The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tongchaikan4745770, 2021-10-27 23:16:09

FCW40_00_AgendaFC_26102021_All_01

FCW40_00_AgendaFC_26102021_All_01

Special Time & Policy Special Time

09:00-09:45 การประกาศรางวลั การแขง่ ขนั โครงการ QSS Standard Award 10:55-11:00 หนงั สือ "กว่าจะถงึ 13,000 สาขา"
ครง้ั ท่ี 2 ประจ้าปี 2564 11:00-11:05 ทวงคนื ยอดขาย ALL Cafe ไตรมาส 4
มอบรางวลั และนโยบาย โดยคณุ ศภุ ชยั ศรีทบั ทมิ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ ส้านกั ปฏบิ ตั กิ าร 5 (BE-RSS) สินคา้ โฟกสั "ALL ONLINE"

Hero Of ALL & VOC Social 11:05-11:15 สนิ ค้าโฟกัส ALL ONLINE

09:45-10:00 โดย มณฑล RC และ Signature Service New Product "OFFLINE"
เปดิ หวั ใจบรกิ ารและ VOC Emergency
11:15-11:18 ดับเบล้ิ แซนดว์ ชิ กระเป๋าแฮมมนั ฝรง่ั และไสก้ รอกมาโย LP
ผลกั ดนั กลยทุ ธ์ Operation 11:18-11:21 เค้กมิกซฟ์ รุต๊ LP
11:21-11:24 เกย๊ี วน้าหมูแดง
10:00-10:15 กลยทุ ธ์ ALL ONLINE ภาค BW 11:24-11:27 หมูย่างเกาหลี แฮปปี้เชฟ
10:15-10:30 กลยทุ ธ์ 7Delivery 11:27-11:30 Hนมพาสฯ โบบาบอย รสชาซีลอน ผสมบกุ 280 มล.
11:30-11:33 @เยลลเี่ จเล่ชวิ วผี่ สมบกุ
เถ้าแกข่ าย เบรค 10 นาที 11:33-11:36 ชฟิ ฟ่อนเคก้ มะพรา้ วออ่ น
11:36-11:39 ซอฟทเ์ คก้ ครมี มะพรา้ วอ่อน
10:40-10:45 คว้าทกุ โอกาสทเ่ี ขา้ มา แล้วชวี ติ จะไปไดไ้ กล
Operation Focus
กระบวนการทา้ งาน
11:39-11:59 วาระสบื เน่ืองจากวนั จนั ทร์
10:45-10:50 การจดั การสนิ คา้ กลมุ่ UHT
10:50-10:55 ปรบั มาตรฐานการตรวจ QSSI รับประทานอาหารกลางวนั

เหตุผลในการจาหนา่ ย ชอ่ื หนังสอื กวา่ จะถงึ 13ห,0้าม0เ0ผยแสพารขแ่ ากบ่ คุ คลภายนอก
ผเู้ ขียน ก่อศกั ดิ์ ไชยรัศมศี ักด์ิ
 บนั ทกึ วนั เวลากวา่ 30 ปี ท่ี 7-Eleven ยนื หยัดเคยี ง รหสั สนิ คา้ 28-60-836
ขา้ งสังคมไทย ราคา 100 บาท
%กาไร 22% (22 บาท/เลม่ )
 บันทกึ บางเรอ่ื งราวชว่ งหัวเลีย้ วหัวตอ่ ขององคก์ ร ไว้เป็น
อนุสรณ์ อุทาหรณ์ และแรงบันดาลใจแก่บคุ ลากร Target วยั รุ่น นกั ศึกษา วยั ทางาน
และผ้คู นทวั่ ไป
First Order รา้ นละ 2 เลม่
โดยคณุ พดั ชา บุญยง่ิ โทร. 02-071-1859
เปา้ การขาย 2 เลม่ / รา้ น / เดือน

วนั On Shelf 28 ตุลาคม 2564

Profile แนะนา ท่ีพกั อาศยั สานักงาน

รูปแบบการจดั เรยี ง สื่อสนบั สนุนการขาย

เคานเ์ ตอรแ์ คชเชยี รห์ นา้ POS 2 ฉบบั วนั ที่ 29 ต.ค. 64

28-60-600 หนา้ 5 คอลมั น์ ซูม เหะหะ พาที
@กาลงั ใจใหพ้ ลงั ชวี ติ โดย สมชาย กรุสวนสมบตั ิ นามปากกา"ซมู “

28-60-836 หนงั สือพมิ พ์ และ นติ ยสาร ในเครอื สยามสปอรต์
กวา่ จะถงึ 13,000 สาขา
ช่องทางจาหนา่ ย
ร้านใดไม่มีทว่ี างหนงั สอื ที่แคชเชยี ร์ 2 ชนั้

หา้ มเผยแพรแ่ กบ่ คุ คลภาคยนยี ส์อ่ังกได้ รหสั 98-01-646

ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

Highlight
ประจาสัปดาห์

สนิ ค้าใหม่ & Highlight Theme :
27 ต.ค. - 2 พ.ย. 64

1. สินคา้ กลมุ่ ของกนิ ของใช้ FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
2. สินคา้ กลมุ่ Lifestyle

โดยคณุ อานนท์ สมบรู ณ์ เจา้ หนา้ ทอี่ าวโุ สปฏบิ ตั กิ าร (ผช.) บริษทั 24 Shopping โทร. 095-364-1663

สนิ คา้ ใหม่ & FLASH SALES 16 SKUs.

วันท่ี 27 ตลุ าคม – 2 พฤศจกิ ายน 2564 Flash Sale only

ดว่ น!!! สนิ คา้ มจี านวนจากดั

Beverage

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

บ-ี ออน 180 มล. สนิ ค้าใหม่ คาลพสิ แลคโตะ เมเปล้ิ ไซรปั 300 มล.

On Shelf : 28 ต.ค. 64

แบรนด์ ซุปไกส่ กดั ผสมถงั่ เฉา้ 100 มล.

ยกลงั 24 กระปอ๋ ง แพ็ก 8 ขวด ยกลงั 24 ขวด

พเิ ศษ 320 บาท พเิ ศษ 558 บาท พเิ ศษ 410 บาท
เฉลี่ย 13.33/กระปอ๋ ง เฉลีย่ 69.75/ขวด เฉลยี่ 17.08/ขวด
ปกติ 20 บาท
ปกติ 15 บาท ปกติ 72 บาท

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สินคา้ มีจานวนจากดั

28 ต.ค. 64

3ล3ด%

เย็นเยน็ จับเลยี้ ง 400 มล. (ยกลงั 24 ขวด)

รหสั สนิ คา้ 338712010

ปกติ 360 บาท
พิเศษ 240 บาท

Stock 2,500 ชนิ้ เฉลี่ยชนิ้ ละ 10 บาท

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก 360.- 360.- 360.-

ราคา ณ วันที่ 20 ต.ค. 64

สนิ ค้าใหม่ & FLASH SALES 82 SKUs.

วันท่ี 27 ตลุ าคม – 2 พฤศจิกายน 2564 Flash Sale only

ดว่ น!!! สินค้ามจี านวนจากดั

Processed Foods

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

สินคา้ ใหม่

On Shelf : 28 ต.ค. 64

คนอรบ์ กิ๊ คพั โจก๊ ซอง รสหมู 55 กรมั คนอรบ์ กิ๊ คพั โจก๊ ซอง รสก้งุ -ปูอดั 55 กรมั
(แพก็ คู่ 6 แพ็ก รนุ่ แถมชอ้ น) (แพก็ คู่ 6 แพก็ รุ่นแถมชอ้ น)

ปกติ 192 บาท | พิเศษ 182 บาท ปกติ 192 บาท | พิเศษ 182 บาท

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สินค้ามจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

27 ต.ค. 64

มนิ อา บ๊วยเหลอื ง3รส 65 กรัม ลด ยนั ยนั บสิ กติ แทง่ ครมี ซูเบโก้ ลด เตา่ ทองปลาหมกึ บด 18 กรมั ลด
(แพก็ 6 ช้นิ ) 19% ชอ็ กโกแลต 48 กรมั (2 ชน้ิ ) 15% 2 ชน้ิ 14%

ปกติ 210 บาท | พเิ ศษ 169 บาท ปกติ 70 บาท | พิเศษ 59 บาท ปกติ 70 บาท | พเิ ศษ 60 บาท

AMOS : 442692010 AMOS : 388191010 AMOS : 386554010

STOCK : 300 ช้นิ STOCK : 300 ชิ้น STOCK : 300 ช้ิน

ไมม่ ี ไม่มี 72.- 70.- .- ไม่มี 70.-

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั

28 ต.ค. 64

ทาโร ปลาสวรรค์ 38 กรมั (2 ชน้ิ ) ลด
ปกติ 60 บาท | พิเศษ 42 บาท 30%

70

รสซเู ปอรแ์ ซบ รสบารบ์ คี วิ

AMOS : 376336010 , 376337010

STOCK : รสซูเปอรแ์ ซบ 700 ชนิ้ รสบารบ์ คี วิ 1,500 ช้ิน

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก 60.- 60.-

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

28 ต.ค. 64

บอนโอบอน ช็อกโกแลต 14 กรมั ลด ปาร์ต้ี รสครองแครง 57 กรัม ลด แคลชสี เวเฟอรส์ อดไสค้ รมี รสชสี ลด
(ยกกลอ่ ง 30 ชิ้น) 33% (6 ช้ิน) 39% 35 กรมั แพก็ 12 ชน้ิ 35%

ปกติ 150 บาท | พิเศษ 100 บาท ปกติ 120 บาท | พเิ ศษ 73 บาท ปกติ 60 บาท | พิเศษ 39 บาท

AMOS : 410672010 AMOS : 376456010 AMOS : 356345010

STOCK : 3,000 ช้นิ STOCK : 8,000 ชิน้ STOCK : 3,000 ช้ิน

ไมม่ ี ไมม่ ี 90.- 120.- .- ไมม่ ี ไมม่ ี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สินค้ามจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

28 ต.ค. 64

บานานา่ กลว้ ยกรอบรสสาหรา่ ย ลด โดโซะ ขา้ วอบกรอบ 16.8 กรัม (แพก็ 12 ชิ้น) ลด
85 กรัม (แพก็ 3 ชิน้ ) 26% ปกติ 60 บาท | พิเศษ 47 บาท 21%

ปกติ 75 บาท | พเิ ศษ 55 บาท

รสคอรน์ ชสี รสกลมกลอ่ ม

AMOS : 360258010 AMOS : 385954010 , 385955010

STOCK : 300 ช้ิน STOCK : รายการละ 350 ชน้ิ

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไม่มี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ด่วน!!! สินค้ามจี านวนจากดั หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก
29 ต.ค. 64

ลด
24%

ซุปชาบเู ขม้ ขน้ รสแจว่ ฮอ้ น รอแยลคอฟฟี่ อาราบกิ า้ โรบัสตา้ เบลนด์
เพียวฟดู้ ส์ 100 มล. (2 ชน้ิ ) 540 กรมั (20 กรมั x 27 ซอง)

ปกติ 78 บาท | พิเศษ 59 บาท พเิ ศษ 95 บาท

AMOS : 461489010, 461484010 AMOS : 471373010

STOCK : ซปุ ชาบเู ขม้ ข้น 500 ช้ิน และรสแจว่ ฮอ้ น 500 ชน้ิ STOCK : 500 ชนิ้
78.- ไม่มี
89.- ไมม่ ี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ด่วน!!! สนิ คา้ มจี านวนจากดั

29 ต.ค. 64

ดบั เบ้ลิ มนิ ต์ หมากฝรั่ง 13.5 กรัม (แพ็ก 20) ลด ควอนต้าเบรค ช็อกโกแลต ลด
25% 3F 23.5 กรมั (8 ช้นิ ) 50%
ปกติ 80 บาท | พิเศษ 40 บาท
ปกติ 100 บาท | พิเศษ 75 บาท

บลูเบอรร์ มี่ นิ ต์สตคิ ริกลย่ี แ์ ทง่

AMOS : 351629010 , 351668010 AMOS : 459556010

STOCK : บลเู บอรร์ ม่ี นิ ต์ 500 ชน้ิ รกิ ลีย่ ์ 600 ชิ้น STOCK : 1,000 ชน้ิ

ไม่มี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั

29 ต.ค. 64

เทสโตเดวลิ รสชิลลผ่ี สม ลด วีฟดู้ ส์ ขนมปังกรอบกะทิ ลด
พริกจกั รพรรด์ิ 68 กรมั (2 ช้นิ ) 28% ไส้สับปะรด 400 กรัม 13%

ปกติ 60 บาท | พิเศษ 43 บาท ปกติ 69 บาท | พเิ ศษ 60
บาท

AMOS : 393303010 AMOS : 388176010

STOCK : 800 ช้นิ STOCK : 400 ชิน้

60.- 56.- ไมม่ ี ไมม่ ี

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั
30 ต.ค. 64

ลด
17%

ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก แสนดี ขา้ วหอมปทุมธานี 5 กิโลกรมั

ปกติ 144 บาท | พิเศษ 120
AMOS :บ3า8ท1688010

STOCK : 1,000 ชนิ้

ไม่มี 139.-

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั

30 ต.ค. 64

ปาร์ตี้ รสคาราเม 57 กรมั ลด แคลชสี เวเฟอรส์ อดไสค้ รมี รสชสี ลด
39% และชอ็ กโกแลต 35 กรมั 35%
(6 ชน้ิ ) (แพก็ 12 ช้ิน)

ปกติ 120 บาท | พเิ ศษ 73 ปกติ 60 บาท | พิเศษ 39 บาท
บาท

หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก AMOS : 376455010 AMOS : 434110010

STOCK : 10,000 ชน้ิ STOCK : 2,000 ชน้ิ

90.- 120.- ไมม่ ี ไมม่ ี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั

31 ต.ค. 64

ลด
26%

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก 70

ไกแ่ จเ้ ขยี ว ข้าวหอมมะลสิ รุ นิ ท์
5 กโิ ลกรัม

ปกติ 200 บาท | พเิ ศษ 149
AMOS :บ3า5ท6732010

STOCK : 8,000 ชิน้

ไม่มี ไม่มี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สนิ คา้ มจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

31 ต.ค. 64

ริโอ้ ขนมอบกรอบ ลด โกแ๋ ก่แม็กซ์ ถ่วั อบพอง รสปลาหมึก ลด แคลชสี เวเฟอรส์ อดไสค้ รมี รสชสี ลด
รสซาวครีมเชดดา้ รช์ สี 35 กรมั 27% 37 กรมั (แพก็ 6 ช้ิน) 30% 35 กรมั แพก็ 12 ชิน้ 35%
ปกติ 60 บาท | พเิ ศษ 42 บาท
แพ็ก 6 ชิน้ ปกติ 60 บาท | พเิ ศษ 39 บาท

ปกติ 120 บาท | พิเศษ 87 บาท

AMOS : 401614010 AMOS : 351856010 AMOS : 356345010

STOCK : 500 ช้ิน STOCK : 400 ชิ้น STOCK : 3,000 ชน้ิ

120.- 120.- ไมม่ ี ไม่มี .- ไมม่ ี ไมม่ ี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สินค้ามจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

1 พ.ย. 64

ลด ลด
30% 26%

รชิ อโรมา 350 กรัม เอสเปรสโซ่ 316 กรัม ฉตั ร ข้าวขาวหอมมะลใิ หม่ 100%
(17.5 กรัม x 20 ซอง) (15.8 กรมั x 20 ซอง) 5 กโิ ลกรัม

เนสกาแฟ 3in1 เบลนดแ์ อนดบ์ รู ปกติ 265 บาท | พเิ ศษ 195 บาท

ปกติ 237 บาท | พเิ ศษ 165 บาท AMOS : 247016030

AMOS : 463573010, 463582010 STOCK : 25,000 ช้ิน

STOCK : รชิ อโรมา 20,000 ชิ้น และ เอสเปรสโซ่ 10,000 ชนิ้ 209.- 205.-

ไม่มี ไม่มี

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

ด่วน!!! สินคา้ มจี านวนจากดั
2 พ.ย. 64

ลด
30%

ขา้ วตราฉตั ร ข้าวหอมมะลแิ ท้
5 กโิ ลกรมั (ถุงสโี อรส)

ปกติ 215 บาท | พเิ ศษ 149 บาท

AMOS : 470406010

STOCK : 4,000 ชน้ิ

ไม่มี ไมม่ ี

ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สนิ คา้ มจี านวนจากดั
ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

2 พ.ย. 64

คทิ แคท ชอ็ กโกแลต 4F ลด มารูโจถ้ วั่ ลสิ งอบกรอบรสก้งุ ลด แจก็ ซ์ มันฝรงั่ แท่งพรอ้ มซอสพรกิ ลด
35 กรัม (4 ช้ิน) 16% 180 กรัม แพ็ก 6 ชิน้ 27% 55 กรัม 6 ชิ้น 26%

ปกติ 92 บาท | พิเศษ 77 บาท ปกติ 288 บาท | พเิ ศษ 165 บาท ปกติ 126 บาท | พิเศษ 92 บาท

AMOS : 419942010 AMOS : 357162010 AMOS : 378120010

STOCK : 1,000 ชิน้ STOCK : 300 ชน้ิ STOCK : 1,000 ชนิ้

ไมม่ ี 92.- ไม่มี ไม่มี .- 120.- 108.-

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สินคา้ มจี านวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

2 พ.ย. 64

โคคอน คงิ โกผ้ สมวนุ้ มะพรา้ วรสลน้ิ จถ่ี ว้ ย ลด นเู ทลลา่ แอนด์ โก บิสกติ แทง่ พรอ้ มครมี ลด
420 กรมั (2 ชิน้ ) 16% โกโกผ้ สมเฮเซลนทั บด 52 กรมั 14%

ปกติ 90 บาท | พิเศษ 75 บาท ปกติ 99 บาท | พเิ ศษ 85 บาท

AMOS : 388761010 AMOS : 449357010

STOCK : 700 ช้นิ STOCK : 360 ชิ้น

ไมม่ ี 78.- 90.- ไมม่ ี

สินคา้ ใหม่ & FLASH SALES 85 SKUs.

วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 Flash Sale only

ด่วน!!! สินคา้ มีจานวนจากดั

Non Food

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

สนิ ค้าใหม่ หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

On Shelf : 28 ต.ค. 64

รหสั สนิ คา้ NEW รหัสสนิ คา้ NEW
สนิ คา้ ไบโอนคิ แบคทเี รียกาจัดกาก
ราคา สินคา้ นา้ ยาลา้ งถงั ซักผา้ สุคคริ ิ 550 มล.
%GP ของเสยี 1000 กรมั
ราคา 150 บาท
วัน On Shelf 200 บาท
%GP 31.01% (43.47 บาท/ชน้ิ )
29.61% (55.35 บาท/ชิ้น)
วนั On 28 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64 Shelf (Stock Unlimited)
(Stock Unlimited)

สนิ ค้าใหม่

On Shelf : 28 ต.ค. 64

รหสั สนิ คา้ อ NEW รหัสสนิ คา้ อ NEW
สนิ ค้า สนิ ค้า
ราคา โทมิถพู ื้นเนเชอรลั สตู รลดฝุน่ ราคา โทมิถพู ื้นเนเชอรลั สตู รลดฝุ่น
%GP 750 มล. สีเขียว %GP 750 มล. สชี มพู

วนั On Shelf 56 บาท วัน On Shelf 56 บาท

หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก 29.63% (15.51 บาท/ช้นิ ) 29.63% (15.51 บาท/ช้ิน)

28 ต.ค. 64 28 ต.ค. 64
(Stock Unlimited) (Stock Unlimited)

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สินคา้ มจี านวนจากดั ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

28 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64

5ล0ด% ลด 2ล8ด%

ไฟน์ไลน์ นา้ ยาปรับผา้ นุ่มเข้มข้น ไฮยีน รดี เรียบสฟี ้า 1800 มล.
อโรมา สีมว่ ง 450 มล. (1 แพ็ก 3 ชน้ิ )

ปกติ 156 บาท | พิเศษ 78 บาท ปกติ 135 บาท | พเิ ศษ 96 บาท

AMOS: 436330010 - AMOS: 375073010
STOCK : 3,500 ชุด STOCK : 500 ชดุ

-- 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ด่วน!!! สินค้ามจี านวนจากดั หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

29 ต.ค. 64 ลด

2ล7ด%

สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี กรสไก&่ ตบั สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี กรสเนอ้ื สมารท์ ฮารท์ 7-Select อาหารสนุ ขั เปยี ก
(2 แพก็ 12 ชิน้ ) (2 แพ็ก 12 ช้นิ ) เนอื้ &ตบั (2 แพ็ก 12 ชิน้ )

ปกติ 288 บาท | พิเศษ 211 บาท

AMOS: 350945010, 350946010 และ 350947010
STOCK : 2000, 1200 และ 2000 ชดุ

---

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สนิ คา้ มีจานวนจากดั

29 ต.ค. 64 ลด

2ล7ด%

สมารท์ ฮารท์ อาหารเปยี กลกู สนุ ขั สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี ก สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี ก
เนือ้ ไก่ 130g. (1 แพ็ก 12 ชน้ิ ) รสไกร่ มควนั &ผกั 130ก. (1 แพ็ก 12ซน้ิ ) รสแซลมอน 130ก. (1 แพก็ 12 ชิ้น)

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก ปกติ 288 บาท | พเิ ศษ 211 บาท

AMOS: 352322010, 355227010 และ 355228010
STOCK : 2,600, 1,200 และ 500 ชดุ

---

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สนิ คา้ มีจานวนจากดั ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

29 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64

2ล7ด% ลด 1ล9ด%

สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี ก สมารท์ ฮารท์ อาหารสนุ ขั เปยี ก เนอ้ื สกอ๊ ตตก์ ระดาษอเนกประสงคท์ าวเวล
เน้ือววั แบบชน้ิ ในนา้ เกรวรี่ สบลโู กกิ ไกช่ น้ิ ในนา้ เกรวรี่ สเบคอนและไข่ 6 ม้วน
ขนาด 120 ก. (1 แพก็ 12 ชิ้น) ขนาด 120 ก. (1 แพก็ 12 ชน้ิ )
ปกติ 155 บาท | พิเศษ 125 บาท
ปกติ 288 บาท | พิเศษ 211 บาท

AMOS: 442296010 และ 442297010 AMOS: 355051010

STOCK : 500 และ 500 ชุด STOCK : 4,000 ชุด

-- - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สินค้ามจี านวนจากดั

30 ต.ค. 64 หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก
2ล3ด%
1ล6ด%

สก๊อตตท์ าวเวล แบบแผน่ 90 แผน่ สก๊อตต์ ซีเลคท์ กระดาษความยาว
(1 แพ็ก/3 หอ่ ) มาตรฐาน 32 มว้ น

ปกติ 97 บาท | พเิ ศษ 75 บาท ปกติ 153 บาท | พเิ ศษ 129 บาท

AMOS: 356658010 AMOS: 411493010

STOCK : 12,000 ชดุ STOCK : 8,000 ชดุ

5 89 85 - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สินคา้ มีจานวนจากดั

30 ต.ค. 64 ลด

2ล0ด%

ซาวาเดนา้ หอมกระจายกลน่ิ ชนดิ กา้ น ซาวาเดนา้ หอมกระจายกลนิ่ ซาวาเดนา้ หอมกระจายกลนิ่ ชนดิ กา้ น
กล่นิ นวั ร์ PARFUM-NOIR ชนิดกา้ น กลน่ิ บลงั ก์ กล่ิน สปารค์ ลง่ิ พงิ ค์
70 มล.
PARFUM-Blanc 70 มล. PARFUM-SPARKLING PINK
ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก
ปกติ 249 บาท | พิเศษ 199 บาท 70 มล.

AMOS: 388563010, 388564010 และ 388565010

STOCK : 500, 500 และ 500 ชุด

---

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สนิ ค้ามีจานวนจากดั
หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

1 พ.ย. 64

2ล9ด% 4ล0ด% ลด 4ล0ด%

วแี คร์ แผน่ เชด็ และบารงุ ผวิ หนา้ การน์ เิ ย่ สลปี ปงิ้ มาสก์ ไลทค์ อมพลที ไนท์ การน์ เิ ย่ ครีมไลทค์ อมพลที SPF30
120 แผ่น โยเกริ ต์ 50 มล. 50 มล.

ปกติ 105 บาท | พิเศษ 75 บาท ปกติ 259 บาท | พเิ ศษ 155 บาท ปกติ 259 บาท | พเิ ศษ 155 บาท

AMOS: 440719010 AMOS: 351397010 AMOS: 351398010

STOCK : 500 ชดุ STOCK : 600 ชดุ STOCK : 700 ชุด

5- - - 5- - - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64 4ล0ด%
ด่วน!!! สินค้ามจี านวนจากดั หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

1 พ.ย. 64

4ล0ด% 5ล0ด% ลด

การน์ เิ ย่ ครีมซากรุ ะ การน์ เิ ย่ คลีนซง่ิ ไมเซลา่ ออยล-์ อนิ ฟวิ ส์ การน์ เิ ย่ สกิน แนทเชอรลั ส์ ซากุระ ไวท์
SPF30 50 มล. 400 มล. พิงคชิ โกลว์ สลีปปง้ิ มาสก์ 50 มล.

ปกติ 289 บาท | พิเศษ 174 บาท ปกติ 299 บาท | พิเศษ 149 บาท ปกติ 289 บาท | พเิ ศษ 174 บาท

AMOS: 349027010 AMOS: 358237010 AMOS: 380479010

STOCK : 500 ชุด STOCK : 700 ชดุ STOCK : 500 ชุด

5- - - 5- - - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สนิ ค้ามจี านวนจากดั
ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

1 พ.ย. 64

5ล0ด% 5ล0ด% ลด 5ล0ด%

การน์ เิ ย่ สกิน แนทเชอรลั ส์ ไลท์ การน์ เิ ย่ ซากุระ ไวท์ พงิ ค์กชิ เรเดยี นซ์ การน์ เิ ย่ ซากรุ ะ ไวท์ พงิ กิช แอนด์
คอมพลที สปีด ไบรทเ์ ทนนงิ่ วปิ โฟม เจนเทลิ คลีนซง่ิ โฟม 100 มล. พอร์เลส วิป โฟม 100 มล.

100 มล. ปกติ 129 บาท | พเิ ศษ 65 บาท ปกติ 129 บาท | พิเศษ 65 บาท
ปกติ 129 บาท | พเิ ศษ 65 บาท

AMOS: 385529010 AMOS: 385530010 AMOS: 385532010

STOCK : 500 ชดุ STOCK : 700 ชดุ STOCK : 500 ชุด

5- - - 5- - - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64
ดว่ น!!! สนิ ค้ามีจานวนจากดั
ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

1 พ.ย. 64

5ล0ด% 5ล0ด% ลด 5ล0ด%

การ์นเิ ย่ เพียว แอคทฟี มัทฉะ ดีท็อกซ์ โพลูช่นั การ์นิเย่ สกิน แนทเชอรัลส์ เพียว แอคทฟี แอนตี้- การน์ เิ ย่ ไมเซลา่ คลีนซง่ิ วอเตอร์
แอคเน่ ไวท์ แอคเน่ แอนด์ ออยส์ เคลียรงิ่ โฟม วิตามนิ ซี 400 มล.
แอนด์ ออยล์ ดพี คลีน โฟม
100 มล. 100 มล. ปกติ 299 บาท | พเิ ศษ 149 บาท

ปกติ 129 บาท | พิเศษ 65 บาท ปกติ 129 บาท | พิเศษ 65 บาท

AMOS: 385533010 AMOS: 385543010 AMOS: 436740010

STOCK : 500 ชดุ STOCK : 700 ชดุ STOCK : 700 ชุด

5- - - 5- - - 5- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64 หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก
ดว่ น!!! สนิ ค้ามจี านวนจากดั

2 พ.ย. 64
3ล0ด%

Pureen ผ้ารองกนั นา้ 50x70 ซม. Pureen ผา้ รองกนั นา้ 50x70 ซม.
สฟี ้า สชี มพู
ปกติ 460 บาท | พเิ ศษ 320 บาท

AMOS: 429320010 และ 429321010

STOCK : 500 และ 500 ชดุ

-- - -

FLASH SALES 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64 หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก
ดว่ น!!! สินค้ามจี านวนจากดั

2 พ.ย. 64

3ล0ด%

Pureen ผา้ รองกนั นา้ 70x100 ซม. Pureen ผา้ รองกนั นา้ 70x100 ซม.
สฟี ้า สีชมพู

ปกติ 880 บาท | พเิ ศษ 620 บาท

AMOS: 429322010 และ 429323010

STOCK : 500 และ 500 ชุด

-- - -

สนิ ค้าใหม่ 66 SKUs.

วนั ที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจกิ ายน 2564 Flash Sale only

ดว่ น!!! สนิ คา้ มจี านวนจากดั

Fresh 1

หา้ มเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

สนิ คา้ ใหม่ หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

On Shelf : 28 ต.ค. 64

Stock 300 ชิ้น Stock 300 ชน้ิ

หอมเครอ่ื งแกงกะหรี่ สไตล์ญปี่ นุ่ สามารถทานไดท้ นั ที หรอื อนุ่ ร้อน

เพือ่ เพม่ิ ความหอมอรอ่ ย อายุสนิ คา้ ยาว วางในอณุ ภมู ปิ กตไิ มต่ อ้ งแชเ่ ยน็

ชือ่ สินค้า แกงกะหรไี่ ก่ ตรา เดลไี่ ทย แกงกะหรเ่ี น้อื ตรา เดล่ีไทย
ราคา 55 บาท 69 บาท
ขนาดบรรจุ
น้าหนัก 1X1 ชนิ้
อายุสินคา้ 150 g.
365 วนั

สินค้าใหม่ ห้ามเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

On Shelf : 28 ต.ค. 64

เบคอนเกรด A หมกั เคร่อื งปรุงกอ่ นนามาพัน
รอบไสก้ รอกเต็มๆ ช้ิน มีหอมหลิน่ รมควนั ที่

เป็นเอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั อร่อยได้ง่ายๆ
เพยี งนาเข้าไมโครเวฟ หรอื จะปิ้ง/ยา่ ง กอ็ ร่อย

ชือ่ สินคา้ สโมกก้ีพนั เบคอน แพก็ 4 ชน้ิ
รหัส Amos 482493010
ขนาดบรรจุ
นา้ หนกั 1 แพ็ก (มี 4 ชิ้น)
ราคา 250 กรมั

ราคาปกติหนา้ ร้าน 96 บาท ลดเหลอื 89 บาท

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

Highlight Theme
ประจาสปั ดาห์

27 ต.ค. - 2 พ.ย. 64

Highlight Theme

“ พเิ ศษ !! เฉพาะสมาชกิ ALL member ALL ONLINE พรเี มีย่ มแคมเปญ ”

ระยะเวลา : 27 – 31 ต.ค. 64

กรอกโค้ด PP11 ท่ี ALL ONLINE
เม่ือซือ้ ครบ 450 บาท

450.-

ปน่ิ โตพกู บั พิคเล็ท
มลู คา่ 200.- 1 ชนิ้ /ใบเสรจ็

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

Highlight Theme
“ PAYDAY SALE”

ระยะเวลา : 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 64

Highlight Theme “ Health & Beauty”

ระยะเวลา : 1 - 6 พ.ย. 64

หา้ มเผยแพรก่ ับบคุ คลภายนอก

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

ระยะเวลา : 27 ต.ค. – 23 พ.ย. 64

ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก

Highlight Theme
“สนิ ค้าราคาพเิ ศษ ”

ระยะเวลา : 27 ต.ค. – 23 พ.ย. 64

Highlight Theme “สินค้าราคาพิเศษ ALL member ลดเพม่ิ !!!”

ระยะเวลา : 27 ต.ค. – 23 พ.ย. 64 ห้ามเผยแพรก่ บั บคุ คลภายนอก


Click to View FlipBook Version