The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by edryngelai, 2022-05-13 10:05:08

KESEPADUAN NASIONAL (E-FOLIO (E-BOOK)

EBOOK KUMPULAN 2

MPU21032 - KESEPADUAN

PENGHAYATAN ETIKA

DAN PERADABAN NASIONAL

NAMA PENSYARAH:
PUAN.LEZAWATI BINTI SERON

DISEDIAKAN KENNEDY BIN STEPHEN
OLEH PELAJAR: (20DEE21F1005)
KURSUS
ELEKTRIKAL DAN EDDRY NGELAI ANAK BENNIT
ELEKTRONIK (20DEE21F1013)
-DEE2B-
FRADRICK ANAK RIBUN
(20DEE21F1802)

MOHAMAD FERHAN BIN
MOHAMAD SAHAR
(20DEE21F1005)

PENGHARGAAN

Salam sejahtera,syukur dan terima kasih saya ucapkan kerana dengan izin kurnianya kami
dapat menyempurnakan tugasan kami bagi subjek Penghayatan Etika dan Peradaban
dengan jayanya.

Dengan kesempatan yang ada ini, kami sangat berbesar hati untukmenghadiahkan jutaan
terima kasih kepada Puan Lezawati Binti Seron selaku pensyarah kami untuk subjek
Penghayatan Etika dan Peradaban kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau
kepada kami untuk menyiapkan tugasan yang diberikan dan atas budi bicara beliau dalam
memberi tunjuk ajar sepanjang masa tugasan ini dijalankan.

Selain itu, kami turut ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami yang telah
banyak mendorong kami untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Dan ahli kumpulan
yang telah banyak menghulurkan bantuan dan mencetuskan idea sepanjang proses untuk
menjayakan tugasan ini. Dalam menyiapkan tugasan ini, banyak yang telah kami pelajari
sepanjang kami menyiapkan tugasan ini dijalankan.

Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang teribat dalam menjayakan tugasan ini
sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Segala bantuan yang telah mereka
hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan mereka semua tugasan
ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

ISI KANDUNGAN

Bil. TAJUK MUKA
SURAT

1. Objektif i.

2. Pengenalan ii.

3. Kesepaduan Nasional 1-4

4. Kesepaduan Sosial Defisit- 5 - 8
Sosial

5. Defisit Sosial 9 - 20

6. Langkah-langkah dalam 21 - 23
Menghadapi Defisit-Sosial

7. Etos Nasional 24 - 35

8. Proses Penyatuapaduan 36 - 37
yang Diusahakan

9. Kesimpulan 38 - 39
10. Sumber Rujukan 40 - 41

OBJEKTIF

Projek ini bertajuk Kesepaduan Nasional,dimana ebook imi menjelaskan dan menerangkan mengenai
topik yang telah diberi.Objektif untuk projek ini amat jelas,iaitu untuk mencapai perpaduan seperti
kesepaduan dan penyatupaduan.
Perpaduan ialah suatu bentuk kesatuanyang merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam
sebuah negara yang berbilang etnik.
Kesepaduan ialah keadaan bersepadu dan menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan yang
dimaksudkan ialah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih
terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat manakala
penyatupaduan ialah proses menyatupadukan iaitu usaha berterusan pada peringkat semua lapisan
masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-
menawar, perundingan dan mediasi.

Perpaduan menjadi matlamat setiap bangsa dan negara agar hidup sentiasa harmoni dan tenteram
tanpa menggugat keamanan. Tanpa keamanan, rakyat tidak akan hidup selesa dan negara akan
bergolak setiap masa. Hal ini boleh dilihat di negara-negara bergolak apabila peperangan sentiasa
berlaku dan rakyat hidup dalam keadaan bergantung kepada bantuan luar.

Justeru itu,diharapkan kertas kerja ini dapat memberikan tuang idea kepada generasi kini dan
seterusnya dalam kehidupan masyarat yang berbilang kaum.

i.

PENGENALAN ii.

Majoriti di Malaysia iaitu melayu, cina dan india
mengamalkan kebudayaan, adar resam, agama
dan Bahasa masing-masing.
Mempunyai keperibadian budaya yang terendiri
yang masih dikekalkan sehingga kini.
Disatukan dalam satu ikatan kerakyatan dan hidup
di bawah satu bentuk pemerintahan demokrasi raja
berpelembagaan dengan satu cara hidup yang
dipersetujui bersama.
Malaysia juga mempunyai suku kaum lain seperti
serani, orang asli di semenanjung, bajau, kadazan
dan murut di kadazan dan murut di sabah serta
kedayan, Melanau dan iban di Sarawak.
Masyarakat Malaysia menganut agama seperti
islam hindu, Kristian, buddha, konfucious, taois,
animism dan lain-lain.

KESEPADUAN
NASIONAL

1

MAKSUD HASIL

• Penyatuan pelbagai kelompok Keadaan akan menjadi aman,

yang mempunyai latar belakang stabil, Makmur dan sejahtera yang

sosial dan kebudayaan yang dicapai. Walaubagaimanapun

berbeza, menjadi satu entiti fizikal. diakui masih terdapat perbezaan

• Penyatuan ini lebih merupakan dalam bentuk defisit sosial yang

penyatuan yang berbentuk zahir wujud dalam sesebuah masyarakat

dan luaran. di negara kita ini.

2

2 tunjang utama kepada kesepaduan nasional:

• Perlembagaan • Negara

persekutuan
Rukun

3

KESEPADUAN NASIONAL AMAT PENTING UNTUK 4

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DINAMIK KERANA

MASYARAKAT DINAMIK AKAN MEWUJUDKAN:

• KELOMPOK PETANI TRADISIONAL KEPADA PETANI KOMERSIAL

INDUSTRY

• GOLONGAN MISKIN KEPADA KELAS MENENGAH
• MASYARAKAT KAMPUNG KEPADA WARGA KOSMOPOLITAN

DARIPADA SEGI KEMAJMUKAN BANGSA, AKAN WUJUD

PELBAGAI ETNIK DAN BUDAYA MODENITI YANG

MENGUTAMAKAN KESTABILAN DAN KEMAJUAN. MEREKA
BERKONGSI NORMA HIDUP, PERSAMAAN NILAI DAN
KERENCAMAN SOSIAL. HAL INI MERENTASI HUBUNGAN

HORIZONTAL ANTARA ETNIK DAN AGAMA SEKALIGUS DAPAT

MEMBINA NEGARA BANGSA INTEGRASI YANG MAJU.

KESEPADUAN
SOSIAL-DEFISIT SOSIAL

5

Maksud

Satu proses yang menyatupadukan seluruh
masyarakat dan negara supaya setiap anggota
masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai
bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga
kepada tanah air.

Kesepaduan sosial adalah antara teras penting
dalam menjamin semua bangsa dalam Malaysia
berada dalam keadaan aman dan harmoni.

Kepentingan kesepaduan sosial:

Asas utama kepada keadaan stabil dan masyarakat
tanpa menimbulkan konflik.
Selain itu,dapat menjamin semua bangsa dalam
Malaysia berada dalam keadaan aman dan harmoni.
Menguruskan masyarakat plural berbilang kaum dan
agama khususnya di Malaysia.

6

Enam dimensi daripada
kesepaduan sosial
(Mohd Syariefudin
Abdullah et.al (2016)

7

1) Kepunyaan-Pemencilan 3) Penyertaan-Ketakterlibatan
- Merujuk kepada kewujudan atau ketidakhadiran nilai-nilai - Fokus kepada penyertaan dalam
yang dikongsi dan perasaan identiti. politik dalam kalangan rakyat sama
ada di tahap pusat atau lokal dalam
2) Rangkuman-Pengecualian kerajaan.
- Dimensi ini merujuk kepada tahap kesaksamaan dan
peluang dalam kalangan warga dalam ekonomi khasnya 4) Pengiktirafan-Penolakan
pasaran. - Merujuk kepada kebimbangan
akan perbezaan atau toleransi dalam
5) Setara/setaraf-Tidak setara kepelbagaian dalam kalangan
- Merujuk kepada penyelenggaraan legitimaci dalam politik masyarakat.
dan institusi sosial daripada tahap negeri kepada individu
dalam masyarakat yang mempunyai minat yang berbeza. 8

6) Kesamaan-Ketidaksamaan
- Persamaan dan peluang yang sama dalam kalangan
masyarakat tanpa mengira etnik,agama,budaya dan bahasa.

DEFISIT
SOSIAL

9

Maksud

Isu dan hal yang belum selesai perlu diusahakan penyelesaiaannya satu persatu, memerlukan waktu
dan kesabaran semua pihak, perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan berasaskan prinsip
tawar-menawar, perundingan ataupun mediasi.( Dr Shamsul Amri Baharuddin, 2019 ).

10 perkara utama topik isu defisit Kenyataan berbau sensitif etnik, agama dan
sosial: perlembagaan, pilihanraya, krisis ekonomi,
Etnisiti dasar awam baru, kegalalan pembangunan,
Bahasa rasuah dan tadbir urus tidak berintegriti boleh
Agama menghacurkan apa yang telah dibina selama
Kelas sosial ini dan akan menjadi barah jika tidak dikawal.
Pendidikan
Jurang generasi
Gander
Politik federalisme
Ruang (Bandar-desa)
Media

10

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK ETNISITI

Defisit social dalam aspek etnisiti
merupakan satu kelompok manusia yang
mempunyai ikatan kebudayaan yang
banyak persamaan seperti persamaan
agama, ras, mahupun asal usulnya.
Kumpulan etnik yang sama berkongsi adat,
bahasa, pakaian tradisional, makanan dan
mempunyai hubungan sosial sesama
mereka.

11

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
BAHASA

Semua kaum perlu
menggunakan Bahasa
Melayu adalah bahasa
kebangsaan dan bahasa
rasmi.

12

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
AGAMA

Pihak yang menyebar kandungan
sensitif 3R iaitu perkauman(race),
Agama(religion) dan institusi diraja
(royalty).Isu ini boleh menimbulkan
ketidakpuasan hati antara kaum dan
agama.

13

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
KELAS SOSIAL

Defisit sosial dalam aspek kelas sosial
merupakan seseorang atau
kelompok manusia dalam
masyarakat atau budaya. Biasanya
kebanyakan masyarakat memiliki
golongan sosial. Oleh kerana itu
masyarakt seperti ini menghindari
stratifikasi sosial

14

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
PENDIDIKAN

Defisit sosial dalam aspek pendidkan
ialah satu proses mengembangkan
potensi individu yang seimbang dari
segi jasmani, emosi, rohani, intelek
dan sosial.

15

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK 16
JURANG GENERASI

Defisit sosial dalam aspek jurang generasi
merupakan perkara yang seharusnya
dijadikan kekuatan Dalam usaha
mencapai kejayaan dan kemajuan
bersama, sama ada dalam aspek
ekonomi, politik, sosial dan sebagainya
memandangkan setiap generasi adalah
saling menguat antara satu sama lain, bak
kata pepatah Melayu, “Bersatu teguh,
Bercerai roboh”

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
GANDER

17

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK 18
POLITIK FEDERALISME

Defisit sosial dalam aspek politik federalisme
merupakan kerajaan tempatan dan federalisme
merupakan konsep penting yang digunakan
dalam perbincangan kertas kajian ini. Justeru,
ulasan ringkas ketiga-tiga konsep ini
dibincangkan berdasarkan kepada perspektif
Malaysia. Konsep pertama adalah parti politik.
Parti politik adalah sebuah organisasi tetap,
yang mana tujuan dasarnya adalah untuk
bertanding dalam pilihan raya dan
mendapatkan kuasa

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK RUANG
(BANDAR-DESA)

19

DEFISIT SOSIAL DALAM ASPEK
MEDIA

Media menyebarkan berita-
berita yang palsu boleh
menimbulkan pergaduhan
antara satu sama lain.

20

LANGKAH-LANGKAH

DALAM MENGHADAPI
DEFISIT-SOSIAL

21

i)Kesepaduan Sosial Dalam Aspek Politik Federalisme.
Parti-parti politik pembangkang sebelum ini membentuk
Pakatan Harapan,memenangi PRU KE-14 tanpa
pertumpahan darah dan membentuk kerajaan dalam
tahun 2018.Tidak seperti sesetengah negara yang
menghadapi pilihanraya sehingga terdapat kematian dan
kehilangan harta benda akibat rusuhan dan tunjuk
perasaan dari kalangan penyokong parti yang bertanding.

ii)Kesepaduan Sosial Dalam Aspek Bahasa.
Bahasa Melayu adalah salah satu alat yang dapat
menyatupadukan rakyat Malaysia.Penggunaan Bahasa
Malaysia di sekolah, agensi kerajaan mahupun swasta
dapat menjadi bahasa penyatuan dalam kalangan
masyarakat berbilang kaum.

22

iii)Kesepaduan Sosial Dalam Aspek Etnisiti.
Di beberapa negeri seperti di pantai timur,masyarakat
Melayu dan Cina mempunyai hubungan yang sangat
erat.Sebagai contoh,masyarakat Cina di Kelantan boleh
bercakap dialek Kelantan tanpa telor atau pelat.Hal ini
adalah sesuatu yang perlu dilonjolkan terutama
masyarakat Cina di bandar supaya jurang dalam aspek
etnisiti dapat dikurangkan.

iv)Kesepaduan Sosial Dalam Aspek Agama.
Keharmonian dalam kepelbagaian bangsa ini menjadikan
Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat
antarabangsa.Namun sebagai negara dengan rakyat
berbilang kaum dan budaya,kadangkala masyarakat kita
berdepan isu sensitif yang boleh menggugat
ketenteraman dan keharmonian seperti perbezaan
kefahaman mengenai agama,budaya dan kaum masing-
masing.Justeru,perbezaan dan kepelbagaian ini perlu
ditangani dengan baik untuk mengelakkan tercetusnya
sebarang perkara tidak diingini.

23

ETOS NASIONAL

24

Dalam bahagian etos nasional ini,terdapat Sembilan isi utama yang kita dapat peroleh.

Maksud 3.
7 komponen menurut pendapat Tun Dr.
1.Etos Nasional bermaksud sesuatu sifat ciri sesuatu Mahathir Mohamad (1992) berkaitan
bangsa, budaya, era dan lain-lain. Nasional Bangsa Malaysia:

2.Berasal: 1)Perkongsian sejarah (81.9%)
Perkataan Greek yang membawa makna perwatakan
atau karakter 2)Perkongsian nilai (84.8%)
Menurut Mansor et al (2006), perkataan etos berasal
daripada etika, sikap, keperibadian, watak, karakter, 3) Perasaan kekitaan Bersama (91.9%)
serta keyakinan atas sesuatu perkara.

4)Perkongsian masa depan (87.5%)

5) Kesetiaan (83.4%)

6) Komitmen (82.2%)

7) Komitmen (82.2%) 25

PERKONGSIAN SEJARAH

• Perjuangan mencapai kemerdekaan adalah
perjuangan Bersama antara pelbagai kumpulan
etnik,tragedy 13 Mei 1969 adalah sejarah hitam
negara yang wajib dielakkan dan penubuhan
Malaysia adalah hasil kejayaan Kerjasama antara
pelbagai kaum.
• Tahap kesedaran yang tinggi terhadap
perkembangan sejarah negara walaupun mereka
tidak melalui sendiri pengalaman pahit manis
yang dilalui oleh datuk nenek terdahulu.

26

PERKONGSIAN NILAI

1)Kerjasama 2) Menghormati 3)Toleransi
setiap individu

4)Disiplin diri 5)Demokrasi

27

PERKONGSIAN NILAI

a)Kerjasama
• Mereka memberi Kerjasama yang baik kepada orang lain tanpa

mengira perbezaan kumpulan etnik mahupun perbezaan pegangan

agama.

b) Menghormati setiap individu

• Menghormati kumpulan etnik lain, agama ,kepercayaan, budaya dan

tradisi yang dipegang oleh setiap kumpulan etnik . Perkembangan ini

membuktikan bahawa sebahagian besar kumpulan belia di Malaysia

memahami, menerima dan mengiktiraf wujudnya kepelbagaian serta

kerencaman social di negara ini sehingga melahirkan rasa hormat

antara satu sama lain 28

PERKONGSIAN NILAI

c)Toleransi
• Mereka menerima dengan hati yang terbuka perbezaan yang wujud antara mereka

dan tidak mempunyai masalah untuk tinggal berjiran dengan kumpulan etnik dan

agama yang berbeza. Ini menunjukkan sikap keterbukaan yang tinggi antara satu

sama lain

d)Disiplin diri
• Mereka menjaga akhlak, imej, keperibadian dan batas pergaulan mereka,

menguruskan masa dengan baik dan sentiasa mematuhi undang-undang Negara

e)Demokrasi

• Mereka mengiktiraf semua orang mempunyai hak yang sama, menerima perbezaan

politik dan pendekatan perkongsian kuasa, serta menunaikan tanggungjawab sebagai

pengundi. 29

PERASAAN KEKITAAN BERSAMA

• Perasaan dan semangat etos nasional merujuk kepada sentiment
bersifat kebangsaan yang telah meresap ke dalam jiwa golongan muda
terhadap negara.

• Mereka rela mengorbankan harta benda dan nyawa demi negara,
bersedia dikerah sekiranya negara saya diancam oleh musuh,
memberikan taat-setia tanpa berbelah- bahagi pada negara dan
cintakan negara.

• Mereka tidak akan berhijrah ke negara lain, akan kekalsebagai
warganegara Malaysia buat selamanya ,walaupun dalam keadaan
susah mahupun senang dan akan terus menyumbangan khidmat bakti
kepada negara.

30

PERKONGSIAN MASA DEPAN

Membina Memakmurkan
keyakinan dan ekonomi
tanggungjawab negara
mencorakkan
negara pada 31
masa depan

KESETIAAN

Memupuk Mematuhi Memupuk
kepercayaan perintah tuhan perasaan taat
kepada tuhan
dan setia
kepada negara

Mentaati raja
dan negara

32

KOMITMEN

Bekerja dengan Berganding
bersungguh- bahu dalam
menyelesaikan
sungguh tanpa masalah negara
mengira bangsa
33

4. Integrasi nasional 34
Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri
dalam Malaysia.
Membentuk satu bangsa Malaysia bagi membentuk satu bangsa
Malaysia.
Mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan
Dan Rukun Negara.

5. Integrasi wilayah
Satu konsep persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau
Kawasan asal mereka.
Kawasan yang meliputi entiti geografi serta sempadan politik iaitu
wilayah yang dikenali sebagai Persekutuan Malaysia.

6. Terdapat beberapa dimensi utama yang dapat menjelaskan etos
bangsa sesebuah masyarakat ( menurut Nazri Muslim (2016) ):
- Etos bangsa terbina apabila masyarakat berkongsi nilai yang sama
- Nilai masyarakat yang dikongsi bersama merangkumi elemen
kerjasama, menghormati setiap individu
-Toleransi, disiplin diri (etika dan moral) dan demokrasi.
- Etos bangsa juga akan terbina melalui perkongsian perasaan dan
semangat.
- Kedua-dua perkongsian ini dapat diketegorikan kepada perasaan
kekitaan, semangat patriotisme dannasionalisme, dan perasaan
sebagai seorang warganegara Malaysia

7. Identiti bangsa Malaysia: 35
Merujuk kepada beberapa sub-dimensi iaitu bangsa
Malaysia, Bahasa Malaysia, simbol-simbol negara dan beli
barang buatan Malaysia.
Sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai kesedaran
tentang etos bangsa tidak akan berupaya untuk hidup sebagai
satu unit kolektif apatah lagi untuk membentuk sebuah negara
bangsa yang ideal.

8. Ciri-ciri unik etos nasional:
I. Nilai
II. Perasaan
III. Semangat
IV. Kepercayaan dan identiti.

9. Golongan yang seringkali mendapat tumpuan apabila
membahaskan tentang proses pembinaan negara bangsa
ialah golongan belia. Ini kerana, mereka adalah tulang
belakang dan tunjang bangsa pada masa hadapan. Kejayaan
membangunkan golongan belia menjadi penanda aras utama
kejayaan pembangunan negara bangsa pada masa
hadapan.

Proses
Penyatuapaduan yang
diusahakan

36

Usaha proses IPNas merupakan
penyatuapaduan oleh rujukan untuk mencipta
kerajaan ialah apabila usaha membina tapak
terbinanya satu model integrasi dengan
integrasi kesepaduan menggunakan
nasional yang panduan.
dinamakan sebagai
Indeks Perpaduan 37
Nasional 2018 (IPNas).

Kesimpulan

38

Setelah mempelajari topik ini,kita dapat 39
membincangkan proses pemantapan
kesepaduan sosial di Malaysia. Selain itu
juga,kita akan dapat mengaplikasikan
kesepaduan sosail dalam kalangan
Masyarakat Malaysia. Saranan saya, kita
hendaklah mengamalkan sikap perpaduan
dalam kaum agar peristiwa seperti 13 Mei
1969 tidak berulang kembali. Kita
merupakan pelapis untuk membangunkan
negara Malaysia pada masa akan dating.
Oleh itu, Bersamasama kita mencapai
matlamat tersebut demi masa depan
negara.

Rujukan

40

RUJUKAN

Modul

- Buku Penghayatan Etika dan Peradaban (Versi Politeknik Malaysia)
- Kamus dewan edisi keempat

Sumber Internet

- https://anyflip.com/qfnch/zecp/basic
- https://drive.google.com/drive/folders/1QoRrfD8Kj8_DYfkoI2WI5wk9g2FaD0G

?usp=sharing

- https://youtu.be/6rr-snGvItg

41


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ป.4
Next Book
Focus on Real Estate