The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marinarlukovic, 2020-02-06 12:32:16

Свети Сава часопис

Свети Сава часопис

Катарина Кпзић

Часппис п Светпм Сави настап је кап резултат прпјектне наставе кпју су ученици V1
реализпвали тпкпм децембра и јануара шкплске 2019/20. гпдине. Идеја прпјекта је била да се
пбележи гпдишоица аутпкефалнпсти Српске правпславне цркве за кпју је заслужан Свети Сава.
Циљ прпјета је уппзнаваое са живптпм и делпм Светпг Саве кап и са свакпдневним живптпм у
прпшлпсти. У прпјекат су се укључили сви наставници кпји предају ученицима петпг разреда у
Малпј Иванчи. Активнпсти су биле мнпгпбрпјне и састпјале су се пд истраживачкпг рада, писаоа
реферата, састава, цртаоа и илустрпваоа, прављеоа панпа, кплажа, трејлера и издради
часпписа. Завршница је презентација прпјекта на јавнпм часу.

Уредници часпписа су ученици V1, чланпви нпвинарске секције, Симпнида Маркпвић,
Катарина Кпзић, Марија Јпванпвић, Тепдпра Бабић, Кристина Кпјић, Митар Бајић и Данијел
Митрпвић.

Свети Сава 1

Тепдпра Бабић

Свети Сава 2

Свакпдневни живпт у прпшлпсти

Селп у дпба Немаоића

Свети Сава је мпгап да види различита села у тадашопј Србији. Нека су била мала, имала
су пкп двадесетак кућа. Већа села мпгла су имати и прекп двеста кућа. Села су се градила пкп
пијаће впде и близу пбрадиве и плпдне земље. Билп је важнп да ппред села буде и шума. Скпрп
сва села имала су малу цркву. Тп је тадашоем станпвништву билп јакп важнп.

Куће су биле мале, приземне. Темељи су се градили пд камена, а куће пд дрвета, блата и
ређе пд камена. Ппд је бип пд набијене земље. Димоаке нису имали, већ је дим излазип крпз
тршчани крпв. Прпзпри нису имали стаклп и затварали су се капацима. Свакп сепскп дпмаћинствп
гајилп је башту и стпку. Бпгатији су гајили краве и кпое, а сирпмашнији, кпзе, пвце свиое и
живину. У впћнацима су гајили јабуке, крушке, шљиве. Бпгатији људи гајили су винпграде и
држали су кпшнице са пчелама. Све штп је билп вишка пд прпизвпда прпдавалп се на тргпвима и
пијацама. У селима су биле и занатлије, кпвачи, ткачи, пбућари, грнчари.

Далибор Димитријевић и Јован Кузмановић

Грађевине у дпба Немаоића

Села су била близу впде и пбрадиве земље. Била су мала и имала су пкп 40 кућа, грађена
су пкп цркве ппред кпје је билп грпбље.

Цркве су биле вепма једнпставне, углавнпм пд камена у кпмбинацији са ппекпм. Реткп
када би имале купплу. Пна је увек била у центру села. Куће су биле пд дрвета и камена и звале су
се бандручаре. Темељи су били пд камена, блата и креча. Зидпви су пд дасака, а крпвпви су
прекривени слампм или шиндрпм. Куће су имале две прпстприје. Главни деп куће је билп
пгоиште.

Намештај је бип вепма скрпман, клупе, стп, трпнпшци и ппнека пплица. Укућани у селима
би увек спавали на слами. Највише пажое ппсветилп се кухиои. Стп би бип прекривен
прпстиркпм, а седелп би се на клупама. Ппсуђе је билп земљанп или дрвенп, у бпгатим кућама
бакарнп али самп за ппсебне прилике.

Симонида Марковић

Свети Сава 3

Храна у дпба Немаоића

Детаљним истраживаоем мпже се закључити Свети Сава је јеп пите са сирпм.
да је Свети Сава мпгап да једе крушке, јабуке, шљиве, Вплеп је впће и мед. Свпје гпсте
трешое, вишое. Наши преци су се јпш пре развитка дпчекивап је са медпм кап знакпм
државе сладили медпм. На двпру се најчешће јела дпбрпдпшлице.
дивљач, јелени и вепрпве. Један пд најстаријих начина
припремаоа хлеба је пд киселпг квасца. Кпристили су и Кристина Кпјић
зачине, мајчину душицу, метвицу, хајдучку траву и
бибер кпји су увпзили. Ппврће се звалп зеље, а јели су
купус, лук, зелену салату, блитву и рпткву.

На двпру су пили медпвину, винп са медпм, а у истпчнпј Србији правилп се пивп. Јелп кпје
је ппзнатп из 12. века је пилетина са медпм. Месп се истрља медпм и пече два сата дпк не дпбије
златну бпју. У ппсуду се сипа белп винп, мајчина душица и месп се прелије и пнда служи.

Јунетина са белим луком: исецкати јунетину и Симонида Марковић
пптппити у распл купуса да пдстпји један дан. Када се
пцеди, намаже се меспм белим лукпм и маслинпвим
уљем и пече се на жару. На крају се прелива са спспм пд
вина, меда, печурака и купина и све се ппвеже брашнпм
дп средое густине.

Свети Сава 4

Светпвна музика

На часу музичке културе изучавали смп са наставницпм Мајпм Вучић п светпвнпј музици у
дванаестпм и тринаестпм веку. Малп је инфпрмација и ппдатака п пвпј теми. На икпнама и
фрескама манастира и цркава је насликанп да неки младићи играју кплп. Претппставља се да је и
Свети Сава мпгап да чује и види нарпднп кплп, али није сачуван нптни запис па ми данас не знамп
какп је тп кплп изгледалп.

Дпдплске песме и песме п раду су јакп старе, јпш из слпвенских времена, па се мпже рећи
да је и Свети Сава мпгап у некпм тренутку свпг живпта да чује пве песме. Мнпгп су старе и
успаванке. Мпгуће је да их је чуп. Мпжда му их је певала мајка или нека друга жена на двпру. У
писаним извприма гпвпри се да су тпкпм презника прганизпване гпзбе на кпјима је била и музика.

Свиралп се, певалп и игралп.

Марија Стојановић

Свети Сава 5

Сппрт Марија Јпванпвић

Срби су ратнички нарпд па има је билп јакп важнп да
тренирају свпја тела. Прганизпвани су турнири и мегдани за
властелу. Ту су се истицали витезпви у свпјим вештинама
рукпваоем мачем, кппљем, лукпм и стрелпм. У извприма се
ппмиоу српски витезпви кап вешти и храбри ратници.

Ппстпјале су и сппртске игре за нарпд. Ту су се
надметали у бацаоу камена, скакоу, песничеоу и трчаоу.
Ппзнатп је да су ппстпјале и кпоичке трке. Лпв је бип једна
врста сппрта. Властела је ишла у лпв на јелене и дивље
свиое.

Тепдпсије Хиландарац у „Житију Сетпга Саве“ пише
да да је принц Расткп рекап рпдитељима да иде у лпв и да је
тпм приликпм ппбегап на Свету Гпру. Ту пн навпди једану јакп лепу реч, да је Свети Сава
„ујеленип“ свпју душу.

Марија Јовановић

Свети Сава 6

Биљке у време Светпг Саве

У писаним извприма забележенп је да се ппврће у средопвекпвнпј Србији гајилп у
„вртпвима“, у пкућници, на селу и пкп градпва. Владари су манастирима ппклаоали ппседе са
вртпвима. Ппстпјалп је и навпдоаваое јер се ппмиоу впдпвпђе, бразде, и впде.

Ппврће се називалп заједничким именпм зеље и делилп се на пптпмп и љутп зеље. У
питпмп зеље спадаје купус, репа, бпстан, махинарке. Пд махунархи највише су се гајиле спчивп,
леблебије, бпб, грашак, сланутак. Гајиле су се и житарице, највише јечам, раж и житп. Љутим
зељем називали су се лук и рптква. Ппврће се мнпгп више јелп куванп, кап и варивп, а маое
сирпвп. Прпдавалп се на пијацама и градским тргпвима.

Марија Јовановић

Живптиое

У средопвекпвнпј Србији за храну се
мнпгп кпристилп месп дпмаћих живптиоа и
дивљачи. Гајене су дпмаће живптиое краве, кпои,
пвце, кпзе, свиое и перната живина. Властела је
пдлазила у лпв на дивоач. Ппстпјала су ппсебна
краљевска лпвишта „лпвишта зверна“. Ппсебнп је
бип птмен лпв на јелене. Лпвили су и дивље
свиое, зечеве, дивље патке, јаребице, препелице,
дивље гплубпве, шљуке. Ппсебнп је бип занимљив
лпв н тура и зубра, велике дивље живптиое.

Тур је дивље гпвече. Бип је већи пд данашоих крава. Дужина пдраслпг мужјака била је и
дп три метара. Женке су биле маое и краће. Бпја мужјака је црнп-смеђа, а женки црвенкастп
смеђа. Рпгпви су им били јакп светли, скпрп бели, са црним врхпвима. Хранли су се травпм,
плпдпвима впћа, лишћем и меким гранчицама. За разлику пд данашоих гпведа, тур је бип
активан у сумрак и нићу. Зубар је еврппскп дивље гпведп кпје је билп распрпстраоенп ппцелпј
еврппи. Оихпвп станиште су биле шуме кпје су биле влажне и мпчварне. Пва гпведа су живела у
крдима. Парили су се крајем лета а телад су дплазила на свет крајем прплећа. Тур и зубар су
изумрле живптиое.

Средопвекпвни свет је ппзнавап технике
припитпмоаваоа живптиоа. Угарски краљ је
великпм жупану Стефану Немаои ппклпнип
припитпмљенпг тура и турицу.

Давид Тришић

Свети Сава 7

Впјска у дпба Немаоића

Свети Сава је тпкпм свпг живпта бип више пута у прилици да
виде впјску. Стефан Немаоа је мнпгп улагап у впјску кпја је била
дпбрп прганизпвана. Имала је кпманданте и впјскпвпђе кпјих је билп
мнпгп, пд десетника дп сатника.

Впјници су били ппремљени мачевима и штитпвима, лукпм и
стрелпм, праћкама и кппљима. Када владар ппзпве впјску, сппрп су
се пкупљали јер није билп сапбраћајница већ самп пстатака јпш из
римскпг перипда. Пп зими се није ратпвалп. Ратпви су били тешки,
битке страшене. Издвајали су се јунаци битака п кпјима су се певале
епске песме.

Впјни заппведници су имали важну улпгу у перипдима мира. Пбављали су диплпматке
задатке кпје им је наређивап Стефан Немаоа.

Јован Димитиријевић

Свети Сава 8

Свети Сава

Свети Сава

Свети Сава бип је српски принц, мпнах, игуман манастира Студеница, коижевник,
диплпмата и први архиепискпп аутпкефалне Српске цркве. Рпђен је кап Расткп Немаоић,
најмлађи син великпг жупана Стефана Немаое и Ане. Рпђен је у двпру у Расу и на рпђеоу дпбип
име Расткп. Птац ми је дап на управу деп српске земље Хум, али младић Расткп је ппбегап пд
части и бпгатства и зампнашип се на Светпј Гпри и дпбип име Сава.

Два пута је хпдпчастип у свету земљу. Умрп је на ппвратку са другпг хпдпчашћа на двпру
бугарскпг цара. Сава се рпдип и умрп на двпру, али је највећи деп живпта прпве у манастирима и
исппсницама. Јпш за живпта сматран је светитељем. Оегпва светпст пбјављена је крпз чуда кпја је
чинип. Међутим, и сам оегпв живпт ппсвећен вери, труду и бризи за властити спас и за спас свпг
нарпда и без чудесних ппјављиваоа кпја су забележили оегпви хагипграфи је пп бпгатству и
дпметима чудесан.

Једнпдушна пцена свих кпји су уппзнати са оегпвим живптпм и делпм је да је Свети Сава
најзначајнија личнпст у истприји српскпг нарпда.

Катарина Козић

Свети Сава 9

Наставница гепграфије Радица Ученици VI1 истраживали су са
Јаћимпвић на Дурмитпру ппред наставницпм гепграфије
пзнаке тпппнима Савина Впда. Радицпм Јаћимпвић п
путпваоима Светпг Саве и п
Свети Сава тпппнимима са Савиним
именпм. Накпн истраживаоа
направили су панп.

10

Свети Сава је заслужан за аутпкефалнпст Српске
Правпславне цркве.

Свети Сава 11

Марија Стпјанпвић

Свети Сава писац

Сава је свпј коижевни рад заппчеп у
Хиландару. Ппчеп је да пише седећи на
камену у калуђерским пдајама,
писарницама, манастирским прпстпријама,
шкплама, на путпваоима и свуда где је
мпгап да нађе времена.

Написап је црквена правила,
бипграфију свпг пца, службе, писма, ппвеље.
Бавип се и превпђеоем јер је бип чпвек
великпг знаоа и културе. Карејски типик
написап је у свпјпј двадесет четвртпј гпдини.
Савина пппуларнпст у нарпду је прерасла у
култ па у легенду кпја се брзп ширила пп
српским земљама, а касније и даље. Ппстап
је патрпн српских шкпла јпш пд 1735. гпдине.

Ппчеткпм псамнаестпг века ппчеп се
пбележавати 27. јануар кап Дан Светпг Саве
у шкплама ширпм Србије.

Анђела Пантелић

Свети Сава кап писац

Свети Сава је ппчеп свпј коижевни рад у Хиландару.

Писап је писма, црквена правила, ппвеље, бипграфију свпг пца Сефана Немаое,
црквене службе. Оегпв рад је вепма пбиман и има велики значај за српски нарпд и српску
истприју. Написап је некпликп црквених правила Карејски типик, Хиландарски типик,
Студенички типик. Тп су правила за свештенике у кпјима се гпвпри какп треба да се
ппнашају у манастиру, када и какп да ппсте, какп да се лече, какп да сачекују гпсте. Сава је
„Житију Светпг Симепна“ пписап живпт свпг пца пд рпђеоа дп смрти и прпглашеоа за
свеца. Тп делп је вепма значајнп јер је међу првим житијима у нашпј земљи. Свети Сава је
написап и првп писмп игуману Спиридпну. У писму му пише кап му је на путпваоу и шаље
му писмпм крстић.

Свети Сава је наш први писац и затп је значајан за нашу културу и уметнпст.

Данијел Митровић

Свети Сава 12

Свети Сава у епским песмама

У нарпдним епским песмама честп се ппмиое Свети Сава, кап и мнпги други чланпви
династије Немаоића.

Свети Сава је у песмама представљен кап једнпставан и мудар светитељ, препун благпси и
разума, увек спреман да саслуша друге и да им да мудар савет. Када се пред оега представи неки
прпблем, пн увек саслуша све сагпвпрнике и мудрим избпрпм речи налази решеое за дпбрпбит
свих. Збпг тих пспбина људи су га вплели, ппштпвали и кап награду за оегпву мудрпст прпгласили
су га свецем. Кап штп нарпдна изрека каже „Дпбар глас далекп се чује“, мнпге песме, приче и
легенде испричане су п првпм српскпм архиепискппу, чпвеку кпји се пдрекап племићкпг живпта и
ппсветип се ширеоу писменпсти, културе и религије у српскпм нарпду.

Тпкпм свпг живпта, Свети Сава је радип и на пбнављаоу манастира и ппдизаоу нпвих
правпславних светиоа у Србији, Светпј Гпри, Палестини. Оегпва мудрпст и даље ће пстати путпказ
за будућнпст.

Катарина Козић

Свети Сава 13

Свети Сава кап коижевни лик у аутпрским песмама

Свети Сава је векпвима бип инспирација писцима и песницима. Радп су му ппсвећивали
песме и п оему певали.

Песма Јпвана Јпванпвића Змаја гпвпри п тпме какп се Свети Сава свега пдрекап да би се
зампнашип. У песми пн је представљен кап бпгат принц, али га нпвац није занимап. Сталнп га је
вуклп да служи Бпгу и свпм нарпду.
Предствљен кап пспба кпјпј је битнп да
буде у заједници са Бпгпм. Свети Сава је
свима бип пример за бескрајну дпбрпту.
Гпвпри се п тпме какп је пн све људе
учип да буду дпбри и ппбпжни.
Приуштип је нарпду пбразпваое. Зидап
је мнпге цркве и манастире са намерпм
да дпбрп пбразује свпј нарпд. Свима
преппручује да се шкплују. Спасава све
људе пд зла и штити их и увек је на
страни слабијих. Дарује свпм нарпду
нештп дпбрп пппут благпслпва и
здравља. Ппмагап је читпвпм
чпвечанству и улепшап будућнпст свпг
нарпда.

Будимир Стефанпвић написап је Марија Стпјанпвић
дивну песму „Мплитва светитеља Саве“ у
кпјпј се Свети Сава сажалип на српски
нарпд и мплип Бпга да му ппмпгне. Знап
је да је нарпд мнпгп згрешип Бпгу, али
ипак је мплип за милпст. Гпвприп је да су
дечја срца чиста и да деци треба ппмпћи.
Причап је да ће та деца када ппрасту
ппдизати цркве.

Свети Сава је представљен кап пспба са дпста сажаљеоа, кап пспба ппбпжна кпја има
љубави према свима.

Симонида Марковић

Свети Сава 14

Свети Сава у епским песмама

У нарпднпј епскпј песми „Свети Савп“, Свети Сава је представљен кап дпбар син.

Пдгпвприп је гпсппди хришћанскпј да оегпв птац није пптрпшип благп на пружје ни на
ратпваое, већ на ппдизаое цркава и манастира. Ппдигап је Хиландар, Студеницу, Милешеву.
Нарпдни певач је сачувап пве инфпрмације п задужбинама пд забправа. Хришћанска гпсппда су се
ппстидела и благпсиљала светитеља и оегпве рпдитеље.

Свети Сава је личнпст кпја брани свпје рпдитеље, ппжртвпван син, али и светитељ кпји
ппучава нарпда да буду дпбри и да не пптужују никпга без дпказа.

Марија Јовановић

Свети Сава 15

Свети Сава кап коижевни лик у песмама

Свети Сава је представљен у песмама кап некп кп увек ппмаже људима.

У песми „Свети Сава“ пн брани свпг пца пд хришћанских великаша. Гпсппда се ппбунила
јер је мислила да је благп пптрпшенп на пружије и кпое. Пнда је Свети Сава дпшап на сабпр
властеле и пбјаснип им да је благп пптрпшенп на зидаое манастира. Стефан Немаоа је ппдигап
манастир Милешевп, Хиландар и Студеницу. Бранип је пца али је и ппдучавап властелу и нарпд.
Сви су га благпсиљали.

У песми „Пни нас чувају“ Свети Сава учи децу да никада не скрену са правпг пута и да ће се
пн увек за оих мплити, чувати и пазити их.

Андријана Митрашиновић

Свети Сава 16

Свети Сава 17

Свети Сава 18

Марија Јпванпвић

Свети Сава 19

Следимп пут Светпг Саве

Дпк смп деца , учимп и причамп п Светпм Сави. Правимп га пд глине, цртамп га и пишемп
п оему.

Свакп дете има свпје ппрпдичнп стаблп, а такп је и Свети Сава имап свпје. Није бип владар
Србије, али је бип краљевскпг ппрекла. Кап најмлађи син Стефана Немаое, Сава је пружип Србији
неке пд најзначајнијих манастира и цркава. Научип је Србе да верују у нашрг Бпга. Пренпсип је
нарпду свпју писменпст кпја се временпм прпширила. Сава је бип мпнах и вплеп је тп. Такп се и
данас мнпги људи зампнаше и завпле тај деп свпг живпта јер имају велику пдгпвпрнпст према
цркви. Данас се манастири из 12. И 13. Века пбнављају и пдржавају јер је тп ппнпс нашег нарпда и
наслеђе Немаоића. Мпрамп следити свпје претке и ппштпвати нашу прпшлпст. Сава није имап
свпју децу па затп ни свпје наследнике, али смп затп сви ми оегпва деца. Пстап је кап
најзначајнија личнпст у српскпм нарпду. Слави се у свим шкплама, а некима је и крсна слава.

Затп кажемп: „Треба чувати старе ствари јер је тп мпжда баш наслеђе твпје ппрпдице.
Треба следити пут наших рпдитеља, пбнављаоем и пдржаваоем“.

Катарина Козић

Следимп пут Светпг Саве

Мпрамп следити пут дпбрпте и све људе ставити у једну исту раван. Учинимп свпј нарпд
ппнпсним на нас.

Слушајмп свпје срце кап штп је пн, Свети Сава ппслушап и зампнашип се. Бранимп свпје
ближое какп је тп чинип и Свети Сава. Пптрудимп се да ппмпгнемп свакпме, а не да их
игнпришемп. Свакп треба урадити нештп за свпј нарпд, а нарпчитп акп ће тп нарпду мнпгп
ппмпћи. Пишимп паметне и мудре ствари. Ппдижимп цркве, манастире, хрампве. Мпрамп да
пставимп дпбар траг п себи да нас сви памте пп дпбрпти, мудрпсти и дарежљивпст. Ппстпји једна
река пп имену Сава кпја је лепа кап срце светитеља, а једнпг дана мпжда се нека друга река
назпве пп нама акп будемп дпбрпчинитељи. Важнп је да нам срце буде увек пунп љубави према
свима и пунп дпбрпте. Када предамп душу Бпгу нека иде у рај у заједницу са Бпгпм и анђелима, а
не да гпримп у паклу са ђавплима. Свети Сава се није ппнпсип и дичип бпгатствпм кпје је имап.
Оему је све тп билп безвреднп материјалнп задпвпљствп, хтеп је да буде у духпвнпј заједници и
са људима и са Бпгпм. Оегпва дпбрпта и мудрпст сачувана је у мнпгим песмама, причама и
легендама.

Следимп пут Светпг Саве да би нам душа била чиста и да бисмп дпбијали разне радпсти пд
Бпга. Да идемп са пвпг света кап дпбрпчинитељи и мплимп се увек и нека нам та навикс пстане
заувек.

Симонида Марковић

Свети Сава 20

Истраживаое у шкплскпј библиптеци

Свети Сава 21


Click to View FlipBook Version