The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

e-Newsletter latest latest 19032019 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adieputri, 2019-05-12 20:42:12

eNEWSLETTER Vol.1

e-Newsletter latest latest 19032019 (1)

TahukahAnda?

Program BerimpakTinggi1PerusahaanKecildanSederhana(SMEHIP1):Integrasi
PendaftarandanPelesenanPerniagaanmerupakansalahsatuinisiatifdibawahPelan
IndukPKS2012–2020yangbertujuanuntukmeningkatkankemudahanmenjalankan
perniagaan.
InisiatifSMEHIP1initelahdimulakandenganpembangunanPortalInformasiPendaftaran
dan Pelesenan Perniagaan Setempat ataupun Portal MalaysiaBiz. Portal ini
membolehkan komunitiperniagaan dan juga orang awam mendapatkan maklumat
pendaftarandanpelesenanperniagaan.Kini,portalinisedangdinaiktarafyangmelibatkan
pengintegrasian sistem pendaftaran dan pelesenan perniagaan dalam talian diagensi
denganPortalMalaysiaBiz.Denganadanyaportalsetempatini,urusanpendaftarandan
pelesenan perniagaan akan dapatdilaksanakan dengan lebih cepatdan mudah.Portal
MalaysiaBizmerupakaninisiatifberterusanKerajaanbagimeningkatkanmutupenyampaian
perkhidmatankepadarakyat.

AktivitiProjekIntegrasiSMEHIP12018

PasukanProjekIntegrasiSistem Pendaftaran&PelesenanPerniaganSMEHIP1mengucapkanjutaan
terimakasihkepadakesemuaagensiyangterlibatdalam menjayakanprogram yangdianjurkan:

SesiSoftwareRequirementSpecication(SRS)bersamaAgensiIntegrasi
SesiLibatUrus Stakeholder BagiProjekIntegrasiSMEHIP1
AktivitiSesiLibatUrus(SRS)telah dilaksanakan oleh Pasukan Projekbagibulan Mac2018hingga
November2018,BersamaagensiyangterlibatdenganProjekIntegrasiSMEHIP1.Sesilibaturusiniakan
diteruskanbersamaagensimengikutreleaseyangtelahditetapkan.

SesilibaturusbersamaagensiintegrasiiaituBadanPendaftar(BP)
&PihakBerkuasaMelesen(PBM)

OBJEKTIFPROGRAM SesiLibatUrusBersamaAgensi

Mendapatkanmaklumatpermohonanpendaftarandanpelesenanperniagaansebelum,semasadanselepas
permohonansertamaklumatpenggunasediaada.

Mendapatkanmaklumatstatuspermohonanyangdigunapakaiolehagensisertasenaraipautankepada
semuaborangpendaftarandanpelesenanperniagaan.

MendapatkanmaklumatteknikalsepertiProgrammingLanguage,Database,WebServer,OperatingSystem,
SourceCodedansebagainya.

SesiLibatUrusbersamaBP

1.SesiSRSbersamaLembagaJuruUkur 2.SesiLibatUrusBersama
TanahMalaysia(LJTM),10Julai2018 SuruhanjayaKoperasiMalaysia
(SKM),16Julai2018

3.S2Ine3sstJiiutLuliabtiea2to0Uf1rA8ucscbouernstaamntasM(MaIlaAy),sian 4.SesiLibatUrusbersamaLembagaArkitek
Malaysia(LAM),7September2018

SesiLibatUrusbersama(PBM)

1.SesiLibatUrusbersamaJabatanKemajuan
Islam Malaysia(JAKIM),2Julai2018

2.SesiLibatUrusbersamaJabatanKeselamatandan
KesihatanPekerja(JKKP),Putrajaya17Julai2018

3.SesiLibatUrusbersamaDewanBandaraya
KualaLumpur(DBKL),7Ogos2018

4.SesiLibatUrusbersamaBLESS,5September2018

5.SesiLibatUrusbersamaMajlisBandarayaPulau
Pinang(MBPP),12-13September2018

SesiLibatUrusStakeholderBagiProjekIntegrasiSMEHIP1:
IntegrasiPendaftarandanPelesenanPerniagaan

OBJEKTIF:

1)Memaklumkanhalatujudanstatusterkiniprojek.
2)Mendapatkanmaklum balasdanpandangandaripadasetiapagensiagar

pelaksanaanprojekinidapatdilaksanakandenganlebihlancardane sien.
Lokasi :HotelBangi-Putrajaya,PersiaranBandar
BangiGolfClub,43650BandarBaruBangi
Selangor
Tarikh :26September2018
Masa :8.30Pagi–5.00Petang
Kehadiran:38Peserta

UcapanAluanPengurusProjek

Sesilibaturusdimulakandenganucapanaluanoleh
Ybhg.DatinMarshitahbintiMohamadselakuPengurus
Projek.Beliauberharapsemaagensiyangterlibatdapat
mengekalkan komitmentdan kerjasama padu bagi
merealisasikanProjekIntegrasiSMEHIP1selaridengan
ekspektasiStakeholdersdanKomunitiPerniagaan.

Ybhg.DatinMarshitahBintiMohammad
selakuPengurusProjekmenyampaikanucapan
aluanSesiLibatUrusStakeholderProjekIntegrasi
SMEHIP1.

TaklimatStatusPelaksanaanProjekIntegrasiSMEHIP1

SesiTaklimatStatusPelaksanaan ProjekIntegrasiSMEHIP 1
disampaikan oleh EncikKhairulRezzabin Ruslan daripada
GATESITSolutionSdn.Bhd.selakuvendorprojek.Inputyang
dikongsiadalahhalatuju,statusterkinidanperancanganaktiviti
ProjekSMEHIP1bagisetiapagensiterlibat.Beliaumenekankan
aspekpelantikandantanggungjawabTaskForcedisetiapagensi
agarprosesintegrasidapatdilaksanakandenganlancarmelalui
penglibatansecaramenyeluruhpihakpengurusan.

Taklimatolehpihakvendorberhubung
perancanganaktivitiSMEHIP1

TaklimatPelanPengurusanPerubahan

TaklimatPelanPengurusanPerubahantelahdisampaikan
olehEncikDesmondSim HonnMundaripadaGATESIT
Solution Sdn. Bhd. selaku Perunding Pengurusan
Perubahan.Taklimatinimerangkumistrategidankaedah
pengurusan perubahan yang akan diguna pakaiserta
perancangan aktivitipengurusan perubahan sepanjang
ProjekSMEHIP1inidilaksanakan.

EncikDesmondSim HonnMunmenyampaikan
taklimatPelanPengurusanPerubahan

Pesertamengajukansoalankepada
EncikDesmondSim HonnMunsemasa
SesiPelanPengurusanPerubahan

Fokusutamasesiiniadalahmemberipeluangkepada FocusGroupDiscussion
setiap wakilagensiyang hadiruntuk berkongsi
pandangan dan cadangan bagimenambah baik PesertadariMBPPsedangmembincangkan
pelaksaan projekmelaluisesisumbang saran atau kesanpelaksanaanProjekIntegrasiSMEHIP1
brainstorming.
Hasil dari aktiviti Focus Group Discussion ini keatassistem danbisnesmereka
direkodkan untuktujuan mengenalpastiisu dan
cabaran pelaksanaan projekdariaspekbisnesdan
teknikal.

PesertadariBLESSsedangmembincangkan Peserta dariJKKP memberikan
faktorPengurusanSumberManusiakeatas soalandanpandanganberkaitan
komitmenstaffuntukterlibatsepenuhnya kepimpinan organisasi&sejauh
mana maklumatstatus projek
dalam pelaksanaanprojekSMEHIP1. diketahuiolehsetiapkakitangan
yangterlibat

SesiChangeAgent

SesiChangeAgentdisambungkesebelahpetang.Encik
DesmondSim HonnMunmenerangkandenisiChange
AgentNetwork,tugasdanperananChangeAgentdiagensi
dalamkontekspelaksanaanProjekIntegrasiSMEHIP1.
Padasesiini,semuapesertadikehendakimenjawabsoalan
ChangeReadinessAssessment(CRA)yangtelahdisediakan
secaradalamtalian.

PesertafokussemasaEncikDesmondSim HonnMun
membentangkanSkopChangeAgent

HASILDAPATANKAJIANCHANGEREADINESSASSESSMENT

Respondenmendapatpenjelasan Responden jelas mengenai
daripada pihak pengurusan perubahan sebaiksahajaProjek
tertinggimengenaistatusterkini SMEHIP1dilaksanakan.
ProjekSMEHIP1danketerlibatan
merekadalamprojekini.

Respondenmenyatakanmereka Responden berkeyakinan pihak
percaya boleh menguruskan MAMPUmenyediakanbantuandan
sebarangisudancabaranyang sokonganteknikalyangkomprehensif
berkaitan dengan agensi sepanjangpelaksanaanProjekSME
berdasarkanpemaklumanstatus HIP1.
projek terkinimelaluiPasukan Responden rasa berbangga
Petugasyangdilantik. keranaagensimerekadiberikan
Respondenterujadanoptimistik peluang untuk terlibat secara
untukmelihathasilpelaksanaan langsung dalam menjayakan
ProjekSMEHIP1. pelaksanaanProjekSMEHIP1.

SesiFotogra bersamapeserta
SesiStakeholderEngagement

UnitPemodenanTadbirandanPerancanganPengurusanMalaysia(MAMPU) https://www.facebook.com/mampujpm/
JabatanPerdanaMenteri(JPM) https://www.instagram.com/mampujpm
Aras6,BlokB2 https://twitter.com/mampujpm
KompleksJabatanPerdanaMenteri https://www.youtube.com/user/MAMPUJPM
PusatPentadbiranKerajaanPersekutuan
62502Putrajaya,Malaysia.
 
Telefon:60380008000
Faks :60388883721
E-mail:[email protected]


Click to View FlipBook Version