The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paponseisp, 2019-12-04 00:59:23

ยุคของคอมยุคที่5

ยุคที่5

ยุคของ
คอมพิวเตอร์

5ยุคที

คอมพิวเตอรย์ ุค
เครอื ข่ายยุ ค ที 5 ยุคของ
คอมพิวเตอร์

เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํา ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
แ ล ะ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น เ ค รือ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ ย่ า ง
ชัด เ จ น

ยุค คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย

ยุคที 5 
คอมพิวเตอรย์ ุค
เครอื ข่าย

ในยุคนี ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความ
สามารถในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และ ความสะดวกสบาย
ในการใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์
อย่างชัดเจน มีการพัฒนาสร้าง
เครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาด
เล็กขนาดเล็ก (Portable
Computer) เช่น สมาร์ทโฟน ขึนใช้
งาน

โครงการพัฒนาอุ ปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานง่ าย และมีความ
สามารถสูงขึน รวมทังโครงการวิจัยและพัฒนาเกียวกับ
ป ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ( A R T I F I C I A L I N T E L L I G E N C E : A I )   เ ป น
หัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุ คนี โดยหวังให้
ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปญหาด้วย
เ ห ตุ ผ ล

ยุคที 5 
คอมพิวเตอร์ยุค
เครือข่าย

(พ.ศ. 2533 - ปจจุ บัน)

การออกแบบตัวเครอื งคอมพิวเตอรร์ ุน่
ใหม่ๆก็ได้มีการปรบั ปรุงขนาดให้เล็กลง
และมีรูปลักษณ์ทีแปลกตามากยิงขึน
 บางเครอื งมีการออกแบบทีเน้นให้รูป
ลักษณ์ภายนอก  สามารถเปนเครอื ง
ประดับหรอื เฟอรน์ ิเจอรข์ องห้องทํางาน
ได้อีกด้วย  รูปลักษณ์ของไมโคร
คอมพิวเตอรท์ ัวๆ ไป  รวมถึง
คอมพิวเตอรม์ ือถือทีเราอาจพบเห็นหรอื
หามาใช้งานได้

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ของระบบ
ป ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
4 หัวข้อ

ไ ด้ แ ก่

ยุคที  5
คอมพิวเตอรย์ ุควีแอลเอไอส
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2532)

1.ระบบหุ่นยนต์ หรือแขนกล
(ROBOTICS OR
ROBOTARM SYSTEM)

คือหุ่นจาํ ลองร่างกายมนุษย์ที
ค ว บ คุ ม ก า ร ทํา ง า น ด้ ว ย เ ค รื อ ง
คอมพิวเตอร์ มีจุ ดประสงค์เพือให้
ทํา ง า น แ ท น ม นุ ษ ย์ ใ น ง า น ที ต้ อ ง ก า ร
ความเร็ว หรือเสียงอันตราย เช่น
แขนกลในโรงงานอุ ตสาหกรรม
หรือหุ่นยนต์กู้ระเบิด เปนต้น

ยุคที  5
คอมพิวเตอรย์ ุควีแอลเอไอส
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2532)

2. ระบบประมวลภาษาพู ด
(NATURAL LANGUAGE
PROCESSING SYSTEM)

คือ การพัฒนาให้ระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ส า ม า ร ถ สั ง เ ค ร า ะ ห์
เ สี ย ง ที มี อ ยู่ ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
(Synthesize) เพือสือความ
หมายกับมนุษย์ เช่น เครืองคิด
เลขพู ดได้ (Talking
Calculator) หรือนา ิกาปลุก
พู ดได้ (Talking
Clock) เปนต้น

ยุคที 5
คอมพิวเตอรย์ ุควีแอลเอไอส
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2532)

3. การรู้จาํ เสียงพู ด
(SPEECH
RECOGNITION
SYSTEM)

คือ การพัฒนาให้ระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ข้ า ใ จ ภ า ษ า ม นุ ษ ย์
และสามารถจดจาํ คําพู ดของมนุษย์
ได้อย่างต่อเนือง กล่าวคือเปนการ
พั ฒ น า ใ ห้ เ ค รื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ทํางานได้ด้วยภาษาพู ด เช่น งาน
ระบบรักษาความปลอดภัย งาน
พิมพ์เอกสารสาํ หรับผู้พิการ
เ ป น ต้ น

ยุคที  5
คอมพิวเตอรย์ ุควีแอลเอไอส
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2532)

4 . ร ะ บ บ ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ
(EXPERT SYSTEM)

คือ การพัฒนาให้ระบบ
คอมพิวเตอร์มีความรู้ รู้จักใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์ปญหา โดย
ใช้ความรู้ทีมี หรือจากประสบการณ์
ในการแก้ปญหาหนึง ไปแก้ไข
ปญหาอืนอย่างมีเหตุผล ระบบนี
จาํ เปนต้องอาศั ยฐานข้อมูล
(Database) เพือให้ระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ปญหาต่างๆ เช่น เครือง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ร ค

ยุคที  5
คอมพิวเตอรย์ ุควีแอลเอไอส
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2532)

ยุ ค ข อ ง
คอม

พิวเตอร์

ยุ ค ที   5   ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ยุ ค เ ค รื อ ข่ า ย
( พ . ศ .   2 5 3 3 -   ป จ จุ บั น )

เรยี นรูแ้ ละ ไขขอ้ สงสยั เกียวกับพฒั นาการของคอมพวิ เตอร์


Click to View FlipBook Version