The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sitthan Prompinit, 2019-12-12 10:37:37

cannabis

what is cannabis

CANNABIS

?What is cannabis
กญั ชาคืออะไร...

สารบญั

หนา้

1 Cannabis

2 สารในกญั ชา
3 (THC)เตตระไฮโดรแคนนาบนิ อล
4 (CBD)แคนนาบิไดออล
5 (THC)VS(CBD)ความแตกตา่ งของสองสาร
6 Sativa และ Indica

7 ลกั ษณะของตน้ และใบ

8 สารประกอบ
9 Effect

Cannabis

กญั ชา หรือ ตน้ กญั ชา เป็นสารเสพตดิ โดยตงั้ ใจใชเ้ป็นยาทอ่ี อกฤทธ์ติ ่อจติ ประสาทและเป็นยารกั ษาโรคในทางเภสชั วทิ ยา องคป์ ระกอบท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจติ ประสาทหลกั ของกญั ชา คอื เตตระไฮโดรแคนนาบนิ อล (THC) ซง่ึ เป็นสารประกอบหน่งึ จาก 483 ชนิดทท่ี ราบวา่ พบ
ในตน้ กญั ชาซง่ึ สารอน่ื ทพ่ี บมแี คนนาบนิ อยดอ์ กี อยา่ งนอ้ ย 84 ชนดิ เช่น แคนนาบไิ ดออล (CBD) แคนนาบนิ อล (CBN) เตตระ
ไฮโดรแคนนาบวิ าริน (THCV)และ แคนนาบเิ จอรอล (CBG)
มนุษยม์ กั บรโิ ภคกญั ชาเพอ่ื ผลทอ่ี อกฤทธ์ิต่อจติ ประสาทและสรรี วทิ ยาของมนั ซง่ึ รวมถงึ ภาวะเคล้มิ สขุ ความผ่อนคลายและความอยาก
อาหารเพม่ิ ข้นึ ผลขา้ งเคยี งไมพ่ งึ ปรารถนาบางครง้ั รวมถงึ ความจาระยะสนั้ ลดลง ปากแหง้ ทกั ษะการเคลอ่ื นไหวบกพร่อง ตาแดงและรูส้ กึ
หวาดระแวงหรือวติ กกงั วล

ปจั จบุ นั กญั ชาใชเ้ป็นยานนั ทนาการหรอื ยารกั ษาโรค และเป็นสว่ นหน่งึ ของพธิ กี รรมทางศาสนาหรอื วญิ ญาณ มบี นั ทึกการใชก้ ญั ชาครงั้ แรก
ตง้ั แต่สหสั วรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาลนบั แต่ตน้ คริสตศ์ ตวรรษท่ี 20 กญั ชาถูกจากดั ตามกฎหมาย โดยปจั จบุ นั การครอบครอง การใชห้ รือ
การขายการเตรยี มกญั ชาปรุงสาเร็จซง่ึ มแี คนนาบนิ อยดอ์ อกฤทธ์ิต่อจติ ประสาทผดิ กฎหมายในประเทศสว่ นใหญ่ทวั่ โลก สหประชาชาติ
แถลงวา่ กญั ชาเป็นยาผดิ กฎหมายทใ่ี ชม้ ากทส่ี ดุ ในโลก

สารในกญั ชา

◦เตตระไฮโดรแคนนาบนิ อล (THC)
◦แคนนาบไิ ดออล (CBD)
◦ แคนนาบนิ อล (CBN)
◦ เตตระไฮโดรแคนนาบวิ ารนิ (THCV)
◦ แคนนาบเิ จอรอล (CBG)

(THC)เตตระไฮโดรแคนนาบนิ อล

เตตรา้ ไฮโดรแคนนาบนิ อล (องั กฤษ:Tetrahydrocannabinol) รูจ้ กั กนั ในชอ่ื THC หรอื Δ9-
THC หรอื Δ9-เตตรา้ ไฮโดรแคนนาบนิ อล (delta-9-tetrahydrocannabinol) หรอื
Δ1- เตตรา้ ไฮโดรแคนนาบนิ อล หรอื โดรนาบนิ อล (dronabinol) เป็น สารทม่ี ฤี ทธต์ ่อจติ
ประสาท (psychoactive substance) ธรรมชาตพิ บใน พชื จาพวก
กญั ชา (Cannabis) แคนนาบสิ ซาตวิ า (Cannabis sativa) แคนนาบสิ
อนิ ดกิ า้ (Cannabis indica) ในรูปบรสิ ทุ ธ์เิ ป็นของแขง็ คลา้ ยแกว้ ในทเ่ี ยน็ และจะเป็นของเหลวขน้ เหนยี ว
เมอ่ื โดนความรอ้ น ละลายนา้ ไดช้ า้ แต่จะละลายไดด้ ใี น เอตทานอล (ethanol) หรอื เฮกเซน (hexane)

(CBD)แคนนาบไิ ดออล

Cannabidiol เป็น phytocannabinoid ทค่ี น้ พบในปี 1940 ซง่ึ เป็นหน่งึ ใน 113
cannabinoids ระบใุ นพชื กญั ชาและมสี ารสกดั ไดถ้ งึ 40% ของสารสกดั จากพชื ในปี 2018 การวจิ ยั ทาง
คลนิ ิกเกย่ี วกบั cannabidiol รวมถงึ การศึกษาเบ้อื งตน้ เกย่ี วกบั ความวติ กกงั วลความรูค้ วามผดิ ปกตขิ อง
การเคลอ่ื นไหวและความเจบ็ ปวด วกิ พิ เี ดยี (ภาษาองั กฤษ)

(THC)VS(CBD)ความแตกต่างของสองสาร

ในอดตี เมอ่ื มนุษยร์ ูจ้ กั การสูบกญั ชา พวกเขากเ็ ขา้ ใจว่ากญั ชาทาใหผ้ ่อนคลายและ “เกท็ ไฮ” ไดต้ ง้ั แต่ยงั ไมร่ ูจ้ กั สารของมนั
พอภายหลงั รูว้ า่ มสี ว่ นประกอบของ THC กเ็ ร่ิมเขา้ ใจวา่ สารน้แี หละทาใหผ้ อ่ นคลาย และยงั มผี ลต่อระบบประสาท
แต่พอศึกษาไปอกี ก็พบว่ามสี าร CBD อกี ตวั ทช่ี ่วยใหผ้ ่อนคลายเหมอื นกนั แต่สารน้ไี มส่ ่งผลให้ “เก็ทไฮ” แต่อย่างใด
ซง่ึ พอยง่ิ ศึกษาต่อไปเร่ือยๆ
ทงั้ การเพม่ิ โดสของ CBD ใหม้ ากข้นึ ไปอกี กพ็ บวา่ เจา้ สารตวั น้มี นั แทบไมม่ ผี ลขา้ งเคียงต่อร่างกายของมนุษย์
แต่ทม่ี ผี ลขา้ งเคยี งมนั คือ THC ทง้ั อาการปากแหง้ กระหายนา้ หวั ใจเตน้ เรว็ ตอบสนองชา้ ตาแดง หรอื ความทรงจาลดลง
ลว้ นเป็นผลของการไดร้ บั THC ท่มี ากเกนิ ไปแทบทงั้ ส้นิ

Sativa และ Indica

Sativa และ Indica คอื พชื ในตระกูลแคนนาบสิ ซง่ึ จดั เป็นพชื ดอกชนิดหน่งึ ทป่ี ลูกเพอ่ื เกบ็ เกย่ี วส่วนดอกและส่วนต่าง ๆ มาใช้
ดา้ นเกษตรกรรม, ดา้ นอาหาร, ดา้ นการแพทย์ และเพอ่ื ความเพลดิ เพลนิ โดยสารสาคญั ต่าง ๆ ทอ่ี อกฤทธ์ใิ นแคนนาบสิ นนั้ เรียกวา่ ‘แคน
นาบนิ อยด’์ ทม่ี กั จะไดย้ นิ กนั คอื Tetrahydrocannabinol (THC) เป็นตวั การทอ่ี อกฤทธ์ิความรูส้ กึ ทเ่ี คลบิ เคล้มิ
หรืออาการเมา ‘high’ และ Cannabidiol (CBD) เป็นสารทอ่ี อกฤทธ์ริ ะงบั ประสาท ‘sedative’ มปี ระโยชนใ์ น
การทาใหก้ ลา้ มเน้อื ผอ่ นคลายและรกั ษาอาการปวดเร้อื รงั และสารน้ไี มม่ กี ารออกฤทธ์กิ ระตนุ้ ประสาท (non-psychocative)
โดยแคนนาบสิ สามารถแบง่ การใชป้ ระโยชนไ์ ดเ้ป็น 2 สว่ นคอื กญั ชา(Marijuana) เป็นแคนนาบสิ ทเ่ี พาะปลูกเพอ่ื เกบ็ เกย่ี วดอก
มาใช้ (ทง้ั ดา้ นการแพทยแ์ ละเพอ่ื ความเพลดิ เพลนิ ) และกญั ชง (Hemp) เป็นแคนนาบสิ ทเ่ี พาะปลูกเพอ่ื ใชด้ า้ นอุตสาหกรรม
การเกษตรและมคี ่า THC ตา่ กวา่ 0.3% ตามหลกั กฎหมาย
ซง่ึ Sativa และ Indica นน้ั เป็น2ใน3 ชนดิ ของพชื ตระกูลแคนนาบสิ ทม่ี ชี อ่ื เสยี งไปทวั่ โลก แมว้ า่ ทง้ั สองชนิดจะอยูใ่ นตระกูลพชื
ชนดิ เดยี วกนั แต่ก็มคี วามต่างกนั จะต่างกนั ยงั ไงไปตามอา่ นกนั ไดเ้ลย

ลกั ษณะของตน้ และใบ

ในกญั ชาสองชนิดน้ีมคี วามแตกต่างอย่างเหน็ ไดช้ ดั คอื Sativa จะมลี าตน้ ทส่ี ูง เมอ่ื โตเตม็ วยั ความ
สูงอยูท่ ่ี 150-250 ซม. มชี ่องว่างระหวา่ งก่งิ กวา้ ง มใี บแคบเรยี วกว่าอนิ ดกิ า้ และสขี องใบอ่อนกวา่ ดว้ ย
สว่ น Indica ลาตน้ ไมส่ ูงมาก เมอ่ื โตเตม็ วยั สูง 100-150 ซม. ช่องหา่ งระหวา่ งกง่ิ สน้ั มลี กั ษณะเป็น
พ่มุ ใบกวา้ งและใหญ่ สขี องใบจะเป็นสเี ขยี วเขม้ กว่าซาตวิ า

สารประกอบ

Sativa และ Indica มสี ารสาคญั ทเ่ี รยี กวา่ ‘แคนนาบนิ อยด’์ ทม่ี กั จะไดย้ นิ กนั คอื
Tetrahydrocannabinol (THC) เป็นตวั การทอ่ี อกฤทธ์คิ วามรูส้ กึ ทเ่ี คลบิ เคล้มิ หรอื อาการเมา
‘high’ และ Cannabidiol (CBD) เป็นสารทอ่ี อกฤทธ์ริ ะงบั ประสาท (sedative) มปี ระโยชน์
ในการทาใหก้ ลา้ มเน้ือผ่อนคลายและรกั ษาอาการปวดเร้อื รงั และ สารน้ีไม่มกี ารออกฤทธ์กิ ระตนุ้ ประสาท (non-
psychocative) โดย Sativa มคี ่า THC สูงโดยธรรมชาติ ส่วน Indica มคี ่า CBD สูงกว่า

มาก

Effect

Sativa ออกฤทธ์ิ ‘head high’ ทาใหร้ ูส้ กึ แจ่มใส่ รน่ื เรงิ และเคล้มิ สขุ (euphoric) ซง่ึ ซาตวิ า มี
ชอ่ื เสยี งในการกระตนุ้ ประสาทพรอ้ มกบั ทาใหร้ ูส้ กึ คกึ คกั อารมณด์ ี อย่างการ ’หวั เราะอย่างควบคมุ ไม่ได’้ ใหค้ วามรูส้ กึ
ตน่ื ตวั สดช่นื กระตนุ้ ใหเ้กดิ ความคดิ ลดอาการคลน่ื ไสอ้ าเจยี น กระตนุ้ ความรูส้ กึ อยากอาหาร เหมาะสาหรบั ใช้
กลางวนั สว่ น Indica นนั้ ออกฤทธ์ดิ า้ นร่างกายมากกวา่ สมอง ใหค้ วามรูส้ กึ ท่ี ‘stoned’ หรอื มคี วามผอ่ น
คลายกลา้ มเน้อื บรรเทาอาการปวดและช่วยระงบั ประสาท ช่วยคลายกลา้ มเน้อื ผ่อนคลาย ลดความตงึ เครยี ด ใช้
รกั ษาโรคนอนไมห่ ลบั ปวดกลา้ มเน้ือ กลา้ มเน้ือหดเกร็ง โรคเครยี ด ไมเกรน เหมาะสาหรบั ใชใ้ นการพกั ผ่อนใน
ช่วงเวลากลางคนื

ผูจ้ ดั ทา

◦ นายสทิ ธาน พรหมพนิ จิ ชนั้ 5/9 เลขท่ี 5
◦ นายพรี ะนาคนิ ทร์ ไวตระกูล ชน้ั 5/9 เลขท่ี 2

ขอ้ มลู อา้ งองิ

◦ https://workpointnews.com/2019/09/01/cbd-and-thc-formulas-legalized1/
◦ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2_(%E0%B8%A2

%E0%B8%B2)


Click to View FlipBook Version