The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4. คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ubon.adhad, 2021-11-03 23:13:08

4. คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 64

4. คู่มือประชาชน ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น 64

¤ÙÁ‹ Í× »ÃЪҪ¹

ãˤŒ ÇÒÁÃÙŒ¾ÅàÁ×ͧà¡èÂÕ Ç¡ºÑ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáÅСÒÃàÅ×Í¡µé§Ñ

“ªØ´¤ÇÒÁáٌ ÒÃàÅÍ× ¡µÑ§é ·ÍŒ §¶Ô¹è ”

ศาลาวาการ อบต. กรศุงาเทลพาวมา หกาานรคร
เมืองพทั ยา
เทศบาล
อบจ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลอื กต้ัง

พิมพครั้งท่ี : 1
พมิ พเมอื่ : สิงหาคม 2563
จำนวนทีพ่ มิ พ : 200,000 เลม
ทป่ี รึกษา :

พนั ตำรวจเอก จรุงวทิ ย ภมุ มา
เลขาธกิ ารคณะกรรมการการเลอื กตัง้
นายเมธา ศิลาพนั ธ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอื กตงั้
นายไพบลู ย เหล็กพรหม
รองเลขาธกิ ารคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผเู รยี บเรียง :

นายชัชวาล สขุ หลา
ผอู ำนวยการสำนกั บรหิ ารการเลอื กตง้ั และการออกเสยี งประชามติ 2
รอ ยตำรวจเอก นยิ ม เพช็ รโกมล
ผูอ ำนวยการสำนกั สงเสรมิ ความเปน พลเมือง
นายพฒั นพงศ อินทรวารี
ผอู ำนวยการสำนักพัฒนาเครอื ขา ยการเลือกต้งั
นางสดุ ใจ สุอรณุ
รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมความเปน พลเมอื ง
นางสาวสธุ ิดา โชคพระสมบัติ
รองผอู ำนวยการสำนักพัฒนาเครือขายการเลอื กตั้ง
พนักงานฝายสรางสรรคส ่ือและนวตั กรรมสารสนเทศเพอ่ื สรางพลเมอื ง

บรรเทาสาธารณภัย โรงเรยี น

คำนำ

หนงั สอื “คมู่ อื ประชาชนใหค้ วามรพู้ ลเมอื งเกย่ี วกบั รฐั ธรรมนญู
และการเลอื กตง้ั : ชดุ ความรกู้ ารเลอื กตง้ั ทอ้ งถน่ิ ” เลม่ น้ี จดั ทำขน้ึ
เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไป
ใชส้ ทิ ธเิ ลอื กตง้ั ในการเลอื กตง้ั ทอ้ งถน่ิ ในระดบั ตา่ งๆ มเี นอ้ื หาเกย่ี วกบั
หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ประชาชนเล่มน้ี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเขา้ ใจและเหน็
ความสำคญั ของการเลอื กตง้ั ทอ้ งถน่ิ อนั จะนำไปสกู่ ารเลอื กตง้ั คณุ ภาพ
โดยพลเมอื งคุณภาพต่อไป

สำนกั งานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั
สงิ หาคม 2563

สถานอี นามยั ทว่ี า่ การอำเภอ

สารบัญ 1
2
การปกครองสวนทองถ่ิน 3
หนา ที่และอำนาจขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น 5
รปู แบบการปกครองสวนทอ งถ่ินของประเทศไทย 7
โครงสรา งและหนา ทข่ี ององคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ 8
คุณสมบตั ิของผมู สี ิทธิเลอื กตั้ง 8
หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลือกต้ัง 9
บคุ คลตองหา มมใิ หใชสทิ ธิเลอื กตั้ง 10
การเตรียมความพรอมของผูมสี ทิ ธิเลือกตั้ง 10
การแจง เหตุที่ไมอ าจไปใชสิทธเิ ลอื กตั้งได
เหตุจำเปนทไี่ มอ าจไปใชสทิ ธเิ ลอื กตง้ั ได

หากไมไ ปใชสิทธิเลอื กตง้ั จะถูกจำกดั สทิ ธิ 11
การอำนวยความสะดวกแกค นพกิ ารหรอื ทพุ พลภาพ 12
หรอื ผสู ูงอายใุ นการลงคะแนนเลอื กตง้ั
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตง้ั 13
การกระทำผิดกฎหมายเลอื กตั้งทอ งถน่ิ 15
การดำเนินการกรณกี ารเลอื กตงั้ 17
มิไดเปน ไปโดยสุจรติ และเท่ยี งธรรม
ลกั ษณะของคนทีค่ วรเลอื กเปน ผูแ ทน 19
การเลือกตัง้ ทอ งถน่ิ ทไี่ มสจุ ริตสง ผลเสียหายอยางไร 20
การคดั คานการเลอื กตงั้ 21

การปกครองสวนทองถิ่น

การปกครองสวนทองถิ่น เปนการที่รัฐบาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองภายใต
บทบญั ญตั ขิ องกฎหมาย เพอ่ื ใหส ามารถแกไ ขปญ หาและสนองตอบ
ตอความตองการของชุมชนไดสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความประสงคของชุมชนนั้น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปน กลไกในการทำหนา ทแ่ี ทนรฐั บาล การใชอ ำนาจดงั กลา วจะตอ ง
เปน ไปอยา งถกู ตอ งตรงตามเจตนารมณ รวมทง้ั กอ ใหเ กดิ ผลในลกั ษณะ
ทีเ่ ปน ประโยชนตอประชาชนและทอ งถ่ิน

ประชาชนผเู ปน เจา ของอำนาจ จะเปน ผกู ำหนดผแู ทนหรอื ตวั บคุ คล
เขา ดำรงตำแหนง ตา งๆ เชน ผบู รหิ ารทอ งถน่ิ หรอื สมาชกิ สภาทอ งถน่ิ
ซง่ึ ผแู ทนจะตอ งเปน ผมู ชี อ่ื อยใู นทะเบยี นบา นในเขตองคก รปกครอง
สว นทอ งถน่ิ ทส่ี มคั รรบั เลอื กตง้ั และไดร บั การเลอื กตง้ั จากประชาชน
ในทอ งถิน่ นั้น

โรงเรยี น บรรเทาสาธารณภยั

1

หนา ที่และอำนาจขององคก รปกครองสวนทอ งถน่ิ

1 รักษาความสงบเรยี บรอยในชุมชน
2 จัดใหมนี ้ำเพ่อื การอปุ โภค บริโภค และการเกษตร
3 จัดใหม แี ละบำรงุ รกั ษาทางน้ำและทางบก
4 การรกั ษาความสะอาดของถนน ทางเดนิ ทางนำ้ และทส่ี าธารณะ

รวมท้งั การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกิ ลู
5 คมุ ครอง ดแู ล และบำรงุ รกั ษาทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ ม
6 บำรุงและสง เสริมการประกอบอาชพี ของราษฎร
7 สง เสรมิ การพฒั นาสตรี เดก็ เยาวชน ผสู งู อายุ และคนพกิ าร

8 การศกึ ษาอบรม และสุขอนามยั ของประชาชน
9 บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีของทองถิน่

ทว่ี าการอำเภอ สถานีตำรวจ สถานีอนามัย

2

รปู แบบการปกครองสวนทอ งถน่ิ ของประเทศไทย

1. การปกครองสวนทองถิ่น รปู แบบท่วั ไป

1.1 องคก ารบริหารสว นจังหวดั (อบจ.)
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ มีจังหวัดละ 1 แหง
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด
โครงสรา งการบรหิ าร ประกอบดว ย นายกองคก ารบรหิ ารสว นจงั หวดั
เปน ฝา ยบรหิ าร และสภาองคก ารบรหิ ารสว นจงั หวดั เปน ฝา ยนติ บิ ญั ญตั ิ
1.2 เทศบาล
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมือง แบงออกเปน
3 ประเภท ไดแ ก เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมอื ง (ทม.) และเทศบาล
ตำบล (ทต.) ท้งั น้ี ขึ้นอยกู บั จำนวนและความหนาแนน ของประชากร
ความเจรญิ ทางเศรษฐกจิ หรอื รายไดข องทอ งถน่ิ โครงสรา งการบรหิ าร
ประกอบดวย นายกเทศมนตรี เปนฝายบริหาร และสภาเทศบาล
เปนฝา ยนติ ิบัญญตั ิ
1.3 องคการบรหิ ารสวนตำบล (อบต.)
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด
จดั ตง้ั ขน้ึ เพอ่ื ดแู ลทกุ ขส ขุ และใหบ รกิ ารประชาชนในหมบู า นและตำบล
โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล
เปน ฝา ยบรหิ าร และสภาองคก ารบรหิ ารสว นตำบล เปน ฝา ยนติ บิ ญั ญตั ิ

3

2. การปกครองสวนทอ งถนิ่ รปู แบบพเิ ศษ

2.1 กรงุ เทพมหานคร

เปน องคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ ทม่ี ขี นาดใหญม าก เปน เมอื งหลวง
ของประเทศที่เปนศูนยกลางของความเจริญในทุกดาน แบงเขต
การปกครองเปน 50 เขต โครงสรางการบริหาร ประกอบดวย
ผวู า ราชการกรงุ เทพมหานคร เปน ฝา ยบรหิ าร และสภากรงุ เทพมหานคร
เปนฝา ยนติ ิบัญญัติ

2.2 เมืองพัทยา

เปน องคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ ทม่ี คี วามเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ
มแี หลง ทอ งเทย่ี วทส่ี ำคญั มจี ำนวนและความหนาแนน ของประชากรมาก
จดั ตง้ั ขน้ึ เพอ่ื ใหส ามารถบรหิ ารการจดั ทำบรกิ ารสาธารณะใหม ปี ระสทิ ธภิ าพ
และมคี วามคลอ งตวั โครงสรา งการบรหิ ารประกอบดว ย นายกเมอื งพทั ยา
เปน ฝา ยบรหิ าร และสภาเมอื งพัทยาเปนฝายนิตบิ ัญญัติ

ทั้งนี้ ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตล ะรปู แบบมาจากการเลอื กตง้ั โดยตรงของประชาชน โดยผบู รหิ าร
มจี ำนวน 1 คน สว นสมาชกิ สภาซง่ึ เปน ฝา ยนติ บิ ญั ญตั จิ ะมจี ำนวน
เทาใดเปนไปตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

4

โครงสรา งและหนา ทข่ี ององคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน 2 ฝาย
และมีหนา ที่ ดงั น้ี

ฝายสภาทอ งถน่ิ มหี นาท่ี ดังนี้

ออกขอ บญั ญัติ เทศบญั ญตั ิ (ทไี่ มข ัดตอกฎหมาย) เชน การใช
นำ้ ประปาหมูบา น การกำจัดขยะมลู ฝอย ฯลฯ
ใหความเหน็ ชอบแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป
ใหความเหน็ ชอบงบประมาณรายจายประจำป
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น
เชน การตรวจสอบการรบั และการใชจ า ยงบประมาณของทอ งถน่ิ
วาเปนไปตามที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
การใชจายงบประมาณประจำปหรือไม การตั้งกระทูถาม
ผูบ รหิ ารทองถิ่นอนั เก่ยี วกับงานในหนา ที่ เปน ตน

5

ฝา ยผูบ รหิ ารทอ งถ่ิน มีหนา ท่ี ดงั น้ี

บริหารกิจการของทองถิ่นใหเปนไปตามขอบัญญัติและแผน
พฒั นาทองถน่ิ
จดั ทำแผนพฒั นาทอ งถน่ิ และงบประมาณรายจา ยประจำปแ ละ
งบประมาณรายจา ยเพม่ิ เตมิ เสนอสภาทอ งถน่ิ เพอ่ื ใหค วามเหน็ ชอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ า ยเงนิ ตอสภาทองถนิ่

การกำกบั ดแู ล
อบจก.ารกำกบั ดแู ล ผวู าราชการจังหวัด

เทศบาล ผูวาราชการจงั หวดั
สำหรบั เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายให
นายอำเภอปฏบิ ตั ิการแทนสำหรบั เทศบาล
ทีอ่ ยใู นอำเภอน้ัน

อบต. นายอำเภอ

กทม. รฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา ผวู าราชการจงั หวดั ชลบุรี

6

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตัง้

ในการเลอื กตง้ั ทอ งถน่ิ ประชาชนจะสามารถใชส ทิ ธลิ งคะแนนเลอื กตง้ั ได
ตองมคี ุณสมบตั ิ ดังตอไปนี้

มีสัญชาติไทย
แตถาแปลงสัญชาติ
ตอ งไดส ัญชาตไิ ทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มอี ายุไมต ำ่ กวา 18 ป Dxวxaันxtxอxeทxอชxoอ่ีxกือ่xfxยบx/xูIนxัตsxsารuมIdeสเxลexกขnxุลxปtixfiรxะcaจtำบiตoxวัตnันปxNร(รDเาxuะจปLNaาชmงเxaพาtรกabสsชนeะmetนกัxิดาrงจonxeาววfนำaxอันxBตmMอxiกxวัทreiบtsx0ปhัตxี่sxรรxx)xx0xxะxxxxxx0ชxxxxx0xxาxxxxxxช0xxxxนx0DxxวxxaนัT0xxtxxอxexhอ0xxoxกxafx0xบxxExัตix0xรpNir0ya0tio0nal ID Card
ในวนั เลือกตัง้

มีชอ่ื อยูในทะเบยี นบาน
ในเขตเลือกตง้ั มาแลวเปน เวลาติดตอ กัน

ไมนอยกวา 1 ปนบั ถึงวันเลอื กต้งั

คุณสมบตั อิ ่ืนตามที่กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคกรปกครองสว นทอ งถิ่นกำหนด

7

หลักฐานท่ีใชแ สดงตนในการลงคะแนนเลอื กตั้ง

บตั รประจำตวั ประชาชน

(บัตรที่หมดอายกุ ใ็ ชไ ด)

หรือ บตั รหรอื หลกั ฐานทท่ี างราชการหรอื หนว ยงานของรฐั ออกให

(มรี ปู ถา ย) ประเทศไทย ใบอนุญาตขับรถยนตสว นบุคคล (มเี ลขประจำตวั ประชาชน)
Kingdom of Thailand Private Car Driving Lience

ฉบบั ท่ี 55048013 No. 55048013
วนั อนญุ าต XX XXXXXX XXXX วันส้นิ อายุ XX XXXXXX XXXX
Issue Date XX XXXXXX XXXX Expiry Date XX XXXXXX XXXX

ช่ือ น.ส. XXXX XXXXXXX
Name MISS XXXX XXXXXXX

เกิดวันท่ี XX XXXX XXXX
Birth Date XX XXXX XXXX

เลขประจำตัวประชาชน / ID No. X XXXX XXXX XX X

นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร Bangkok

เชน บตั รประจำตวั เจา หนา ทข่ี องรฐั ใบขบั ข่ี พาสปอรต เปน ตน

บคุ คลตองหา มมใิ หใ ชสิทธเิ ลือกต้ัง

เปน ภกิ ษุ สามเณร วิกลจรติ หรอื จติ ฟน เฟอน
นกั พรตหรือนกั บวช ไมส มประกอบ

บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้ง
เปนบุคคลตองหามมใิ หใชสทิ ธเิ ลอื กตงั้

อยูใ นระหวา งถูกเพกิ ถอน มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมาย
สิทธเิ ลือกตงั้ ไมว า คดีนั้น วาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
จะถึงทสี่ ุดแลว หรือไม
สวนทองถิ่นกำหนด

8

การเตรียมความพรอมของผูมสี ิทธิเลอื กตัง้
ในการเลือกตั้งทอ งถิน่

ตรวจสอบรายช่ือผูมีสทิ ธเิ ลือกตั้ง
กอ นวันเลือกตงั้

ไมน อยกวา 25 วนั
ตรวจสอบไดท ท่ี ว่ี า การอำเภอ/ทท่ี ำการองคก รปกครองสว นทอ งถน่ิ /
ที่เลือกต้ังหรอื บรเิ วณใกลเคยี งกบั ที่เลือกต้ัง
ไมนอ ยกวา 15 วนั
ตรวจสอบจากเอกสารทแ่ี จง รายชอ่ื ผมู สี ทิ ธเิ ลอื กตง้ั มายงั เจา บา น
ไมนอยกวา 10 วนั
หากพบวา

ตนเองหรือผมู ีชือ่ เจาบา น
อยูในทะเบยี นบา น เหน็ วา มีชือ่ บุคคลอื่นอยใู น
ไมม ีรายชอ่ื อยใู นบัญชี
รายชื่อผมู สี ทิ ธิเลือกตั้ง ทะเบียนบา นของตน
โดยไมไดอาศัยอยจู รงิ

ขอเพ่ิมชอ่ื ขอถอนชอ่ื

ย่นื คำรองตอนายทะเบยี นอำเภอหรอื นายทะเบยี นทองถนิ่ เพ่อื ขอ
เพ่ิมชือ่ -ถอนชอื่ พรอมนำสำเนาทะเบยี นบานและบัตรประชาชน
หรือบตั รประจำตัวอ่นื ใดทที่ างราชการออกใหไปแสดงดว ย

9

การแจง เหตุทีไ่ มอ าจไปใชสิทธเิ ลอื กต้งั ได

ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุ
อนั สมควร ใหแ จง เหตทุ ไ่ี มอ าจไปใชส ทิ ธเิ ลอื กตง้ั ตอ นายทะเบยี นอำเภอ
หรอื นายทะเบยี นทอ งถน่ิ ทต่ี นมชี อ่ื อยใู นทะเบยี นบา น โดยทำเปน หนงั สอื
ซง่ึ ตอ งระบเุ ลขประจำตวั ประชาชน และทอ่ี ยตู ามหลกั ฐานทะเบยี นบา น
ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง
สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณยี ล งทะเบียน

เหตุจำเปน ทีไ่ มอาจไปใชสทิ ธิเลอื กตั้งได

มกี ิจธรุ ะจำเปน เรง ดว นทต่ี องเดินทางไปพืน้ ที่หา งไกล
เจบ็ ปว ยและไมสามารถเดินทางไปใชสทิ ธิเลอื กตง้ั ได
เปนคนพกิ ารหรือทุพพลภาพ หรือผสู ูงอายแุ ละไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธเิ ลอื กต้งั ได
เดินทางออกนอกราชอาณาจกั ร
มีถ่ินท่อี ยหู างไกลจากทเ่ี ลือกตั้งเกนิ กวา 100 กิโลเมตร
ไดร บั คำส่ังจากทางราชการใหไ ปปฏบิ ัติหนา ทีน่ อกเขตเลอื กตั้ง
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอน่ื ท่ี กกต. กำหนด

กรณีท่ผี มู สี ิทธเิ ลือกตง้ั ไดแจงเหตไุ วแ ลว หากในวันเลอื กตงั้
เหตดุ งั กลา วไดส น้ิ สดุ ลง ผมู สี ทิ ธเิ ลอื กตง้ั สามารถไปใชส ทิ ธเิ ลอื กตง้ั
ที่หนว ยเลอื กตั้งท่ตี นมีสทิ ธิเลือกต้งั ได

10

หากไมไ ปใชส ทิ ธิเลือกตั้งจะถกู จำกัดสทิ ธิ ดังนี้

1 สมัครรบั เลอื กตง้ั เปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรอื ผ.ถ.
หรอื สมคั รรับเลอื กเปน ส.ว.

2 สมัครรบั เลือกเปน กำนันและผใู หญบ า น
3 เขาชือ่ รองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรอื ผ.ถ.
4 ดำรงตำแหนง ขา ราชการการเมอื ง และขา ราชการรฐั สภา

ฝา ยการเมือง

5 ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบริหารทอ งถิน่ ผชู วยเลขานุการผบู ริหารทองถนิ่
ประธานทป่ี รกึ ษาผบู รหิ ารทอ งถน่ิ ทป่ี รกึ ษาผบู รหิ าร
ทองถน่ิ หรือคณะทป่ี รึกษาผบู ริหารทอ งถิ่น

6 ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น
ผูชวยเลขานกุ ารประธานสภาทอ งถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาทอ งถน่ิ

การถกู จำกดั สทิ ธิ กำหนดเวลาครง้ั ละ 2 ป

11

การอำนวยความสะดวกแกค นพิการหรือทพุ พลภาพ
หรอื ผูสงู อายุในการลงคะแนนเลอื กตงั้

กกต. ไดจ ดั ใหม กี ารอำนวยความสะดวกในการออกเสยี งลงคะแนน
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษหรือจัดใหมี
การชว ยเหลอื ในการออกเสยี งลงคะแนนภายใตก ารกำกบั ดแู ลของ กปน.

ในการชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนน
ดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพ
ทำใหไ มส ามารถทำเครอ่ื งหมายลงในบตั รเลอื กตง้ั ได ใหบ คุ คลอน่ื หรอืิ
กปน. เปนผูกระทำการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาเปน
การออกเสยี งลงคะแนนโดยตรงและลบั

เวลาห0น8ว.0ย0เล-อื 1ก7ต.ง้ั00 น.

บัตรเลือกต้งั บัตรเลอื กตั้ง บญั ชรี ายชอื่ ผมู สี ิทธิเลอื กต้งั
แบบแบง เขตเลือกตงั้ แบบบญั ชรี ายชื่อ

IdเลeขnปtiรfiะcจaบำtiตoตัวัnปรNรปะuชmราชbะนeจr ำตวั ป0ร0ะช0า0ช0น0T0h0a0i0N0a0tio0nal ID Card ลกู เสืออาสา กกต.
ชื่อ/นามสกลุ นางสาว ชูใจ ใจดี
12
Name Miss Choojai
Last name Jaidee
Dเaกtิดe วofนั Bทir่ีth11 มJa.nค.19285225

ที่อยู xxxxxx xxxx xxxx xxxxx D2ว2นั aมJอtu.ิeยอn.กoe2บf25ตั E06รx10p7iry
D44วนั aมJอtuิ.eยอn.กoe2บf25ัตI0s5รs14u1e
(เจาพนกั งานออกบัตร)

ข้นั ตอนการลงคะแนนเลอื กตั้ง บญั ชีรายชอ่ื ผูมีสทิ ธเิ ลือกตง้ั

1 ตรวจสอบรายช่ือ

ตรวจสอบรายชอื่ และลำดับท่ี
จากบญั ชีรายชอ่ื ท่ีประกาศไวห นา ท่เี ลอื กตั้ง

2 ย่ืนหลกั ฐานแสดงตน
ลงลายมอื ชอ่ื หรอื พิมพลายน้วิ หวั แมม ือในบัญชรี ายชอื่
บัตรประจำตวั ประชาชน
หรอื บัตรหรอื หลักฐานท่ีทางราชการ
หรอื หนว ยงานของรัฐออกใหที่มี
รปู ถา ยและมเี ลขประจำตวั ประชาชน

3 รับบัตรเลอื กตั้ง 2 ใบ
ลงลายมอื ชอ่ื หรือพมิ พล ายน้วิ หวั แมม ือบนขั้วบตั ร

ดา นในของบตั รเลือกต้งั นายกองคก ารบริหารสว นตำบล ดานในของบัตรเลือกตงั้ สมาชกิ สภาองคก ารบริหารสว นตำบล

บตั รเลือกตั้ง บัตรเลือกต้งั นายกองคก ารบรหิ ารสว นตำบล บตั รเลอื กตั้งสมาชกิ สภาองคการบรหิ ารสวนตำบล
ผบู รหิ ารทอ งถน่ิ
000 000 000 บตั รเลอื กตง้ั
000 000 000 สมาชิกสภาทอ งถนิ่
000 000 000
000 000 000
000 000 000

13

4 ทำเคร่อื งหมายกากบาท

4.1 เขา คูหา 4.2 ทำเครื่องหมาย 4.3 พบั บตั รเลือกต้งั
กากบาท (x) ลงใน
ชองทำเครอื่ งหมาย บัตรเลอื กต้งั

บัตรเลือกต้งั นายกองคก ารบริหารสว นตำบล บตั รเลอื กตง้ั สมาชกิ สภาองคการบริหารสว นตำบล

000 000 000 บัตรเลือกต้งั
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000

5 หยอ นบัตรเลือกตงั้ ดว ยตวั เอง

บัตรเลอื กต้ัง บัตรเลือกตั้ง

เวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
ต้งั แตเ วลา 08.00 น. - 17.00 น.

14

การกระทำผิดกฎหมายเลอื กตง้ั ทอ งถ่ิน

หา มมิให

1 ผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสยี งลงคะแนน

2 ผใู ดจงใจกระทำดว ยประการใดๆ ใหบ ตั รเลอื กต้ังทตี่ นไดร ับ
จาก กปน. ชำรดุ หรอื เสยี หาย หรอื ใหเ ปน บตั รเสยี หรอื กระทำ
ดว ยประการใดๆ แกบัตรเสยี เพื่อใหเปน บตั รทใ่ี ชไ ด

3 ผใู ดซง่ึ มไิ ดม สี ญั ชาตไิ ทยเขา มามสี ว นชว ยเหลอื ในการเลอื กตง้ั

4 ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกต้ัง

5 ผใู ดหาเสยี งเลอื กตง้ั โดยวธิ กี ารใดๆ อนั เปน คณุ หรอื เปน โทษ

แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวนั จนส้ินสดุ วันเลือกตงั้

หาม

รับพนัน

15

6 ผใู ดใชเครอ่ื งมอื หรืออุปกรณใดถา ยภาพบัตรเลือกต้ัง
เพื่อใหเ ห็นเคร่อื งหมายลงคะแนนในคหู าเลอื กตงั้

7 ผูใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลอื กต้ังหน่ึงวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวนั เลือกต้งั

8 ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรอื ประโยชนอ น่ื ใดสำหรบั ตนเองหรอื ผอู น่ื เพอ่ื ลงคะแนน
เลอื กหรอื ไมเ ลอื กผสู มคั รใดหรอื งดเวนไมล งคะแนนใหแก
ผูสมคั รใด

9 ผูใดกระทำการอนั เปนเท็จเพื่อใหผ อู ่ืนเขาใจผดิ วา ผสู มัคร
ผูใ ดกระทำการฝาฝน หรอื ไมปฏบิ ัตติ ามกฎหมายเลือกตง้ั
หรือเพ่ือจะแกลงใหผสู มคั รผูใ ดถูกเพกิ ถอนสทิ ธเิ ลอื กต้งั
หรือสิทธสิ มคั รรับเลือกต้งั

10 ผใู ดจงใจทำเครอ่ื งหมายโดยวธิ ใี ดไวท บ่ี ตั รเลอื กตง้ั นอกจาก

เคร่อื งหมายท่ีลงคะแนน

11 ผใู ดนำบัตรเลือกตง้ั ออกไปจากท่ีเลือกต้งั เวน แตเปน

การกระทำตามหนา ทแ่ี ละอำนาจ

16

การดำเนินการกรณีการเลอื กตั้ง
มไิ ดเปนไปโดยสุจรติ หรือเทย่ี งธรรม
กอ นประกาศผลการเลือกต้ัง
(กกต. มอี ำนาจ : คำส่ัง กกต. ใหเปนที่สดุ )

สั่งเลอื กตั้งใหม

(ใบเหลือง)

สง่ั ระงบั สิทธิสมคั รรับเลอื กต้ัง
ไวเปน การชัว่ คราว
เปนระยะเวลาไมเ กิน 1 ป

(ใบสม)

(เมอ่ื กกต. มคี ำสง่ั ใหเลือกตง้ั ใหม (ใบเหลอื ง) หรอื มคี ำสั่งระงบั
สทิ ธสิ มคั รรบั เลอื กตง้ั ไวเ ปน การชว่ั คราวเปน ระยะเวลาไมเ กนิ 1 ป
(ใบสม ) ให กกต. ยน่ื คำรอ งตอ ศาลอทุ ธรณเ พอ่ื พจิ ารณาเพกิ ถอน
สิทธิสมคั รรับเลือกตั้งหรือเพกิ ถอนสทิ ธเิ ลือกต้ังตอ ไป)

17

หลงั ประกาศผลการเลอื กตง้ั
(กกต. ยื่นคำรอ งตอศาลอุทธรณเพื่อพจิ ารณา)

เพิกถอนสทิ ธสิ มคั รรับเลือกตง้ั

(ใบดำ)

หรือ

เพิกถอนสทิ ธเิ ลือกตัง้ 10 ป

(ใบแดง)

ซื้อเสยี ง ขายสทิ ธิ
ผิดทั้งผใู หและผรู บั

18

ลกั ษณะของคนท่คี วรเลอื กเปน ผแู ทน

เปน คนทอ่ี าศยั อยูในทองถนิ่ รบั รูปญ หาของทอ งถ่ิน
มีคณุ ธรรม มีความเสยี สละ
มกี ารหาเสียงอยางสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย
เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
และทองถน่ิ น้ันๆ
รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา เพือ่ รวมกนั พฒั นาทอ งถน่ิ
เปนแบบอยา งที่ดขี องการรูจ กั รักษาประโยชนส วนรวม
มีบทบาทในการสงเสริมและพฒั นาประชาธปิ ไตย

ประชมุ
เสนอความคดิ เห็น

19

การเลอื กตง้ั ทอ งถน่ิ ทไ่ี มส จุ รติ สง ผลเสยี หายอยา งไร

ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. อาจสง่ั ใหม กี ารเลอื กตง้ั ใหม ทำใหท อ งถน่ิ ตอ งใชง บประมาณ
ซง่ึ มาจากภาษขี องพวกเรา เพอ่ื จดั การเลอื กตง้ั ใหมท ำใหส น้ิ เปลอื ง
งบประมาณ
ไดผ แู ทนทม่ี งุ เขา ไปแสวงหาผลประโยชนส ว นตนมากกวา มงุ พฒั นา
ทองถ่ิน
ประชาชนและทอ งถน่ิ จะไมไ ดร บั การดแู ลแกไ ขปญ หา และพฒั นา
อยางแทจ รงิ

20

การคัดคา นการเลอื กตัง้

หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรอื ไมช อบดว ยกฎหมาย

ยื่นคดั คานตอ กกต. ตั้งแตว ันที่ประกาศ
ใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง
เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ

คาใชจายในการเลือกตั้งของ การนับคะแนนใหคัดคาน
ผสู มคั ร หรอื การยน่ื บญั ชรี ายรบั ในระหวา งเวลาทย่ี งั นบั คะแนน
และรายจายในการเลือกตั้ง ไมแ ลว เสรจ็ หรอื ในกรณคี ดั คา น
ของผสู มคั ร อาจยน่ื คดั คา นได การรวมคะแนน ใหคัดคาน
ตง้ั แตว นั เลอื กตง้ั จนถงึ 180 วนั กอ นประกาศผลการนบั คะแนน
นบั แตว นั ประกาศผลการเลอื กตง้ั ทหี่ นวยเลือกตงั้

21

¢Ñ鹵͹¡ÒÃŧ¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§ã¹Ê¶Ò¹¡Òó¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ

âäµÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âùÒ
(COVID-19)
ÍÂÒ‹ ÅÁ× ãʋ˹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÂÑ
áÅŒÇä»àÅÍ× ¡µé§Ñ ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

1 ตรวจสอบรายชื่อ ใหไ ปท่ลี งคะแนนพิเศษ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ กรณีอณุ หภูมิสูงกวา 37.5 องศา 3 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล

2 วดั อณุ หภมู ิ อสม.

อสม.

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ àǹŒ ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

6 ลงลายมอื ช่ือในบัญชี อุณหภมู ไิ มเกนิ 37.5 องศา
รายชื่อและบนตนขัว้ บัตร
5 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล 4 ยน่ื หลกั ฐานแสดงตน

àǹŒ ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ 8 รบั บตั รเลอื กตง้ั 2 ใบ ถอดหนากากและ
สวมหนา กากคนื
7 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล
9 เขา คหู าลงคะแนน

บัตรเลอื กต้ัง
บตั รเลอื กตง้ั

11 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล 10 ใสบัตรเลอื กต้งั ลงในหีบบัตร

ãʺ‹ µÑ ÃàÅ×Í¡µ§Ñé
´ŒÇµÑÇàͧ

ºÑµบÃัตàรÅเÍ× ล¡ือµกéѧตั้ง บัตรเลอื กตงั้ ºµÑ ÃàÅÍ× ¡µéѧ

อสม.

àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ

àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ

«éÍ× ÊÔ·¸Ô ¢ÒÂàÊÕ§ Á¤Õ ÇÒÁ¼Ô´

ÁâÕ ·É¨Ó¤¡Ø 1-10 »‚ áÅÐ»ÃºÑ 20,000-200,000 ºÒ·
ËÃÍ× ·é§Ñ ¨Ó·§éÑ »ÃѺ áÅÐà¾¡Ô ¶Í¹ÊÔ·¸ÔàÅÍ× ¡µ§éÑ 20 »‚

สำนกั งานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ศูนยราชการเฉลมิ พระเกยี รตฯิ อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลกั สี่ กรงุ เทพฯ 10210
โทรศัพท 1444 www.ect.go.th
หรอื สำนกั งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจงั หวัด


Click to View FlipBook Version