The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข่าวสารผู้ปกครองฉบับที่1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by child suandusit, 2020-08-27 23:03:23

ข่าวสารผู้ปกครองฉบับที่1

ข่าวสารผู้ปกครองฉบับที่1

กิจกรรมรู้ไหมนีก่ ่โี มงแลว้ ข่าวสารผปู้ กครอง

ครูใชค้ ำพดู ทส่ี อื่ ควำมหมำยใหเ้ ดก็ เข้ำใจสภำพเหตุกำรณต์ อนนี้เป็นเวลำ โรงเรียนสาธิตละอออทุ ิศ
อะไร ตัวเลขบนหน้ำปัดนำฬิกำและกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน กำรบอกเวลำ สื่อ
กำรเรียนรู้ให้เด็กใช้เช่น ปฏิทิน นำฬิกำ หนังสือภำพ ฯลฯ ครูทำเกมที่เก่ียวกับ หน่วย ชวนกันมาเรยี นเรื่องศาสตร์
ช่วงเวลำประจำวันใหเ้ ด็กไดส้ ังเกตช่วงเวลำส่ิงที่ได้ปฏิบัติใน 1 วนั ต้ังแต่เวลำทเ่ี ด็ก
มำโรงเรียนจนกลับบ้ำน หรือให้เด็กจดจำตัวเลขวันเกิดของตนเองจำกนั้นให้นำช่ือ
จัดเองมำติดลงในช่องของปฏทิ ินท่ีตรงกับวันเกิดของตนเอง ดงั นัน้ กำรจดั กิจกรรม
กำรเรียนรู้เร่ืองเวลำให้แก่เด็กปฐมวัยจึงช่วยส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจธรรมชำติท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลง และภำษำท่ีใช้แทนเวลำ ซ่ึงในแต่ละสังคมใช้สื่อสำรเพ่ือให้เกิดควำม
เข้ำใจทตี่ รงกันสำหรบั ติดต่อกัน

สวสั ดคี ่ะ ผู้ปกครองทกุ ทา่ น ข่าวสารฉบับนเี้ ป็นการนาเสนอการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายในหน่วย ชวนกันมาเรียนเร่ืองศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 คะ่

คณิตศำสตร์เปน็ ทักษะสำคญั ทจ่ี ะขำดไมไ่ ด้ในกำรดำรงชีวิตในสงั คมปัจจบุ ันและ
อนำคต ซ่ึงวิชำคณิตศำสตร์เป็นวิชำท่ีเป็นเหตุเป็นผล จะต้องฝึกตั้งแต่เด็กปฐมวัย อำจทำ
โดยกำรตั้งปัญหำใหเ้ ดก็ คิดหำเหตุผล หำคำตอบด้วยตนเอง กำรฝึกใหเ้ ดก็ ใช้ควำมคดิ หรือ
ให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และคิดเป็น กำรวิเครำะห์ปัญหำและมีทักษะใน
กำรแก้ปัญหำ ดังน้ันครูจึงสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงคณิตศำสตร์แก่เด็กด้วยกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเร้ำใจให้เด็กสนใจ เกิดควำมสนุกสนำนและได้ควำมรู้โดยไม่รู้สึกตัว ซ่ึง
จะทำให้เด็กกระตือรือร้น อยำกเรียนรู้ อยำกค้นคว้ำหำเหตุผลด้วยตนเองและจะเป็น
พืน้ ฐำนให้เดก็ พร้อมที่จะคิดคำนวณในขน้ั ตอ่ ๆไป

กิจกรรมรปู รา่ งอะไรที่เราเหน็

เดก็ จะได้ฝึกกำรใชป้ ระสำทสัมผสั และกล้ำมเนอื้ ของตนเอง ชว่ ยใหเ้ ดก็ เปน็ ผรู้ จู้ ัก
กำรสังเกต ช่ำงสงสัย คน้ ควำ้ และแก้ปัญหำ เรียนรู้จำกกำรเล่นเป็นกำรตอบสนองเด็กได้ดี
ตำมธรรมชำติเด็ก กำรเล่นวัตถุท่ีเป็นรูปทรง ในระยะ แรกเด็กบำงคนอำจจะคิดทำไม่ได้
โดยทันที แต่เด็กมีเพ่ือนเล่น เด็กจะได้ดู หรือสังเกตเพื่อนเล่น จัดได้ว่ำเป็นกำรเรียนรู้ของ
คนเรำอีกวิธีหน่ึง กำรสนับสนุนให้เด็กได้เล่นจึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้ค้นพบวิธีกำร
หำควำมรู้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ทำเนียบรุ่น นทน.48
Next Book
เอกสารการประกอบบัญชี ปวช3/4 บัญชี