The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จง่าย ๆ ด้วยกระดาษอนาคต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศุภฤกษ์ คลังทอง, 2022-07-11 17:04:16

ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จง่าย ๆ ด้วยกระดาษอนาคต

ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จง่าย ๆ ด้วยกระดาษอนาคต

ต้ังเป้ าหมายให้สาเร็จง่าย ๆ ด้วย "กระดานอนาคต"
ผา่ นวนั ปี ใหม่มาแลว้ 2 เดือน เชื่อวา่ หลายคนอาจต้งั เป้ าหมาย หรือท่ีเรียกกนั ว่า 'New year
resolution' ไวใ้ ช่ไหมล่ะคะ? เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิในทุกวนั เร่ิมตน้ ปี เพราะเป็นวนั ที่เป็น
เสมือนสญั ญะบางอยา่ งใหเ้ ราเร่ิมตน้ ใหม่ การต้งั เป้ าหมายในช่วงน้นั จึงเป็นค่านิยมท่ีมกั จะทา
กนั แต่เช่ือวา่ คงมีเพอ่ื น ๆ จานวนไม่นอ้ ยเลย ท่ีหลงลืมหรือลม้ เลิกความมุ่งมนั่ ต้งั ใจที่มีตอนข้ึนปี
ใหม่ไปแลว้

เพราะชีวติ ประจาวนั ที่ยงุ่ จนเกินไป ประกอบกบั เหตุการณ์สงั คมท่ีไม่น่ารื่นรมยน์ กั ในช่วง 2
เดือน ที่ผา่ นมา กไ็ ม่แปลกอะไรหากหลายคนจะเผลอหลงลืมเป้ าหมายที่เคยต้งั ไวไ้ ป แต่ไม่
เป็นไรค่ะ บทความน้ีจะแนะนาใหเ้ พอ่ื น ๆ รู้จกั เครื่องมือที่จะช่วยใหเ้ ป้ าหมาย หรือความฝันท่ี
เพือ่ น ๆ ต้งั เป้ าไว้ สามารถเป็นจริงได้ หรืออยา่ งนอ้ ย กย็ งั คงยดึ มนั่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการไวไ้ ด้ ไม่
ปล่อยใหเ้ ร่ืองราวดราม่าประจาวนั มาชิงพ้นื ที่ความคดิ ไปเสียหมด

Advertisement
เครื่องมือที่วา่ น้นั คือ "กระดานอนาคต" หรือ "Dream Board"
กระดานอนาคต หรือ Dream Board หรือบางคนอาจเรียกวา่ Vision Board เป็นเครื่องมือท่ีจะ
ช่วยใหเ้ ราโฟกสั กบั ส่ิงท่ีตอ้ งการ โดยใชห้ ลกั การทาซ้า เช่นเดียวกบั การฝึ กฝนในบางส่ิง
บางอยา่ งจนชานาญ กระดานอนาคตคือการตอกย้าสิ่งที่ตอ้ งการกบั จิตใตส้ านึก ดว้ ยการ
"มองเห็น" สิ่งท่ีตอ้ งการซ้า ๆ บ่อย ๆ ในทุกวนั สาส์นท่ีตอ้ งการส่ือจะค่อย ๆ ซึมซบั ลงไปยงั จิต
ใตส้ านึก คอยขบั เคล่ือนใหเ้ ราดาเนินการอะไรกต็ ามท่ีจะช่วยใหไ้ ปถึงเป้ าหมายท่ีตอ้ งการไดค้ ่ะ
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาอยา่ งหน่ึง ดว้ ยข้นั ตอนท่ีเรียบง่าย ดูเหมือนจะไร้สาระ แต่ผลลพั ธท์ ่ี
ไดม้ นั น่าท่ึงจริง ๆ ค่ะ
เอาล่ะ ไปดูข้นั ตอนวธิ ีการของเทคนิคการทากระดานอนาคตกนั เลยค่ะ

ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik
การทา กระดานอนาคต หรือ Dream Board น้นั ไม่ยากเลย ง่ายและสนุกมาก ๆ เลยล่ะค่ะ ขอ
สรุปส้นั ๆ เขา้ ใจง่าย ๆ ใหท้ าตามกนั ไดด้ งั น้ีนะคะ

Advertisement

1. หากระดานมาสกั 1 อนั เป็นอะไรกไ็ ดต้ ามความชอบเลย อาจเป็นกระดานไมอ้ ดั สีน้าตาลสวย
ๆ หรือฟิ วเจอร์บอร์ดหลากสีที่คุน้ เคยกนั ดี หรือถา้ ใครไม่มี หรืออาจไม่ชอบ กอ็ าจใชผ้ นงั หอ้ ง
เป็นกระดานแทนไดค้ ่ะ Concept กค็ ือ อะไรกต็ ามท่ีใชส้ าหรับแปะรูปส่ิงท่ีเราตอ้ งการ ในที่ ๆ
สามารถมองเห็นไดง้ ่าย ๆ ค่ะ

2. List สิ่งที่เพ่ือน ๆ ตอ้ งการใหเ้ กิดข้ึนในอนาคต เช่น หนา้ ที่การงานท่ีตอ้ งการ รถท่ีอยากขบั
บา้ นที่อยากมี เงินในบญั ชีสกั เท่าไหร่ คนรักในฝันเป็นแบบไหน สถานที่ท่องเที่ยวท่ีอยากไป ทุก
อยา่ งที่ตอ้ งการ เขียนมนั ออกมาโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงขอ้ จากดั ใด ๆ นะคะ ไม่ตอ้ งคิดวา่ มนั จะยาก
เกินไป หรือเป็นไปไม่ไดห้ รอก เขียนใหล้ ะเอียดไดเ้ ท่าไหร่ยงิ่ ดี ปลดปล่อยจินตนาการไดเ้ ตม็ ท่ี
เลย แค่ซื่อสตั ยก์ บั ตวั เองเท่าน้นั กพ็ อค่ะ

3. หารูปท่ีใกลเ้ คียงกบั เป้ าหมายท่ีตอ้ งการ ข้นั ตอนน้ีเป็นช่วงที่สนุกมากค่ะ หากใครมีนิตยสาร
ลองเอามาเปิ ดดูเพลิน ๆ แลว้ จิม้ เลยค่ะอยากไดอ้ ะไรแบบไหน หรืออาจจะท่องอินเทอร์เน็ตไป
เรื่อย ๆ ไม่ตอ้ งรีบเร่ง หาสิ่งท่ีใกลเ้ คียงกบั ความตอ้ งการของเรามากที่สุด บา้ นแบบไหน รถยนต์
รุ่นอะไร สีอะไร งานแต่งงานในฝันแบบไหน ประเทศอะไรท่ีอยากไป ไม่ตอ้ งกงั วลวา่ จะดูเหมือ
คนบา้ หรือเปล่า ถา้ ทาแลว้ มีความสุข แค่ทาต่อไปกพ็ อค่ะ

Advertisement
4. เม่ือไดร้ ูปแลว้ นามาตดั แปะที่กระดานที่เราเตรียมไว้ หรือบนผนงั หอ้ งกไ็ ดค้ ่ะ ระหวา่ งที่แปะก็
ใหซ้ ึมซบั ความสุขน้นั ไปดว้ ย จินตนาการวา่ เรากาลงั มองมาจากอนาคต และในอนาคตเราได้
ครอบครองส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ตกแต่งใหส้ วยตามใจชอบเลยค่ะ อาจเขียนขอ้ ความเชิงบวกลงไปดว้ ย
เช่น "ฉนั รวยมาก มีเงินร้อยลา้ นในบญั ชี" "ฉนั ไดไ้ ปเท่ียวยโุ รปภายในปี 2020" "ฉนั ซ้ือรถเบนซ์
ดว้ ยเงินสดไดแ้ ลว้ เย!้ " เขียนอะไรกไ็ ดค้ ่ะ ท่ีทาใหเ้ พอ่ื น ๆ รู้สึกอิ่มเอมใจเม่ือไดเ้ ห็นไดอ้ ่าน
ขอ้ ความน้นั (แนะนาวา่ ตอ้ งเนน้ รูปภาพเป็นหลกั นะคะ เพราะสมองจะจดจาเป็นภาพไดด้ ีกวา่
ตวั อกั ษรค่ะ)

5. นากระดานไปต้งั ไวใ้ นจุดที่จะสามารถมองเห็นไดง้ ่าย ๆ ในทุกวนั เช่น ปลายหรือขา้ งเตียง
นอน ท่ีต่ืนมาแลว้ จะเห็นเป็นส่ิงแรก รวมท้งั ก่อนนอนดว้ ย หรือบนโต๊ะทางาน เพ่อื เพมิ่ แรงฮึดใน

การทางานมากยง่ิ ข้ึน หรือหนา้ ประตู ใหม้ องเห็นชดั ๆ ตอกย้าเป้ าหมายทุกวนั ก่อนออกไป
ทางาน เลือกจุดที่คิดวา่ จะส่งผลกบั ตวั เรามากที่สุดเลยค่ะ

เพียงเท่าน้ี กระดานอนาคตกเ็ สร็จเรียบร้อยแลว้ ค่ะ ท่ีเหลือท่ีรอชมผลลพั ธอ์ นั น่าท่ึง

ขอบคุณภาพประกอบจาก Unsplash
เพ่ือน ๆ อาจสงสยั วา่ น่ีมนั วธิ ีตลกหลอกเดก็ หรือเปล่า ขอบอกวา่ ตอ้ งลองค่ะ วิธีน้ีเป็นวธิ ีที่คน
สาเร็จหลาย ๆ ท่าน ใชก้ นั จนบรรลุความปรารถนามามาก ภายใตท้ ฤษฎีท่ีเรียกวา่ "กฎแรง
ดงึ ดูด" อะไรที่เราเห็น เราคิด เราทาซ้า ๆ จะเกิดข้ึนจริงในชีวติ เรา ไม่ทางใดกท็ างหน่ึงค่ะ
นนั่ เพราะกลไกของจิตใตส้ านึก ท่ีรับเอาขอ้ มูลความตอ้ งการน้ีไปประมวลผลซ้า ๆ เหมือนการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั่ แหล่ะค่ะ เราย้ากบั ตวั เองวา่ ส่ิงท่ีเราตอ้ งการคืออะไร ซ้า ๆ ในทุก
เมื่อเชื่อวนั และในท่ีสุดจิตใตส้ านึกภายในตวั เรากจ็ ะนาพาใหเ้ ราไปประสบพบเจออะไรกต็ ามที่
จะสนบั สนุนใหเ้ ป้ าหมายเราสาเร็จ หากไม่อยากฟังดูเกินจริงไปนกั มนั กค็ ือผลลพั ธ์ของการ
โฟกสั ในบางสิ่งบางอยา่ งมาก ๆ นน่ั เองค่ะ

ในสภาวะสังคมที่ความต้งั ใจของเราถูกรบกวนโดยส่ิงอื่นไดง้ ่าย ลองนาวธิ ีน้ีไปใชด้ ูกนั นะคะ กา
รันตีผลลพั ธท์ ี่ดี อยา่ งนอ้ ย ๆ กช็ ่วยใหเ้ พ่ือน ๆ สามารถโฟกสั ส่ิงที่ตอ้ งการมากข้ึน รู้วา่ ตอ้ งทา
อะไรไปเพือ่ อะไร เป็นการเพ่ิมสมาธิอยา่ งหน่ึงค่ะ

ออ้ ! มีเคลด็ ลบั เลก็ ๆ นอ้ ย ๆ เพิ่มเติมใหเ้ ป็นพิเศษนะคะ

1. จะดีกวา่ มาก หากเกบ็ กระดานอนาคตน้ีเป็นความลบั ต้งั ไวใ้ นท่ีท่ีเราจะมองเห็นไดค้ นเดียว
เพราะคนอ่ืนอาจมองวา่ ไร้สาระ หรือปรามาสวา่ เราต้งั เป้ าหมายสูงเกินไป ซ่ึงจะเป็นการบน่ั ทอน
กาลงั ใจเราได้ บางทีเขาอาจหวงั ดีไม่อยากใหเ้ ราคาดหวงั มากไป แต่หลายคร้ังการรับรู้เพียงคน
เดียวในใจจะไดผ้ ลดีมากกวา่ ค่ะ เพราะฉะน้นั ต้ังเป้ าหมายเงียบ ๆ แล้วให้ความสาเร็จส่งเสียง
แทน ดีกวา่ นะคะ
2. หากหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ ่ีคนอ่ืนจะเห็น ลองใชก้ ระดานอนาคตแบบดิจิทลั ค่ะ คือนารูปส่ิงที่
ตอ้ งการมาตกแต่งเป็นดิจิทลั ไฟลใ์ นมือถือ แลว้ ต้งั เป็น Wallpaper มือถือ หรือหากไม่ตอ้ งการให้
ใครเห็น อาจเกบ็ ไวใ้ นอลั บ้มั ภาพส่วนตวั แลว้ เปิ ดดูทุกวนั เวลาก่อนนอนและตอนต่ืนนอนค่ะ

หรือเพอ่ื น ๆ อาจโหลด Application มาเป็นตวั ช่วยกไ็ ด้ ใช้ Keyword ในการคน้ หาวา่ "Dream
board" หรือ Vision board" จะมีแอพฯ ใหเ้ ลือกใชก้ นั อยจู่ านวนหน่ึง ลองดูตามความสะดวกได้
เลยค่า

ลองนาเทคนิคน้ีไปใช้ ไม่วา่ จะเช่ือหรือไม่กต็ าม ถา้ มนั ทาใหเ้ รามีความสุขขณะไดท้ า แค่น้นั กถ็ ือ
วา่ คุม้ แลว้ ค่ะ

เป็นกาลงั ใจใหท้ ุกคนท่ีมีเป้ าหมายนะคะ :)


Click to View FlipBook Version