The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by m.vilimovsky, 2015-11-24 09:05:37

Newsletter Z Podzámčí Pavilon dne 24.11.2015

Mníšku pod Brdy Obsah vybraných
článků
Úvodník
Téma Proč pokračování nezávislého poskytování informací. Omluva JUDr.
Vilimovského

Otevřený dopis
nezávislých zastupitelů

Ke klikacímu rozpočtu

Příběh pana Kokeše
pokračuje

Témata o kterých se
mluví – reakce na
článek pana
Bocheneka

Staňte se i Vy
dopisovatelem.

Pište na:
[email protected]

Příští číslo:

Komunikace
radnice s občany

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Co se v Mníšku stalo.
Dne 11.11. proběhlo zasedání zastupitelstva.

Co Mníšek čeká Máte problém na úřadu?
Kontakty na redakci : [email protected]
Rozhodujete se o výběru
řemeslníka, profíka v IT,
dodavatele?

Máte jiné starosti?

Poradíme, doporučíme,
pomůžeme.

Pište na :
[email protected]

Mníšku pod Brdy

Omluva voličům

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás informovat, že jsem odstoupil z funkce člena zastupitelstva. Odstupuji z důvodů
dlouhodobé nemoci, která ještě není u konce.

Kvůli vleklé nemoci jsem nebyl schopen splnit závazek, který jsem Vám - svým voličům dal, uhlídat
nakládání s veřejnými financemi. Přes nemožnost vykonávat mandát zastupitele budu nadále dle
svých možností podporovat a podílet se demokratizačním procesu.
Na posledním zastupitelstvu padlo rozhodnutí o osudu Mníšku na mnoho dalších let. Dnes nikdo
nedokáže přesně odhadnout, jak velké zadlužení to pro město vlastně bude znamenat. Dovoluji si
vyjádřit obavu, že skutečným důvodem předlužení města je záměr prodat nejlukrativnější obecní
pozemky. Pokud bych měl předjímat, tak by se přibližně za 2 roky mohlo ukázat, že město není
schopno úvěr splácet, což by vedlo k nutnému prodeji majetku. Co to bude? Předzámčí, Rybníky,
Pivovárka, Obora?

Zastupitelé, kteří hlasovali za neznámou výši zadlužení města, prokázali, že zastupitelstvo v dnešní
podobě ztratilo svoje opodstatnění. O budoucnosti města rozhodly struktury mimo zastupitelstvo,
postavy, které nenesou svoji kůži na trh, ať to dopadne, jak to dopadne.
Předlužení znamená, že se v budoucnu nebude moci rozhodovat o ničem podstatném. A když to
přeženu, tak maximálně o tom, komu se přidělí zakázky na opravu havarijních stavů. Samozřejmě je
připraven ještě jeden šťouch – územní plán.

A až přijde na nucený prodej majetku, pak o tom samozřejmě opět nebudou rozhodovat zastupitelé,
protože tento prodej bude nevyhnutelný, vynucený nynějším rozhodnutím o zadlužení se.

Bohužel jsem vzhledem k nemoci tomuto nedokázal zabránit a přestože opozice vynaložila nesmírné
úsilí, aby v posledním měsíci získala relevantní ekonomické údaje, aby o nich ostatní zastupitelé
jednali, jedinou reakcí bylo: „buď to bude takto, anebo nic“. Názorně ilustruje způsob komunikace
v zastupitelstvu prohlášení starosty: „Já to chci, chci, chci!“
Smutné na tom je, že když se ukáže, že mám pravdu, pak to bude velmi trpká “satisfakce“ a bude
trpká pro celý Mníšek.

Věřím, že kolega, který nastoupí po mě, bude mít dostatek elánu a pokusí se aktivně řešit problémy,
které město čekají. K čemuž mu přeji statečné srdce a otevřenou mysl.

JUDr. Miroslav Vilimovský
bývalý zastupitel

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Slovo zastupitele

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Dne 8.11.2015 zaslali nezávislí zastupitelé svým kolegům zastupitelům
„otevřený“ dopis týkající se výstavby PAVILONU.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dne 11.11. 2015 budeme hlasovat o rozšíření kapacity základní školy v podobě školního pavilonu
navrženém ateliérem Grido. Dovolujeme si vám zde poskytnout několik důležitých informací, se
kterými byste se, dle našeho názoru, měli seznámit, než budete o pavilonu hlasovat. Ačkoli je pavilon
vizuálně atraktivním řešením rozšíření školy, navíc s přidanou hodnotou kulturního zázemí, vyplývají
z něj rizika, která jsou zcela zásadní pro budoucnost města.

1. Harmonogram pro realizaci stavby pavilonu se v daných podmínkách jeví jako nereálný, což
může významným způsobem ovlivnit schopnost města úspěšně čerpat dotaci.

Dle slov starosty Petra Digrina na představení projektu veřejnosti, které se uskutečnilo dne 2.11. 2015,

by měl být v únoru 2016 vybrán zhotovitel stavby. K zahájení stavebních prací by údajně mělo dojít

v květnu/červnu 2016 a do konce roku 2016 by mělo dojít k vyčerpání celé dotace ve výši 44 mil. Kč.

Vzhledem k očekávaným obvyklým lhůtám přípravy takto složité stavby hrazené z veřejných
prostředků, správních a zákonných lhůt (pokud má být projekt připraven kvalitně a v souladu se
zákonem) lze očekávat tento harmonogram přípravy:

Činnost Doba trvání Dokončení

schválení záměru 11/2015

zadání výběru a výběr projektanta 2 měsíce 1/2016

zpracování projektové dokumentace 3 měsíce 4/2016

spojené územní řízení a stav. povolení 3-6 měsíců

vydání pravomocného stavebního povolení cca: 7-10/2016

vypracování zadávací dokumentace stavby 1-2 měsíce

zadání a výběr zhotovitele 2 měsíce 11/2016-2/2017

zahájení výstavby 12/2016-3/2017

dokončení min. 6 měs. 9/2017

kolaudace, zahájení provozu 10/2017?

Z výše uvedeného harmonogramu vyplývá, že pokud má být stavba připravena řádným a zákonným

způsobem, k zahájení stavebních prací dojde za standardních podmínek nejdříve cca v listopadu 2016,

ovšem pouze za předpokladu, že nebudou podány odvolání v rámci územního a stavebního řízení,

nebudou podány námitky neúspěšných uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby atd.

V takovém případě by se příprava mohla protáhnout o řadu měsíců. Vzhledem k tomu, že dotaci je

možné čerpat pouze na stavební a technologické části stavby (tedy nikoli na projektovou

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

dokumentaci), zbyde městu na čerpání dotace ve výši 44 mil. Kč ve standardních podmínkách cca 1
měsíc. Za tak krátkou dobu nelze tak vysokou částku prostavět, město tedy bude muset dotaci, nebo
její část, vrátit.

2. Finanční náklady mohou být ve skutečnosti vyšší.

Rozpočet na stavbu pavilonu je odhadován na 85 mil. (včetně DPH), s rezervou 4 mil. Kč, tedy cca 2%.
Taková rezerva je však neúměrně malá, v rozpočtech staveb podobného rozsahu se běžně počítá
s rezervou cca 10-15%. Konečná cena stavby pavilonu se tedy může za určitých okolností pohybovat
kolem 105-115 mil. Kč.

Další dodatečné náklady lze předpokládat na zařízení učeben, družin, sálu, lobby, bezpečnostního
systému, terénních úprav, parkování, příjezdových komunikací atd. Tyto položky jsou současným
projektem pokryty pouze částečně, nebo vůbec, zároveň jsou však pro funkci pavilonu zcela nezbytné.
Připočítáme-li tyto dodatečné náklady, mohla by se cena pavilonu vyšplhat až na 110-120 mil. Kč.

Vzhledem k současným investicím a úvěrům (zejména stará ČOV, nová ČOV, Baně a tělocvična) nemá
město vlastní prostředky na pokrytí této rezervy a bude si muset místo 40 mil Kč vzít úvěr dosahují
částky až 66-76 mil. Kč.

3. Schopnost města splácet úvěr bude ve skutečnosti nižší.

V podkladech se uvádí, že město má roční provozní saldo cca 21 milionů. Tento odhad je však ze své
podstaty velmi nespolehlivý, neboť vychází z analýzy financí města za jeden rok (2014) a je založen na
rozpočtovém určení daní, které platí od roku 2013, tedy pouze tři roky. Ke spolehlivějšímu odhadu
provozního salda je třeba provést podrobnou analýzu za rok 2015 a rozpočet na rok 2016.
Realističtější, ale stále velmi optimistický odhad průměrného provozního salda se pohybuje kolem 18
mil. Kč. Podle pana Tesaře je předpokladem pro splácení 37 milionového úvěru provozní saldo, které
nesmí klesnout pod 15 milionů. Vzhledem k variabilitě provozního salda (viz Graf 1) však může reálně
dojít k situaci, kdy provozní saldo v některých letech nepokryje úvěrové povinnosti města.

V případě takového finančního problému by jej město muselo řešit prodejem svého majetku (například
pozemku v předzámčí)!

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Graf 1 Provozní saldo Mníšku pod Brdy od roku 2003

35 000 Provozní saldo v tis. Kč 31 088
30 000
25 000 16 758
20 000
15 000 12 081 9 100
10 000 7 166
5 220 7 536
5 000
0 2 966 3 641 2 936

-5 000 -838 2005 -8 901 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-10 000 5 220 2006 2 966 3 641 2 936 7 536 12 081 9 100 31 088 16 758
www.cityfinance.cz -15 000 2003 2004 -8 901
PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) 7 166 -838

Je tedy nutné vzít vážně doporučení pana Tesaře, že město by mělo zpracovat podrobný rozpočtový
výhled s analýzou financí, aby bylo možné bezpečně stanovit výši případných splátek půjček.

4. Řešení

Současná varianta rozšíření školy je předkládána jako jediná alternativa s odůvodněním, že na jiná
řešení již není čas. Jsme přesvědčeni, že to není pravda. Jsme pouze ve fázi studie, a tak jako v případě
tělocvičny lze i tentokrát najít pro Mníšek z finančního hlediska bezpečné řešení.

1. Pokud kvůli čerpání dotace není prostor pro oslovení dalších ateliérů (což by bylo
nejtransparentnějším řešením), požádejme pana arch. Gromského o vypracování varianty bez
kulturního zázemí, tak aby byly splněny potřeby školy, podmínky dotace a limit cca 60 milionů.
Zkrátila by se doba výstavby, snížilo by se úvěrové zatížení, snížily by se další investice do
zařízení a vybavení prostor, snížily by se následné provozní náklady. Také v případě, kdyby
město muselo vrátit dotaci, nebo její část, dopady pro budoucí financování by pak nebyly tak
drastické.

2. Můžeme zvolit modulární řešení, které je velmi rychlé a po demontování (cca 1 měsíc)
využitelné pro jiné účely. PAVILON České republiky na právě skončeném EXPO 2015 v Miláně
obdržel třetí cenu za architekturu, což dokazuje, že toto řešení může být i esteticky atraktivní
(Obr. 1, www.pavilon-expo2015.cz/cs). PAVILON postavila firma TOUAX (www.touax.cz), která
má zkušenosti i se školními moduly. Podstatnou výhodou tohoto řešení by bylo, že již ve
školním roce 2016-2017 by město disponovalo potřebnou kapacitou tříd.

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Obrázek 1 Pavilon ČR na EXPO 2015 v Miláně

3. V případě, že by nebylo možné splnit dotační podmínky a město by od projektu pavilonu
atelieru Grido ustoupilo, měly by být osloveny další ateliéry. Vzhledem k tomu, že EU schválila
směrnici EPBD II, podle níž bude od roku 2021 možné stavět pouze domy s energetickou
spotřebou blízkou nule, bylo by vhodné zaměřit se na ateliéry, které mají zkušenosti se
stavbou energeticky pasivních školních budov (ve Středočeském kraji např. AB ateliér,
www.abatelier.cz)

Prosím, nepodceňujte svůj vliv a odpovědnost za aktuální finanční stav města a za jeho dlouhodobý
rozvoj, který můžete ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Děti, pro které dnes tuto investici realizujeme,
nám za ni jistě nebudou vděčné, pokud jim bude v budoucnu scházet klíčová infrastruktura -
kanalizace, silnice, chodníky, pouliční osvětlení, kruhové objezdy, nájezdy a další, o nichž dnes ani
nemůžeme vědět. Nám starším pak zůstane plesnivý domeček seniorů.
Při rozhodování Vám jako příklad poslouží projekt tělocvičny, kde se také rozhodovalo pod časovým
tlakem, s nesprávnými údaji a za nestandardních okolností. Přesto jsme dokázali najít kompromis a
reálnou variantu.
Za opoziční zastupitele
Ing. Dana Dalešická
Pavel Jeřábek
Ing. Pavel Grygar
JUDr. Miroslav Vilimovský

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Na posledním zasedání zastupitelstva přednesla prezentaci paní Jeřábkové
týkající se PAVILONu paní Magadalena Davis:

Projekt Pavilon Mníšek pod Brdy

Zastupitelstvo 11.11.2015
Pavilon – studie a finance
• Studie začátkem prázdnin, rozpracování vybrané varianty, předloženo v září
• Vyjádření pana Tesaře z 15.6.2015 k limitu bezpečné výše zadluženosti města – konstatování

statistických faktů a podmínky, za kterých doporučená výše platí, nejdůležitější:
• Zpracovalo město podrobný rozpočtový výhled s analýzou financí, aby zajistilo bezpečné

případné splátky půjček? NE
Pavilon - finance
• Finanční možnosti města a zatížení úvěrem předloženy v říjnu – zkreslený odhad, ale slíbené

úpravy
• Veřejnosti prezentovány původní nadhodnocené údaje
• Podklady zastupitelům - neúplná finanční strategie bez řádných analýz
• Následující prezentace vychází z optimální varianty:

stálá výše příjmů (ne změny v RUD a ekon. vývoj) úvěr 37 mil.
město splní všechny náležitosti = celá výše dotace
• Arch. Gromski na představení Pavilonu: výkopové práce, technologie a interiér jsou nejdražší
části staveb
• Koalice neřekla a finanční zatížení neříká, jakým způsobem bude financováno ěkolikamilionové
vybavení (2017, 2018)

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

• Simulace zatížení 5 následujících let:

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

• Pavilon – finance pomocné soubory
Rok 2014

5152 Teplo 210 000 260 000 440 845 169.6
698 000 48 037 95.1
5153 Plyn 0
663 817
5154 Elektrická energie 620 000

Rok 2015 Teplo 250 000 250 000 342 000 136.8
Plyn 47 000 47 000 44 700 95.1
5152 Elektrická energie
5153 280 000 280 000 490 807 175.3
5154

Schválení pavilonu znamená trestní odpovědnost pro zastupitele, proto ZADEJTE:
• PODROBNÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED:
• KVALIFIKOVANÝ ODHAD ROZPOČTU 2015
• ROZPOČET 2016 – DO KONCE ROKU 2015 !!!
• ROZPOČET NA ROKY 2017 A 2018
• ANALÝZU FINANCÍ, MINIMUM:
• VYČÍSLENÍ VŠECH VÝDAJŮ SPOJENÝCH S PAVILONEM včetně mandatorních
• ANALÝZA RIZIK Z POHLEDÁVEK, ZÁVAZKŮ
• ZATÍŽENÍ Z PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE
• POTENCIONÁLNÍ ZÁVAZKY ZE SMLUV
• ČOV A DALŠÍ UKONČENÉ PROJEKTY – ODEVZDANÉ VYÚČTOVÁNÍ A ANALÝZA VÝDAJŮ –

neplánované výdaje

Schválení pavilonu znamená trestní odpovědnost pro zastupitele, proto STANOVTE:
• KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA
• NADMĚRNÉ ZATÍŽENÍ ROZPOČTŮ NEJMÉNĚ NÁSLEDUJÍCÍ 4 ROKY
• NEOBDRŽENÍ CELÉ DOTACE
• VYVAROVÁNÍ SE MANAŽERSKÝCH POCHYBENÍ
• TERMÍN REVIZE ROZHODNUTÍ

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

• 11.11.15 PŘEDBĚŽNÉ ROZHODNUTÍ
• DOPLNĚNÍ PODKLADŮ K FINANČNÍ STRATEGII
• FINÁLNÍ ROZHODNUTÍ:
• ANO
• NE – schválení výdajů zmařené investice

S prezentací ke klikacímu rozpočtu města vystoupila paní Lenka Jeřábková:

Mníšek pod Brdy

Klikací rozpočet - data
• 4.3. projednání na FV města, doporučeno
• 12.3. jednání zástupců města s projektovými manažery v Pardubicích
• 23.6. na ZM – slova starosty: rozpočet nenaplněn daty a nerozpadají se výdaje na to, na co je

potřeba - fungovat bude od 1.7., v průběhu července tam vše najdete
• 11.11. – starosta - nepovedlo se, neuvedl důvod, paní Jeřábková upozorňuje na špatné formáty

příjmů, nezařazená data
• Další termín slíbil starosta od nového účetního období

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Klikací rozpočet – stav k 13.11.
• Mníšek - strana ROZPOČET – není uveden datum, ke kterému jsou aktualizovaná data – Ke dni

Klikací rozpočet - Odbory
• Mníšek - strana ODBORY není vůbec rozpracována

• Po rozkliknutí uvidíte všechny odbory na jedné straně, můžete si je přenést do excelu a
kontingenční tabulkou zpracovat 

• Český Krumlov má odbory zpracované od r. 2011 ačkoliv spustil klikací rozpočet v říjnu 2014.
Proč to nejde v Mníšku? Ta data tam jsou, proč to není vysortované?

• Nesedí Skutečnost výdaj na předchozí součty výdajů: 104 063 256 Kč versus 103 583 033
Klikací rozpočet - Odbory

• Český Krumlov - tak to má vypadat - přehled odborů, výběr např. Městské policie

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Klikací rozpočet – Odbory
• Český Krumlov - každý odbor má své příjmy a výdaje

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Klikací rozpočet – Akce
• Mníšek - strana AKCE - vše dohromady, příjmy mají nesmyslný formát a tím se ztratily i součty

příjmů 

Klikací rozpočet - Akce
• Český Krumlov - strana AKCE ve fungující databázi, výběr akce…

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Klikací rozpočet – AKCE
• Český Krumlov – AKCE následuje detail a výběr roku:

Klikací rozpočet - závěr
• Na ZM starosta sliboval, že v průběhu července najdeme v klikacím rozpočtu všechny

informace a že se těší - nenajdeme, oponovali někteří a skutečně k 13.11. NENAJDEME
• Nikdo nezkontroloval, jak rozpočet funguje – nesprávné formáty, chybí součty, rozdílné

součty… KDO PŘEBÍRAL ZAKÁZKU ?!
• Proč nebyla zavedena nejdůležitější akce jako vzorová - ČOV
• Český Krumlov - zavedení 2014, data 2010 – 2015 a fuknční!
• Mníšek pod Brdy – zavedení 2015, trvat na datech 2011 – 2015

• MOMENTÁLNÍ PODOBA KLIKACÍHO ROZPOČTU JE DRAHÁ KONTINGEČNÍ
TABULKA S NESPOLEHLIVÝMI ÚDAJI

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Rubrika Ozvěny :

TÉMATA, O KTERÝCH SE MLUVÍ – několik postřehů k příspěvku pana
Bocheneka v eMníšek č. 31. Pan Bochenek shrnul několik zásadních témat o
kterých se mluví, jeho dotazy by neměly zůstat bez odpovědí – reaguje Pavel
Jeřábek.

Rekonstrukce náměstí

Bochenek: Efektivita vynaložení prostředků v porovnání s výsledkem se nejeví moc vysoká. Kdo je za to
zodpovědný?
Odpovědným je dlouhodobě zavedený systém organizování zásadních projektů ve městě. Bez řádného
výběrového řízení, bez profesionálního přístupu. Z toho vyplývá absence studie od architekta, kvalitní
zpracování technické dokumentace, množství změn průběhu realizace projektu. Konkrétně
odpovědnou osobou je starosta Digrin, který prosadil projekt, který sám nakreslil, podílel se mna
přípravě technické dokumentace a sám řídil stavbu. Za přihlížení minulého zastupitelstva a aktivní
podpory členů rady města : Kožíšek, Zápal, Krákora, Vyskočil.
Nezávislí aktivisti se pokusili zvrátit, resp. alespoň reklamovat vady, což se většinou nepovedlo, dílčím
úspěchem je stále ještě aktuální reklamace výsadby náměstí.
Pokud jde o výměnu dřevin na náměstí, nemusí být znovu vysazeny jírovce. Do České republiky byla
zavlečena poměrně nebezpečná choroba jírovců a bude proto nutné ve spolupráci odborné veřejnosti
a občanů Mníšku zvážit, jaké dřeviny na náměstí znovu vysadit. Tím zde nepíši, že to jírovce nemohou
být – jen opakuji – musí se vše zvážit.
Kdo je zodpovědný?
Od července 2015 se snažím do zasedání zastupitelů vložit bod stav zeleně na náměstí a nové výsadby
v parku na domovem seniorů a proti MKS. V návrhu k usnesení je, aby KV prověřil odpovědnost za
projekt.
V současné době na nové výsadby je objednán soudní znalecký posudek. Se znalcem jsme se v létě
dohodli, že až opadá listí, přijede do Mníšku ještě na prohlídku dřevin v bezlistnatém stavu, aby mohl
se podívat do korun stromů.
Začátkem listopadu 2015 proběhla v Mníšku opět odborná exkurze studentů zahradnické fakulty ČZU
Praha pod vedením paní RNDr. Gregorové.

Lavičky

Pan Bochenek: Nákup nevzhledných "plechových" laviček nevhodných pro seniory (výška sedáku pouze
40 cm) je rozhodnutí, které by za "normálních okolností" nemělo být vůbec schváleno.
Lavičky jsou opět dokladem toho, jak se nemá hospodařit s veřejnými financemi. Nákup byl proveden
přímo starostou Digrinem, Bez rozhodnutí rady města, bez výběrového řízení. Prakticky veškeré

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

informace a dokumenty vznikaly až následně na základě dotazů kontrolního výboru a dotazů v médiích,
Ano, máte pravdu, tento nákup nebyl nikým schválen.

Rozhledna

Pan Bochenek: Stavba rozhledny je překvapivý nápad vedení radnice
Pokud nepovažujeme pana Izáka za vedení radnice, pak je nutné uvést na pravou míru, že rozhlednu
oficiálně prosazuje občanský spolek.Podle toho co jsem slyšel, se pomalu a snad jistě se přesouvá
z Mníšku na jiné lokality. Důvodů je víc, ale zřejmě jedním silnějším je ten, že stavba rozhledny
v lokalitě nad Mníškem či Stříbrnou Lhotou má s ohledem na vlastnictví lesních cest omezený přístup
k EU dotacím, ale věřím, že i názor občanů a krajského úřadu jsou významným prvkem tohoto procesu.

Kovohutě

Pan Bochenek: Zatím jsem nezaznamenal pokrok ve věci řešení ekologických škod v průmyslové zóně
města, stejně tak nebyla uspokojivě dokončena diskuse ke zpracování odpadů v Mníšku.
Samozřejmě tyto procesy nebudou mít pravděpodobně nikdy konečné řešení, protože majitelé
průmyslových objektů mají právo hledat využití svých provozoven. Z pozice města lze pouze dohlížet
na to, aby tyto provozy splňovaly veškeré právní a ekologické normy. Velmi aktivně se tohoto procesu
účastní spolek Zdravý Mníšek a díky změnám v obsazení zastupitelstva je nyní spolupráce
zastupitelstva a ekologických iniciativ víceméně společná a koordinovaná, což dává větší šance prosadit
možnosti města a jeho obyvatel.
Ohledně odstranění starých ekologických škod z Kovohutí nečekejme nějaké zázraky. Lidi co jsou
v pracovní skupině Kovohutě, dělají co mohou.
Nicméně – co vím – Zdravý Mníšek dokončuje průzkum vod ve studnách mezi Kovohutěmi a
Čisovicemi, MěÚ Mníšek si nechal zpracovat rozbory vody v Sýkorováku. Výsledky nejsou povzbuzující.

Sluneční ulice

Pan Bochenek: Developer, který provedl zasíťování pozemků, nejenže nedorovnal hlínou okraje
chodníků a obrubníky silnice, ale i „zapomněl“ vysázet stromy podél této nové cesty.
Pro Sluneční ulici Hnutí Brontosaurus ve společném grantu za celou organizaci žádá o dotaci na
výsadbu dřevin. Naděje na grant je tak 1 : 8 – 15 a pro Mníšek nám ústředí mohlo dát maximální limit
15 tisíc Kč (výše společného projektu je 250 tisíc Kč a je v něm zařazeno několik projektu z celé ČR).
Návrh je vysadit cca 30 ks třešní a višní (původně jsme počítali s 35 ks, ale nevešli jsme se do limitu).
Ovocné dřeviny jsme navrhli na základě podnětů několika lidí z oblasti Sluneční ulice, s ohledem na
tradiční uspořádání krajiny (třešňová alej by navazovala na výsadby ovocných stromů v polích podél
polních cest a struh) a i na estetickou i užitkovou hodnotu ovocných dřevin. Plody třešní navíc nejsou
tak intenzivně napadány hmyzem jako jsou vozy, ovoce nepoškozují auta jako jablka, ořechy či hrušky.
Pokud vše dobře dopadne, projekt nebude ponížen, tak na podzim 2016 by se mohlo sázet s tím, že

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

bude potřeba pomoc o d občanů a i bude potřeba ještě nějaké finanční prostředky. Náš rozpočet
projektu je skutečně na to nejnutnější.
Letos centrála Hnutí Brontosaurus do našeho kraje poslala cca 5 tisíc Kč na výsadbu dřevin ve Stříbrné
Lhotě a 15 tisíc Kč na výsadbu lipové aleje na Dobříši.

Koupaliště

Pan Bochenek: Diskuse o koupališti zatím skončila v neurčitu. Nebo jsou nějaké plány?
Dle mého postřehu, na koupaliště v Mníšku můžeme na desetiletí zapomenout. Vzhledem
k aktuálnímu masivnímu zadlužení města kvůli výstavbě PAVILONu a to nikdo netuší ve skutečnosti jak
velkém, nebude realizováno žádné koupání (alternativa rybníky nebo bazén) a rovněž žádné další
investice. Budou se akorát lepit havárie. Až bude možnost nových úvěrů, dle mě by měla před
koupalištěm dostat přednost rekonstrukce kanalizace, zejména ta, kde je odpadová voda spojená
s dešťovou a tím se nadměrně zatěžuje ČOV a vznikají další negativa pro město. Další priorita je
bezpečnost na ulicích - chodníky, obchvat domů na Čisovické, kruhové křižovatky, rekonstrukce
domova pro seniory. Nesmíme zapomenout na údržbu školek, škol, zdravotnických zařízení, hřiště,
opravu budovy našeho úřadu, ve špatném stavu je archiv města.

Perspektiva města, vize budoucnosti

Pan Bochenek: Co zatím nejvíce postrádám je to, že se nikde nedozvím, jaké jsou rozvojové priority
koalice na radnici, co se plní, neplní a proč.
V roce 2004 pan Bálek žádal, aby město si nechalo zpracovat „Strategický plán“ Zamítnuto. Okolo roku
2010 jsem k jedné nadaci podával projekt na zpracování Strategického plánu pro Mníšek. Nepovedlo
se, v tu dobu nadace začala podporovat projekty, které strategický plán propojoval víc obcí.
Na jaře jsem se na jednání jedné komise ptal starosty, zda Strategický plán bude město zpracovávat.
Odpověď byla negativní, ale „Strategický plán“ je v programu koalice.
V rámci projektu PAVILON se povedlo získat „seznam plánovaných investic“, což je údajně pouze
osobní představou pana Digrina. Tomu odpovídá, to že tam nejsou všechny diskutované projekty (kupř.
z diskuze nad územním plánem vyplynulo, že občané považují za jednu z priorit Mníšku revitalizaci
rybníků, v záměrech pana Digrina to není uvedeno a je vidět, jak pan Digrin resp. názory svých občanů),
a ani finanční údaje nelze považovat za odborně stanovené. Nicméně je jich řádově desítky, celková
částka se pohybuje kolem 200 milionů korun, v mnoha případech se jedná o projekty již rozpracované,
ve fázi výběrových řízení a podaných žádostí o dotace. Vzhledem k připravovanému úvěrovému
zatížení není zřejmé, jak se město vypořádá s úhradou těchto projektů.

Dotace (Pavilon)

Pan Bochenek: Domnívám se, že bude vhodné mít připravenou a schválenou dlouhodobou rozvojovou
studii Mníšku, aby se předešlo „rozšiřování“ užitečného projektu (např. přístavba školy) o další aktivity
občanů (kulturní sál a pod.), které by mohly být realizované v jiné části města (např. v budově kina).

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Pavilón školy dle mého je projekt na hliněných nohou, které stojí ve vodě. Máte plnou pravdu, že se
měl projednávat dřív. Už za minulého zastupitelstva.
Od roku 1995 v Mníšku jsem dělal různá setkávání veřejnosti s radnicí, snažil jsem se zajistit různé
sběry podnětů apod. Do roku 2008 tyto akce ale byly sporadické. když se nám povedlo ušetřit na malé
rozkládací stany které se postaví během 5 minut, intenzitu akcí jsme značně navýšili (staré stany co
jsme měli jsme stavěli i 7 hodin – to nebylo pro jednodenní akce). Současného starostu jsem několikrát
žádal, aby v Mníšku byla tématická setkávání s veřejností. například školství, doprava, zeleň, odpady
apod. Jednu či dvě jsme sami zajistili, ale potom jsme dál říkali, že město na takové akce má svůj tým,
nemůžeme vše dělat na principu dobrovolnosti.
Pokud nebyl velký kravál (například ohledně kotelny, kde pro teplo měl být využívat komunální odpad),
tak z města mnoho iniciativ neproběhlo.
Mám za to, že kdyby setkávání od roku 2008/9 začala pravidelně probíhat, na problém rozšíření školy
by se narazilo podstatně dřív a vše se mohlo řešit v klidu.
Takto pavilón je v rovině – buď to postavíme za každou cenu a nebo o dotaci přijdeme a nová je
v nedohlednu.
V severní části Mníšku je v novém ÚP návrh na novou střední školu či učiliště. Je ale opět jen vize, na
desetiletí. Mimochodem sami zastupitelé byli podvedeni, protože pracovní skupina PAVILON byla
ustanovena k rozšíření kapacity školy. Nikoliv k výstavbě kulturního domu, nebo varianty škola-
kulturák.

Pavel Jeřábek: Na závěr malou poznámku k „eM“.

Všiml jste se, že téměř největším nepřítelem Mníšku je „neschopná opozice“?

Někdy úplně žasnu, když čtu, co jsme měli a neměli dělat. Nelze nic jiného než redakci „eM“ poděkovat
za jeho cílenou podporu současné koalice tím, že práci opozice doslova a do písmene shazuje.
Paradoxem je i to, že redaktor „eM“ píše, co mají lidi v plénu zasedání dělat, ale sám tam na zasedání
sedí a mlčí. No ano, on není „politik“, je pouze „nezaujatý“ pozorovatel.

Málo kdo ale tuší, že jenom zpracování materiálů o financování města a časového harmonogramu
stavby a přípravy na takovéto zasedání bylo v rovině několika sta hodin. O tom, že zaangažovaní lidé
musí na úkor toho vypustit svoje pracovní povinnosti, nemluvě. O stresu, probdělých nocích a
nevybíravých osobních útocích rovněž nemá smysl mluvit. Ale berme to s úsměvem. Ještě několik
takových článků a koalice si může být jista s volebním úspěchem při příštích volbách.

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Mníšecká kavárna

Hlášky ze Staráku, Rymaně, Stříbrné Lhoty, Edenu

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Fotbal, nohejbal, florbal, … Tenis, pingpong, badminton,…
Šachy, turistika
TJ Sokol Mníšek pod Brdy - Stolní tenis

Po postupu A teamu do Divize je úkolem
udržení se v této těžké soutěži.

Naši nejlepší statečně bojují a aktuálně jsou
třetí od konce.

Výsledkový servis na: http://stis.ping-
pong.cz/htm/soutez.php?id=1917&rocnik=2
015&oblast=420103

Významně lepší pohled je na soutěž 2
krajské třídy, kterou náš B team vede.

Výsledkový servis na: http://stis.ping-
pong.cz/htm/soutez.php?id=1923&rocnik=2
015&oblast=420103

Stejně hezký pohled se nabízí při pohledu na
tabulku okresního přeboru 1 třídy, jíž vévodí
naše Cečko. D team si lebedí v prostředku
tabulky

Výsledkový servis na: http://stis.ping-
pong.cz/htm/soutez.php?id=1988&rocnik=2
015&oblast=420210

Posledním z teamů je Ečko v okresním
přeboru 3 třídy, který slouží nadějným
hráčům k rozehrání a získání zkušeností.

Výsledkový servis na: http://stis.ping-
pong.cz/htm/soutez.php?id=1990&rocnik=2
015&oblast=420210

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

EKO stránka

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Příspěvky čtenářů Příběh pana Kokeše nekončí.

Manažerská pochybení nebo Za poslední období se povedlo provést další měření
hluku. Dnes již těžko věřit v dobrou vůli, že plánované
nezájem? měření na 21 hodinu bylo nedopatřením. Od 22 hodiny
se totiž limity zpřísňují. Nakonec se měření povedlo
Prezentování projektu Pavilon mne přivedlo realizovat po 22 hodině a výsledky potvrdily
k zamyšlení, jak se možné, že se podařilo několikaroční tvrzení pana Kokeše, že výsledky přesahují
utajit záměr téměř až do prezentace v září povolené limity. Rada města na svém zasedání dne
tohoto roku. 4.11.2015 rozhodla o tom, že „panu Kokešovi bude na
Noví zastupitelé jsou ve funkci od podzimu dobu, která bude nutná na uvedení kotelny do
loňského roku. Co se děje, když nastoupí správného vyhovujícího stavu, poskytnut náhradní byt,
nový člen týmu, nový zaměstnanec do (momentálně je jeden byt volný).“
podniku? Kromě přivítání a popřání všeho Může se zdát, že se jedná o přelomové rozhodnutí a nový
nejlepšího při výkonu funkce, zaměstnání je přístup města ke svým občanům. Po čtyřech letech
obvyklé, že lídr obeznámí nováčka s historií šikany a utrpení se na konci tunelu objevuje světlo a
podniku, jeho chodem, cíli a úkoly. happy end.
Očekávala jsem, že po zvolení nového Bohužel toto rozhodnutí není učiněno formou usnesení
zastupitelstva staronový starosta seznámí rady města, takže je neveřejné a o jeho právní závaznosti
zastupitele se současným stavem lze pochybovat.
hospodaření obce, plánovaným rozvojem Dnes je totiž o 3 týdny poté a u pana Kokeše se nic
obce a všemi náležitostmi, které jsou podle nezměnilo, jeho zdravotní stav se neustále zhoršuje. SÚ
zákona o obcích vyhrazeny právě mu říká, že je vše v pořádku.
zastupitelstvu. Podle toho, jak se vyvíjel Z aktuální lékařské zprávy lze vyčíst: Pacienta znám již 15
projekt „Tělocvična“ a nyní „Pavilon“, let, k výkyvům došlo až v souvislosti s hlukem a vibracemi
soudím, že výše uvedené informace způsobenými kotlem, který je připevněný na jedné stěně
nedostali všichni zastupitelé, jenom ti pacientova bytu. Jedná se o zdraví škodlivé rizikové
vyvolení. faktory, kterým je pacient denně vystaven, znemožňující
Otázka je, zda je to hrubé manažerské klidný odpočinek a relaxaci a způsobují poruchy spánku.
pochybení ze strany starosty, záměrné Toto vše se násobí obavami pacienta ohledně možné
utajování informací, nezájem o spolupráci recidivy mozkové mrtvice.
s opozicí, zneužití postavení veřejného Bohužel za dobrou zprávou následuje ta špatná : úřad
činitele či diskriminace některých
zastupitelů, protože nemají stejné podmínky opět nic nečiní, pak Kokeš stále nemá kde bydlet, jeho
k vykonávání své funkce.
Ráda bych se zeptala na názor někoho zdravotní stav se dál zhoršuje. Místo omluvy se mu
fundovaného. Že je to politický boj
neuznávám – starosta Petr Digrin rád říká dostalo předvolání na policii ČR, úřad má asi dojem, že
jednu myšlenku – hospodaření obce je
podobné, jako jsou rodinné finance. Proč se je pan Kokeš nebezpečný a že je zbytečně obtěžuje.
tedy podle toho nechová a neinformuje
členy své „rodiny“? Není to tak, že kdyby vedení města postupovalo tak jak
Lenka Jeřábková
mělo, pak by nepoškodilo zdraví svého občana a o panu

Kokešovi by neměli ani tušení. A nemusely by ho udávat

na policii. Myslím, že pan Kokeš by měl podat trestní

oznámení pro křivé obvinění a šikanu.Případ budeme

nadále dozorovat a občany o jeho průběhu informovat.

Kontakty na redakci : [email protected]

Mníšku pod Brdy

Reportáž z cest

Kontakty na redakci : [email protected]


Click to View FlipBook Version