The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-12-26 22:24:02

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาเดอื นสิงหาคม พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

ของ
นายฤทธเิ กยี รติ พรหมสมบตั ิ
เจ้าหนา้ ท่ปี ฏิบัตงิ านพิธกี ารศพทไ่ี ดร้ บั พระราชทาน
กลมุ่ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี
๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ณ สานักงานวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

งานสนบั สนนุ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลมุ่ พฒั นาสตรอี าเภอแม่สายดา้ นบุคลกิ ภาพ

วนั ท่ี ๑ สงิ หาคม ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนเทศบาลตาบลหว้ ยไคร้ ตาบลหว้ ยไคร้ อาเภอแมส่ าย จังหวดั เชียงราย และ
ณ ศาลาเอนกประสงคบ์ า้ นดอยงาม หมู่2 ตาบลเวยี งพางคา อาเภอแม่สาย จังหวดั เชยี งราย

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม 2564 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมาย
นางเบ็ญจมาส บุญเทพ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการ
วัฒนธรรมชานาญการ และ นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ือง
มารยาทไทย ตามโครงการพฒั นาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอแม่สายด้านบุคลิกภาพ ดังนี้

๑.เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑2.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย
จงั หวดั เชยี งราย

๒.เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑5.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงคบ์ ้านดอยงาม หมู่2 ตาบลเวยี งพางคา อาเภอแม่สาย
จงั หวดั เชยี งราย

ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีแห่งล่ะ 50 คน รวม 100 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสานักงาน
พัฒนาชุมชน อาเภอแม่สาย เทศบาลตาบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และชมรมกานันผู้ใหญ่บา้ น
เป็นอยา่ งดี

งานสนบั สนนุ
กจิ กรรมเสน้ ทางทอ่ งเท่ียวตามรอยการทอ่ งเที่ยววิถีพทุ ธ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2564

วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ วัดเทพนมิ ติ สุดเขตแดนสยาม ตาบลเวยี ง อาเภอเชยี งของ จงั หวดั เชียงราย

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม 2564 สานักงานวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธ ประจาปีงบประมาณ 2564 “อบรมศาสนพิธี มารยาทไทย ในสังคม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอาเภอเชียงของเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วดั เทพนิมิตสดุ เขตแดนสยาม ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จงั หวัดเชียงราย

ปฏบิ ัตติ ามหมายรับสัง่ สานักพระราชวงั ที่ ๑1985 ลงวันที่ 3 สงิ หาคม ๒๕๖4
พระครสู ริ ิจันทรงั ษี (คาอ้าย สิริจนโท)

พระราชทานนา้ หลวงสรงศพ สุกา หีบเชิงชาย
ณ อุโบสถวัดโปง่ แดง อาเภอพาน จงั หวดั เชยี งราย

งานสนบั สนุน
การประชมุ หวั หน้าส่วนราชการ ประจาเดือนสิงหาคม 2564

วนั ท่ี 4 สงิ หาคม ๒๕๖4
ณ หอ้ งประชมุ ท่วี า่ การอาเภอพญาเมง็ ราย จงั หวดั เชยี งราย

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอาเภอพญาเม็งราย นาย พิสันต์ จันทร์ศิลป์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวสุพิชชา ชุ่มมโน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ,
นายภัทรพงษ์ มะโนวัน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ ประจาเดอื นสงิ หาคม 2564

เพื่อแจ้งประสานงานการขับเคล่ือนส่งเสริมคุณธรรมตามแบบแผ่นบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ ในการขอพระราชทานเพลิงศพ และงานท่ีเก่ียวข้องกับงานพิธีศพท่ีได้รับ
พระราชทาน

งานสนับสนุน

จัดเตรยี มสถานท่จี ัดพธิ ีเจรญิ พระพุทธมนตว์ คั คหายุสมธมั ม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจา้ สิรกิ ิติ์
พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนพี นั ปีหลวง เนอ่ื งในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันท่ี ๑๐ สงิ หาคม ๒๕๖4
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวดั เชยี งราย

วันอังคาร ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย นาย พิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายภัทรพงษ์ มะโนวัน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏบิ ตั ิการ และเจ้าหนา้ ทก่ี ล่มุ พิธีการฯ จัดสถานที่พรอ้ มใหค้ าแนะนาในการจดั เตรยี มสถานท่ี
จัดพิธเี จริญพระพุทธมนตว์ ัคคหายุสมธมั ม์ ถวายพระพรชยั มงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เน่อื งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔

งานสนบั สนุน

จัดเตรียมสถานท่จี ัดพธิ เี จรญิ พระพุทธมนตว์ ัคคหายสุ มธมั ม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจา้ สริ กิ ิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่อื งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๔

วันท่ี ๑๑ สงิ หาคม ๒๕๖4
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตาบลโปง่ งาม อาเภอแม่สาย จงั หวดั เชยี งราย

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ
วดั มงคลธรรมกายาราม ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในพิธีเจริญพระพุทธมนตน์ วคั คหายุสมธัมม์
เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล วโรกาส ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนพี ันปหี ลวง ในนามเจา้ คณะใหญ่หนเหนือ คณะสงฆห์ นเหนือ

งานสนบั สนุน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย ใชห้ ลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้ นรกั ษาศีล ๕”
ประจาหนเหนือ

วันท่ี ๑๔ สงิ หาคม ๒๕๖4
ณ วดั ท่าข้ามศรีดอนชยั ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชยี งของ จงั หวัดเชียงราย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ วดั ท่าข้ามศรดี อนชัย หมู่ท่ี ๗ ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชยี งของ จังหวดั เชยี งราย ในโครงการหม่บู ้านรกั ษาศลี ๕
นาย พิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ของสานักงาน
จงั หวดั เชียงราย เขา้ ร่วมงานในคร้งั นด้ี ว้ ย การปฏบิ ัตงิ านเปน็ ไปดว้ ยความเรยี บร้อย

ปฏบิ ัตติ ามหมายรบั สง่ั สานกั พระราชวังท่ี ๑0754 ลงวนั ท่ี 19 สงิ หาคม ๒๕๖4
พระครูมงคลเหมวุฒิ (ทอง อตคิ โุ ณ)

พระราชทานนา้ หลวงสรงศพ สุกา หบี เชิงชาย
ณ วัดสันสลีหลวง อาเภอแมจ่ นั จังหวัดเชยี งราย

เวลา 12.30 -17.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังท่ี
๑0754 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๖4 พระครูมงคลเหมวุฒิ (ทอง อติคุโณ) พระราชทานน้าหลวง
สรงศพ สกุ า หบี เชงิ ชาย ณ วดั สนั สลีหลวง อาเภอแมจ่ นั จังหวดั เชยี งราย

ปฏิบัตติ ามหมายรบั สงั่ สานกั พระราชวังที่ ๑2066 ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4
ร้อยตารวจโท มนต์ชัย ใจสุข ข้าราชการบานาญ สงั กัดสานักงานตารวจแหง่ ชาติ

พระราชทานหบี ลายก้านแย่งประกอบศพ
ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 7 ตาบลดอยฮาง อาเภอเมือง จังหวดั เชยี งราย

เวลา 08.30 -18.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสานักพระราชวังที่
๑2066 ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4 ร้อยตารวจโท มนต์ชัย ใจสุข ข้าราชการบานาญ สังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ พระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพ ณ บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 7
ตาบลดอยฮาง อาเภอเมือง จังหวดั เชียงราย

ปฏิบัติตามหมายรับส่งั สานักพระราชวงั ที่ 9470 ลงวนั ที่ 21 สงิ หาคม ๒๕๖4
นายบญุ ตาล โสลา

พระราชทานกลอ่ งเพลงิ พระราชทาน เป็นกรณพี เิ ศษ
ณ เมรสุ สุ านบา้ นคาววัง อาเภอพาน จงั หวดั เชยี งราย

เวลา 12.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังท่ี
9470 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม ๒๕๖4 นายบุญตาล โสลา พระราชทานกล่องเพลิงพระราชทาน
เป็นกรณพี เิ ศษ ณ เมรสุ ุสานบ้านคาววงั อาเภอพาน จงั หวดั เชยี งราย

ปฏิบตั ิตามหมายรับสั่งสานักพระราชวงั ที่ 9496 ลงวนั ท่ี 22 สงิ หาคม ๒๕๖4
นายวีระ วไิ ลศิริ

พระราชทานกลอ่ งเพลิงพระราชทาน เป็นกรณีพเิ ศษ
ณ เมรุวดั เม็งรายมหาราช อาเภอเมืองเชยี งราย จังหวดั เชยี งราย

เวลา 11.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังท่ี
9496 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๖4 นายวีระ วิไลศิริ พระราชทานกล่องเพลิงพระราชทาน
เปน็ กรณีพเิ ศษ ณ เมรุวดั เมง็ รายมหาราช อาเภอเมอื งเชียงราย จังหวดั เชียงราย

รายงานการปฏบิ ตั งิ านประจาวนั
วันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑7.๐๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียว
ตามรอยการท่องเท่ียววิถีพุทธ ประจาปีงบประมาณ 2564 “อบรมศาสนพิธี มารยาทไทย ในสังคม และการเปน็
เจ้าบ้านที่ดี” โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอาเภอเชียงของเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดเทพนมิ ิตสดุ เขตแดนสยาม ตาบลเวียง อาเภอเชยี งของ จงั หวัดเชียงราย

รายงานการปฏบิ ัติงานประจาวนั
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านพธิ ีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา 08.00 – 10.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ
ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เข้าแถวเคราพธงชาติ และ ฝึกซ้อมการ
ปฏิบัติงานนา้ หลวงพระราชทาน เพื่อให้ถกู ต้องตามแบบสานักพระราชวัง

-2-

เวลา 12.30 -17.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังท่ี
๑1985 ลงวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖4 พระครูสิริจันทรังษี (คาอ้าย สิริจนโท) พระราชทานน้าหลวง
สรงศพ สุกา หบี เชงิ ชาย ณ อโุ บสถวัดโปง่ แดง อาเภอพาน จงั หวดั เชยี งราย

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวัน
วันพุธท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา 08.00 – 10.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ
ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวฒั นธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เข้าแถวเคราพธงชาติ และ ฝึกซ้อมการปัก
หมอนเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ เพ่อื ให้ถูกต้องตามแบบสานกั พระราชวัง

-2-

เวลา 13.00 – 17.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ
ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ือแจ้งประสานงานการขับเคล่ือนส่งเสริมคุณธรรมตามแบบแผ่นบทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฯ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการ ในการขอพระราชทานเพลงิ ศพ และงานท่ีเกี่ยวข้องกบั งาน
พิธีศพท่ไี ดร้ ับพระราชทาน

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวนั
วันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลุ่มพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ นาเคร่ืองประกอบ
เกียรติยศมาทาความสะอาด และทาจิตอาสาบริเวณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรยี บร้อย

รายงานการปฏบิ ตั งิ านประจาวัน
วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั นี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ กลุ่มพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และฝึกซ้อมการหมัด
เชอื กสกุ า การปฏิบตั งิ านเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏบิ ัตงิ านประจาวนั
วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดงั น้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และฝึกซ้อมการระยาง
โกศศพ การปฏบิ ัติงานเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏบิ ตั งิ านประจาวนั
วนั องั คารท่ี ๑๐ สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกยี รติ พรหมสมบัติ เจา้ หนา้ ทีป่ ฏิบตั งิ านพิธกี ารศพทไ่ี ด้รบั
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ กลุ่มพธิ ีการศพที่ไดร้ ับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และเข้ารับการฉีดวัคซีน
โควิด- ๑๙ ตามนโยบายของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ณ ห้างบิ๊ กซีเชียงราย
การปฏบิ ตั งิ านเป็นไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย

-2-

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ วดั มงคลธรรมกายาราม ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวดั เชียงราย ในการจัดเตรียมสถานท่ีจัดพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรยี บร้อย

รายงานการปฏิบตั ิงานประจาวนั
วันพุธท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั นี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุ-
สมธัมม์ เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล วโรกาส ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนพี ันปีหลวง ในนามเจ้าคณะใหญ่หนเหนอื คณะสงฆ์หนเหนือ

รายงานการปฏบิ ัติงานประจาวัน
วันศุกร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลุ่มพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และนาเคร่ืองประกอบ
เกยี รตยิ ศมาทาความสะอาด การปฏิบตั งิ านเป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวัน
วันเสาร์ท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดร้ ับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั นี้

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ วดั ทา่ ขา้ มศรีดอนชัย หมทู่ ี่ ๗ ตาบลศรดี อนชยั อาเภอเชียงของ จงั หวดั เชียงราย ในโครงการหมูบ่ ้านรักษาศีล ๕
นาย พิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ของสานักงาน
จงั หวัดเชียงราย เขา้ ร่วมงานในครั้งนี้ดว้ ย การปฏบิ ัติงานเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏบิ ตั งิ านประจาวัน
วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกยี รติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิ านพิธีการศพท่ไี ดร้ บั
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ กลุ่มพิธีการศพท่ีได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และฝึกซ้อมการเชิญ
เพลิงพระราชทานใหถ้ ูกตอ้ งตามแบบสานกั พระราชวงั การปฏิบตั งิ านเปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย

รายงานการปฏบิ ตั งิ านประจาวนั
วนั อังคารท่ี ๑7 สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกยี รติ พรหมสมบัติ เจา้ หนา้ ท่ีปฏบิ ัตงิ านพธิ กี ารศพทไ่ี ด้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดงั น้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลมุ่ พิธีการศพทีไ่ ด้รับพระราชทาน วดั เจด็ ยอดพระอารามหลวง เขา้ แถวเคราพธงชาติ และฝกึ ซ้อมระเบียบแถว
การปฏบิ ตั ิงานเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการปฏบิ ัติงานประจาวัน
วันพุธที่ ๑8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั น้ี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าท่ี
ณ กลุ่มพธิ ีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และฝึกซ้อมการจับฉาก
ก้ันในพิธพี ระราชทานน้าหลวงใหถ้ กู ต้องตามแบบสานกั พระราชวงั การปฏบิ ตั งิ านเปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย

รายงานการปฏิบตั ิงานประจาวัน
วันพฤหัสบดีท่ี ๑9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพท่ี
ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดงั น้ี

เวลา 12.30 -17.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสานักพระราชวังท่ี
๑0754 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๖4 พระครูมงคลเหมวุฒิ (ทอง อติคุโณ) พระราชทานน้าหลวง
สรงศพ สกุ า หบี เชงิ ชาย ณ วดั สนั สลีหลวง อาเภอแมจ่ นั จงั หวดั เชยี งราย

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวัน
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลุ่มพิธกี ารศพทไ่ี ดร้ บั พระราชทาน วดั เจด็ ยอดพระอารามหลวง เข้าแถวเคราพธงชาติ และฝกึ ซ้อมมารยาทไทย
รวมถึงการถอนสายบวั ตามแบบพระราชนิยม การปฏบิ ตั งิ านเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏบิ ัติงานประจาวนั
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดงั นี้

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ ปฏิบัติหน้าที่
ณ กลุ่มพธิ ีการศพทไี่ ด้รบั พระราชทาน วดั เจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้าเวรรักษาการณ์ รวมถึงดูแลเคร่ืองประกอบ
เกยี รติยศ การปฏิบตั ิงานเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏิบัติงานประจาวัน
วันจันทร์ที่ 23 สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกยี รติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิ านพิธีการศพท่ีไดร้ ับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดังน้ี

เวลา 08.30 -18.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังท่ี
๑2066 ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4 ร้อยตารวจโท มนต์ชัย ใจสุข ข้าราชการบานาญ สังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ พระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพ ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 7
ตาบลดอยฮาง อาเภอเมือง จงั หวัดเชยี งราย

รายงานการปฏิบัติงานประจาวัน
วนั องั คารท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธเิ กียรติ พรหมสมบตั ิ เจา้ หน้าทป่ี ฏบิ ัตงิ านพธิ กี ารศพท่ไี ดร้ ับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังนี้

เวลา 12.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสานักพระราชวังท่ี
9470 ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖4 นายบุญตาล โสลา พระราชทานกล่องเพลิงพระราชทาน
เปน็ กรณีพิเศษ ณ เมรสุ สุ านบา้ นคาววงั อาเภอพาน จงั หวัดเชยี งราย

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวนั
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดังนี้

เวลา 11.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับส่ังสานักพระราชวังที่
9496 ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖4 นายวีระ วิไลศิริ พระราชทานกล่องเพลิงพระราชทาน
เปน็ กรณีพิเศษ ณ เมรวุ ัดเมง็ รายมหาราช อาเภอเมอื งเชียงราย จงั หวัดเชียงราย

รายงานการปฏิบตั ิงานประจาวนั
วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังน้ี

เวลา 08.30 -18.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวดั โรคโควดิ -19 จากนนั้ ไดเ้ ดนิ ทางไปยัง วัดสันสลีหลวง อาเภอแมจ่ ัน จงั หวดั เชยี งราย เพ่ือถอน
เครื่องประกอบเกียรตยิ ศ

รายงานการปฏบิ ตั ิงานประจาวัน
วันศุกร์ท่ี 2๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั นี้

เวลา 08.30 -1๖.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 จากน้ันได้ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและดุแลความสะอาดบริเวณ
วัดเจด็ ยอดพระอารามหลวง อาเมอื งเชียงราย จังหวดั เชียงราย

รายงานการปฏิบตั งิ านประจาวัน
วันจันทร์ท่ี 30 สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธเิ กยี รติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏบิ ัตงิ านพธิ ีการศพทีไ่ ดร้ ับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั น้ี

เวลา 08.30 -1๖.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 และวัดค่าBMI ของร่างกาย จากนั้นได้ปฏิบัติหน้าท่ีฝึกซ้อมการเข้าเครื่องไทย
ธรรมใหถ้ ูกตอ้ งตามแนวทางของสานักพระราชวัง การปฏิบัตงิ านเปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย

รายงานการปฏบิ ัติงานประจาวัน
วนั องั คารท่ี 31 สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ปี ฏบิ ัตงิ านพิธีการศพที่ไดร้ บั
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดงั นี้

เวลา 08.30 -1๖.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 และได้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมการเชิญดินพระราชทานให้ถกู ต้องตามแนวทางของ
สานักพระราชวงั การปฏบิ ัตงิ านเป็นไปดว้ ยความเรยี บร้อย

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาเดอื นกันยายน พุทธศกั ราช ๒๕๖๔

ของ
นายฤทธิเกยี รติ พรหมสมบตั ิ
เจ้าหน้าท่ปี ฏิบัตงิ านพิธกี ารศพทไ่ี ดร้ บั พระราชทาน
กลมุ่ พิธีการศพทไ่ี ดร้ ับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจงั หวัดเชียงราย

ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี
๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ณ สานักงานวัดเจด็ ยอด (พระอารามหลวง)

ปฏิบตั ติ ามหมายรับสง่ั สานักพระราชวงั ที่ 9927 ลงวันท่ี 2 กนั ยายน ๒๕๖4
นายอาชันย์ สขุ วราห์ ขา้ ราชการบานาญ สังกัดสานักนายกรฐั มนตรี
พระราชทาน หีบทองลายสลกั ประกอบศพ
ณ วัดเชตวัน อาเภอเมืองเชียงราย จงั หวัดเชียงราย

เวลา 03.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับส่ังสานักพระราชวัง
เลขที่ 9927 เชิญหีบทองลายสลักประกอบศพ ต้ังแต่ง ณ ศาลาบาเพ็ญกุศล วัดเชตวัน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การปฏิบตั งิ านเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิบัติตามหมายรบั สง่ั สานักพระราชวงั ท่ี 9984 ลงวันท่ี 3 กันยายน ๒๕๖4
ดาบตารวจ จนิ ดา รตั นสาร ขา้ ราชการบานาญ สงั กัดสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ

พระราชทาน หีบเชงิ ชาย และ น้าหลวงอาบศพ
ณ บ้านเลขท่ี 166 หมู่ 5 อาเภอเวียงชัย จงั หวัดเชยี งราย

เวลา 15.30 -18.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสานักพระราชวัง
เลขที่ 9984 เชิญหีบเชิงชายประกอบศพ ตั้งแต่ง ณ บ้านเลขท่ี 166 หมู่ที่5 อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และ ปฏิบัติหน้าที่เชิญน้าหลวงอาบศพพระราชทาน ดาบตารวจ จินดา รัตนสาร
ข้าราชการบานาญ สังกัดสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ การปฏิบัติงานเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิบตั ิตามหมายรับส่งั สานักพระราชวงั ที่ 9985 ลงวนั ท่ี 3 กันยายน ๒๕๖4
ดาบตารวจ จนิ ดา รัตนสาร ข้าราชการบานาญ สังกัดสานักงานตารวจแหง่ ชาติ
เชิญหบี เชิงชายประกอบศพข้ึนรถยนตจ์ ากบา้ นเลขท่ี 166 หมทู่ ี่5 อาเภอเวยี งชยั จงั หวัดเชียงราย
ไปยงั ศาลาบาเพญ็ กศุ ลวดั เม็งรายมหาราช อาเภอเมอื งเชยี งราย จังหวดั เชียงราย

เวลา 10.00 -12.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับสั่งสานักพระราชวัง
เลขท่ี 9985 เชิญหีบเชิงชายประกอบศพข้ึนรถยนต์จากบ้านเลขที่ 166 หมู่ที่5 อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย ไปยังศาลาบาเพ็ญกุศลวัดเม็งรายมหาราช อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
การปฏบิ ัติงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ย

ปฏบิ ตั ติ ามหมายรับสงั่ สานกั พระราชวงั ที่ 9927 ลงวนั ที่ 2 กันยายน ๒๕๖4
นายอาชนั ย์ สขุ วราห์ ข้าราชการบานาญ สงั กัดสานกั นายกรัฐมนตรี
พระราชทานเพลิง
ณ ฌาปนสถานวังดนิ อาเภอเมอื งเชียงราย จังหวดั เชียงราย

เวลา 10.30 -15.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมายรับสั่งสานักพระราชวัง
เลขท่ี 9927 เชิญหีบศพข้ึนรถยนต์จากศาลาบาเพ็ญกุศล วัดเชตะวัน อาเภอเมืองเชียงราย
ไปยังฌาปนสถานวังดิน หยุดรถเชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญต้ังบนจิตกาธานและพระราชทานเพลิง
การปฏบิ ตั งิ านเป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย

ปฏบิ ัติตามหมายรบั สง่ั สานักพระราชวงั ที่ 9985 ลงวันท่ี 8 กันยายน ๒๕๖4
ดาบตารวจ จนิ ดา รัตนสาร ขา้ ราชการบานาญ สงั กดั สานกั งานตารวจแห่งชาติ
เพลงิ พระราชทาน ณ ฌาปนสถาน วัดพญาเม็งราย อาเภอเมือง จงั หวดั เชยี งราย

เวลา 11.30 -15.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสานักพระราชวัง
เลขที่ 9985 เพลิงพระราชทาน ดาบตารวจ จินดา รัตนสาร ข้าราชการบานาญ สังกัดสานักงาน
ตารวจแหง่ ชาติ การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ย

รายงานการปฏิบัตงิ านประจาวัน
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวันดงั น้ี

เวลา 08.30 -1๖.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 จากน้ันได้ปฏิบัติหน้าที่จัดสถานท่ีในการประชุมประจาปีของสานักงาน
วัฒนธรรมจงั หวดั เชยี งราย การปฏบิ ัติงานเป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย

รายงานการปฏิบตั งิ านประจาวัน
วันพฤหัสบดีท่ี 2 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังนี้

เวลา 08.30 -11.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 จากน้ันได้ปฏิบัติหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมประจาเดือนของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานสานักงานวฒั นธรรมจังหวัดเชยี งราย การปฏบิ ัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-2-

เวลา 03.30 -16.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับส่ังสานักพระราชวัง
เลขท่ี 9927 เชิญหีบทองลายสลักประกอบศพ ตั้งแต่ง ณ ศาลาบาเพ็ญกุศล วัดเชตวัน
อาเภอเมอื งเชียงราย จงั หวดั เชียงราย การปฏบิ ัตงิ านเปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย

รายงานการปฏิบัติงานประจาวนั
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได้รับ
พระราชทาน กลุ่มพิธีการศพพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอรายงานการปฏิบัติงาน
ประจาวนั ดังนี้

เวลา 08.30 -11.30 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เข้าแถวเคราพธงชาติ
ตรวจวัดโรคโควิด-19 จากน้ันได้ปฏิบัติหน้าท่ีฝึกซ้อมมารยาทไทยการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบรอ้ ย

-2-

เวลา 15.30 -18.00 น. นายฤทธิเกียรติ พรหมสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ กลุ่มพิธีการศพ

ท่ีได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับส่ังสานักพระราชวัง
เลขที่ 9984 เชิญหีบเชิงชายประกอบศพ ตั้งแต่ง ณ บ้านเลขท่ี 166 หมู่ท่ี5 อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย และ ปฏิบัติหน้าท่ีเชิญน้าหลวงอาบศพพระราชทาน ดาบตารวจ จินดา รัตนสาร
ข้าราชการบานาญ สังกดั สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ การปฏบิ ตั ิงานเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย


Click to View FlipBook Version