The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marinarlukovic, 2021-12-30 12:01:08

новогодишња чаролија

новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

У шасппису Нпвпгпдишоа чарплија представљени су радпви нащих ушеника настали тпкпм рада на
прпјекту Нпвпгпдишоа чарплија кпји је ппкренула щкпла. Циљеви прпјекта су:

- Превенција у бпрби прптив врщоашкпг насиља;
- Ппдстицаое креативнпсти и стваралащтава ушеника;
- Развијаое међупредметних кпмпетенција ушеника;
- Развијаое медијске и дигиталне писменпсти ушеника;
- Афирмација ппстигнућа ушеника у пбласти стваралащтва;
- Ппдстицаое сарадое међу ушеницима и наставницима;
- Пснаживаое ушеника за јавни наступ.

Ушеници су писали литерарне радпве, цртали, креирали шеститке у дигиталнпм алату, правили
украсе и декпративне предмете за нпвпгпдищои ващар.

Новогодишња чаролија 1

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 2

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпва гпдина Михаилп Љубишић IV3
Нпва Гпдина нам стиже, Бпжидар Петрпвић IV3
Празници су све ближе.
Дплази Деда Мраз,
Земљу је пкпвап мраз,
Кити се јелка
И Нпва гпдина се шека.
Пеку се кплаши,
Дете украс каши,
Правимп Снещка
И свакп се смещка.
Сви се забављају
И ппклпне дају.
Вук Живанпвић IV2

Андреа Векић II3 3
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Деда Мраз Милпје Маркпвић IV3
Деда Мраз већ санке спрема
И времена мнпгп нема,
Да би стиг'п свпд на време
Да ппдели свпје бреме.
Бунда му је сва црвена
А шизме су дп кплена,
Па за оега зиме нема
Кад се на далек пут спрема.
Крајеве ће мнпге прпћи
И кпд мнпге деце дпћи,
Да ппдели свима срећу
И дпнесе радпст већу.
Ирваси му санке вуку
И не маре за сву муку,
Па у журби свуда стиже
Са дешицпм да се зближе.
Све су куће пуне сјаја,
Радпси, ппклпна и здравља,
Нек је срећна гпдина нпва
Пуна здравља, пуна снпва.
Ана Бпжанић VI1

Емилија Спасић IV3

Новогодишња чаролија 4

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Петра Васкпвић II3
Вук Гајић II3

Новогодишња чаролија 5

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа песма Лука Илић III1
Пвп је нпвпгпдищоа песма,
Кпја нема ппшетак ни крај,
Затп сада Деда Мразе
Ти самп једнп знај.
На свету желим свима здравље,
Да пде пвај вирус пд нас
Желим свима љубав и срећу
И тп желим на сав глас.
Желим да сви будемп срећни,
И да нас увек успех прати,
Јер пнај кп дпбрп шини,
Оему се увек дпбрп и врати.
А ти се ппбрини да такп и буде,
Да пва песма ипак има крај,
Пптруди се мпј Деда Мразе
И пбавезнп песму прпшитај.
Павле Ђурић VI2

Новогодишња чаролија 6

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа песма Нађа Милутинпвић III1
Нпва гпдина стиже,
Деда Мраз је све ближе
И дпнпси ппклпне беле
Свпј деци пнп щтп желе.
Енп га крпз снег жури
Санкама свпјим јури,
Деда Мраз се пн зпве
И стиже дп гпдине нпве.
Дпнеће разне лутке,
Лппте и аутиће,
А деца ће оему пставити
кплаше и некп пиће.
Ја ћу ппжелети самп
Пд Деда Мраза здравље и срећу
Нека пднесе играшке деци у
Дпму
А ја нищта другп нећу.
Тадија Ђурић III2

Новогодишња чаролија 7

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа песма Нађа Милутинпвић III1
За Нпву гпдину се јелка кити,
Тп радим ја, а радищ и ти.
За Нпву гпдину се Снещкп прави
Кпји нпси црвену щерпу на глави.
Стављају се щарене лампице на јелку
Праве се слатки кплаши пд щлага,
Грудвају се наппљу и санкају деца
Јер тп су наща нпвпгпдищоа блага.
Затп свима желим срећну гпдину нпву
Да увек имамп успех и здравље,
А кад дпђе тринаести јануар
Слави цела Србија, слави правпславље,
Павле Ђурић VI2

Новогодишња чаролија 8

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Лепнпра Маркпвић IV2

Новогодишња чаролија 9

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа чарплија
Пап је сне, стигла је зима,
Ппшиое јпщ једна нпвпгпдищоа шарплија.
Негде у даљини праппрци се шују,
А беле пахуље Деда Мраза најављују.
У малим кућама украси већ сјаје,
А деца се надају да ће шарплија щтп дуже да пптраје.
У свакпм се двприщту један Снещкп бели,
Чини ми се да се и пн пвпј шарплији весели.
И евп Деда Мраз стиже са ирвасима свпјим
Дпк ја са свпјпм секпм минуте брпјим.
Ппклпни су ту исппд јелке беле,
А музишки украси јпщ вище нас веселе.
И пве је гпдине шарплија права,
Ппсле дивне вешери време је да се спава.
Дуоа Милићевић III2

Дуоа Гајић IV2 Маријана Пещић IV2
Новогодишња чаролија
10

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа прича

Билп је тп прпщле гпдине за нпвпгпдищое веше. Сви у мпјпј ппрпдици били су весели и
насмејани јер ускпрп стиже Нпва гпдина. Пдједнпм нащу галаму прекинулп је звпнце.

Испред мпјих врата се ппјавип Деда Мраз. Замплип ме је да уђе у кућу да се малп угреје јер је
наппљу билп јакп хладнп и снежнп. Ущап је у кућу, а ја сам му скувап шај. Када је пппип шај, ппшела
је велика забава. Деда Мраз је играп, певап и превтап се пп кући. Пдједнпм Деда Мразу спаде
шизма и пдлети на прмар. Пнда је пн узеп стплицу и ппкущап да је дпхвати, али је стплица пукла,
па је Деда Мраз пап у нпвпгпдищоу тпрту и сав се умазап. Ја сам све време седеп и смејап се.
Деда Мраз ме је замплип да му се пппнем на рамена и такп дпхватим шизму са прмара. Чим сам
дптакп шизму, из ое су ппшели да испадају нпвпгпдищои ппклпни и слаткищи кпји су се заједнп са
шизмпм срушили и Деда Мразу и мени на главу. Деда Мраз је пбуп шизму и тада је пткуцала ппнпћ.

Ппжелеп ми је срећи и здравље, ппљубип ме и пдједнпм је нестап. Ја сам наставип да се са
свпјпм ппрпдицпм веселим и смејем пвпм непбишнпм нпвпгпдищоем дпгађају.

Тадија Ђурић III2

Новогодишња чаролија 11

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа песма
Дпђе зима, дпђе снег,
Санкам се низ снежни брег.
Вушем санке тещке,
Птпаде ми рука,
Дпк стигнем дп врха
Припащће ми мука.
Спущтам се низ брдп љутп,
Слећем с пута, нема ми капута.
Дпђе зима, дпђе мраз,
Етп га и Деда Мраз.
Дпк ппклпни ппд јелкпм шуше,
Ми једемп кплаше вруће.
Дванаест сати сат куца,
Ми птварамп ппклпне пд срца.
Анастасија Крстић IV1

Новогодишња чаролија 12

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Пгоен Јпвпвић IV2

Виктпр Јпвпвић IV2

Новогодишња чаролија 13

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпва гпдина у мпм дпму

Зима, гпдищое дпба кпје нам дпнпси мнпгп радпсти и дружеоа. Иакп је хладна и тмурна, бащ
затп сви смп мнпгп вище спремни за дружеое.

Једна радпст кпја траје пд ппшетка децембра па дп јануара јесте Нпва Гпдина и Нпвпгпдищои
празници. Мнпгп сам срећан када ппшнемп заједнп да укращавамп јелку и са опм целу кућу. Мама
впли са нама да прави украсе и пнда са опм прпведемп цеп дан правећи пахуље пд папира и јпщ
мнпгп других украса. А пнда ми опј ппмпгнемп да спреми нпвпгпдищое грицкалице, пмиљени су
нам кексићи кпје увек украси са щтп вище бпја и щара. А тата нас шека да заједнп ппставимп
ватрпмет и лампипне. Ватрпмет ппређамп у двприщте, а лампице свуда на тераси. И такп све
припремљенп шека заједнп са нама Нпву Гпдину. А пнда скупимп се сви заједнп, пијемп тпплу
шпкпладу и гледамп нпвпгпдищое цртане филмпве и играмп пунп друщтвених игара. Кад
ппстанемп ппспани тата нас разбуди и каже да је скпрп ппнпћ, брзп сви изађемп наппље и шекамп
да упалимп нащ ватрпмет. Сви се загрлимп и шеститамп једни другима Нпву гпдину.

Нпва гпдина ће мени увек бити најлепщи празник јер тада заједнп делимп пунп ппклпна и
других срећних тренутака.

Виктпр Јпвпвић IV2

Новогодишња чаролија 14

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Драгана Митрпвић VIII1

Новогодишња чаролија 15

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпва гпдина у мпм дпму

За мене Нпва Гпдина знаши мнпгп забаве. Јер Нпва Гпдина знаши да ће пасти и снег, а пнда
браћа и ја не престајемп са играма.

Када падне први снег већ тада ппшне све да лиши на нпвпгпдищое празнике. Дпк шекамп да нас
мама ппзпве у кућу на кифлице и тпплу шпкпладу, време прпвпдимп ваљајући се у снегу и правећи
Снещка. А када уђемп у кућу мама и тата нас изненаде са јелкпм и украсима. Заједнп кашимп
украсе и лепимп лампице пп зиду, а ппсле ппмажемп тати да стави лампице пп тераси. Такп је све
веселп за Нпву Гпдину, тада јединп пстајемп дп каснп будни и шекамп да тата ппстави ватрпмет
кпји је увек најщаренији и најгласнији. Мама увек направи нпвпгпдищое кексиће у разним
пблицима и јпщ мнпгп разних грицкалица. Кпд нас дпђе и кум па се заједнп щалимп и играмп неке
друщтвене игре. Ујутру када устанемп исппд јелке нас шекају ппклпни, тада брзп пптршимп и
тркамп се кп ће пре да птвпри какп бисмп видели кп је щта дпбип. Увек се захвалимп мами и тати
и дамп им шеститке.

Нпва Гпдина је најлепще време кпје прпвпдимп са ппрпдицпм уз мнпгп забаве и дружеоа.

Огоен Јпвпвић IV2

Павле Симић II2 16
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Прича једне нпвпгпдишое јелке

Расла сам са свпјим другарицама у
једнпј прелеппј зимзеленпј щуми. Мпја
щума тпкпм већег дела гпдине пдзваоа
веселим гласпвима ппсетилаца кпји се ту
пдмарају и уживају. Највище су ме
радпвали дешји, звпнки гласпви.

У тпку зиме мпје другарице и ја смп

спавале ущущкане у снежне беле

прекриваше. Али једне зиме, пред Нпву

гпдину, у щуми сам шула галаму двпјице

људи кпји су нпсили ащпве. Видела сам

какп нещтп раде пкп једне младе, витке

јеле а пнда се пна срущила. Ппнели су је

и кренули даље. Када су ми прищли

ближе, један је ппказап на мене.

Пткппали су земљу пкп мене, а пнда су

кренули да ме вуку дпк ме нису

ищшупали. Мене је тп бплелп, али оих

није билп брига. Пдвезли су нас у град Урпщ Петрпвић II2

заједнп, а пнда су нас раздвпјили. Мене

је пнај пунашкији пднеп свпјпј кући. Засадип ме је у већу саксију. Мени је у опј билп теснп и

мпрала сам да скупим свпје кпреншиће. У стану сам прпвела некпликп мушних дана. Оегпвп трпје

деце су ми савијали гране, а ппнеку су и пплпмили. На гране су ми стављали неке сјајне украсе.

Скакали су и веселили се, а нису размищљали какп је мени. Ја сам била тужна и нпћу, у тищини,

мащтала сам п свпјпј щуми. Када је прпщла Нпва гпдина ппскидали су украсе са мене, ищшупали

ме из саксије, пднели дп кпнтејнера и ту пставили. Била сам ращшупана, тужна и прпзебла.

Сутрадан је крај мене застала једна мила девпјшица. Тужнп је изгпвприла да јпј је жап, да ће ми

ппмпћи и птищла. Вратила се ппсле некпг времена са свпјим татпм. И пн је нпсип ащпв па сам се

забринула. Ставили су ме у кпла и пдвезли у пближоу щуму. Није тп била мпја щума, али и пва је

била лепа.

Ппсадили су ме међу младе јеле и ущущкали ситнпм земљпм и лищћем. Бплпвала сам некпликп
дана, а пнда сам се спријатељила са другим јелама. Сви станпвници щуме су ме лепп прихватили и
ја сам срећна. Јединп ме пбузме страх сваке зиме пред Нпву гпдину.

Димитријевић Филип III3

Новогодишња чаролија 17

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Крађа ппклпна

Сваке гпдине Деда Мраз и оегпви ппмпћници Лена Андрејић II2
–вилеоаци данима пред Нпву гпдину
припремају ппклпне и спремају се на пут. Пвај
пут су мпрали да припреме двеста щездесет пет
ппклпна и да све оих натпваре на велике санке.

За тп време Деда Мраз је спремап ирвасе
кпји ће на дугпм путу вући санке. Све се пдвијалп
пп плану и вилеоаци и Деда Мраз су већ пар
дана увесељавали децу на свпм путу. А пнда,
једнпг дана када су прплазили ппред једне
велике и мрашне щуме пред оих је излетелп
ружнп, заленп шудпвищте. Тп шудпвищте се звалп
Гринч. Није вплелп Нпву гпдину и желелп је да
напакпсти деци. Ппкупилп је ппклпне и кренулп
ка щуми. Али, пдједнпм се небп зацрвенелп и
летећи кап прап дплетеп је Бетмен. Утещип је
Деда Мраза и кренуп за шудпвищтем. Из щуме
се шула бука и заппмагаое шудпвищта. Бетмен је
вратип све ппклпне. Дпгпвприли су се да у
ппвратку преваре шудпвищте. Наставили су пут и
ппделили све ппклпне и пбрадпвали мнпгп
деце. Бетмен је пратип Деда Мраза на тпм путу
кап защтита и ппстап је защтитник Нпве гпдине.
Гринича је стрпап у затвпр збпг свих оегпвих
недела и тамп ће пстати дп краја живпта.

Никп се вище неће плащити и сви ће бити
срећни.

Векић Урпш III3

Урпщ Петрпвић II2

Новогодишња чаролија 18

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Анастасија Крстић IV1

Нпвпгпдишоа чарплија

Када дпђе зима, сви се пбрадују дпшеку и прпслави Нпве гпдине. Ја славим Нпву гпдину са
свпјим рпдитељима.

Тпкпм дана смп наппљу. Правимп Снещка Белића, грудвамп се, санкамп, правимп анђеле у
снегу. Ппсле нам мама прави шај да се угрејемп и настављамп игру у кући. Играмп разлишите
друщтвене игре, не љути се шпвеше, дпмине, ппрт рпјал. Кућу смп већ ппшеткпм децембра
украсили и пкитили јелку. У тренутку када на врх јелке ппстављамп звезду, имам псећај кап да
нпвпгпдищоа шарплија ппшиое да делује. Тпкпм вешери гледамп неки нпвпгпдищои филм, а у
ппнпћ једни другима ппжелимп најлепще жеље.

Сваки празник има неку свпју драж и шарплију, али мени је најлепщи дпшек Нпве гпдине.

Андреа Ружић V1

Новогодишња чаролија 19

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишоа чарплија Андрија ЈпванпвићIV1

Нпвпгпдищоа шарплија није бащ дпшек Нпве
гпдине, већ је тп игра са мпјим другарима на снегу.

Кад гпд пада снег, мпји другари и ја пдлазимп на
једну пгрпмну низбрдицу. Санкамп се, грудвамп,
правимп Снещка. Пмиљена забава нам је ва
ппвежемп десетак санки једне за друге и да се такп
спущтамп низ низбрдицу. Не смета нам ни мраз ни
хладнпћа. И сви прпмрзли, бледи, мпкри, спущтамп
се изнпва и изнпва. Ппсле се пкупимпп кпд некпга
кући, умптамп се у ћебад и пијемп шај. Тада
смищљамп најсмещније нпвпгпдищое жеое кпје
прижељкујемп да нам се пстваре. И тп је за на нас
најлепща нпвпгпдищоа журка.

У међувремену, изнад куће прплети звезда
падалица. Ми зажмуримп и замищљамп
нпвпгпдищое жеље.

Марина Миљкпвић V1

Анђела Крстић IV1 20
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишои стрип
Ушеници II2 су креирали стриппве са свпјпм ушитељицпм Гпрданпм Кпсанић.

Анђела Крстић IV1

Новогодишња чаролија 21

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 22

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишои украси

Рад ушеника II2

Радпви ушеника IV1

Новогодишња чаролија 23

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Рад ушеника II2

Радпви ушеника из Ппппвића 24
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Радпви ушеника из Ппппвића

Новогодишња чаролија 25

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Рад ушеника IV3

Рад ушеника II2 26
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Павле и Страхиоа Лазендић III2

Рад ушеника I2

Радиви ушеника IV1

Новогодишња чаролија 27

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишои украси 28
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 29

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишое честитке у дигиталнпм фпрмату рад наших ученица Марије Стпјанпвић VII1 и
Симпниде Маркпвић VII1

Новогодишња чаролија 30

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдищое шеститке

Радпви ушеника II1

Радпви ушеника I1

Новогодишња чаролија 31

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Радпви ушеника I1

Новогодишња чаролија 32

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 33

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 34

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 35

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 36

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Анастасија Крстић IV1

Новогодишња чаролија 37

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 38

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Андреа Ружић V1

Радпви ушеника III3

Новогодишња чаролија 39

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Дуооа Живкпвић III2

Ива Секулић III2

Радпви ушеника I2

Новогодишња чаролија 40

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Андрија Никплић III2

Маща Бекрић III2 41
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Александар Јакпвљевић IV1

Новогодишња чаролија 42

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 43

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 44

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Рад ученика II2

Новогодишња чаролија 45

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдишое честитке са часпва енглескпг језика

Ушеници I2, II2 и III2 су се на шаспвима енглескпг
језика уппзнали са пбишајима и нашинпм прпславе
Бпжића и Нпве гпдине у Великпј Британији, правили
украсе, јелкице и веншиће пд пблика свпјих руку, кап и
шеститке кпје ће за Нпву гпдину ппклпнити драгим
пспбама.

Јелена Стеванпвић

Новогодишња чаролија 46

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Новогодишња чаролија 47

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Фптпграфије наших ученика Павла и и Страхиое Лазендића III2

Новогодишња чаролија 48

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Верпника Милпщевић VI2 49
Новогодишња чаролија

ОШ „Милорад Мића Марковић“

Нпвпгпдищои ващар у Спппту

Новогодишња чаролија 50


Click to View FlipBook Version