The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

8 พ.ย. 64 สื่อเรื่องสังเวชนียสถาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by trisuta28, 2021-11-08 00:46:34

8 พ.ย. 64 สื่อเรื่องสังเวชนียสถาน

8 พ.ย. 64 สื่อเรื่องสังเวชนียสถาน

รายวชิ าสังคมศกึ ษา

รหัสวชิ า ส๑๖๑๐๑

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๖

สงั เวชนยี สถาน

ครูผู้สอน ครูอาทติ ย์ ศรีรุง้
ครภู ากร อุปการแก้ว

สงั เวชนยี สถาน

จุดประสงค์

๑. นักเรียนอธบิ ายรายละเอียด
ของสงั เวชนยี สถาน
แตล่ ะแห่งได้ถกู ตอ้ ง

จุดประสงค์

๒. นกั เรยี นวิเคราะห์
ความสาคญั ของสังเวชนยี สถาน

แตล่ ะแหง่ ไดถ้ กู ตอ้ ง

จุดประสงค์

๓. นักเรียนอภิปรายถึง
ความสาคัญของการศกึ ษาเรื่อง
สังเวชนยี สถานได้อย่างมีเหตผุ ล

กิจกรรม

ให้นกั เรยี นโยงเสน้ จับคู่ภาพ
เหตกุ ารณพ์ ุทธประวตั กิ บั ช่ือตอน

ใหถ้ ูกต้อง

ตอนปลงอายุสงั ขาร

ตอนแบ่งพระบรมสารรี ิกธาตุ

ตอนปัจฉมิ สาวก

ภาพพระพุทธเจา้ จาก https://www.facebook.com https://www.norkaew.net

ภาพแผนท่อี ินเดยี จาก https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/india

คาถามชวนคิด

นกั เรยี นทราบหรือไม่วา่ ประเทศ
ดังกล่าวมีความเก่ยี วข้องกบั
พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง

คาถามชวนคิด

นกั เรยี นทราบหรอื ไมว่ า่ ประเทศ
ดงั กล่าว มสี ถานท่ีสาคญั อะไรบ้างที่

เกยี่ วข้องกบั พระพุทธศาสนา

สงั เวชนียสถาน (สงั -เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน)

หมายถึง สถานที่ที่ทาให้เกิด
ความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า
เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน
เกิดแรงบันดาลใจที่จะทาความดี
เมื่อไดไ้ ปพบเหน็

ภาพสงั เวชนยี สถาน จาก http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.

ลมุ พินวี นั

ลุมพนิ วี ัน

เปน็ สถานท่ีประสตู ิ ของพระพุทธเจ้า

ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับ
เมืองเทวทหะซึ่งพระนางสิริมหามายา
ต้องเดนิ ทางกลบั ไปคลอดที่เมืองเทวทหะ
พระนางก็ได้หยุดแวะพักที่สวนลุมพินีวัน
และไดค้ ลอดเจา้ ชายสทิ ธตั ถะ

ภาพสวนลมุ พนิ วี ัน จาก https://diaryboon.wordpress.com

ภาพประสูติ จาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1273696

มหามายาเทววี หิ าร

ภาพสวนลมุ พนิ ีวนั จาก https://www.thefirstultimate.com/travel/buddhism-india-location

ลมุ พนิ วี ัน

ภาพแผนที่ จาก https://www.southvoyageinter.com/travel-info เสาหินอโศก จาก http://dhammahansa.com/buddhist%20holy%20places.php

พทุ ธคยา

พุทธคยา

เปน็ สถานท่ีตรสั รู้ ของพระพุทธเจา้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า
เดือน ๖ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่ง
แม่นํ้าเนรัญชรา ปัจจุบันอยู่ด้านตะวันตกของ
จังหวัดพุทธคยา รัฐพิหาร เจดีย์พุทธคยาสร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าหุวิชกะเมื่อ พ.ศ. ๖๔๗ เป็น
สัญลกั ษณ์แห่งการตรสั รู้

ภาพพทุ ธคยา จาก http://www.worldmagnetstore.com/product

เจดยี ์พทุ ธคยา

สารนาถ

สารนาถ

เปน็ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ของพระพทุ ธเจา้

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
แกป่ ัญจวคั คยี ์ทัง้ ๕ ในวนั เพญ็ ขึน้ ๑๕ ค่ํา เดอื น ๘
ธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวมีพระสถูปที่สร้างขึ้นโดย
พระเจา้ อโศกมหาราชเรียกว่า ธัมเมกขสถูป

ภาพสารนาถ จาก http://www.worldmagnetstore.com/productสาลวโนทยาน

สาลวโนทยาน

เป็นสถานที่ดบั ขันธปรนิ พิ พาน ของพระพทุ ธเจา้

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ใต้ต้นสาละ
ณ สาลวโนทยาน เมืองกสุ นิ ารา รัฐอตุ ตรประเทศ
ประเทศอนิ เดีย

ภาพสาลวโนทยาน จาก https://www.matichon.co.th/education/news_908017

ภาพสาลวโนทยาน จาก https://kushinagar.nic.in/tourist-place/mahanirvana-stupa/

กิจกรรม

ใหน้ ักเรยี นทาเครือ่ งหมาย 
ลงในช่องทตี่ รงภาพ

พทุ ธคยา

ลมุ พนิ ีวัน

ภาพสวนลุมพินวี นั จาก https://www.thefirstultimate.com/travel/buddhism-india-location
ภาพสาลวโนทยาน จาก https://kushinagar.nic.in/tourist-place/mahanirvana-stupa/

สาลวโนทยาน

ภาพสาลวโนทยาน จาก https://kushinagar.nic.in/tourist-place/mahanirvana-stupa/

สารนาถ

กจิ กรรม

ให้นักเรยี นฝึกรอ้ งเพลง
สงั เวชนยี สถานสือ่ วดี ิทศั น์น้ใี ชเ้ พ่อื การศกึ ษาเท่านั้น
ขอขอบคุณส่อื วีดทิ ศั น์

เพลง สังเวชนยี สถาน ก๊กุ กิ๊ก ประกายฟา้
เผยแพร่โดย : สมใจ นิลเกตุ
เผยแพร่วันท่ี ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๗

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=4yMmKIgxc6M

เพลงสังเวชนยี สถาน

สงั เวชนยี สถาน มี ๔ ประการ หลกั ฐานสาคญั
ประสตู ิ ณ ลมุ พินวี ัน เสดจ็ จากครรภ์ พุทธมารดา
ตรัสรู้ ณ พทุ ธคยา ปฐมเทศนา ณ สารนาถ
พระองค์ ไดท้ รงไสยาสน์ ปรินพิ พาน ณ กุสินารา

คาถามชวนคดิ

การศึกษาเรื่องสังเวชนยี สถาน
ทั้ง ๔ มคี วามสาคัญอยา่ งไร

ทาให้ศาสนิกชนมีความเข้าใจในประวัติความ
เป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากขึ้น
สามารถนาแนวคิด วิธีปฏิบัติตน ตลอดจน
แนวทางการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตของตนได้

ครูให้นกั เรยี นทาใบงานที่ ๔
เรื่อง สงั เวชนยี สถาน

จากhttps://www.flaticon.com สืบคน้ เมอ่ื วนั ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

คาชแ้ี จงในการทา คาชแี้ จงบทบาท
กจิ กรรมนักเรยี น ครูปลายทาง

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ ๑. ครูใหน้ กั เรียนทาใบงานที่ ๔ เรือ่ ง
ภาพและชื่อสังเวชนียสถานให้ สังเวชนยี สถาน
ถกู ต้อง พรอ้ มอธิบายรายละเอียด
ของสังเวชนียสถานแต่ละแห่งพอ ๒. ครูให้นกั เรยี นลงมือทาใบงานได้
สงั เขป ๓. ครูให้ความชว่ ยเหลือนกั เรยี นตาม

ความเหมาะสม

ใบงานท่ี ๔ เรอ่ื ง สังเวชนยี สถาน

สาลวโนทยาน

......................................................................................
......................................................................................

ธัมเมกขสถปู

......................................................................................
....................................................................................

ลุมพินีวนั

......................................................................................
......................................................................................

ภาพสวนลมุ พนิ วี นั จาก https://www.thefirstultimate.com/travel/buddhism-india-location พุทธคยา
ภาพสาลวโนทยาน จาก https://kushinagar.nic.in/tourist-place/mahanirvana-stupa/
......................................................................................
.....................................................................................

ลมุ พนิ วี นั พุทธคยา

เปน็ สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจ้า อยรู่ ะหว่างกบิลพสั ดุ์และ เปน็ สถานท่ีตรัสรูข้ องพระพทุ ธเจ้า ปจั จุบันอยู่ดา้ นตะวันตก
กรุงเทวทหะ ปจั จุบนั อย่ใู นประเทศเนปาล ของจงั หวดั พทุ ธคยา รฐั พิหาร ประเทศอนิ เดยี

สรุป

ธมั เมกขสถปู สารนาถ สาลวโนทยาน
เป็นสถานท่ีท่พี ระพุทธเจา้ ทรงแสดงปฐมเทศนา ต้ังอยู่ท่ี
เปน็ สถานทีพ่ ระพทุ ธเจา้ เสด็จดับขันธปรนิ ิพพาน ตง้ั อย่ทู ่ี
สารนาถ รฐั อตุ ตรประเทศ ประเทศอินเดีย เมอื งกสุ ินารา รฐั อุตตรประเทศ ประเทศอินเดยี

บทเรียนครั้งตอ่ ไป

พทุ ธสาวก พระราธะ

สามารถดาวนโ์ หลดไดท้ ี่ www.dltv.ac.th


Click to View FlipBook Version