The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fuziah Yaakub, 2019-11-27 02:10:09

HEM 2020

HEM 2020

1.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1.1 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Masri Nawati Rajimah binti Ahmad
AJK : Puan Rus Azizi binti Maamor (GBK)
: Semua GKMP
: Semua Ketua Unit HEM

Tugas Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid :

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa induk dan mesyuarat unit masing-masing sekurang-
kurangnya empat kali setahun.

2. Memantau pelaksanaan tugas jawatankuasa unit-unit HEM.
3. Menyelaras pelaporan dan perancangan unit-unit HEM.
4. Menguruskan surat menyurat dan memastikan fail dan rekod dikemaskini.
5. Merancang, menyelaras dan menilai semua aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan dan

pembangunan murid.
6. Membimbing, menerima pandangan dan cadangan daripada murid, guru dan ibu bapa mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
7. Merancang dan menyusun semua aktiviti harian sekolah yang berkaitan dengan pengurusan murid

(takwim sekolah).
8. Merancang, menyelaras dan mengurus peruntukan kewangan bagi perbelanjaan pengurusan hal

ehwal murid.
9. Memberi bimbingan dan dan panduan dalam hal perlantikan pengawas sekolah.
10. Mencalonkan murid-murid yang layak diberi pengiktirafan pada akhir tahun.
11. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diputuskan oleh majlis perancang sekolah dari masa

ke semasa.
12. Menyediakan laporan bertulis kepada Pengetua.

Tugas Setiausaha Hal Ehwal Murid:

1. Membantu Penolong Kanan HEM dalam bidang HEM.
2. Menyelaras segala jenis program dalam bidang HEM yang dianjurkan oleh sekolah, JPNS dan

Kementerian Mata pelajaran Malaysia.
3. Menyelaras dan memantau perlaksanaan perancangan strategik taktikal (OPPM) dan operasional

tahun semasa bagi bidang HEM.
4. Membantu Penolong Kanan HEM dalam menyempurnakan analisis kehadiran murid setiap kelas

untuk setiap bulan.
5. Memastikan kemasukan e-kehadiran dalam data SPS kelas sebelum jam 10.00 pagi setiap hari.
6. Menyelaras dan memastikan pendaftaran murid tahun semasa dijalankan dengan lancar dan

teratur.
7. Menentukan aktiviti HEM dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun.
8. Mendapatkan laporan mengenai kegiatan setiap unit bidang HEM untuk difailkan dan diserahkan

kepada Penolong Kanan HEM.
9. Mengumpul maklumat dan menyimpan fail-fail unit HEM. Memantau dan menyemak fail-fail unit

HEM untuk memastikan semua fail unit HEM kemas kini, lengkap dan bersedia untuk pemantauan

Pihak Pengurusan, PPD, JPNS dan KPM
10. Menyelenggara Mesyuarat JK HEM, termasuk urusan surat panggilan mesyuarat, mencatat dan

menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas mesyuarat, memastikan bilik / bahan/ alatan

mesyuarat disediakan.
11. Memastikan papan kenyataan unit HEM dikemas kini mengikut data terkini.
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ PK HEM dari semasa ke semasa.

1.2 JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
(PK HEM)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK Pentadbiran)
(PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor
(GBK)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan

Setiausaha : Puan Noraini Alamin binti Mohd.Ariffin

Pen. Setiausaha : Puan Razimah binti Damri

AJK : Puan Rus Azizi binti Maamor

: Encik Ravi a/l Munisamy

: Puan Suhana binti Suhaimi

: Semua guru

Tugas:

1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan Pekeliling
Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan Buku Peraturan Sekolah.

2. Memastikan semua guru sedar dan tahu semua guru adalah guru disiplin dan bertanggungjawab
menguatkuasakan peraturan sekolah.

3. Membantu menyelesaikan masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas sekolah.
4. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan
. serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara dan hukuman buang

sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1975. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat
pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes disiplin yang berat
5. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin dalam majlis
sekolah.
6. Mewujudkan sistem rekod displin kelas (SSDM) dan sistem pemantauan yang berkesan.
Berusaha menanamkan semangat cintakan sekolah serta mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun
7 Negara kepada semua warga sekolah.
Menerima laporan pengawas dan gurunya, guru bertugas dan guru-guru seterusnya mengambil
8. tindakan yang sewajarnya dalam mesyuarat.
. Menanam semangat kekitaan melalui slogan ‘Sekolahku Rumahku’ supaya peraturan sekolah
8. menjadi satu budaya.
9. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua.
Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk mengesan murid yang
10. ponteng sekolah, kelas dan melanggar disiplin sekolah.
Menyedia dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian/ Jabatan/ PPD
11. (SSDM).
12. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin
13. murid – dimasukkan dalam takwim.
Menjadi pegawai perhubungan di antara ibu bapa/ penjaga dalam menangani masalah disiplin.

Tugas Setiausaha Lembaga Disiplin:

1. Memanggil mesyuarat dan mencatatkan minit mesyuarat Lembaga Disiplin.
2. Menyampaikan minit mesyuarat serta keputusan Lembaga Disiplin kepada semua guru
3. Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari semasa ke semasa di perhimpunan

sekolah dan mesyuarat PIBG.
4. Bertanggungjawab bersama guru pengawas – menyenaraikan dan mengemukakan calon

pengawas dan Lembaga Badan Pengawas kepada PK HEM untuk kelulusan.
5. Bersama guru pengawas – menyedia dan menerangkan tugas pengawas.
6. Bekerjasama dengan guru pengawas – membimbing dan membantu pengawas dalam

pengendalian mesyuarat dan menguatkuasakan peraturan sekolah.
7. Membantu GBK/ guru pengawas – mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk

pengawas dan memasukkannya dalam takwim sekolah.
8. Menyediakan laporan tahunan Lembaga Disiplin.
9. Bersama guru pengawas – menyediakan dan menyampaikan Sijil Penghargaan kepada pengawas.

Tugas Guru Disiplin:

1. Menyemak dan membuat pindaan (jika perlu) peraturan sekolah.
2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah.
3. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
4. Mengambil tindakan dan langkah-langkah menangani masalah atau kes-kes salahlaku murid.
5. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua.
6. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/ penjaga dalam menangani

masalah disiplin.
7. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah dalam

kalangan murid dan guru.
8. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/ buku laporan

disiplin dan memasukkan ke dalam system SSDM.
9. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada PK HEM
10. Menghubungi pihak polis jika perlu.
11. Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah.
12. Memberi maklumat kepada PK HEM dan pengetua berhubung kes-kes yang serius seperti

penyalahgunaan dadah, gambar lucah, video lucah, majalah lucah, peras ugut, kumpulan haram dll.
13. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu seperti : Hari

Peperiksaan Awam, Hari Sukan, Hari Keluarga dan Majlis-majlis sekolah.

1.3 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Rus Azizi binti Maamor (GBK)
AJK : Semua GKMP
: Puan Masri Nawati Rajimah binti Ahmad (Penyelaras KRK)
: Puan Razimah binti Damri (Guru Pengawas)
: Puan Noraini Alamin binti Mohd Ariffin (Ketua Guru Disiplin)
: Penyelaras Tingkatan ( Tingkatan 1 -5)

Tugas:

1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling

iaitu bimbingan murid, bimbingan pelajaran, bimbingan kerjaya, bimbingan sosial, bimbingan

psikologi dan bimbingan pencegahan dadah/ AIDS.

2. Menyediakan perancangan tahunan dan menjalankannya.

3. Mengelolakan program orientasi :

- Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan satu.

- Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di peringkat sekolah.

- Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas dan syarat-syarat kelulusan.

4. - Pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya.
5. Mengelolakan dan mengurus bilik UBK secara berkesan.

Menubuhkan pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).
6. Menubuh dan membimbing Kelab Kerjaya.
7 Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti UBK kepada pihak pengurusan.
8. Menyelaras hubungan dengan Jabatan/ agensi luar untuk mendapatkan khidmat nasihat.
9. Menjalankan soal selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah.
10. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah murid.
11. Mengadakan program khas bagi kumpulan murid yang bermasalah (risiko tinggi).
12. Mengadakan program khas pencegahan dadah (AIDS).
13.
14. Mengadakan program khas bagi peningkatan kendiri, kecemerlangan akademik dan sahsiah murid.

1.4 JAWATANKUASA BADAN KEPIMPINAN PENGAWAS

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti binti Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Razimah binti Damri
AJK : Puan Suhana binti Suhaimi
: Puan Noraini Alamin binti Mohd Ariffin
: Puan Rus Azizi binti Maamor

Tugas:
1. Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada pentadbir.
2. Memilih dan melantik pengawas sekolah.
3. Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas.
4. Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
5. Mengadakan kursus kepimpinan / motivasi dan sebagainya untuk pengawas.
6. Memantapkan imej pengawas.
7. Mengadakan perjumpaan secara berkala
8. Mengadakan sijil penghargaan kepada pengawas sekolah.
9. Memastikan semua pengawas mematuhi peraturan sekolah.
10. Membantu guru bertugas dalam menyelia pelajar agar bersedia dan beratur mengikut kelas

masing – masing semasa perhimpunan rasmi atau semasa aktiviti lain
11. Bekerjasama dengan guru disiplin untuk melancarkan kawalan disiplin disekolah dalam semua

majlis sekolah

1.5 JAWATANKUASA 3K (Kebersihan, Keselamatan dan Kesihatan)

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Norfaizah binti Mohd Yusof
AJK : Encik Norazmi bin Abdul Lajis (Keselamatan)
: Cik Lee Pek Ying (Kesihatan)
: Cik Wong Kar Wai (Kebersihan)
: Puan Siti Khatijah binti Abdul Razak (Singgahan Selesa)
: Puan Saitun Jamila binti Mat Suji (Singgahan Selesa)
: Semua guru
: Semua staf sokongan
: Kawalan Keselamatan Sekolah
: Syarikat Pembersihan Kawasan & Bangunan
: Semua murid

Tugas:

1. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran pengetua
sebelum berurusan di sekolah.

2. Menggalakkan skim perlindungan insurans kepada murid.
3. Mendapat kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan.
4. Merancang dan melaksanakan program keselamatan seperti keselamatan bangunan dan perabot /

keselamatan makmal/ bengkel/ bilik SRT (ERT) dan bilik-bilik lain.
5. Memastikan ciri-ciri keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah.
6. Memastikan system lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.
7. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat merbahaya.
8. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat letak kenderaan pada majlis rasmi sekolah.
9. Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan kesesakan.
10. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi.
11. Memberitahu pihak pengurusan dan mendapatkan syarikat yang memeriksa alat keselamatan.
12. Mengadakan latihan kebakaran dan mengosongkan bangunan sekurang-kurangnya dua kali

setahun dan membuat laporan.
13. Mengenalpasti dan menetapkan laluan dan pergerakan murid semasa latihan kebakaran.
14. Memastikan peraturan, pelan laluan semasa latihan kebakaran ditampal di papan kenyataan dan di

pejabat, semua bilik khas, makmal, bengkel dan bilik darjah.
15. Mendapatkan dan mewujudkan kerjasama dengan pihak bomba/ JKR/ JKR Elektrik.
16. Mengadakan ceramah keselamatan kepada murid.
17. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa empat kali setahun.

Tugas AJK Kesihatan:

1. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan lengkap.
2. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.
3. Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama GBK/ guru tingkatan/ penyelaras

tingkatan
4. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/ gigi oleh Jabatan Kesihatan.
5. Menyediakan jadual tugas dan membersihkan bilik rawatan.
6. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, tayangan dan lain-
7. lain.

Menguruskan murid yang memerlukan rawatan di klinik atau hospital dan menghubungi ibu bapa
8. bila perlu.
9. Memastikan sekolah bebas denggi melalui Program Terancang Bebas Denggi.

Menghantar laporan Program Terancang Bebas Denggi ke pejabat Kesihatan/ PPD setiap bulan.

Tugas AJK Singgahan Selesa:

1. Memastikan tandas dalam keadaan baik dan bersih sepanjang masa.
2. Menyelia dan memantau kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh pekerja pembersihan.
3. Membuat audit kelengkapan tandas sekolah (murid dan staf).
4. Merekod pemantauan tandas bagi tujuan laporan ke jabatan dan pembayaran kerja-kerja

pembersihan

Tugas AJK Keselamatan

1. Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah
2. Bahagian bangunan sekolah sesuai untuk digunakan mengikut fungsi dan kegunaan
3. Memastikan alat pemadam api mencukupi dan berfungsi dengan baik.
4. Memastikan bangunan kantin sekolah sesuai sebagai tempat untuk proses penyediaan makanan.
5. Mengadakan latihan pengungsian bangunan sekurang-kurangnya dua kali setahun

Tugas AJK Kebersihan.
1. Menyelaras program pembangunan kebersihan murid disekolah
2. Menyelaras aktiviti program kebersihan dan keceriaan kelas
3. Memastikan syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh syarikat kontark

Pembersihan
4 Menyelia program keceriaan kelas dengan kerjasama Biro Keceriaan Pengawas.
5. Memastikan pemeriksaan kebersihan dan keceriaan kelas oleh guru bertugas mingguan berjalan.

1.6 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Nor Azulawati binti Md Zain
AJK : Puan Siti Rusniza binti Mansor
: Semua guru tingkatan

Tugas Jawatankuasa Buku Teks:

1. Mengurus dan melaksanakan program SPBT di sekolah.
2. Menghayati, mematuhi dan melaksanakan semua arahan berkaitan dengan tugas-tugas SPBT.
3. Mengurus bilik operasi SPBT sekolah(boss).
4. Menyediakan permohgonan keperluan buku teks dengan tepat dan benar.
5. Menyelaras pengedaran, pengumpulan dan menyemak borang penentuan SPBT.
6. Mendapatkan dan merumus data enrolmen murid daripada PK HEM.
7. Menyelaras penyerahan dan pemulangan buku teks SPBT serta menyemak pengisian borang

rekod pinjaman SPBT.
8. Mengurus dan mengemas kini semua fail serta buku stok SPBT.
9. Menerima dan menyemak bekalan buku teks daripada penerbit dan memastikan buku-buku

tersebut direkodkan di dalam buku stok dan menyemak buku stok agar sentiasa dikemaskini.
10. Memastikan semua buku teks SPBT dicap dan diproses dengan betul.
11. Menjalankan pemeriksaan fizikal berkala ke atas buku teks.
12. Mengurus pelupusan buku teks SPBT mengikut masa yang telah ditetapkan.
13. Menjadi setiausaha dalam JK SPBT sekolah.
14. Melaporkan kepada PK HEM sebarang masalah berkaitan SPBT.
15. Merancang dan mengurus baik pulih buku teks.
16. Menguruskan JK SPBT murid (Penolong Ketua Kelas).
17. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

1.7 JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN BANTUAN MURID SEKOLAH

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Fatin Fatihah binti Maak Som (Kebajikan & BKAP1M)
AJK : Puan Suhana binti Suhaimi (Biasiswa)
: Puan Siti Khadijah binti Abdul Razak (KWAPM)
: Puan Zaiton binti Adnan (PT)

Tugas Guru Biasiswa:

1. Meneliti pekeliling dari KPM, JPN dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipenuhi.
2. Menyimpan rekod/ data pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan.
3. Mengedarkan borang biasiswa kepada murid mengikut masa tawaran.
4. Menyemak permohonan biasiswa, menentukan tarikh penghantaran, membuat penilaian dan

perakuan.
5. Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan kepada pemegang dengan segera.
6. Menyemak permohonan biasiswa, menentukan tarikh penghantaran, membuat penilaian dan

perakuan.
7. Memaklumkan ibu bapa/ penjaga yang mendapat biasiswa.
8. Menentukan murid yang layak untuk dipertimbangkan bantuan KWAMP.
9. Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada PKHEM
10. Menghantar surat amaran kepada ibu bapa/ penjaga bagi pemegang biaisiswa yang berprestasi

akademiknya merosot/ mempunyai masalah disiplin sekolah
11. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai akaun Giro di Bank Simpanan Nasional.
12. Memastikan daftar buku / rekod penerimaan cek/ baucer di pejabat dikemaskinikan.
13. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan wang biasiswa.
14. Memastikan semua dokumen disimpan di tempat berkunci dan selamat.

Tugas Guru Kebajikan / BKAP1M

1. Mengenalpasti dan mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus seperti:
murid miskin, kemalangan, rawatan berterusan , kematian dan kecemasan.

2. Mendapatkan senarai murid yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan
dari guru tingkatan dan membuat siasatan.

3. Mencadangkan jenis bantuan yang perlu diberi dan memohon kepada PIBG atau badan-badan lain.
4. Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan keprihatinan murid

terhadap kebajikan.
5. Mengadakan daftar sumbangan yang kemaskini dan disahkan oleh pengetua.
6. Menubuhkan tabung kebajikan murid dan menyediakan penyata kira-kira.
7. Menubuhkan dan mengadakan Unit Hilang/ Jumpa.

Tugas Guru Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

1. Merujuk SPI Kewangan Bil.5 Tahun 2012.-bantuan diwujudkan bagi memberi bantuan kepada
Pelajar miskin supaya tidak tercicir dalam meneruskan persekolahan selaras dengan
perlaksanaan Dasar iPendidikan Wajib yang berkuatkuasa pada Januari 2003

2. Penerima KWAPM diperolehi dari data e – Kasih.
3. Asas kelayakan penerima KWAPM ialah , warganegara Malaysia,murid tingkatan satu tahun

semasa,ketua keluarga berdaftar dengan e-kasih dan pendapatan bulanan isi rumah dalam
katogeri miskin atau miskin tegar
4. Bekerjasama dengan guru kelas untuk mengenalpasti ibubapa dalam katogeri miskin dan
miskin tegar mendaftar dalam e-Kasih melalui laman web http:

1.8 JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Nurulsyuhada binti Muhamed
AJK : Puan Ananthy a/p Nama Sowayan

Tugas:

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling KKM/KPM.
2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan

selari dengan harga dipamerkan.
4. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidak halal.
5. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta
6. menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
7. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan selamat,

bersih, kemas dan ceria.
8. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron, tutup

kepala dan berkasut yang bersih dan kemas mengikut pekeliling KKM.
9. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji /kain maslin/ disimpan di dalam

bekas yang bertutup.
10. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi.
11. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa.
12. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian mencukupi.
13. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan.
14. Menguruskan laporan online Bulanan yang dicetak kepada PK HEM/Pengetua tentang pretasi

kantin.
15. Menguruskan data/ maklumat pengusaha kantin kepada PK HEM/ PPD/ Pejabat Kesihatan.
16. Menguruskan borang @ maklumat laporan online yang peril diisi oleh pengusaha. Dicetak dan

difailkan.
17. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 4 kali setahun dan

mengadakan perbincangan dari masa ke masa.
18. Memastikan supaya murid –murid sentiasa bersopan – santun dan mengamalkan pekerti yang

mulia semasa berada di kantin.
19. Mengambil tindakan segera terhadap masalah – masalah yang timbul berkaitan dengan Kantin

sekolah.
20. Membuat laporan mengenai Kantin sekolah sekiranya perlu.
21. Menguruskan Pertandingan Kantin Terbilang 2020

1.9 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 2
Setiausaha : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Pen. Setiausaha
AJK : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)

: Puan Rus Azizi binti Maamor (GBK)

: Puan Juliah binti Ismail

: Semua GKMP

: Penyelaras Badan Beruniform / Kelab / Persatuan

: Guru Disiplin

Tugas:

1. Merancang program anti dadah.
2. Menguruskan sudut/ bilik pendidikan anti dadah.
3. Memastikan ahli-ahli SLAD mengikuti semua program yang dikehendaki dalam buku SLAD.

1.10 JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Encik Ravi a/ I Munisamy
AJK : Puan Rus Azizi binti Maamor
:Puan Noraini Alamin binti Mohd.Ariffin
:Puan Ramizah binti Damri

Tugas: Melantik ahli pencegahan jenayah dikalangan pengerusi dan naib pengerusi unit beruniform
1. Menyediakan jadual tugas dan menerangkan perlaksanaan jadual tugas.
2. Mengadakan kursus kepimpinan/motivasi kepada ahli.
3. Memantapkan ahli pencegahan jenayah
4. Mengadakan perjumpaan secara berkala.
5. Menyediakan sijil penghargaan kepada ahli.
6. Memastikan ahli pencegahan jenayah patuh kepada peraturan sekolah.
7. Membantu guru-guru bertugas dalam menyelia pelajar agar bersedia beratur mengikut kelas
8. masing-masing semasa perhimpunan rasmi atau aktiviti lain.
Berkolaborasi dengan unit disiplin untuk melicinkan kawalan disiplin sekolah .
9.

1.11 JAWATANKUASA BENCANA

Pengerusi : Puan Hajah Siti Norezan binti Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Puan Fuziah binti Yaakub (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Puan Normah binti Mohd Nor (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Encik Sayuti bin Mispan (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Hajah Noral binti Yaacob (GKMP Bahasa)
AJK : Puan Rus Azizi binti Maamor (GBK)
: Semua GKMP
: Guru Disiplin (PPD dan Polis)
: Guru SPBT
: AJK PIBG
: Pengusaha Kantin
: Pengawal Keselamatan Sekolah
: Syarikat Pembersihan
: Pegawai Perhubungan Sekolah

Tugas :
1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah

1.1 Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan
sekolah

1.2 Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam
1.3 Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk kesejahteraan murid

sekolah.
1.4 Merancang keperluan pendidikan ,kewangan dan tenaga dalam pendiikan

keselamatan.
1.5 Memastikan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan.
1.6 Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan
2. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah
3. Memastikan syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh
syarikat kawalan keselamatan sekolah.

1.12 PENYELARAS TINGKATAN

Penyelaras Menengah Atas : Puan Fadilah binti Mohamad Nawawi

Penyelaras Menengah Rendah : Encik Rajendran a\l Arasie

Tugas :
1. Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalam tingkatan di bawah jagaannya. Persetujuan

Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang perlu diminta terlebih dahulu.
2. Bekerjasama dengan PK/GKMP dalam agihan murid ke kelas dalam tingkatan yang

dipertanggungjawabkan.
3. Membantu PK HEM menerima kemasukan murid baru.
4. Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor pendaftaran dan memasukkan butir-butir

dalam buku Pendaftaran.
5. Memastikan pendaftaran murid dalam buku pendaftaran murid di pejabat diisi dan dilengkapkan oleh

guru kelas masing-masing. Sekiranya murid pindah/berhenti/ dibuang hendaklah dicatat dalam
ruangan catatan pendaftaran murid berkenaan tarikh pindah/ berhenti/ dibuang murid berkenaan untuk
rujukan masa akan datang.
6. Bertanggungjawab menjaga dan menguruskan Buku Pendaftaran Murid.Buku ini mesti disimpan di
pejabat.
7. Bekerjasama dengan guru-guru kelas untuk mendapatkan maklumat-maklumat berikut untuk dihantar
ke sekolah baru jika berlaku pertukaran murid atau murid berhenti/ dibuang dan mengumpulkan
maklumat-maklumat berikut pada akhir tahun.
i. Fail Profil murid
ii. Buku PAJSK
iii. SPBT
iv. Buku Rekod Kesihatan
v. Keterangan-keterangan kerja kursus Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam, Sejarah,

Geografi, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, markah ULBS (BM dan BI) dan lain-lain.
vi. Bayaran Sumbangan PIBG
8. Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid dan membantu guru kelas dalam Tingkatan yang
dipertanggungjawabkan.
9. Menyemak fail-fail Profil murid dan memastikan fail dikemas kini oleh guru kelas.
10. Menanda kehadiran kelas dalam tingkatan sekiranya guru kelas dan mentor kelas tiada di sekolah.
11. Sekirannya guru tingkatan tidak hadir pada hari terakhir setiap bulan, guru penyelaras perlu
mengambil alih tugas melengkapkan maklumat pada bulan tersebut.
12. Menyemak Jadual Kedatangan Murid setiap akhir bulan dan mengambil tindakan dengan
memaklumkan kepada guru tingkatan/PKHEM.
13. Sentiasa menyemak data terkini murid dalam tingkatan masing-masing dikemaskinikan oleh guru-
guru tingkatan dalam sistem APDM.
14. Memastikan guru tingkatan melengkapkan Jadual Kedatangan Murid pada jangka masa yang
ditetapkan pada awal dan akhir tahun.
15. Memastikan murid-murid yang ponteng, telah dikeluarkan surat amaran oleh guru kelas mengikut SOP
kehadiran ke sekolah.
16. Memantau/ menyelia kehadiran murid ke sekolah dalam tingkatan berkenaan dan bertindak (jika
perlu).
17. Memantau/ menyelia masalah salah laku dalam kalangan murid dalam tingkatan yang
dipertanggungjawabkan.
18. Memantau/ menyelia pencapaian akademik murid dalam tingkatan yang dipertanggungjawabkan.
19. Memantau/ menyelia keterlibatan murid tingkatan berkenaan dalam aktiviti kokurikulum.
20. Memantau/ menyelia pengurusan PAJSK murid dalam tingkatan berkenaan.
21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

GURU KELAS DAN MENTOR Nama Mentor Kelas

Bil. Nama Guru Kelas 1K
1C
1 1T
2 2K
3 2C
4 2T
5 3K
6 3C
7 3T
8 4K
9 4C
10 4T
11 4M
12 5K
13 5C
14 5T
15 5M
16
17


Click to View FlipBook Version