The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by srimaksiwaphon, 2021-04-27 00:47:44

นางสาว ศิวพร ศรีเมฆ 61141010114 case steady

case steady

รายงานผลการประเมินพฒั นาการ

เรื่อง ผลการจดั กิจกรรมเกมบิงโกพยญั ชนะที่ส่งผลตอ่ การรู้จกั พยญั ชนะไทย

ช่ือผู้สังเกต
เด็กหญิงลีลาวดี จินดานิล อายุ

ชื่อผ้ปู ระเมนิ
นางสาวศิวพร ศรีเมฆ รหสั นกั ศึกษา 61141010114 ช้นั ปี ที่ 3

นาเสอน
อาจารย์ นิรัญชา ทิพกนก
การประเมินพฒั นาการเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิ าการประเมินผลพฒั นาการเด็กปฐมวยั (10721609)

ภาคเรียนท่ี 2/2563
สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบรุ ีคานา
รายงานประเมินผลพฒั นาการเลม่ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ าการประเมินผลพฒั นาการเด็กปฐมวยั (
10721609 ) จดั ทาข้ึนเพ่ือความเขา้ ใจเก่ียวกบั พฒั นาการของเด็กตลอดจนการดูแลและการเรียนรู้เกี่ยวกบั
สภาพแวดลอ้ มต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะช่วยแกป้ ัญหาใหพ้ ฒั นาการของเดก็ ปฐมวยั ไดพ้ ฒั นาอยา่ งดีท่ีสุด และเพื่อ
ตรวจสอบความลา่ ชา้ ของพฒั นาการเพื่อใหค้ วามช่วยเหลือพอ่ แม่ ผปู้ กครอง ในคร้ังแรกน้ีเป็นสิ่งสาคญั ท่ีจะ
ช่วยในการส่งเสริมพฒั นาของเดก็ ปฐมวยั ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ
ดิฉนั ขอขอบคณุ อาจารยน์ ิรัชชา ทิพกนก ท่ีคอยใหค้ าแนะนาและใหค้ าปรึกษาจนทาให้รายงานผล
การประเมินพฒั นาการเล่มน้ีสาเร็จลุลว่ งไปดว้ ยดีและดิฉันหวงั วา่ รายงานผลการประเมินพฒั นาการของเดก็
ปฐมวยั ฉบบั น้ีจะเป็นประโยชนแ์ ก่ผทู้ ี่สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

สารบญั ข

เร่อื ง หน้า
คำนำ ก
สารบัญ ข
ประวัตขิ องเด็ก ค
พฒั นาการ 4 ด้าน 1
-ด้านรา่ งกาย 2
-ดา้ นอารมณ-์ จิตใจ 3
-ด้านสงั คม 4
-ดา้ นสติปญั ญา 5
ผลกาารทดสอบพัฒนาการ 4 ดา้ น 6
-ประเมินพฒั นาการดา้ นรา่ งกาย 7-9
-ประเมนิ พัฒนาการดา้ นอารมณ์-จิตใจ 10-12
-ประเมนิ พัฒนาการด้านสงั คม 13-15
-ประเมนิ พัฒนาการด้านสติปัญญา 16-19
ผลการจดั กิจกรรมเกมบงิ โกพยญั ชนะที่ส่งผลต่อการรูจ้ ักพยญั ชนะไทย 19-21
-ทำแบบทดสอบ Pre-test 22
-กจิ กรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทยสัปดาหท์ ่ี 1 23
-กิจกรรมเกมบิงโกพยญั ชนะไทยสัปดาหท์ ี่ 2 24
-กิจกรรมเกมบิงโกพยญั ชนะไทยสปั ดาหท์ ี่ 3 25
-กจิ กรรมเกมบิงโกพยญั ชนะไทยสปั ดาหท์ ี่ 4 26
-ทำแบบทดสอบ Post-test 27
ประเมินพฒั นาการหลังการจัดกิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย 28ประวตั ิของหนู

ชื่อของหนู : เด็กหญิงลีลาวดี จินดานิล ช่ือเล่น นอ้ งพริ้ง
วนั เกิดของหนู : วนั ที่ 03 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 อายขุ องหนู : 5 ขวบ
คณุ แมข่ องหนู : นางสาว กนกกาญจน์ ศรีเมฆ
คณุ พ่อของหนู : พทิ กั ษ์ จินดานิล
บา้ นเลขท่ี : 2 หมู่ 1 ตาบล ปรังเผล อาเภอ สงั ขละบรุ ี จงั หวดั กาญจนบุรี
อาหารท่ีหนูชอบ : ชูชิไขห่ วาน
สีที่หนูชอบ : สีฟ้า
สตั วท์ ี่หนูชอบ : นอ้ งแมว
การ์ตูนที่หนูชอบ : เอลซ่า
โตข้ึนหนูอยากเป็น : พยาบาล

1

พัฒนาการ
4 ดา้ น

2

แบบประเมินพัฒนาด้านรา่ งกาย
ช่อื เด็กหญงิ ลลี าวดี นามสกุล จนิ ดานิล ช่อื เลน่ นอ้ งพรงิ้ ช้นั อนบุ าลปีที่ 3

คำชีแ้ จง ใหผ้ ปู้ ระเมินทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องผลการประเมนิ พฒั นาการใหต้ รงความเป็นจริงของนักเรยี นมากทส่ี ุดโดย
ใชเ้ กณฑด์ ังนี้

เกณฑ์การประเมนิ 3 หมายถงึ ปฏบิ ตั ไิ ดค้ ลอ่ งแลว้

2 หมายถึง ปฏบิ ัตไิ ด้โดยมกี ารชี้แนะเปน็ บางคร้ัง

1 หมายถงึ แสดงพฤติกรรมท่ีไมช่ ัดเจนหรือต้องมีการช้แี นะอยู่เป็นประจำ

ลำดบั สภาพที่พึง่ ประสงค์ ผลการประเมินพัฒนาการ

ท่ี

3 21

มาตรฐานท่ี 1 เจรญิ เตบิ โตตามวยั และมสี ุขนสิ ยั ท่ีดี

1 มีน้ำหนกั ส่วนสูงตามสัดสว่ นตามเกณฑ์อายุของกรมอนามัย ✓

2 ล้างมอื กอ่ นรับประทานอาหารและหลงั จากใชห้ ้องน้ำหอ้ งสว้ มด้วยตนเองได้ ✓

3 ระมัดระวงั ตนเองให้ปลอดภัยขณะเล่นและทำกจิ กรรม ✓

4 บอกวธิ กี ารดูแลสขุ ภาพอนามัยการรกั ษาความสะอาดของร่างกายได้ ✓

มาตรฐานท่ี 2 กลา้ มเนือ้ ใหญแ่ ละกล้ามเนื้อเลก็ แข็งแรงใช้งานอย่าง

คล่องแคลว

6 เดินตอ่ เท้าไปข้างหน้าเปน็ เสน้ ตรงไดโ้ ดยไม่ตอ้ งกางเขน ✓

7 กระโดดขาเดียวไปขา้ งหน้าได้อยา่ งต่อเน่อื งโดยไมเ่ สยี การทรงตวั ✓

8 รับลูกบอลท่โี ยนให้โดยใช้มือทง้ั สองข้างในระยะห่าง 1.5 เมตรได้ ✓

9 วาดรูปและลากเสน้ สเ่ี หล่ยี ม สามเหลีย่ ม มมี ุมชดั ✓

10 ใช้กรรไกรตดั กระดาษตามแนวเสน้ โคง้ ได้ ✓

11 รอ้ ยลูกปดั ที่มรี ขู นาดเสน้ ผ่านศนู ย์กลาง 0.25 เซนติเมตรได้ ✓

ลงช่ือ นางสาวศวิ พร ศรีเมฆ ผู้สังเกต

3

แบบประเมนิ พัฒนาการดา้ นอารมณ์-จติ ใจ
ชอ่ื เด็กหญงิ ลีลาวดี นามสกลุ จนิ ดานิล ช่ือเล่น น้องพริ้ง ช้นั อนุบาลปีที่ 3

คำชแี้ จง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องผลการประเมินพฒั นาการใหต้ รงความเปน็ จริงของนกั เรียนมากทส่ี ุด
โดยใชเ้ กณฑด์ ังนี้

เกณฑ์การประเมนิ 3 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ดค้ ล่องแลว้

2 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ด้โดยมีการชแี้ นะเป็นบางครงั้

1 หมายถงึ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ชัดเจนหรือต้องมกี ารชแี้ นะอยู่เป็นประจำ

ลำดบั ที่ สภาพท่พี ึ่งประสงค์ ผลการประเมินพฒั นาการ

321

มาตรฐานท่ี 3 มีสุขภาพจิตดีและมคี วามสขุ ✓
1 รา่ เรงิ แจ่มใส อารมณด์ ี ✓
2 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้ หมาะสมกับสถานการณต์ า่ ง ๆ ✓
3 มคี วามมั่นในตนเองและกลา้ แสดงออก ✓
4 พงึ พอใจ ชื่นชมผลงานความสามารถของตนเองและผอู้ ืน่

มาตรฐานท่ี 4 ช่ืนชม/แสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรแี ละการเคลือ่ นไหว ✓
5 สนใจและมีความสขุ ขณะทำงานศิลปะ ✓
6 สรา้ งสรรค์ผลงานศลิ ปะได้ด้วยตนเอง
7 สนใจและมีความสขุ กับเสยี งเพลง ดนตรแี ละการเคลื่อนไหว ✓

มาตรฐานท่ี 5 มคี ุณธรรมจริยธรรมและมจี ติ ใจท่ดี งี าม ✓
8 แบ่งปันสงิ่ ของและช่วยเหลือผู้อ่ืน ✓
9 แสดงความรกั ต่อเพื่อนเด็กทีเ่ ลก็ กว่าและสัตวเ์ ล้ียง
10 รจู้ กั ของอนุญาตและอดทนรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อนื่ ได้
11 ตงั้ ใจและทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเรจ็ ดว้ ยตนเอง

ลงช่อื นางสาวศิวพร ศรีเมฆ ผสู้ งั เกต

4

แบบประเมินพัฒนาการด้านสงั คม
ชื่อ เดก็ หญิงลลี าวดี นามสกุล จนิ ดานิล ช่ือเลน่ น้องพริ้ง ชน้ั อนบุ าลปีที่ 3

คำช้แี จง ให้ผ้ปู ระเมนิ ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่ งผลการประเมนิ พฒั นาการใหต้ รงความเป็นจริงของนักเรยี นมากทส่ี ุด
โดยใชเ้ กณฑ์ดังนี้

เกณฑก์ ารประเมิน 3 หมายถึง ปฏบิ ตั ไิ ดค้ ล่องแล้ว

2 หมายถึง ปฏิบัติได้โดยมกี ารช้แี นะเปน็ บางครั้ง

1 หมายถงึ แสดงพฤติกรรมท่ีไมช่ ัดเจนหรอื ต้องมกี ารช้แี นะอยู่เป็น
ประจำ

ลำดบั ที่ สภาพที่พึ่งประสงค์ ผลการประเมนิ พฒั นาการ

3 2 1

มาตรฐานท่ี 6 มีทักษะชวี ติ และปฏบิ ัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง

1 เลอื กเครื่องแต่งกายและแต่งตัวได้ดว้ ยตนเอง

2 อดออมและร้จู ักคุณคา่ ของสง่ิ ของเคร่อื งใช้ ✓

3 เกบ็ ของเลน่ ของใช้เข้าอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ ยไดด้ ้วยตนเอง ✓

4 ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมทุกครงั้ หลังใชแ้ ล้ว ✓

5 รับประทานไดด้ ว้ ยตนเอง ✓

มาตรฐานท่ี 7รักธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ ม/ความเปน็ ไทย/วัฒนธรรม

6 สนใจธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ มรอบตัว ✓

7 แยกขยะแล้วทิ้งลงถังได้ตรงประเภท ✓

8 นอ้ มตวั ลงเม่ือเดินผ่านผใู้ หญ่ ✓

9 กลา่ วขอบคุณเมื่อได้ส่ิงของจากผ้ใู ห้ ✓

มาตรฐานที่ 8อย่รู ว่ มกับผอู้ น่ื ได้อยา่ งมคี วามสุขและปฏิบัติตนเปน็

สมาชกิ ทด่ี ี

ของสังคม

10 เลน่ หรือทำงานรว่ มมือกับเพื่อนเปน็ กลุ่มได้ ✓

11 ปฏบิ ตั ิตนเป็นผ้นู ำและผูต้ ามได้ด้วยตนเอง ✓

12 สามารถปฏบิ ัติตามข้อตกลงได้ ✓

13 เผชิญกับความแตกตา่ งของผู้อื่นได้ ✓

14 คดิ แก้ไขปญั หาโดยใช้เหตผุ ลไดด้ ้วยตนเอง ✓

5

แบบประเมนิ พัฒนาการด้านสตปิ ัญญา
ชื่อ เดก็ หญิงลีลาวดี นามสกลุ จินดานิล ชอ่ื เลน่ น้องพร้งิ ช้นั อนบุ าลปีท่ี 3

คำช้แี จง ใหผ้ ้ปู ระเมินทำเครอื่ งหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมนิ พฒั นาการให้ตรงความเปน็ จริงของนกั เรยี นมากที่สุด
โดยใชเ้ กณฑด์ ังน้ี

เกณฑก์ ารประเมิน 3 หมายถงึ ปฏบิ ตั ิได้คล่องแลว้

2 หมายถงึ ปฏบิ ตั ไิ ดโ้ ดยมกี ารชี้แนะเปน็ บางครัง้

1 หมายถึง แสดงพฤตกิ รรมท่ไี มช่ ัดเจนหรือตอ้ งมีการชีแ้ นะอยูเ่ ป็นประจำ

ลำดบั ท่ี สภาพทพี่ ึ่งประสงค์ ผลการประเมนิ พัฒนาการ

32 1

มาตรฐานท่ี 9 ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย

1 จบั คพู่ ยัญชนะไทยกบั ตัวสัญลักษณ์ได้ ✓

2 พูดอธบิ ายเกีย่ วกับอวยั วะภายนอกรา่ งการและความสัมพันธไ์ ด้ ✓

3 ฟงั เร่อื งราวแล้วนำมาถา่ ยทอดใหก้ ับผอู้ ่นื ได้ ✓

4 เขียนชอ่ื ของตนเองหรือขอ้ ความตามแบบได้ ✓

มาตรฐานท่ี 10 ความสามารถในการคดิ /แกป้ ัญหา

5 จำแนกรปู สามเหลี่ยม ส่เี หลีย่ ม วงกลม ✓

6 บอกลักษณะของลูกบอลได้ ✓

7 จับค่แู ละเปรียบเทยี บความแตกตา่ งของ วงกลมและวงรีได้ ✓

8 เรยี งลำดบั เหตกุ ารณ์การเจริญเติบโตของตน้ ไม้ได้ ✓

9 พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องา่ ยไดด้ ว้ ยตนเอง ✓

มาตรฐานท่ี 11 มจี นิ ตนาการ/ความคดิ สร้างสรรค์

10 สร้างผลงานทางศิลปะตามความคดิ และความรสู้ ึกของตนเอง ✓

11 เล่าเร่อื งราว/นทิ านตามจินตนาการและแสดงท่าทาง ✓

มาตรฐานท่ี 12 มเี จตคติท่ีดตี อ่ การเรียนรู้และมีทกั ษะในการแสวงหา

ความรู้

10 มคี วามสนใจในการอา่ นและการเขยี น ✓

11 รว่ มกิจกรรมด้วยความสนใจตั้งแตเ่ ร่มิ ต้นจนส้นิ สดุ ✓

12 คน้ หาคำตอบของข้อสงสยั ต่าง ๆโดยการถามวา่ เมื่อไหร่ หรือ อย่างไร ✓

6

ผลการทดสอบ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

7

แบบประเมินพัฒนาการด้านรา่ งกาย

เดก็ หญิงลลี าวดี จินดานลิ อายุ 5 ขวบ

คำชแ้ี จง: ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ลงในชอ่ งผลการประเมนิ พัฒนาการใหต้ รงความเปน็ จรงิ

ของนักเรียนมากท่ีสุด

ลำดับที่ สภาพท่พี ึง่ ประสงค์ ผลการประเมินพฒั นาการ

321

1 ว่ิงอย่างรวดเรว็ และหยุดไดท้ ันทโี ดยไมเ่ สยี การทรงตวั ✓

2 กระโดดไปข้างหนา้ อย่างต่อเนอ่ื งได้โดยไม่เสยี การทรงตัว ✓

3 ตดั กระดาษตามแนวเต้นโค้งที่กำหนดให้ได้ ✓

4 ร้อยลกู ปดั ที่มีขนาดเสน้ ผ่านศูนยก์ ลาง0.25ซม.ได้ ✓

โดยใชเ้ กณฑ์การใหค้ ะแนน ดังน้ี
3 หมายถึง คำตอบชัดเจนอย่างมีเหตุผลหรอื ปฏิบัตไิ ด้
2 หมายถงึ คำตอบหรือการปฏิบัติยังไมช่ ัดเจนต้องใชค้ ำถามช้นี ำหรือเพ่ิมเตมิ
1 หมายถึง คำตอบไมต่ รงกบั คำถามเดาหรือปฏิบัติไมต่ รงประเด็นหรอื ไม่คล่อง

ลงชอื่ ศวิ พร ศรเี มฆ ผู้ประเมิน

8

พฒั นาการด้านร่างกาย
วิง่ อยา่ งรวดเร็วและหยดุ ไดท้ นั ทีโดยไม่เสียการทรงตวั

กระโดดขาเดียวไปขา้ งหนา้ อยา่ งติอเน่ืองได้

9

ตดั กระดาษตามแนวเตน้ โคง้ ท่ีกาหนดใหไ้ ด้

ร้อยลูกปัดที่มีขนาดเส้นผา่ นศนู ยก์ ลาง0.25ซม.ได้

10

แบบประเมนิ พัฒนาการดา้ นสังคม

เด็กหญงิ ลลี าวดี จนิ ดานิล อายุ 5 ขวบ

คำช้แี จง: ให้ผู้ประเมินทำเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ งผลการประเมินพัฒนาการใหต้ รงความเป็นจรงิ

ของนักเรยี นมากทส่ี ุด

ลำดับที่ สภาพท่ีพึง่ ประสงค์ ผลการประเมินพัฒนาการ

1 รบั ประทานอาหารไดด้ ว้ ยตนเอง 3 21
2 อดออมเละรู้จกั คุณคา่ ของส่งิ ของเครื่องใช้ ✓
3 เลน่ หรอื ทำทำงานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุม่ ได้ ✓โดยใชเ้ กณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
3 หมายถึง คำตอบชัดเจนอย่างมีเหตุผลหรอื ปฏบิ ัติได้
2 หมายถึงคำตอบหรือการปฏบิ ัตยิ งั ไมช่ ดั เจนต้องใช้คำถามชี้นำหรอื เพิ่มเติม
1 หมายถงึ คำตอบไม่ตรงกับคำถามเดาหรือปฏิบตั ิไม่ตรงประเดน็ หรือไมค่ ล่อง

ลงชือ่ ศิวพร ศรีเมฆ ผูป้ ระเมิน

11

พัฒนาการด้านสงั คม
รับประทานอาหารไดด้ ว้ ยตนเอง

อดออมเละรูจ้ ักคุณค่าของสิง่ ของเครื่องใช้

12

เลน่ หรอื ทำทำงานร่วมกับเพอ่ื นเป็นกลมุ่ ได้

13

แบบประเมนิ พัฒนาการด้านอารมณจ์ ติ ใจ

เดก็ หญงิ ลลี าวดี จนิ ดานลิ อายุ 5 ขวบ

คำชแ้ี จง: ให้ผูป้ ระเมินทำเครื่องหมาย ลงในชอ่ งผลการประเมินพฒั นาการใหต้ รงความเปน็ จรงิ ของ

นักเรียนมากทสี่ ุด

ลำดบั ท่ี สภาพที่พึง่ ประสงค์ ผลการประเมินพัฒนาการ

3 21

1 แบ่งปันสิ่งของและชว่ ยเหลอื ผูอ้ ่นื ✓

2 แสดงความรกั ต่อเพอ่ื นเด็กทีเ่ ล็กกว่าและสตั วเ์ ลีย้ ง ✓

3 ตั้งใจและทำงานที่ไดร้ บั มอบหมายจนสำเรจ็ ด้วยตนเอง ✓

4 สนใจและมคี วามสขุ กบั เสียงเพลง ดนตรีและการเคล่ือนไหว ✓

โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี
3 หมายถงึ คำตอบชดั เจนอย่างมเี หตุผลหรอื ปฏบิ ตั ไิ ด้
2 หมายถึงคำตอบหรือการปฏบิ ตั ิยงั ไม่ชัดเจนต้องใช้คำถามชน้ี ำหรอื เพิ่มเติม
1 หมายถึง คำตอบไม่ตรงกบั คำถามเดาหรอื ปฏบิ ตั ิไม่ตรงประเดน็ หรอื ไมค่ ล่อง

ลงชื่อ ศิวพร ศรีเมฆ ผู้ประเมนิ

14

พฒั นาการด้าน อารมณ์-จิตใจ
แบ่งปนั สิ่งของและชว่ ยเหลอื ผอู้ ื่น

แสดงความรักต่อเพ่ือนเด็กที่เลก็ กวา่ และสัตวเ์ ล้ียง

15

ต้งั ใจและทำงานที่ไดร้ ับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

สนใจและมีความสขุ กับเสยี งเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหว

16

แบบประเมินพัฒนาการด้านสตปิ ัญญา

เดก็ หญงิ ลลี าวดี จนิ ดานลิ อายุ 5 ขวบ

คำชแี้ จง: ให้ผปู้ ระเมนิ ทำเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ งผลการประเมนิ พฒั นาการให้ตรงความเป็นจรงิ

ของนักเรียนมากทีส่ ดุ

ลำดบั ที่ สภาพที่พง่ึ ประสงค์ ผลการประเมนิ พัฒนาการ

32 1

1 จับคพู่ ยญั ชนะไทยกบั ตัวสญั ลักษณ์ได้ ✓

2 เขียนชือ่ ตนเองหรอื ขอ้ ความตามแบบได้ ✓

3 สรา้ งผลงานทางศลิ ปะตามความคิดตามความคดิ และความรูส้ ึกของตนเอง ✓

4 จำนกรูแปสามเหล่ือม ส่เี หลี่ยม วงกลมได้ ✓

โดยใชเ้ กณฑ์การใหค้ ะแนน ดังนี้
3 หมายถึง คำตอบชัดเจนอย่างมเี หตุผลหรอื ปฏิบัติได้
2 หมายถึงคำตอบหรือการปฏิบตั ิยังไม่ชดั เจนต้องใช้คำถามชน้ี ำหรอื เพิ่มเตมิ
1 หมายถึง คำตอบไมต่ รงกบั คำถามเดาหรือปฏบิ ัติไมต่ รงประเด็นหรือไม่คล่อง

ลงชื่อ ศิวพร ศรีเมฆ ผ้ปู ระเมิน

17

พฒั นาการด้านสตปิ ัญญา
จบั คู่พยญั ชนะไทยกบั ตวั สัญลักษณ์ได้

18

เขียนชอ่ื ตนเองหรือข้อความตามแบบได้

สรา้ งผลงานทางศิลปะตามความคิดตามความคิดและความรู้สกึ ของตนเอง

19

จำนกรูแปสามเหล่ือม ส่ีเหลย่ี ม วงกลมได้

20

ผลการจดั กิจกรรม
เกมบิงโกพยญั ชนะที่

ส่งผลต่อการรู้จกั
พยญั ชนะไทย

21

สง่ เสรมิ
เรอื่ ง ผลการจดั กิจกรรมเกมบิงโกพยญั ชนะท่สี ่งผลตอ่ การรู้จกั พยญั ชนะไทย (จบั คพู่ ยญั ชนะไทยกบั
ตวั สญั ลกั ษณไ์ ด)้ เดก็ มพี ฒั นาการในการเรียนรูพ้ ยญั ชนะไทยยงั ไม่ครบทกุ ตวั และยงั ไม่สามารถจบั คู่
พยญั ชนะไทยกบั ตวั สญั ลกั ษณไ์ ดค้ รบ

สง่ เสรมิ โดยการใหเ้ ดก็ เลน่ เกมบิงโกพยญั ชนะไทยจานวน 30 แผ่น ในแต่ละแผ่นมพี ยญั ชนะไทย
ทงั้ หมด 9 ตวั เก็บขอ้ มลู โดยการบนั ทกึ คะแนนจากการทาแบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 3 ตวั เลือก จานวน
44 ขอ้ 44 คะแนน เวลาในการทาแบบทดสอบ 1 ช่วั โมง 30นาที ก่อนและหลงั การนาเกมบงิ โกใหเ้ ด็กเลน่
เป็นเวลา 4 สปั ดาห์ การเลน่ เกมบิงโกพยญั ชนะจะทาใหเ้ ดก็ รูจ้ กั และคนุ้ เคยกบั พยญั ชนะไทยและตวั
สญั ลกั ษณไ์ ด้

22

Pre-test
จากการทำแบบทดสอบแบบแบบ Pre-test จำนวน 44 ขอ้ 44 คะแนน คะแนนที่ได้ 32 คะแนน

23

กิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย
สัปดาหท์ ่ี 1

24

กิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย
สัปดาหท์ ่ี 2

25

กิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย
สัปดาหท์ ่ี 3

26

กิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย
สปั ดาหท์ ่ี 4

27

Post-test
จากการทำแบบทดสอบแบบ Pre-test จำนวน 44 ขอ้ 44 คะแนน คะแนนท่ไี ด้ 41 คะแนน

28

ประเมินพัฒนาการหลงั กาจดั กิจกรรมเกม
บิงโกพยญั ชนะไทยท่สี ง่ ผลตอ่ การร้จู ัก

พยญั ชนะไทย
โดยใชก้ ิจกรรมเกมบงิ โกพยัญชนะไทย
ระยะเวลาในการจกั กจิ กรรม 4 สปั ดาห์

หลงั การจัดกิจกรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทยทส่ี ง่ ผลต่อการรู้จักพยญั ชนะไทย โดยใช้กจิ กรรมเกมบิงโก
พยัญชนะไทย

ผลจากการจดั กิจกรรมเกมบงิ โกพยัญชนะไทยก่อนและหลงั การใช้กจิ กรรมเกมบิงโกพยัญชนะไทย มี
ความแตกตา่ ง โดยหลังจากการใชก้ ิจกรรมเมกบิงโกพยัญชนะไทย มีคะแนนในการทำแบบทดสอบทีส่ ูงขึ้น เม่ือ
เปรียบเทยี บกบั คะแนนการทำแบบทดสอบก่อนการนำกิจกรรมเกมบิงโกพยญั ชนะใหเ้ ด็กเลน่

29

ภาคผนวก

30

แบบทดสอบวดั ดา้ นสตปิ ัญญา ( Pre-test )

31

32

แบบทดสอบวดั ด้านสติปัญญา ( Post-test )

33

34

เล่มประเมนิ และสรปุ หัวข้อท่ีส่งเสรมิ


Click to View FlipBook Version