The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประวัติโครงการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mrloselektronic, 2021-12-21 03:18:47

ประวัติโครงการ

ประวัติโครงการ

โครงการ พัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ตั้งตำบล ปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

ประวัติโครงการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำเนิ นทอดพระเนตร สภาพบริเวณ
ลุ่มน้ำคลองน้ำจืด – คลองแฆแฆ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและมีน้ำท่วมขังเกือบทั้งปี จึงได้
พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน
ให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้าง ขุดลอกคลอง
ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้เกษตรกรใช้

ลักษณะทั่วไปและที่ตั้ง

ที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ) ตั้งอยู่ใน
หมู่ ที่1 บ้านแฆแฆ ตําบลน้ํ าบ่อ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี การเดินทางเข้าไปยัง
หัวงานสามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดปัตตานี ไปอําเภอปะนาเระ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 42 (ปัตตานี - นราธิวาส) ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร ถึงอําเภอ
ปะนาเระ แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านเก่าระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ตั้งหัวงาน
รวมระยะทางจากปัตตานี ทั้งสิ้น 50 กิโลเมตร โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ) มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และบางส่วนจะเป็นพรุน้ำท่วมขัง
มีลักษณะที่ดินลาดเทจากแนวเทือกเขา ทางทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกสู่ฝั่ งทะเล
อ่าวไทยมีคลองธรรมชาติหลายสายที่รับน้ํ าจากพื้นที่ราบลงสู่ทะเล คลองสายสําคัญ มี 2
สาย คือ คลองน้ํ าจืด และคลองแฆแฆ ทําหน้ าที่เป็นทั้งคลองระบายน้ํ าในช่วงฤดูฝน และ
ช่วยเก็บน้ํ าไว้ในลําน้ำช่วงฤดูแล้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อระบายน้ํ าออกจากพื้นที่พรุ
- เพื่อเก็บกักน้ํ าไว้สําหรับการเพาะปลูกและอุปโภค บริโภค
- เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณพรุให้สามารถทําการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์
- เพื่อเป็นแหล่งแพร่เพาะและขยายพันธ์ปลาน้ํ าจืด
- เพื่อป้องกันน้ํ าเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก

ลักษณะโครงการ

ประกอบด้วยลักษณะงาน 2 ลักษณะ คือ
1. งานระบายน้ำ

ก . ระบบระบายน้ํ าและเก็บกักน้ํ า ประกอบด้วย
- คลองแฆแฆ ความยาว 3.502 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

ข . อาคารบังคับน้ํ า
- อาคารบังคับน้ํ าปากคลองระบายน้ํ าและเก็บกักน้ํ าพรุแฆแฆตะวันออก
ค . สถานี สูบน้ํ าและท่อผันน้ํ าจากแม่น้ำสายบุรี
- สถานี สูบน้ำจากแม่น้ำสายบุรีขนาด 0.50 เมตร จํานวน 4 เครื่อง(มอเตอร์ไฟฟ้า)
2. งานระบบส่งน้ำ
- โรงสูบน้ำย่อย จากคลองระบายน้ํ าและเก็บกักน้ํ าพรุแฆแฆตะวันออก มีจํานวน 27 แห่ง
ครื่องสูบน้ํ า จํานวน 58 เครื่อง
-คูส่งน้ํ าจากโรงสูบน้ํ าย่อย ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 5,512 ไร่

ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร ใน
เขตพื้นที่โครงการให้มีศักยภาพในการทําการเพาะปลูกนา
ข้าว พืชผัก สวนผลไม้ การประมง และเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้น ที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอ ปะนาเระ และ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 5,512 ไร่

สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ

1 ขาดระบบระบายน้ำโดยน้ำที่เหลือจากกิจกรรม การใช้น้ำของ
เกษตรกรไม่สามารถระบาย ลงสู่คลองระบายน้ำ ประกอบกับในช่วง
ฤดูฝนก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร

2 สภาพปัจจุบันคลองพรุแฆแฆตะวันออก มีสภาพตื้นเขินและวัชพืช
ขึ้นปกคลุมจํานวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

3 สภาพพื้นที่เดิม ลักษณะเป็นพื้นที่พรุ มีน้ำท่วมขัง ทําให้ดินมีสภาพ
ขาดธาตุอาหาร และอุ้มน้ำได้น้ อย และมีสภาพเป็นกรดสมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาววราภรณ์ เล็งสิทธ์ 406310003 สาขาปฐมวัยห้อง1
2.นางสาวอิฟฮามี ยูนุ 406310006 สาขาปฐมวัยห้อง1
3.นางสาวแวซอลีฮ๊ะ แวสาแลt 406310010 สาขาปฐมวัยห้อง1
4.นางสาวนูรอัยนี ซาปูรา มาหามะ 406310028 สาขาปฐมวัยห้อง1
5.นาย ศิริพงษ์ ไถนาเพรียว 406318003 สาขาการประถมศึกษา
6.นางสาวรุสฎา ดารามะ 406304033 สาขาคณิตศาสตร์
7.นายอารีฟีน มะแซ 406309001 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
8.นางสาวนาซีเร๊าะ บาเห็ม 406304026 สาขาคณิตศาสตร์
9.นางสาวอัสมะ ดอเล๊าะ 406304024 สาขาคณิตศาสตร์
10.นางสาว นูรไลลา เตะ 406315023 สาขาการสอนภาษามลายู
11.นางสาวนูรฟาเต็ม เม๊าะบากอ 406315011สาขาการสอนภาษามลายู


Click to View FlipBook Version
Previous Book
WORLD NEWSPAPERS FRONTPAGE COMPILATION 21 DISEMBER 2021
Next Book
portfolio phonnalut