The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-23 05:08:21

TIMSS 2019 u BiH

TIMSS flajer

Keywords: TIMSS,BiH,Istraživanja,Agencija

TIMSS istraživanjem se dobijaju podaci o učeničkim TIMSS 2019 kao saradnički program BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
postignućima iz matematike i prirodnih nauka, te podaci Istraživanje TIMSS 2019 u BiH provodi Agencija za Agencija za pred{kolsko, osnovno i
o faktorima koji utiču na ta postignuća. predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji srednje obrazovanje sredwe obrazovawe
Ove informacije se dobijaju testiranjem učenika i sa obrazovnim vlastima.
popunjavanjem upitnika za učenike, nastavnike, TIMSS u Bosni i Hercegovini
direktore škola i roditelje. Nadležna ministarstva obrazovanja i Odjeljenje za
obrazovanje Brčko distrikta BiH imenuju TIMSS školske
Zemlje i obrazovni sistemi koji učestvuju koordinatore koji predstavljaju sponu u komunikaciji
istraživanju TIMSS 2019 Agencije i škola.

Albanija Kipar Ko učestvuje u TIMSS-u 2019? Međunarodno istraživanje trendova u znanju
Australija Koreja matematike i prirodnih nauka
Austrija Kosovo* U istraživanju TIMSS 2019 učestvuje reprezentativni
Azerbejdžan Kuvajt uzorak učenika četvrtog razreda osnovne škole.
Bahrein Letonija
Belgija (Fl) Liban Glavno istraživanje TIMSS 2019 će obuhvatiti 178
Bosna i Hercegovina Litvanija osnovnih škola sa 336 odjeljenja,
Bruneji Darussalam Mađarska odnosno 6 023 učenika.
Bugarska Malezija
Crna Gora Malta Međunarodni rezultati istraživanja će biti objavljeni u
Češka Republika Maroko decembru 2020. godine.
Čile Nizozemska
Danska Norveška Kontakt:
Engleska Novi Zeland Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Egipat Njemačka [email protected]
Filipini Oman tel. 033 942 852
Finska Pakistan
Francuska Poljska
Gruzija Portugal
Hong Kong Republika Slovačka
Hrvatska Rumunija
Iran Ruska Federacija
Irska Saudijska Arabija
Italija Singapur
Izrael Sjedinjene Američke Države
Japan Sjeverna Irska
Jermenija Sjeverna Makedonija
Jordan Srbija
Južna Afrika Španija
Kanada Švedska
Katar Turska
Kazahstan Kineski Taipei
Ujedinjeni Arapski Emirati

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO,
i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1244/1999 i OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.

TIMSS istraživanje TIMSS ispitni zadaci TIMSS, kroz utvrđena područja sadržaja za četvrti

TIMSS (Trends in International Mathematics and TIMSS ispitni zadaci u test-knjižicama zasnovani su na: razred, omogućava identifikovanje kvaliteta kurikuluma
sa oko 350 ispitnih zadataka, od čega dvije trećine
Science Study) je međunarodno istraživanje trendova u • sadržajnim područjima koja obuhvataju nastavne zahtijeva upotrebu vještina primjene i zaključivanja.
znanju matematike i prirodnih nauka u četvrtom i teme i Takođe, dijagnostičke informacije date za svaki ispitni
osmom razredu osnovnog obrazovanja. zadatak čine bogat resurs za profesionalni razvoj
Istraživanje je prvi put realizovano 1995. godine i • kognitivnim područjima koja se odnose na činjenično nastavnika.
od tada obezbjeđuje podatke o postignućima učenika znanje, primjenu i zaključivanje.
svake četvrte godine. TIMSS predvodi IEA Primjer zadatka iz prirodnih nauka
(International Association for the Evaluation of Primjer zadatka iz matematike za četvrti razred
Educational Achievement - Međunarodno udruženje za četvrti razred
za evaluaciju obrazovnih postignuća) u saradnji sa Metalna kašika i drvena kašika se koriste za miješanje
Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS Tri hiljade ulaznica za košarkašku utakmicu su vruće supe u loncu. Poslije nekoliko minuta, metalna
na Boston koledžu. numerisane od 1 do 3 000. kašika je toplija od drvene kašike. Kako ovo objasniti?
Osobe čije ulaznice završavaju brojem 112 dobijaju A. Metal je uvijek topliji od drveta.
Značaj TIMSS-a nagradu. B. Metal provodi toplotu bolje od drveta.
Napiši sve nagrađene brojeve. C. Metal provodi električnu energiju bolje
TIMSS omogućava praćenje postignuća u matematici Nagrađeni brojevi: _____________
od drveta.
i prirodnim naukama u globalnom kontekstu i pomaže Tačan odgovor: 112, 1112, 2112 D. Metal zagrijava vodu bolje od drveta.
zemljama širom svijeta da donose odluke zasnovane na
dokazima za poboljšanje obrazovnih postignuća. Tačan odgovor: B
Procjena postignuća učenika otkriva nedostatke
obrazovnih sistema i podstiče reforme kurikuluma.
TIMSS prikuplja opsežne informacije o porodičnom
i školskom kontekstu učenika. Ovo istraživanje
omogućava zemljama da uporede svoje obrazovne
sisteme i nastavne pristupe i istraže relevantne varijable,
kao što su:

• Struktura i organizacija sistema
• Kurikulum
• Praksa podučavanja
• Tehnologija u učionici
• Stavovi učenika prema učenju


Click to View FlipBook Version