The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

flajer PIRLS 2021 у БиХ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Info APOSO, 2019-05-27 08:26:30

PIRLS 2021 у БиХ

flajer PIRLS 2021 у БиХ

Предности истраживања PIRLS 2021 BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
Agencija za predškolsko, osnovno i
PIRLS омогућава земљама учесницама да доносе одлуке засноване на Agencija za pred{kolsko, osnovno i
доказима у циљу побољшања читалачке писмености. srednje obrazovanje sredwe obrazovawe

Подаци из истраживања могу се користити за: PIRLS у Босни и Херцеговини

праћење трендова постигнућа ученика на нивоу образовних система Међународно истраживање развоја
у међународном контексту читалачке писмености
праћење утицаја нових и ревидираних образовних политика
откривање недостатака образовног система и подстицање реформе AGENCIJA ZA PRED[KOLSKO,
курикулума OSNOVNO I SREDWE OBRAZOVAWE
унапређење подучавања и учења читања
анализе података о учењу и читању у породичном и школском контексту.

PIRLS у БиХ
Истраживање PIRLS 2021 у БиХ спроводи Агенција за предшколско, основно
и средње образовање у сарадњи са образовним властима. Пробно
истраживање ће се провести 2020. године, а главно истраживање 2021.
године. Међународни резултати истраживања ће бити објављени у
децембру 2022. године.

Надлежна министарства образовања и Одјељење за образовање Брчко
дистрикта БиХ именују PIRLS школске координаторе који представљају спону
у комуникацији Агенције и школа.

У истраживању PIRLS 2021 учествује преко 50 земаља, а Босна и Херцеговина
учествује по први пут.

Ко учествује у PIRLS-u 2021?

У PIRLS 2021 истраживању учествује репрезентативни узорак ученика
четвртог разреда основне школе.

Контакт
Агенција за предшколско, основно и средње образовање
[email protected]
тел. 033 942 852

Шта је PIRLS? Резултати истраживања PIRLS 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Међународно истраживање Ученици који успјешно читају имају подстицајно породично окружење за
развоја читалачке писмености) процјењује читалачку писменост ученика у читање.
четвртом разреду основног образовања. Истраживање је први пут спроведено Ученици који су од ране доби укључени у активности читања и предшколски
2001. године иод тада обезбјеђује податке о постигнућима ученика сваке пете одгој и образовање показују бољи успјех у читању.
године. Истраживање предводи IEA (International Association for the Evaluation Ученици који успјешно читају похађају сигурне и добро опремљене школе
of Educational Achievement – Међународно удружење за евалуацију образовних оријентисане на боља постигнућа.
постигнућа) у сарадњи са Међународним истраживачким центром за TIMSS и Ученици који успјешно читају имају позитиван став према читању.
PIRLS на Бостон колеџу. Ученице имају већа просјечна постигнућа у читању.

Значај PIRLS-a PIRLS текстови за читање

PIRLS прикупља информације о могућностима које образовни системи пружају PIRLS је заснован на свеобухватном методолошком оквиру развијеном у сарадњи
ученицима, као и о факторима који утичу на та постигнућа. PIRLS пружа са земљама учесницама. Оквир укључује двије сврхе читања које се испитују у
међународно упоредиве податке о образовним политикама и примјени овом истраживању: читање у сврху књижевног искуства и читање у сврху стицања
курикулума у читању, наставној пракси, школским ресурсима те о породичном и кориштења информација.
и школском искуству у учењу читања. Ове информације се добијају тестирањем
ученика и попуњавањем упитника за ученике, наставнике, директоре школа Постоје четири широко заснована процеса разумијевања за сваку сврху читања:
и родитеље. фокусирање на и проналажење експлицитно наведених информација, извођење
јасних закључака, тумачење и интегрисање идеја и информација, те процјена и
Читалачка писменост у PIRLS-u критика садржаја и текстуалних елемената.

Читалачка писменост у PIRLS-u односи се на способност разумијевања и употребе Ученици четвртог разреда добијају тест-књижицу у којој се налазе два текста
писаних језичких форми које друштвена заједница захтијева и које појединац за читање са испитним питањима. Ученици имају укупно 80 минута да прочитају
вреднује. Подразумијева такође способност разумијевања различитих врста текстове и одговоре на питања, за сваки текст по 40 минута. Након тога,
текстова, те читалачке навике и ставове који подстичу читање током живота. попуњавају упитник за ученика до 30 минута.
Млади читаоци могу разумјети различите врсте текстова и читају како би учили,
учествовали у читалачким активностима у школи и свакодневном животу,
те ради забаве.


Click to View FlipBook Version