The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

นานานาขิง

นานานาขิง

ชือ่ นกั จดั การความรู้
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหว้ ยฮอ่ ม
สานกั งานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศกึ ษาแพร่ เขต ๑

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรกู้ ินได”้
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพฒั นาท้องถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเป็นพเี่ ลยี้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่ือกล่องความรู้

โครงการ การส่งเสริมความคดิ รเิ ริม่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ ินได”้
ส่กู ารขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภมู ิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพ่เี ลย้ี ง
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากนิ

ชือ่ กล่องความรู้ นานาขงิ

กล่มุ เปา้ หมายของชดุ ความรู้ทามาหากิน
ขิง (Zingiber officinale Roscoe) เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่

เพียงแต่นิยมใชร้ บั ประทานเปน็ อาหาร เครื่องดืม่ ผลิตภัณฑแ์ ปรรปู ต่างๆ เชน่ ขงิ ดอง ขิงผง ขิง
อบ ขิงแช่แข็ง ฯลฯ แล้วยังนามาทาเป็นยาสมุนไพรและเครือ่ งสาอาง การบริโภคหรือแปรรูปขิงนั้น
ขึ้นอยู่กับคุณภาพภายในของขิง ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามอายุการเก็บเกี่ยวของขิงสด 3 ระยะ คือ ขิง
อ่อน (immature ginger) ขิงกลาง (early mature ginger) แ ล ะ ขิ ง แ ก่ (mature ginger) ซง่ึ ขงิ สดที่
ทาการแปรรูปน้ัน ระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อที่จะได้ขิงตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนดและเหมาะสมกับการแปรรูปผลผลิต กระบวนแปรรูปผลผลิตขิง มีทั้งขิงอ่อน ขิง
กลางและขิงแก่ จึงต้องนาขิงมาเข้าสูก่ ระบวนการคัดแยกความอ่อนแก่ เพื่อทาการแยกประเภทของ
ผลผลิตที่มีระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ความอ่อนหรือแก่ของขิงสดอาจนาไปสู่ปัญหาด้าน
คณุ ภาพและความเชื่อถือของลูกคา้

ปัจจบุ ันขงิ ถูกนามาแปรรปู เพอื่ จดุ ประสงคท์ างการคา้ โดยผา่ นการแปรรปู ด้วย
กระบวนการทเี่ หมาะสมเพอื่ ใหง้ ่ายตอ่ การเกบ็ รักษาและการใชป้ ระโยชน์ ผลติ ภณั ฑท์ ไี่ ด้จากนานา
ขงิ จะผา่ นการแปรรูปด้วยข้นั ตอนทสี่ ะอาดและปลอดภยั เพื่อสรา้ งความมน่ั ใจใหล้ กู คา้ ในด้านรสชาติ
และคณุ ภาพของสินคา้

โครงการ การสง่ เสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได”้
สู่การขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พเ่ี ลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความร้ทู ามาหากนิ
ช่อื ชุดกลอ่ งความรู้กินได้ นานาขงิ

ประโยชนท์ ีจ่ ะเกดิ ขน้ึ

จากการกาหนดแนวทางการสง่ เสริมอาชีพคานงึ ถึงความจาเป็นและความสอดคล้องทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประชาชนหมู่บ้านห้วยฮ่อม ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในส่วนเป็น
ชุมชนเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้งและชุมชนชาวเขาเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) อยู่ในเขตพื้นที่สูงห่างไกล
ความเจริญ มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชุมชนทั่วไปอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ทา
การเกษตร เช่น การปลูกขิงเปน็ สว่ นใหญ่ และข้าวโพด โดยส่วนใหญจ่ ะทาการเกษตรลักษณะดั้งเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ปลูกขิงก็มุ่งที่จะปลูกขิงกันทั้งปี เป็นต้นส่วนประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทา
การเกษตรก็ต้องออกไปรับจ้างตามโรงงานต่างๆ เพื่อหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อย มักจะประสบกันมากเป็นในเรื่องของการขาดทุน
ก่อให้เกิดหนี้สินจากการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่า
แมลง ค่าแรงงาน ค่าน้ามัน สภาพดินฟ้าอากาศ และราคาของผลผลิตที่จาหน่ายในตลาดที่ขึ้นลงไม่มี
ความแน่นอนทาให้เกษตรกรมักจะประสบปัญหาการขาดทุน ส่งผลกระทบกับรายได้ของครอบครัว
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาฆ่าแมลงและ
ปราบศัตรูพืช และปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมการทาลายป่าเพื่อเพ่ิมพืน้ ที่ และขิงนั้น เป็นพืชสมุนไพร
ที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั้งฤดูชอบอากาศชื้น และมีอุณหภูมิที่สูง นิยมปลูกบนพื้นที่สูง อีกท้ัง
ประกอบกับสถานการณ์โควิด ที่ระบาดอย่างหนักในบ้านเรา ขิงจึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในการนามารักษา บรรเทา อาการโควิดได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดทาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายไดใ้ ห้กบั ประชาชนอย่างยั่งยนื
การส่งเสรมิ อาชีพให้ชุมชน
จดั ต้งั จาหน่ายสนิ คา้ มงุ่ เน้นกลุ่มลูกค้าตลาดหลัก และจาหน่ายสินค้าในงานแสดง เช่น ตลาด OTOPของ
จังหวัด ให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่สู่ตลาด การขายผ่านทางธุรกิจออนไลน์ เช่น Facebook ,
TikTokสร้างเพจผลิตภัณฑ์การจาหน่ายสินค้า และพัฒนา สร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายท้งั รูปแบบและการใช้ มี่ความโดดเดน่ เปน็ เอกลกั ษณ์เฉพาะตน

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได”้
สกู่ ารขบั เคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถ่ินโดยมสี ถาบนั อดุ มศกึ ษาเป็นพ่ีเลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรูท้ ามาหากนิ

ชอื่ กล่องความรู้ นานาขงิ

ส่วนที่ 1 :

ทาไมตอ้ งการ นานาขงิ

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
สูก่ ารขบั เคล่ือนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพนื้ ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเป็นพี่เลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากนิ

ช่ือกลอ่ งความรู้ นานาขงิ

ความสาคญั ของอาชีพ

ความสาคญั และทีม่ าของการทาขิง

ขงิ (Zingiber officinale Roscoe)เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่เพียงแต่นิยมใช้รับประทานเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ
เช่น ขิงดอง ขิงผง ขิงอบ ขิงแช่แข็ง ฯลฯ แล้วยังนามาทาเป็นยาสมุนไพรและ
เครื่องสาอาง การบริโภคหรือแปรรูปขิงน้ันข้ึนอยู่กับคุณภาพภายในของขิง
ซ่ึงสามารถแบ่งได้ตามอายุการเก็บเกี่ยวของขิงสด 3 ระยะ คือ ขิงอ่อน (immature
ginger) ขิงกลาง (early mature ginger) แ ล ะ ขิ ง แ ก่ (mature ginger) ซง่ึ ขงิ สด
ที่ทาการแปรรูปนั้น ระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อที่จะได้ขิงตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดและเหมาะสมกับการแปรรูปผลผลิต
กระบวนแปรรูปผลผลิตขิง มีทั้งขิงอ่อน ขิงกลางและขิงแก่ จึงต้องนาขิงมาเข้าสู่
กระบวนการคัดแยกความอ่อนแก่ เพื่อทาการแยกประเภทของผลผลิตที่มีระยะ
การเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ความอ่อนหรือแก่ของขิงสดอาจนาไปสู่ปัญหาด้าน
คุณภาพและความเชื่อถือของลูกค้า

ปัจจุบนั ขิงถูกนามาแปรรูปเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยผ่านการแปรรูป
ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนานาขิงจะผ่านการแปรรูปด้วยข้ันตอนที่สะอาดและปลอดภัย
เพือ่ สรา้ งความม่ันใจให้ลูกคา้ ในดา้ นรสชาตแิ ละคุณภาพของสินคา้

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได”้
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถิน่ โดยมสี ถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พ่เี ล้ียง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน

ชอื่ กล่องความรู้ นานาขิง

สว่ นที่ 2 :
เชค็ ความพร้อม
กอ่ นประกอบอาชพี

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ ินได”้
สู่การขบั เคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พี่เล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

Infographic

นานาขงิชอ่ื กลอ่ งความรู้

ขั้นตอนการทา นานาขิง

นาขิงแกม่ าล้างน้าให้สะอาดแลว้
นาไปปลอกเปลอื กออกใหห้ มด

ทาการปลอกเปลือกขิงออกแลว้ ทาการหั่นขงิ เป็นช้ินเล็กๆแล้ว
ล้างให้สะอาดอกี ครัง้ นาไปล้างให้สะอาด

ไดผ้ ลติ ภัณฑ์นานาขงิ นาขงิ ที่ทาการหัน่ เป็นชนิ้ เลก็ ๆแลว้
นาไปตากแดดให้แหง้ และแบง่ มา

ดองนา้ เกลอื

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
สู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพีเ่ ลย้ี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชอ่ื กล่องความรู้ นานาขงิ

ชื่อสมนุ ไพร ขงิ
ชื่ออื่นๆ ขิงแดง , ขงิ แกลง (จันทบุร)ี ขิงบา้ น , ขิงแครง , ขงิ ปา่ , ขิงเขา , ขงิ ดอกเดียว (ภาคกลาง) , ขงิ
เผือก (เชียงใหม่) , สะแอ (แมฮ่ ่องสอน-กระเหรีย่ ง) , เกีย (จีนแตจ้ ๋ิว)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe.
ชือ่ พอ้ ง Ginger
ชือ่ องั กฤษ Cultivated banana
ขิง เปน็ พืชลม้ ลกุ มีเหง้าใต้ดนิ เปลือกนอกสนี า้ ตาลแกมเหลอื ง เนื้อในสีนวลมีกลน่ิ หอมเฉพาะ แทงหน่อ
หรือลาตน้ เทยี มขน้ึ เป็นกอประกอบดว้ ยกาบหรอื โคนใบหมุ้ ซ้อนกนั ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียง
สลบั กันเปน็ สองแถว ใบรูปหอกเกลยี้ ง ๆ กวา้ ง 1.5-2 ซม. ยาว 12-20 ซม. หลงั ใบหอ่ จบี เปน็ รูปรางนา้
ปลายใบสอบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบและจะเปน็ กาบห้มุ ลาตน้ เทยี ม ตรงช่วงระหว่างกาบกบั ตวั ใบจะ
หกั โคง้ เปน็ ขอ้ ศอก ดอกสีขาว ออกรวมกนั เปน็ ชอ่ รูปเหด็ หรือกระบองโบราณ แทงข้ึนมาจากเหงา้ ชู
ก้านสูงขึน้ มา 15-25 ซม. ทุก ๆ ดอกทกี่ าบสเี ขยี วปนแดงรปู โคง้ ๆ หอ่ รองรบั กาบจะปิดแนน่ เมอื่ ดอกยงั
ออ่ น และจะขยายอา้ ให้ เหน็ ดอกในภายหลัง กลีบดอกและกลบี รองกลบี ดอก มีอยา่ งละ 3 กลีบ อ้มุ น้า และ
หลุดร่วงไว โคนกลบี ดอกมว้ นหอ่ ส่วนปลายกลบี ผายกวา้ งออกเกสรตัวผมู้ ี 6 อนั ผล กลม แขง็ โต วัด
ผา่ ศูนยก์ ลางประมาณ 1 ซม. ขงิ ขยายพนั ธโุ์ ดยใชเ้ หงา้ ปลูกในดนิ ซุยผสมปยุ๋ หมกหรือดินเหนียวปน
ทราย โดยยกดนิ เป็นร่องห่างกนั 30 ซม. ปลูกหา่ งกนั 20 ซม. ลึก 5-10 ซม. ขงิ ชอบขน้ึ ในทชี่ นื้ มกี าร
ระบายนา้ ดี ถา้ นา้ ขังอาจโดนโรคเชอื่ ราและการขยายพนั ธโุ์ ดยการเพาะเลยี้ งเนือ้ เยอื้ ซ่งึ อาจเป็นการ
ลงทุนสูงแตค่ มุ้ คา่ และจะได้พันธทุ์ ปี่ ลอดเชอื้ เพราะสว่ นใหญโ่ รคที่พบมกั ตดิ มากบั ทอ่ นพนั ธข์ุ งิ

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได”้
สู่การขบั เคล่อื นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพฒั นาท้องถนิ่ โดยมีสถาบันอุดมศกึ ษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชอ่ื กล่องความรู้ นานาขงิ

ลกั ษณะทั่วไปขิง
•เหงา้ /ลาตน้ ใตด้ นิ ขงิ เป็นพืชในกลุ่มเดียวกนั กับข่า และ ขมิน้ มีลาตน้ ขนึ้ แนน่ เปน็ กอ โดยมีลาต้นแท้
ทีเ่ ป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ซึ่งมักเรียก แง่งขิงหรือหัวขิง (Rhizome) ซึ่งเป็นส่วนทีใ่ ช้นามาบริโภค และใช้
ประโยชนม์ ากที่สุด หัวขงิ มีลักษณะเปน็ แท่งสั้น แตกแขนงออกเปน็ แงง่ ย่อย เปลือกของแง่งหรือหัว
มีสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองอ่อนตามสายพันธุ์ มีแผ่นเปลือกนอกหุ้มเป็นแผ่นสีน้าตาลแกมเหลือง
และมีรากฝอยแตกออกจากแง่ง เนือ้ ดา้ นในมีสีเหลือง มีกลิน่ หอมเฉพาะ ส่วนลาต้นเทียมทีโ่ ผล่เหนือ
ดินจะประกอบด้วยแกนลาที่มีลักษณะเป็นปล้อง ถูกหุ้มด้วยกาบใบเรียงตามความสูง
• ใบขงิ และลาต้นเทียม ใบ และกาบใบเป็นสว่ นหน่ึงของลาตน้ เทียมทีแ่ ทงออกจากเหง้าหรือลาต้นใต้
ดนิ สูงจากพืน้ ดินประมาณ 0.30-1 เมตร ประกอบดว้ ยแก่น กาบใบ และใบ ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบมี
สีเขียวเขม้ มีขนเลก็ ๆ ข้นึ ตามใบ ใบส่วนยอดชนั ตั้งตรง ใบล่างโคง้ พบั ลงด้านล่าง ขอบใบเรียบ ปลาย
ใบแหลมม้วนงอ กว้างxยาว ประมาณ 1.8-4 x 15-20 เซนติเมตร มีเส้นกลางใบมองเห็นอย่างชัดเจน
• ดอกขิง ขงิ ออกดอกเป็นชอ่ แตเ่ ป็นพืชทไี่ มค่ อ่ ยออกดอกหรอื ติดเมล็ด แต่พบการออกดอกบา้ งในบาง
พันธ์ุ และสภาพแวดล้อมที่ปลูก ช่อดอกออกตรงใจกลางของเหง้า มีก้านช่อยาว 10-20เซนติเมตร
ประกอบด้วยดอก และกลีบดอกจานวนมาก กลีบดอกยาวประมาณ 4-7เซนติเมตร กลีบดอกมีสี
เหลืองแกมเขียว เมือ่ ดอกบานมีสีแดงสดสวยงามประเทศไทยนับว่าโชคดีที่เราสามารถปลูกขิงได้เอง
มีขิงใช้ทั้งปี เป็นได้ทั้งอาหารเป็นได้ท้ังยา ย่ิงใกล้หนาวขิงดูเหมือนจะเป็นส่ิงจาเป็นต่อร่างกายมาก
ขึ้น โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุหรือผู้ทีม่ ีร่างกายอ่อนแอมีความต้านทานต่ออากาศเย็นได้น้อย เดี๋ยวจะพลอย
เปน็ หวดั ไม่สบายไปในหน้าหนาว หรือคนทมี่ โี รคหอบหดื ประจาตวั หนา้ หนาวก็มกั จะมอี าการกาเริบ
มากข้ึน นอกจากนีใ้ ช้เปน็ อาหารและใช้ในการปรงุ กล่นิ แลว้

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได”้
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพ่ีเลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชอื่ กล่องความรู้ นานาขิง

ถิ่นกาเนิดขิง

ขิง มหาโอสถอนั เกา่ แกท่ เี่ อเชยี โบราณรู้จักดี ขิง (ginger) จดั วา่ เป็นสมนุ ไพรและเครื่องเทศทมี่ คี วามสาคญั
และเกา่ แกช่ นดิ หนึง่ ของโลก มีหลกั ฐานการใชย้ าวนานกว่า ๕,๐๐๐ ปี มีการใชอ้ ยา่ งกว้างขวางในประเทศ
อนิ เดียและจนี สมยั โบราณ

ขงจือ๊ ปราชญ์จีนสมยั ชนุ ชวิ (ค.ศ.๔๗๙-ค.ศ.๕๐๐)
ได้เสนอวา่ "อาหารทุกมอื้ ไมค่ วรละเลยขงิ " ท่านเชอื่ ว่า
บรรดาผกั ตา่ งๆ ขงิ มคี ณุ ค่ามากทีส่ ดุ สามารถทาใหม้ ี
ชีวิตชวี า ขจัดของเสียในรา่ งกาย ขงจื๊อเปน็ คน มณฑล
ซานตุง ปัจจุบนั ทเี่ มอื งไหลอขู๋ องซานตงุ มี
โรงงานผลิตเหลา้ ขงิ ที่มีชื่อ ซึง่ แสดงถงึ ความเชื่อของ
ขงจื๊อไดร้ บั การสืบทอดตอ่ กนั มา

ซูตงปอ กวีเอกสมยั ราชวงศ์ซง่ ไดเ้ ขียนบทกวี "ตงปอจอ๋ จี้" พูดถงึ พระทวี่ ดั เฉยี นถางจิง้ แห่งเมืองหางเจ่า
ซง่ึ มีอายกุ ว่า ๘๐ ปี มีใบหนา้ อนั อ่ิมเอบิ สุขภาพแข็งแรง ไดค้ าตอบจากพระทา่ นน้นั ว่า" ทา่ นฉันขงิ มากวา่
๔๐ ปี ทา่ นจงึ ไมแ่ ก่" ซูตงปอจงึ มคี วามเชอื่ ว่าขงิ คอื ยาอายวุ ัฒนะดีๆ นีเ่ อง
แหล่งกาเนิดของขงิ ไมม่ รี ายงานหรอื ปรากฏหลักฐานทแี่ น่ชดั ว่ามถี นิ่ กาเนิดจากทีใ่ ด แตส่ ันนิษฐานว่าขงิ มี
แหลง่ กาเนดิ อยใู่ นบรเิ วณเอเชยี ตอนใต้ โดยเชอื่ ว่าแหลง่ กาเนิดอยใู่ นประเทศจีนชาวอนิ เดียได้นาขิงเข้าไป
จาหน่ายในทวีปยโุ รป ประมาณในศตวรรษที่ 7 ได้มีผู้นาเขา้ ไปจาหน่ายในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน มีชือ่ ภาษาสนั สกฤตวา่ “Singabera” พวกกรกี และลาตนิ เรียกวา่ “Zingiber” ซ่ึงคานี้ปจั จบุ นั คอื ชื่อ
สกุล (Genus)ของขงิ เชอื่ วา่ แหล่งกาเนิดของขงิ น่ามาจากประเทศในแถบเอเชยี อาคเนย์ ปจั จุบนั ขงิ เปน็ พชื
ทีม่ ีปลูกมากในในประเทศอนิ เดีย ญี่ปุ่น เกาหลีและประเทศในแถบเอเชยี อาคเนย์

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ ินได”้
สกู่ ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพนื้ ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถนิ่ โดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ช่อื กล่องความรู้ นานาขงิ

สรรพคุณ

เหง้า :รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ
คลืน่ ไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ
สาระสาคัญในน้ามันหอมระเหย จะออกฤทธ์ิกระตุ้นการบีบตัว
ของกระเพาะอาหารและลาไส้ ใช้เหง้าแก่ทุบหรือบดเป็นผง
ชงน้าดื่ม แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน แก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ
เหง้าสด ตาคั้นเอาน้าผสมกบั นา้ มะนาว เติมเกลือเล็กนอ้ ย จิบแก้
ไอ ขบั เสมหะ

ต้น : รสเผ็ดร้อน ขับลมใหผ้ ายเรอ แกจ้ กุ เสียด แกท้ อ้ งรว่ ง

ใบ : รสเผด็ รอ้ น บารุงกาเดา แกฟ้ กชา้ แกน้ วิ่
แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ฆา่ พยาธิ

ดอก : รสเผ็ดร้อน แกโ้ รคประสาทซ่งึ ทาให้ใจขุน่ มัว
ชว่ ยยอ่ ยอาหาร แกข้ ัดปสั สาวะ

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ ินได”้
สู่การขบั เคล่ือนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพฒั นาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเป็นพ่เี ลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ช่ือกลอ่ งความรู้ นานาขงิ

สรรพคุณ

ราก : รสหวานเผ็ดรอ้ นขม แก้แน่น เจริญอาหาร
แกล้ ม แก้เสมหะ แก้บิด

ผล : รสหวานเผ็ด บารุงนา้ นม แกไ้ ข้ แกค้ อแห้ง เจบ็ คอ
แก้ตาฟาง เป็นยาอายุวฒั นะ

แก่น : ฝนทายาแกค้ นั

ขงิ ยังมีสารอาหารทมี่ คี ณุ คา่ ตอ่

ร่างกาย คอื โปรตีน ไขมนั คารโ์ บไฮเดรต แคลเซีย

ม วิตามนิ เอ และอกี มากมาย ขงิ มีฤทธ์อิ ุ่น ชว่ ยขบั

เหงือ่ ไลค่ วามเย็น ขบั ลม แกท้ อ้ งอืด ทอ้ งเฟอ้ ชว่ ย

ใหเ้ จรญิ อาหาร และทาใหร้ ่างกายอบอุน่ ในทางยา

นิยมใชข้ งิ แก่ เพราะขงิ ยง่ิ แก่จะยง่ิ เผ็ดรอ้ นและมใี ย

อาหารมาก นาเหงา้ สดย่างไฟให้สกุ ตาผสมกบั นา้ ปูน

ใสค้ันเอาแต่น้าดืม่ หรือนาเหง้าสดหมกไฟ

รับประทานเมอื่ มอี าการเบอื่ อาหาร

โครงการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรู้กนิ ได”้
ส่กู ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพเ่ี ลีย้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชือ่ กล่องความรู้ นานาขิง

รูปแบบและขนาดวธิ ีใช้ขงิ

ขิงแก้หวัดแก้ไอ ใช้เหง้าขิงสดอายุ 11-12 เดือน ขนาดเท่าหัวแม่มือ หนักประมาณ 5 กรัม
ทุบให้แตก แล้วต้มเอาน้ามาดื่ม ถ้ามีอาการไอร่วมด้วยก็อาจผสมน้าผึ้งในน้าขิง หรืออาจ
เหยาะเกลือลงในน้าขิงเล็กน้อยหากมีอาการไอร่วมกับเสมหะ เกลือจะทาให้ระคายคอและ
ขับเสมหะที่ติดในลาคอออกมา จิบน้าขิง บ่อยๆ แทนน้า รับรองอาการหวัดหายเป็นปลิด
ทิ้งขิงแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ จุก เสียดแน่น แก้ปวดท้อง นาขิง 30 กรัม ชงกับน้าเดือด 500
มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ดื่มคร้ังละ 2 ช้อนโต๊ะ (60 มิลลิลิตร) ใช้ ขิงแก่ต้มกับน้า ริน
น้าดืม่ แกโ้ รคจุกเสียด ทาใหห้ ลบั สบาย ขงิ แกย่ าว 2นิว้ ทุบพอแหลก เทน้าเดือดลงไปครงึ่
แก้ว ปิดฝา ตั้งท้ิงไว้นาน 5นาที รินเอาแต่น้ามาดื่มระหว่างอาหารแต่ละมื้อ ใช้ผงขิงแห้ง 1
ช้อนโต๊ะปาดๆ หรือ 0.6 กรัม ถ้าขิงแก่สดยาวประมาณ 1 องคุลี หรือประมาณ 5 กรัม ต้ม
กับน้า เติมน้าตาลดื่มทุกๆ วัน ถ้าเป็นผงขิงแห้งให้ชงน้าร้อน เติมน้าตาลดื่ม
ขิงแก้ไอ ใช้เหง้าสดประมาณ 60 กรัม น้าตาลทรายแดง 30 กรัม ใส่น้า 3 แก้ว นาไปต้ม
เคี่ยวให้เหลือครึ่งแก้ว แล้วจิบตอนอุ่นๆ หรือใช้ฝนกับมะนาวแทรกเกลือใช้กวาดคอหรือ
จิบบ่อยๆ ในกรณีที่ต้องการใช้ ขับเสมหะ คั้นน้าขิงสดประมาณครึ่งถ้วย ผสมน้าผึ้ง 30
กรัม อุ่นให้ ร้อนก่อนดื่ม ส่วนในรายทีไ่ อเรือ้ รัง ใช้น้าผึ้งประมาณ 500 กรัม น้าค้ันจาก
เหง้าสดประมาณ 1ลิตรนามาผสมกันแล้วเคี่ยวในกระทะทองเหลือง (ถ้าไม่มีอาจใช้
กระทะสแตนเลสที่ทนกรดทนด่างได้ แต่ ไม่ควรใช้กระทะเหล็ก) จนน้าระเหยไปหมดจึง
นามาป้ันเปน็ ลกู กลอนเทา่ เมด็ ลกู พุทราจีน ให้อมกนิ ครงั้ ละ 1เมด็ วนั ละ 3คร้งั ทาปวดขอ้ ใช้

น้าค้ันจากเหง้าสด ผสมกาวหนังวัว เคี่ยวให้ข้น นาไป พอกบริเวณที่ปวด หรือใช้เหง้าสดย่างไปตา

ผสมน้ามัน มะพร้าวใช้ทาบริเวณที่ปวดแก้คลื่นไส้ อาเจียน ขิงสด ๓๐ กรัมสับให้ละเอียด ต้มดื่ม

ขณะท้องว่าง ใช้ขิงแก่สด หรือแห้ง ขิงสดขนาดหัวแม่มือ (ประมาณ 5กรัม) ทุบให้แตก ถ้าแห้ง 5-7
ช้ิน ต้มกับน้าดื่ม นาขิงสด 3 หัว หัวโตยาวประมาณ 5 นิ้ว ใส่น้า 1 แก้ว ต้มจนเหลือ 1/2แก้ว
(ประมาณ 15-20นาที หลังจากเดือดแล้ว) รนิ เอานา้ ดืม่ ………………………………………

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ รม่ิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรู้กินได”้
สูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพฒั นาท้องถิน่ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพี่เลย้ี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชอื่ กลอ่ งความรู้ นานาขงิ

การใชเ้ ปน็ อาหาร
ขิงนามาทาอาหารไดห้ ลากหลาย ขงิ ออ่ นใชเ้ ปน็ ผักจม้ิ ใช้ทาผัดขิง ใส
ในยาเชน่ ยาหอยแครง ใสใ่ นแกงฮงั เล นา้ พริก กงุ้ จ่อม ซอยใส่ในตม้
ส้มปลา เมี่ยงคา ไก่สามอย่าง ใช้ทาขงิ ดอง ใส่ในบัวลอยไข่หวานเพอื่
ดับกล่ินคาวไข่ [5]ทาเปน็ อาหารหวาน เช่น น้าขิง เตา้ ฮวย ขงิ แช่
อิ่ม ขนมปังขงิ และยงั ทาเปน็ ขงิ ผงสาเร็จรปู สาหรบั ชงดื่ม

คณุ คา่ ทางโภชนาการ
เมื่อบริโภคขิง 100 กรัม คณุ ค่าทางโภชนาการทไี่ ด้รบั คือ พลงั งาน
25 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.4 กรัม คารโ์ บไฮเดรต 4.4 กรมั ไขมัน 0.6
กรมั เสน้ ใยอาหาร 0.8 กรัม ธาตุเหลก็ 1.2 มลิ ลิกรัม แคลเซียม 18
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม บีตา-แคโรทนี 10
ไมโครกรมั วติ ามนิ ซี 1 มลิ ลกิ รัม ไทอามนี 0.02 มิลลิกรมั ไนอา
ซิน 1 มลิ ลกิ รมั ไรโบฟลาวนิ 0.02 มิลลิกรัม

โครงการ การส่งเสริมความคดิ รเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
ส่กู ารขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพฒั นาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเปน็ พเ่ี ลย้ี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

Q & A ชุดความรู้ทามาหากนิ

ชื่อกลอ่ งความรู้ นานาขิง

สารเคมีและสารอาหารทีส่ าคญั

ในเหงา้ ขงิ มี นา้ มนั หอมระเหยอยปู่ ระมาณ 1-3 % ขนึ้ อยกู่ บั วิธปี ลกู และช่วงการเกบ็
รกั ษา ในนา้ มนั ประกอบดว้ ยสารเคมี ที่สาคญั คือ ซงิ จเิ บอรนี (Zingiberene) , ซิง
จิเบอรอล (Zingiberol) , ไบซาโบลนี (bisabolene) และแคมฟนี (camphene) มี
น้ามนั (oleo - resin) ในปริมาณสงู เปน็ สว่ นที่ทาใหข้ งิ มีกลนิ่ ฉนุ และมีรสเผด็
สว่ นประกอบสาคัญ ในน้ามนั ซนั ได้แก่ จิงเจอรอล (gingerol) , โชกา
ออล (shogaol) , ซิงเจอโรน (zingerine) มีคุณสมบัตเิ ป็นยากดั บดู กนั หืน ใชใ้ สใ่ น
น้ามันหรือไขมัน เพือ่ ปอ้ งกนั การบูดหืน สารทีท่ าใหข้ งิ มีคุณสมบัตเิ ปน็ ยากนั บดู
กนั หืนได้คือ สารจาพวกฟนี อลกิ

OH CH3

HN CH3

โครงสรา้ งการแตกตวั ของขงิ

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
สูก่ ารขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถ่นิ โดยมีสถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พ่เี ล้ียง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากนิ
ชื่อชดุ กลอ่ งความรู้ นานาขงิ

สว่ นที่ 3 : ลงมือทา

โครงการ การสง่ เสริมความคิดริเรม่ิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได”้
ส่กู ารขับเคลอื่ นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมสี ถาบนั อดุ มศกึ ษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมอื ทา

ขั้นตอนการทาขิงผง

1. นาขงิ แกม่ าล้างนา้ ให้สะอาด ปอกเปลือกออกให้หมด แลว้ หน่ั เปน็ แว่นๆ กอ่ นจะนามาปั่นใหล้ ะเอียดโดย
ใช้เครื่องป่นั หรือใชเ้ ครือ่ งบดละเอียด

2. นามาค้ันเฉพาะน้าขงิ มาเคยี่ ว 2-3 ช่ัวโมง ใช้อตั ราสว่ น 1:1:1 น้าขิง น้าเปลา่ และน้าตาลทราย จนผสมกนั ได้ทีม่ ี
ความเหนียวพอ

โครงการ การสง่ เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กนิ ได”้
ส่กู ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถนิ่ โดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเปน็ พีเ่ ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมอื ทา

ขั้นตอนการทาขงิ ผง

3. นามาเทใสถ่ าดผง่ึ ไว้ใหแ้ หง้ 3-5 นาที จนแข็งตวั แล้วกน็ ามาบด อีกครัง้ กจ็ ะได้ขิงผงตามที่ต้องการ นา
บรรจภุ าชนะทั้งใสข่ วด ซองพลาสตกิ และซองกระดาษ เพื่อให้สามารถชงนา้ รอ้ นไดส้ ะดวก

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรูก้ นิ ได”้
สู่การขับเคลอื่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพฒั นาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเป็นพเี่ ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมอื ทา

ขั้นตอนการทาขงิ ผง

3. นามาเทใสถ่ าดผง่ึ ไว้ใหแ้ หง้ 3-5 นาที จนแข็งตวั แล้วกน็ ามาบด อีกครัง้ กจ็ ะได้ขิงผงตามที่ต้องการ นา
บรรจภุ าชนะทั้งใสข่ วด ซองพลาสตกิ และซองกระดาษ เพื่อให้สามารถชงนา้ รอ้ นไดส้ ะดวก

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรูก้ นิ ได”้
สู่การขับเคลอื่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพฒั นาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศึกษาเป็นพเี่ ลี้ยง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมอื ทา

ผลติ ภัณฑข์ งิ ผงจากนานาขิง

โครงการ การส่งเสริมความคิดรเิ ร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได”้
สกู่ ารขบั เคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเป็นพเี่ ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมือทา

วิธีทาขงิ ดอง

1. ปลอกเปลอื กขงิ แลว้ ฝานบางๆ แลว้ นาไปแชใ่ นน้าผสมเกลอื

2. ต้งั ไฟเคี่ยวน้าตาล น้าส้มสายชู และเกลอื 1 ช้อนโตะ๊ กบั น้าเปลา่ ครง่ึ ถว้ ย เคีย่ วจนนา้ ตาลทราย
ละลายแลว้ ปิดไฟวางทง้ิ ไว้ พอเรม่ิ อ่นุ แลว้ เทส่วนผสมลงไปในขวดแก้วทเี่ ตรยี มไว้

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ รม่ิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรู้กนิ ได”้
สู่การขับเคลอ่ื นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถน่ิ โดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเป็นพ่เี ล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ลงมือทา

3. นาขิงขึน้ มาจากนา้ เกลือและบบี นา้ เกลือออกใหห้ มด จากนั้นใหน้ าขงิ ลงไปแชใ่ นขวดทมี่ สี ว่ นผสมน้าดองขงิ
บีบมะนาวตามลงไปและคนใหท้ ว่ั ๆ ขนั้ ตอนนีค้ อื ขน้ั ตอนทที่ าให้ขงิ เปน็ สชี มพจู ากนน้ั ก็ปดิ ฝาใหม้ ดิ ชดิ แล้วนาเขา้
ตูเ้ ย็น

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได”้
สกู่ ารขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมิปัญญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพฒั นาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็ พี่เลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน

ชอื่ ชดุ กล่องความรู้กินได้ นานาขิง

- วตั ถดุ ิบ

1. ขิงอ่อน 1 กิโลกรมั

2. เกลือ 1 1/2 ชอ้ นโต๊ะ

3. นา้ ส้มสายชู 1/2 ถ้วย

4. นา้ 1 ถ้วย

5. น้าตาลทราย 1 1/2 ช้อนโต๊ะ

6. น้ามะนาว 1 ลูก

โครงการ การส่งเสริมความคิดรเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรูก้ นิ ได”้
ส่กู ารขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถน่ิ โดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเป็นพี่เลยี้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรทู้ ามาหากิน
ชือ่ ชดุ กล่องความรูก้ ินได้ นานาขงิ

- เคร่ืองมอื /อปุ กรณ์

ครก , สาก ( เครือ่ งปน่ั ถา้ มี ) ช้อน ,ทับพี ,ถ้วย ,ชาม
และถาด,มดี ,เขียง,ผา้ กรองหรือตะแกรงกรอง

, หม้อ , เตาไฟ , ขวดแกว้ , ขวดโหล หรือ กระปกุ

โครงการ การสง่ เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กินได”้
สูก่ ารขับเคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมสี ถาบนั อดุ มศึกษาเปน็ พ่เี ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรทู้ ามาหากนิ
ชื่อชุดกลอ่ งความรูก้ ินไดน้ านาขงิ

การบริหารจดั การ

การเงิน/การลงทุน

รายรบั จานวนเงนิ รายจ่าย จานวนเงนิ
(บาท)
1. แคปซูลขิง 1,000 (บาท)
2. น้าขิง 50
3. ขงิ ดอง 600 1. ขงิ สด 40

2. กระปกุ 245

3. แคปซูล 250

4. กระปกุ ยา 20

5. ซองใสผ่ งขงิ 30

6. นา้ ตาลทราย 25

7. เกลอื 15

รวม 1,650 รวม 625
คงเหลอื
1,025

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
ส่กู ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภมู ิปัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่นิ โดยมสี ถาบันอดุ มศึกษาเป็นพเ่ี ล้ียง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรูท้ ามาหากิน
ชอ่ื ชดุ กลอ่ งความรู้กินได้ นานาขิง
การบริหารจดั การ

ผลิตภัณฑ์นานาขิงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมจะนาไปขายให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนและจาหน่ายออกสู้ร้านค้าในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้และเปน็ การฝึกใหน้ กั เรียนดา้ นอาชีพระหวา่ งเรียน

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรกู้ ินได”้
ส่กู ารขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาท้องถนิ่ โดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเป็นพีเ่ ลยี้ ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน
ชื่อชดุ กลอ่ งความรู้กนิ ได้ นานาขิง

ส่วนท่ี 4 :
ทาอยา่ งไรใหป้ ระสบความสาเร็จ

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความร้กู ินได”้
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเปน็ พ่เี ลีย้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรู้ทามาหากิน
ชือ่ ชุดกลอ่ งความรูก้ ินได้ นานาขงิ

ปญั หาและแนวทางแก้ไข

1.ปญั หาทีเ่ กดิ ขึ้นในขณะลงมือทานานาขิงในการทาขิงดองจะตอ้ งคานงึ ถึงขงิ ที่
ไมแ่ ก่หรือออ่ นมากเกินไปขนาดรูปแบบขงิ แผ่นจะต้องให้มีขนาดบางและเหมาะ
กับการรบั ประทานและที่สาคัญจะต้องยดึ หลักความสะอาดอยู่เสมอ
2.ปญั หาแสงแดดในการตากแดดทาขงิ ชนิดผง
3.วสั ดอุ ปุ กรณ์ที่ทันสมัย
4.แหลง่ ผลติ ที่มาตรฐาน
5.แหล่งจาหน่าย

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ริม่ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรกู้ นิ ได”้
ส่กู ารขบั เคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบนั อดุ มศกึ ษาเป็นพ่เี ล้ยี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน
ช่อื ชุดกลอ่ งความรกู้ นิ ได้ นานาขงิ

ปัจจยั ส่คู วามสาเรจ็

ขิงเปน็ สมนุ ไพรทีค่ นไทยรจู้ กั กันเป็นอยา่ งดี ปลูกไดง้ า่ ย มีมากในประเทศไทย ให้รสเผ็ด
ร้อนและยังมีกล่ินหอม อดุ มไปด้วยวติ ามินและแรธ่ าตุที่มีความสาคญั อย่างมากตอ่ ร่างกาย
ของเรา นอกจากนี้ยงั มสี รรพคุณต่างๆ ซ่ึงมีประโยชนต์ อ่ สุขภาพอยา่ งดเี ยี่ยม นอกจากที่
ได้ทาการแปรรูปเป็น น้าขิง ขงิ ดอง ขิงแคปซูล ขงิ อบแห้ง แล้ว ยงั สามารถพฒั นาขงิ โดย
การแปรรูปเปน็ ผลิตภัณฑ์ สร้างเปน็ อาชีพเพอื่ ใหเ้ กดิ รายไดอ้ กี มากมาย เชน่ เครือ่ งสาอาง
สบูส่ มุนไพรขงิ ลูกอมขงิ ซอสปรงุ รสขิง เบียรข์ งิ เปน็ ตน้

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ รเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได”้
สู่การขบั เคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพฒั นาท้องถ่นิ โดยมีสถาบันอดุ มศกึ ษาเป็นพ่เี ลย้ี ง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชดุ ความรูท้ ามาหากิน
ชอ่ื ชดุ กลอ่ งความร้กู ินได้นานาขิง

แนวคิดใหมใ่ นการพฒั นาอาชีพ

จากการกาหนดแนวทางการส่งเสรมิ อาชีพคานึงถึงความจาเป็นและความสอดคล้องทางธรรมชาตแิ ละ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนหมู่บ้านห้วยฮ่อม ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในส่วนเป็น
ชุมชนเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้งและชุมชนชาวเขาเผ่ามลาบรี (ตองเหลือง) อยู่ในเขตพื้นที่สูงห่างไกล
ความเจริญ มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชุมชนทั่วไปอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ทา
การเกษตร เชน่ การปลูกขิงเป็นสว่ นใหญ่ และขา้ วโพด โดยสว่ นใหญจ่ ะทาการเกษตรลักษณะดั้งเดมิ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ปลูกขิงก็มุ่งที่จะปลูกขิงกันท้ังปี เป็นต้นส่วนประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทา
การเกษตรก็ต้องออกไปรับจ้างตามโรงงานต่างๆ เพื่อหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ปัญหาที่เกิดข้ึนของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรรายย่อย มักจะประสบกันมากเป็นในเรื่องของการขาดทุน
ก่อให้เกิดหนี้สินจากการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่า
แมลง ค่าแรงงาน ค่าน้ามัน สภาพดินฟ้าอากาศ และราคาของผลผลิตที่จาหน่ายในตลาดที่ข้ึนลงไม่มี
ความแน่นอนทาให้เกษตรกรมักจะประสบปัญหาการขาดทุน ส่งผลกระทบกับรายได้ของครอบครัว
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาฆ่าแมลงและ
ปราบศัตรูพืช และปัญหาเกีย่ วกับส่ิงแวดล้อมการทาลายป่าเพือ่ เพ่ิมพืน้ ที่ และขิงน้ัน เป็นพืชสมุนไพร
ที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั้งฤดูชอบอากาศชื้น และมีอุณหภูมิที่สูง นิยมปลูกบนพื้นที่สูง อีกท้ัง
ประกอบกับสถานการณ์โควิด ที่ระบาดอย่างหนักในบ้านเรา ขิงจึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในการนามารักษา บรรเทา อาการโควิดได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลข้างต้น จงึ ได้มีความสนใจที่จะ
ศกึ ษาการจดั ทาแนวทางในการพัฒนาอาชีพและรายได้ใหก้ ับประชาชนอย่างย่ังยนื
การส่งเสรมิ อาชีพใหช้ มุ ชน
จัดตั้งจาหน่ายสนิ คา้ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดหลัก และจาหน่ายสินค้าในงานแสดง เช่น ตลาด OTOPของ
จังหวัด ให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่สู่ตลาด การขายผ่านทางธุรกิจออนไลน์ เช่น Facebook ,
TikTokสร้างเพจผลิตภัณฑ์การจาหน่ายสินค้า และพัฒนา สร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายทงั้ รูปแบบและการใช้ มีค่ วามโดดเด่นเป็นเอกลกั ษณ์เฉพาะตน

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ริ่มสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
ส่กู ารขบั เคล่ือนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภมู ิปญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพฒั นาทอ้ งถน่ิ โดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเป็นพ่ีเล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความร้ทู ามาหากิน
ชือ่ ชดุ กลอ่ งความรู้กินได้ นานาขิง

เจา้ ของความรู้

องคค์ วามรู้ นานาขงิ
ชือ่ นายรงั สรรค์ หมืน่ โฮ้ง
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบา้ นหว้ ยฮอ่ ม ต.
บ้านเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่
โทรศัพท์ 090-3171245

องค์ความรู้ นานาขิง
ชือ่ นางสาวสรุ ยี ว์ ัล มะโนโฮ้ง
ที่อยู่ โรงเรยี นบา้ นหว้ ยฮอ่ ม
ต.บ้านเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่
โทรศพั ท์ 082-1806356

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ “กล่องความรกู้ ินได”้
สกู่ ารขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบันอดุ มศึกษาเปน็ พเ่ี ล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรู้ทามาหากิน
ชื่อชดุ กล่องความร้กู ินได้นานาขงิ

เจา้ ของความรู้

องคค์ วามรู้ นานาขงิ
ชือ่ นางสาววารนิ ี คารอ้ ย
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบา้ นหว้ ยฮอ่ ม
ต.บา้ นเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
โทรศัพท์ 0931659923

องค์ความรู้ นานาขิง
ชื่อ นางสาวจฑุ ามาศ คงย้มิ
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบ้านหว้ ยฮอ่ ม
ต.บา้ นเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่
โทรศพั ท์ 095-5165648

โครงการ การสง่ เสริมความคดิ ริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรูก้ ินได”้
สกู่ ารขบั เคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พ่ีเลีย้ ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรู้ทามาหากนิ
ชื่อชุดกลอ่ งความร้กู ินได้ นานาขงิ

เจา้ ของความรู้

องค์ความรู้ นานาขิง
ชื่อ นางสาวอชริ ญา แสนท้าว
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบ้านห้วยฮอ่ ม
ต.บ้านเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่

องค์ความรู้ นานาขงิ
ชื่อ นางสาวกรวิสา แสนกอื
ที่อยู่ โรงเรยี นบ้านหว้ ยฮอ่ ม
ต.บา้ นเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

โครงการ การสง่ เสริมความคิดริเร่มิ สร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจัดการความรู้ “กลอ่ งความรกู้ นิ ได”้
สูก่ ารขบั เคล่อื นเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาและการพัฒนาทอ้ งถ่ินโดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเปน็ พีเ่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ชุดความรทู้ ามาหากนิ
ชอื่ ชดุ กล่องความรกู้ ินได้ ……

เจ้าของความรู้

องค์ความรู้ นานาขงิ
ชื่อ นางสาวธรี กานต์ แสนกือ
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบ้านห้วยฮอ่ ม
ต.บา้ นเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่

องค์ความรู้ นานาขงิ
ชือ่ เด็กหญงิ ศิริพร แสนว่าง
ทีอ่ ยู่ โรงเรยี นบา้ นห้วยฮอ่ ม
ต.บา้ นเวียง อ.รอ้ งกวาง จ.แพร่

โครงการ การสง่ เสริมความคิดรเิ ร่ิมสร้างสรรค์ ดว้ ยแนวทางการจดั การความรู้ “กล่องความรู้กนิ ได”้
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ บนพน้ื ฐานภูมปิ ัญญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพฒั นาท้องถิ่นโดยมสี ถาบันอุดมศกึ ษาเปน็ พี่เล้ยี ง ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564

หนงั สือและส่อื มลั ติมเดีเย ชดุ ความรทู้ ามาหากนิ
แนะนำสอื่ สำรสนดทศดพ่ือ ช่อื ชดุ กล่องความรูก้ ินได้ ……
ใช้ในกำรศกึ ษำ

https://www.youtube.com/watch?v=NzyO5
TjEP0Q

https://www.youtube.com/watch?v=NNPh
QSu872w

https://hd.co.th/benefits-of-ginger

https://www.technologychaoban.com/bullet-
news-today/article_109993

งานประชาสมั พนั ธ์
โรงเรียนบา้ นหว้ ยฮอ่ ม

โครงการ การส่งเสริมความคดิ ริเรมิ่ สร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจดั การความรู้ “กลอ่ งความรู้กินได”้
สู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพ้นื ฐานภูมปิ ญั ญา

ภายใต้ โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการพฒั นาทอ้ งถ่นิ โดยมีสถาบนั อุดมศกึ ษาเป็นพีเ่ ลี้ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564


Click to View FlipBook Version