The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-17269342, 2021-04-12 00:34:37

BAB 7 SEJARAH KSSM T4

BAB 7 SEJARAH KSSM T4

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

KERTAS 1 (OBJEKTIF) (API) telah 4 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
(CLC) telah ditubuhkan pada bulan Januari
1 Angkatan Pemuda Insaf 1949.
ditubuhkan pada tahun 1946.
Apakah kesan penubuhan jawatankuasa
Pilih padanan jawapan yang betul berkaitan tersebut?
dengan faktor penubuhannya.
B.T M/S 174
B.T M/S 172 A Membanteras pengaruh komunis
A  Mengamalkan konsep Melayu Raya B Pengenalan Perlembagaan Rakyat
C Penubuhan parti politik mengikut
 Menyatukan bangsa dan dunia
Melayu kaum
D Meningkatkan kesedaran kerjasama
B  Menanam semangat kebangsaan
 Bekerjasama dengan kaum lain politik

C  Menekankan pemerintahan demokrasi 5 Maklumat berikut berkaitan dengan tuntutan
 Mengutamakan keadilan sosial yang telah dikemukakan oleh Dato’ Onn
Jaafar.
D  Memperjuangkan kemerdekaan Tanah
Melayu Tahun Peristiwa
1950 Menuntut penubuhan
 Melafazkan taat setia kepada Tanah Lembaga Pembangunan
Melayu Industri Desa (RIDA)

2 Apakah pertubuhan yang menggunakan Mengapakah beliau mengemukakan tuntutan
slogan “Merdeka dengan Darah“ untuk tersebut?
memperjuangkan kemerdekaaan di negara
kita? B.T M/S 177
B.T M/S 172 A Memelihara kestabilan politik Tanah
A Angkatan Pemuda Insaf (API)
B Kesatuan Melayu Muda (KMM) Melayu
C Parti Kebangsaan Melayu Malaya
B Meluaskan kawasan pasaran eksport
(PKMM) tempatan

D Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak C Mendedahkan penduduk tempatan
(PKMS) dalam perindustrian

3 Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? D Menjadi timbal balas kelonggaran syarat
kewarganegaraan
Tarikh Peristiwa
September Dato’ Onn Jaafar 6 Tokoh berikut pernah dipilih menganggotai
mengasaskan Parti Sistem Ahli.
1951 Kemerdekaan Tanah
Melayu (IMP)

B.T M/S 173
A Menentang UMNO
B Menuntut kemerdekaan
C Mewujudkan kemerdekaan kaum
D Menginginkan jawatan Perdana Menteri

Apakah portfolio yang disandang oleh
beliau?

B.T M/S 178

51

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

A Ahli Kesihatan 10 Maklumat berikut berkaitan dengan
B Ahli Pengangkutan kerjasama politik di negara kita mulai tahun
C Ahli Perumahan dan Perancang Bandar 1940-an.
D Ahli Tanah, Lombong dan
 Pakatan PUTERA-AMCIA
Perhubungan  Persidangan Kebangsaan
 Konvensyen Kebangsaan
7 Laporan Barnes diperkenalkan pada tahun  Pembentukan Parti Perikatan
1951.
Apakah kepentingan kepada negara kita?
Apakah maklumat utama laporan tersebut? B.T M/S 186
B.T M/S 180
A Pembubaran Malaya Union
A Mewartakan Akta Pendidikan 1951 B Pembentukan perpaduan kaum
B Mewujudkan sekolah vernakular C Pengharaman Parti Komunis Malaya
D Pengenalan Perjanjian Persekutuan
mengikut bahasa
C Mewajibkan penggunaan bahasa Tanah

Inggeris 11 Apakah idea kemerdekaan yang
D Menekankan penggunaan bahasa diperjuangkan oleh pertubuhan berikut?

pengantar di sekolah Kesatuan Melayu Muda

8 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem B.T M/S 172
pendidikan kebangsaan. A Melayu Raya

Undang-undang berkaitan dengan B Pemerintahan sosialis
pembentukan satu sistem persekolahan C Raja Berperlembagaan
rendah berteraskan bahasa Inggeris dan D Kemerdekaan melalui kerjasama kaum
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
12 Apakah matlamat kemerdekaan yang
Apakah sistem pelajaran yang terawal diperjuangkan oleh parti poltik berikut?
melaksanakan sistem tersebut?
Pemimpin Parti Poltik
B.T M/S 180 Tan Cheng Malayan Chinese
A Penyata Razak 1956 Association (MCA)
B Laporan Barnes 1951 Lock
C Ordinan Pelajaran 1952
D Laporan Woodhead 1955 B.T M/S 173

9 Pernyataan berikut berkaitan dengan A Negara Maju
penubuhan parti-parti politik di negara kita.
B Negara Republik
People’s Progressive Party (PPP) C Kerajaan Sosialis
D Demokrasi Penuh
Tokoh manakah yang merupakan pemimpin
parti tersebut?

B.T M/S 184
A Mohamad Sirat Yaman
B Dr. S.Kanapathippilai
C K.L. Devaser
D John Thivy

52

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

13 Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (CLC) 16 Maklumat berikut berkaitan dengan laporan
ditubuhkan pada Januari 1949. jawatankuasa pendidikan.

Apakah objektif yang hendak dicapai?  Sekolah rendah menggunakan Bahasa
B.T M/S 174 Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengantar
I Mengukuhkan ekonomi negara
II Mewujudkan keadaan harmoni dan  Sekolah menengah menggunakan
III Mengkaji hubungan kaum secara Bahasa Inggeris sebagai bahasa
pegantar
mendalam
IV Menyelesaikan isu pergaduhan antara Apakah jawatankuasa yang mengemukakan
cadangan tersebut?
kaum muhibbah
B.T M/S 181
A I dan II A Jawatankuasa Barnes
B I dan IV B Jawatankuasa Fenn-Wu
C II dan III C Jawatankuasa Woodhead
D III dan IV D Jawatankuasa Pelajaran 1956

14 Apakah rasional CLC membuat cadangan 17 Rajah berikut berkaitan dengan cadangan
berikut? Jawatankuasa Pelajaran 1956.

Syarat Kewarganegaraan kepada Sekolah Menengah
kaum bukan Melayu dilonggarkan
Sekolah Umum Sekolah Jenis Umum
B.T M/S 174
A Memupuk taat setia Apakah bahasa pengantar yang digunakan di
B Melaksanakan pilihan raya sekolah umum?
C Menubuhkan parti politik siasah
D Menggalakkan kerjasama politik B.T M/S 183
A Bahasa Melayu
15 Maklumat berikut berkaitan pelaksanaan B Bahasa Ibunda
Sistem Ahli. C Bahasa Inggeris
D Bahasa Melayu dan Inggeris
 Satu sistem kabinet bayangan
 Terdiri daripada beberapa orang 18 Gambar berikut berkaitan dengan pemimpin
negara.
pegawai tadbir dan tokoh
masyarakat Dato’ Abdul Razak Hussein

Bagaimanakah sistem ini membantu usaha ke
arah berkerajaan sendiri?

B.T M/S 178
A Menggalakkan perpaduan
B Mengenal pasti pemimpin berkaliber
C Menyelesaikan masalah berhubung

kaum
D Melatih penduduk tempatan menerajui

pentadbiran

Apakah sumbangan beliau?

B.T M/S 183

53

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

A Menyediakan pendidikan percuma
B Mewujudkan sekolah berbilang bangsa
C Melaksanakan pengajaran Bahasa

Melayu
D Mengasaskan sistem pendidikan
19 Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat
perjuangan pertubuhan X.

X

Kemerdekaan Sarawak

Apakah X?
B.T M/S 184

A Barisan Pemuda Sarawak (BPS)
B Pergerakan Pemuda Melayu (PPM)
C Parti Kebangsaan Melayu Malaya

(PKMM)
D Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak
20 Apakah matlamat yang hendak dicapai oleh
pakatan UMNO, MCA dan MIC melalui Parti
Perikatan?

B.T M/S 187
A Kestabilan politik
B Kemajuan ekonomi
C Kemerdekaan negara
D Kerjasama antara kaum

54

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

KERTAS 2 (BAHAGIAN A)

1 Pernyataan di bawah berkaitan Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
(CLC).

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) ditubuhkan pada Januari 1949 yang
menghimpunkan pemimpin utama pelbagai kaum di Tanah Melayu.

(a) Namakan dua kaum terbesar yang menyertai Jawatankuasa Hubungan Antara
Kaum (Communities Liaison Committee) pada awal penubuhannya.

(i) .........................................................................................................................

(ii) ........................................................................................................................

[2 markah]

F Melayu
F Cina
F India
F Sri Langka
F Serani
F Eropah

(b) Jelaskan matlamat penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
kepada pentadbiran di Tanah Melayu pada tahun 1949.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

[4 markah]

F Mewujudkan kerjasama pemimpin antara kaum di Tanah Melayu
F Mewujudkan kestabilan/, ekonomi dan sosial di Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
F Mengkaji hubungan kaum secara mendalam
F Mewujudkan pembahagian yang adil untuk semua komuniti
F Mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah/perpaduan penduduk
F Membetulkan keadaan politik di Tanah Melayu

(c) Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (Communities Liaison Committee)
telah menjadi pemangkin ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu
pada tahun 1957.

Ulaskan pernyataan di atas.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

55

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

[4 markah]

F Mewujudkan kestabilan politik
H Mengukuhkan perpaduan kaum
H Meningkatkan kemajuan ekonomi
F Pemberian kerakyatan kepada warganegara yang layak
H Mewujudkan rasa saying kepada negara/patriotik

Mana-mana munasabah

2 Selepas perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Dato’ Onn
Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada
wakil tempatan dalam usaha ke arah kemerdekaan Tanah Air.

(a) Mengapakah Sistem Ahli dibentuk?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

[2 markah]

F Melatih penduduk tempatan
F Menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu
F Mewujudkan perpaduan kaum

(b) Jelaskan ciri-ciri Sistem Ahli.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

[4 markah]

F Ahli bertaraf menteri
F Bertanggungjawab menjaga portfolio
F Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British
F Mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan
F Ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi Sistem kabinet bayangan

(c) Pembentukan Sistem Ahli merupakan tapak asas kepada kemerdekaan negara.
Jelaskan pernyataan tersebut.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

56

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

[4 markah]

F Mengamalkan perpaduan antara kaum
H Merangkumi semua kaum antaranya Melayu, Cina dan India
F Mematuhi undang-undang negara
F Tidak menimbulkan masalah yang mnyebabkan politik negara terancam
F Menyokong dasar-dasar yang dijalankan oleh pihak kerajaan
H Kempen, dasar luar Malaysia dan dasar ekonomi baru yang dirancang.
F Membuat hubungan diplomatik dengan dengan negara lain
H Hubungan perdagangan dan pertukaran teknologi seperti dengan China.

Mana-mana munasabah

57

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

KERTAS 2 (BAHAGIAN B)
3 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas pembentukan negara bangsa.

(a) Huraikan ciri-ciri Sistem Ahli. [6 markah]

F Ahli bertaraf menteri
H Bertanggungjawab menjaga portfolio
H yang mengandungi jabatan / agensi kerajaan
F Ahli dilatih oleh Pesuruhjaya Tinggi British / dengan persetujuan Majlis Raja-raja
F Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang
H Yang berkaitan dengan jabatannya / untuk dibentangkan dalam MPP
F Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British
F Sistem kabinet bayangan
H Terdiri daripada beberapa pegawai tadbir / tokoh masyarakat

(b) Apakah kepentingan Sistem Ahli?

[6 markah]

F Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri
F Memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir
H Menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan
F Proses memupuk perpaduan kaum
H Ahli-ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum / Melayu, China dan India
F Menentukan kemerdekaan mendapat sokongan seluruh penduduk PTM
H Memberi tempoh kepada British melakukan peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara

(c) Pada pendapat anda, mengapakah gabungan pemimpin pelbagai kaum dalam

Sistem Ahli penting kepada negara kita?

[8 markah]

F Sistem Ahli terdiri daripada pemimpin berbilang kaum,
C contohnya Tunku Abdul Rahman, Thuraisinggam dan H.S.Lee
H yang memegang portfolio masing-masing.
F Gabungan pemimpin pelbagai kaum ini adalah sangat penting bagi memastikan kejayaan peralihan pentadbiran

selepas kemerdekaan.
H Hal ini demikian kerana perpaduan dapat diwujudkan
H dan membolehkan negara dapat ditadbir dengan aman.
F Semua kaum dapat menerima pembentukan negara dengan baik
H dan sentiasa menyokong tindakan kerajaan yang mewakili semua kaum.
F Kerjasama semua kaum akan menjadikan negara stabil
H dan ekonomi akan dapat berkembang dengan baik
H kerana setiap kaum mempunyai kepakaran tersendiri.

4 Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi untuk menjamin
kejayaan perjuangan yang seterusnya menjadi perintis kerjasama pakatan politik ke
arah kemerdekaan.

(a) Apakah matlamat perjuangan penubuhan parti politik yang ditubuhkan pada
tahun 1950-an?
[4 markah]

F Independence of Malaya Party (IMP)
H Menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu
H Kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan
F Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS)
H Memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu
H Penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu
F People’s Progressive Party (PPP)
H Memperjuangkan hak sama untuk semua kaum
H Memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen
F Parti Negara
H Menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum
H Membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu

58

BAB 7: USAHA KE ARAH KEMERDEKAAN

(b) Jelaskan usaha kerjasama pakatan politik ke arah mencapai kemerdekaan.
[8 markah]

F Pakatan PUTERA-AMCJA
H Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) Pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmi
H All Malaya Council of Joint Action (MPAJA) Diketuai oleh Tan Cheng Lock
H Telah bergabung pada bulan Disember 1947
H Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum
H Melahirkan Manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka
H Manifesto ini cadangkan pemerintahan sendiri/ pembentukan Dewan Perundangan/ penerimaan satu

kewarganegaraan
F Persidangan Kebangsaan
H Tarikh persidangan berlangsung pada bulan Februari 1954
H Yang diketuai oleh Dato’ Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak iaitu Dato’ Abdul Wahab Abdul Azizi
H Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang

bersatu
H Persidangan ini disertai oleh Independence of Malayan Parety (IMP)/Malayan Indian Congress (MIC)/Persatuan

Ceylonese Malaya/Persatuan Eurasian Malaya
H Menuntut agar diadakan pilihan raya Persekutuan
F Konvensyen Kebangsaan
H Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan UMNO pimpinan Tunku Abdul Rahman
H dan MCA pimpinan Tan Cheng Lock
H yang diadakan pada bulan Ogos 1954
H Konvensyen ini membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu
H yang dihadiri oleh Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS)/Persetiaan Melayu Kelantan/Persatuan Melayu Semenanjung
H Konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya Persekutuan
F Pembentukan Parti Perikatan
H Pada bulan Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Perikatan
H Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu
H Parti Perikatan memilih kapal layar sebagai logo
H Melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara

(c) Semangat kerjasama antara kaum amat penting untuk memastikan penduduk
berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai.

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah anda dapat mengekalkan
keharmonian negara pada masa kini?

[8 markah]

F Bersama-sama memelihara perpaduan antara kaum
H Menghormati agama/kepercayaan/budaya kaum lain
H Mengelakkan diri daripada menyentuh isu-isu sentitif
H Mengelakkan menyinggung perasaan orang lain
F Mematuhi peraturan dan undang-undang negara.
H Menghormati perlembagaan negara
H Mengamalkan prisip Rukun Negara
F Mengamalkan sikap toleransi /kerjasama antara kaum
F Memupuk semangat patriotisme yang tinggi
H Memupuk perasaan cintakan keamanan dan keharmonian
H Menyokong program/kempen kerajaan demi kesejahteraan rakyat
F Saling kunjung semasa perayaan kaum
H Sikap menghormati antara satu sama lain
C menziarahi/membantu jiran tanpa mengira bangsa
H Tidak melibatkan diri dalam sebarang bentuk permusuhan kaum/membuat rusuhan

Mana-mana jawapan yang munasabah

59


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BAB 6 SEJARAH KSSM T4
Next Book
PROGRAM e-IHYA’ RAMADHAN SK. RAJA BAHAR