The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บกพร่องทางการเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by savee25642564, 2022-09-01 23:10:38

บกพร่องทางการเรียนรู้

บกพร่องทางการเรียนรู้

โรคทางจิตเวชเด็ก

:โรคบกพร่องทางการเรียนรู้

โรคบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (Learning
Disability: LD)

โรคบกพร่อง ภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือแอลดี คือ โรคทางระบบ
ทางการเรียนรู้ ประสาทพัฒนาการที่เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจาก
การทำงานผิดปกติของสมองที่ควบคุมความสามารถใน
ด้านนั้นๆ เช่น ปัญหาการอ่านสะกดคำ ปัญหาการเขียน
หรือ ปัญหาด้านการคำนวณ

อาการ

ลักษณะสำคัญ แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ
การเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่าน คือ เด็กมีทักษะการอ่านที่น้อยกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน อ่านสะกด
คำไม่คล่อง อ่านช้า อ่านผิด รวมถึงไม่สามารถสรุปจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้
การเรียนรู้บกพร่องด้านการเขียน คือ เด็กที่มีความยากลำบากในการเขียน เขียนไม่ได้ สะกดคำ
ผิด แบ่งแยกวรรคผิด เขียนแล้วคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่อง รวมถึงความบกพร่องของลายมือ
การเรียนรู้บกพร่องด้านคณิตศาสตร์ คือ เด็กมีทักษะความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ที่ผิดปกติ เช่น
ไม่เข้าใจจำนวน สับสนในหลักการคำนวณ เช่น การบวก การลบ การคูณ-หาร รวมถึงไม่สามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้

สาเหตุ- สาเหตุ
การวินิจฉัย เกิดจากปัจจัยร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความ
บกพร่องในการทำงานของสมองในตำแหน่งที่จำเพาะกับทักษะนั้นๆ โดย
พบได้ถึง 4-10% ในเด็กวัยเรียน เพศชายพบมากว่าเพศหญิง 2-3 เท่า

และพบร่วมกับโรคสมาธิสั้นได้ถึง 40-50%
การวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็ก จากข้อมูลที่ได้
จากพ่อแม่และคุณครู ตรวจประเมินเด็กอย่างละเอียด ร่วมกับการทดสอบ

ระดับสติปัญญาและความสามารถทางการเรียน

ตรวจวินิจฉัยปัญหาอื่นๆที่พบร่วมกันและให้การช่วยเหลือ เช่น โรค
สมาธิสั้น ความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสาร ปัญหาการ
ทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมือ ปัญหาพฤติกรรม เป็นต้น

แนวทางการช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา ได้แก่ ฝึกฝนการอ่านหนังสือ ฝึก
การสะกดทุกวันโดยเริ่มจากพื้นฐานที่เด็กทำได้ ย่อยบทเรียนให้
ละเอียดขึ้น คุณครูช่วยจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ใช้สื่อการ
สอนหรือเทคโนโลยีช่วย และปรับการสอบ เช่น ให้เวลาสอบเพิ่มขึ้น

คุณครูช่วยอ่านคำถามข้อสอบให้ เป็นต้นพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา ดนตรี กิจกรรม
สนับสนุนให้เด็กแสดงออกถึงจุดเด่นหรือความชอบความถนัดของ
ตนเอง ช่วยให้เด็กได้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ ส่งผลให้เด็กรู้สึกดี

ต่อตนเองและสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตัวเอง


Click to View FlipBook Version