The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krissy2728, 2022-07-12 03:08:54

ACT 156

ACT 156

ACTNEWS

Administrative Court of TRUST /Issue 156 Vol.12/2022

( 16-30 มิถุนายน 2565 )

Admincourt
Keep one’s guard up

สแกนท่ีน่ี เพื่ออา่ นฉบบั ย้อนหลงั

EDITOR’S NOTE สารบัญ

สวสั ดคี ่ะ 3-4ขา่ วเดน่ หนา้
5บอกเลา่ เกา้ สบิ หน้า
เปิดเล่มมาฉบับนี้ ACT NEWS มีค�ำแนะน�ำถึงขั้นตอน 6-7E - court หนา้
ปฏิบัติในการเข้าร่วมการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง 8-9วาไรต้ีคดีปกครอง หนา้
โดยวธิ ีการทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ หรือ ระบบการประชมุ ทางจอภาพ 10INFOGRAPHIC หนา้
เพ่ือให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันในการปรับตัวและปรับเปล่ียนวิธีการ 11-13รอบรั้วภมู ภิ าค หนา้
ท�ำงานของศาลปกครอง โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ 14โหราพยากรณ ์ หนา้
ภายใต้ข้อจ�ำกัดเร่ืองความปลอดภัยและลดการติดต่อสัมผัสกัน 15คำ�คม หน้า
โดยตรงให้น้อยท่ีสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสั โคโรนา 2019 ท่ยี งั คงมีอยอู่ ยา่ งต่อเน่อื ง 3

รวมทั้งบทความดี ๆ เรื่อง ใบอนุญาตต้ังสถานบริการ...
โอนให้แก่กันได้หรือไม่ ? เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ต้องติดตาม
นอกจากนนั้ ยงั มขี า่ วทงั้ จากสว่ นกลางและสว่ นภมู ภิ าคหลง่ั ไหลกนั
เข้ามาไม่ขาดสาย คัดท่ีเด่น ๆ มาให้ผู้อ่านได้ทราบกระแสความ
เคล่ือนไหว จะไดไ้ มต่ กข่าวกัน

ทงั้ หมดทเ่ี กรน่ิ มาน้ี รายละเอยี ดรอผอู้ า่ นทกุ ทา่ นอยดู่ า้ นใน
เล่มแล้วค่ะ หวังว่าคงถูกใจกันไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าที่รบั รองวา่ เนื้อหาเขม้ ข้นเหมือนเดมิ แนน่ อนคะ่ ....

5 10 12

เอกสารเพ่อื การประชาสมั พันธ์ “ศาลปกครองแห่งความเช่ือม่ัน”
กองบรรณาธิการ เจา้ ของ ส�ำ นกั งานศาลปกครอง
ท่ปี รกึ ษากองบรรณาธกิ าร : เลขาธกิ ารส�ำ นกั งานศาลปกครอง รองเลขาธกิ ารส�ำ นักงานศาลปกครอง ทป่ี รึกษาส�ำ นักงานศาลปกครอง
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานศาล ส�ำ นัก วิทยาลยั
บรรณาธิการ : วัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ เสริมพงศ์ สมบูรณ์พร้อม จุฑามาณ สายรัดเงิน จุฑาธิปต์ ชุมพาที ปริญญา ทองหลอด ศิริพร พันธุ์วิจิตรศิริ
อังคณา ตขิ ณิ านนท ์ ปาลิตา แสนสุข ไอลดา เศษคำ� ชา่ งภาพ : นชิ ตญิ า มรี ัตน์ ยศวัฒน์ วัชรกลุ ภวู พันธ์ ศกั ดช์ิ ัย ลอยทะเล
จัดท�ำ โดย ส�ำ นกั งานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจง้ วัฒนะ เลขที่ 120 ถนนแจง้ วฒั นะ แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพฯ 10210
โทร. 0 2141 1111 Call Center 1355 ,www.admincourt.go.th ,www.youtube.com /c /สำ�นกั งานศาลปกครอง 1355

2ACT ISSUE 156

ข่าวเด่น ศาลปกครองรว่ มบันทึกเทปโทรทัศนถ์ วายพระพรชยั มงคล
พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดศี รสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยูห่ วั

เนอ่ื งในวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมอ่ื วนั จนั ทรท์ ี่ 27 มถิ นุ ายน 2565 นายชาญชยั แสวงศกั ดิ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด พรอ้ มดว้ ยรองประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานแผนกในศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหาร
สำ� นกั งานศาลปกครอง รว่ มบนั ทกึ เทปโทรทศั นก์ ลา่ วอาเศยี รวาท
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วนั เฉลมิ พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

พธิ มี อบประกาศนียบัตรและเกยี รตบิ ตั รให้แก่ผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ
วธิ ีพิจารณาคดีปกครอง (ท่ไี ด้รบั การรบั รองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นท่ี 11

เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธาน
ศาลปกครองสงู สดุ เปน็ ประธานในพธิ มี อบประกาศนยี บตั รและเกยี รตบิ ตั รใหแ้ ก่
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ท่ีได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นท่ี 11 โดยมีนายไพบูลย์ เสียงก้อง
ประธานมลู นธิ วิ จิ ยั และพฒั นากระบวนการยตุ ธิ รรมทางปกครอง กลา่ วรายงาน
สรุปผลการอบรมฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรม พร้อมด้วย
คณะตลุ าการศาลปกครองที่ ใหเ้ กยี รตเิ ปน็ วทิ ยากรผทู้ รงคณุ วฒุ ิ และคณะผบู้ รหิ าร
ส�ำนกั งานศาลปกครอง รว่ มเป็นเกียรตใิ นพธิ ี ณ ห้องสมั มนา 2 ชนั้ บี 1 อาคาร
ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรงุ เทพมหานคร

สศป.จัดอบรมเสรมิ สรา้ งความรู้ เรอ่ื ง คดพี พิ าทเก่ยี วกับการบรหิ ารจดั การ
สงิ่ แวดลอ้ ม การควบคมุ อาคาร และการผงั เมอื งขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ส�ำนักงานศาลปกครองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครง้ั ท่ี 3 หวั ขอ้
“คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในส่วนกลาง และเจ้าหน้าท่ี
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ทวั่ ประเทศ รวมทง้ั สน้ิ 522 คน โดยม ี นายวชริ ะ ชอบแตง่ ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด เป็นวิทยากร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ การอบรมคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือต่อเนื่องของทั้งสอง
หน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติที่ดีตามแนวค�ำวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสงู สดุ ใหแ้ กเ่ จา้ หนา้ ทขี่ องรฐั เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความตระหนกั ในการใชอ้ ำ� นาจทางปกครองไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง
เหมาะสม อนั จะสง่ ผลให้เกิดการอำ� นวยความยตุ ิธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชน

3ACT ISSUE 156

ผู้บริหารศาลปกครองรว่ มประชุมใหญท่ างวชิ าการ ระหวา่ งวนั ที่ 20 - 22 มถิ นุ ายน 2565 นายวษิ ณุ วรญั ญู รองประธาน
ของ IASAJ ครงั้ ท่ี 14 ศาลปกครองสูงสุด (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ศักด์ิ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสงู สดุ และนายพรชยั มนสั ศริ เิ พญ็ ประธานแผนกคดี

สงิ่ แวดลอ้ มในศาลปกครองสงู สดุ รว่ มการประชมุ ใหญท่ างวชิ าการของสมาคม

ศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (The International Association of
Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ)) ครง้ั ท่ี 14 หวั ขอ้ “บทบาท
หน้าท่ีของศาลปกครองสูงสุดในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา” (The Role of the
Supreme Administrative Jurisdictions during the Coronavirus Crisis)
ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23
มิถุนายน 2565 ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐ หัวขอ้
“วธิ พี จิ ารณาคดปี กครองเกยี่ วกบั สงิ่ แวดลอ้ ม” ณ สภาแหง่ รฐั ฝรงั่ เศส กรงุ ปารสี
สาธารณรฐั ฝรง่ั เศส

ศาลปกครอง เม่ือวันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 ส�ำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ
พบสื่อมวลชนออนไลน์ ครัง้ ท่ี 2 สำ� นกั งานศาลปกครองภเู กต็ จดั งานศาลปกครองพบสอ่ื มวลชนออนไลน์ ครง้ั ท่ี 2
ผา่ นระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live (กลมุ่ ปดิ ) เพอื่ เสรมิ สรา้ ง
ความรคู้ วามเขา้ ใจเกย่ี วกบั ศาลปกครองและคดปี กครองใหแ้ กส่ อ่ื มวลชนทอ้ งถน่ิ
ในพน้ื ทเี่ ขตอำ� นาจของศาลปกครองภเู กต็ จำ� นวน 4 จงั หวดั ไดแ้ ก่ จงั หวดั ภเู กต็
จังหวดั กระบี่ จงั หวดั พังงา และจงั หวดั ระนอง
โดยได้รับเกียรติจาก นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนท่ีเข้าร่วมงานฯ และมีนายอนุวงศ์
ซาบตุ ร ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานศาลปกครองกลาง เปน็ วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง และมีผู้บริหารของส�ำนักงาน
ศาลปกครองภูเก็ต ประกอบด้วย นายวิทยา นพมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศาลปกครองภูเก็ต นายกรเอก ทวิพรชยทัต ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
คดปี กครอง และนายพนมทวน แกว้ บางพดู ผอู้ ำ� นวยการกลมุ่ สนบั สนนุ งานคดี
และบังคับคดีปกครอง ให้เกียรติแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมตอบข้อซักถาม
ของสอื่ มวลชนในงานดงั กล่าวดว้ ย

ผู้เขา้ รับการอบรมโครงการพัฒนานักบรหิ ารการตรวจเงิน
แผน่ ดนิ ระดบั สงู (นตส.) รุน่ ท่ี 11 ศึกษาดงู านศาลปกครอง

เมอื่ วนั ศกุ รท์ ่ี 17 มถิ นุ ายน 2565 นางจติ ผอ่ ง อภยั สนั ตพิ งษ์ ทปี่ รกึ ษา
ส�ำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา
นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นท่ี 11 ส�ำนักงานการ
ตรวจเงนิ แผน่ ดนิ ในโอกาสเขา้ ศกึ ษาดงู านศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง
ถนนแจง้ วฒั นะ กรงุ เทพมหานคร โดยคณะผศู้ กึ ษาดงู านไดร้ บั ฟงั การบรรยาย
เกี่ยวกับภาพรวมองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี การบริหารบุคลากร
การปฏบิ ตั ิราชการทางปกครองในสถานการณ์โควดิ และการพฒั นาบคุ ลากร
กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และ
พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพ่ือน�ำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตอ่ ไป

4ACT ISSUE 156

บอกเล่าเก้าสิบ #%!

ด่ากันไปไยผิดวินยั นะจะ๊
โดยส�ำนักกฏหมาย

มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังคมท่ีต้องมีการอยู่ร่วมกัน สังคมการท�ำงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยสังคมของมนุษย์
ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตไม่แพ้สังคมอื่น ๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดีระหว่างกัน
ที่มีความรักใคร่ปรองดอง ความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล สามัคคี และร่วมหัวจมท้ายกันเผชิญกับ
ทุกสถานการณ์ เพื่อให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จ ท้ายท่ีสุดองค์กรท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันย่อมท�ำให้องค์กร
บรรลุเปา้ หมายทว่ี างไว้

สวสั ดคี รบั พน่ี อ้ งชาวสำ� นกั งานศาลปกครองทกุ ทา่ น วนั นจ้ี ะมากลา่ วถงึ ความสามคั คแี ละชว่ ยเหลอื กนั ในการ
ปฏิบัติราชการ ท่ีจะเป็นพลังท�ำให้งานก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ตรงกันข้ามหากหน่วยงาน
มีการทะเลาะเบาะแว้ง หวาดระแวง ไม่ร่วมมือกัน งานก็จะไม่เดินหรือไม่ได้งานท่ีดี ดังน้ัน วินัยของข้าราชการ
จึงก�ำหนดให้ข้าราชการต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ข้าราชการดว้ ยกนั และผรู้ ว่ มปฏบิ ัติราชการ จงึ ขอยกตวั อยา่ งวินยั กรณีนมี้ าให้ทราบกันครับ

- นายขนุ ศกึ ไดช้ หี้ นา้ ดา่ ทอขา้ ราชการหญงิ คนหนงึ่ ในระหวา่ งเวลาปฏบิ ตั ริ าชการดว้ ยถอ้ ยคำ� หยาบคาย
ตอ่ หน้าเพอื่ นข้าราชการหลายคน

- นายขุนเดช เดนิ ขึน้ มาท่ที ำ� งาน ซ่งึ มีผ้บู ังคับบญั ชาและเพอื่ นรว่ มงานซึ่งเป็นหญิง 3 คนนั่งอย ู่ ไดพ้ ูด
กระทบกระเทียบข้ึนมาลอย ๆ ต่อมาได้ท้าทายผู้บังคับบัญชาให้ลงมาชกต่อยกันที่ด้านล่างส�ำนักงาน และ
ไดพ้ ูดใหข้ องลบั กับผบู้ งั คับบัญชาตอ่ หนา้ เจ้าหน้าทที่ ่อี ยู่ในเหตกุ ารณ์ประมาณ 4 - 5 คน

- นายขนุ ไกร โพสตข์ อ้ ความเผยแพรต่ อ่ สาธารณชนทาง Facebook แสดงความไมพ่ อใจตอ่ ผู้บงั คบั บญั ชา
โดยใช้ถ้อยค�ำไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ส่อเสียด ผู้บังคับบัญชาหลายกรณี ตอ่ มา

#%!นายขนุ ไกรไดไ้ ปกลา่ วยอมรบั ผดิ และขอโทษตอ่ ผบู้ งั คบั บญั ชา และ

ได้ลบขอ้ ความทโ่ี พสต์ออกแลว้

ทกุ ทา่ นคงเหน็ แลว้ นะครบั การดา่ เพอ่ื นรว่ มงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะต่อหน้า
หรอื ผา่ นสอ่ื สาธารณะ กถ็ อื เปน็ ความผดิ ทางวนิ ยั และ
อาจจะเปน็ ความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ ย
การทำ� งานรว่ มกนั จงึ ควรมมี นษุ ยสมั พนั ธท์ ด่ี ตี อ่ กนั
มีความสามัคคีเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จ
จะดีกว่าครับ สวัสดีครับ

5ACT ISSUE 156

E - Court

คำ� แนะนำ� ขน้ั ตอน

ปฏิบตั ิในการเขา้ รว่ มการดำ� เนินกระบวนพจิ ารณาคดีปกครอง
โดยวธิ กี ารทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ หรอื ระบบการประชมุ ทางจอภาพ

เพ่อื ใหค้ ่กู รณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ศี าลมคี �ำสงั่ พิจารณาคดีจากสถานท่ีพักอาศัย สถานท่ีท�ำงานของตน หรอื
เรยี กมาให้ถ้อยค�ำมีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการ สถานท่ีอ่ืนตามท่ีศาลเห็นสมควรได้ ซง่ึ สถานท่ีท่ีจะขอใชเ้ ป็น
รว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง เชน่ การน่ัง สถานท่เี ขา้ รว่ มการด�ำเนินกระบวนพจิ ารณาคดีน้ัน สมควรเปน็
พจิ ารณาคดี การไตส่ วน การไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าทในคดปี กครอง สถานท่ีท่ีมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรยี บรอ้ ย และมี
การฟงั คำ� พพิ ากษา หรอื การดำ� เนินกระบวนพจิ ารณาในขนั้ ตอน สภาวะแวดลอ้ มท่เี หมาะสมแก่การด�ำเนินกระบวนพจิ ารณาคดี
อ่ืน ๆ ท่ีต้องกระท�ำต่อหน้าศาล โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ของศาล
หรอื ระบบการประชมุ ทางจอภาพ มีขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปน้ี
อุปกรณ์ท่ีใช้
การแจง้ ความประสงคข์ อเขา้ รว่ มการดำ� เนินกระบวน
พิจารณาคดี - กรณเี ขา้ รว่ มการดำ� เนนิ กระบวนพจิ ารณาคดี ณ อาคาร
ท่ีท�ำการศาลปกครอง คู่กรณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ี
สามารถแจง้ ความประสงคเ์ ปน็ หนงั สอื ตอ่ ศาล โดยแจง้ ศาลมีค�ำสั่งเรยี กมาให้ถ้อยค�ำ ไม่ต้องเตรยี มอุปกรณ์ใด ๆ
ลว่ งหน้าอยา่ งน้อย 7 วนั ทำ� การก่อนถึงก�ำหนดนัด เวน้ แต่กรณี โดยใชอ้ ุปกรณ์ท่ีส�ำนักงานศาลปกครองจดั เตรยี มไว้
ท่ีมีเหตุจำ� เป็นหรอื กรณีเรง่ ด่วน การแจง้ ความประสงค์เป็น
หนังสือดังกล่าว สามารถแจง้ ได้โดยชอ่ งทาง ดังน้ี (1) ย่นื ต่อ - กรณีเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี ณ
เจา้ หน้าท่ี (2) ส่งทางไปรษณีย์ หรอื ทางโทรสาร (3) ย่ืนทาง สถานท่ีพักอาศัย สถานท่ีท�ำงาน หรอื สถานท่ีอ่ืนท่ีศาลเห็น
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ สมควร คู่กรณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ีศาลมีค�ำสั่งเรยี ก
มาใหถ้ ้อยค�ำ สามารถเลือกใชอ้ ุปกรณ์ต่าง ๆ เชน่ โทรศัพท์
วธิ กี ารเข้ารว่ มการดำ� เนินกระบวนพิจารณาคดี มือถือประเภทสมารต์ โฟน (Smart Phone) แทบ็ เลต็ (Tablet)
โน้ตบกุ๊ (Notebook) หรอื เครอ่ ื งคอมพวิ เตอรช์ นิดตงั้ โตะ๊ (PC)
- กรณีเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี ณ ซ่ึ ง เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ช ้ง า น เ ช ่ือ ม โ ย ง สั ญ ญ า ณ ผ่ า น
อาคารท่ีท�ำการศาลปกครอง โดยคู่กรณี พยาน หรอื บุคคล อินเตอรเ์ น็ต (Internet) ได้อยา่ งชดั เจนและต่อเน่ือง
ภายนอกท่ีศาลมีค�ำสั่งเรยี กมาใหถ้ ้อยค�ำ สามารถเข้ารว่ มการ
ดำ� เนินกระบวนพจิ ารณาคดี โดยเดินทางมาท่หี อ้ งพจิ ารณาคดี ขั้นตอนการเข้ารว่ มการดำ� เนินกระบวนพิจารณาคดี
หอ้ งไต่สวน หรอื หอ้ งไกลเ่ กล่ยี ในอาคารท่ที �ำการศาลปกครอง ณ สถานที่พักอาศัย สถานท่ีทำ� งาน หรอื สถานท่ีอื่นท่ีศาล
ท่ีตนประสงค์จะเดินทางไป เห็นสมควร

- กรณีเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี ณ 1. ก่อนถึงก�ำหนดท่ีศาลนัด คู่กรณี พยาน หรอื บุคคล
สถานท่ีพักอาศัย สถานท่ีท�ำงาน หรอื สถานท่ีอ่ืน ท่ีศาล ภายนอกท่ีศาลมีค�ำส่ังเรยี กมาให้ถ้อยค�ำ จะได้รบั แจง้ ลิงก์
เห็นสมควร โดยคู่กรณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ีศาล (Link) จากส�ำนักงานศาลตามท่อี ยูท่ างไปรษณียอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์
มีค�ำส่ังเรยี กมาใหถ้ ้อยค�ำ สามารถเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวน (e - mail) หรอื ชอ่ งทางอน่ื เชน่ ไลน์ (Line) ตามทบ่ี คุ คลน้ันใหไ้ ว้

6AACCTT IISSSSUUEE115566

2. กอ่ นถงึ ก�ำหนดนัดอยา่ งน้อย 5 นาที คกู่ รณี พยาน
หรอื บุคคลภายนอกท่ศี าลมคี �ำสงั่ เรยี กมาใหถ้ ้อยค�ำ ควรเรม่ิ
ขนั้ ตอนการเขา้ รว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี โดยกด
ท่ีลิงก์ (Link) ตามท่ีได้รบั แจง้ จากส�ำนักงานศาล

3. ในการเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี
คู่กรณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ีศาลมีค�ำสั่งเรยี กมาให้
ถ้อยค�ำ พึงแต่งกายให้สุภาพและมีความเหมาะสม และ
ปฏิบัติตนเชน่ เดียวกับข้อปฏิบัติในการเข้ารว่ มการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีของศาล

4. เมอ่ื กดทล่ี งิ ก์ (Link) ตามทไ่ี ดร้ บั แจง้ จากสำ� นักงาน
ศาลแลว้ ใหค้ ่กู รณี พยาน หรอื บุคคลภายนอกท่ศี าลมีค�ำสั่ง
เรยี กมาใหถ้ ้อยค�ำ ระบุชอ่ื และนามสกุลจรงิ ของตนในระบบ
ท่ีเขา้ ใชง้ าน

5. เม่ือเขา้ สู่ระบบแล้ว ใหค้ ู่กรณี พยาน หรอื บุคคล
ภายนอกท่ีศาลมีค�ำส่ังเรยี กมาให้ถ้อยค�ำ แสดงตนต่อ
เจา้ หน้าท่ีศาล พรอ้ มหลักฐานแสดงตน เชน่ บัตรประจำ� ตัว
ประชาชน โดยให้สามารถมองเห็นผ่านทางจอภาพได้อย่าง
ชดั เจน

6. เม่ือเข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีแล้ว ในรายงานกระบวนพิจารณานั้นแล้ว เม่ือศาลได้อ่านรายงาน
ใหค้ ู่กรณี พยาน หรอื บุคคลภายนอก ท่ีศาลมีค�ำส่ังเรยี กมา กระบวนพิจารณาใหค้ ู่กรณีหรอื พยานได้รบั ฟัง
ใหถ้ ้อยค�ำ รายงานตวั ตอ่ ศาล พรอ้ มแสดงหลกั ฐานแสดงตน
เชน่ บัตรประจำ� ตัวประชาชน โดยให้ศาลสามารถมองเห็น 8. กรณที ค่ี กู่ รณี พยาน หรอื บคุ คลภายนอกทศ่ี าลมคี ำ� สง่ั
ภาพบุคคลและหลักฐานแสดงตนผ่านทางจอภาพได้อย่าง เรยี กมาให้ถ้อยค�ำท่ีเข้ารว่ มกระบวนพิจารณา มีความประสงค์
ชดั เจน จะขอคัดหรอื ถ่ายส�ำเนารายงานกระบวนพิจารณา เม่ือศาล
อนุ ญาตแล้ว สามารถติดต่อเจ้าหน้ าท่ีศาลเพ่ือคั ดหรอื
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นผู้รบั มอบอ�ำนาจหรอื ผู้รบั มอบ ถ่ายส�ำเนารายงานกระบวนพิจารณาได้ เว้นแต่เป็นผู้ท่ีใชง้ าน
ฉันทะให้เข้ารว่ มการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี และยัง ใน “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์” อยู่แล้ว สามารถ
ไม่เคยมีหลักฐานการมอบอ�ำนาจหรอื มอบฉันทะในส�ำนวน เข้าตรวจดูและท�ำส�ำเนารายงานกระบวนพิจารณานั้นได้เอง
คดี ให้แสดงหลักฐานการมอบอ�ำนาจ หรอื มอบฉันทะต่อ ใน “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์”
เจา้ หน้าท่ีศาลผ่านทางจอภาพเชน่ กัน
ส�ำหรบั ผทู้ ่อี าจยงั มขี อ้ สงสัยในขนั้ ตอนดังกลา่ ว สามารถ
7.เม่ือศาลด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีเสรจ็ ส้ินแล้ว โทรสอบถามได้ท่ีสายด่วนศาลปกครอง 1355 ในวันและ
การจดั ท�ำรายงานกระบวนพิจารณาของศาล คู่กรณี พยาน เวลาราชการ
หรอื บคุ คลภายนอกทศ่ี าลมคี �ำสง่ั เรยี กมาใหถ้ อ้ ยค�ำทเ่ี ขา้ รว่ ม
กระบวนพิจารณาดังกล่าวไม่ต้องลงลายมือชอ่ื ในรายงาน
กระบวนพิจารณา โดยรายงานกระบวนพิจารณาท่ีกระท�ำ
ใ น ก ร ะ บ ว น พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก ค ร อ ง โ ด ย วิ ธีก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีได้กระท�ำต่อหน้าคู่กรณีหรอื พยาน
ให้ถือว่าคู่กรณีหรอื พยานนั้นได้ทราบและลงลายมือชอ่ื

7ACATCT ISSUIESS1U5E6 156

วาไรตี้คดีปกครอง

ใบอนญุ าตต้ังสถานบริการ...โอนให้แก่กันได้หรอื ไม่ ?

โดย ลุงถกู ต้อง

เหตุเดอื ดรอ้ นของผฟู้ ้องคดี

เหตเุ ดือดร้อนของผ้ฟู ้ องคดีในคดีน้ีเกิดจาก ... นางเอ็มและนายทีสองสามีภรรยาที่จดทะเบยี นสมรสอย่างถกู ต้องตามกฎหมายและ
ได้ท�ำธุรกิจเปิ ดสถานบริการรว่ มกัน 2 แห่ง โดยแห่งแรก เพ่ือจ�ำหน่ายอาหาร เครอ่ื งดื่ม และมีการแสดงดนตรี ส่วนแห่งที่สอง เพื่อให้บริการ
ฟั งเพลงและรอ้ งเพลงคาราโอเกะ โดยนางเอ็มเป็ นผขู้ อจดทะเบยี นพาณิชย์ประกอบการสถานบรกิ าร ส่วนการขอใบอนญุ าตตั้งสถานบรกิ าร
ท้ังสองแห่ง นายทีสามีก็ได้มอบหมายให้ภรรยาคือนางเอ็มเป็ นผู้ขอรับใบอนุญาต ท�ำให้ ใบอนุญาตตั้งสถานบริการท้ังสองแห่งเป็ นชื่อ
ของนางเอ็ม ซ่ึงนางเอ็มก็ได้เป็ นผู้ต่อใบอนญุ าตเรอ่ื ยมา ...
กระท่ังต่อมาทั้งสองได้เลิกราและจดทะเบียนหย่ากัน โดยนางเอ็มได้ย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งกับครอบครัวใหม่ ท�ำให้ ไม่สะดวก
เดินทางไปต่อใบอนุญาต จึงได้ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนช่ือผู้ประกอบกิจการเป็ นนายที (อดีตสามี) แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าไม่อนุญาตให้
โอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่เขา้ หลักเกณฑ์และเง่อื นไขการเปล่ียนผรู้ บั อนญุ าตต้ังสถานบรกิ ารตามกฎหมาย
นายที เห็นว่า ใบอนุญาตให้ต้ังสถานบรกิ ารท้ังสองแห่งเป็ นเอกสารสิทธิและเป็ นสินสมรสของตนกับนางเอ็ม เพราะตนเป็ นเจ้าของ
ร่วมกันกับภรรยามาตั้งแต่แรก ดังนั้น ตนจึงมีสิทธิในใบอนุญาตดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ค�ำส่ังแต่ผู้ว่าราชการจงั หวัดได้แจ้งยืนยัน
ตามค�ำสั่งเดิม และได้ส่งค�ำอุทธรณ์ดังกล่าวไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นเพียงหนังสือ
รอ้ งเรียนมิใช่ค�ำอุทธรณ์ จงึ มีค�ำวินิจฉัยไม่รบั อุทธรณ์ ไว้พิจารณา
สองอดีตสามีภรรยาเห็นว่า ค�ำส่ังไม่อนุญาตให้ โอนใบอนุญาตตั้งสถานบริการท้ังสองแห่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะนายทีก็เป็ น
ผปู้ ระกอบการและเป็ นเจา้ ของสถานบรกิ าร เพียงแต่ใบอนญุ าตเป็ นชอ่ื ของนางเอม็ จงึ ถอื วา่ เป็ นเจา้ ของรว่ ม และใบอนุญาตดังกล่าวเป็ นเอกสาร
สิทธิที่ถือเป็ นสินสมรส จึงน�ำคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองชั้นต้น เพ่ือขอให้เพิกถอนค�ำส่ังที่ไม่อนุญาตให้ โอนใบอนุญาตต้ังสถานบริการ
ดังกล่าว
คดีน้ี ... ศาลปกครองช้ันต้นมีค�ำพิพากษายกฟ้ อง ผู้ฟ้ องคดีทั้งสองจึงย่ืนอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงผลของคดีจะเป็ น
อย่างไร ... มาติดตามกันต่อเลยครับความเปน็ ธรรม ... จากคำ� พิพากษาศาลปกครอง

ประเด็นพิจารณา คือ ค�ำส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี 2) ที่ไม่อนุญาตให้ โอนใบอนญุ าตต้ังสถานบริการจากนางเอ็ม
(ผฟู้ ้ องคดีที่ 1) เป็ นนายที (ผูฟ้ ้ องคดีที่ 2) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ขอ้ กฎหมายส�ำคัญ มีดังนี้
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 วรรคหน่ึง บญั ญัติว่า ห้ามมิให้ผ้ใู ดต้ังสถานบรกิ าร เว้นแต่จะได้รบั ใบอนญุ าต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี วรรคสอง บญั ญัติว่า ในการพิจารณาอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีคํานึงถึงประวัติการกระทําความผดิ ต่อกฎหมาย
ของผูข้ ออนุญาตต้ังสถานบรกิ ารประกอบด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า หลักเกณฑ์และวิธีการขออนญุ าตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึงและ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับประวัติการกระทําความผดิ ต่อกฎหมายของผขู้ ออนญุ าตต้ังสถานบรกิ ารตามวรรคสอง รวมทั้งการขอต่ออายุใบอนญุ าต
และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

8ACT ISSUE 156

ค�ำส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 7/2551 เร่ือง การปฏิบัติตามพระราชบญั ญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2551
ขอ้ 9 ก�ำหนดว่า การขอเปลี่ยนผูร้ ับอนุญาตจากการซ้ือขายใบอนุญาต การให้หรอื การแลกเปล่ียนใบอนุญาต กรณีเช่นน้ีถือว่าเป็ นการโอน
ใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากใบอนุญาตเป็ นการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
มิได้กําหนดไว้ ให้ โอนใบอนุญาตแก่กันได้แต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงไม่มีอํานาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอน
ใบอนุญาตให้แก่กันได้ และข้อ 11 ก�ำหนดว่า การโอนกิจการสถานบริการระหว่างบุคคล รวมทั้งการโอนกิจการตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาล ถือเป็ นการโอนทรพั ย์สินระหว่างกันเท่าน้ัน ไม่สามารถโอนใบอนญุ าตให้แก่กันได้ ถ้าผรู้ บั โอนทรพั ย์สินของสถานบรกิ ารประสงค์
จะดําเนินกิจการสถานบริการ ต้องขออนุญาตตั้งสถานบริการใหม่ยกเว้นกรณีผู้รับอนุญาตต้ังสถานบริการถึงแก่ความตาย และทายาท
มีความประสงค์จะดําเนินกิจการสถานบริการต่อไป ...
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่การด�ำเนินกิจการสถานบริการน้ัน อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมของประชาชน หรือมีความไม่เหมาะสมได้ จึงจ�ำเป็ นต้องมีการควบคุมเพ่ือมิให้เกิดปั ญหาแก่ผู้ใช้บริการหรือส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรอื สังคมโดยรวม ด้วยเหตนุ ้ี ในการอนญุ าตให้ผใู้ ดประกอบกิจการดังกล่าว จงึ ต้องพิจารณาถึงคณุ สมบตั ิ ลักษณะต้องห้าม
ประวัติการกระท�ำความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตามท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต
และการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 รวมถึงต้องพิจารณาความสามารถในการควบคุมดูแลลูกค้าและพนักงานให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายด้วย
อีกทั้งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเก่ียวกับการโอนใบอนุญาตหรือการก�ำหนดให้ผู้รับ
อนญุ าตสามารถย่ืนค�ำขอเปล่ียนช่ือผรู้ บั อนุญาตไว้แต่ประการใด นอกจากน้ี ขอ้ 9 ของค�ำส่ังกระทรวงมหาดไทยขา้ งต้น ยังก�ำหนดให้การ
เปลี่ยนผรู้ บั อนญุ าตจากการซื้อขายใบอนญุ าต การให้หรอื การแลกเปล่ียนใบอนญุ าต ถือว่าเป็ นการโอนใบอนญุ าตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และขอ้ 11 ก�ำหนดให้การโอนกิจการสถานบริการระหว่างบุคคล รวมท้ังการโอนกิจการตามค�ำพิพากษาหรือค�ำส่ังศาลถือเป็ นการโอน
ทรัพย์สินระหว่างกันเท่าน้ัน ไม่สามารถโอนใบอนุญาตให้แก่กันได้ ถ้าผู้รับโอนทรัพย์สินของสถานบริการประสงค์จะด�ำเนินกิจการจะต้อง
ขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการใหม่ อันแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์จะให้การได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็ นเรื่อง
เฉพาะตัวของผู้รบั อนญุ าตรายน้ันโดยเฉพาะ
ฉะนั้น แม้ผู้ฟ้ องคดีท้ังสองจะเคยเป็ นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้ร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าวกันมาแต่ต้น
ก็ไม่อาจที่จะโอนใบอนญุ าตให้แก่กันได้ และใบอนญุ าตให้ต้ังสถานบรกิ ารไม่ถือเป็ นสินสมรส ผวู้ ่าราชการจงั หวัด (ผถู้ กู ฟ้ องคดีท่ี 2) จงึ ไม่มี
อ�ำนาจตามกฎหมายท่ีจะพิจารณาโอนใบอนุญาตจากผู้ฟ้ องคดีท่ี 1 ให้เป็ นผู้ฟ้ องคดีที่ 2 ได้ ค�ำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ โอนใบอนุญาตในการ
ต้ังสถานบริการท่ีพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้ อง (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.135/2565)

หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏบิ ตั ริ าชการ


จากคดีดังกล่าว ... จงึ ได้บทสรุปท่ีว่า ใบอนญุ าตตั้งสถานบรกิ ารเป็ นเรอ่ื งเฉพาะตัวของผรู้ บั อนญุ าตรายนั้นโดยเฉพาะที่ไม่อาจโอน
ให้แก่ผู้ใดได้ แม้จะเคยเป็ นสามีภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมายมาก่อนในขณะด�ำเนินกิจการก็ตาม ซ่ึงหากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไปก็จะต้องท�ำการย่ืนขอรับใบอนุญาตใหม่ อย่างไรก็ตาม การโอนใบอนุญาตให้ต้ังสถานบริการสามารถท�ำได้เพียงกรณีเดียว
คือ การตกทอดทางมรดก โดยทายาทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 รวมทั้งกฎกระทรวง
ท่ีเก่ียวขอ้ งด้วยนั่นเองครบั ...

(ปรึกษาคดีปกครองได้ท่ีสายด่วนศาลปกครอง 1355
และศึกษาการฟ้ องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ท่ี
www.admincourt.go.th)

9ACT ISSUE 156

INFOGRAPHIC
10ACT ISSUAEC15T6 ISSUE 156

รอบรั้วภูมิภาค

สศป.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท่ีดีจากค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน
หนว่ ยงานทางปกครอง และเจา้ หนา้ ทข่ี องรฐั ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เม่ือวันพฤหสั บดีที่ 16 มถิ นุ ายน 2565 สำ� นักงานศาลปกครองยะลาจดั โครงการเสริมสรา้ งหลกั ปฏิบตั ิ
ราชการทด่ี จี ากคำ� วนิ จิ ฉยั ของศาลปกครองใหแ้ กป่ ระชาชน หนว่ ยงานทางปกครอง และเจา้ หนา้ ทข่ี องรฐั ประจำ� ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539” ให้แกป่ ระชาชน
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการจัดอบรม
จากสำ� นกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษายะลา เขต 1 ซงึ่ กจิ กรรมดงั กลา่ วไดร้ บั เกยี รตจิ าก นายชาญชยั แสวงศกั ดิ์
ประธานศาลปกครองสูงสดุ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนายสมมาศ รฐั พทิ ักษ์สันติ อธบิ ดีศาลปกครองยะลา
กลา่ วเปดิ โครงการ นางอาภาภรณ์ หมดั เลยี ด ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานศาลปกครองยะลา กลา่ วรายงานวตั ถปุ ระสงค์
ของการจดั โครงการ ทงั้ น้ี มีผลู้ งทะเบียนเขา้ รว่ มอบรมทัง้ สิ้น 1,080 คน จากหลากหลายพ้ืนที่ จ�ำนวน 66 จังหวัด
ทกุ ภมู ภิ าคของประเทศไทย โดยอบรมผา่ นระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings และมผี เู้ ขา้ ชมทาง
Streaming page ศาลปกครองยะลา จ�ำนวน 262 คน

ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมประชุ มเก่ียวกับ
การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองอุ ดรธานี

เม่ือวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย แสวงศักด์ิ ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมประชุมกับ
นายพนิ จิ มั่นสัมฤทธ์ิ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองอุดรธานี และผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลปกครองอุดรธานี และการด�ำเนินงานของ
ศาลปกครองอุดรธานี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งนี้ ศาลปกครองอุดรธานี
ได้น�ำเสนอสรุปข้อมูลคดีของศาลปกครองอุดรธานี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คดีที่มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ในศาลปกครองอุดรธานี คดีฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2
อาคารศาลปกครองอุดรธานี

ประธานศาลปกครองสูงสดุ ร่วมประชุมการบริหารจัดการคดี
ของศาลปกครองสุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย แสวงศักด์ิ ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมประชุม
การบรหิ ารจดั การคดปี กครองของศาลปกครองสพุ รรณบรุ ี ผา่ นระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings
โดยมีนายสิทธานต์ สิทธิสุข อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี รายงานความคืบหน้าคดีปกครองของศาลปกครอง
สุพรรณบุรี โดยประธานศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่า การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองสุพรรณบุรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคของส�ำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
เรือ่ งการขาดแคลนอัตรากำ� ลงั และดา้ นอาคารสถานที่ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางปรับปรงุ แก้ไขต่อไป

11ACT ISSUE 156

ศาลปกครองภูมภิ าครว่ มบนั ทึกเทปโทรทัศนถ์ วายพระพร เน่อื งในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิ ดศี รสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยหู่ วั
ระหว่างวนั ท่ี 20-24 มิถุนายน 2565

ศาลปกครองนครราชสีมา นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะตลุ าการศาลปกครอง
นครราชสีมาและผู้บริหารส�ำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แหง่ ประเทศไทย ขอนแกน่ อำ� เภอเมืองขอนแกน่ จังหวดั ขอนแกน่

ศาลปกครองอดุ รธาน ี นายพนิ ิจ มัน่ สมั ฤทธ์ิ อธบิ ดศี าลปกครองอดุ รธานี พรอ้ มดว้ ยคณะตลุ าการศาลปกครองอดุ รธานี และ
ผบู้ รหิ ารสำ� นกั งานศาลปกครองอดุ รธานี รว่ มบนั ทกึ เทปโทรทศั นก์ ลา่ วอาเศยี รวาท ถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ขอนแกน่ อ�ำเภอเมืองขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น

ศาลปกครองขอนแก่น นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิบดีศาลปกครอง
ขอนแก่น คณะตุลาการศาลปกครองขอนแก่น และผู้บริหารส�ำนักงานศาลปกครองขอนแก่น รว่ มบนั ทกึ เทปโทรทศั นถ์ วาย
พระพร ณ สถานีวิทยโุ ทรทศั น์แห่งประเทศไทย ขอนแกน่ อำ� เภอเมืองขอนแก่น จงั หวัดขอนแก่น

สศป.นครราชสมี าจัดกจิ กรรม “ท�ำบญุ ใส่บาตรเสริมสร้างความด”ี
ประจ�ำเดือนมถิ ุนายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ส�ำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ท�ำบุญ
ใส่บาตรเสริมสร้างความดี” ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายเกียรติภูมิ
แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา คณะตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และบุคลากร
ส�ำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา รว่ มกิจกรรม ณ บริเวณดา้ นหน้าอาคารศาลปกครองนครราชสีมา

ศาลปกครองขอนแก่นไกล่เกลย่ี ข้อพิพาทโดยวิธกี ารทางอเิ ล็กทรอนิกส์


เมอ่ื วันจันทร์ท่ี 27 มิถนุ ายน 2565 นายศรัณย ู โพธริ ชั ตางกรู รองอธบิ ดศี าลปกครองขอนแกน่ ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่แทน
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ท�ำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองระหว่างคู่กรณีในคดีไกล่เกลี่ย
หมายเลขดำ� ที่ กก. 12/2564 และวนั องั คารท่ี 28 มิถุนายน 2565 คดีไกลเ่ กล่ยี หมายเลขด�ำที่ กก.6/2564 ผ่านโปรแกรม
Cisco Webex Meetings
ในระหว่างการไกล่เกล่ีย คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ช่วยกันร่วมพิจารณาทางเลือกที่จะยุติข้อพิพาท เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทงั้
สองฝ่าย อยา่ งถอ้ ยทีถอ้ ยอาศยั และเปน็ มิตร ซง่ึ ทำ� ใหก้ ารไกลเ่ กลีย่ เปน็ ไปโดยราบร่ืน โดยวธิ กี ารดังกล่าวสามารถใช้ในการไกล่
เกลยี่ ข้อพพิ าทระหวา่ งคกู่ รณีไดเ้ ปน็ อยา่ งดแี ละมีประสทิ ธิภาพ
อนง่ึ ในระหวา่ งการไกลเ่ กลย่ี ตลุ าการผู้ไกลเ่ กลย่ี ไดม้ อบหมายใหพ้ นกั งานคดปี กครองประจำ� สำ� นวนไกลเ่ กลย่ี คอื นาย
ไชยยงค์ สวัสด์ิผล พนักงานคดีปกครองช�ำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ�ำเป็นด้วย

หมายเหตุ คกู่ รณีไดอ้ นญุ าตใหถ้ า่ ยภาพและเผยแพร่ เพอ่ื ใหศ้ าลปกครองใชป้ ระโยชน์ในทางวชิ าการและการประชาสมั พนั ธแ์ ลว้

12ACT ISSUE 156

ศาลปกครองสงขลาจัดโครงการเสรมิ สรา้ งหลกั ปฏบิ ัตริ าชการทีด่ ี เมอื่ วนั องั คารที่ 28 มถิ นุ ายน 2565 นายชาญชยั แสวงศกั ด์ ประธานศาลปกครองสงู สดุ
จากคำ�วินจิ ฉยั ของศาลปกครอง ใหแ้ กป่ ระชาชน
หน่วยงานทางปกครอง และเจา้ หน้าที่ของรฐั ใหเ้ กยี รตเิ ปน็ วทิ ยากรบรรยายในหวั ขอ้ “ศาลปกครองกบั การดำ� รงหลกั นติ ธิ รรม” ในโครงการ

เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท่ีดีจากค�ำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ประชาชน หนว่ ยงาน

ทางปกครอง และเจา้ หนา้ ทข่ี องรฐั ของสำ� นกั งานศาลปกครองสงขลา ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ.2565

โดยมนี ายอาทร ครุ ะวรรณ อธบิ ดศี าลปกครองสงขลา เปน็ ประธานในพธิ เี ปดิ และไดร้ บั เกียรติจาก

นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา บรรยายในหัวข้อ “การอำ� นวย

ความยตุ ธิ รรมทางปกครองโดยใชว้ ธิ กี ารทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ และการไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าทคดปี กครอง”

ผา่ นระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมผี ลู้ งทะเบยี นเขา้ รบั ฟงั การบรรยาย

ทง้ั สนิ้ 1,350 คน

ผู้เขา้ รบั การอบรมหลักสตู ร ผู้บรหิ ารกระบวนการยุติธรรมระดบั สงู รุน่ ท่ี 26

ศกึ ษาดงู านศาลปกครองเชียงใหม่

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ศาลปกครองเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบั สงู ” รุน่ ที่ 26 ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชยี งใหม่ โดยมนี ายเมธี ชยั สทิ ธิ์
อธบิ ดศี าลปกครองเชยี งใหม่ ไดก้ ลา่ วตอ้ นรบั และไดร้ บั เกยี รตจิ าก นางอารยี ์ เตชะหรวู จิ ติ ร ประธานศาลอทุ ธรณภ์ าค 5 อธบิ ดี
ผพู้ ิพากษาศาลอาญาคดที จุ ริตและประพฤตมิ ิชอบภาค 5 อธิบดผี ้พู พิ ากษาศาลแรงงานภาค 5 และรองอธิบดผี พู้ ิพากษา
ภาค 5 รว่ มใหก้ ารตอ้ นรบั คณะศกึ ษาดงู านดงั กลา่ วดว้ ย ในการนี้ นายอนุชา ฮนุ สวัสดกิ ุล รองอธบิ ดศี าลปกครองเชยี งใหม่
เปน็ วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรเู้ กยี่ วกบั ศาลปกครองและวธิ พี จิ ารณาคดปี กครอง และนายสพุ รชยั เนตแิ พทยกลุ ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนกั งานศาลปกครองเชยี งใหม่ รว่ มบรรยายใหก้ ารแนะนำ� เกย่ี วกบั หอ้ งพจิ ารณาคดอี เิ ลก็ ทรอนกิ สข์ องศาลปกครองเชยี งใหม่
จากนน้ั คณะผเู้ ขา้ ศกึ ษาดงู านไดเ้ ยย่ี มชมหอ้ งพจิ ารณาคดี หอ้ งไกลเ่ กลยี่ และหอ้ งพจิ ารณาคดอี เิ ลก็ ทรอนกิ สต์ ามลำ� ดับ

สศป.นศ.รว่ มกับ สพป.นศ.2 จัดโครงการเสรมิ สร้างหลักปฏบิ ตั ิราชการที่ดจี ากค�ำวนิ จิ ฉยั ของ

ศาลปกครองใหแ้ ก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจา้ หน้าทีข่ องรฐั ครัง้ ท่ี 2

เมอ่ื วนั พฤหัสบดีท่ี 30 มถิ นุ ายน 2565 นายประเวศ รักษพล อธิบดศี าลปกครองนครศรีธรรมราช เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่
ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังท่ี 2 ซึ่งจัดโดย
สำ� นกั งานศาลปกครองนครศรธี รรมราช รว่ มกบั สำ� นกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต 2
โดยมี นายวฒุ ชิ ยั แสงสำ� ราญ รองอธบิ ดศี าลปกครองนครศรธี รรมราช และนายธนกร ศฤงคาร ตลุ าการศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “คดีพิพาทเก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
วนิ ัยและการรักษาวินัย การเล่อื นขนั้ เงินเดือน การเลื่อนระดับ การเล่ือนวทิ ยฐานะ และสิทธปิ ระโยชน์” ซึ่งไดจ้ ดั ให้มี
การอบรมผา่ นระบบออนไลน์ ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Teams แพรส่ ญั ญาณจากอาคารศาลปกครองนครศรธี รรมราช
ท้ังนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารบั การอบรม จ�ำนวนกวา่ 1,400 คน

เม่อื วันพฤหสั บดีที่ 23 มถิ นุ ายน 2565 นางสาวผ้งึ รวง ประเสรฐิ ศาลปกครองภูเก็ต ด�ำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พานิชการ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยู่หวั เน่อื งในโอกาส
“โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส
วนั เฉลมิ พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565” โดยจดั กจิ กรรม วันเฉลมิ พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
บำ� เพญ็ สาธารณประโยชนเ์ กบ็ ขยะชายหาด ซงึ่ มคี ณะตลุ าการศาลปกครอง
ภเู ก็ต ผบู้ รหิ าร และบคุ ลากรส�ำนักงานศาลปกครองภูเกต็ เข้ารว่ มโครงการ 13ACT ISSUE 156
ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้บุคลากรของ
ศาลปกครองภเู กต็ และสำ� นกั งานศาลปกครองภเู กต็ ไดม้ สี ว่ นรว่ มในกจิ กรรม
สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ บริเวณชายหาด
(ดา้ นหลงั อาคารศาลปกครองภเู กต็ ) ตำ� บลไมข้ าว อำ� เภอถลาง จงั หวดั ภเู กต็

โหราพยากรณ์

คณุสวมแหวนน้ิวไหน

บอกสไตลค์ วามเปน็

นว้ิ โปง้

การสวมแหวนทน่ี ้ิวโปง้ อาจจะไมเ่ ปน็ ทน่ี ิยมมากนักและส�ำหรบั สวมแหวนทน่ี ้ิวกลางน้ันมกั จะเปน็ คนฉลาด ซอ่ื สตั ย์ จรงิ จงั มคี วามรบั ผดิ
หลาย ๆ คนอาจจะรสู้ กึ วา่ การสวมแหวนทน่ี ว้ิ โปง้ ดแู ปลก แตก่ ารสวมแหวน ในหน้าทข่ี องตวั เองไดอ้ ยา่ งดเี ยย่ี ม รวมถงึ เปน็ คนทม่ี นี ้�ำใจชอบชว่ ยเหลอื
ท่ีน้ิวโป้งนั้นเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของผู้มีอิทธพิ ล ผู้ประกอบการหรอื ผู้อ่ืน
นักธุรกิจท่ีมีชอ่ื เสียงเพราะมีความเชอ่ื ท่ีว่าการสวมแหวนน้ิวโป้งนั้น
จะชว่ ยให้มีคนชว่ ยเก้ือหนุนอุปถัมภ์ รวมถึงได้พบกับความส�ำเรจ็ น้วิ นาง
นอกจากน้ันการสวมแหวนท่ีน้ิวโป้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ “ความ
สัมพันธแ์ ละมิตรภาพ” และสามารถบอกได้วา่ ผู้ท่ีชน่ื ชอบสวมแหวนท่ี ถ้าใหพ้ ูดถึงการสวมแหวนท่นี ้ิวนาง หลาย ๆ คนต้องนึกถึงการ
น้ิวโปง้ เปน็ คนท่รี กั อิสระ เปน็ ตัวของตัวเอง มีความกลา้ หาญ และเปน็ สวมแหวนแตง่ งานหรอื แหวนหมนั้ ทน่ี ้ิวนางของมอื ขา้ งซา้ ย แตใ่ นความ
คนอินเทรนด์สุด ๆ เป็นจรงิ แล้วยังมีอีกหลาย ๆ ประเทศเลยท่ีนิยมสวมแหวนแต่งงานท่ี
น้ิวนางขา้ งขวา อกี ทงั้ การสวมแหวนทน่ี ้ิวนางไมจ่ ำ� เปน็ ทต่ี อ้ งสวมเฉพาะ
น้วิ ชี้ แหวนแตง่ งานเทา่ นัน้ เพราะใคร ๆ กส็ ามารถสวมได้ และอยา่ งทท่ี กุ ๆ คน
ทราบกันดีว่าการสวมแหวนท่ีน้ิวนางน้ันเปน็ สัญลักษณ์ของ “ความรกั
ในสมยั กอ่ นผทู้ ส่ี วมแหวนน้วิ ชน้ี นั้ จะเปน็ กษตั รยิ ์ หรอื ผทู้ ม่ี ยี ศฐา และการแต่งงาน” และหากผู้ท่ีชอบใส่แหวนท่ีน้ิวนางโดยแหวนวงนั้น
บรรดาศักด์ิ เน่ืองจากแหวนเปน็ ส่งิ หน่ึงท่ใี ชบ้ อกต�ำแหน่งของผสู้ วมใส่ ไม่ใชแ่ หวนแต่งงาน ผู้นั้นมักจะเป็นคนท่ีมีความโรแมนติกสูง เปน็ คน
ทำ� ใหก้ ารสวมแหวนบรเิ วณน้ิวชถ้ี ือเปน็ สัญลกั ษณ์ของ “ความเปน็ ผนู้ �ำ มองโลกในแง่ดี มีความคิดสรา้ งสรรค์ เข้าสังคมเก่ง แต่ในบางครงั้ ก็
และอ�ำนาจ” แต่ในปัจจุบันผู้คนนิยมใส่แหวนท่ีน้ิวชเ้ี พราะเป็นน้ิว เป็นคนอ่อนไหวง่าย
ท่ีสามารถสวมแหวนได้ง่าย เหน็ ชดั และมีความสวยงามโดดเด่นท่ีสุด
และสำ� หรบั ผทู้ ช่ี อบสวมแหวนน้วิ ชน้ี น้ั จะเปน็ คนทม่ี คี วามมน่ั ใจสงู เชอ่ื มน่ั นิ้วก้อย
ในตนเอง สามารถปรบั ตัวได้ในทุกสถานการณ์ และเปน็ คนท่ีมีเสน่ห์
หากคนไหนรสู้ ึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจล่ะก็ ลองสวมแหวนท่ีน้ิวช้ี ส�ำหรบั น้ิวก้อยนั้นเปน็ น้ิวท่เี ลก็ ท่สี ุด คนต่างประเทศส่วนใหญ่
ดูนะ รบั รองวา่ จะชว่ ยเพ่ิมความมั่นใจได้เยอะเลย นิยมสวมแหวนประจำ� ตระกลู ในน้ิวน้ี และอยา่ งทเ่ี รารกู้ นั วา่ แหวนทส่ี วม
บรเิ วณน้ิวก้อยมักเป็นวงเล็ก ๆ แม้ว่าจะเล็กแต่เผ็ดพรกิ ข้ีหนูเลยนะ
น้วิ กลาง เพราะว่าการสวมแหวนบรเิ วณน้ิวก้อยน้ันเป็นน้ิวท่ีสะดุดตามาก ๆ
ทำ� ใหผ้ สู้ วมใสน่ น้ั กลายเปน็ คนทด่ี นู า่ สนใจนา่ ดงึ ดดู ใจ รวมถงึ การสวมแหวน
ส�ำหรบั น้ิวกลางน้ันเป็นน้ิวท่ีแข็งแรงท่ีสุดและเป็นจุดสมดุล ท่ีน้ิวก้อยนั้นเป็นเครอ่ ื งหมายของสติปัญญาและการโน้มน้าวใจด้วย
ของมอื จงึ ทำ� ใหค้ นหลาย ๆ คนเลอื กท่จี ะสวมใส่แหวนท่นี ้ิวกลางเพราะ เค้าว่ากันว่าหากผู้ท่ีสวมแหวนน้ิวก้อยในด้านมือข้างท่ีถนัดคนน้ัน
วา่ รสู้ ึกสบาย ไม่เกะกะรำ� คาญ และบางคนก็เลอื กใส่แหวนน้ิวน้ีเพ่ือให้ จะเป็นคนท่ีมีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นคนมีความสามารถ กล้า
ผู้ท่ีได้พบเห็นไม่สับสนกับแหวนแต่งงาน แต่ทุกคนทราบไหมว่าการ แสดงออก แต่ถ้าชอบสวมแหวนน้ิวก้อยในมือข้างท่ีไม่ถนัดจะเป็นคน
สวมแหวนน้ิวกลางนั้นถือว่าเป็นเครอ่ ื งหมายของ “ความสมดุลและ มีไหวพรบิ ดี เป็นผู้ท่ีมีทักษะในด้านการฟังและจบั ใจความ
ความรบั ผิดชอบ” ด้วยเหตุผลน้ีเองท�ำให้ในบางครง้ั แหวนท่ีสวม
บรเิ วณน้ิวกลางจึงถูกเรยี กว่า “Identity Ring” และส�ำหรบั ผู้ท่ี ท่ีมา www.realmenrealstyle.com/ring-finger-meaning

14ACT ISSUE 156

คำ�คม

บ่อยครง้ั เรามกั เผลอเอาสายตาของคนอ่นื
มาเป็นเครือ่ งวดั คณุ คา่ ของเรา
จงมีความสขุ กับชีวิตของตัวเอง

โดยทไ่ี ม่ต้องไปเปรียบเทียบกบั ชีวิตของใคร

-เพจ คำ�คม-

15ACT ISSUE 156

Admincourt
Keep one’s guard up

TRUSTdministrative ourt ofเอกสารเพอ่ื การประชาสมั พนั ธ์ “ศาลปกครองแหง่ ความเชอ่ื มน่ั ”

AC

ADMINCOURT HAPPY WORKPLACE


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ชนิดของคำ
Next Book
อาหารสำหรับภาคเหนือ