The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2. คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ubon.adhad, 2021-11-03 23:12:33

2. คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

2. คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

คมู่ ือการรับสมัครรบั เลอื กต้ัง
สมาชิกสภาท้องถน่ิ หรือผบู้ รหิ ารทอ้ งถน่ิ

ฝา่ ยจดั การเลอื กต้งั และการออกเสียงประชามติ ๓
สานกั บรหิ ารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑

สานกั งานคณะกรรมการการเลอื กต้งั

คานา

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 252 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกต้ังหรือให้มา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยประกอบกับพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติเก่ียวกับบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง มาตรา ๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผู้มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม

มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง มาตรา 51 ได้บัญญัติเก่ียวกับวิธีการย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง ต่อผู้อานวยการ
การเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียม
การสมัคร หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมาตรา ๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าท่ี
ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
เชน่ ตรวจสอบความถูกตอ้ งของใบสมัคร เอกสาร หลกั ฐาน คา่ ธรรมเนียม การออกหลักฐานการรับสมคั ร
รับเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัคร การให้หมายเลขผู้สมัคร การประกาศรายช่ือผู้สมัคร และการเก็บรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ เปน็ ตน้

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเห็นว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอน
สาคัญประการหน่ึงของกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังน้ัน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะทาให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทาคู่มือ
การรับสมัครรบั เลอื กตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผ้บู ริหารท้องถิ่นขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าทีท่ ่ีเกย่ี วขอ้ งใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

ทั้งน้ี ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งทุกคนท้ังในส่วนกลาง สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจาจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะจนทาให้คู่มอื เล่มน้เี สรจ็ สมบูรณ์ไปด้วยดี

สานักงานคณะกรรมการการเลอื กต้ัง

สารบญั

1. การประกาศและการสมคั รรับเลอื กตั้ง หนา้
1.1 การจัดทาประกาศให้มกี ารเลือกตั้ง
1.2 การจัดเตรยี มสถานท่ีรับสมคั ร 1
1.3 การแตง่ ตง้ั เจ้าหน้าท่ี 1
1
2. คณุ สมบตั แิ ละลักษณะต้องหา้ มของบุคคลผู้มีสทิ ธสิ มคั รรับเลอื กตั้ง 2
๒.๑ บุคคลผู้มีคุณสมบตั ดิ ังต่อไปนีเ้ ปน็ ผูม้ สี ิทธสิ มัครรบั เลือกตงั้ 2
๒.๒ บุคคลผมู้ ลี ักษณะดงั ต่อไปนีเ้ ป็นบคุ คลตอ้ งห้ามมิใหใ้ ช้สิทธสิ มัครรับเลอื กตงั้ 2
๒.๓ คณุ สมบตั อิ ื่นและลักษณะต้องหา้ มอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจดั ตั้งองค์กรปกครอง 2
ส่วนทอ้ งถ่นิ กาหนด
๒.๓.๑ กรุงเทพมหานคร 5
2.3.2 องคก์ ารบริหารส่วนจังหวดั 5
2.3.3 เมอื งพทั ยา 6
2.3.4 เทศบาล 7
2.3.5 องคก์ ารบริหารสว่ นตาบล 8
9
3. การยน่ื ใบสมคั รรบั เลอื กต้ัง 10
๓.๑ การสมัครรบั เลือกต้ัง 10
3.2 คา่ ธรรมเนียมการสมัคร 11
12
4. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง 12
4.1 การรับใบสมคั รของผู้สมัครรบั เลอื กตัง้ 13
4.2 การตรวจสอบใบสมคั รและเอกสารหลกั ฐานการสมัคร
4.2.1 กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 13
4.2.2 กรณีเอกสารหลักฐานถกู ต้องครบถ้วน 14
4.3 การออกใบรบั ใบสมัครรบั เลอื กตง้ั 14
14
5. การให้หมายเลขประจาตัวผูส้ มคั รรับเลือกต้ัง 15
6. การตรวจสอบสิทธิผสู้ มคั รรบั เลือกตัง้ 16
7. การประกาศรายช่อื ผู้มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 16
8. การยื่นคาร้องกรณไี มม่ ีชื่อในประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ิทธสิ มัครรับเลอื กต้งั
9. การถอนช่ือผไู้ ม่มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 17
18
9.1 กรณีความปรากฏตอ่ คณะกรรมการการเลือกต้งั หรือผู้อานวยการการเลอื กตง้ั ประจา 19
องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน 39

9.2 กรณไี ดร้ ับแจง้ ว่าผู้สมคั รไมม่ สี ทิ ธสิ มัครรบั เลือกต้งั
10. แบบพิมพ์ และเอกสารประกอบอ่ืน สาหรับใช้ในการรับสมคั รรับเลอื กตั้ง
11. ตัวอยา่ งการกรอกเอกสารหลกั ฐานเกยี่ วกับการสมัครรบั เลือกต้งั
12. ตัวอยา่ งการจดั ผงั และข้ันตอนการสมัครรบั เลอื กต้ัง

-1-

๑. การประกาศและการสมคั รรบั เลือกต้ัง

๑.๑ การจัดทาประกาศให้มกี ารเลอื กตง้ั

กรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใด ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอร่างประกาศให้มี
การเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ , ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แล้วแต่กรณี ต่อผู้อานวยการ
การเลือกต้ังประจาจังหวัด เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้เห็นชอบตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้งและปิดประกาศดังกล่าวไว้
ณ ท่ีทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการเลือกต้ังนั้น รวมท้ังส่งไปให้นายอาเภอ เพื่อปิดประกาศไว้
ณ ท่ีว่าการอาเภอ นอกจากนี้ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณา
ปดิ ประกาศ ณ สถานท่เี หน็ สมควร

๑.๒ การจัดเตรยี มสถานที่รบั สมัคร

ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดเตรียมสถานท่ีรับสมัคร
เลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องพิมพ์ เอกสารและแบบพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกต้ัง เพื่ออานวยความสะดวก
ต่อการรับสมัครเลือกตั้งไว้ให้พร้อม และจัดภายในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้ง รวมทั้งจัดทาเครื่องหมาย
แสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบท่ีรับสมัคร โดยทาป้ายรอบบริเวณที่กาหนดเพ่ือให้การรับสมัครเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดเผย เพ่ือแจ้งเตือนมิให้บุคคลท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเขา้ ไปในบริเวณสถานท่ีรับสมัครเลอื กต้ังตามท่กี าหนด และเพอ่ื ปอ้ งกันมิใหเ้ กดิ ความสับสนวุ่นวาย
ในการดาเนินการรับสมัคร สถานที่รับสมัครเลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ
ท่ีจะจัดเป็นสถานท่ีรับสมัครเลือกต้ังได้อย่างสะดวก ตามข้ันตอนการรับสมัครและต้องมีลักษณะท่ีสามารถ
ควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรยี บรอ้ ยได้

-2-

๑.๓ การแต่งตงั้ เจ้าหนา้ ท่รี บั สมคั ร

ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครไว้ให้เพียงพอ โดยกาหนดภารกิจและอานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสารหลักฐานและรูปถ่าย เจ้าหน้าที่บันทึกเวลา เจ้ าหน้าที่จับสลาก เจ้าหน้าที่ออกใบรับสมัคร
เจา้ หนา้ ที่การเงนิ เจา้ หนา้ ทร่ี ักษาความสงบเรียบรอ้ ย และเจา้ หน้าที่จดั ทาประกาศรบั สมคั ร เป็นตน้

๒. คณุ สมบัติและลักษณะตอ้ งหา้ มของบุคคลผู้มสี ทิ ธสิ มัครรับเลอื กตัง้

๒.๑ บคุ คลผมู้ ีคณุ สมบตั ิดังตอ่ ไปนเี้ ป็นผู้มีสทิ ธิสมคั รรบั เลือกตงั้

(๑) มสี ญั ชาตไิ ทยโดยการเกดิ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมีอายุไม่ต่ากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึง
วนั เลือกตั้ง สาหรับผมู้ สี ิทธิสมัครรบั เลอื กต้งั เปน็ ผ้บู ริหารท้องถน่ิ ใหม้ อี ายตุ ามท่กี ฎหมายว่าดว้ ยการจัดต้ังองคก์ ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกต้ังในวันสมัคร
รับเลอื กตงั้ เปน็ เวลาติดตอ่ กันไม่น้อยกว่าหนงึ่ ปนี ับถงึ วนั สมคั รรับเลือกต้ัง
(๔) คุณสมบตั ิอืน่ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตง้ั องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินกาหนด

๒.๒ บุคคลผ้มู ลี กั ษณะดังตอ่ ไปน้ีเปน็ บุคคลต้องห้ามมิให้ใชส้ ิทธสิ มคั รรับเลอื กต้ัง

(๑) ติดยาเสพติดใหโ้ ทษ
(๒) เป็นบคุ คลล้มละลายหรือเคยเปน็ บคุ คลลม้ ละลายทจุ รติ
(๓) เป็นเจา้ ของหรือผ้ถู อื หุ้นในกจิ การหนงั สือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(๔) เป็นบุคคลผมู้ ลี ักษณะต้องห้ามมใิ หใ้ ชส้ ทิ ธิเลอื กตัง้ ตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4)
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตง้ั
(๖) ต้องคาพพิ ากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิด
อนั ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ

-3-

(๘) เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี

หรอื ถือวา่ กระทาการทจุ รติ หรือประพฤตมิ ิชอบในวงราชการ

(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วย
การปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ ริต

(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าท่ีราชการหรือ
ต่อตาแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เปน็ ผูผ้ ลิต นาเข้า สง่ ออก หรือผคู้ า้ กฎหมายวา่ ด้วยการพนันในความผดิ ฐานเปน็ เจ้ามือหรอื เจา้ สานัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผดิ ฐานฟอกเงนิ

(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดวา่ กระทาการอนั เป็นการทจุ ริตในการเลอื กตง้ั
(๑๒) เปน็ ข้าราชการซ่ึงมีตาแหน่งหรือเงินเดอื นประจา
(๑๓) เปน็ สมาชกิ สภาผแู้ ทนราษฎร สมาชกิ วฒุ ิสภา สมาชกิ สภาท้องถน่ิ หรอื ผบู้ ริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐั วิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถ่นิ หรอื เปน็ เจ้าหน้าทีอ่ ่ืนของรัฐ
(๑๕) เปน็ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผดู้ ารงตาแหนง่ ในองคก์ รอิสระ
(๑๖) อยใู่ นระหวา่ งตอ้ งห้ามมใิ หด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี
หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ งร้ายแรง
(๑๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะได้รับโทษ
หรอื ไม่ โดยพน้ โทษหรือต้องคาพิพากษามายงั ไมถ่ ึงห้าปีนับถึงวันเลอื กตัง้ แล้วแตก่ รณี
(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิ ารท้องถ่ิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย

ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง

ห้าปีนบั ถงึ วนั เลือกตั้ง

-4-
(๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้ งถนิ่ ตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งจนถึงวนั เลอื กต้ัง
(๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรอื เปน็ ผู้สมัครรบั เลือกตง้ั เปน็ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ้บู รหิ ารทอ้ งถนิ่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน
หรือองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ อื่น
(๒๓) เคยพ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนนั้ หรือมีส่วนไดเ้ สยี ไมว่ ่าโดยทางตรงหรอื ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทากับหรือจะกระทา
กับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า เป็นการต่างตอบแทน
หรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันท่ีพ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันท่ีพ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
(๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพราะทอดท้ิงหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอานาจ หรือประพฤติตน
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ตาแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปี
นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง
(๒๖) ลกั ษณะอ่นื ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจดั ตั้งองค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ กาหนด

-5-

๒.๓ คณุ สมบัติอนื่ และลกั ษณะต้องหา้ มอนื่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายวา่ ด้วย
การจัดตง้ั องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินกาหนด

๒.๓.๑ กรงุ เทพมหานคร
(๑) สมาชกิ สภากรงุ เทพมหานคร
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชกิ สภาท้องถน่ิ หรอื ผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๒)
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑) มอี ายไุ ม่ตา่ กว่าสามสิบห้าปีนับถึงวนั เลือกตัง้ (มาตรา ๔๖)
๒) สาเร็จการศึกษาไมต่ ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทยี บเท่า (มาตรา ๔๖)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชกิ สภาทอ้ งถ่ินหรอื ผ้บู รหิ ารท้องถ่นิ (มาตรา ๔๖)

หมายเหตุ พระราชบัญญตั ริ ะเบียบบรหิ ารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่งผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบั ที่ 6) พ.ศ. 2562

มาตรา ๕๑ ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครตอ้ งไมก่ ระทาการ ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถ่ินหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน
เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผน่ ดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ
หน่วยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรอื การพาณชิ ยห์ รือบริษทั ปฏบิ ัติกับบคุ คลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการผูก ขาด
ตัดตอน ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ
การเลอื กตั้ง
บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบ้ียหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วฒุ ิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรอื สภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการท่ีมกี ฎหมาย
บัญญตั ใิ ห้เป็นโดยตาแหน่ง
ใหน้ าความใน (๒) และ (๓) มาใชบ้ งั คบั แกส่ มาชกิ สภากรุงเทพมหานครดว้ ยโดยอนุโลม

-6-

๒.๓.๒ องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั
(๑) สมาชิกสภาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั
ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษ ณ ะต้องห้ามตามกฎ หมายว่าด้วยการเลือ กตั้ง

สมาชกิ สภาทอ้ งถนิ่ หรือผู้บรหิ ารทอ้ งถิน่ (มาตรา ๙ วรรค ๒)
(๒) นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั
๑) มอี ายไุ ม่ตา่ กวา่ สามสบิ ห้าปนี ับถึงวนั เลือกตง้ั (มาตรา ๓๕/๑)
๒) สาเรจ็ การศึกษาไม่ต่ากว่าปรญิ ญาตรีหรอื เทียบเทา่ หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

จังหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ผบู้ รหิ ารทอ้ งถิน่ หรือสมาชกิ รัฐสภา (มาตรา ๓๕/๑)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื ผู้บรหิ ารทอ้ งถน่ิ (มาตรา ๓๕/๑)

หมายเหตุ พระราชบญั ญตั ิองค์การบรหิ ารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั พ.ศ.2540 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบบั ท่ี 5) พ.ศ. 2562

มาตรา 44/3 นายกองค์องค์การบริหารสว่ นจังหวดั ต้องไมก่ ระทาการอย่างใดอย่างหนงึ่ ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหนง่ หรือหน้าทีใ่ ดในส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรัฐวิสาหกจิ เวน้ แต่ตาแหนง่ ที่
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรฐั บาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนอื ไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐั วิสาหกจิ ปฏบิ ตั ิกบั บคุ คลในธรุ กิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน
ท้ังน้ี ไมว่ า่ โดยทางตรงหรือทางออ้ ม
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการข องรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรอื สภาทอ้ งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บญั ญตั ิให้เป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๓) มาใชบ้ งั คบั แก่สมาชกิ สภาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวัดดว้ ยโดยอนโุ ลม

-7-

๒.๓.๓ เมืองพัทยา
(๑)สมาชกิ สภาเมอื งพทั ยา
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชกิ สภาท้องถ่นิ หรอื ผูบ้ รหิ ารท้องถ่ิน (มาตรา ๑๐)
(๒) นายกเมืองพัทยา
๑) มีอายไุ มต่ า่ กวา่ สามสบิ หา้ ปีนับถึงวนั เลอื กตงั้ (มาตรา ๔๒ วรรค ๒)
๒) สาเร็จการศกึ ษาไม่ต่ากว่าปรญิ ญาตรีหรือเทียบเท่า (มาตรา ๔๒ วรรค 3)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทอ้ งถิน่ หรอื ผบู้ รหิ ารทอ้ งถิ่น (มาตรา ๔๒)

หมายเหตุ พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แกไ้ ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบั ที่ 3) พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่งนายกเมืองพัทยา กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่มิ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

มาตรา 49 นายกเมอื งพัทยา ตอ้ งไม่กระทาการ ดงั ตอ่ ไปน้ี
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ
เมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุ้น หรือตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่
ตาแหนง่ ท่ีตอ้ งดารงตามบทบัญญัติแหง่ กฎหมาย หรอื เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชนใ์ นการบริหารราชการ
แผน่ ดนิ หรอื ตามนโยบายของรฐั บาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยา หรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รฐั วสิ าหกจิ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบตั กิ ับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เมืองพัทยา
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น ในห้ างหุ้น ส่วนห รือบ ริษัท ที่เป็ นคู่สัญ ญ ากับ เมืองพัทยาอัน มีลักษณ ะเป็ นการผูกขาดตัด ตอน
ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจากัดอยู่ก่อนได้รับ
การเลือกตงั้
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วฒุ ิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรอื สภาท้องถ่ินอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมาย
บัญญัตใิ หเ้ ป็นโดยตาแหน่ง
ใหน้ าความใน (๒) และ (๓) มาใช้บงั คับแก่สมาชิกด้วยโดยอนโุ ลม

-8-

๒.๓.๔ เทศบาล
(๑) สมาชิกสภาเทศบาล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง

สมาชกิ สภาทอ้ งถิน่ หรือผู้บริหารท้องถ่ิน (มาตรา ๑๕ วรรค ๒)
(๒) นายกเทศมนตรี
๑) มอี ายุไม่ต่ากว่าสามสบิ หา้ ปีนบั ถึงวันเลอื กตั้ง (มาตรา ๔๘ เบญจ)
๒) สาเร็จการศกึ ษาไม่ต่ากว่าปรญิ ญาตรีหรอื เทยี บเท่า หรือเคยเป็นสมาชกิ สภา

ทอ้ งถิ่นหรอื ผู้บริหารทอ้ งถิน่ หรือสมาชกิ รัฐสภา (มาตรา ๔๘ เบญจ)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชกิ สภาท้องถ่นิ หรอื ผบู้ รหิ ารท้องถ่ิน (มาตรา ๔๘ เบญจ)

หมายเหตุ พระราชบัญญตั ิเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ ขเพ่ิมเติม (ฉบบั ที่ 14) พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้ ข้อห้ามในการดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ ขเพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี 14) พ.ศ. 2562

มาตรา 48 จตทุ ศ นายกองคเ์ ทศมนตรี ต้องไมก่ ระทาการอย่างใดอยา่ งหนึ่ง ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอื รัฐวิสาหกิจ เวน้ แตต่ าแหน่งท่ี
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรอื ตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนอื ไปจากทสี่ ่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐั วิสาหกจิ ปฏบิ ตั ิกบั บุคคลในธุรกจิ การงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เทศบาลน้ัน
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ท้ังน้ี ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
บทบัญญัติมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงได้รับเบ้ียหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหน่ึงรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิน่ อ่ืน หรือกรรมการที่มกี ฎหมาย
บัญญัติใหเ้ ปน็ โดยตาแหน่ง
ใหน้ าความใน (๓) มาใชบ้ ังคับแกส่ มาชกิ สภาเทศบาลด้วยโดยอนโุ ลม

-9-

๒.๓.๕ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบล
(๑) สมาชกิ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้ งถ่ินหรือผูบ้ รหิ ารทอ้ งถิ่น (มาตรา ๔๗ ทวิ)
(๒) นายกองคก์ ารบริหารสว่ นตาบล
๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบหา้ ปนี บั ถึงวันเลอื กต้งั (มาตรา ๕๘/๑)
๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากวา่ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรอื เคยเป็น

สมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาทอ้ งถน่ิ ผู้บริหารท้องถนิ่ หรือสมาชกิ รฐั สภา (มาตรา ๕๘/๑)
๓) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้ งถน่ิ หรอื ผบู้ ริหารทอ้ งถิน่ (มาตรา ๕๘/๑)

หมายเหตุ พระราชบัญญตั สิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ (ฉบบั ท่ี 7) พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้ ขอ้ หา้ มในการดารงตาแหนง่ นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบล กาหนดไวใ้ นพระราชบญั ญตั พิ ระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบรหิ ารสว่ นตาบล พ.ศ.2537 แกไ้ ขเพิ่มเตมิ (ฉบบั ท่ี 7) พ.ศ. 2562

มาตรา 64/2 นายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบล ต้องไมก่ ระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงั ต่อไปน้ี
(๑) ดารงตาแหน่งหรือหน้าท่ีใดในส่วนราชการ หนว่ ยงานของรฐั หรอื รัฐวิสาหกจิ เวน้ แตต่ าแหน่งท่ี
ต้องดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายของรฐั บาล
(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากท่สี ่วนราชการ หนว่ ยงานของรฐั หรือรฐั วสิ าหกิจ ปฏบิ ัติกับบคุ คลในธรุ กิจการงานตามปกติ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้ัน หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน
ทงั้ น้ี ไมว่ า่ โดยทางตรงหรอื ทางอ้อม
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหน่ึงได้รับเบ้ียหวัด บาเหน็จ
บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั หรอื สภาทอ้ งถน่ิ อื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมาย
บญั ญัตใิ หเ้ ป็นโดยตาแหน่ง
ให้นาความใน (๓) มาใช้บงั คับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ดว้ ยโดยอนุโลม

-10-

๓. การยน่ื ใบสมัครรบั เลอื กตง้ั

๓.๑ การสมัครรับเลอื กต้ัง

ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียด ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ยื่นต่อผู้อานวยการ
การเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งท่ีผู้อานวยการ
การเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกาหนด พร้อมท้ังเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองตามจานวนท่ีผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองคก์ รปกครองสว่ นท้องถน่ิ กาหนดรวมทง้ั หลักฐานและเอกสาร ดังนี้

(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านฉบบั เจ้าบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุ
แหง่ การไม่ได้เสยี ภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2
(๕) หลักฐานอื่นท่ีผู้สมัครนามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ตอ้ งหา้ มท่มี ิให้ใชส้ ิทธิสมคั รรบั เลอื กตัง้ เชน่

 เอกสารการเปล่ยี นชือ่ ตัว – ชอื่ สกุล
 เอกสารการลาออกจากราชการ ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิ าหกิจ หรอื ราชการสว่ นท้องถิ่น หรอื เปน็ เจ้าหนา้ ทอี่ ื่นของรฐั และ
 หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถน่ิ หรอื สมาชกิ รฐั สภา เปน็ ตน้
กรณี ท่ีมีหน่วยเลือกต้ังจานวนมาก ซึ่งต้องใช้รูปถ่ายเพ่ิ มขึ้นเพื่อประโยชน์และ
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดทาประกาศรับสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/5 ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจกาหนดให้ผู้สมัครนารูปถ่ายมาให้เท่าที่จาเป็นเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ในการจัดพมิ พ์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/5
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามวรรคหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ตกเป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และไม่ว่าในกรณีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ไม่มีหน้าที่ต้องคืน
ค่าธรรมเนยี มดงั กล่าวให้แกผ่ ูใ้ ด

-11-

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดงั น้ี

บัญชีอัตราคา่ ธรรมเนยี มการสมคั รรบั เลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้ งถ่นิ หรอื ผู้บรหิ ารทอ้ งถ่ิน
แนบทา้ ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วา่ ด้วยการเลอื กต้ังสมาชกิ สภาท้องถนิ่ หรือผู้บริหารท้องถนิ่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลาดับ ประเภทสมาชกิ สภาทอ้ งถิน่ ค่าสมคั ร (บาท)
๑ สมาชกิ สภากรุงเทพมหานคร ๑๐,๐๐๐
๒ สมาชิกสภาเมืองพทั ยา ๕,๐๐๐
๓ สมาชกิ สภาเทศบาลนคร ๕,๐๐๐
๔ สมาชกิ สภาเทศบาลเมือง ๓,๐๐๐
๕ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล ๒,๐๐๐
๖ สมาชิกสภาองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวัด ๒,๐๐๐
๗ สมาชกิ สภาองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบล ๑,๐๐๐

ลาดบั ประเภทผูบ้ รหิ ารท้องถน่ิ คา่ สมคั ร (บาท)
๑ ผวู้ ่าราชการกรงุ เทพมหานคร ๕๐,๐๐๐
๒ นายกเมืองพทั ยา ๑๐,๐๐๐
๓ นายกเทศมนตรีนคร ๑๐,๐๐๐
๔ นายกเทศมนตรเี มือง ๘,๐๐๐
๕ นายกเทศมนตรีตาบล ๕,๐๐๐
๖ นายกองค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ๓๐,๐๐๐
๗ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๒,๕๐๐

-12-

๔. ข้นั ตอนการสมคั รรับเลอื กต้งั

๔.๑ การรับใบสมัครของผู้สมคั รรบั เลอื กตั้ง

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ี เก่ียวข้องจะเป็น
ผู้รับใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากผู้สมัครตามลาดับของการลงนาม
ในสมุดลงเวลา หรอื ตามลาดบั ของการจับสลากกรณที ไี่ ปยน่ื พร้อมกัน

กรณีที่มีผูป้ ระสงค์จะยื่นใบสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พร้อมกันหลายคน
หรือยื่นก่อนเวลารับสมัคร และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น เพ่ือตกลงลาดับการย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง หากไม่สามารถตกลงกันได้
ให้ดาเนนิ การจบั สลาก โดยใหด้ าเนินการสองคร้ัง ดงั น้ี

(๑) การจับสลากคร้ังที่หนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขยี นช่ือผู้สมัครท่ีตอ้ งจับสลากบนสลากที่เหมือนกนั แลว้ ใสใ่ นภาชนะทึบแสงทาการเขยา่ ภาชนะให้สลากคละกัน
เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้จับสลากช่ือผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหน่ึงใบ ช่ือผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับแรกให้ถือว่า
ผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากตาม (๒) ก่อน ช่ือผู้สมัครใดท่ีถูกจับมาเป็นลาดับถัดไปให้ถือว่า
ผูส้ มคั รนัน้ เปน็ ผู้มสี ิทธิจับสลากเพื่อจบั สลากตาม (๒) เป็นลาดบั ถัดไปตามลาดับจนครบ

(๒) การจับสลากคร้ังท่ีสอง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขท่ีเท่ากับจานวนผู้สมัครท่ีย่ืนใบสมัครพร้อมกันบนสลาก
ท่ีเหมือนกัน แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทาการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลาก
ท่ีเขียนหมายเลขใดแล้วให้ผู้สมัครตามลาดับของผลการจับสลาก ตาม (๑) ทาการจับสลากเพ่ือยื่นใบสมัคร
ผูส้ มคั รใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถอื เป็นหมายเลขลาดับในการย่นื ใบสมคั ร

-13-

๔.๒ การตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร

(๑) กรณีเอกสารหลักฐานไมถ่ กู ตอ้ งครบถว้ น
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีรับใบสมัคร

และเอกสารหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากพบว่าเอกสารหลักฐานดังก ล่าวของผู้สมัครใด
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนเอกสารหลักฐานท้ังหมดพร้อมค่าธรรมเนียมให้ผู้สมัครน้ัน เพ่ือไปดาเนินการแก้ไข
และนามาย่นื ในภายหลงั

กรณีที่เจ้าหน้าท่ีคืนใบสมัครพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานแก่ผู้สมัครรายใด ผู้สมัครรายนั้น
จะเสียสิทธิหรือลาดับการย่ืนใบสมัครท่ีได้รับไว้เดิม และหากจะยื่นใบสมัครใหม่จะต้องจัดลาดับการย่ืนใหม่
โดยให้มีลาดับการยื่นต่อจากบุคคลทย่ี ่นื รายหลังสุดในคราวนั้น

(๒) กรณีเอกสารหลกั ฐานถกู ต้องครบถว้ น
เม่ือผูอ้ านวยการการเลอื กตั้งประจาองค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน โดยให้เจ้าหน้าท่ี
บันทึกถ้อยคาผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกราย เพื่อยืนยันว่าเอกสารหลักฐานที่นามาสมัครเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ผู้สมัครยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกต้ังและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใชส้ ิทธิสมคั รรับเลอื กตั้ง

๔.๓ การออกใบรบั ใบสมัครรบั เลอื กตัง้

ให้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก า ร เลื อ ก ต้ั ง ป ร ะ จ า อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น อ อ ก ใ บ รั บ ใบ ส มั ค ร
แก่ผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เรียงตามลาดับการย่ืนสมัคร
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3 ให้แก่ผู้สมัครหลังจากที่มีการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และให้ทา
สาเนาคู่ฉบบั ไว้เปน็ หลักฐาน

เมื่อผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ออกหลักฐานการรั บสมัคร
รับเลอื กตง้ั ใหแ้ กผ่ ูส้ มัครใดแลว้ ผู้สมัครน้นั จะถอนการสมคั รมไิ ด้

เม่ือเสร็จส้ินกาหนดเวลาสมัครรับเลือกต้ัง ให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสรุปผลการรับสมัครรับเลือกต้ังให้ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาจังหวัดทราบ และให้ส่งเงิน
ค่าธรรมเนยี มการสมัครให้แกอ่ งคก์ รปกครองสว่ นท้องถน่ิ ท่ีมีการเลือกต้ังนั้นตอ่ ไป

-14-

๕. การให้หมายเลขประจาตวั ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกต้ังตามลาดับ
ก่อนหลงั การมายน่ื ใบสมคั รตามลาดับเลขทใ่ี บรบั ใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/3) ทีผ่ ู้อานวยการการเลือกต้ัง
ประจาองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ินออกให้แต่ละคนหรอื แตล่ ะกลมุ่

กรณีท่ีผู้สมัครใดย่ืนใบสมัครเป็นกลุ่ม ผู้สมัครกลุ่มน้ันจะได้รับหมายเลขเรียงตามลาดับของกลุ่ม
จนครบจานวนผสู้ มัครทุกคนในกลุม่

กรณีบุคคลท่ีไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศของผู้อานวยการการเลือกต้ัง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/4 และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย
ให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกส ภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครตามลาดับเลขที่ใบรับใบสมัครท่ีผู้อานวยการการเลือกต้ัง
ประจาองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ ออกให้

๖. การตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลอื กตง้ั

ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการสมัครและตรวจสอบวา่ ผสู้ มัครมสี ิทธทิ ีจ่ ะสมัครรับเลือกตง้ั หรือไม่

การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้บันทึกถ้อยคาเก่ียวกับความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้ถ้อยคาต่อท้าย
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัย
เกีย่ วกับหลกั ฐานการสมัครของผสู้ มัครใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว เพ่อื ยืนยนั รับรองความถูกต้อง

๗. การประกาศรายชอื่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลอื กต้งั

เมื่อผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดาเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ท่ีได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิด
รับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีเลือกต้ัง หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น
ท่ีเหน็ สมควร พร้อมทั้งจดั สง่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจงั หวัดจานวนหนึ่งชุด

สาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดทาประกาศแยกต่างหาก โดยให้มีช่ือตัว ชื่อสกุล
รูปถ่าย หรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานท่ีอื่น
ที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจงั หวัดจานวนหนงึ่ ชุด

-15-

๘. การยน่ื คาร้องกรณีไม่มีช่ือในประกาศรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิสมัครรับเลอื กต้ัง

ผู้สมัครผู้ใดไม่มีช่ือในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้มีสิทธิย่ืนคาร้องขอให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครพร้อมพยานหลักฐาน
ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกต้ังนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่
ผู้อานวยการการเลอื กต้งั ประจาองคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ่ ประกาศรายช่อื ผสู้ มัคร

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชกิ สภาท้องถ่ินหรอื ผู้บริหารทอ้ งถ่นิ ประจาจงั หวดั และมีคาสัง่ ดงั นี้

(๑) ส่ังให้ยกคาร้องกรณีเห็นว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิสมัครและให้แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จงั หวดั เพื่อดาเนนิ การแจ้งผูอ้ านวยการการเลอื กตั้งประจาองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ินและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

(๒) ส่ังให้รับสมัครและประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิสมัคร และให้แจ้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพ่ือดาเนินการแจ้งผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครอง
สว่ นท้องถิ่นและผูร้ ้องโดยเรว็

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาส่ังตาม (๒) ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวนั นบั แตว่ นั ท่ีคณะกรรมการการเลอื กตั้งมมี ติ

เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้ประกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖ และปิดประกาศ
ดังกล่าวพร้อมคาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกต้ัง หรือบริเวณใกล้เคียงกับ
ท่ีเลอื กตงั้ หรอื สถานที่อืน่ ท่ีเห็นสมควร

-16-

๙. การถอนชอ่ื ผ้ไู มม่ ีสิทธิสมคั รรับเลือกต้ัง

๙.๑ กรณีความปรากฏตอ่ คณะกรรมการการเลือกตง้ั หรือผู้อานวยการการเลือกตง้ั
ประจาองคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น

เม่ื อ ค ว าม ป ร าก ฏ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เลื อ ก ตั้ งว่ า ผู้ ส มั ค ร ท่ี มี ช่ื อ ใน ป ร ะ ก า ศ ร าย ชื่ อ
ผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธสิ มัครรับเลือกต้ัง
ให้ส่ังถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผู้สมัคร

การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน หากยังมีเหตุ
อันควรสงสัยต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งให้ดาเนินการอย่างใดตามท่ี
เหน็ สมควรก็ได้

กรณี ความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ใหค้ ณะกรรมการการเลือกต้ังวินจิ ฉัยให้แลว้ เสร็จก่อนวันเลือกต้งั ไมน่ ้อยกวา่ สิบวนั

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ให้มีคาส่ังถอนชื่อ
ผู้สมัคร และแจ้งผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาจังหวัดเพ่ือดาเนินการแจ้งผู้อานวยการการเลื อกต้ังประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้สมัครที่ถูกถอนช่ือทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัคร
ทถี่ ูกถอนชอื่ ดว้ ย

กรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งให้ถอนช่ือออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติ

เม่ือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังแล้ว ให้ประกาศถอนการสมัคร และปิดประกาศดังกล่าวพร้อมคาวินิจฉัย
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกต้ัง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานท่ีอ่ืน
ที่เห็นสมควร

กรณีมีการอุทธรณ์คาส่ังให้ถอนช่ือผู้สมัคร เม่ือศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาวินิจฉัย
ให้รบั สมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกตง้ั ประจาองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่นดาเนินการตามคาวนิ จิ ฉยั โดยเรว็

เมื่อความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าผู้สมัคร
ที่มีช่ือในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพือ่ วินจิ ฉัยโดยเรว็ โดยใหต้ ิดประกาศตามความข้างต้น

-17-

๙.๒ กรณีได้รบั แจ้งวา่ ผูส้ มัครไมม่ ีสิทธิสมคั รรับเลือกต้ัง

บุค ค ล ใด เห็น ว่า ผู้ส มัค ร ที่มีชื่อ ใน ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่อ ผู้ส มัค รข อ ง ผู้อา น ว ย ก า รก า รเลือ ก ตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร ให้ยื่นคาร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดท่ีจัดให้มีการเลือกตั้งนั้น

กรณียื่นคาร้องที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จัดส่งคาร้องและพยานหลักฐาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกต้ังภายในวันท่ีได้รับคาร้อง

คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาความเห็นคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นประจาจังหวัดและมีคาส่ัง ดังนี้

(๑) สั่งให้ยกคาร้องกรณีเห็นว่าผู้สมัครมีสิทธิสมัคร และแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งผู้ร้อง ผู้อานวยการการเลือกตั้ง ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว

(๒) ส่ังให้ถอนช่ือผู้สมัครกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร และแจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งผู้ร้อง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว ทั้งน้ี ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครท่ีถูกถอนชื่อด้วย

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาส่ังตาม (๒) ให้สานักงานจัดทาคาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติ

เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ให้ประกาศถอนการสมัครและปิดประกาศดังกล่าวพร้อมคาวินิจฉัย
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่น
ที่เห็นสมควร

กรณีมีการอุทธรณ์คาส่ังให้ถอนช่ือผู้สมัคร เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคาวินิจฉัย
ให้รับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามคาวินิจฉัยโดยเร็ว

-18-

10. แบบพิมพ์ และเอกสารประกอบอ่ืน สาหรับใช้ในการรบั สมัครรบั เลือกต้ัง

10.1 แบบพิมพ์

1) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑ ใบสมัครรับเลอื กตงั้
2) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒ หนงั สือยืนยันการไม่ได้เสยี ภาษเี งินได้บุคคลธรรมดา
3) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓ ใบรบั ใบสมัครรับเลือกต้งั
4) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ังและไม่ได้

รับสมัครรับเลือกต้ัง
5) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมคั รรบั เลอื กตั้ง
6) ส.ถ./ผ.ถ. 4/6 ประกาศช่ือผ้มู สี ทิ ธิสมคั รรับเลือกตั้ง (เพ่ิมเติม)

10.2 เอกสารประกอบอืน่

1) บันทกึ การจบั สลาก กรณผี สู้ มัครรับเลอื กตั้งไม่อาจตกลงลาดบั การยืน่ ใบสมัครรบั เลอื กต้ังกันได้
2) ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกั ฐานประกอบการสมคั รรับเลอื กตงั้

-19-
๑1. ตัวอย่างการกรอกเอกสารหลักฐานเกย่ี วกบั การสมัครรับเลอื กตั้ง

ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑

- ตวั อย่างการกรอก -

ประกาศผอู้ านวยการการเลอื กตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวชิ ยั
อาเภอ เสนา จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

เรือ่ ง ให้มกี ารเลือกตงั้ สมาชิกสภาองค์การบรหิ ารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารสว่ นตาบลมารวิชัย
--------------------------

ด้วย........................ (ระบุเหตุท่ีจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง) ................................................

...........................................................................................................................................................................

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการการเลือกต้ัง
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศให้มีการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังต่อไปนี้

1. วันเลือกต้ัง วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63

๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันท่ี ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงวันท่ี ๑๑
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. สถานที่รับสมัคร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

๔. จานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ที่จะมีการเลือกตั้ง จานวน
6 เขตเลือกต้ัง ๆ ละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 6 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ท่ีจะมีการเลือกตั้ง
จานวน ๑ คน

-20-

๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล มารวิชัย เป็นเขตเลือกตั้ง

๖. เขตเลอื กต้งั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชยั มจี านวน 6 เขตเลือกต้ัง ดงั น้ี

๖.๑ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ที่จะมี
การเลอื กตง้ั 1 คน พน้ื ทที่ ีอ่ ยใู่ นเขตเลือกต้ัง ไดแ้ ก่ บ้าน หมทู่ ี่ ๑ ต.มารวชิ ัย อ.เสนา จ.พระนครศรอี ยุธยา

๖.๒ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ท่ีจะมี
การเลอื กต้งั 1 คน พ้ืนทีท่ ีอ่ ยใู่ นเขตเลือกตง้ั ได้แก่ บ้าน หมทู่ ี่ ๒ ต.มารวิชยั อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุ ยา

๖.3 เขตเลือกต้ังท่ี 3 จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ท่ีจะมี
การเลือกตง้ั 1 คน พื้นท่ีที่อยใู่ นเขตเลอื กตง้ั ได้แก่ บา้ น หมู่ที่ 3 ต.มารวชิ ยั อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

๖.4 เขตเลือกต้ังที่ 4 จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ที่จะมี
การเลอื กตง้ั 1 คน พ้ืนท่ที ีอ่ ยู่ในเขตเลือกต้งั ได้แก่ บา้ น หมู่ที่ 4 ต.มารวชิ ยั อ.เสนา จ.พระนครศรอี ยธุ ยา

๖.5 เขตเลือกต้ังที่ 5 จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ท่ีจะมี
การเลือกตง้ั 1 คน พื้นที่ทอี่ ยใู่ นเขตเลอื กตง้ั ได้แก่ บา้ น หมทู่ ่ี 5 ต.มารวชิ ยั อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

๖.6 เขตเลือกต้ังท่ี 6 จานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มารวิชัย ที่จะมี
การเลอื กตง้ั 1 คน พน้ื ทีท่ ีอ่ ยใู่ นเขตเลอื กต้ัง ไดแ้ ก่ บ้าน หม่ทู ่ี 6 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ัง ประกอบด้วย

๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่ มีรูปถ่าย
และมีหมายเลขประจาตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๗.๓ ใบรับรองแพทย์

๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

๗.๔.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมจานวน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๔.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชั จานวน ๒,๕๐๐ บาท

๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ
ตนเองขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวน (ตามที่
ผู้อานวยการเลือกต้ังประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด) รูป

๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

-21-
-2-
๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึง
ปีที่สมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

๗.๘ หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร
หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถ่ินท่ีอยู่ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามท่ี
กฎหมายกาหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบรหิ าร
ส่วนตาบลมารวิชัย) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่
กาหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งน้ี จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหน่ึงเขตเลือกต้ังเท่าน้ัน

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ..................................

(..................................)

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย

-22-

-ตัวอย่างการกรอก-
บันทกึ

กรณี ผู้สมัครรบั เลอื กต้ังนายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลมารวชิ ัย
ไมอ่ าจตกลงลาดับการยน่ื ใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้
.......................................................................

บันทึกน้ีทาขึ้นเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงว่าผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
องคก์ ารบริหารสว่ นตาบลมารวิชยั ได้จัดให้มีการประชุม ผสู้ มัครรับเลอื กต้งั นายกองคก์ ารบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
เพ่ือตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร นายกองค์การ
บรหิ ารสว่ นตาบลมารวิชัย มายื่นใบสมคั รรบั เลอื กตงั้ พรอ้ มกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จานวน 3 คน

ผลการประชมุ ปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลมารวชิ ยั ดงั กล่าวขา้ งตน้
ไม่อาจตกลงลาดับการย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องดาเนินการจับสลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ .... ของข้อกาหนด
คณะกรรมการการเลอื กตงั้ ว่าดว้ ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ้บู ริหารทอ้ งถ่ิน พ.ศ. ....) ดงั นี้

ผลการจับสลากครัง้ ท่ี 1 ไดแ้ ก่
1. นายไข่ ใสจริง
2. นางสาวหนูนอ้ ย ใจดี
3. นายหมกึ สีดา

ผลการจับสลากคร้งั ท่ี 2 ไดแ้ ก่
1. นายหมึก สดี า
2. นายไข่ ใสจริง
3. นางสาวหนูนอ้ ย ใจดี

ดังน้ัน เพื่อเป็นหลักฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
จงึ ไดล้ งลายมอื ชือ่ ไวเ้ ปน็ หลกั ฐาน

(ลงช่ือ) หมกึ สดี า
(นายหมึก สดี า)

(ลงชอื่ ) ไข่ ใสจริง
(นายไข่ ใสจรงิ )

(ลงช่อื ) หนนู อ้ ย ใจดี
(นางสาวหนนู อ้ ย ใจด)ี

-23-

-ตวั อยา่ งการกรอก-
บันทึก

กรณี ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชกิ สภาองคก์ ารบริหารส่วนตาบลมารวชิ ัย
ไมอ่ าจตกลงลาดับการยน่ื ใบสมัครรบั เลอื กตั้งกันได้
.......................................................................

บันทึกน้ีทาข้ึนเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงว่าผู้อานวยการการเลือกต้ังประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย เพ่ือตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ซึ่งมีผู้สมัคร
สมาชกิ สภาองค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวิชยั มายื่นใบสมัครรบั เลือกตั้งพร้อมกัน (ก่อนเวลา 08.30 น.) จานวน 3 คน

ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย ดังกล่าว
ข้างต้น ไม่อาจตกลงลาดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องดาเนินการจับสลาก 2 ครั้ง (ตามข้อ .... ของ
ขอ้ กาหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ ยการเลือกตงั้ สมาชิกสภาท้องถนิ่ หรือผ้บู ริหารทอ้ งถน่ิ พ.ศ. ....) ดงั น้ี

ผลการจับสลากคร้ังที่ 1 ไดแ้ ก่
1. นายยอด ยิง่ ยง
2. นางบวั งดงาม
3. นายกาไก่ ไขใ่ นหนิ

ผลการจบั สลากคร้ังท่ี 2 ได้แก่
1. นายกาไก่ ไขใ่ นหิน
2. นายยอด ยง่ิ ยง
3. นางบัว งดงาม

ดังนั้น เพ่ือเป็นหลักฐานในการจับสลาก ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวชิ ยั จงึ ได้ลงลายมือช่อื ไว้เปน็ หลกั ฐาน

(ลงชอ่ื ) กาไก่ ไขใ่ นหนิ
(นายกาไก่ ไข่ในหิน)

(ลงชื่อ) ยอด ยงิ่ ยง
(นายยอด ยง่ิ ยง)

(ลงชือ่ ) บัว งดงาม
(นางบัว งดงาม)

-24-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

ใบสมคั รรบั เลอื กต้ัง

นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบล มารวิชัย

เขตเลือกต้ังท่ี - อาเภอ/เขต เสนา

จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา รปู ถ่ายหรอื รูปภาพ
--------------------------
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
ใบรบั สมัครลาดบั ที่ ๑ (สาหรับเจ้าหน้าทกี่ รอกภายหลงั การออกใบรับสมคั ร)

(๑) ช่อื (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นาย หมกึ สดี า

(๒) สญั ชาติ ไทย อายุ ๕๔ ปี

(๓) เลขประจาตัวประชาชน ๓-๑๕๐๐-๐๖๒๑๑-๗๕-๓

(๔) เกิดวนั ท่ี ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒509

(๕) สถานที่เกิด (ระบุสถานท)่ี หรือบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ท่ี ๒

ตรอก - ซอย - ถนน ในเมอื ง

ตาบล มารวชิ ยั อาเภอ เสนา

จงั หวดั พระนครศรีอยุธยา รหสั ไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐

(๖) ทีอ่ ยปู่ ัจจบุ นั อยบู่ า้ นเลขที่ ๒๒ หมูท่ ี่ ๒ ตรอก - ซอย - ถนน ในเมือง

ตาบล มารวชิ ยั อาเภอ เสนา จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา

รหสั ไปรษณยี ์ ๑๓๑๑๐ โทรศพั ท์ ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘

(๗) สถานทต่ี ิดตอ่ ๒๒ หมทู่ ี่ ๒ ตรอก - ซอย - ถนน ในเมอื ง

ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จังหวดั พระนครศรอี ยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๑๐

โทรศพั ท์ ๐-๓๕๒๑-๐๙๙๙ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๘๘๘

(๘) บิดาชื่อ นายตาล สดี า สัญชาติ ไทย

(๙) มารดาช่อื นางเงิน สีดา สญั ชาติ ไทย

(๑๐) คูส่ มรสชือ่ นางเขยี ว สดี า สญั ชาติ ไทย

(๑๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัครรับเลือกต้ังในวันสมัคร

รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕30

(๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถนิ่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณุ สมบตั อิ น่ื ตามกฎหมายว่าดว้ ยการจัดต้ังองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ) คือ

-25-

(ใบตอ่ ) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
-๒-

(๑๒.๑) วฒุ กิ ารศกึ ษา

- ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศกึ ษาชนั้ ปีที่ ๕ สถานศกึ ษา โรงเรยี นอยุธยาวทิ ยาลัย

สาเรจ็ การศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕27

- เทียบเทา่ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย - สถานศึกษา -

สาเรจ็ การศึกษาเมอ่ื ปี พ.ศ. -

- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบ์ ณั ฑิต สาขา รฐั ศาสตร์ สถานศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง

สาเร็จการศกึ ษาเมอื่ ปี พ.ศ. ๒๕31

- เทยี บเทา่ ปรญิ ญาตรี - สถานศกึ ษา -

สาเร็จการศึกษาเมอ่ื ปี พ.ศ. -

- ระดับปริญญาโท - สาขา - สถานศกึ ษา -

สาเร็จการศกึ ษาเมอ่ื ปี พ.ศ. -

- ระดบั ปริญญาเอก - สาขา - สถานศึกษา -

สาเรจ็ การศึกษาเม่อื ปี พ.ศ. -

(๑๒.๒) เคยดารงตาแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาตาบล/สมาชกิ สภาท้องถ่ิน/ผู้บริหารทอ้ งถน่ิ /สมาชิกรฐั สภา)

คร้งั สุดท้ายเมอ่ื ปี พ.ศ.

(๑๓) อาชีพสดุ ท้ายกอ่ นสมัครรับเลอื กต้ัง ธุรกจิ สว่ นตัว

ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ - (ถ้ามี)
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร
รั บ เลื อ ก ตั้ งส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ งถ่ิ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ งห้ า ม ต า ม พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ
การเลือกต้งั สมาชกิ สภาทอ้ งถิ่นหรอื ผู้บรหิ ารทอ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชอื่ ) หมึก สดี า ผู้สมัคร
( นายหมกึ สดี า )

ยนื่ ณ วันท่ี ๗ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

คาเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกต้ัง พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด หากไม่ดาเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บรหิ ารท้องถ่นิ พ.ศ. ๒๕๖๒

-26-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

บนั ทกึ การให้ถ้อยคาของผสู้ มัครรับเลอื กตั้ง นายกองค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวิชยั

ท่ี องค์การบริหารสว่ นตาบลมารวชิ ยั
วันที่ ๗ เดือน มนี าคม พ.ศ. ๒๕63

ข้าพเจ้า999999999นายหมึก สีดา99999999ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ผูอ้ านวยการการเลอื กตงั้ ประจาองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลมารวชิ ัย ดงั ต่อไปนี้

1. ถาม ท่านใชห้ ลักฐานใดบา้ งมาประกอบการสมคั รรับเลอื กตัง้
ตอบ ขา้ พเจ้าได้นาหลักฐานท่ีข้าพเจ้าได้รบั รองแลว้ ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดงั นี้

(1) ใบสมัครรับเลือกต้ัง (๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (๓) สาเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน (๔) ใบรับรองแพทย์ (๕)
รูปถา่ ย จานวน *** รปู ฯลฯ

2. ถาม ทา่ นยนื ยันรบั รองความถูกต้องของหลกั ฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยนื ยนั รับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตัง้ เป็นจริงทุกประการ

๓. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้งั สมาชกิ สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

ตอบ ใช่ ขา้ พเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถกู จากัดสทิ ธิตามกฎหมายดงั กลา่ ว
๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตงั้ สมาชิกสภาทอ้ งถ่นิ หรอื ผู้บรหิ ารท้องถน่ิ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอบ ใช่ ข้าพเจ้าไมเ่ ปน็ ผูอ้ ยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว
๕. ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)
ให้เป็นไปตามจานวนท่ีผ้อู านวยการการเลือกตงั้ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูก้ าหนด

-27-

- ๒ - ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคานี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกดาเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกนิ หกเดอื น หรอื ปรบั ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จาทง้ั ปรบั
ข้อความขา้ งตน้ น้ีไดอ้ ่านให้ขา้ พเจา้ ฟังแลว้ ขอรับรองวา่ ถกู ตอ้ งและใชย้ นื ยันในชนั้ ศาลได้ด้วย
จงึ ลงลายมอื ชอ่ื ไวเ้ ป็นหลกั ฐาน

(ลงชื่อ) หมึก สดี า (ผใู้ หถ้ อ้ ยคา)
( นายหมกึ สีดา )

(ลงชอื่ ) ชาติ รักชาติ (ผตู้ รวจสอบ)
( นายชาติ รักชาติ )

(ลงชอื่ ) นวลนาง บางบ่อ (ผู้เขยี น/จด/อา่ น)
( นางสาวนวลนาง บางบ่อ )

คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวชิ ัย
 รับใบสมคั ร และออกใบรบั ลาดับท่ี ๑
 ไมร่ ับใบสมัคร เพราะ ............................................

(ลงช่อื ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รักชาติ )

ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจา องค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวิชยั
วันที่ ๗ เดอื น มนี าคม พ.ศ. ๒๕63

-28-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

ใบสมคั รรับเลอื กตั้ง

สมาชกิ สภาองค์การบรหิ ารสว่ นตาบล มารวชิ ัย

เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อาเภอ/เขต เสนา

จงั หวัด พระนครศรอี ยุธยา รปู ถ่ายหรือรปู ภาพ
.........................................
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
ใบรับสมคั รลาดับท่ี ๑ (สาหรับเจา้ หนา้ ท่ีกรอกภายหลังการออกใบรบั สมัคร)

(๑) ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นายกาไก่ ไข่ในหนิ

(๒) สญั ชาติ ไทย อายุ ๔๐ ปี

(๓) เลขประจาตวั ประชาชน ๓-๔๑๒๐-๐๔๖๑๑-๗๘-๐

(๔) เกดิ วนั ท่ี ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕23

(๕) สถานทเ่ี กิด (ระบสุ ถานท)่ี หรอื บ้านเลขที่ ๑๑ หมทู่ ่ี ๑

ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน

ตาบล มารวิชยั อาเภอ เสนา

จงั หวัด พระนครศรีอยธุ ยา รหสั ไปรษณยี ์ ๑๓๑๑๐

(๖) ท่ีอยู่ปจั จบุ ันบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ท่ี ๑ ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน

ตาบล มารวิชัย อาเภอ เสนา จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

รหสั ไปรษณยี ์ ๑๓๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐

(๗) สถานท่ีตดิ ตอ่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตรอก - ซอย - ถนน เสนาวิน

ตาบล มารวิชยั อาเภอ เสนา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา รหัสไปรษณยี ์ ๑๓๑๑๐

โทรศพั ท์ ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๐๕๐๐

(๘) บิดาช่อื นายกาดา ไข่ในหิน สญั ชาติ ไทย

(๙) มารดาชือ่ นางกาแดง ไขใ่ นหิน สัญชาติ ไทย

(๑๐) ค่สู มรสชอ่ื นางใย ไข่ในหิน สญั ชาติ ไทย

(๑๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร

รับเลือกต้ัง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕35

(๑๒) คุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถ่นิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายวา่ ด้วยการจดั ตั้งองค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น) คอื

-29-

(ใบตอ่ ) ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑
-๒-

(๑๒.๑) วุฒิการศกึ ษา

- ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ระดับมธั ยมศกึ ษาช้ันปที ่ี ๖ สถานศึกษา โรงเรยี นอยธุ ยาวทิ ยาลยั

สาเร็จการศกึ ษาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕41

- เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย - สถานศกึ ษา -

สาเรจ็ การศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. -

- ระดบั ปรญิ ญาตรี ศลิ ปศาสตร์บณั ฑิต สาขา รัฐศาสตร์ สถานศกึ ษา มหาวิทยาลยั สุโขทัยฯ

สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2546

- เทียบเท่าปรญิ ญาตรี - สถานศึกษา -

สาเร็จการศึกษาเมอื่ ปี พ.ศ. -

- ระดับปรญิ ญาโท - สาขา - สถานศกึ ษา -

สาเรจ็ การศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. -

- ระดับปริญญาเอก - สาขา - สถานศึกษา -

สาเรจ็ การศึกษาเมื่อปี พ.ศ. -

(๑๒.๒) เคยดารงตาแหน่ง (ระบุสมาชิกสภาตาบล/สมาชิกสภาท้องถ่ิน/ผู้บริหารท้องถนิ่ /สมาชิกรฐั สภา)

คร้ังสดุ ท้ายเม่อื ปี พ.ศ.

(๑๓) อาชพี สุดท้ายก่อนสมัครรบั เลอื กตั้ง ธรุ กิจสว่ นตวั

ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ถ้ามี)

อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัคร

รั บ เลื อ ก ต้ั งส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ งถ่ิ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ไม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ งห้ า ม ต า ม พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ

การเลอื กตงั้ สมาชกิ สภาท้องถน่ิ หรอื ผู้บริหารทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงช่อื ) กาไก่ ไข่ในหิน ผู้สมัคร
( นายกาไก่ ไข่ในหนิ )

ยืน่ ณ วันท่ี ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

คาเตือน ตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดว่า ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกต้ัง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อานวยการการเลือกต้ัง
ประจาจังหวัด หากไม่ดาเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้ งถน่ิ หรือผ้บู ริหารทอ้ งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒

-30-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

บันทึกการใหถ้ ้อยคาของผูส้ มัครรบั เลอื กต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชยั

ท่ี องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลมารวิชยั
วนั ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

ข้าพเจ้า นายกาไก่ ไข่ในหิน ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตยจ์ ริงตอ่ ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลมารวชิ ยั ดงั ต่อไปน้ี

1. ถาม ท่านใช้หลกั ฐานใดบา้ งมาประกอบการสมัครรบั เลอื กต้งั
ตอบ ข้าพเจา้ ไดน้ าหลกั ฐานทีข่ า้ พเจา้ ไดร้ บั รองแล้วประกอบการสมคั รรับเลือกตั้ง ดงั นี้

(1) ใบสมัครรบั เลอื กตั้ง (๒) สาเนาบัตรประจาตวั ประชาชน (๓) สาเนาทะเบียนบา้ นฉบบั เจ้าบ้าน
(๔) ใบรบั รองพทย์ (๕) รปู ถา่ ย จานวน *** รูป ฯลฯ

๒. ถาม ทา่ นยนื ยันรับรองความถูกต้องของหลกั ฐานการสมัครรับเลือกตงั้ หรือไม่
ตอบ ขา้ พเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลกั ฐานการสมัครรับเลือกต้ังเป็นจริงทุกประการ

๓. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา 3๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐั ธรรมนูญวา่ ดว้ ยการเลือกตง้ั สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

ตอบ ใช่ ขา้ พเจ้าไมเ่ ปน็ ผ้อู ยรู่ ะหว่างการถูกจากดั สิทธติ ามกฎหมายดังกลา่ ว

๔. ถาม ท่านเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกจากัดสิทธิตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถน่ิ หรือผบู้ รหิ ารทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอบ ใช่ ขา้ พเจ้าไมเ่ ปน็ ผู้อย่รู ะหว่างการถูกจากัดสทิ ธติ ามกฎหมายดังกล่าว

๕. ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง (๕)
ให้เป็นไปตามจานวนที่ผอู้ านวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่นเป็นผูก้ าหนด

-31-

-๒-

หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยคาน้ีหรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จข้าพเจ้า
ทราบดีว่าจะถูกดาเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็น เท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจาคกุ ไม่เกินหกเดอื น หรือปรับไมเ่ กินหนึง่ พนั บาท หรอื ทง้ั จาทง้ั ปรบั

ข้อความขา้ งตน้ นี้ได้อา่ นให้ขา้ พเจา้ ฟงั แล้ว ขอรบั รองวา่ ถกู ตอ้ งและใชย้ นื ยันในข้ันศาลไดด้ ว้ ย
จงึ ลงลายมือชอ่ื ไว้เปน็ หลักฐาน

(ลงชอื่ ) กาไก่ ไข่ในหิน (ผใู้ หถ้ ้อยคา)
(นายกาไก่ ไข่ในหนิ )

(ลงชอ่ื ) ชาติ รักชาติ (ผตู้ รวจสอบ)
( นายชาติ รักชาติ )

(ลงชอ่ื ) หนู วงิ่ หนี (ผู้เขยี น/จด/อา่ น)
( นางสาวหนู ว่งิ หนี )

คาสัง่ ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจา องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลมารวิชยั
 รับใบสมัคร และออกใบรบั ลาดบั ท่ี ๑
 ไมร่ บั ใบสมัคร เพราะ ............................................

(ลงชื่อ) ชาติ รกั ชาติ
( นายชาติ รกั ชาติ )

ผอู้ านวยการการเลือกต้ังประจา องค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวชิ ยั
วนั ที่ ๗ เดอื น มนี าคม พ.ศ. ๒๕63

-32- ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2

หนังสือยนื ยนั การไม่ได้เสียภาษเี งนิ ได้บุคคลธรรมดา
สาหรับผู้สมคั รรับเลอื กต้งั สมาชิกสภาท้องถ่นิ หรือผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถน่ิ .........................

ผู้บริหารท้องถิน่ ............................

วนั ท่ี ......เดอื น ...................... พ.ศ. ....

เรียน ผ้อู านวยการการเลอื กตง้ั ประจา .. (ประเภทองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่ และชือ่ )...

หนังสอื ฉบบั นีใ้ ห้ไวเ้ พื่อยืนยันวา่ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน.......................................เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
สาหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและช่ือ)
ในวนั ที่ ..... เดอื น ................ พ.ศ. ........ เปน็ ผ้ไู มไ่ ด้เสียภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. .... เนือ่ งจาก

กรณไี ม่ไดส้ มรส มเี งนิ ไดต้ ามมาตรา ๔๐ (๑) แหง่ ประมวลรัษฎากร เพียงอยา่ งเดียวไม่เกนิ
๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอ่ ปี

กรณไี มไ่ ดส้ มรส มเี งนิ ไดต้ ามมาตรา ๔๐ (๑) แหง่ ประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดป้ ระเภทอืน่
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

กรณสี มรส มเี งินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แหง่ ประมวลรษั ฎากร เพยี งอย่างเดียวไม่เกิน
๒๒๐,๐๐๐ บาทตอ่ ปี

กรณีสมรส มีเงนิ ได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แหง่ ประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดป้ ระเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แหง่ ประมวลรัษฎากร ไมเ่ กิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอ่ ปี

มีเงินได้ท่ไี ด้รับการยกเว้นไมต่ ้องรวมคานวณเพ่ือเสียภาษีเงนิ ไดต้ ามมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร

(ลงชอื่ ) ...............................................
(..................................................)

ผูส้ มัครรบั เลอื กตั้ง (ช่ือสมาชกิ สภา/ผู้บรหิ ารทอ้ งถ่นิ )

หมายเหตุ - มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง

เบ้ียเล้ียง โบนัสเบ้ียหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีคานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่
โดยไมเ่ สยี ค่าเช่าเงนิ ที่นายจา้ งจ่ายชาระหน้ีใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าทตี่ ้องชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชนใ์ ดๆ บรรดาท่ีได้
เนอ่ื งจากการจ้างแรงงาน
มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรษั ฎากร หมายถงึ เงนิ ได้พงึ ประเมินที่ไดร้ บั การยกเวน้ ไม่ตอ้ งรวมคานวณเพ่ือเสียภาษเี งินได้

-33-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓

ใบรบั ใบสมัครรับเลือกตงั้ นายกองค์การบริหารสว่ นตาบลมารวิชัย
--------------------------

ใบรับลาดับที่ ๑

ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 0 นาย หมึก สีดา000000ซึ่งสมัครรับเลือกต้ัง
เป็น0นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย00เขตเลือกตั้งท่ี - อาเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา
พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๒,๕๐ ๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑ เลขท่ี ๑
ลงวันท่ี ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 รูปถ่ายจานวน *** รูป รวมทั้งหลกั ฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว
เมอื่ วันท่ี ๗ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒563 เวลา ๐๙.๐๐ น.

(ลงชอื่ ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รกั ชาติ )

ผู้อานวยการการเลือกต้ังประจา องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลมารวิชยั

*** หมายเหตุ สาหรับรูปถ่ายหน้าตรงไมส่ วมหมวกหรอื รปู ภาพท่ีพิมพช์ ดั เจนเหมือนรปู ถ่ายของตนเองใหเ้ ป็นไป
ตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กาหนด

-34-

ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๓

ใบรับใบสมคั รรับเลือกต้ัง สมาชกิ สภาองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลมารวิชัย
--------------------------

ใบรบั ลาดับที่ ๑

ได้รับใบสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 0 นายกาไก่ ไข่ในหิน00ซ่ึงสมัครรับเลือกต้ัง
เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกต้ังที่ ๑ (ถ้ามี) อาเภอ0เสนา0
จงั หวัด0พระนครศรีอยุธยา0พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมคั ร จานวน ๑,๐๐๐ บาท ตามใบเสรจ็ รับเงนิ เลม่ ท่ี ๑
เลขท่ี ๑ ลงวันท่ี ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 รูปถ่ายจานวน *** รูป รวมท้ังหลักฐานประกอบการยื่น
ใบสมัครแล้ว เมื่อวนั ที่ ๗ เดอื น มนี าคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๑๐ น.

(ลงช่ือ) ชาติ รกั ชาติ
( นายชาติ รกั ชาติ )

ผอู้ านวยการการเลือกต้ังประจา องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลมารวชิ ยั

*** หมายเหตุ สาหรบั รปู ถ่ายหนา้ ตรงไม่สวมหมวกหรอื รูปภาพที่พิมพ์ชดั เจนเหมือนรปู ถา่ ยของตนเองให้เป็นไป
ตามจานวนที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กาหนด

-35-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔

ประกาศผู้อานวยการการเลอื กตง้ั ประจา องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลมารวิชัย
อาเภอ เสนา จงั หวัด พระนครศรอี ยธุ ยา

เร่อื ง บัญชรี ายชื่อผู้สมคั รรับเลือกตงั้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย
ท่ีได้รบั สมคั รรับเลือกตั้งและไมไ่ ดร้ ับสมคั รรับเลือกต้ัง
เขตเลอื กตง้ั ท่ี -
----------------------------------

หมายเลข ชอื่ ตวั - ชอ่ื สกุล ท่อี ยู่ หมายเหตุ
ลาดับ ประจาตวั

ผูส้ มัคร

๑ ๑ นายหมกึ สดี า ๒๒ หมู่ ๒ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา รบั สมัคร
จ.พระนครศรอี ยธุ ยา

๒ ๒ นายไข่ ใสจริง ๔๔ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา ไม่รบั สมคั ร
จ.พระนครศรีอยุธยา

๓ ๓ นางสาวหนูน้อย ใจดี ๕๕ หมู่ ๓ ถ.ในเมือง ต.มารวิชัย อ.เสนา รบั สมัคร
จ.พระนครศรอี ยุธยา

ฯลฯ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงช่ือ) ชาติ รกั ชาติ
( นายชาติ รักชาติ )

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลมารวิชัย

-36-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔

ประกาศผ้อู านวยการการเลอื กต้ังประจา องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลมารวชิ ัย
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยธุ ยา

เรอ่ื ง บญั ชีรายชื่อผู้สมคั รรับเลอื กตง้ั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชยั
ที่ไดร้ ับสมคั รรบั เลอื กตั้งและไมไ่ ด้รบั สมคั รรับเลอื กต้ัง
เขตเลือกตง้ั ท่ี ๑ (ถ้ามี)
----------------------

หมายเลข ช่ือตวั - ชื่อสกุล ท่อี ยู่ หมายเหตุ
ลาดับ ประจาตัว

ผู้สมคั ร

๑ ๑ นายกาไก่ ไข่ในหนิ ๑๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวิชัย อ.เสนา รับสมคั ร
จ.พระนครศรีอยธุ ยา

๒ ๒ นายยอด ยิ่งยง ๑ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวชิ ยั อ.เสนา รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยธุ ยา

๓ ๓ นางบวั งดงาม ๒ หมู่ ๑ ถ.เสนาวิน ต.มารวชิ ยั อ.เสนา ไม่รับสมัคร
จ.พระนครศรีอยธุ ยา

ฯลฯ

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๕ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงชอ่ื ) ชาติ รักชาติ
( นายชาติ รกั ชาติ )

ผอู้ านวยการการเลอื กตง้ั ประจา องค์การบริหารสว่ นตาบลมารวชิ ยั

-37-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕

ประกาศผ้อู านวยการการเลอื กตัง้ ประจา องค์การบริหารสว่ นตาบลมารวิชยั
อาเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรอี ยุธยา

เรอ่ื ง ช่ือผมู้ ีสิทธิสมัครรบั เลอื กต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชยั
----------------------

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)0000000นายหมึก สีดา00000 อายุ0๕๔00ปี

อยู่บ้านเลขที่0๒๒0 หมู่ที่0๒0ตรอก00-0 ซอย00-0 ถนน0ในเมือง0 ตาบล0 มารวิชัย000

เขตเลือกตั้งที่ 0- 0อาเภอ 00เสนา0 00จังหวัด00พระนครศรีอยุธยา ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมารวิชัย เขตเลือกตั้งท่ี -0 อาเภอ เสนา จังหวัด0 พระนครศรีอยุธยา

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศช่ือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ัง00นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชัย0เขตเลือกต้ังท่ี -0 อาเภอ0เสนา0จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ท่ีใช้ลงคะแนน ดังน้ี

(ช่อื ตัว-ชื่อสกุล)0 นายหมกึ สดี า0000

รูปถา่ ยหรือรูปภาพ หมายเลขประจาตัวผสู้ มัคร

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 1

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๕ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงช่อื )00ชาติ รกั ชาติ000
( นายชาติ รกั ชาติ )
ผ้อู านวยการการเลอื กต้ังประจา
องค์การบริหารสว่ นตาบลมารวิชัย

-38-
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตง้ั ประจา องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลมารวชิ ัย
อาเภอ เสนา จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

เรือ่ ง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบรหิ ารสว่ นตาบลมารวชิ ยั
----------------------

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)000000000นายกาไก่ ไข่ในหิน0000 อายุ0๔๐00ปี
อยู่บ้านเลขที่0๑๑0หมู่ที่ ๑ ตรอก00-00ซอย000-00ถนน000เสนาวิน0 ตาบล000มารวิชัย0000
เขตเลือกต้ังที่ ๑ อาเภอ0000เสนา00จังหวัด00000พระนครศรีอยุธยา0000ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่ นตาบลมารวชิ ัย เขตเลอื กต้งั ที่ ๑0อาเภอ0เสนา0จงั หวัด0พระนครศรีอยธุ ยา

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศช่ือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
มารวิชยั 0เขตเลือกตั้งที่0๑ อาเภอ00เสนา00จังหวัด0พระนครศรีอยุธยา0และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ท่ีใชล้ งคะแนน ดังน้ี

(ชือ่ ตวั -ช่ือสกลุ )0 นายกาไก่ ไข่ในหนิ 0000

รูปถา่ ยหรือรปู ภาพ หมายเลขประจาตวั ผู้สมคั ร

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 1

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๕ เดือน มนี าคม พ.ศ. ๒๕63
(ลงชือ่ )0 ชาติ รักชาติ000
( นายชาติ รักชาติ )
ผอู้ านวยการการเลอื กตงั้ ประจา
องค์การบรหิ ารส่วนตาบลมารวิชัย

-39-

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรบั เลือกต้ัง
ชอ่ื ผสู้ มัคร .................................................................... กลมุ่ /ทีม/อสิ ระ ......................................

สมาชิก/ผู้บรหิ าร ....................(องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น )......................เขตเลือกตั้งที่ .....
หมูท่ี ....... บา้ น ........................ ตาบล ......................... อาเภอ ..........................
จังหวัด .............................
วันที่ ............เดอื น ......................... พ.ศ. .......

สาหรบั ผ้สู มคั ร (กรอก/รับรองความถกู ตอ้ ง) สาหรับเจา้ หนา้ ที่ (กรอก)
ไม่มี จานวนแผ่น มี ไมม่ ี หมายเหตุ
ลาดับ รายการเอกสารหลกั ฐานประกอบการย่ืนสมัครรับเลือกตัง้ มี
ตามที่กฎหมายกาหนด ลงชอื่ ......................................
(.....................................)
1 ใบสมัคร (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1)
ผ้อู านวยการการเลอื กตงั้ ประจา
2 สาเนาบตั รประจาตวั ประชาชน ………………………..………….

3 สาเนาทะเบยี นบา้ นฉบับเจ้าบ้าน

4 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจรงิ )

5 หลักฐานแสดงการเสยี ภาษีเงนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดาเป็นเวลาตดิ ตอ่ กันสามปี

นับถึงปีที่สมัครรบั เลือกต้ังของผู้สมัคร หรือหนังสือยืนยันการไม่ได้เสีย
ภาษเี งนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดา (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒)

6 หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

และไม่มลี ักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ตามตามที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกาหนด
เช่น

6.1 หลักฐานจบการศกึ ษา (กรณีกฎหมายกาหนดเปน็ คณุ สมบัติเฉพาะ)

6.2 สาเนาคาพพิ ากษาศาล กรณีเคยตอ้ งคาพิพากษาศาล (ถ้ามี)

6.3 สาเนาคาสั่งทางปกครอง กรณีเคยถูกไล่ออก ปลดออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

(ถา้ มี)

6.4 หลักฐานการปลดจากการเป็นบุคคลลม้ ละลาย (ถ้ามี)

65 หลักฐานการได้นิรโทษกรรม การล้างมลทิน หรือการอภัยโทษ
(ถา้ มี)

6.6 ใบเปล่ยี นชือ่ - สกุล (ถา้ มี)

7 หลกั ฐานการชาระเงนิ คา่ ธรรมเนยี มการสมคั ร

8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพท่ีพิมพ์ชัดเจนเหมือนรูป

ถ่ายของตนเองให้เป็นไปตามจานวนท่ีผู้อานวยการการเลือกตั้ง

ประจาองคก์ รปกครองสว่ นท้องถน่ิ เป็นผูก้ าหนด

9 เอกสารอ่นื ๆ

9.1

9.2

ลงชอ่ื .........................................
(........................................)

ผูส้ มัคร ..................................................................

หมายเหตุ 1. ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง (ม/ี ไม่ม)ี
2. สามารถปรับเปลย่ี น เพม่ิ /ลด ในสาระสาคญั ได้ตามความเหมาะสมของแตล่ ะองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ

1. กำหนดแผนงำน ตัวอยา่ งการจัดผังและขนั้ ต
2. กำรเตรยี มควำมพร้อมตำมแผนงำน
ผู้อานวย
3. กำรมอบหมำยงำน กำรประชุมให้ควำมรู้ ประจาองคก์ ร
4. กำรปฏิบัตงิ ำนในวนั รับสมัคร
5. กำรตรวจสอบคุณสมบตั แิ ละลกั ษณะต้องหำ้ มผสู้ มัคร (ผอ.กต
6. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมคั ร กำรปิดประกำศ กำรประชำสมั พันธ์

ขั้นตอนที่ ๑ ลงทะเบยี นแสดงตน ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบควำม ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจรบั ใบส
ให้ผูส้ มคั รลงทะเบียนดว้ ยตนเอง ถู กต้องครบถ้ วน ใบสมัคร และหลกั ฐำน
กรณีมำลงทะเบียนก่อนเวลำให้รอ เอกสำร และหลักฐำน 1.หำกถกู ต้องครบถ้วนให้บ
ผลกำรตกลงหรือจับสลำกเพ่ือเรียง ผู้สมัครและแจ้งให้ผู้สมัค
ลำดับกำรย่ืนใบสมัครก่อน - หลัง ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร ย่ื น ใ บ ส มั ค ร ด้ ว ย ค่ำสมัคร และให้นำใบเส
ตนเองพร้อมเอกสำร และ ประกอบเป็นหลักฐำน
ทางเข้า หลักฐำน และตรวจสอบว่ำ 2. หำกไม่ถูกต้องครบ
รปภ. ครบถ้วนถูกตอ้ งหรือไม่ ผู้สมัครทรำบเหตุผล และ
เอกสำร และหลักฐำน เพ
แก้ไขและยื่นใหมไ่ ด้ ภำยในร
ให้ทำกำรรับสมัคร

บอร์ดประกาศ / ประชาส

สถานท่ีรบั รองคณะตดิ ตามผู้สมคั ร สถานทรี่ ับรองค

ตอนการสมคั รรับเลอื กตั้ง ขั้นตอนท่ี 6 บนั ทึกขอ้ มลู /รายงานผล

ยการการเลือกต้ัง
รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน
ต.ประจา อปท.)

สมัครเอกสำร ขนั้ ตอนที่ 4 ชำระค่ำสมัคร -40-
บันทึกถ้อยคำ 1. ตรวจรบั ชำระเงินค่ำธรรมเนียม
ครไปชำระเงิน กำรสมัครให้ครบจำนวนกำหนด ขั้นตอนที่ 5 ออกใบรบั ใบสมัคร
สร็ จม ำ แ น บ 2. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัคร
บถ้ วน แ จ้ ง ใ ห้ เก็บเปน็ หลกั ฐำน เมื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ี 1
ะคืนใบสมัคร 3. แจ้งให้ผู้สมัครนำหลักฐำน ถึง 4 เสร็จส้ินแล้ว ให้ ผอ.กต.
พื่อให้กลับไป ใบเสรจ็ ไปแนบประกอบกำรสมคั ร ประจำ อปท. เป็นผู้ออกใบรับ
นระยะเวลำเปิด ใบสมัครให้แก่ผู้สมคั รให้เสร็จสิ้น
ในแต่ละวันของกำรรบั สมคั ร

สมั พันธ์ ต่างๆ ทางออก
รปภ.
คณะตดิ ตามผู้สมัคร
สถานทีร่ บั รองคณะตดิ ตามผูส้ มคั ร

ปภ.

ฝ่ายจดั การเลอื กต้ังและออกเสยี งประชามติ ๓
สานกั บริหารการเลอื กตง้ั และการออกเสียงประชามติ ๑
สานักงานคณะกรรมการการเลอื กตั้ง


Click to View FlipBook Version