหสั ตัวเลขทียุง่ ยากซบั ซอ้ น เครอื งคอมพวิ เตอรข์ องยุคนี
มขี นาดใหญ่โต เชน่ มารค์ วนั (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค
(UNIVAC)

มารค วัน ฮีนิแอค ยูนิแวค

ในป พ.ศ. 2486 วศิ วกรสองคน คือ จอหน์ มอชลี (John
Mouchly) และ เจ เพรสเปอร์ เอ็ดเคิรท์ (J.Presper Eckert)
ไดพ้ ฒั นาเครอื งคอมพวิ เตอร์ และจดั ไดว้ า่ เปนเครอื ง
คอมพวิ เตอรท์ ีใชง้ านทัวไปเครอื งแรกของโลก ชอื วา่ อินแิ อค
(Electronic Numerical Intergrator And Calculator :

ENIAC)            

ในป พ.ศ. 2488 จอหน์ วอน นอยแมน (John Von
Neumann) ไดเ้ สนอแนวคิดในการสรา้ งเครอื งคอมพวิ เตอรท์ ีมี
หนว่ ยความจาํ เพอื ใชเ้ ก็บขอ้ มูลและโปรแกรมการทํางานหรอื ชุด
คําสงั คอมพวิ เตอร์ คอมพวิ เตอรจ์ ะทํางานโดยเรยี กชุดคําสงั ที
เก็บไวใ้ นหนว่ ยความจาํ มาทํางาน หลักการนเี ปนหลักการทีใชม้ า
จนถึงปจจุบนั

คอมพวิ เตอร์
ยุคทรานซสิ เตอร์

คอมพวิ เตอรย์ ุคทีสอง อยูร่ ะหวา่ งป พ.ศ. 2502 ถึง
พ.ศ. 2506 เปนคอมพวิ เตอรท์ ีใชท้ รานซสิ เตอร์ โดยมแี กน
เฟอรไ์ รท์เปนหน่วยความจาํ มอี ุปกรณ์เก็บขอ้ มูลสาํ รองในรูป
ของสอื บนั ทึกแมเ่ หล็ก เชน่ จานแมเ่ หล็ก สว่ นทางด้าน
ซอฟต์แวรก์ ็มกี ารพฒั นาดีขนึ โดยสามารถเขยี นโปรแกรมด้วย
ภาษาระดับสงู ซงึ เปนภาษาทีเขยี นเปนประโยคทีคนสามารถ
เขา้ ใจได้ เชน่ ภาษาฟอรแ์ ทน ภาษาโคบอล

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ยุ ค ที ส อ ง คอมพิวเตอร์
ยุค
ทรานซิสเตอร์

นักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการเบลแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประดิษฐ์
ทรานซิสเตอร์สาํ เร็จ ซึงมีผลทําให้เกิดการเปลียนแปลงในการสร้าง
คอมพิวเตอร์ เพราะทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กใช้กระแสไฟฟาน้อย มีความ
คงทนและเชือถือได้สูง และราคาถูก ได้มีการผลิตคอมพิวเตอร์เรียกว่า
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

คอมพวิ เตอร์
ยุควงจรรวม
(พ.ศ.2508-
2512)

คอมพวิ เตอรย์ ุคทีสาม อยู่
ระหวา่ งป พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512
เปนคอมพวิ เตอรท์ ีใชว้ งจรรวม
(Integrated Circuit : IC) โดยวงจร
รวมแต่ละตัวจะมที รานซสิ เตอรบ์ รรจุ
อยูภ่ ายในมากมายทําใหเ้ ครอื ง
คอมพวิ เตอรจ์ ะออกแบบซบั ซอ้ น
มากขนึ และสามารถสรา้ งเปน
โปรแกรมยอ่ ย ๆ ในการกําหนดชุด
คําสงั ต่าง ๆ ทางดา้ นซอฟต์แวรก์ ็มี
ระบบควบคมุ ทีมคี วามสามารถสงู ทัง
ในรปู ระบบแบง่ เวลาการทํางานใหก้ ับ
งานหลาย ๆ อยา่ ง

คอมพวิ เตอร์
ยุควงจรรวม
(พ.ศ.2508-
2512)

ประมาณป พ.ศ. 2508 ได้
มีการพัฒนาสรา้ ง
ทรานซิสเตอรจ์ าํ นวนมาก
ลงบนแผ่นซิลิกอนขนาด
เล็ก และเกิดวงจรรวมบน
แผ่นซิลิกอนทีเรยี กว่า ไอซี
การใช้ไอซีเปนส่วนประกอบ
ทําให้คอมพิวเตอรม์ ีขนาด
เล็กลง ราคาถูกลง จึงมี
บรษิ ัทผลิตคอมพิวเตอร์
กันมากขึน คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กลง เรยี กว่า "มินิ
คอมพิวเตอร"์

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ คอมพิวเตอรย์ ุคทีสี ตังแต่ป พ.ศ.
2513 จนถึงปจจุบัน เปนยุคของ
ยุ ค คอมพิวเตอรท์ ีใช้วงจรรวมความจุ
วีแอลเอสไอ  สูงมาก(Very Large Scale
Integration : VLSI) เช่น
(พ.ศ.2513-2532) ไมโครโพรเซสเซอรท์ ีบรรจุ
ทรานซิสเตอรน์ ับหมืนนับแสนตัว
ทําให้ขนาดเครอื งคอมพิวเตอรม์ ี
ขนาดเล็กลงสามารถตังบนโต๊ะใน
สาํ นักงานหรอื พกพาเหมือน
กระเปาหิวไปในทีต่าง ๆ ได้ ขณะ
เดียวกันระบบซอฟต์แวรก์ ็ได้
พัฒนาขีดความสามารถสูงขึนมาก
มีโปรแกรมสาํ เรจ็ ให้เลือกใช้กัน
มากทําให้เกิดความสะดวกในการ
ใช้งานอย่างกว้างขวาง

เทคโนโลยีทางด้านการผลิตวงจร
อิเล็กทรอนิคส์ยังคงพัฒนาอย่างต่อ
เนือง มีการสรา้ งวงจรรวมทีมีขนาด
ใหญ่มารวมในแผ่นซิลิกอน เรยี กว่า
วีแอลเอสไอ (Very Large Scale
Intergrated circuit : VLSI)

เปนวงจรรวมทีรวมเอา
ทรานซิสเตอรจ์ าํ นวนล้านตัวมารวม
อยู่ในแผ่นซิลิกอนขนาดเล็ก และ
ผลิตเปนหน่วยประมวลผลของ
คอมพิวเตอรท์ ีซับซ้อน เรยี กว่า
ไมโครโปรเซสเซอร์
(microprocessor)

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ การทีคอมพิวเตอรม์ ีขีดความ
ยุ ค วี แ อ ล เ อ ส ไ อ   สามารถสูง เพราะ VLSI เพียงชิพ
เดียวสามารถสรา้ งเปนหน่วย
(พ.ศ.2513-2532) ประมวลผลของเครอื งทังระบบ
หรอื เปนหน่วยความจาํ ทีมีความจุ
การใช้ VLSI เปนวงจรภายใน สูงหรอื เปนอุปกรณ์ควบคุมการ
เครอื งคอมพิวเตอร์ ทําให้ ทํางานต่าง ๆ ขณะเดียวกันพัฒนา
ประสิทธิภาพของเครอื ง ของฮารด์ ดิสก์ก็มีขนาดเล็กลงแต่
คอมพิวเตอรส์ ูงขึน เรยี กว่า ราคาถูกลง เครอื งไมโคร
ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึงเปนเครอื ง คอมพิวเตอรจ์ ึงมีขนาดเล็กลง
ทีแพรห่ ลายและมีผู้ใช้งานกันทัว ปาล์มทอป (palm top) โน็ตบุ๊ค
โลก (Notebook)

คอมพิวเตอร์

ยุค
เครอื
ข่าย

(พ.ศ.2533-ปจจุบัน)

คอมพิวเตอรย์ ุค
เครอื ข่าย

(พ.ศ.2533-ปจจุบัน)

คอมพิวเตอรย์ ุคทีหา้ เปน
คอมพิวเตอรท์ ีมนุษย์พยายามนาํ มา
เพือช่วยในการตัดสินใจและแก้ปญหา
ใหด้ ียิงขึน โดยจะมีการเก็บความ
รอบรูต้ ่าง ๆ เข้าไว้ในเครอื ง สามารถ
เรยี กค้นและดึงความรูท้ ีสะสมไว้มาใช้
งานใหเ้ ปนประโยชน์ คอมพิวเตอรย์ ุค
นีเปนผลจากวิชาการด้านปญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :
AI) ประเทศต่างๆ ทัวโลกไม่ว่าจะเปน
สหรฐั อเมรกิ า ญีปุน และประเทศใน
ทวีปยุโรปกําลังสนใจค้นคว้าและ
พัฒนาทางด้านนีกันอย่างจรงิ จัง

04 THE GARDEN CAFE | ANNUAL REPORT 2019

ยุ ค ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

คอมพิวเตอร์ในยุคปจจุบัน

คอมพิวเตอรใ์ นปจจุบันมีรูปลักษณ์น่าใช้ขึนกว่าแต่
ก่อนการออกแบบตัวเครอื งคอมพิวเตอรร์ ุน่ ใหม่
ๆ ก็ได้มีการปรบั ปรุงขนาดให้เล็กลงและมีรูปลักษณ์ที
แปลกตามากยิงขึน บางเครอื งมีการออกแบบทีเน้นให้
รูปลักษณ์ภายนอกสามารถเปนเครอื งประดับหรอื
เฟอรน์ ิเจอรข์ องห้องทํางานได้อีกด้วย นอกจากนันยัง
รองรบั การเชือมต่อของอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น กล้อง
ดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสือเก็บบันทึกข้อมูล
แบบพกพาทีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานไว้อย่างพรอ้ มสรรพ รูปลักษณ์ของไมโคร
คอมพิวเตอรท์ ัว ๆ ไปรวมถึงคอมพิวเตอรม์ ือถือทีเรา

อาจพบเห็นหรอื หามาใช้งานได้NEW CLASSES ARE HERE!

ยุคของ
คอมพวิ เตอร์

เรียนรู้และ ไขข้อสงสัยเกียวกับพัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์

ครุศาสตร์ไฟฟา เอกคอมพิวเตอร์


Click to View FlipBook Version