The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาววรรณภา ดมหอม (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วรรณภา ดมหอม, 2020-02-20 00:38:54

งานสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาววรรณภา ดมหอม (1)

งานสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาววรรณภา ดมหอม (1)

คำนำ

หนังสอื เลม่ นีเ้ ป็ นหนังสอื เอาใจคนชอบกนิ ชอบเทยี่ ว
คดั สรรเฉพาะรา้ นทตี่ อบโจทย ์
อา่ นตง้ั แตร่ า้ นงา่ ยๆแต่อรอ่ ยโดนใจไปจนถงึ รา้ นสไตลก์ บิ๊ เกท๋ ตี่ อ้ ง
ลอง ทว่ั ทศิ ทว่ั แดนในประเทศไทย
พากนิ เทยี่ วในถนิ่ เกดิ หรอื ถนิ่ โปรด ของตวั เองอกี ดว้ ย
รบั รองวา่ อา่ นเลม่ นีจ้ ะไดท้ ง้ั รา้ นอรอ่ ย

รา้ นเดด็ และรา้ นดงั แบบไม่มหี ลงทาง เพราะมพี กิ ดั รา้ นครบครนั !
ตง้ั แตภ่ าคเหนือถงึ ภาคใตไ้ ปเลย๊ ยย!!!!!

สารบญั

รา้ นอาหารในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ เรอ่ื ง
หนา้
9-14 รา้ นอาหารในภาคเหนือ

1-8

รา้ นอาหารในภาคตะวนั ออก

15-20

รา้ นอาหารในภาคตะวนั ตก

21-30

รา้ นอาหารในภาคกลาง

31-33

รา้ นอาหารในภาคใต้

34-55

บรรณานุกรม
56

1

รำ้ นอำหำรในภำคเหนือ

1.รา้ นนา้ เงยี้ วป้ าสุข

รา้ นอรอ่ ยเกา่ แกค่ ู่เชยี งราย
ทง้ั ยงั เป็ นรา้ นทตี่ ดิ โพลความอรอ่ ยทุกสานกั นอกจากนา้ เงยี้ วทอี่ ร่
อยถงึ ขน้ั สุดแลว้ การบรกิ ารกย็ งั ดเี ลศิ
ไม่วา่ ใครไปใครมากต็ อ้ งตดิ ใจในอธั ยาศยั ไมตรดี ว้ ยกนั ทกุ คน
พลาดไม่ไดก้ บั เมนูเดด็ ของทางรา้ น น่ันคอื
“น้าเงยี้ ว”ทรี่ า้ นเป็ นน้าเงยี้ วหมูกบั หมูนา้ เงยี้ วเนือ้
และสามารถเลอื กเสน้ ไดว้ า่ จะทานเป็ นแบบเสน้ ขนมจนี หรอื เสน้ ก๋
วยเตย๋ี ว แถมยงั มขี องอรอ่ ยเสรมิ ทพั อยา่ งแคบหมู
เป็ นความอรอ่ ยทเี่ ขา้ กนั อยา่ งลงตวั ใครทไี่ ปเชยี งรายอยา่ ลมื แวะม
าลมิ้ ลองความอรอ่ ยกนั ไดน้ ะคะ

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิดบรกิ ารทกุ วนั เวลา 09.00-14.30น.

ทอ่ี ยู่: ถนนสนั โคง้ นอ้ ย ตาบลรอบเวยี ง อาเภอเมอื ง
จงั หวดั เชยี งราย

เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :053752471,0812080653

2

2.มาลองเตอ๊ ะ เชยี งราย

อาหารพนื้ บา้ นประยุกตเ์ พอื่ สุขภาพ
ตง้ั อยบู่ รเิ วณขวั ศลิ ปะ (Art Bridge Chiang Rai)
บรรยากาศภายในรา้ นรม่ รนื่ ผอ่ นคลาย สบายๆ
โดยอาหารในรา้ นเนน้ ไปทเี่ มนูอาหารเหนือเป็ นหลกั
เรยี กไดว้ า่ น่าจะถกู ใจคนทชี่ อบทานอาหารเหนืออยไู่ มน่ อ้ ย

เมนูแนะนาของทางรา้ น ไดแ้ ก่
ขา้ วผดั ไสอ้ ว่ั ,แกงผงั ปังใส่จนิ้ สม้ ,สปาเกตตนี า้ พรกิ ออ่ ง

และออรเ์ดริ ฟ์ เมอื ง เป็ นตน้

แตล่ ะจานลว้ นแลว้ แตต่ กแต่งอยา่ งตงั้ ใจดทู นั สมยั และน่าทานสดุ ๆ
ใครไดม้ าทานรา้ นนี้ รบั รองไดว้ า่ ไมม่ คี าผดิ หวงั

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิดบรกิ ารทุกวนั เวลา 10.00-20.00น.
ทอี่ ยู่:ถนนพหลโยธนิ ตาบลบา้ นคู่ อาเภอเมอื ง จงั หวดั เชยี งราย
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :094264566

3

1.รา้ นเสบยี ง ลาปาง
รา้ นอาหารบรรยากาศสบายๆ ตงั้ อยู่ตดิ กบั แม่นา้ วงั

ตวั รา้ นเป็ นเรอื นไมป้ ระยุกต ์ มอี ายนุ านกวา่ 40 ปี
รม่ รนื่ ไปดว้ ยตน้ ไมน้ านาพนั ธอุ ์ าหารอรอ่ ยราคาไม่แพง

ทตี่ ง้ั :206 หมู่1 ถนนลาปาง-งาวตาบลพชิ ยั อาเภอเมอื งลาปาง
จงั หวดั ลาปาง

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิดบรกิ ารทกุ วนั เวลา 10.30-23.00น.

เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :054218783-0842188783

4

2.รา้ นฮอมสุข ลาปาง
รา้ นเบเกอรี่ อาหาร และเครอื่ งดมื ในสไตลอ์ ารมณด์ ๆี อารท์ ๆ

และมกี ลนิ่ ของความสบายใจและผอ่ นคลายอบอวลไปทว่ั บรรยาก
าศรา้ น ขายเบเกอรสี่ รู ตเด็ดต่างๆ ทอี่ รอ่ ยจนหลบั ตาพรมิ้

ทตี่ ง้ั :206 หมู่1 ถนนประตมู ้ า้ (ขา้ งวดั ศรลี อ้ ม)พระบาท
อาเภอเมอื งลาปาง จงั หวดั ลาปาง
เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิด-ปิด เวลา 10.30-23.00น.
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0877866473

5
1.บา้ นแกว้ โมรา แม่ฮ่องสอน

รา้ นแกว้ โมรา
รา้ นอาหารเรอื นไมแ้ บบลา้ นาตกแตง่ ดว้ ยไมด้ อกไมป้ ระดบั งดงาม

ใหบ้ รกิ ารดว้ ยอาหารไทย จนี พนื้ เมอื งเหนือรา้ นสวยบรรยากาศดี
เนน้ การบรกิ ารเป็ นกนั เอง

ทตี่ ง้ั :244 หมู่ 1 ตาบลสบป่ อง จงั หวดั แม่ฮอ่ งสอน
เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิดใหบ้ รกิ ารทกุ วนั เวลา 10.00-22.00น.
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :053617078

6
2.ใบเฟิ รน์ แมฮ่ อ่ งสอน

ใบเฟิ รน์ ใหบ้ รกิ ารอาหารไทยและอาหารพนื้ บา้ น
รา้ นเป็ นเรอื นไมเ้ กา่ แกท่ ดี่ ดั แปลงมาเป็ นรา้ นอาหาร
ภายในตกแต่งแนวแอนทคี เนน้ ใชเ้ ฟอรน์ ิเจอรแ์ ละของตกแตง่ จาก
ประเทศพม่า รา้ นบรรยากาศดี ใหบ้ รกิ ารดเี ยยี่ มดขุ เป็ นคนพเิ ศษ
อาหารก็อรอ่ ยมใี หเ้ ลอื กมากมายหลากหลายเมนู

ทตี่ ง้ั :87 ถนนขนุ ลุมประพาส ตาบลจองคา อาเภอเมอื ง
แม่ฮอ่ งสอน
เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิดใหบ้ รกิ ารทกุ วนั เวลา 10.30-
22.00น.เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :053611374

7
1.กว๋ ยเตยี๋ วหมูต๋นุ ลาไย เวยี งยอง ลาพูน

รา้ นก๋วยเตยี๋ วหมูตนุ๋ ลาไย
เวยี งยองเป็ นรา้ นกว๋ ยเตย๋ี วทเี่ ลา่ ลอื กนั วา่ เป็ นของคเู่ มอื งลาพูน
หากไม่ไดม้ ารบั ประทานกเ็ หมอื นยงั ม่มาถงึ การเดนิ ทางสะดวก
อย่ไู กลว้ ดั พระธาตหุ รภิ ญุ ชยั
สามรถเดนิ ขา้ มแมน่ ้ามาทางสะพานขายของได ้
เรยี กวา่ อมิ่ บญุ เสรจ็ ก็อมิ่ ทอ้ งกนั ตอ่ เลย

ทตี่ ง้ั :79หมู่3 ตาบลเวรบงยอง อาเภอเมอื งลาพูน จงั หวดั ลาพูน

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เวลา 09.00-15.00น. เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0895611120

8

2.บา้ นเมอื งบุญ ลาพูน

บา้ นเมอื งบญุ รา้ นอรอ่ ยในจงั หวดั ลาพูน
ใหบ้ รกิ ารอาหารหลากหลายเมนูหลากหลายสไตลท์ งั้ อาหารไทย
ประยกุ ตห์ รอื อาหารรสชาตไิ ทยแทๆ้
ดว้ ยการใชส้ ตู รตน้ ตารบั ของทางรา้ นภายในรา้ นตกแตง่ เรยี บงา่ ย
เนน้ การบรกิ ารเป็ นกนั เองมากๆ

ทตี่ ง้ั :234/5หมู่6 ถนนลาพูน-สนั ป่ าตอง ตาบลรมิ ปิ ง อาเภอเมอื ง
จงั หวดั ลาพูน

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดใหบ้ รกิ ารทุกวนั เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:053510483

9

รำ้ นอำหำรในภำคตะวนั ออกเฉียงเหนือ

1.ปาทอ่ งโก๋ ชมุ พล บรุ รี มั ย ์

รา้ นปาทอ่ งโกช๋ มุ พล
ทานอาหารเชา้ แบบคนบุรรี มั ย ์
จบิ กาแฟในบรรยากาศแบบบา้ นๆแกลม้ กบั ไขล่ วก(ขอเตอื นไวก้ อ่
นวา่ รา้ นนีถ้ า้ ตนื่ สายไปชา้ อดแน่ๆ)เพราะเขาทาวนั ละแค่8กะละมงั
ใหญ่เทา่ นั้นปาท่องโกข๋ องรา้ นนีก้ รอบนอกนุ่มใน ไม่อมนา้ มนั
แถมมกี ารโชวน์ วดและทอดใหด้ ทู หี่ นา้ รา้ นแบบสดๆ

ทตี่ ง้ั :ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง จงั หวดั บรุ รี มั ย ์

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 04.00-19.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0897066114

10

2.มสิ เตอรซ์ ซู ิ บรุ รี มั ย ์

มสิ เตอรซ์ ซู ิ Mr.Sushi Restaurant
ภตั ตาคารอาหารญปี่ ่ นุ ทตี่ ง้ั อยูใ่ จกลางเมอื งของจงั หวดั บุรรี มั ย ์
จานเด็ดจานดงั ของทนี่ ี่คงตอ้ งยกใหท้ ุกเมนูซซู ิ ทปี่ ้นั กนั สดๆ
แบบคาต่อคา รา้ นตกแตง่ สวยงาม เนน้ การบรกิ ารทเี่ ป็ นกนั เอง

ทตี่ งั้ :388/8 อาคาร หนา้ ทางเขา้ ขนสง่ ตาบลในเมอื ง
อาเภอเมอื ง จงั หวดั บรุ รี มั ยเ์ บอรโ์ ทรศพั ท ์ :044601941

11

1.แดงแหนมเนือง

รา้ นแหนมเนืองทเี่ ป็ นเหมอื นเอกลกั ษณป์ ระจาจงั หวดั หนองคายใ
ครทไี่ ปเทยี่ วหนองคายเป็ นตอ้ งแวะไปทานทรี่ า้ นนี้
รา้ นตง้ั อยรู่ มิ ฝ่ังแม่นา้ โขง บรรยากาศชลิ ๆ สบายๆ
ไม่ตอ้ งบอกกร็ ูว้ า่ แหนมเนือง เป็ นเมนูอาหารขนึ้ ชอื่ ของทางรา้ น
ใครไดล้ องทานเป็ นตอ้ งตดิ ใจในรสชาตคิ วามอรอ่ ยและลงตวั อยา่
งบอกไม่ถกู

ทตี่ ง้ั :526-527 ถนนรมิ โขง อาเภอเมอื ง จงั หวดั หนองคาย

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 06.00-19.30 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:042411961

12

2.มะ-ละ-กอ

รา้ นอรอ่ ยทอี่ ยูใ่ นตวั เมอื งจงั หวดั หนองคาย
บนเสน้ ถนนมชี ยั
ความพเิ ศษของรา้ นเรมิ่ ตงั้ แตบ่ รรยากาศรา้ นทตี่ กแต่งอยา่ งน่ารกั
เป็ นกนั เอง สบายๆออกแนวโมเดริ น์ นิดๆ
โดยรวมแลว้ เป็ นรา้ นทชี่ วนใหน้ ่าน่ังมากๆ

ทตี่ ง้ั :ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื งหนองคาย จงั หวดั หนองคาย
เวลำเปิ ด-ปิ ด : ทุกวนั เวลา 11.00-21.00 (หยุดทุกวนั ท1ี่
และ16ของเดอื น)เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0918612862

13

1.สม้ ตาเพชรมณี1

รา้ นสม้ ตารสเดด็ เมอื งสรุ นิ ทร ์ตวั รา้ นเป็ นรา้ นเล็กๆ
แต่รสชาตไิ ม่ธรรมดาการนั ตตี าแหน่งแชมป์ สม้ ตาอนั ดบั 1

ของภาคอสี าน ประจาปี 2529 ใครทมี่ โี อกาสมาเยอื นสุรนิ ทร ์
อยากทานอาหารอสี านรสเลศิ ตอ้ งไมพ่ ลาดรา้ นนี้

ทตี่ งั้ :69/2 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง จงั หวดั สุรนิ ทร ์
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 09.00-16.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0868694838

14
1.Teddy Roll By Plammy

รา้ นเบเกอรบี่ รรยากาศชลิ ล ์
ภายในตกแต่งน่ารกั ดมี ตี ุก๊ ตาหมอี ยตู่ ามจดุ ต่างๆทว่ั รา้ น
ใหบ้ รกิ ารทง่ั เมนูอาหารคาวและอาหารหวานทโี่ ดดเดน่ ตอ้ งยกใหเ้
หล่าบรรดาเบเกอรตี่ า่ งๆทที่ างรา้ นนาเสนอในแตล่ ะวนั หลากหลา
ยรูปแบบดว้ ยกนั ทสี่ าคญั ทยี่ งั มบี รกิ าร DELIVERY
ภายในตวั จงั หวดั สุรนิ ทรอ์ กี ดว้ ย

ทตี่ งั้ :ฝ่ังตรงขา้ มโรงเรยี นสริ นิ ธร นอกเมอื ง เมอื งสุรนิ ทร ์สุรนิ ทร ์
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 08.00-22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0858556218

15
รำ้ นอำหำรในภำคตะวนั ออก

1.ขา้ วตม้ ธนา
ขา้ วตม้ ธนา (Khaotom

Thana)รา้ นขา้ วตม้ ขนึ้ ชอื่ ของจนั ทบุรี ตวั รา้ นกวา้ งขวาง
น่ังสบาย ราคาย่อมเยาและเป็ นกนั เอง

ทตี่ ง้ั :บรเิ วณแยกวนั ไผ่ลอ้ ม ถนนตรรี ตั น์ ตาบลจนั นิมติ
อาเภอเมอื งจนั ทบรุ ี

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 17.00-02.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0858556218

16

2.จนั ทรโภชนา สาขา2
จนั ทรโภชนา รา้ นอาหารชอื่ ดงั

ตง้ั อยูภ่ ายในแฟมลิ สี่ แควร ์ตวั รา้ นตกแตง่ เรยี บงา่ ยดว้ ยโทนสขี าว

ทตี่ ง้ั :ภายในแฟมลิ สี่ เควร ์ตรงขา้ มวดั ป่ าคลองกงุ ้ ตาบลตลาด
อาเภอเมอื งจนั ทบรุ ี

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00-22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:039327179

17

1.รา้ นปนู ิ่มเจา้ เกา่

รา้ นอาหารเกา่ แกช่ อื่ ดงั จงั หวดั ตราด
ทเี่ ปิดมานานเป็ นเวลารว่ ม10 กวา่ ปี เป็ นรา้ นอาหารรนุ่ แรกๆ
ในยา่ นคลองใหญ่ แต่เดมิ เจา้ ของรา้ นทาฟารม์ ปนู ิ่ม
จงึ คดิ ทจี่ ะเปิดรา้ นและใชช้ อื่ ฟารม์ ปูนิ่ม
บรรยากาศภายในรา้ นเนน้ ความสบายๆ ดูโลง่ ๆ โปรง่ ตา

ทตี่ งั้ :ถนนหาดเล็ก ตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จงั หวดั ตราด

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00-22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0893690389

18

2.ภตั ตาคารแสงฟ้ า

รา้ นอาหารทที่ ชี อื่ เสยี งโดง่ ดงั อกี แหง่ หนึ่งของจงั หวดั ตราด
เปิ ดขายมานานเป็ นเวลาหลายสบิ ปี
จนใครต่อใครพากนั ตดิ ใจในรสชาตฝิ ีมอื จนกลายเป็ นวา่ ใครทจี่ ะเ
ทยี่ วทตี่ ราด ตอ้ งไม่พลาดรา้ นนี้

ทตี่ งั้ :ถนนสุขมุ วทิ ตาบลบางพระ อาเภอเมอื งตราด จงั หวดั ตราด
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00-21.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:039511222

19
1.รา้ นควายคะนอง

รา้ นกาแฟบรรยากาศดที แี่ วดลอ้ มทุ่งนาสเี ขยี วขจซี งึ่ ตงั้ อยภู่ ายใน
โรงเรยี นกาสรวทิ ย ์

เปิ ดใหบ้ รกิ ารเครอื่ งดมื่ ไวด้ บั การะหายคลายรอ้ นมากมายทง้ั กาแ
ฟ-กาแฟเย็น เมนู ขนมหวาน

ทตี่ งั้ :ตาบลสระแกว้ อาเภอเมอื ง จงั หวดั สระแกว้
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :037244615

20
2.รา้ นบา้ นเสเบยี ง

รา้ นอาหารเกา่ แกท่ เี ปิ ดมายาวนานกวา่ 20 ปี
ภายในรา้ นจดั แตง่ อยา่ งรม่ รนื่ ดว้ ยตน้ ไมน้ านาชนิด
มโี ซนใหน้ ่ังทง้ั ดา้ นในและดา้ นนอก
พรอ้ มเสริ ฟ์ เมนูอาหารอรอ่ ยๆมามายไม่วา่ จะเป็ นห่อหมกขนมคร
ก และอนื่ ๆ

ทตี่ ง้ั :ตาบล สระแกว้ อาเภอเมอื ง จงั หวดั สระแกว้
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :037425419

21

รำ้ นอำหำรในภำคตะวนั ตก

1.แพอาหารคณุ อดี๊

อกี หนึ่งรา้ นอาหารรมิ แมน่ า้ แคว
ใกลส้ ะพานขา้ มแม่น้าแควบรรยากาศเป็ นกนั เอง สบายๆ
ดา้ นในรา้ นแบ่งโซน
ในแพรมิ แมน่ ้าทจี่ ะสามรถมองเห็นววิ พระอาทติ ยต์ กพอดี
อกี ทงั้ ยงั มเี มนูอาหารอรอ่ ยๆใหค้ ณุ เลอื กทานอกี มากมาย

ทตี่ ง้ั :ถนนอาฟกานิสถาน ตาบลทา่ มะขาม
อาเภอเมอื งกาญจนบรุ ี

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00-22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:034512787

22

[email protected] ชานชาลา

รา้ นสไตลช์ านระเบยี งเหนือบอ่ น้า
โอเพ่นแอรก์ วา้ งขาง ลมพดั โกรกเขา้ มาในรา้ นตลอดเวลาทง้ั
บรรยากาศและอากาศ
จงึ สดุ พเิ ศษเหมาะสาหรบั สงั สรรคแ์ บบครอบครวั หรอื ออกแบบโรเ
มนตกิ ใตแ้ สงจนั ทรเ์คลา้ เสยี งดตรี

ทตี่ ง้ั :อย่ซู อยรมิ ถนนแสงชโู ต เลยแยกตดั ถนนแควใหญ่

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 11.00-24.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:087647198

23

1ขา้ วเม่า ขา้ วฟ่ าง ตาก

รา้ นอาหารทมี่ ชี อื่ เสยี งอยา่ งมากในอาเภอแม่สอด จงั หวดั ตาก
โดยรา้ นมคี วามสวยงามสรา้ งไดโ้ ดดเด่นภายใตก้ ารเนรมติ ป่ าฝน
อนั อดุ มสมบูรณ์ มาสรา้ งสรรคใ์ นบรรยากาศ ป่ าในจนิ ตนาการ
ตกแตง่ ดว้ ยพรรณไมน้ านาชนิด รวมไปถงึ น้าตกขนาดใหญ่
ผสมผสานกบั ความกลมกลนื ของมวลไมป้ ่ าธรรมชาตไิ ดอ้ ย่างลง
ตวั

ทตี่ ง้ั :ถนนแม่สอด-แม่ระมาด ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด
จงั หวดั ตาก
เวลำเปิ ด-ปิ ด : มอื กลางวนั 11.00-15.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:055532483

24
2.ไอยราวดี ตาก

รา้ นอาหารตงั้ อย่รู มิ แม่นา้ ปิง
ภายในตกแตง่ แบบเลน่ ระดบั

มที นี่ ่ังใหล้ ูกคา้ เลอื กน่ังไดห้ ลากหลายมุม
โดยทุกมุมสามารถสมั ผสั ไดก้ บั บรรยากาศรา้ นอาหารรมิ นา้ ทง้ั สิ้


ทตี่ ง้ั :ตาบลป่ ามะม่วง อาเภอเมอื งตาก จงั หวดั ตาก
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 17.00-22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:055558013

25
1.เอ เซเวน่ ประจวบครี ขี นั ธ ์

รา้ นอาหารบา้ นเรอื นไทยหลงั ใหญ่ตง้ั อยู่ ณ
สดุ ยอดเมอื งตาก
อากาศอย่างหวั หนิ ถงึ แมต้ วั อาคารจะเป็ นลกั ษณะเรอื นไทย
แต่ถกู เนรมติ ใหเ้ ป็ นสไตลโ์ มเดริ น์ ดว้ ยการตกแต่งอกี ทงั้ ยงั มสี ารพั
ดเมนูอาหารใหไ้ ดล้ มิ้ ลองทงั้ อาหารไทย
และอาหารเวยี ดนามลว้ นแลว้ แตเ่ ป็ นสตู รเดด็ แสนอรอ่ ยแทบทง้ั สนิ้

ทตี่ ง้ั :ซอยหมู่บา้ นวดั สมอโพรง อาเภอหวั หนิ
จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ ์
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 08.00-19.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:03290077

26

2.แหลมกมุ่ ซฟี ้ ดู ประจวบครี ขี นั ธ ์

แหลมกมุ่ ซฟี ้ ูด รา้ นอรอ่ ยทตี่ ง้ั อยภู่ ายในรสี อรท์
แหลมกมุ่ บชี รสี อรท์ ใหค้ ณุ ไดล้ มิ้ ลองกบั อาหารรสเลศิ
สดจากอา่ วไทย
ในหอ้ งอาหารแสนโออ่ ่าท่ามกลางธรรมชาตอิ นั งดงาม
สมั ผสั บรรยากาศอมิ่ เอมรมิ ทะเลอกี ทง้ั ทางรา้ นสามารถจดั เลยี้ งสร ้
างสรรคไ์ ดใ้ นบรรยากาศแสนรม่ รนื่ และเป็ นกนั เอง

ทตี่ งั้ :ตาบลนาหกู วาง อาเภอทบั สะแก จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ ์

เวลำเปิ ด-ปิ ด : เปิ ดใหบ้ รกิ ำรทกุ วนั เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0814302349

27

1.รา้ นอาหารเปลญวน

รา้ นอาหารชอื่ ดงั ประจาถนิ่ ของจงั หวดั เพชรบุรี
ภายในรา้ นตกแตง่ ง่ายๆเนน้ ความเป็ นกนั เอง
เป็ นรา้ นทมี่ ลี กู คา้ มาตอ่ ควิ ลมิ้ ลองความอรอ่ ยกนั อย่ตู ลอดๆ
โดยเฉพาะอย่างยงิ่ เมนูอาหารไทย
บอกเลยวา่ รสชาตอิ รอ่ ยแทบทกุ เมนู

ทตี่ งั้ :ซอยเทศบาลบา้ นลาด22 ตาบลบา้ นลาด อาเภอบา้ นลาด
จงั หวดั เพชรบรุ ี

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00 -22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:032491560

28

2.รา้ นเจก๊ เมง้

รา้ นกว๋ ยเตยี๋ วเนือ้ ตน้ ตารบั เพชรบรุ ี

ทสี่ ง่ ตอ่ ความอรอ่ ยกนั จากรนุ่ สูร่ ุน่ อยู่บรเิ วณหนา้ เขาวงั

อมิ่ อรอ่ ยไปกบั เมนูกว๋ ยเตย๋ี วหลากหลายเมนู

วา่ กนั วา่ ความอรอ่ ยของทรี่ า้ นอยู่ทนี่ า้ ซบุ เขม้ ขน้

กลมกล่อมถงึ รสชาติ

ทตี่ ง้ั :ถนนราชวถิ ี ตรงปมั๊ เชลล ์ ตาบลคลองกระแซง
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 07.00 -20.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0815556633

29
1.หอยทอดนายเชยี ร

ความพเิ ศษของหอยทอดทนี่ ี่อยทู่ กี่ ารเลอื กใชว้ ตั ถดุ บิ คณุ ภาพดี
สดใหม่ ใชแ้ ต่หอยแมลงภตู่ วั โตๆ เนือ้ แน่น

ทตี่ ง้ั :หนา้ วดั โพธาราม ตาบลโพธาราม อาเภอโพธาราม
จงั หวดั ราชบุรี

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 16.00 -22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:0895474255

30

2.ตม๋ิ เคก้ มะพรา้ วออ่ น

รสชาตอิ รอ่ ยแบบฟิ นๆ แนะนาใหไ้ ปลองทานทรี่ า้ นนีค้ ่ะ
ตมิ๋ เคก้ มะพรา้ วออ่ น ราชบรุ ี นอกจากนีท้ ่นี่ยงั มเี มนูขนมไทยอนื่ ๆ
ใหไ้ ดเ้ ลอื กซอื้ กลบั บา้ นอกี ดว้ ย

ทตี่ ง้ั :108/1 หมู่ 2 ตาบลเจด็ เสมยี น อาเภอโพธาราม
จงั หวดั ราชบุรี
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 06.00 -18.00
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0866665412

31

รา้ นอาหารในภาคกลาง
1.สม้ ตาปูเสอื่

สม้ ตาปูเสอื่ รา้ นอาหารไทย-อสี าน บรรยากาศสบายๆ
รมิ ทอ้ งทุ่งนาและบ่อนา้
ซงึ่ นอกจากจะโดดเดน่ ในเรอื่ งของทตี่ ง้ั แลว้
รสชาตอิ าหารทนี่ ี่อรอ่ ยเดด็ ไม่แพท้ ไี่ หน

ทตี่ งั้ :ตาบลวดั พรกิ อาเภอเมอื ง จงั หวดั พษิ ณุโลก
เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.30 -18.00
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0815329627

32
2.กว๋ ยเตย๋ี วปากหมอ้ เรนโบ

กว๋ ยเตยี๋ วปากหมอ้ เรนโบ ใหบ้ รกิ ารเมนูกว๋ ยเตยี๋ วสดุ แปลก
ทปี่ ระยุกตข์ นมขา้ วเกรยี บปากหมอ้ มาเป็ นเสน้ น้าซปุ กว๋ ยเตย๋ี วทสี่ ุ
ดแซบ่
ซงึ่ ตวั ของขา้ วเกรยี บปากหมอ้ กจ็ ะมไี สอ้ ยดู่ า้ นในหลายแบบ อาทิ
ไสผ้ กั ไสก้ งุ ้ ไสห้ มู เป็ นตน้
ไม่เพยี งเท่านนั้ ตวั น้าซปุ ยงั อรอ่ ยเขม้ ขน้ จดั จา้ น
ใหเ้ ครอื่ งตา่ งๆมาแบบเต็มจาน

ทตี่ งั้ :ตาบลบา้ นคลอง อาเภอเมอื ง จงั หวดั พษิ ณุโลก

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.30 -20.00

เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0963699037

33

3.ทบั ทมิ กรอบสามหนุ่ม

ถา้ กนิ ของคาวมาแลว้ ตอ้ งต่อกนั ดว้ ยของหวาน
ซงึ่ รา้ นทบั ทมิ กรอบสามหนุ่มกเ็ ป็ นอกี หนึ่งเป้ าหมายทชี่ าวพษิ ณุโ
ลกจะตอ้ งแวะมากนิ ยามเย็น

ทตี่ งั้ :ใกลก้ บั วงเวยี นนาฬกิ า ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง
จงั หวดั พษิ ณุโลก

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 18.00 -22.30

เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0864517697

34

รา้ นอาหารในภาคใต ้

1.เลตรงั
รา้ นเลตรงั รา้ นอาหารขนึ้ ชอื่ ของจงั หวดั ตรงั

สาขาแรกทเี่ ปิ ดทรี่ มิ หาดปากเมงซงี่ ไกลพอสมควร
จงึ มเี สยี งเรยี กรอ้ งใหม้ าเปิดขายในเมอื ง และเป็ นเลตรงั 2ขนึ้
มบี รกิ ารอาหารแบบคนตรงั เพมิ่ มาดว้ ย คอื ตาสดๆ คณุ ภาพดี
บรรยากาศเยยี่ ม

ทตี่ ง้ั :ถนนไทรงาม ตาบลทบั เทยี่ ง อาเภอเมอื งตรงั

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 17.00 -22.30 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:075217700

35

2.รชิ ชี่

รา้ นรชิ ชเี่ ป็ นรา้ นอาหารยุคแรกๆ
ของตรงั ทบี่ กุ เบกิ รา้ นอาหารแนวรว่ มสมยั ตกแต่งอย่างสวยงาม
เมนูมที งั้ อาหารหวาน อาหารคาว อาหารพนื้ เมอื ง และเบเกอรี่
บรรยากาศของรา้ นน่ังสบายๆ

ทตี่ ง้ั :ถนนรษั ฎา ตาบลทบั เทยี่ ง อาเภอเมอื งตรงั จงั หวดั ตรงั

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 10.00 -20.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:075215595

36
1.โกปี้ นครศรธี รรมราช

โกปี้ รา้ นดงั ประจาเมอื งคอน รา้ นอาหารตกแตง่ เรยี บง่าย
ลกั ษณะเป็ นหอ้ งโถงกวา้ งเปิ ดโล่ง เนน้ สไตลค์ ลาสสคิ มตี น้ ไม้
และรปู ภาพประดบั ตามผนังดูแปลกตา

ภาพส่วนใหญ่เป็ นภาพเมอื่ ครงั้ อดตี ของจงั หวดั แหง่ นี้
ไปจนถงึ ภาพในสมยั โบราณอนื่ ๆ

ทตี่ งั้ :ดา้ นหลงั โรบนิ สนั โอสนั โอเชยี่ น ถนนพฒั นาการ-คขู วาง
ตาบลคลงั

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 17.00 -22.00 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:075317574

37

2.ขนมจนี เมอื งคอน
รา้ นขนมจนี เมอื งคอน
เป็ นรา้ นขนมจนี ขนึ้ ชอื่ ของจงั หวดั นครศรธี รรมราช อาหาร
ขนึ้ ชอื่ จะเนน้ ไปทมี่ นี า้ ยาต่างๆ
ใหเ้ ลอื กมากมายรวมไปจนถงึ อาหารคาวต่างๆดว้ ย
รา้ นบรรยากาศดเี นน้ การบรกิ ารทเี่ ป็ นกนั เอง

ทตี่ งั้ :23ซอยพายม ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง
จงั หวดั นครศรธี รรมราช

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 08.00 -15.30 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:075317574

38

1.ลุย

รา้ นดงั เดมิ จงั หวดั ชมุ พร
ตงั้ อยู่รมิ หาดภราดรภาพทางไปสกั การะกรมหลวงชมุ พร
เขตอดุ มศกั ดิ ์ เปิดมาแลว้ กวา่ 20 ปี ใหบ้ รกิ ารอาหารพนื้ เมอื ง
ทคี่ งรสชาตแิ บบดงั้ เดมิ ราคาย่อมเยา

ทตี่ ง้ั :23หนา้ หาดภราภาพ ตาบลปากน้า อาเภอเมอื ง

เวลำเปิ ด-ปิ ด : 09.00 -20.30 เบอรโ์ ทรศพั ท ์
:07752232

39

2.เดอะ รเิ วอร ์บาย มาดามอว้ น
รา้ นอาหารบรรยากาศดรี มิ แม่น้า ออ้ มลอ้ ม

ไปดว้ นธรรมชาตเิ ขยี วชอมุ่ ภายในรา้ นตกแต่งทนั สมยั
สะดวกสบาย ใหค้ วามรสู ้ กึ เหมน์ รา้ นแฮงคเ์ อาทใ์ นกรุงเทพ
มดี นตรสี ดขบั กล่อมทกุ คนื

ทตี่ ง้ั :4/9 ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมอื งชมุ พร ชมุ พร 86000

เวลำเปิ ด-ปิ ด :เปิดทกุ วนั 16.00 -02.00
เบอรโ์ ทรศพั ท ์ :0819686533

40

1.รา้ นอาหารจา่ จรญั
รา้ นอาหารทอ้ งถนิ่ เล็กๆ ของจงั หวดั พงั งา

วา่ กนั รสชาตคิ วามอรอ่ ยของอาหารทรี่ า่ ลอื อยู่ไม่นอ้ ย
วา่ ทาอาหารออกมามรี สชาตจิ ดั จา้ นถงึ ใจ


Click to View FlipBook Version