The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Husna, 2019-01-02 08:59:02

SMK ST.ANNE’S CONVENT, KULIM KEDAH DARUL AMAN - 2015

1 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S
1 Kata Aluan Pengetua 2
2 Aku Janji 3
3 Watikah Pelantikan 4
4 Visi, Misi ,Piagam Sekolah, Moto Sekolah, Nilai-Nilai Sekolah, Lagu Sekolah, Falsafah Pendidikan 5
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sekolah
5 Profil Sekolah 7
6 Pelan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anne’s Convent 8
7 Data Guru, Data Staf Sokongan dan Enrolmen Murid 9
8 Kalendar Persekolahan 11
9 Hari Kelepasan Am Negeri Kedah 12
10 Tarikh Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti 13
11 Senarai Nama , No. Telefon Dan Alamat e Mel Sekolah-Sekolah Menengah DKBB, PPD Dan IPD 13
12 PENGURUSAN PENTADBIRAN,DAN PERKHIDMATAN 14
13 Visi, Misi, Matlamat dan Dashboard Sekolah 15
14 Carta Organisasi 16
15 Senarai Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 17
16 Carta Gantt Unit Pentadbiran 22
17 TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 23
18 Jadual Bertugas Kumpulan Pengurusan Semasa Cuti Persekolahan Sesi 2019 35
19 PENGURUSAN AKADEMIK DAN KURIKULUM 37
20 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum 38
21 Jawatankuasa Kurikulum / Ketua Panitia 39
22 Guru Tingkatan 42
23 Senarai Tugas Jawatankuasa Induk Kurikulum 43
24 Takwim Peperiksaan Awam 47
25 Pakej Mata Pelajaran 48
26 PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) 49
27 Analisis Peperiksaan Awam (SPM / PT3) 2011-2018 65
28 Perancangan Kurikulum 2019 66
29 Takwim Kurikulum 2019 67
30 Takwim Ujian / Peperiksaan 68
31 Panduan Am Untuk Staf Sekolah 69
32 PUA 531 – Kurikulum Kebangsaan 73
33 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 76
34 Carta Organisasi Unit Hal Ehwal Murid 2019 77
35 Jawatankuasa Induk Unit Hal Ehwal Murid 2019 78
36 Takwim Unit Hal Ehwal Murid 2019 88
37 Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi dan Petang 2019 89
38 Amalan Sekolah Penyayang / Jadual Info Perhimpunan Harian 94
39 Mesyuarat JK Hal Elwal Murid Mengikut Kumpulan/Program Pembangunan Sahsiah Murid 95
40 PENGURUSAN KOKURIKULUM 96
41 Carta Organisasi dan Ahli Jawatankuasa Kokurikulum /Carta Organisasi Majlis Sukan Sekolah 97
42 Carta Organisasi JK Pembangunan Sukan Sekolah 2019 /Ahli JK Induk Kokurikulum 99
43 Guru Rumah Sukan/ Guru Penasihat Unit Beruniform/Persatuan/Kelab/Sukan & Permainan 102
44 Senarai Tugas Aktiviti Koakademik/Unit Beruniform/Kelab/Persatuan/Pengunjuran Sukan & Permainan 107
45 Anggaran Perbelanjaan Unit Beruniform /Takwim Kokurikulum/Carta Gantt 109
46 Takwim Kejohanan Sukan MSSDKBB,MSSKdan MSSM 2019 117
47 Takwim Koakademik DKBB/Negeri/Kebangsaan/Antarabangsa 2019 119


1

2 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019KATA ALUAN PENGETUAPENGETUA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANNE’S CONVENT
PN. MAZNA BINTI SULAIMANBismillahirahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dan Salam Sejahtera.

Assalamualaikum wmt dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur
ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izin-Nya, saya berpeluang untuk bersama-sama
warga SMK. St. Anne’s Convent menyahut cabaran yang bakal dihadapi pada tahun 2019. Semoga
tirai 2019 akan lebih memberi inspirasi dan semangat kepada semua warga SMK St. Anne’s Convent
untuk menabur bakti mendidik murid . Kita sebagai warga pendidik memikul amanah yang besar
untuk mendidik dan melahirkan murid yang berkualiti dari aspek jasmani dan rohani selaras dengan
aspirasi negara. Kekalkan semangat kerja sepasukan dan kejelekitan antara kita untuk meneruskan
kecemerlangan SMK Anne’s Convent dalam pelbagai bidang sama ada kurikulum , kokurikulum
mahupun sahsiah.

Tugas kita sebagai pendidik mestilah sentiasa peka dan fokus terhadap program-program dan
dasar yang telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) demi
merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).
Pendidikan Abad ke-21, HEBAT, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), KBAT, STEM, DLP
adalah antara agenda pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM supaya taraf pendidikan negara
kita setanding dengan negara maju yang lain. Guru-guru mestilah kreatif dalam pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat murid .

Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada
secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan Buku Manual Pengurusan SMK St. Anne’s
Convent 2019. Semoga pada tahun ini semua warga SMK St. Anne’s Convent akan meneruskan
sikap positif dan proaktif, berfikir secara kreatif dan inovatif dan bertindak dengan penuh rasa
tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Terapkan visi “Pendidikan
Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera” dalam budaya kerja warga SMK St. Anne’s Convent.
Insya Allah.

“Merealisasikan Agenda Transformasi Pendidikan Negara”
“Berkhidmat Untuk Negara”

Sekian, terima kasih.
Saya yang menjalankan amanah ,…………………………………………...
(MAZNA BINTI SULAIMAN)
Pengetua
SMK.St. Anne’s Convent2

3 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019SURAT AKU JANJI


Saya………………………………………………….… Kad Pengenalan No. ……………………
Beralamat di …………………………………………………………………………………………..
Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993, Perintah-Perintah Am,
pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan
dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh
perkhidmatan saya dengan kerajaan.

Maka dengan ini saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4
Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib ) 1993 bahawa saya:

( i ) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
( ii ) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap,
jujur, amanah dan bertanggungjawab;
( iii ) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
( iv ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan
peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya;
( v ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang
munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah
dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai
awam ;
( vi ) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri
saya sendiri;
( vii ) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan
luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam
lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
( ix ) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji
ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan danTatatertib ) 1993.

………………………… ………..……………
( Tandatangan Pegawai ) ( Jawatan Pegawai )

Di hadapan saya

…………………………………………….
( Tandatangan Ketua Jabatan )
Pengetua
SMK St. Anne’s Convent3

4 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANNE’S CONVENT
JALAN BUKIT AWI, 09000 KULIM
KEDAH DARUL AMAN
TEL : 04 - 4904075 / FAX : 04 – 4904075
e-mel : [email protected]


Rujukan Kami : SMKSAC/30/005/50 ( )
Tarikh : 01 Januari 2019


Semua Guru dan Staf
SMK . St. Anne’s Convent
Jalan Bukit Awi,
09000 Kulim,
Kedah Darulaman.

Tuan/Puan,

WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dengan rasminya dilantik dan
dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang diamanahkan dalam bidang
pengurusan Kurikulum, HEM dan Kokurikulum seperti yang tercatat dalam Manual
Pengurusan Sekolah bagi tahun 2019.

3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam Manual Pengurusan Sekolah SMKSAC
boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak pentadbiran dari semasa ke semasa.

4. Pelantikan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019.

5. Pihak sekolah amat berbesar hati dan berharap agar tuan/puan menerima pelantikan ini
dan tugas ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


….…………………………..
Pengetua,
SMK. St. Anne’s Convent.
4

5 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019VISI, MISI, PIAGAM SEKOLAH, MOTO SEKOLAH, NILAI-NILAI
SEKOLAH, FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH
PENDIDIKAN SEKOLAH.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahunan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri dan keluarga serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan St Anne’s Convent berusaha gigih ke arah memajukan
potensi setiap individu secara menyeluruh berteraskan prinsip-prinsip Rukun Negara
dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berilmu, berdisplin,
berakhlak mulia dan berbakti untuk agamanya, dirinya, keluarganya, masyarakatnya
dan negaranya.

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI SEKOLAH

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu
bagi memenuhi aspirasi negara.

MOTO SEKOLAH

Tulus dengan Fadhilah, Azam dengan Bakti.

PIAGAM SEKOLAH

Seluruh Warga SMK. St.Anne’s Convent dengan Keazaman dan Iltizam yang kukuh
berikrar dan usaha kami untuk :-
• Memastikan setiap anak didik mendapat pendidikan sebaiknya
• Meningkatkan usaha untuk meninggikan mutu pencapaian murid
• Menjaga kebajikan dan kepentingan staf dan pelanggan dengan cekap
• Menguruskan Sekolah ke tahap Sekolah Cemerlang.
5

6 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019NILAI-NILAI KAMI

• Kepimpinan yang cemerlang dan dinamik
• Budaya ilmu dan pemuafakatan
• Kesetiaan dan keikhlasan
• Iltizam dan wawasan
• Inisiatif, proaktif dan kreatif.

LAGU SEKOLAH

Kami Putri-putri Sekolah St Anne’s Convent
Menuntut ilmu demi kejayaan
Hidup beretika dan berakhlak mulia
Insan nan kamil misi bersama
Tulus dan fadhilah moto sekolah kami
Tekad iltizam menjadi pegangan
Terus berusaha, cekal hati jati diri
Hidup cemerlang jadi wawasan kami
Sekolahku yang tercinta
Kami selalu menjaga namamu
Sekolahku, sekolahku
Bergemalah oh namamu sentiasa
Majulah, maju, majulah wargaku
Marilah kita jayakan
Bersatu kita berjanji bersama
Dirgahayu sekolahkuIKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa
dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras
perkhidmatan semasa menjalankan tugas . Ke arah ini kami:-

➢ Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
➢ Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
➢ Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
➢ Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
➢ Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
➢ Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara;
➢ Berpegang teguh kepada ajaran agama;
6

7 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
PROFIL SEKOLAH


Nama : Sekolah Menengah Kebangsaan
St. Anne`s Convent

Alamat : Jalan Bukit Awi09000 Kulim, Kedah.
Kod Sekolah : KEB5029

No. Telefon/ Fax : 04-4904075

Tarikh ditubuhkan : 30 Julai 1952
Kod pembayaran : 0108

Nombor Rujukan cukai pendapatan majikan : E 0092848500
No pendaftaran majikan KWSP : 0194867

Tarikh perasmian sekolah : 16 Januari 1953

Luas kawasan : 2 ekar
Tapak : Lot 957 & 958, Mukim Kulim.

Jarak dari pusat Bandar Kulim : 1 KM
Jarak dari ibu negeri : 115 KM

Bahasa penghantar : Bahasa Melayu

Sesi persekolahan : Sesi pagi & sesi petang (2 sesi)
Bilangan guru : 36 orang

Bilangan staf sokongan : 5 orang
Bilangan pekerja kontrak : 4 orang

Bilangan murid : 297 orang (November 2018)
Nama Pengetua sekarang : Pn. Mazna Binti Sulaiman

7

8 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019PELAN SEKOLAH

8

9 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
DATA GURU DAN STAF SOKONGAN
Bil No. Nama Pegawai Jawatan. Gred Opsyen Tarikh
JPK(P) Khas Lantikan
1 32451 Mazna Binti Sulaiman Pengetua DG52 1. Perakaunan 01.07.1996
2. Kewangan
3. Matematik
2 40441 Rosliza Binti Ghazali PKP DG52 1. P.Melayu 01.09.1993
2. Sejarah
3 48442 Azuraini Binti Md. Din PKHEM DG52 1. P.Melayu 01.08.1996
2. Sejarah
4 Mohamad Asri Bin Mansor PKKK DG52 1. P.Melayu
2. Sejarah
5 43487 Fatimah Binti Tengah PKPtg DG52 1.B Melayu 01.09.1994
2. Geografi
6 54266 Ang Kheer Sing GKMS DG48 1. Kimia 08.01.1998
2.Perdagangan
7 74504 Abd Rauf Bin Hasan GKKK DG52 1.Sejarah 01.08.1995
8 31268 Nor Jannah Binti Mohd GKB DG48 1.B Inggeris & 01.03.1989
Jaafar 2.Kest. Inggeris
9 38980 Siti Aminah Binti Hussen GKTV DG52 1. Kimia 01.08.1991
2. Matematik
10 72737 Rosmalina Binti Wan Kaunselor DG44 1.Bimbingan&K 23.09.2002
Ibrahim 2.Perdagangan
11 45080 Nafisah Binti Maudin KPMat DG48 Matematik 06.01.1997

12 49403 Naimah Binti Elias KP Tswr DG48 1. P.Islam 01.02.1999
2. B. Inggeris
13 44713 Noorsiah Binti Halid KP B.Melayu DG54 1. B. Melayu 01.08.1991
2. Kest. Melayu
14 48954 Norziha Binti Ibrahim KP PAkaun DG48 1. Perakaunan 23.09.1998
2.Perdagangan
15 74853 Asmidar Binti Guru Data DG41 1.ICT 01.07.2013
[email protected] 2.P.Moral

16 65516 Hanizawati Binti Rozali Ketua Guru DG44 1. Matematik 02.08.2004
Displin 2. Fizik
KP Mat Tam

17 45122 Husna Binti Hashim KP SRT DG48 1. SRT 06.01.1997
2. KH2 (ERT)

18 36325 Jacinta Flora Augustin SU Pep Dlmn DG52 B.Inggeris 16.06.1991
19 57390 Moganasundiri a/p SU PSS DG48 1. B. Melayu 19.09.2000
Surianarayanan 2.Ekonomi
20 77230 Nismahatini Binti Baba MBMMBI DG41 TESL 17.8.2015
AlJohari9

10 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

21 36766 Mohana a/p Sanjirayan KP BTamil DG48 1. B.Tamil 01.01.1990
2. P. Moral

22 69182 Mugiliswary a/p Murugaya KPPMoral DG44 1.B.Melayu 19.07.2010
2.P.Moral
23 54928 Noor Asyikin Binti Md KP Elektif DG44 1. Biologi 23.09.2002
Ibrahim Sains Tulen 2. Sains
24 61271 Nur Atina Binti Abdullah SU Koperasi DG44 1. ERT 03.01.2007
KP KHB 2.Perdagangan
25 57142 Rahayu Binti Abdul Rashid Peny. ICT DG44 1. Sains 04.01.2004
2. Mat. Tamb
26 49196 Khalilah Binti Md Sharip GMP DG44 Geografi 11.12.1998

27 55924 Suhaila Binti Mohd Yusoff SU SPM DG44 Perakaunan 06.04.2003
KP Perniagaan
28 59812 Wahida Binti Omar KP Pend Islam DG44 1.Pendidikan Islam 01.03.2006
2.B.Arab
29 32964 Zaiton Binti Mat SU PT3 DG38 1. Fizik 02.12.1989
KP SAINS 2. Matematik
30 68580 Zurina Binti Abdullah SU Sukan DG44 1.Sains Sukan 02.01.2004
KP PJK 2.PJK
31 35980 Zauwiah Binti Ramli KP PSV DG38 SRT 01.03.1988
32 76069 Madeline Choo Mei Ching S/U PKB DG44 1.Matematik 10.11.2008
Guru Nilam 2.Kimia
33 72134 Noor Azrima Binti Mohd Azit Peny. LDP DG44 1. Sejarah 01.11.2007
Guru NILAM 2. B. Melayu
34 76940 Nor Aishah Binti Sharif Ketua Guru DG41 1.Perdagangan 20.01.2014
Pengawas 2. B. Melayu
35 74861 Anitha a/p Noel Guru DG41 1.Biotek/Sains 01.04.2014
Penyelaras 2.Perdagangan
Media/Perpust
36 Nur Ainul Waheeda Binti Guru DG44 TMK 1.10.2003
Abdul Wahab Penyelaras
Bestari
37 78963 Norafizah Binti Shahidan SUPBS DG44 1.Perniagaan 29.03.2007
2.Ekonomi

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
Bil No. Nama Pegawai Jwt.Khas Tarikh Lantikan
JPK(P) Gred
1 68844 Noorashikin Binti Che Ros PTPerkhidmatan N19 05.06.2007
2 57523 Rosayu Binti Jab Pemb Makmal C22 14.08.1997
3 Norizah Binti Ahmad Pemb Makmal C19 25.03.2014
4 Mohd. Sobri Bin Ismail Pen Peg Tek Maklumat FA29 27.05.2009
5 77352 Norlida Binti Mohd Noor Pemb Am Pejabat N11 01.02.2002
6 78053 Raja Kawita Binti Raja Ismail Pemb Am Pejabat N11 03.12.200010

11 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019KALENDAR HARI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019


KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2019


PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH

PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 21.03.2019 15

JUMLAH HARI 58

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
22.03.2019 30.03.2019 9
1
31.03.2019 31.03.2019 1

01.04.2019 30.04.2019 22 8

01.05.2019 23.05.2019 17

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
24.05.2019 08.06.2019 16


09.06.2019 30.06.2019 16
01.07.2019 31.07.2019 23
9
01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1

09.08.2019 17.08.2019 9

2
18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23 14

01.11.2019 21.11.2019 15

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN
5

22.11.2019 31.12.2019 40

Kumpulan A :Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am - 214 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal - 82 hari
* Hari Ganti adalah hari persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti Sempena hari
perayaan utama.
11

12 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN 2019


Adalah dimaklumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini menjadi Hari-Hari Kelepasan Am di dalam
Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2019.(1440-1441H)TARIKH
BIL HARI KELEPASAN AM HARI
MASIHI HIJRAH

1 Ulang Tahun Hari Keputeraan Ke AHAD 20 Januari 2019 14 Jamadilawal 1440
Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku
Sultan Kedah
2 Tahun Baru Cina SELASA 5 Februari 2019 30 Jamadilawal 1440
RABU 01 Jamadilakhir 1440
6 Februari 2019
3 Israk dan Mikraj (*) RABU 3 April 2019 27 Rejab 1440
4 Hari Pekerja RABU 1 Mei 2019 25 Syaaban 1440
5 Awal Ramadan (* +) ISNIN 6 Mei 2019 1 Ramadan 1440
6 Hari Wesak AHAD 19 Mei 2019 14 Ramadan1440
7 Hari Raya Puasa (+) RABU 5 Jun 2019 1 Syawal 1440
KHAMIS 6 Jun 2019 2 Syawal 1440
8 Hari Raya Qurban (+) AHAD 11Ogos 2019 10 Zulhijah 1440
ISNIN 12 Ogos 2019 11 Zulhijah 1440
9 Hari Kebangsaan SABTU 31 Ogos 2019 30 Zulhijah 1440
10 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda ISNIN 9 September 2019 9 Muharram 1440
Yang Di-Pertuan Agong
11 Awal Muharram (Maal Hijrah) AHAD 1 September 2019 1 Muharram 1441
12 Hari Malaysia ISNIN 16 September 2019 16 Muharam 1441
13 Hari Deepavali AHAD 27 Oktober 2019 28 Safar 1441
14 Hari Keputeraan Nabi Muhamad S.A.W SABTU 9 November 2019 12 Rabiulawal 1441
( Maulidur Rasul )
15 Hari Krismas RABU 25 Disember 2019 28 Rabiulakhir 1441

(* ) Kelepasan Am Negeri
(+)Tertakluk Kepada Perubahan

i. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan(Jumaat) atau hari kelepasan yang lain, maka
hari itu diganti dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan,
maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

ii. Jika hari kelepasan am jatuh pada hari rehat Sabtu, ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.
12

13 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TARIKH CUTI PERISTIWA DAN CUTI BERGANTI SEKOLAH 2019

BIL PERKARA TARIKH HARI TARIKH CUTI PERISTIWA
PERISTIWA
1 Mesyuarat Agung PIBG 24.02.2019 Ahad 24.02.2019

2 Hari Kejohanan Olahraga 07.03.2019 Khamis 07.03.2019
3 Hari Anugerah Cemerlang (HAC) 21.04.2019 Ahad 21 .04.2019

SENARAI NAMA,NO. TELEFON DAN ALAMAT EMAILSEKOLAH-SEKOLAH
MENENGAH DKBB,PPD DAN IPD

Bil Nama Sekolah No. Telefon Dan Alamat Email
1. SMK St. Anne's Convent 044904075 [email protected]
2. SMK Sultan Badlishah 044903709 [email protected],
3. SMK Kulim 044892676 [email protected]
4. SMK Chio Min 044907552 [email protected]
044953497 [email protected]
5. SMK Keladi
6. SMK St. Patrick 044907503 [email protected]
7. SMK Junjong 044871659 [email protected]
8 SMK Taman Selasih 044950503 [email protected]
10 SMK Dato' Lela Pahlawan 044855410 [email protected],
11 SMK Sungai Karangan 044855590 [email protected]
12 SMK Serdang 044077895 [email protected]
13 SMK Labu Besar 044032709 [email protected]
14 SMK Sultan Ahmad Tajudin 057161055 [email protected]
15 SMK Sungai Kob 044036193 [email protected]
16 SMK Padang Serai 044857140 [email protected]
17 SMK Mahang 044041081 [email protected]
18 SMK Selama 058394700 [email protected]
19 SMK Lunas 044844567 [email protected]
20 SMK Lubuk Buntar 044077895 [email protected]
21 SMK Tunku Panglima Besar 044891090 [email protected]
22 SM Vokasional 044905432 [email protected]
23 MRSM PDRM 044905640
25 SMK Taman Hi-Tech 044037369 [email protected]
044955839 [email protected]
26 SMK Taman Jelutong
27 SMK Air Merah 04495703 [email protected]
28 SMK Taman Mutiara 044032270 [email protected]
29 SMK Mahsuri 04400024
29 SMA Islahiah 044170054
29 Pejabat Pelajaran Daerah Kulim Bandar Baharu 04-4907662 Laman web: http://www.ppdkbb.net Email : [email protected]

Bilik Komputer 04-4900704
30 Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim 04-4906222 Email :[email protected]
31 Bhg. Pentadbiran TrafikKulim 04-4902447 Email :[email protected]


13

14 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
PENGURUSAN ,
PENTADBIRAN

DAN

PERKHIDMATAN14

15 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

VISI & MISI UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Setiap Sumber Manusia Mampu Menjana Potensi Diri Secara Holistik Untuk Mencapai
Kecemerlangan Diri Dalam Bidang Tugas Masing-Masing.

MISI UNIT PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Menggembeleng Tenaga Secara Bersepadu Dan Proaktif Ke Arah Membudayakan Unit
Pengurusan Dan Pentadbiran Yang Mesra, Cekap , Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia.

MATLAMAT UNIT PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Menguruskan sekolah secara cekap dan berkesan berlandaskan budaya kerja beragama,
berilmu serta berakhlak mulia

DASHBOARD SEKOLAH

TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021

Akses


Kehadiran pelajar 95.00% 96.00% 97.00% 98.00 99.00


Disiplin pelajar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Kualiti


GPS Sek. Men. 2.99 2.984 2.891 2.79 2.70


Skor komposit 80.0% 80.0% 81.0% 84.0% 85.0%


Ekuiti


Band 3 2 2 2 2
15

16 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2019
PENGETUA


PK Hal Ehwal PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang
MuridKETUA PEMBANTU TADBIRJT Komputer PT Perkhidmatan P. Makmal 1 P. Makmal 2

Pembantu Am Pembantu Am
Pejabat Makmal


16

17 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019SENARAI JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH


1. JAWATANKUASA PENGURUSAN


Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman Pengetua
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali PK Pentadbiran
Pn.Azuraini Binti Md Din PK HEM
En. Mohamad Asri Bin Mansor PK Kokurikulum
Pn.Fatimah Binti Tengah PK Petang
Jawatankuasa : Pn.Nor Jannah Binti Mohd Jaafar GKM Bahasa
Pn.Ang Kheer Sing GKM Matematik Sains
Pn.Siti Aminah Binti Hussen GKM Teknik Vokasional
En.Abd Rauf Bin Hasan GKM Kemanusiaan


SETIAUSAHA TUGAS-TUGAS KHAS

Setiausaha PPPM : En. Abd Rauf Bin Hasan
Setiausaha SKPMG2 : Pn. Siti Aminah Binti Hussein
Setiausaha Kurikulum : Pn. Ang Kheer Sing
Setiausaha HEM : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
Setiausaha Kokurikulum : Cik Husna Binti Hashim
Setiausaha Data/Data My SPATA : Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md.Nor
Setiausaha Peperiksaan(SPM/HCOUNT) : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusoff
Setiausaha PBS : Pn.Norafizah Binti Shahidan
Setiausaha PT3 : Pn.Zaiton Binti Mat
Setiausaha Peperiksaan Dalaman : Pn.Jacinta Flora Augustine
Setiausaha Sukan : Pn.Zurina Binti Abdullah
Setiausaha Protokol, Majlis dan Upacara Sekolah : Pn .Rosmalina Binti Wan Ibrahim
Guru Pusat Sumber Sekolah : Cik Moganasundiri a/p Surianarayanan
Guru Bestari : Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab
Setiausaha Disiplin : Pn. Hanizawati Binti Rozali
Setiausaha Pengawas : Pn. Nor Aishah Binti Sharif
Setiausaha LDP : Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
Setiausaha Pemantapan Moral dan Sahsiah : Pn. Madeline Choo Mei Ching
Setiausaha Penghayatan Islam : Pn. Wahida Binti Omar
Setiausaha Koperasi : Pn. Nur Atina Binti Abdullah
Setiausaha Kebajikan : Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim
Setiausaha Dual Languange Program (DLP) : Pn. Norziha Binti Ibrahim
Setiausaha Sekolah Penyayang : En. Abd Rauf Bin Hasan
Setiausaha STEM : Pn. Ang Kheer Sing


17

18 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 20192. JAWATAN PENGURUSAN PEJABAT 3. JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA(PPPM)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Norshikin Binti Che Ros Setiausaha : En. Abd Rauf Bin Hasan
(Pembantu Tadbir) (GKM Kemanusiaan)
AJK : Pn. Norlida Binti Mad Nor AJK : PK HEM
: Pn. Raja Kawita Binti Raja Ismail : PK Kokurikulum
: PK Petang
: Guru Kanan Mata Pelajaran

4. JAWATANKUASA PENYELIDIKAN DAN 5. JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN
PEMBANGUNAN SEKOLAH (JPKA)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En.Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn. Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : En. Abd Rauf Bin Hasan Setiausaha : Pn. Norashikin Binti Che Ros
AJK : Pn. Ang Kheer Sing AJK : Guru Kanan Mata Pelajaran
Pn. Siti Aminah Binti Hussen : Ketua Panitia
Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar : Guru PSS
En. Abd Rauf Bin Hasan : Guru Penyelaras Bestari
Juru Audit Dalaman : Pn. Norziha Binti Ibrahim

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN STANDARD 7. JAWATANKUASA PEMANTAUAN
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2) KURIKULUM BERKUALITI (PKB)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi :Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Setiausaha : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din AJK : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor (Pemantauan Bilik Darjah)
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah : Pn. Ang Kheer Sing
Setiausaha : Pn.Siti Aminah Binti Hussen (Pemantauan Buku Rekod)
AJK : Semua Guru Kanan : Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
: Kaunselor (Pemantauan Pencerapan PdPc)
: Pembantu Tadbir : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
: Pembantu Makmal (Pemantauan Prestasi Murid)
: Guru SPBT : En.Abd Rauf Bin Hasan
: Semua Guru Tingkatan (Pemantauan Buku Latihan Murid)
: Guru Data dan Maklumat
:Juruteknik komputer
18

19 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


8. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH 9. JAWATANKUASA PENGURUSAN
DAN INVENTORI MAKLUMAT /DATA SEKOLAH (JPMS)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn.Rosliza Binti Ghazali Setiausaha : Pn. Norashikin Binti Che Ros
Pendaftar Aset : Pn.Norashikin Binti Che Ros AJK
Pemeriksa Harta Modal Dan Inventori OPMEN/APDM/e-PANGKAT/e-OPERASI/SPS
Pemeriksaan Pelupusan : Penolong Kanan Petang : Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md Nor
AJK Aset Alih Kerajaan/ Jawatankuasa Eg Tukar/HRMIS
Pemverifikasi Stor : : Pn. Norashikin Binti Che Ros
➢ Pn. Azuraini Binti Md Din – PK HEM Data SSDM
➢ En. Abd Rauf Bin Hasan – Guru Kanan Kemanusiaan : Nor Aishah Binti Sharif
➢ Pn. Ang Kheer Sing – Guru Kanan Sains & Matematik Data Kokurikulum
➢ Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar – Guru Kanan : Cik Husna Binti Hashim
Bahasa Data SPBT
➢ Pn.Norashikin Binti Che Ros – Pembantu Tadbir : Pn. Mohana a/p Sanjirayan
➢ En.Mohd Sobri Bin Ismail – Juruteknik Komputer Data Pelajar Miskin/ Data Anak Yatim
➢ Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid – Penyelaras ICT : Pn. Zauwiah Binti Ramli
➢ Pn. Rosayu Binti Jab – Pembantu Makmal Data My SPATA
➢ Cik Moganasundiri A/P Surianarayanan – Penyelaras : Pn. Siti Aminah Binti Hussen
PSS Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab
➢ Pn. Norafizah Binti Shahidan – Unit PBS
➢ Pn. Jacinta Flora Augustin – Unit Peperiksaan
➢ Pn. Zurina Binti Abdullah - Unit Sukan
Zurin
10. JAWATANKUASA DOKUMENTASI DAN 11. JAWATANKUASA PROGRAM
MULTIMEDIA PERKEMBANGAN STAF(LDP)
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn.Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Setiausaha : Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
Wahab AJK : Pn. Nafisah Binti Maudin
AJK : Pn. Ang Kheer Sing
Pn. Siti Aminah Binti Hussen
Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
En. Abd Rauf Bin Hasan


19

20 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 201912. JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI 13. JAWATANKUASA UPACARA SEKOLAH
STAF
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Setiausaha : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah
AJK : Pn. Ang Kheer Sing Setiausaha : Pn. Rosmalina Binti Wan Ibrahim
: Pn. Siti Aminah Binti Hussen : En.Abd. Rauf Bin Hasan
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar AJK : Pn. Ang Kheer Sing
: En. Abd Rauf Bin Hasan Pn. Siti Aminah Binti Hussen
Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar
En. Abd Rauf Bin Hasan


14. JAWATANKUASA MAJLIS GURU DAN STAF 15 . JAWATANKUASA ICT

Penasihat : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Pengerusi : Pn.Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
Wahab Naib Pengerusi 1 : Pn. Azuraini Binti Md Din
Bendahari : Pn.Nor Aishah Binti Shariff Naib Pengerusi 2 : En.Mohamad Asri Bin Mansor
Setiausaha :Cik Asmidar Binti Ahmad@ Mohd Noor Naib Pengerusi 3 : Pn. Fatimah Binti Tengah
AJK : Pn.Noor Azrima Binti Mohd Azit Setiausaha : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid
: Cik Moganasundiri a/p Surianarayanan : Pn. Asmidar Binti Ahmad
: Cik Husna Binti Hashim AJK : En. Mohd Sobri Bin Ismail
: Pn. Anitha a/p Noel
: Pn. Ros Ayu Binti Jab
: Pn. Raja Kawita Binti Raja Ismail 17. JAWATANKUASA MINIT MESYUARAT
16. JAWATAKUASA STEM/INOVASI
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali. Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali
Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor
Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah Naib Pengerusi 3 : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing SU Mesy Pengurusan: Pn.Rosmalina Binti Wan Ibrahim
AJK : Pn. Siti Aminah Binti Hussen SU Mesyuarat Guru: Pn. Zurina Binti Abdullah
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar Pn.Mohana a/p Sanjirayan
: En. Abd Rauf Bin Hasan SU Mesy Kurikulum: Pn.Ang Kheer Sing
: Ketua Panitia Sains : Pn.Nor Aishah Binti Sharif
: Ketua Panitia Matematik SU Mesy HEM : Pn.Siti Aminah Binti Hussen
: Ketua Panitia Fiz/Kim/Bio : Pn.Norziha Binti Ibrahim
: Ketua Panitia KHB SU KOKU :Cik Husna Binti Hashim
: Pn Norziha Binti Ibrahim : Cik Jacinta Flora Augustin
: Pn Rahayu Binti Abdul Rashid


20

21 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 201918. JAWATANKUASA TATATERTIB 19. JAWATANKUASA PIBG
Pengerusi : Pn.Mazna Binti Sulaiman Ex-Oficio : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn.Rosliza Binti Ghazali Pengerusi : YDP PIBG
Naib Pengerusi 1 : Pn.Azuraini Binti Md Din Naib Pengerusi : NYPD PIBG
Naib Pengerusi 2 : En. Mohamad Asri Bin Mansor Setiausaha : Pn. Noorsiah Binti Halid
Setiausaha : Pn.Fatimah Binti Tengah Bendahari : Pn. Madeline Choo Mei Ching
: Pn. Ang Kheer Sing AJK Guru : Pn. Naimah Binti Elias
AJK : Pn. Siti Aminah Binti Hussen : Pn. Rosmalina Binti Wan Ibrahim
: Pn. Nor Jannah Binti Mohd Jaafar : Pn. Zurina Binti Abdullah
: En. Abd Rauf Bin Hasan


20. JAWATANKUASA PERANCANGAN 21. JAWATANKUASA INFRASTRUKTUR
STRATEGIK SEKOLAH/OPMT/OPPM ,BLOK DAN KAWASAN
Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman Pengerusi : Pn. Mazna Binti Sulaiman
Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali Naib Pengerusi : Pn. Rosliza Binti Ghazali
: Pn. Azuraini Binti Md Din : Pn. Azuraini Binti Md Din
: En. Mohamad Asri Bin Mansor : En. Mohamad Asri Bin Mansor
: Pn.Fatimah Binti Tengah : Pn.Fatimah Binti Tengah
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing BILIK STOR SUKAN : Pn. Zurina Binti Abdullah
Pen Setiausaha : Pn. Madeline Choo Mei Ching BILIK PENDIDIKAN SENI : Pn. Zauwiah Binti Ramli
AJK : 1) Semua Guru Kanan BILIK SPBT : Pn. Mohana a/p Sanjirayan
2) Semua Ketu Panitia BILIK PEPERIKSAAN,
3) Semua Guru PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
: Cik Jacinta Flora Augustin
BILIK GERAKAN DISIPLIN :Pn. Nor Aishah Binti Sharif
SURAU : Pn. Wahida Binti Omar
BILIK KESIHATAN : Pn. Nafisah Binti Maudin
KOPERASI : Pn.Nur Atina Binti Abdullah
KANTIN : Pn. Zaiton Binti Mat
PUSAT SUMBER SEKOLAH:Cik Moganasundiri a/p
Surianarayanan
BENGKEL RBT
●BILIK MASAK : Cik Husna Binti Hashim
●BILIK JAHIT : Pn. Nur Atina Binti Abdullah
●BILIK BENGKEL: Pn. Zauwiah Binti Ramli
BLOK BANGUNAN
●BLOK A : PK Pentadbiran

●BLOK B : PK Kokurikulum
●BLOK MAKMAL : Pn. Ang Kheer Sing
●PUSAT AKSES : En. Mohd Sobri Bin Ismail
●BLOK ICT : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid
●BILIK GURU : Pengerusi Majlis Staf
BLOK MAKMAL
●MAKMAL BIOLOGI :Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim
●MAKMAL KIMIA : Pn. Ang Kheer Sing
●MAKMAL FIZIK : Pn. Zaiton Binti Mat21

22 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


CARTA GANTT UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019
D J F M A M J J O S O N
BIL PERKARA I A E A P E U U G E K O
S N B C R I N L O P T V
1 Mesyuarat Penyediaan Buku Panduan Guru & Taqwim / /
2 Mesyuarat Pengurusan / / / / / / / / / /
3 Mesyuarat JK Pentadbiran / /
4 Mesyuarat Guru / / / /
5 Mesyuarat JK Kewangan / / / /

6 Mesyuarat Pengurusan Aset & Stok Sekolah / / / /
7 Mesyuarat JK Pengurusan Maklumat Sekolah / /
8 Mesyuarat JKPenyelidek & Pembangunan Sekolah / / /
9 Mesyuarat PBS/PBD /JK Penjaminan Kualiti / / /
10 Mesyuarat JK Upacara Sekolah / /

11 Mesyuarat JK SKPM/PKB / / / /
12 Mesyuarat JK Dokumentasi /MultiMedia / / /
13 Mesyuarat JK Penilaian Prestasi / / /
14 Mesyuarat AJK PIBG / / /
15 Mesyuarat Agung PIBG /
16 Mesyuarat JK Majlis Staf / /
17 Mesyuarat Staf Sokongan / / /
18 Mesyuarat JK LDP / /

19 Kursus Dalaman Guru / / / / / / /
20 Taklimat Guru / / / / /
21 Mesyuarat Guru -guruTingkatan 3 / / / / / / /
22 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 5 / / / /
23 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 1 /
24 Mesyuarat Guru -guru Tingkatan 2 /

25 Mesyuarat Guru-guru Tingkatan 4 /
26 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T5 / / / / /
27 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T3 / / / / / /
28 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T4 / /
29 Perjumpaan Pentadbir dgn muridT1 / /
30 Perjumpaan Pentadbir dgn murid T2 / /
31 Pengiktirafan & Ganjaran /
32 Pemantauan program/aktiviti 2019 / / / / / / / / / / /

33 Pelaporan program /aktiviti 2019 / / / /


22

23 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

TAKWIM


PERSEKOLAHAN 2019

23

24 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

BULAN JANUARI
TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Selasa Perhimpunan Budaya Buka Sekolah
2 Rabu
3 Khamis Penghayatan Islam/Nilai Murni
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin Mesyuarat Panitia Kum 1 Perhimpunan Rasmi
B.Melayu, B.Inggeris,
P.Islam/T.Islam, B.Tamil/K.Tamil
8 Selasa Mesyuarat Panitia Kum 2 Perhimpunan Rasmi
P.Perakaunan Mesy Penyelia Ting, Guru Ting
P.Perniagaan/SRT/ RBT/,
M.Tambahan
9 Rabu Mesyuarat Panitia Kum 3 Mesyuarat Agung Rumah Sukan /
Sains/Matematik Unit Beruniform /Sukan Permainan
P.Fizik/Kimia/Biologi / Kelab Persatuan /Pendaftaran
semula
10 Khamis Mesyuarat Panitia Kump 4
P.Moral, PSV, Geografi, Spot-Check 1
Sejarah,PJK
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Ahad Taklimat Merentas
Mesy. JK HEM K1/Bil1/2019
Desa/Sukantara
14 Isnin Pelancaran Jom Ke Sekolah
Mesy. JK HEM K2/Bil1/2019
15 Selasa LDP 1:PLC LatihanRumah Sukan Tun Teja &
Mesy. JK HEM K3/Bil1/2019 Tun Kudu
16 Rabu Mesyuarat Pengurusan 1 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Mesy. JK HEM K4/Bil1/2019 Beruniform /PIKeBM/KBAT
17 Khamis Bengkel Kemahiran Belajar Ting 1 & Latihan RumahSukan Tun Anum
2 dan Tun Fatimah

18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad KEPUTERAAN SULTAN KEDAH
21 Isnin THAIPUSAM
22 Selasa LatihanRumah Sukan Tun Teja &
Tun Kudu
23 Rabu A ktiviti Kokurikulum : Kelab
Persatuan / PIKeBM/KBAT
24 Khamis Kem Pemantapan Kepimpinan Latihan Rumah Sukan Tun Anum
Pengawas/PRS dan Tun Fatimah
25 Jumaat Kem Pemantapan Kepimpinan
Pengawas/PRS
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin Mesyuarat PBS & PBD 1 Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Mentor Mentee
29 Selasa Latihan RumahSukan Tun Teja &
Tun Kudu
30 Rabu Aktiviti Kokurikulum : Sukan &
Permainan (Latihan Mengenal
Laluan Merentas Desa)
31 Khamis Gotong-Royong Keceriaan Kelas Merentas Desa /Sukantara
Spot-Check 224

25 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN FEBRUARI
TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
4 Isnin CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
5 Selasa CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
6 Rabu CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
7 Khamis CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad Mesyuarat JK MAPIBG
11 Isnin Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Amalan Guru
Penyayang/Mentor Mentee Berfokus
Aspirasi SPM/Program Lonjakan
Kehadiran 2019
Watikah Pelantikan PRS 2019
12 Selasa Latihan Rumah Sukan Tun Teja &
Tun Kudu
13 Rabu Mesyuarat Pengurusan 2 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Beruniform / PIKeBM/KBAT
14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Aktiviti Latihan Rumah Sukan Tun
Anum & Tun Fatimah
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad Mesyuarat AJK PIBG
18 Isnin Mesyuarat Guru Ke-2 Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Bulan Pendidikan
Pencegahan Dadah (PPDa)
19 Selasa Latihan RumahSukan Tun Teja &
Tun Kudu
20 Rabu Spot-Check 3 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Bengkel Kemahiran Belajar Ting 3 Persatuan / PIKeBM/KBAT

21 Khamis Bengkel Kemahiran Belajar Ting 4 Latihan Rumah Sukan Tun Anum
& 5 & Tun Fatimah
Program Pembangunan Sahsiah
22 Jumaat
23 Sabtu LDP 2 :
PLC & PAK 21
24 Ahad Mesyuarat Agung PIBG
25 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Pertama
26 Selasa Pentaksiran Psikometrik Ting 1 Latihan RumahSukan Tun Teja &
IMK & ITP Tun Kudu
27 Rabu Aktiviti Kokurikulum : Sukan
Permainan / PIKeBM/KBAT
28 Khamis Kem Kemanisan Iman/ Bestari Solat Latihan Rumah Sukan Tun Anum
& Tun Fatimah25

26 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN MAC

TARIKH HARI PERISTIWA: MINGGU TEKNOLOGI & VOKASIONAL
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad Ujian 1 Ting 4 & 5
4 Isnin Ujian 1 Ting 4 & 5 Taklimat Hari Kejohanan

Olahraga Ke -21
5 Selasa Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5 Latihan Rumah Sukan Tun Teja &
Tun Kudu
6 Rabu Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Beruniform / PIKeBM/KBAT
7 Khamis Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5 Latihan Rumah Sukan Tun Anum
Latihan Kawat Kebakaran & Tun Fatimah

8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad Ujian 1 Ting, 1,2,3,4 & 5

11 Isnin Ujian 1 Ting 1,2,3,4 & 5 Ceramah Polis
Mesyuarat Guru 2
12 Selasa Pentaksiran Psikometrik Ting 4 Penyelesaian Acara Padang
ITP
13 Rabu Mesyuarat Pengurusan 3 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Persatuan / PIKeBM/KBAT

14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Penyelesaian Acara Padang
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad Saringan 1 Minda Sihat Ting 4
18 Isnin Perhimpunan Rasmi
Saringan 1 Minda Sihat Ting 4
19 Selasa Saringan 1 Minda Sihat Ting 4 Raptai KOT kali ke-21

20 Rabu Spot-Check 4 Raptai KOT kali ke-21
Saringan 1 Minda Sihat Ting 4

21 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Kejohanan Olahraga Tahunan
Kali ke -21
22 Jumaat Cuti Per. Penggal 1
23 Sabtu Cuti Per. Penggal 1
24 Ahad Cuti Per. Penggal 1
25 Isnin Cuti Per. Penggal 1
26 Selasa Cuti Per. Penggal 1
27 Rabu Cuti Per. Penggal 1
28 Khamis Cuti Per. Penggal 1
29 Jumaat Cuti Per. Penggal 1
30 Sabtu Cuti Per. Penggal 1
31 Ahad Tarikh Akhir ‘key-in’ markah
MyStudent

26

27 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN APRIL

TARIKH HARI PERISTIWA : BULAN BAHASA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Isnin Perhimpunan Rasmi
2 Selasa Mesyuarat HAC 2 Pentaksiran Psikometrik Ting 5 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring,
IKK Catur)
3 Rabu CUTI ISRAK MIKRAJ CUTI ISRAK MIKRAJ CUTI ISRAK MIKRAJ
4 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Spot-Check 5 Gimnastik)
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
8 Isnin Mesyuarat Panitia 2: Kump 1 Perhimpunan Rasmi Pelancaran Hari Koperasi
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, Mentor Mentee Kedua
P.Islam/B.Arab/T.Islam,
B.Tamil/K.Tamil
9 Selasa Mesyuarat Panitia 2: Kump 2 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring
Matematik, Sejarah, PJK, ,Catur)
P.Perniagaan/SRT/ RBT/KHB
10 Rabu Mesyuarat Panitia 2: Kump 3 Aktiviti Kokurikulum : Sukan dan
P.Moral, PSV, Geografi, Permainan / PIKeBM/KBAT
P.Fizik/Kimia/Biologi & M.Tambahan
11 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Mesyuarat JK Induk HEM 2 Gimnastik)
12 Jumaat
13 Sabtu
14 Ahad Mesyuarat Kokurikulum 2

15 Isnin Perhimpunan Rasmi
Pelancaran Bulan Kesedaran Minda
Sihat
16 Selasa Mesyuarat Kurikulum 2 & 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring
Mesyuarat Kewangan 2 ,Catur)

17 Rabu Mesyuarat PBS & PBD 2 Perhimpunan Kokurikulum 2
(KASPA)
18 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Program penyayang 1 Gimnastik)
( lahir bulan 1,2,3,4)
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad Konferansi Waris 1
Ting. 1,2,3,4 & 5
22 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Ketiga
23 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring
,Catur)
24 Rabu RAPTAI 1 Spot-Check 6 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Beruniform / PIKeBM/KBAT
25 Khamis RAPTAI 2 Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Gimnastik)
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad HARI ANUGERAH CEMERLANG
29 Isnin
30 Selasa Program Motivasi Kecemerlangan 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring
Ting 4 & 5 Fasa I ,Catur)

27

28 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN MEI

TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Rabu CUTI HARI PEKERJA CUTI HARI PEKERJA CUTI HARI PEKERJA
2 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring,
Pentaksiran Psikometrik Ting 3
IMK Catur)
3 Jumaat
4 Sabtu
5 Ahad Pep. Pertengahan Tahun
Tingkatan 4 & 5 Mesy. JK HEM K1/Bil2/2019
6 Isnin 1 RAMADHAN
7 Selasa Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Tingkatan 4 &5 Mesy. JK HEM K2/Bil2/2019
8 Rabu Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Tingkatan 4 & 5 Mesy. JK HEM K3/Bil2/2019
9 Khamis Mesyuarat Pengurusan 4 Program Ihya Ramadan
Pep. Pertengahan Tahun Program Pembangunan Sahsiah
Tingkatan 4 & 5
10 Jumaat
11 Sabtu
12 Ahad Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Tingkatan 4 & 5 Mesy. JK HEM K4/Bil2/2019
13 Isnin Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Tingkatan 4 & 5
14 Selasa Pep. Pertengahan Tahun Program Ihya Ramadan
Tingkatan 4 & 5
15 Rabu Mesyuarat Pengurusan 5 Perhimpunan Rasmi /Mesy
Pep. Pertengahan Tahun Penyelia Ting, Guru Ting,JK
Tingkatan 4 & 5 Pendaftaran dan Kedatangan Bil.3
2019
16 Khamis SAMBUTAN HARI GURU Program Pembangunan Sahsiah
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad Pep. Pertengahan Tahun
Tingkatan 4 & 5
20 Isnin Pep. Pertengahan Tahun
Ting 1,2,3,4 & 5
21 Selasa Pep. Pertengahan Tahun
Ting. 1,2,3,4 & 5
22 Rabu Pep. Pertengahan Tahun
1,2,3,4 & 5
23 Khamis Pep. Pertengahan Tahun Program Penutup Ihya Ramadan
Ting 1,2,3,4 & 5
& Tautan Kasih
24 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun
25 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
26 Ahad Cuti Pertengahan Tahun
27 Isnin Cuti Pertengahan Tahun
28 Selasa Cuti Pertengahan Tahun
29 Rabu Cuti Pertengahan Tahun
30 Khamis Cuti Pertengahan Tahun
31 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun28

29 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN JUN

HARI PERISTIWA
TARIKH
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
2 Ahad Cuti Pertengahan Tahun
3 Isnin Cuti Pertengahan Tahun
4 Selasa Cuti Pertengahan Tahun
5 Rabu Cuti Pertengahan Tahun
HARI RAYA AIDILFITRI
6 Khamis Cuti Pertengahan Tahun
HARI RAYA AIDILFITRI
7 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun
8 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun
9 Ahad
10 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Keempat
11 Selasa Tarikh Akhir ‘key-in’ markah PPT 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
MyStudent Catur)

12 Rabu Dialog Prestasi T 4 & 5 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
PILL & PM1 Persatuan /PIKeBM/KBAT
13 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Gimnastik)
Spot-Check 7
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad
17 Isnin MESYUARAT GURU KE-3
Mesyuarat PBS & PBD 3
18 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Catur)
19 Rabu Mesyuarat Pengurusan 6 Aktiviti Kokurikulum : Sukan
Permaianan / PIKeBM/KBAT
20 Khamis Taklimat Peluang Pendidikan di 1M1S(Olahraga,Badminton,
IPTA/Matrikulasi Selepas SPM Gimnastik)
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
24 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Kelima
25 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Catur)
26 Rabu Spot-Check 8 Kokurikulum : Aktiviti Unit
Beruniform /PIKeBM/KBAT
27 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Gimnastik)
28 Jumaat
29 Sabtu
30 Ahad29

30 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN JULAI
TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Isnin MESYUARAT HAC 2 Perhimpunan Rasmi
2 Selasa Mesyuarat Panitia 2: Kum 1 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, Catur)
P.Islam/B.Arab/T.Islam,
B.Tamil/K.Tamil
3 Rabu Mesyuarat Panitia 2: Kum 2 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Matematik, Sejarah, PJK, Persatuan / PIKeBM /KBAT
P.Perniagaan/SRT/ RBT/KHB
4 Khamis Mesyuarat Panitia 2: Kum 3 Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
P.Moral, PSV, Geografi, Gimnastik)
P.Fizik/Kimia/Biologi & M.Tambahan
5 Jumaat
6 Sabtu
7 Ahad
8 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Keenam
9 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Catur)

10 Rabu Mesyuarat Kurikulum 3 & Aktiviti Kokurikulum : Sukan
Mesyuarat Kewangan 3 Permainan /PIKeBM /KBAT
11 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Spot-Check 9 Gimnastik)
12 Jumaat
13 Sabtu
14 Ahad Konferansi Waris 2
Ting. 1,2,3,4 & 5
15 Isnin Perhimpunan Rasmi
16 Selasa Pentaksiran Psikometrik Ting3 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
IKP 1 & 2 (Semua Ting 3) Catur)
17 Rabu Mesyuarat Pengurusan 7 Perhimpunan Kokurikulum 3
(Pengakap Puteri)
18 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Taklimat Peluang Pendidikan Di Gimnastik)
Politeknik Malaysia Selepas SPM
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad
22 Isnin Perhimpunan Rasmi Mesyuarat Kokurikulum
Mentor Mentee Ketujuh 3/Taklimat Perkhemahan
Perdana/Krnival 1M1S/Hari
Keusahawanan
23 Selasa Karnival 1M1S(Bola
Tampar,Bola Jaring, Catur)
24 Rabu Spot-Check 10 Aktiviti Kokurikulum : Unit
Uniform /PIKeBM /KBAT
25 Khamis Program Pembangunan Sahsiah Karnival1M1S(Olahraga,Badmi
Latihan Kawat Kebakaran nton, Gimnastik)
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin Perhimpunan Rasmi
30 Selasa Program Motivasi Kecemerlangan 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Ting 3 Catur)
31 Rabu Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Persatuan /PIKeBM /KBAT
30

31 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN OGOS
TARIKH HARI PERISTIWA : BULAN KEMANUSIAAN
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Khamis Ujian Bertutur BM,BI & BA Program Pembangunan Sahsiah Hari Keusahawanan
PT3 : 01-30 Ogos 2019
2 Jumaat
3 Sabtu
4 Ahad Mesyuarat JK Induk HEM 3

5 Isnin Taklimat Perkhemahan

Perdana
6 Selasa Peperiksaan Percubaan PT3 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring
Catur)
7 Rabu Peperiksaan Percubaan PT3 Aktiviti Kokurikulum : Sukan
Permainan / PIKeBM/KBAT
8 Khamis Peperiksaan Percubaan PT3 Program Pembangunan Sahsiah PERKHEMAHAN PERDANA
9 Jumaat Cuti Penggal 2 PERKHEMAHAN PERDANA
10 Sabtu Cuti Penggal 2 PERKHEMAHAN PERDANA
11 Ahad Cuti Penggal 2
HARI RAYA AIDILADHA
12 Isnin Cuti Penggal 2
13 Selasa Cuti Penggal 2
14 Rabu Cuti Penggal 2
15 Khamis Cuti Penggal 2
16 Jumaat Cuti Penggal 2
17 Sabtu Cuti Penggal 2
18 Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil3/2019
19 Isnin Ujian Lisan Mendengar PT3 Mesy. JK HEM K2/Bil3/2019
BM,BI & BA
20 Selasa Ujian Lisan Mendengar PT3 BM,BI 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
& BA Mesy. JK HEM K3/Bil3/2019 Catur)
21 Rabu Aktiviti Kokurikulum : Unit
Mesy. JK HEM K4/Bil32019 Uniform/PIKeBM / KBAT
22 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Olahraga,Badminton,
Taklimat Peluang Pendidikan Di Gimnastik)
ILKA Malaysia Selepas SPM
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin MESYUARAT GURU KE-4 Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Kelapan
27 Selasa 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Catur)
28 Rabu Program Motivasi Kecemerlangan Perhimpunan Kokurikulum 4
Ting 5 Fasa II (St. John Ambulans)
29 Khamis Program Pembangunan Sahsiah 1M1S (Bola Tampar,Bola Jaring
Sambutan Hari Kebangsaan Catur)
Peringkat Sekolah

30 Jumaat
31 Sabtu HARI KEBANGSAAN HARI KEBANGSAAN HARI KEBANGSAAN

31

32 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN SEPTEMBER
TARIKH HARI PERISTIWA : BULAN KEMANUSIAAN
KURIKULUM HEM/UBK KOKURIKULUM
1 Ahad 1 MUHARRAM
2 Isnin Peperiksaan Percubaan SPM
3 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
4 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
5 Khamis Peperiksaan Percubaan SPM Program Pembangunan Sahsiah
6 Jumaat
7 Sabtu
8 Ahad Peperiksaan Percubaan SPM
Konferansi Waris 3
Tingkatan 3
9 Isnin HARI KEPUTERAAN YDP HARI KEPUTERAAN YDP HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
AGONG AGONG

10 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
11 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
12 Khamis Peperiksaan Percubaan SPM Program Pembangunan Sahsiah
13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad Peperiksaan Percubaan SPM

16 Isnin HARI MALAYSIA HARI MALAYSIA HARI MALAYSIA

17 Selasa Peperiksaan Percubaan SPM
18 Rabu Peperiksaan Percubaan SPM
19 Khamis Mesyuarat Pengurusan 8
Peperiksaan Percubaan SPM
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin Perhimpunan Rasmi
Mentor Mentee Kesembilan
24 Selasa Program Pembangunan Sahsiah 1M1S(Bola Tampar,Bola Jaring,
Taklimat Peluang Pendidikan Di Catur)
TVET MARA Selepas SPM
25 Rabu Spot-Check 11 Aktiviti Kokurikulum : Kelab
Persatuan /PIKeBM / KBAT
26 Khamis Bacaan Yasin Perdana dan Solat Hajat 1M1S(Olahraga,Badminton,
(PT3 & SPM) Gimnastik)
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin Tarikh Akhir ‘key-in’ markah Majlis Mohon Restu Ilmu PT3
PPCSPM MyStudent/SAPS
Peperiksaan Bertulis PT3
BM, BI, Sej & Geo
30 Sep-08 Okt 2019
32

33 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

BULAN OKTOBER

TARIKH HARI PERISTIWA : BULAN BAHASA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Selasa Peperiksaan Bertulis PT3
2 Rabu Peperiksaan Bertulis PT3
3 Khamis Taklimat Halatuju & Kelebihan Ting 6
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad Peperiksaan Bertulis PT3
Konferansi Waris 3
Tingkatan 5

7 Isnin Mesy Panitia 4: Kum 1 Perhimpunan Rasmi Taklimat Hari Anugerah
B.Melayu, B.Inggeris, Sains, Kecemerlangan Koku/HEM
P.Islam/B.Arab/T.Islam,
B.Tamil/K.Tamil
8 Selasa Mesyt Panitia 4: Kump 2
Matematik, Sejarah, PJK,
P.Perniagaan//SRT/ RBT/KHB &
Peperiksaan Akhir Tahun T4
9 Rabu Mesy Panitia 4: Kump 3 Spot-Check 12 Perhimpunan Kokurikulum 5
P.Moral, PSV, Geografi, (Pergerakan Puteri Islam)
P.Fizik/Kimia/Biologi &
M.Tambahan
Peperiksaan Akhir Tahun T4
10 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun T4 Program Pembangunan Sahsiah
Mesy Penyelia Ting, Guru Ting.Bil3
11 Jumaat
12 Sabtu Hari Sukan Negara
13 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun T4 e-RPI PPKI
14 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun T4 Mentor Mentee Perdana
15 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun T4 Mesy JK Disiplin, Pengawas, Kelab
Pencegah Jenayah, Kaunseling,
Perhimpunan Bil 4, 2019
16 Rabu Mesyuarat Pengurusan 9 Bengkel Penulisan Resume &
Peperiksaan Akhir Tahun T4 Tatacara Menghadiri Temuduga Ting
5
17 Khamis Peperiksaan Akhir Hari Anugerah Kokurikulum/HEM
Tahun T4
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad Peperiksaan Akhir Tahun T4 Program Halatuju & Laluan
Pendidikan Selepas Ting 3
21 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun
Ting. 1,2 & 4
Mesyuarat Kurikulum 4 & Pengisian Markah PAJSK Dan SEGAK
Mesyuarat Kewangan 4 Secara Atas Talian (Perubahan
22 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun Tertakluk Kepada Arahan KPM)
Ting. 1,2 & 4
23 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun
Ting. 1,2 & 4
24 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun Mesy JK Induk HEM 4
Ting. Peralihan,1,2 & 4
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad DEEPAVALI
28 Isnin DEEPAVALI
29 Selasa DEEPAVALI
30 Rabu Mesyuarat Kokurikulum 4
31 Khamis

33

34 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
BULAN NOVEMBER

TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK/PPKI KOKURIKULUM
1 Jumaat
2 Sabtu
3 Ahad Mesy. JK HEM K1/Bil4/2019 Pengisian Markah PAJSK Dan
4 Isnin Tarikh Akhir ‘key-in’ markah PAT Majlis Mohon Restu IlmuSPM SEGAK Secara Atas Talian
T1,2 & 4 MyStudent/SAPS (Perubahan Tertakluk Kepada
PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K2/Bil4/2019
5 Selasa PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K3/Bil4/2019 Arahan KPM)
6 Rabu PEPERIKSAAN SPM Mesy. JK HEM K4/Bil4/2019
7 Khamis PEPERIKSAAN SPM Program Pembangunan Sahsiah
8 Jumaat
9 Sabtu MAULIDUR RASUL
10 Ahad MESYUARAT GURU 5 Pengisian Markah PAJSK Dan
Mesyuarat PBS & PBD 4 SEGAK Secara Atas Talian
11 Isnin
(Perubahan Tertakluk Kepada
12 Selasa Spot-Check 13
Arahan KPM)
13 Rabu Mesyuarat Pengurusan 10
14 Khamis Program Pembangunan Sahsiah
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad Konferansi Waris 3 Pencetakan Markah PAJSK Dan
Tingkatan 1, 2 & 4
SEGAK (Perubahan Tertakluk
18 Isnin PEPERIKSAAN SPM Kepada Arahan KPM)
Tarikh Akhir ‘key-in’
PBD T1,2 & 3
19 Selasa PEPERIKSAAN SPM
20 Rabu PEPERIKSAAN SPM
21 Khamis PEPERIKSAAN SPM Budaya Tutup Sekolah

CUTI AKHIR TAHUN
24 NOVEMBER HINGGA 31 DISEMBER 2019 -

BULAN DISEMBER
TARIKH HARI PERISTIWA
KURIKULUM HEM/UBK KOKURIKULUM
22 Ahad Mesyuarat Pengurusan 1/2020
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu KRISMAS
26 Khamis Mesyuarat Guru 1/2020 Mesyuarat Hem 1/2020 Mesyuarat Kokurikulum 1/2020
Mesyuarat Kurikulum 1 & Mesyuarat
Kewangan 1/2020
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad Pendaftaran Ting 1/2020

30 Isnin Pendaftaran Ting 2,3,4,5/2020

31 Selasa

34

35 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
JADUAL BERTUGAS KUMPULAN PENGURUSAN

Bil Cuti Nama Hari Tarikh Waktu

Penolong Kanan Pentadbiran Ahad 24.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

I Pertengahan Penolong Kanan HEM Isnin 25.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penggal
Pertama Penolong Kanan Kokurikulum Selasa 26.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Petang Rabu 27.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Sains & Khamis 28.03.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Matematik
Guru Kanan Bahasa Ahad 26.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Pertengahan
Tahun Guru Kanan Kemanusiaan Isnin 27.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Teknik & Selasa 28.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Vokasional
Penolong Kanan Pentadbiran Rabu 29.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan HEM Khamis 30.05.2019 8.00 pg –5.00 ptg

II Penolong Kanan Kokurikulum Ahad 02.06.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Petang Isnin 03.06.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Pertengahan Guru Kanan Sains & Ahad 11.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penggal Kedua Matematik
Guru Kanan Bahasa Isnin 12.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Kemanusiaan Selasa 13.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Teknik & Rabu 14.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Vokasional
Penolong Kanan Petadbiran Khamis 15.08.2019 8.00 pg –5.00 ptg35

36 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019Bil Cuti Nama Hari Tarikh Waktu
Penolong Kanan HEM Ahad 24.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
III Akhir Tahun Isnin 25.11.2019
Penolong Kanan Kokurikulum Selasa 26.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Rabu 27.11.2019
Penolong Kanan Petang Khamis 28.11.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Ahad 01.12.2019
Isnin

Guru Kanan Sains & Selasa 02.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
03.12.2019
Matematik

Rabu
Guru Kanan Bahasa Khamis 04.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
05.12.2019
Guru Kanan Kemanusiaan Ahad 08.12.2019
Isnin 09.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Guru Kanan Teknik & Selasa 10.12.2019
Vokasional Rabu 11.12 .2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Petadbiran Khamis 12.12.2019
Ahad 15.12 .2019 8.00 pg –5.00 ptg
Penolong Kanan HEM Isnin 16.12 .2019
Selasa 17.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Penolong Kanan Kokurikulum Rabu 18.12..2019
Khamis 19.12..2019 8.00 pg –5.00 ptg

Semua Pentadbir Ahad 22.12.2019
Isnin 23.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Selasa 24.12.2019
Cuti Hari Krismas Rabu 25.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg

Semua Pentadbir Khamis 26.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg


Semua Pentadbir Ahad 29.12.2019
Isnin 30.12.2019 8.00 pg –5.00 ptg
Selasa 31.12.2019
36

37 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

PENGURUSAN

AKADEMIK
DAN
KURIKULUM
37

38 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
CARTA ORGANISASI DAN JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi
Pn. Pengetua

Timbalan Pengerusi
PK Pentadbiran

Naib Pengerusi I
PK Petang
Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III

PK HEM PK Kokurikulum

Setiausaha
GKMMS


Bendahari
PT KewanganJ/K Pengurusan J/K Pengurusan Penilaian, MBMMBI TIMSS & J/K
Jadual Waktu Peperiksaan & Headcount Pn.Nismahatini PISA SKPMG2
Pn. Norziha Pen PBS : Pn. Norafizah Pn. Noorsiah S/U : Pn.Siti
Pn. Nor Atina S/U PT3: Pn. Zaiton Pn. Anitha Aminah
Pn. Hanizawati S/U SPM: Pn. Suhaila Hussen
S/U Pep dalaman: Cik Jacinta J/K Pengurusan Pusat Sumber
S/U SAPS : Pn. Rahayu
Penyelaras Media: Pn.Anitha
Guru Pusat Akses: En. Mohd Sobri
J/K Peningkatan J/K Pengurusan

Prestasi SPM & PT3: Panitia Guru Makmal Bahasa : Pn. Nismahatini
Guru Makmal Komputer: Pn. Nur Ainul

Kaunselor & S/U Waheeda

Peperiksaan Guru Perpustakaan :Cik Moganasundiri
Guru Nilam: Pn. Noor Azrima/Cik JacintaBidang Bahasa Bidang Sains/Matematik Bidang Teknik Vok Bidang Kemanusiaan

GK Bahasa GK M/Sn GK TV GK Kemanusiaan

KP BM, BI, BT KP Mat/MT, Sn, SE KP KH, Ert, Pgn, PA KP Sej, Geo, PI, PM,
TI
Setiausaha
Setiausaha Setiausaha SetiausahaBendahari Psv, PJK, Siv
AJK Bendahari Bendahari

38
AJK AJK AJK

39 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
JAWATANKUASA KURIKULUM

1. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Ang Kheer Sing
Pen. Setiausaha : Pn. Nor Aishah Binti Sharif
Bendahari : PT. Kewangan
AJK :Penolong Kanan HEM
:Penolong Kanan Kokurikulum
:Semua Guru Kanan
:Kaunselor Sekolah
:Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
:Setiausaha Peperiksaan PT3/ SPM /Dalaman/PBS)
:Semua Penyelia Tingkatan
:Guru Penyelaras Media
:Setiausaha SAPS
:Guru Penyelaras Media
:Guru Jadual Waktu
:SU DLP
: Gur
2. J/KUASA JADUAL WAKTU DAN GURU 3. J/KUASA PENILAIAN, PENTAKSIRAN DAN
GANTI PEPERIKSAAN.
Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan : Penolong Kanan Kokurikulum
Kokurikulum Setiausaha Pep. Sekolah : Cik Jacinta Flora
AJK (JADUAL WAKTU) : Pn. Nor Atina Binti Augustin
Abdullah Setiausaha Pep. SPM : Pn. Suhaila Binti Mohd
: Pn. Rahayu Binti Abd Yusoff
Rashid Setiausaha Pep. PT3 : Pn. Zaiton Binti Mat
: Pn. Hanizawati Binti Setiausaha Pep. Dalaman (Pagi) T4/5
Rozali : Pn. Suhaila Binti Mohd
AJK (GURU GANTI) : PKP / PKKK (Ahad) Yusoff
: PKP / GKMS (Isnin) Setiausaha Pep. Dalaman (Pagi)T3
: PKP / GKTV (Selasa) : Pn. Zaiton Binti Mat
: PKP / GKK (Rabu) Setiausaha Pep. Dalaman (Petang)T1/2
: PKP / GKB (Khamis) : Cik Jacinta Flora Augustin
Setiausaha PBS T1,T2,T3:
Pn.Norafizah Binti Shahidan
Setiausaha SAPS / My Students:
Pn.Rahayu Binti Abd Rashid

39

40 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 20196. J/ KUASA PENGURUSAN PUSAT SUMBER 7. J/KUASA PENGURUSAN HEADCOUNT & KPI,
PBS
Pengerusi : Pengetua Setiausaha : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusof
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Pn.Norafizah Binti Shahidan
: Penolong Kanan HEM AJK
: Penolong Kanan Petang (Pengesanan) :Guru Kanan Sains /Matematik
: Penolong Kanan Kokurikulum (Penyelarasan) :Guru Kanan Kemanusiaan
Penyelaras PSS :Cik Moganasundiri a/p Surinarayanan (Pementoran) :Guru Kanan Tek/ Vok
Guru Media /BBM : Pn. Anitha a/p Noel (Pemantauan) :Guru Kanan Bahasa
Penyelaras Pusat Akses : En. Sobri Bin Ismail (Pemantauan Sekolah dan Pemantauan Pusat))
Guru Makmal Komputer : : Ketua Panitia
Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab : Guru Cemerlang
(Penyelaras ICT) : Kaunselor Murid (Penilaian PSikometrik)
Guru Makmal Bahasa:Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari : Guru Tingkatan (PAJSK)
Guru NILAM : Pn. Noor Azrima Binti Mohammed Azit
: Cik Jacinta Flora Augustin

8. J/KUASA TIMSS DAN PISA 9. J/KUASA PROGRAM PENINGKATAN
PRESTASI PT3
Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras : GK Sains Matematik Setiausaha : Kaunselor
Setiausaha : Pn. Anitha a/p Noel : SU PT3 - Pn. Zaiton Binti Mat
AJK : Guru-guru Sains & Matematik Pen. Setiausaha : Penyelia Ting 3
AJK : Semua Guru MP Ting 3


10. JAWATANKUASA PROGRAM 11. JAWATANKUASA MBMMBI/HIPS
PENINGKATAN PRESTASI SPM

Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang
: Semua Guru Kanan : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Kaunselor Penyelaras : Guru Kanan Bahasa
S/Usaha SPM : Pn.Suhaila Binti Mohd Yusof Setiausaha : Pn .Noorsiah Binti Halid
Pen. S/usaha : Penyelia Tingkatan 5 : Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari
AJK : Semua Guru Subjek Tingkatan 5 Pen. S/usaha : Cik Jacinta Flora Augustine (HIPS)
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia Bidang Bahasa
: Semua Setiausaha Peperiksaan

40

41 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


12. JAWATANKUASA VLE- FROG/I-THINK 13. JAWATANKUASA KBAT/PAK 21
Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong KananPentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. NurAinul Waheeda Binti Penyelaras : Semua Guru Kanan
Abdul Wahab Setiausaha : Pn. Mugiliswary a/p Murugaya
AJK : Pn. Rahayu Binti Abdul Rashid AJK : Pn. Hanizawati Binti Rozali
:Cik Asmidar Binti Ahmad @ Md Noor : Pn. Wahida Binti Omar
: Pn. Naimah Binti Elias

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


Bil Mata Pelajaran Nama Ketua Panitia
1. Bahasa Melayu Pn. Noorsiah Binti Halid
2. Bahasa Inggeris Pn. Nismahatini Binti Baba AlJohari

3. Sains Pn. Zaiton Binti Mat
4. Matematik Pn. Nafisah Binti Maudin
5. Geografi Cik Asmidar Binti Ahmad@Mohd Noor

6. Sejarah Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit
7. Pendidikan Islam Pn. Wahida Binti Omar

8. Pendidikan Moral Pn. Mugiliswary A/P Murugaya
9. Pendidikan Jasmani Pn. Zurina Binti Abdullah
10. RBT Pn. Nur Atina Binti Abdullah

11. Prinsip Akaun Pn. Norziha Binti Ibrahim
12. Perniagaan Pn. Suhaila Binti Mohd Yusoff
13. Sains Rumah Tangga Cik Husna Binti Hashim

14. Bahasa Tamil Pn. Mohana a/p Sanjirayan
15. Pendidikan Seni Pn. Zauwiah Binti Ramli
16. Elektif Sains Tulen Pn. Noor Asyikin Binti Md Ibrahim

17. Pendidikan Sivik & Kewarganegaan Cik Moganasundiri a/p Surinarayanan
18. Tasawwur Islam Pn.Na’imah Binti Elias

19. Matematik Tambahan Pn. Hanizawati Binti Rozali


41

42 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
GURU TINGKATANKelas Nama Guru Tingkatan Penyelia Tingkatan
1 Mawar Pn. Anitha a/p Noel
1 Melur Pn. Norafizah Binti Shahidan Pn. Wahida Binti Omar

1 Melati Pn. Mugiliswary a/p Murugaya
2 Mawar Pn. Zurina Binti Abdullah
2 Melur Pn. Madeline Choo Mei Ching Pn. Zauwiah Binti Ramli

2 Melati Pn. Rahayu Binti Abd Rashid
3 Mawar Pn. Noor Azrima Binti Mohd Azit

3 Melur Pn. Nur Ainul Waheeda Binti Abdul Wahab Pn. Nor Aishah Binti Sharif
3 Melati Pn.Nismahatini Binti Baba AlJohari
4 Sains Pn. Noorsiah Binti Halid

4 Sains Teknologi Pn. Noor Asyikin Binti Md. Ibrahim Pn. Norziha Binti Ibrahim
4 Sains Sosial Cik Husna Binti Hashim
5 Sains Pn. Hanizawati Binti Rozali

5 SainTeknologi Pn. Nafisah Binti Maudin Pn. Naimah Binti Elias
5 Sains Sosial Pn. Mohana a/p Sanjirayan
JADUAL PENYEDIAAN GURU KELAS GANTI

BIL HARI TINDAKAN CATATAN

SESI PAGI SESI PETANG
1. AHAD PKP / PKKK
Menyediakan guru ganti
2. ISNIN PKP/ GKSM bagi guru :
3. SELASA PKP/ GKTV PKPTG/ GURU Bercuti/ berkursus/
BERTUGAS bermesyuarat dll
4. RABU PKP/ GKK

5. KHAMIS PKP/ GKB

42

43 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

1. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
a. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.
b. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang konduksif.
c. Mencadang , membina dan mengurus bahan bantuan mengajar
d. Membuat penilaian tentang prestasi pengajaran dan pembelajaran.
e. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran
f. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja
g. Menetapkan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual waktu
h. Mengadakan mesyuarat
i. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi prestasi murid.
j. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan
k. Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan
dengan sempurna.
l. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru
dalam pendidikan
m. Menyebarkan bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru.
n. Mengkaji analisis keputusan PT3,SPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program
jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan.
o. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh murid-murid
untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan
p. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah.
q. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.
r. Menggalakkan guru-guru menggunakan kamputer (ICT) dan internet dalam pengajaran dan
pembelajaran
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Pengetua dari masa ke semasa.

2. SENARAI TUGAS GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
a. Bertanggungjawab kepada pengetua sekolah atas perjalanan PSS yang efektif sesuai
dengan hasrat serta dasar yang ditentukan.
b. Menggalakkan murid-murid membaca luas dengan berbagai teknik.
c. Sentiasa berada di PSS apabila ia dibuka dan memberi bimbingan yang diperlukan
disamping mengawasi tiada penyelewengan / kehilangan buku.
d. Menerima permintaan buku daripada guru-guru kanan matapelajaran, menyusun dan
mengemukakan kepada Pengetua untuk kelulusan sebelum buku ditempah, stok dan bil
dihantar untuk dibayar kepada kerani sekolah dalam tempoh 20 hari dibeli.
e. Buku stok sentiasa dikemaskini dan buku-buku yang dibeli mestilah digunakan oleh murid-
murid dalam tempoh 20 hari dibeli.
f. Menguruskan segala peraturan serta pengendalian bacaan dan skim galakan.
g. Melatih pengawas PSS untuk mengendalikan PSS secara cekap.
h. Menyimpan rekod penggunaan PSS dan berikan maklum balas yang perlu.
i. Sentiasa berusaha untuk membaiki perkhidmatan PSS dari berbagai segi dan pengetahuan
murid tentang cara-cara penggunaan PSS.
j. Mengkatalogkan alatan-alatan mengajar yang ada di sekolah dan memastikan semua
diuruskan secara baik, guru-guru diberi maklumat yang perlu, segala pinjaman dan
peraturannya ditentukan.
k. Berusaha untuk menambahkan lagi alatan mengajar/ sumber pendidikan secara berikhtiar
membuat / membeli dengan kerjasama guru-guru kanan dan guru-guru


43

44 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


.
3. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA JADUAL WAKTU.

a. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru
b. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
c. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
d. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
e. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu
blok.
f. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
g. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.
h. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang tertentu.
i. Membuat pindaan jika perlu.
j. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada pengetua dan dipaparkan untuk makluman
semua.

4. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

a. Menyediakan Buku Panduan peperiksaan untuk diedarkan kepada semua guru dalam
mesyuarat guru kali pertama sesi persekolahan baru.
b. Menyediakan takwim ujian/peperiksaan tahunan pada awal sesi persekolahan.
c. Mengingatkan guru dan pelajar tentang tarikh ujian/peperiksaan sebelum ujian /peperiksaan
berkenaan.
d. Menyediakan jadual waktu ujian / peperiksaan.
e. Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan ujian / peperiksaan seperti
yang ditentukan oleh Guru Kanan mata pelajaran.
f. Memastikan semua kertas soalan dan JSU disediakan mengikut format yang betul dan pada
masa yang ditetapkan.
g. Menguruskan pengumpulan dan pembahagian kertas soalan.
h. Menyediakan tempat ujian / peperiksaan.
i. Menyediakan semua bahan yang diperlukan dalam ujian / peperiksaan seperti benang, kertas
label dan lain-lain.
j. Menerangkan peraturan-peraturan ujian / peperiksaan dan memberitahu arahan-arahan /
amaran-amaran kepada murid sebelum / semasa peperiksaan.
k. Memastikan ujian / peperiksaan dijalankan dengan licin dan sempurna.
l. Mengumpulkan kertas-kertas soalan tiap mata pelajaran setiap kali ujian / peperiksaan
dalaman untuk difailkan untuk rujukan masa depan.
m. Mendapatkan dan menyimpan keputusan setiap ujian / peperiksaan.
n. Menganalisiskan keputusan setiap ujian / peperiksaan.
o. Berdasarkan analisis keputusan ujian / peperiksaan, memaklumkan dan berbincang dengan
Pengetua dan Penolong Kanan untuk tindakan susulan.
p. Membuat pengunjuran, merancang dan berusaha meningkatkan pencapaian pelajar dalam
ujian / peperiksaan.
q. Menyediakan senarai nama murid-murid yang memerlukan perhatian khas untuk tindakan
susulan.
r. Membuat cadangan kepada Pengetua dan Penolong Kanan berkenaan dengan segala hal
peperiksaan.
44

45 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


5. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PEPERIKSAAN AWAM / LUAR

a. Menyedia dan menyemak borang masuk peperiksaan PT3, SPM dan lain-lain dan
memastikan murid-murid mengambil mata pelajaran yang betul dan mencukupi.
b. Menganalisiskan mata pelajaran dan bayaran yuran peperiksaan yang diambil oleh murid-
murid.(bukan warga negara / murid ulangan )
c. Menyemak Borang Masuk Komputer dan kemasukan nama dalam sistem online.
d. Menyediakan tempat peperiksaan PT3 dan SPM, mengaturkan kerusi dan meja, melabelkan
tempat duduk calon dan menyediakan pelan kedudukan calon.
e. Menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk peperiksaan PT3, SPM seperti almari,
sistem pembesar suara, jam dinding, langsir dan lain-lain.
f. Memastikan semua tempat peperiksaan PT3 dan SPM diatur balik selepas peperiksaan
bertulis.
g. Mencetak sijil ujian lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta sijil-sijil lain yang
berkaitan dengan peperiksaan.
h. Menganalisiskan keputusan peperiksaan PT3 dan SPM secara terperinci.
i. Berdasarkan analisis keputusan peperiksaan yang telah dibuat, memaklumkan, berbincang
dan membuat cadangan kepada Pengetua dan Penolong Kanan untuk meningkatkan
prestasi murid dalam peperiksaan.
j. Menyimpan rekod keputusan dan senarai nama murid yang mempunyai pencapaian
cemerlang dalam peperiksaan PT3 dan SPM.
k. Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan peperiksaan percubaan PT3 dan SPM.
l. Mengaturkan tugas guru-guru penolong.
m. Mengurus hal murid mengulang tingkatan 5
n. Menguruskan hal permohonan rayuan belajar di tingkatan 6 untuk murid yang tidak
ditawarkan masuk ke tingkatan 6.
o. Menguruskan hal murid memohon menyemak semula kertas jawapan peperiksaan awam.
p. Menyediakan laporan bahagian peperiksaan kepada Pengetua merangkumi semua ujian dan
peperiksaan untuk pelbagai tujuan mengikut keperluan.
q. Mengaturkan sesi bimbingan / taklimat kepada pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5 sebelum
peperiksaan PT3 dan SPM.
r. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari
masa ke semasa.

6. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI PT3 & SPM

a. Menyelaras semua program/rancangan peningkatan prestasi PT3 SPM.
b. Membantu Unit Bimbingan dan Kaunseling merancang dan melaksanakan program
peningkatan prestasi PT3 /SPM seperti ceramah teknik menjawab soalan dan program
motivasi murid.
c. Menyelaras penyenaraian pelajar kumpulan sasaran PT3 /SPM( keseluruhan) dan mengikut
mata pelajaran.
d. Mengatur dan menyediakan jadual kelas tambahan untuk murid PT3 /SPM

7. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA MBMMBI

a. Merancang pelaksanaan program
b. Merancang peruntukan sumber kewangan
c. Mengadakan mesyuarat dalam jangka masa program dilaksanakan


45

46 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


8. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA HEADCOUNT

a. Merancang pelaksanaan program
b. Mengadakan mesyuarat selepas keputusan peperiksaan dikeluarkan
c. Melaksanakan tugasan mengikut senarai semak Headcount seperti di ruangan Lampiran.

9. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PKB
a. Merancang Jadual Pemantauan
i. Buku rekod pengajaran
ii. Pencerapan PdPc guru
iii. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah
iv. Prestasi murid
v. Agihan kekerapan latihan murid
b. Menjadualkan pencerapan sepanjang tahun
c Menganalisis hasil pencerapan dan membuat rumusan buku
d. Mengambil tindakan pembetulan

10. SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PBS

a. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa PBS peringkat sekolah
b. Mengadakan taklimat penyebaran PBS peringkat sekolah
c. Menguruskan fail PBS
d. Memuat turun pengurusan pengoperasian PBS
e. Sentiasa mengemaskini
i. Maklumat dalam sistem pengurusan
ii. Data murid dari semasa ke semasa
iii. Penggunaan sistem Aplikasi PAJSK
f. Sentiasa mengemaskini Instrumen pemantauan PBS
g. Memastikan guru mata pelajaran mengemaskini skor murid ke dalam SPPBS
h. Menghantar skor pencapaian murid mengikut prosuder pengskoran dan penghantaran yang
ditetapkan
i. Menjalankan pengesanan dan pementoran pentaksiran.

46

47 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019

TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2019PEPERIKSAAN ASPEK TARIKH PEPERIKSAAN
1.Penilaian Instrumen Geografi Jun 2019

2.Penilaian Instrumen Sejarah Jun 2019
3. Ujian Lisan BM/BI 20.8.2019 (Selasa )
PEPERIKSAAN PT3 4.Ujian Lisan BM/BI 21.8.2019 (Rabu)
5.Peperiksaan PT3 7.10.2019 (Isnin)

6.Peperiksaan PT3 8.10.2019 (Selasa)
7.Peperiksaan PT3 9.10.2019 (Rabu)
1.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Januari
2.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Februari

3.Ujian lisan BM/BI(ULBS) Mac
PEPERIKSAAN SPM
4.Ujian lisan BM/BI(ULBS) April
5.Percubaan SPM 25.8. 2019 - 12.9.2019
6.Peperiksaan SPM 13. 11.2019 (Rabu)


47

48 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019PAKEJ MATA PELAJARAN 2019

TINGKATAN TERAS ELEKTIF CATATAN

TINGKATAN 1 MAWAR BAHASA MELAYU BAHASA TAMIL
TINKATAN 2 MAWAR BAHASA INGGERIS DLP
TINGKATAN 3 MAWAR SAINS
MATEMATIK
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PJPK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
RBT
TINGKATAN 1 / 2 /3 BAHASA MELAYU BAHASA TAMIL
MELUR /MELATI BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PJPK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
RBT
TINGKATAN 4 SN / 5SN BAHASA MELAYU MATEMATIK
BAHASA INGGERIS TAMBAHAN DLP (4SN)
SAINS BIOLOGI
MATEMATIK BAHASA TAMIL
FIZIK
KIMIA
SEJARAH
PJK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
PSK
TINGKATAN 4ST/5ST BAHASA MELAYU MATEMATIK
BAHASA INGGERIS TAMBAHAN
SAINS PRINSIP
MATEMATIK PERAKAUNAN
SEJARAH SRT/PERNIAGAAN
PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN SENI
PENDIDIKAN MORAL
PSK
BAHASA MELAYU TASAWWUR ISLAM
TINGKATAN 4SS/5SS BAHASA INGGERIS SRT/PERNIAGAAN
SAINS PENDIDIKAN SENI
MATEMATIK BAHASA TAMIL
SEJARAH
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
PSK


48

49 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019
PEMANTAUAN
KURIKULUM

BERKUALITI
(PKB)

49

50 MANUAL PENGURUSAN SMK. ST. ANNE’S CONVENT 2019


PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB)


1. JADUAL SEMAKAN BUKU REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN.


KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D KUMPULAN E
(BAHASA) (SAINS & (KEMANUSIAAN) (TEKNIK &
MATEMATIK) VOKASIONAL)


1. Pn. Rosliza Binti Ghazali 1. Pn.Nismahatini Binti 1.Pn.Hanizawati 1. Pn Naimah Binti 1.Cik Husna Binti
2. Pn. Azuraini Binti Md Din Baba AlJohari Binti Razali Elias Hashim
3. En. Mohd Asri Bin Mansor 2. Pn. Mohana a/p 2.Pn. Noor Asyikin 2.Pn. Asmidar Binti 2 .Pn. Suhaila Binti
4. Pn. Fatimah Binti Tengah Sanjirayan Binti Md. Ibrahim Ahmad Mohd Yusoff
5. Pn. Ang Kheer Sing 3. Pn. Nor Aishah Binti 3.Pn. Zaiton Binti 3.Pn Noor Azrima 3. Pn. Norziha Binti
6. Pn. Siti Aminah Binti Sharif Mat Binti Mohammed Ibrahim
Hussen 4.Pn. Nafisah Binti Azit
7. Pn. Nor Jannah Binti Maudin
Mohd Jaafar
8. En. Abd Rauf bin Hasan
9. Pn. Noorsiah Binti Halid
10.Pn. Rosmalina Binti Wan
Ibrahim
1. Cik Jacinta Flora 1.Pn. Rahayu Binti 1.Pn. Wahida Binti 1.Pn. Nur Atina Binti
Augustin Abdul Rashid Omar Abdullah
2. Pn. Mugiliswary a/p 2.Pn. Anitha a/p 2.Pn. Norafizah 2. Pn. Zauwiah Binti
Murugaya Noel Binti Shahidan Ramli
3.Pn. Zurina Binti 3.Pn. Nur Ainul 3. Cik Mogana 3. Pn. Khalilah Binti
Abdullah Waheeda Binti sundiri a/p Md Sharip
Abdul Wahab Surianarayanan
4.Pn. Madeline
Choo Mei Ching***nota: Penghantaran Buku Rekod Mengajar kepada pentadbir setiap minggu adalah
mengikut tarikh dan jadual yang ditetapkan (Lampiran A 3)

50


Click to View FlipBook Version