The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

IMSAโมเดล กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Naphisa Icesa Leoney, 2022-06-04 22:33:41

IMSAโมเดล กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

IMSAโมเดล กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ประกวดส)ือนวัตกรรมการจดั การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิ เชือE ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
นวัตกรรมรูปแบบการจดั การเรียนรู้ IMSA MODEL
กศน.อาํ เภอเจาะไอร้อง

นางสาวนภิสา หะยีวาจิ

ตาํ แหน่ง ครผู ชู้ ่วย

สงั กดั ศูนยก* ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอรอ< ง
สำนกั งานสง= เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวัดนราธวิ าส

สำนกั งานสง= เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
สำนักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

(เอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

ประกวดส่อื นวตั กรรมการจัดการเรียนรใ6ู นสถานการณก: ารแพร=ระบาดของ
โรคตดิ เช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

โครงการมหกรรมวชิ าการวิชาชพี และการมีงานทำชายแดนใต6

1. ชอ่ื ผลงานทส่ี ง= เขา6 ประกวด

นวัตกรรมรปู แบบการจดั การเรยี นรู6 IMSA MODEL กศน.อำเภอเจาะไอร6อง

2. สรปุ แนวคิดหลัก เค6าโครงเรอื่ งโดยย=อ และรปู แบบการนำเสนอ

หลักการ

วิธีการสอน IMSA MODEL เป>นรูปแบบของการสอนภาษาอังกฤษเป>นภาษาที่สองเพื่อมุKงเนLนการ
สื่อสารโดยอาศัยหลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการเชาวนWปXญญาของพีอาเจตW และทฤษฎีการคLนพบของ
บรูนเนอรW

วตั ถุประสงค:

เพือ่ มุKงเนLนใหLผูเL รยี นสามารถเรียนรแูL ละจดจำคำศัพทW และสนุกสนานกับการเรียนออนไลนW

กระบวนการจัดการเรยี นรู6

1. ขั้นความสนใจ (INTERESTING) ขน้ั นี้ครูจะเลอื กกิจกรรมและเนอื้ หาใหLสอดคลLองกบั จุดมุKงหมาย
ของหลักสูตรและความสนใจของผูLเรียน ครูตLองเตรียมสื่อและอุปกรณW ที่จำเป>นเพื่อชKวยใหLผูLเรียนเกิดการ
เรยี นรูL สอื่ ตLองมีความนาK สนใจและสอดคลอL งกับเนอื้ หาและควรเป>นสอื่ ท่ีเปน> ของจรงิ

2.ขั้นบริหารจัดการชั้นเรียน (MANAGEMENT) ขั้นนี้ครูจะเป>นผูLบริหารจัดการชั้นเรียน จัด
สภาพแวดลLอม จัดกิจกรรมใหLนKาสนใจ ครูตLองอธิบายความรูLใหมK โดยตั้งอยูKบนความรูLเดิมของนักเรียน เพื่อใหL
นักเรียนเขLาใจและเกิดการเรียนรูLไดLเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการเรียนรูLแตKละครั้ง แตKละเรื่อง ไดLเปbดโอกาส
ใหLผูLเรียนเป>นผูLเลือกหรือตัดสินใจ ในเนื้อหาสาระที่สนใจ และมีสKวนรKวมในกิจกรรมการเรียนรูL โดยไดLคิด ไดL
รวบรวมความรLแู ละลงมือปฏบิ ัติจรงิ ดLวยตนเอง

3.ขั้นฝjกทกั ษะ (SKILL AND PROCESS) ขั้นฝeกทักษะ ครูตอL งพงึ ระลกึ อยKเู สมอวาK ผูLเรียนไมสK ามารถ
เขาL ใจเนอื้ หาทั้งหมดทคี่ รสู อนในตอนแรกไดL ครจู งึ จำเปน> ตLองจดั กิจกรรมขัน้ นี้ สKงเสริมใหผL ูLเรียนใชLภาษาทงั้

ทกั ษะฟXง พูด อาK น เขยี นเพื่อชวK ยใหนL กั เรยี นเขLาใจส่งิ ที่ครูสอนมากยง่ิ ขนึ้ ลกั ษณะกิจกรรมน้เี ป>นกิจกรรม
สราL งสรรคWจะใชLเวลาจนกวาK ครูจะแนใK จวKานักเรียนเขLาใจแลLว ครอู าจจะออกแบบ 3-4 กจิ กรรมแลวL แตคK วาม
ยากงKายของเน้อื หา

4.ขน้ั ตรวจสอบและประเมนิ ผล (ASSESMENT) ขนั้ ตรวจสอบและประเมนิ ผล ขั้นการสอนนีค้ รู
รวบรวมขLอมลู ตาK งๆ จากการสงั เกต หรือซักถามผูLเรยี นเพ่อื ตLองการทราบปXญหาตาK งๆ และแกLไขปญX หาในการ
สอนคร้งั ตKอไป

เงอื่ นไขของการนำรปู แบบการจัดประสบการณ:ไปใช6

ระบบสังคม (Social System)นักเรียนตLองมีปฏิสัมพันธWระหวKางเพื่อนรKวมชั้นและครูผูLสอนอยKาง
ตKอเนือ่ ง

ระบบสนับสนุน (Support System)ผูLสอนชKวยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผูLเรียนและสรุปผลการ
เรียนรูเL พอ่ื ใหLผเูL รยี นไดLนำไปใชLใหเL กิดประโยชนW

หลักการตอบสนอง (Principle Reaction) ผูLสอนสรLางแรงจูงใจเพื่อสKงเสริมการสรLางความรูLดLวย
ตนเองของนักเรยี นอยาK งตKอเนือ่ ง

ผลท่ีไดร6 ับจากการจัดการเรียนร6ตู ามรปู แบบ

1.ผLเู รยี นสามารถเรียนรแูL ละจดจำคำศัพทไW ดL

2.ผLเู รียนเกดิ ความม่นั ใจและสนุกสนานในการเรยี นออนไลนW

กรอบแนวคดิ

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอเจาะไอรอ้ ง

สงั กดั สาํ นกั งานการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั นราธวิ าส
สงั กดั สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version