The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

10 พ.ย. 64 สื่อเรื่องพุทธสาวกพระราธะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by trisuta28, 2021-11-08 01:02:19

10 พ.ย. 64 สื่อเรื่องพุทธสาวกพระราธะ

10 พ.ย. 64 สื่อเรื่องพุทธสาวกพระราธะ

รายวชิ าสงั คมศกึ ษา

รหสั วิชา ส๑๖๑๐๑

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ ๖

พทุ ธสาวก พระราธะ

ครูผ้สู อน ครอู าทิตย์ ศรรี ุง้
ครูภากร อปุ การแก้ว

พทุ ธสาวก พระราธะ

จุดประสงค์

๑. นักเรยี นอธิบายประวัติ
พระราธะไดถ้ ูกตอ้ ง

จดุ ประสงค์

๒. นักเรยี นวเิ คราะห์ข้อคดิ จาก
ประวตั พิ ระราธะได้ถกู ตอ้ ง

จุดประสงค์

๓. นกั เรยี นอภิปรายถงึ คุณคา่ และ
ความสาคัญของการศกึ ษาประวตั ิ

พระราธะไดอ้ ยา่ งมเี หตุผล

กจิ กรรม

ใหน้ ักเรียนทบทวนความรเู้ ดิม
โยงเสน้ จบั คูเ่ หตุการณพ์ ุทธประวัติกับ

สังเวชนียสถาน ให้สัมพันธก์ ัน

รปู ภาพจาก https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/939889

ภาพพระพทุ ธเจา้ จาก https://sites.google.com/site/karkaneidphraphuththsasna/

คาถามชวนคิด

ภาพดังกล่าว คือภาพเหตุการณใ์ ด
และบคุ คลท่ีอย่ใู นภาพคอื ใครบ้าง

คาถามชวนคดิ

บคุ คลทอี่ ย่ใู นภาพเปน็ พทุ ธสาวก
หรือไม่ เพราะเหตุใด

พุทธสาวก

สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งได้บรรลุ
ธรรมและมีชีวิตอยู่ในช่วงท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงมีพระชนม์อยู่ ประวัติของบุคคล
เหล่าน้ีนา่ ศึกษาและนามาเป็นแบบอย่าง
ในการดาเนนิ ชวี ติ ของเรา

ภาพองคลุ ีมาล จาก https://www.youtube.com/watch?v=xKuTOpdAtbo

กจิ กรรม

ให้นกั เรียนเล่นเกมทายชอื่
พทุ ธสาวกองค์น้ีชือ่ อะไร

พทุ ธสาวกองคน์ ี้ชือ่ อะไร?

ชื่อ แปลว่า เศรษฐีผเู้ ปน็ ทีพ่ ง่ึ ของคนยาก

เป็นผูส้ ร้างวดั เชตวนั มหาวหิ าร อนาถบณิ ฑกิ เศรษฐี

ภาพจาก https://pantip.com/topic/35944434

พทุ ธสาวกองค์น้ชี อ่ื อะไร?

เมื่อแรกเกดิ มชี อื่ เดิมวา่ อปุ ติสสะ พระสารีบตุ ร

เป็นอัครสาวกเบอื้ งขวา
ของพระพทุ ธเจา้

ภาพจาก https://www.mokkalana.com/1950/

พทุ ธสาวกองคน์ ้ีชอ่ื อะไร?

เดิมนั้นเป็นโจรปลน้ ฆ่าคน

ชือ่ แปลวา่ ผู้มนี วิ้ มือเปน็ มาลยั องคลุ มี าล

ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=xKuTOpdAtbo

พุทธสาวก
พระราธะ

พระราธะ

ราธะ เกิดในตระกูลของ
พราหมณ์ อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์
เมืองหลวงของแคว้นมคธ ในอดีต
เป็นเศรษฐีที่มีอันจะกิน มีทรัพย์สิน
เงินทองมาก

ภาพพระราธะ จาก https://www.mokkalana.com/12222/

พระราธะ

แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูก
ภรรยาและบุตรทอดทิ้ง ต้องมาอาศัย
อยู่วัดเวฬุวัน และคอยดูแลรับใช้
พระสงฆใ์ นวัด

ภาพพระราธะ จาก https://www.mokkalana.com/12222/

พระราธะ

ต่อมาราธะเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากปรารถนาจะ
อุปสมบทแต่ไม่มีผู้ใดอุปสมบทให้
เพราะเห็นท่านชรามากแลว้ ทาใหเ้ กิด
ความทกุ ขใ์ จ จนรา่ งกายซูบผอม

ภาพพระราธะ จาก https://www.mokkalana.com/12222/

พระราธะ

พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงได้ตรัส
ถามจนทราบความพร้อมทั้งรับสั่งให้ประชุมสงฆ์
แล้วตรัสถามว่า “ใครระลึกถึงบุญคุณของราธะท่ี
เคยทาไว้บ้าง” พระสารีบุตรที่อยู่ในที่ประชุมนั้น
ด้วยได้กราบทูลว่า “พราหมณ์ผู้นี้เคยใส่บาตร
ในขณะออกบิณฑบาตด้วยขา้ ว ๑ ทัพพี

ภาพพระราธะ จาก https://www.facebook.com/W.Indhasara/

พระราธะ

พระพุทธเจา้ จึงอนุญาตให้พระสารีบุตร
ทาหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ราธะ ซึ่ง
ถือว่าเป็นภิกษุรูปแรกที่ได้รับการอุปสมบท
ด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม ที่ได้ถือปฏิบัติสืบ
ทอดมาจนถงึ ปจั จุบัน

ภาพพระราธะ จากอจท.

พระราธะ

เมื่ออุปสมบทแล้วพระราธะ
ได้รับโอวาทของพระสารีบุตร และ
น าไปปฏิบัติอย่างอ่อนน้อม
เป็นผู้ที่ว่าง่าย สอนง่าย เชื่อฟังด้วย
ความเคารพจนได้บรรลุธรรมเป็น
พระอรหนั ต์

ภาพพระราธะ จาก https://www.mokkalana.com/12222/

วธิ ญี ตั ตจิ ตุตถกรรม

วธิ ีญัตติจตุตถกรรม (อ่านว่า ยดั -ติ-จะ-ตุด-ถะ-กา)
เป็นการอุปสมบทโดยใช้มติของสงฆ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่
ใช้ในการอุปสมบทพระภกิ ษุ ทส่ี บื ต่อมาจนถงึ ปัจจบุ ัน

คาถามชวนคดิ

พระราธะ มคี ณุ ธรรมใดบ้าง
ท่คี วรยึดถอื เปน็ แบบอยา่ ง

พระราธะ เป็นพุทธสาวกที่มีคุณธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นคนว่านอนสอนง่าย และ
เคารพเช่ือฟงั ครูอาจารย์

กิจกรรม

ใหน้ ักเรียนตอบคาถาม
ดงั ตอ่ ไปนี้

ครับ เก่งมาก ๆ เลยจ๊ะ
ค่ะ
ภาพช่วยงานบา้ น จาก http://houseworkk.blogspot.com/2017/04/4-6.html

๑. เด็กในภาพปฏิบัติตนสอดคล้องกับแบบอยา่ งท่ดี ี
ของพระราธะอยา่ งไร

๒. ถ้านกั เรียนปฏิบัติตามเดก็ ในภาพจะเกดิ ผลดีต่อ
ตนเองอยา่ งไร

ครูให้นักเรยี นทาใบงานที่ ๕
เรือ่ ง พุทธสาวก พระราธะ

จากhttps://www.flaticon.com สบื คน้ เมื่อวนั ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

คาช้แี จงในการทา คาชีแ้ จงบทบาท
กจิ กรรมนักเรยี น ครูปลายทาง

ให้นักเรียนตอบ ๑. ครูใหน้ ักเรียนทาใบงานที่ ๕ เร่ือง
คาถามตามประเด็นของ พทุ ธสาวก พระราธะ
พุทธสาวก พระราธะ ท่ี
กาหนดใหส้ มบรู ณ์ ๒. ครใู หน้ กั เรียนลงมอื ทาใบงานได้
๓. ครูให้ความชว่ ยเหลอื นกั เรยี นตาม

ความเหมาะสม

ใบงานที่ ๕ เรอื่ ง พุทธสาวก พระราธะ

ชาตกิ าเนิด พระราธะ สาเหตอุ ปุ สมบท

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................………… …………….......................................................................……………

ลกั ษณะการอุปสมบท คณุ ลักษณะที่ควรยึดถือเปน็ แบบอย่าง

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................………… …………................................................................................................

ใบงานท่ี ๕ เร่อื ง พุทธสาวก พระราธะ

นกั เรียนไดข้ อ้ คดิ อะไรบา้ ง ขอ้ คดิ ดงั กลา่ วสามารถ
จากการศึกษาเรอื่ งพระราธะ นาไปประยุกต์ใชไ้ ดอ้ ย่างไร

.......................................................................... .......................................................................

.......................................................................... .......................................................................
.......................................................................... .......................................................................

.......................................................................... .......................................................................

.......................................................................... .......................................................................
.......................................................................... .......................................................................

ชาตกิ าเนิด สรุป สาเหตอุ ุปสมบท

ราธะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ อยู่ท่ี พระราธะ ถูกลูก ๆ ได้ทอดทิ้งในยามชรา ทาให้
กรุงราชคฤห์ เป็นเศรษฐีที่มีอันจะกิน กลายเป็นคนยากจน จนต้องไปขออาศัยอยู่
มีทรัพยส์ ินเงนิ ทองมาก กับพระภิกษุที่ เวฬุวันมหาวิหาร และเกิด
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ลักษณะการอปุ สมบท คุณลักษณะทีค่ วรยดึ ถอื เปน็ แบบอย่าง
ได้รบั การยกย่องใหเ้ ปน็ ผู้วา่ งา่ ย สอนง่าย
วธิ ญี ัตตจิ ตตุ ถกรรม คือ การใชม้ ตขิ อง
สงฆ์ในการรบั เข้าอปุ สมบท

บทเรียนครั้งตอ่ ไป

ทีฆีติโกสลชาดก

สามารถดาวนโ์ หลดไดท้ ่ี www.dltv.ac.th


Click to View FlipBook Version