The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

5. คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ubon.adhad, 2021-11-03 23:13:58

5. คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

5. คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

¤àÅÁÙ‹Í× ¡×͵§Ñé »ÍÃкªÒµª¹.

อบต.

โรงเรยี น

บัตรเลอื กตงั้ บตั รเลอื กตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิมพครง้ั ท่ี : 1
พิมพเมอ่ื : -
จำนวนทพี่ ิมพ : -
ท่ปี รกึ ษา :

พันตำรวจเอก จรงุ วทิ ย ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลอื กต้งั

ผูเรียบเรยี ง :

นายชชั วาล สขุ หลา
ผอู ำนวยการสำนกั บรหิ ารการเลอื กตง้ั และการออกเสยี งประชามติ 2
รอ ยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล
ผูอำนวยการสำนกั สงเสริมความเปน พลเมือง
นางสดุ ใจ สอุ รณุ
รองผอู ำนวยการสำนักสงเสริมความเปนพลเมือง
นางสาวสุธิดา โชคพระสมบัติ
รองผอู ำนวยการสำนกั พฒั นาเครือขายการเลอื กตัง้
นางสาวจรัสขวญั ชาวเรือ
ผูอำนวยการฝา ยสรา งสรรคสือ่ และนวตั กรรมสารสนเทศเพอ่ื สรางพลเมอื ง

บรรเทาสาธารณภัย โรงเรยี น

คำนำ

หนังสือ “คูมือประชาชน : เลือกตั้ง อบต.” เลมนี้ จัดทำขึ้น
เพอ่ื เปน การใหค วามรแู กป ระชาชน โดยมเี นอ้ื หาเกย่ี วกบั ความสำคญั
ของการปกครองสวนทองถิ่น หนาที่และอำนาจของ อบต.
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง ขอหาม
การกระทำผิดกฎหมายเลอื กต้งั ทอ งถน่ิ ทีค่ วรรู และการมีสวนรว ม
ของประชาชนในการเลือกตง้ั

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือประชาชนเลมนี้ จะชวยสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.
อนั จะนำไปสูก ารเลือกตง้ั คุณภาพโดยพลเมอื งคณุ ภาพตอไป

สำนกั งานคณะกรรมการการเลอื กตง้ั
ตลุ าคม 2563

สถานอี นามัย ทวี่ า การอำเภอ

ÊÒúÑÞ 1
2
การปกครองสว นทอ งถ่นิ 3
รูปแบบการปกครองสวนทอ งถิ่น 3
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 4
โครงสรา งการบรหิ าร 4
หนาท่ีและอำนาจ 5
การไดม าซึ่งนายก อบต. และ ส.อบต. 5
สภา อบต. และจำนวน ส.อบต. 6
การกำกบั ดูแล 6
วาระการดำรงตำแหนง 7
หนาท่แี ละอำนาจนายก อบต. 8
คณุ สมบัตขิ องผสู ทิ ธิเลอื กตง้ั 8
หลักฐานที่ใชแสดงตนในการลงคะแนนเลอื กตง้ั
บุคคลตองหา มมิใหใชส ิทธเิ ลอื กตงั้

การเตรยี มความพรอ มเลอื กตั้งทอ งถ่นิ 9
การแจงเหตไุ มอาจไปใชสทิ ธิ 10
เหตจุ ำเปน ทีไ่ มอาจไปใชสิทธเิ ลือกต้งั ได 10
หากไมไปใชสทิ ธเิ ลอื กต้ังจะถูกจำกดั สิทธิ 11
การอำนวยความสะดวกแกค นพกิ ารหรือทุพพลภาพ 12
หรอื ผูสงู อายุในการลงคะแนนเลอื กตั้ง
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ัง 13
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตงั้ 15
การดำเนินการกรณีการเลอื กต้งั มิไดเปน ไป 17
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม
ลกั ษณะของคนทคี่ วรเลือกเปน ผแู ทน 19
การทจุ รติ เลอื กต้งั สง ผลเสยี หายตอ ทอ งถนิ่ อยางไร 20
การคัดคา นการเลอื กตงั้ 21

¡Òû¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ôè¹

การปกครองสวนทองถิ่น เปนการที่รัฐบาลกระจายอำนาจ
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองภายใต
บทบญั ญตั ขิ องกฎหมาย เพอ่ื ใหส ามารถแกไ ขปญ หาและสนองตอบ
ตอความตองการของชุมชนไดสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความประสงคของชุมชนนั้น โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปน กลไกในการทำหนา ทแ่ี ทนรฐั บาล การใชอ ำนาจดงั กลา วจะตอ ง
เปน ไปอยา งถกู ตอ งตรงตามเจตนารมณ รวมทง้ั กอ ใหเ กดิ ผลในลกั ษณะ
ทเ่ี ปน ประโยชนตอ ประชาชนและทองถ่นิ

ประชาชนผเู ปน เจา ของอำนาจ จะเปน ผกู ำหนดผแู ทนหรอื ตวั บคุ คล
เขา ดำรงตำแหนง ตา งๆ เชน ผบู รหิ ารทอ งถน่ิ หรอื สมาชกิ สภาทอ งถน่ิ
ซง่ึ ผแู ทนจะตอ งเปน ผมู ชี อ่ื อยใู นทะเบยี นบา นในเขตองคก รปกครอง
สว นทอ งถน่ิ ทส่ี มคั รรบั เลอื กตง้ั และไดร บั การเลอื กตง้ั จากประชาชน
ในทองถน่ิ นน้ั

โรงเรียน บรรเทาสาธารณภัย

1

รปู แบบการปกครองสว นทอ งถน่ิ

การปกครองสว นทอ งถน่ิ ของประเทศไทย มี 2 รปู แบบแตล ะรปู แบบ
แยกเปน ประเภทตางๆ ดงั นี้

รปู แบบทั่วไป องคก ารบริหารสว นจงั หวดั
เทศบาล
องคก ารบรหิ ารสว นตำบล

รปู แบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา

ท่ีวา การอำเภอ สถานตี ำรวจ สถานีอนามยั

2

องคการบรหิ ารสวนตำบล (อบต.)

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความสำคัญตอทองถิ่น
เปนอยางมาก มีขนาดเล็กและอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
โดยเฉพาะประชาชนในพน้ื ทช่ี นบท ซง่ึ จดั ตง้ั โดยประกาศกระทรวง
มหาดไทย เพอ่ื ดแู ลและจดั ทำบรกิ ารสาธารณะแกป ระชาชนในหมบู า น
ตำบล มีฐานะเปนนติ บิ คุ คล

ในปจจบุ นั มี อบต. จำนวน 5,300 แหง (9 ก.ย. 2563)

โครงสรางการบรหิ าร
องคการบริหารสวนตำบล

ฝา ยบริหาร ฝายนติ ิบัญญตั ิ

ผบู รหิ าร สภา อบต.

นายกองคการ สมาชกิ สภาองคก าร
บริหารสวนตำบล บรหิ ารสวนตำบล

มาจากการเลือกต้ัง

3

หนา ที่และอำนาจ

อบต. มีหนาที่เกี่ยวกับ การจัดระบบบริการสาธารณะตางๆ
ในเขตพน้ื ทต่ี ำบล เชน การสาธารณปู โภค การสาธารณสขุ การคมุ ครอง
และบำรงุ รกั ษาศลิ ปะ จารตี ประเพณี ภมู ปิ ญ ญาทอ งถน่ิ วฒั นธรรม
สถานทพ่ี กั ผอ นหยอ นใจ การสง เสรมิ และพฒั นาสตรี เดก็ เยาวชน
คนพิการ ฯลฯ

การไดม าซ่งึ นายก อบต. และ ส.อบต.

นายก อบต. และ ส.อบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยมีท่ีมา ดังนี้
1. นายก อบต. ใชเขตตำบลเปนเขตเลอื กตั้ง
2. ส.อบต. ใชเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง เวนแต
หมูบานใดมีราษฎรไมถึง 25 คน ใหรวมหมูบานนั้นกับหมูบานที่มี
พน้ื ทต่ี ดิ ตอ กนั และรวมกนั แลว มรี าษฎรถงึ 25 คน เปน เขตเลอื กตง้ั
เดียวกัน

4

สภา อบต. และจำนวน ส.อบต.

สภาองคก ารบรหิ ารสว นตำบล ประกอบดว ย สมาชกิ ทม่ี าจาก
การเลอื กตง้ั โดยตรงของประชาชน เขตเลอื กตง้ั (หมบู า น) ละ 1 คน

หาก อบต. ใดมเี ขตเลอื กตง้ั (หมบู า น) ไมถ งึ 6 เขตเลอื กตง้ั (หมบู า น)
ใหส ภา อบต. นั้น ประกอบดวยสมาชกิ จำนวน 6 คน โดย

ถา มี 1 เขตเลือกตงั้ ใหมี ส.อบต. 6 คน
ถา มี 2 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตัง้ ละ 3 คน
ถา มี 3 เขตเลือกต้ัง ใหม ี ส.อบต. ไดเ ขตเลือกตัง้ ละ 2 คน
ถามี 4 เขตเลือกตั้ง ใหม ี ส.อบต. ไดเ ขตเลอื กตง้ั ละ 1 คนกอ น
แลว เพม่ิ ใหเ ขตเลอื กตง้ั ทม่ี จี ำนวนราษฎรมากทส่ี ดุ 2 เขตเลอื กตง้ั แรก
เขตเลอื กตง้ั ละ 1 คน
ถามี 5 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเ ขตเลือกตั้งละ 1 คน
และเพมิ่ ใหเขตเลือกต้งั ท่มี ีจำนวนราษฎรมากทส่ี ดุ อีก 1 คน

การกำกบั ดแู ล

นายอำเภอมอี ำนาจกำกบั ดูแลการปฏบิ ัติหนาท่ีของ อบต.
ใหเปนไปตามกฏหมายและระเบียบขอบงั คับของราชการ

5

วาระการดำรงตำแหนง

นายก อบต.

มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะ
ดำรงตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีดำรงตำแหนง
ไมค รบ 4 ป กใ็ หถ อื วา เปน 1 วาระและเมอ่ื ไดด ำรงตำแหนง 2 วาระ
ตดิ ตอ กนั แลว จะดำรงตำแหนง ไดอ กี เมอ่ื พน ระยะเวลา 4 ปน บั แตว นั
พนตำแหนง

ส.อบต.

อายขุ องสภาองคก ารบรหิ ารสว นตำบล มีกำหนดคราวละ 4 ป
นบั แตวนั เลือกตงั้

หนา ที่และอำนาจนายก อบต.

กำหนดนโยบายใหไ มข ดั ตอ กฎหมาย และรบั ผดิ ชอบในการบรหิ าร
ราชการ อบต. ใหเปน ไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒั นา อบต.
ขอบัญญัติ ขอบังคับของทางราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ

โดยมปี ลดั อบต. เปน ผบู งั คบั บญั ชาพนกั งานสว นตำบลและลกู จา ง
อบต. รองจากนายก อบต. และรบั ผดิ ชอบควบคมุ ดูแลราชการประจำ
ของ อบต. ใหเ ปน ไปตามนโยบายและมอี ำนาจหนา ทอ่ี น่ื ตามทก่ี ฎหมาย
บัญญัตหิ รอื ตามที่นายก อบต. มอบหมาย

6

คณุ สมบัตขิ องผูมีสิทธเิ ลอื กตง้ั

ในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. ประชาชนจะสามารถ
ใชสิทธลิ งคะแนนเลอื กตงั้ ไดต อ งมคี ุณสมบัติ ดังตอไปนี้

มีสัญชาตไิ ทย
แตถา แปลงสญั ชาติ
ตอ งไดส ญั ชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

Identi cation NLNuamasmtbenexraxmMx0eiss0xxx0xxxx0xxxxx0xxxT0xh0a0i0N0a0ti0on0al ID Card
/

xxxxxx Date oxfxBxirxthxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

x xx xxxx
Dx axtxexoxfxIxssue
( x xx xxxx
D)x axtxexoxfxExxpiry
มีอายไุ มต่ำกวา 18 ป
ในวันเลอื กตงั้

มชี อ่ื อยใู นทะเบยี นบาน
ในเขตเลอื กตั้งมาแลว เปน เวลาติดตอ กนั

ไมนอยกวา 1 ปน บั ถงึ วนั เลือกตั้ง

และคุณสมบัตอิ ื่นตามทก่ี ฎหมายวา ดว ย
การจดั ตงั้ องคก รปกครองสวนทองถน่ิ กำหนด

7

หลักฐานท่ใี ชแ สดงตนในการลงคะแนนเลอื กตงั้

บตั รประจำตัวประชาชน (บตั รทห่ี มดอายุกใ็ ชไ ด)
บตั รหรอื หลกั ฐานอน่ื ใดของทางราชการหรอื หนว ยงานของรฐั ออกให
ท่ีมรี ูปถายและมเี ลขประจำตัวประชาชน เชน

บัตรประจำตวั เจาหนา ท่ีของรฐั
ใบขบั ขี่
หนังสอื เดนิ ทาง (พาสปอรต) ฯลฯ

บคุ คลตอ งหามมใิ หใ ชสิทธิเลอื กตง้ั

บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธเิ ลอื กตงั้

1. เปนภกิ ษุ สามเณร นกั พรตหรอื นักบวช
2. อยใู นระหวา งถกู เพกิ ถอนสทิ ธเิ ลอื กตง้ั ไมว า คดนี น้ั จะถงึ ทส่ี ดุ แลว หรอื ไม
3. ตอ งคมุ ขงั อยโู ดยหมายของศาลหรอื โดยคำสง่ั ทช่ี อบดว ยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจติ ฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

สว นทองถิน่ กำหนด

8

การเตรยี มความพรอ มของผูมสี ิทธิเลือกตงั้
ในการเลือกตงั้ นายก อบต. และ ส.อบต.

1. µÃǨÊͺÃÒªÍè× ¼ÁŒÙ ÕÊÔ·¸ÔàÅÍ× ¡µ§éÑ

กอ นวันเลือกตัง้ ไมน อ ยกวา 25 วัน
ตรวจสอบรายช่อื ไดท ีท่ ีว่ าการอำเภอ หรือ อบต. ทเี่ ลอื กต้ัง

หรือบริเวณใกลเ คียงกบั ทเี่ ลือกต้งั
กอนวันเลอื กตง้ั ไมน อยกวา 15 วัน

ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มายงั เจา บา น

2. ¡ÒÃà¾ÁèÔ ªÍ×è -¶Í¹ª×èÍ
กอ นวันเลือกตง้ั ไมน อยกวา 10 วนั
หากพบวา ตนเองหรอื ผมู ชี อ่ื อยใู นทะเบยี นบา นของตนไมม รี ายชอ่ื
อยใู นบญั ชรี ายชอ่ื ผมู สี ทิ ธเิ ลอื กตง้ั หรอื เจา บา นเหน็ วา มชี อ่ื บคุ คลอน่ื
อยูในทะเบียนบานของตนโดยไมไดอาศัยอยูจริงใหยื่นคำรอง
ตอนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
พรอ มนำสำเนาทะเบยี นบา นและบตั รประชาชน
หรอื บัตรประจำตวั อน่ื ใด
บญั ชีรายชอื่ ผูมสี ทิ ธเิ ลอื กต้งั

ที่ทางราชการออกให
ไปแสดงดว ย
Id/ent44iDJacuta.ente.oio2xf2xn5I0xs5x1Ns4ux1xuemNxLxDbaaxexsma0xrttx(xeen0xao0Mxmxf0xiBxes0ixsxrxtxxx0xhxxxx0xxxxxTx0xxxhxxxxx0xaxxx0xix2x2N)Dx0Jaxxu0atx.exntxe.ox0i2f2o5E06x1n0p7iaryl ID Card Identi cation NLNuamasmtben0exraxmM0x0eis0sxxx0xxxxxx0xxxx0xxT0xh0a0i 0N0at0ional ID Card
/

xxxxxx Date oxfxBxirxthxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

x xx xxxx
Dx axtxexoxfxIxssue
( x xx xxxx
D)x axtxexoxfxExxpiry

9

การแจง เหตุทไี่ มอาจไปใชสทิ ธเิ ลอื กต้ังได

ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุ
อนั สมควร ใหแ จง เหตทุ ไ่ี มอ าจไปใชส ทิ ธเิ ลอื กตง้ั ตอ นายทะเบยี นอำเภอ
(นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน โดยทำเปนหนังสือ
ซง่ึ ตอ งระบเุ ลขประจำตวั ประชาชน และทอ่ี ยตู ามหลกั ฐานทะเบยี นบา น
ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง
สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน

เหตุจำเปนทไี่ มอ าจไปใชส ทิ ธิเลอื กตงั้ ได

มกี ิจธุระจำเปน เรงดวนทต่ี อ งเดินทางไปพื้นทีห่ างไกล
เจ็บปว ยและไมส ามารถเดินทางไปใชสทิ ธิเลอื กตั้งได
เปน คนพกิ ารหรือทุพพลภาพ หรอื ผสู งู อายแุ ละไมสามารถเดินทาง
ไปใชส ทิ ธเิ ลอื กต้ังได
เดนิ ทางออกนอกราชอาณาจักร
มถี ิ่นท่อี ยหู า งไกลจากท่ีเลอื กตงั้ เกินกวา 100 กิโลเมตร
ไดร ับคำสัง่ จากทางราชการใหไ ปปฏบิ ตั ิหนา ที่นอกเขตเลอื กต้งั
มีเหตสุ ุดวสิ ัยหรอื เหตอุ ื่นท่ี กกต. กำหนด

กรณที ผ่ี ูมสี ทิ ธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวนั เลือกตงั้
เหตดุ งั กลา วไดส น้ิ สดุ ลง ผมู สี ทิ ธเิ ลอื กตง้ั สามารถไปใชส ทิ ธเิ ลอื กตง้ั
ทีห่ นว ยเลอื กตง้ั ที่ตนมีสิทธิเลอื กต้ังได

10

หากไมไ ปใชส ทิ ธิเลือกตั้งจะถกู จำกัดสทิ ธิ ดังนี้

1 สมัครรบั เลอื กตง้ั เปน ส.ส. หรือ ส.ถ.หรอื ผ.ถ.
หรอื สมคั รรับเลอื กเปน ส.ว.

2 สมัครรบั เลือกเปน กำนันและผใู หญบ า น
3 เขาชือ่ รองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรอื ผ.ถ.
4 ดำรงตำแหนง ขา ราชการการเมอื ง และขา ราชการรฐั สภา

ฝา ยการเมือง

5 ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ
ผูบริหารทอ งถิน่ ผชู วยเลขานุการผบู ริหารทองถนิ่
ประธานทป่ี รกึ ษาผบู รหิ ารทอ งถน่ิ ทป่ี รกึ ษาผบู รหิ าร
ทองถน่ิ หรือคณะทป่ี รึกษาผบู ริหารทอ งถิ่น

6 ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น
ผูชวยเลขานกุ ารประธานสภาทอ งถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาทอ งถน่ิ

การถกู จำกดั สทิ ธิ กำหนดเวลาครง้ั ละ 2 ป

11

การอำนวยความสะดวกแกคนพกิ ารหรอื ทพุ พลภาพ
หรอื ผสู ูงอายุในการลงคะแนนเลอื กตั้ง

กกต. ไดจ ดั ใหม กี ารอำนวยความสะดวกในการออกเสยี งลงคะแนน
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษหรือจัดใหมี
การชว ยเหลอื ในการออกเสยี งลงคะแนนภายใตก ารกำกบั ดแู ลของ กปน.

ในการชวยเหลือดังกลาว ตองใหบุคคลนั้นไดออกเสียงลงคะแนน
ดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เวนแตลักษณะทางกายภาพ
ทำใหไ มส ามารถทำเครอ่ื งหมายลงในบตั รเลอื กตง้ั ได ใหบ คุ คลอน่ื หรอืิ
กปน. เปนผูกระทำการแทน โดยความยินยอมและเปนไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาเปน
การออกเสยี งลงคะแนนโดยตรงและลับ

เวลาห0น8ว.0ย0เล-ือ1ก7ต.งั้00 น.

บัญชรี ายชอ่ื ผมู สี ทิ ธเิ ลือกต้งั

ลูกเสืออาสา กกต.

Thai National ID Card
Identi cation 0Number 0000 00000 00 0

/

Name Miss Choojai
Last name Jaidee

1 . . 2525
Date of Birth 1 Jan 1982

xxxxxx xxxx xxxx xxxxx
4 . . 2554 2 . . 2560

4DaJutenoef2I0ss1u1e ( D2) aJutenoef2E0x1p7iry

12

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตง้ั

1 ตรวจสอบรายชอื่

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดบั ท่ี
จากบัญชรี ายชื่อ ทปี่ ระกาศไวห นา ที่เลือกต้งั

2 ย่นื หลกั ฐานแสดงตน
ลงลายมอื ชื่อ หรอื พิมพลายนวิ้ หวั แมมือในบญั ชีรายช่อื
บตั รประจำตวั ประชาชน
(บัตรทหี่ มดอายกุ ใ็ ชไ ด)
หรือ
บัตรหรอื หลกั ฐานท่ีทางราชการ
หรือหนว ยงานของรัฐออกใหทมี่ ี
รปู ถา ยและมเี ลขประจำตวั ประชาชน

3 รับบตั รเลือกตั้งลงลายมือชอื่ หรือพิมพล ายนิ้ว
ดานในของบตั รเลอื กตัง้ นายกองคก ารบรหิ ารสว นตำบล ดา นในของบตั รเลอื กต้งั สมาชิกสภาองคการบรหิ ารสวนตำบล หวั แมม อื ลงท่ีตน ขวั้ บัตรเลือกตง้ั

บตั รเลอื กตั้งนายกองคก ารบริหารสว นตำบล บัตรเลือกตัง้ สมาชกิ สภาองคการบริหารสว นตำบล

000 000 000 รบั บัตรเลอื กตัง้ 2 ใบ ไดแ ก
000 000 000
000 000 000 บัตรเลือกตั้งนายก อบต. และ
000 000 000
000 000 000

บัตรเลอื กตัง้ ส.อบต.

13

4 ทำเครือ่ งหมายกากบาท

เขา คูหาลงคะแนนทำเคร่อื งหมายกากบาท (x)
ลงในชอ งทำเคร่ืองหมายดังน้ี
บตั รเลือกตงั้ นายก อบต.

เลือกผสู มัครไดหน่งึ คน
บัตรเลอื กต้ัง ส.อบต.

เลือกผูส มัครไดไ มเ กินจำนวนท่พี ึงมี
ในเขตเลือกต้ังน้นั
หากไมต องการเลือกผูสมคั รผูใด ใหทำเครือ่ งหมายกากบาท (x)
ในชอ งไมเลอื กผูสมัครผใู ด แลว พบั บัตรเลอื กตงั้

5 หยอ นบตั รเลือกตงั้ ดว ยตัวเอง

นำบตั รเลอื กตง้ั ทพ่ี บั เรยี บรอ ยแลว
หยอนใสลงในหบี บตั รเลอื กตงั้บัตรเลอืกตง้ั
บัตรเลือกต้งั

ดว ยตนเอง

àÇÅÒŧ¤Ðá¹¹àÅÍ× ¡µÑé§
µ§Ñé ᵋàÇÅÒ 08.00 ¹. - 17.00 ¹.

14

¡ÒáÃзӼ´Ô ¡®ËÁÒÂàÅÍ× ¡µÑ§é ·ŒÍ§¶¹èÔ

หา มมิให

1 ผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรอื ออกเสยี งลงคะแนน

2 ผใู ดจงใจกระทำดว ยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังทต่ี นไดร ับ
จาก กปน. ชำรดุ หรอื เสยี หาย หรอื ใหเ ปน บตั รเสยี หรอื กระทำ
ดว ยประการใดๆ แกบ ัตรเสยี เพื่อใหเปนบตั รทใ่ี ชไ ด

3 ผใู ดซง่ึ มไิ ดม สี ญั ชาตไิ ทยเขา มามสี ว นชว ยเหลอื ในการเลอื กตง้ั

4 ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลอื กตัง้

5 ผใู ดหาเสยี งเลอื กตง้ั โดยวธิ กี ารใดๆ อนั เปน คณุ หรอื เปน โทษ

แกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวนั จนส้ินสุดวันเลอื กตัง้

หา ม

รับพนัน

15

6 ผใู ดใชเครอ่ื งมอื หรืออุปกรณใดถา ยภาพบัตรเลือกต้ัง
เพื่อใหเ ห็นเคร่อื งหมายลงคะแนนในคหู าเลอื กตงั้

7 ผูใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลอื กต้ังหน่ึงวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวนั เลือกต้งั

8 ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรอื ประโยชนอ น่ื ใดสำหรบั ตนเองหรอื ผอู น่ื เพอ่ื ลงคะแนน
เลอื กหรอื ไมเ ลอื กผสู มคั รใดหรอื งดเวนไมล งคะแนนใหแก
ผูสมคั รใด

9 ผูใดกระทำการอนั เปนเท็จเพื่อใหผ อู ่ืนเขาใจผดิ วา ผสู มัคร
ผูใ ดกระทำการฝาฝน หรอื ไมปฏบิ ัตติ ามกฎหมายเลือกตง้ั
หรือเพ่ือจะแกลงใหผสู มคั รผูใ ดถูกเพกิ ถอนสทิ ธเิ ลอื กต้งั
หรือสิทธสิ มคั รรับเลือกต้งั

10 ผใู ดจงใจทำเครอ่ื งหมายโดยวธิ ใี ดไวท บ่ี ตั รเลอื กตง้ั นอกจาก

เคร่อื งหมายท่ีลงคะแนน

11 ผใู ดนำบัตรเลือกตง้ั ออกไปจากท่ีเลือกต้งั เวน แตเปน

การกระทำตามหนา ทแ่ี ละอำนาจ

16

การดำเนินการกรณีการเลอื กตั้ง
มไิ ดเ ปน ไปโดยสจุ รติ หรอื เทย่ี งธรรม
กอ นประกาศผลการเลอื กต้ัง
(กกต. มอี ำนาจ : คำส่งั กกต. ใหเปนที่สดุ )

สัง่ เลือกตง้ั ใหม

(ใบเหลือง)

ส่งั ระงับสทิ ธิสมคั รรับเลอื กต้ัง
ไวเปน การช่ัวคราว
เปนระยะเวลาไมเกนิ 1 ป

(ใบสม)

(เม่ือ กกต. มคี ำสง่ั ใหเ ลอื กตั้งใหม (ใบเหลือง) หรอื มคี ำสั่งระงบั
สทิ ธสิ มคั รรบั เลอื กตง้ั ไวเ ปน การชว่ั คราวเปน ระยะเวลาไมเ กนิ 1 ป
(ใบสม ) ให กกต. ยน่ื คำรอ งตอ ศาลอทุ ธรณเ พอ่ื พจิ ารณาเพกิ ถอน
สิทธิสมคั รรบั เลอื กตงั้ หรอื เพกิ ถอนสทิ ธิเลือกต้ังตอไป)

17

หลังประกาศผลการเลือกต้งั
(กกต. ยื่นคำรอ งตอ ศาลอทุ ธรณเ พ่ือพจิ ารณา)

เพกิ ถอนสทิ ธิสมคั รรบั เลอื กตั้ง

(ใบดำ)

หรือ

เพกิ ถอนสทิ ธเิ ลือกตัง้ 10 ป

(ใบแดง)

18

ลกั ษณะของคนท่ีควรเลอื กเปนผูแทน

เปน คนที่อาศยั อยูในทอ งถิ่น รับรปู ญ หาของทอ งถ่ิน
มีคณุ ธรรม มีความเสยี สละ
มีการหาเสียงอยา งสรางสรรค โดยไมทำผิดกฎหมาย
เขาถึงประชาชนในพื้นที่อยางสม่ำเสมอ เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
และนำมาแกไข เสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน
และทอ งถ่นิ น้ันๆ
รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา เพ่อื รว มกันพฒั นาทอ งถน่ิ
เปน แบบอยางที่ดีของการรจู กั รกั ษาประโยชนสวนรวม
มบี ทบาทในการสงเสริมและพฒั นาประชาธิปไตย

»ÃЪÁØ
àʹͤÇÒÁ¤Ô´à˹ç

19

การเลอื กตง้ั ทอ งถน่ิ ทไ่ี มส จุ รติ สง ผลเสยี หายอยา งไร

ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. อาจสง่ั ใหม กี ารเลอื กตง้ั ใหม ทำใหท อ งถน่ิ ตอ งใชง บประมาณ
ซง่ึ มาจากภาษขี องพวกเรา เพอ่ื จดั การเลอื กตง้ั ใหมท ำใหส น้ิ เปลอื ง
งบประมาณ
ไดผ แู ทนทม่ี งุ เขา ไปแสวงหาผลประโยชนส ว นตนมากกวา มงุ พฒั นา
ทอ งถนิ่
ประชาชนและทอ งถน่ิ จะไมไ ดร บั การดแู ลแกไ ขปญ หา และพฒั นา
อยางแทจริง

20

การคดั คานการเลือกต้งั

หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรอื ไมช อบดว ยกฎหมาย

ยน่ื คัดคา นตอ กกต. ต้งั แตว ันท่ปี ระกาศ
ใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต
วนั ประกาศผลการเลอื กตั้ง
เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ

คาใชจายในการเลือกตั้งของ การนับคะแนนใหคัดคาน
ผสู มคั ร หรอื การยน่ื บญั ชรี ายรบั ในระหวา งเวลาทย่ี งั นบั คะแนน
และรายจายในการเลือกตั้ง ไมแ ลว เสรจ็ หรอื ในกรณคี ดั คา น
ของผสู มคั ร อาจยน่ื คดั คา นได การรวมคะแนน ใหคัดคาน
ตง้ั แตว นั เลอื กตง้ั จนถงึ 180 วนั กอ นประกาศผลการนบั คะแนน
นบั แตว นั ประกาศผลการเลอื กตง้ั ท่หี นว ยเลอื กต้ัง

21

¢Ñ鹵͹¡ÒÃŧ¤Ðá¹¹àÅ×Í¡µÑé§ã¹Ê¶Ò¹¡Òó¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ

âäµÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âùÒ
(COVID-19)
ÍÂÒ‹ ÅÁ× ãʋ˹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÂÑ
áÅŒÇä»àÅÍ× ¡µé§Ñ ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

1 ตรวจสอบรายชื่อ ใหไ ปท่ลี งคะแนนพิเศษ

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ กรณีอณุ หภูมิสูงกวา 37.5 องศา 3 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล

2 วดั อณุ หภมู ิ อสม.

อสม.

àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ àǹŒ ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ

6 ลงลายมอื ช่ือในบัญชี อุณหภมู ไิ มเกนิ 37.5 องศา
รายชื่อและบนตนขัว้ บัตร
5 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล 4 ยน่ื หลกั ฐานแสดงตน

àǹŒ ÃÐÂÐË‹Ò§ 1.5 àÁµÃ 8 รบั บตั รเลอื กตง้ั 2 ใบ ถอดหนากากและ
สวมหนา กากคนื
7 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล
9 เขา คหู าลงคะแนน

บัตรเลอื กต้ัง
บตั รเลอื กตง้ั

11 ลา งมอื ดว ยแอลกอฮอล 10 ใสบัตรเลอื กต้งั ลงในหีบบัตร

ãʺ‹ µÑ ÃàÅ×Í¡µ§Ñé
´ŒÇµÑÇàͧ

ºÑµบÃัตàรÅเÍ× ล¡ือµกéѧตั้ง บัตรเลอื กตงั้ ºµÑ ÃàÅÍ× ¡µéѧ

อสม.

àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ

àǹŒ ÃÐÂÐËÒ‹ § 1.5 àÁµÃ

«é×ÍÊÔ·¸Ô ¢ÒÂàÊÕ§ ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´

มโี ทษจำคุก 1-10 ป และปรบั 20,000-200,000 บาท
หรอื ทั้งจำทงั้ ปรับ และเพิกถอนสิทธเิ ลอื กตัง้ 20 ป

สำนกั งานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ศนู ยราชการเฉลมิ พระเกยี รติฯ อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลกั สี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 1444 www.ect.go.th
หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลอื กต้ังประจำจงั หวดั


Click to View FlipBook Version