The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ของดีเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ชม ช้อป ชิม ชิลล์ จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มโซน เมืองนาดอน

ของดีเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอดอนจาน

Keywords: สถานที่ท่องเที่ยว,อาหาร,ร้านค้า

Kalasin

ชม ช้อป ชิม ชลิ ล์

ของดีอำเภอเมอื งกำฬสินธุ์
Amphoe Mueang Kalasin

ของดอี ำเภอเมืองกำฬสนิ ธ์ุ
Amphoe Mueang Kalasin

อนสุ าวรยี พ์ ระยาชยั สุนทร (เจา้ โสมพระมติ ร)

เป็นเจา้ เมอื งคนแรก ของจังหวดั กาฬสินธ์ุ
อนสุ าวรีย์ นต้ี งั้ อยหู่ น้าที่วา่ การไปรษณยี ์
หลอ่ ดว้ ยสัมฤทธ์ิขนาดเท่าคนจริง ยนื บนแทน่
มอื ขวาถอื กาน้ามือซ้ายถือดาบอาญาสิทธ์ิ

พิพิธภณั ฑข์ องดเี มอื งกาฬสนิ ธุ์

ตง้ั อยทู่ ศ่ี าลากลางจังหวัดกาฬสนิ ธห์ุ ลังเก่า เป็นศูนย์
สาธิตอาชีพหตั ถกรรมและรวมของดเี มืองกาฬสินธ์ุ
จัดเป็นแสดงนทิ รรศการต่างๆ เชน่ หอ้ งบรรยายสรุป
ห้องประวัตศิ าสตร์ ของจังหวัดห้องวถิ ชี วี ิตภไู ทในอดตี ท่ี
มีหตั ถกรรมพ้ืนเมอื งตา่ งๆ ห้องวิถีชวี ิตการทานาชาวนา
กาฬสินธุ์ หอ้ งวจิ ิตรแพรวา ห้องจัดแสดงผลผลิต
ทางการเกษตรและห้องจาหน่ายผ้าไหมสินคา้ ที่ระลึก
ตา่ งๆ ของกาฬสินธ์ุ

วัดกลาง

ตง้ั อยใู่ กลก้ ลับอนุสาวรยี ์พระยาชัยสนุ ทร เป็น
พระอรามหลวงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธสมั ฤทธ์ิ

นิรโรคนั ตราย หลวงพ่อองคด์ า-ชมุ่ เยน็ เป็น
พระพุทธรปู ค่บู ้านคเู่ มืองกาฬสนิ ธ์ุ ซง่ึ เชื่อว่ามี
ความ ศักด์ิสทิ ธหิ์ ากปีใด ฝนแลง้ ชาวเมืองจะ

อญั เชิญออกแหเพื่อขอฝน

ของดอี ำเภอเมอื งกำฬสินธุ์
Amphoe Mueang Kalasin

วัดประสทิ ธ์ิไชยราม

ภายในวดั มีสิมแบบพื้นบ้านอสี านโบรา พบ
หลักฐานที่จารึกไว้ในแผน่ ศิลาหลังโบสถ์เก่า

เป็นภาษาไทยลาวโบราณว่าสร้างเมอื่ จุล
ศกั ราช 1207 ตรงกับ พ.ศ. 2338

ศาลหลกั เมอื ง

ต้งั อยู่บนถนนกาฬสินธุ์ตาบลกาฬสินธอุ์ าเภอเมือง
จังหวดั กาฬสนิ ธเุ์ ป็นอาคารสถาปัตยกรรม ไทยทรง
จตั ุรมุข ภายในศาล มีหลกั เมอื งเกา่ แก่ทาดว้ ยไม้ทาสี
ทองอายหุ ลาย 100 ปีสภาพผุพังเหลอื เพียงคืบ และมี
ซุม้ เตี้ยๆ สที องคลมุ ไวด้ ้านหลงั หลกั เมืองมใี บเสมาหิน
ทรายโบราณศิลปะสมยั ทวารวดี ซึ่งทามาจากเมอื งฟา้
แดดสงู อย่างมีลวดลายแกะสลักแบบนูนต่าเรอ่ื งพุทธ
ประวตั ปิ ากอยบู่ นฐานบัวก่ออฐิ ถือปนู

วดั เหนอื หรอื วดั ศรบี ญุ เรอื ง

เป็นวัดเก่าแก่สร้างขน้ึ ในชว่ งเวลาเดียวกบั
วัดกลาง ภายในวัดมโี บเสมาโบราณจาก
เมอื งฟา้ แดดสงยาง

ของดอี ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ
Amphoe Mueang Kalasin

วดั ใตโ้ พธค์ิ ้า

เป็นวดั เก่าแก่สร้างในช่วงเวลาเดยี วกบั วดั กลางและวัด
เหนือ เป็นลกั าณะ การต้งั วัดขน้ึ ในชมุ ชนสมัยโบราณ
ซึง่ มีการแบง่ พื้นท่ีในชมุ ชนเป็น บา้ นเหนอื บ้านกลาง
และบา้ นใต้ แตล่ ะบ้านก็จะมวี ัดประจาหมบู่ ้านภายในวัดมี

โบสถ์เก่าแก่ ทยี่ ังใช้เป็นทป่ี ระกอบสงั ฆกรรม ท้งั
ศิลปะตกแต่งอนั สวยงามและพื้นท่ีบรเิ วณหน้าจั่วดา้ น

นอกของผนังสมิ ด้านตะวนั ออกเขยี นฮปู แต้ม

พุทธสถานภปู อ

ต้งั ทอ่ี ยู่ตาบลปอ อาเภอเมอื ง จงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ ห่าง
จากตัวเมืองไปทางทิศเหนอื ประมาณ 28 กโิ ลเมตร
ไปทางอาเภอสมเดจ็ หรอื อาเภอสหสั ขนั ธ์ เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธปางไสยาสน์ ฝีมอื ชว่ งสมยั ทวา
ราวดีจาหลกั บนหน้าผา 2 องค์ องคแ์ รกประดษิ ฐาน
อยบู่ นเชิงเขาทางข้ึน องค์ท่ี 2 ประดิษฐานอยบู่ น
ภูปอเป็นท่เี คารพบูชาของชาวจงั หวดั กาฬสนิ ธ์ุ

วงเวยี นโปรลาง

ต้งั ตระหง่านเป็นสัญลักษณเ์ มอื งกาเนิด
โปรลางศลิ ปินแหง่ ชาติ นายเปล้อื ง ฉาย
รัศมี เป็นผ้ปู ระดิษฐ์ขนึ้ จากเกราะหรือกะลอ

สมัยโบราณ นามาประยกุ ตท์ าเป็นไม้ 13
ท่อน ทาจากไม้มะหาด เรยี งรอ้ ยเป็นเคร่ืองตี

ของดีอำเภอเมอื งกำฬสนิ ธุ์
Amphoe Mueang Kalasin

สวนสาธารณะกดุ น้ากนิ

เป็นบงึ น้าขนาดใหญ่ เทศบาลเมืองกาฬสนิ ธ์ุได้
ปรับปรงุ พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะสาหรบั
พักผอ่ นหย่อนใจและสนั ทนาการตา่ งๆ

ตลาดโรงสี

โรงสขี ้าวสมยั เมื่อ 50 ปี ก่อนถกู แปรเปล่ยี น
เป็นไลฟส์ ไตลม์ อล์ ภาตใต้ชอื่ ว่า “ตลาดโรงสี”
หน่ึงเดยี วของกาฬสินธ์ุ แลนดม์ ารค์ แห่งนีท้ ่ไี ด้
ท้งั ชอ้ ป ชิม ดมื่ อกี ท้งั ยงั เป็นแหลง่ ขายสนิ ค้า

ของฝากจากท้องถ่นิ หลากหลาย ภายในเน้น
ขายอาหารทอ้ งถน่ิ ขนม เสือ้ ผ้า ของทาดว้ ยมือ

และอาหารท่มี ีชื่อเสยี งท่สี ดุ ของกาฬสินธ์ุกค็ อื
แจว่ ฮอ้ นกาฬสินธ์ุ ชนั้ 2 ยังมีรา้ นงั่ ชวิ ๆ เล่น
ดนตรสี ด มีมมุ ถ่ายรูป ในบรรยายยอ้ นอดตี

Kalasin

ชม ช้อป ชมิ ชลิ ล์

ของดอี ำเภอนำมน
Amphoe Na Mon

ของดีอำเภอนำมน
Amphoe Na Mon

วัดปา่ ประชานมิ ติ

วดั ปา่ ประชานิมิต ต้งั อยู่ท่ี หมูท่ ี่ 9 ตาบลหลกั เหล่ยี ม
อาเภอนามน จงั หวดั กาฬสินธ์ุ เป็นเจดีย์ทมี่ ไี ขมากที่สดุ นับ
พันใบ ใชเ้ ป็นทส่ี กั การะบชู าภาพสง่ิ ศักด์สิ ทิ ธ์แิ ละเป็นท่เี คารพ
บูชาของชาวอาเภอนามน โดยมเี จ้าอาวาส คือ พระครปู ิยะ
และคณะลูกวดั ศิษยย์ านุศษิ ย์ ชาวบา้ น พ่อค้า ประชาชน
รว่ มกันดแู ลและบูรณะ

รำ้ น อำหำร
อาเภอนามน
Amphoe Na Mon

A รา้ นอาหารเฮือนมาลี
158 ม.5 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสนิ ธ์ุ
46230 โทร. 087 912 5819

เรือนไทยลิซา่ สมเดจ็

B
ตาบล ยอดแกง อาเภอ นามน กาฬสนิ ธุ์
46150 โทร. 090 843 1109

C ร้านอาหารบา้ นกลางน้า

117 ม.11 ถ.รพช ต.นามน อ.นามน
จ.กาฬสินธ์ุ 46230
โทร. 093 475 4048

ท่พี ัก อำเภอนำมน

ฝรั่งรีสอร์ท โทร. 084 518 3731
มาทวอี ินน์ โทร. 088 560 4712

Kalasin

ชม ช้อป ชมิ ชลิ ล์

ของดีอำเภอดอนจำน
Amphoe Don Chan

ของดีอำเภอดอนจำน
Amphoe Don Chan

พุทธสถานหลวงปูใ่ หญ่

เป็นสถานทศ่ี กั ดส์ิ ิทธิท์ ชี่ าวดอนจานให้ความเคารพนับ
ถอื มาก ไปในพุทธสถานมีพระพุทธรปู ศักดิส์ ิทธิ์
ชาวบา้ นในอาเภอดอนจานเรียกว่า “ปใู่ หญ่”
นอกจากน้ี พุทธสถานหลวงปูใ่ หญ่ ยังเป็นสถานท่ี
ปฏิบตั ธิ รรมทม่ี คี วามร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ ยงั
เป็นสถานทีจ่ ัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีสาคัญของ
อาเภอดอนจาน

น้าตกไทรยอ้ ย

ตั้งท่ีบ้านสายปา่ แดง หมทู่ ี่ 7 ตาบลสะอาดไสยศรี
อาเภอดอนจาน จงั หวดั กาฬสินธ์ุ เดินทางใช้
เสน้ ทางสาย กาฬสินธ์ุ-ดอกนจาน-โพธช์ิ ัย ทาง
หลวงหมายเลข กส.5014 เป็นน้าตกทีม่ ขี นาดสูง
ประมาณ 12 เมตรกว้างประมาณ 15 เมตรยาว
100 เมตร ไหลลงมาเป็นช้ันๆ ผ่านโขดหนิ ทรายน้า
ใสไหลเยน็ เป็นน้าตกท่ีใกลต้ วั เมอื งกาฬสนิ ธ์มุ าก
ท่ีสุดเพียง 40 กโิ ลเมตร

วัดวเิ ศษไชยศรี

ตง้ั อยู่ทบี่ า้ นหนองแคน หมู่ที่ 4 ตาบลดอนจาน
อาเภอดอนจาน จงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ ภายในวัดมี
พระพุทธรูปขนาดใหญช่ อื่ วา่ “พระศรีประจันต์”
ซ่ึงได้ทาการบูรณปฏิสังขรณ์ครง้ั ลา่ สุดเมื่อปี
2548 และเป็นท่ีเคารพของชาวอาเภอดอนจาน

ร้ำน อำหำร
อาเภอดอนจาน
Amphoe Don Chan

A ร้านหวาน ตามสง่ั

ถนนสาย2019 Rd ตาบล ดอนจาน
อาเภอ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทร. 065 989 6692

รา้ นสม้ ตาเลยี สาก

B
14 หมู่ 8 บ้าน นาจาปา ตาบล นาจาปา
อาเภอ ดอนจาน กาฬสินธ์ุ 46000
โทร. 061 116 9052

C รา้ นสม้ ตาแมน่ างควร
ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
กาฬสนิ ธุ์ 46130
โทร. 084 103 6166

ท่พี ัก อำเภอดอนจำน

มว่ งนาการ์เด้น โทร. 085 755 5711
บ้านสวน ไรว่ ทิ วัส โทร. 087 813 9722


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข้อมูลอาจารย์ภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
Next Book
Jemputan Khas_Chan Mary