The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-08-22 16:04:07

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

Toplama İşlemi - Problemler 6

1. 307 + 152 işleminin sonucunun 158 4. Bir fırında sabah 490, öğleden sonra
fazlası kaçtır? 385 ekmek satılmıştır. Bu fırında bir
günde toplam kaç ekmek satılmıştır?

2. Erkan’ın kumbarasından 491, Kenan’ın 5. Bir yolun 538 metresi asfalt, 229 met-
kumbarasından 275 lira para çıkmış- resi topraktır. Geriye kalan 140 metre
tır. Semih’in cebinde, Erkan ve Kenan’ın ise taşlık yoldur. Buna göre bu yol
kumbaralarından çıkan paraların topla- toplam kaç metredir?
mından 80 lira daha fazla para vardır.
Semih’in kaç lira parası vardır?

3. Bir çift ayakkabı 92 liradır. Çanta ayak- 6. Bahçemizde üç elma ağacı var. Birinci
kabıdan 18 lira daha pahalıdır. Ceket ağaçtan 120, ikinci ağaçtan 90, üçün-
ise çantadan 50 lira daha pahalıdır. cü ağaçtan ise 107 kg elma topladık.
Bir çift ayakkabı, bir çanta ve bir ceket Bu üç ağaçtan toplam kaç kilogram
alan bir kişi kaç lira ödeme yapmalıdır? elma topladık?

51

Toplama İşlemi - Problemler 7

1. Defne birinci bilgi yarışmasında 190 4. Onlar basamağı 1, birler basamağı 4
puan topladı. İkinci yarışmada birin- olan üç basamaklı en küçük sayı ile
ci yarışmadan 40 puan daha fazla yüzler basamağı 5 olan en büyük sa-
topladı. Defne iki yarışmada toplam yının toplamı kaçtır?
kaç puan toplamıştır?

2. Pantolon 90, gözlük 65 liradır. Gömlek 5. 134 ile 321 sayıları arasındaki en kü-
ise gözlükten 10 lira daha pahalıdır. çük çift sayı ile en büyük çift sayının
Buna göre bir pantolon ve bir gömlek toplamı kaçtır?
için kaç lira ödeme yapmam gerekir?

3. Lale yeni aldığı yazıcıdan 625 sayfa 6. En yakın onluğa yuvarlandığında 340
renksiz, 321 sayfa renkli çıktı aldıktan olan en büyük sayının yüzler basa-
sonra yazıcı bozulmuştur. Yazıcıdan mağındaki rakamın basamak değerinin
toplam kaç sayfa çıktı alınmıştır? 430 fazlası kaçtır?

52

Toplama İşlemi - Problemler 8

149 TL

178 TL

499 TL

220 TL 120 TL

1. Bir ütü ve bir telefon toplam kaç TL 4. İki vantilatör ve bir ütü toplam kaç TL

eder? eder?

2. Bir tost makinesi ve bir elektrik süpür- 5 . Fiyatı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında
gesi toplam kaç TL eder? 200 TL olan ürünlerin fiyatları topla-
mı kaç TL’dir?

3. En ucuz olan ürün ile en pahalı olan 6. Telefonun fiyatı 40 lira, ütünün fiyatı
ürünün fiyatları toplamı kaç TL’dir? 50 lira daha pahalı olsaydı bu iki ürü-
nün fiyatı toplam kaç TL olurdu?

53

Toplama İşlemi - Problemler 9 (Dikkat Problemleri-1)
Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dik-
kat ederek problemleri çözün.

1. 299 numaralı otobüste 94, 199 nu- 4. Konferans salonunda 140 erkek, 137
maralı otobüste ise 87 yolcu bulun- kadın ve 68 çocuk vardır. Konferans
maktadır. Bu iki otobüste toplam kaç salonundaki kadın ve çocukların toplam
yolcu vardır? sayısı kaçtır?

2. Yeliz’in 345 lirası vardı. Yeliz 103 lira- 5. Ferdi’nin 433, Ramazan’ın 249 ve Tü-
ya ütü, 205 liraya vantilatör almıştır. lay’ın 325 lira parası vardır. Ferdi ve
Yeliz kaç lira harcamıştır? Ramazan’ın paraları toplamı kaç lira-
dır?

3. Emin’in cebindeki para 150 liradan faz- 6. Ömer’in 97, Sinan’ın 152 ve Arda’nın
la, 450 liradan azdır. Babası, Emin’e 208 bilyesi vardı. Ömer ve Sinan bilye-
234 lira daha verdi. Emin’in toplam lerinin hepsini Arda’ya verdiler. Ömer
parası en fazla kaç lira olabilir? ve Sinan, Arda’ya toplam kaç bilye ver-
mişlerdir?

54

Toplama İşlemi - Problemler 10 (Dikkat Problemleri-2)
Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dik-
kat ederek problemleri çözün.

1. Fatma birinci gün 143, ikinci gün 76, 4. Aslı 46, Betül 42, Nazlı 49 yaşın-
üçüncü gün ise 136 sayfa kitap oku- dadır. Betül ve Nazlı’nın 12 yıl sonra
muştur. Fatma son iki günde toplam yaşları toplamı kaç olur?
kaç sayfa kitap okumuştur?

2. Trende 345 erkek, 370 kadın yolcu 5. Aklımdan tuttuğum sayı ile 278 sayısını
vardır. Trene 105 erkek ve 73 ka- topladım. Aklımdan tuttuğum sayı 438
dın yolcu daha binmiştir. Son durumda olduğuna göre aklımdan tuttuğum sa-
trendeki erkek yolcu sayısı kaç olmuş- yının 372 fazlası kaçtır?
tur?

3. Kitaplıkta 162 hikaye, 108 roman ve 6. Geçen ay elektrik faturası 153 lira, do-
153 masal kitabı vardır. Kitaplığa 197 ğalgaz faturası 274 lira gelmişti. Bu
hikaye kitabı daha koyarsak kitaplıktaki ay elektrik faturası 49 lira daha arttı.
hikaye kitapları toplamı kaç olur? Bu ay elektrik faturası kaç lira olmuş-
tur?

55

Toplama İşlemi - Problemler 11 (Problem Kuralım - 1)

Aşağıdaki problemlerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurarak problem-
ler kurun ve problemleri çözün.

1. Çiftlikte ............... tavuk ve ............... ci- 4. Bir otobüste ............... yolcu vardı. Bi-
vciv vardır. Buna göre............................ rinci durakta .......... yolcu bindi. İkinci
...................................................................... durakta .......... yolcu bindi. ...................
........................................ ......................................................................
.................................

2. ........ yüzlük, ........ onluk ve ........... 5. Aydın Bey otomobiliyle önce .......... ki-
birlikten oluşan sayının ............ fazlası lometre, daha sonra da .......... kilomet-
kaçtır? re yol gitmiştir. Aydın Bey .....................
......................................................................
...................................

3. Çarşamba günü ............, perşembe 6. Yemekhanede .......... erkek, .......... kız
günü ............, cuma günü de .......... öğrenci sırada beklemektedir. Yemek-
soru çözen Gizem bu üç günde .......... hanede toplam .........................................
...................................................................... ............................................
.................................................

56

Toplama İşlemi - Problemler 12 (Problem Kuralım - 2)
Verilen çözümlere uygun problemler yazınız.
1. 4.

362 + 556 = 918 TL 85 + 90 = 175 sayfa
2. 5.

340 + 404 = 744 TL 278 + 321 = 599 kilometre
3. 6.

365+ 248 = 613 müşteri 142 + 59= 201
201 + 50= 251 yolcu

57

Toplama İşlemi - Problemler 13 (Problem Uzmanı -1)

1. Nil, Serap ve Ümit’in yaşları toplamı 4. 3,5,8 rakamları birer kez kullanılarak
89’dur. Bu üç arkadaşın 6 yıl sonra yazılabilecek üç basamaklı bütün sa-
yaşları toplamı kaç olur? yıları büyükten küçüğe doğru sırala-
dığımızda 4. sırada olan sayının 135
fazlası kaçtır?

2. Bir mağazada telefonun fiyatı 567 5. Eymen 45 yaşındadır. Ferhat, Ey-
TL’dir. Televizyon telefondan 140 TL men’den 13 yaş büyüktür. Filiz, Fer-
pahalıdır. Dolap ise telefondan 350 TL hat’tan 4 yaş büyüktür. Eymen, Ferhat
ucuzdur. Bu mağazadan bir televizyon ve Filiz’in 2 yıl sonra yaşları toplamı
ve bir dolap alırsam kaç TL ödeme kaç olur?
yapmam gerekir?

3. 145 + 654 > s 6. 402 + 89 = n
Yukarıdaki karşılaştırmaya göre s en 207 + 79 = l
Yukarıdaki toplama işlemlerine göre
fazla kaç olabilir? n + l işleminin sonucu kaçtır?

58

Toplama İşlemi - Problemler 14 (Problem Uzmanı -2)

1. Bir yolculuğun 145 kilometrelik kısmında 4. İki basamaklı en büyük çift sayı ile yüz-
aracı Fatma kullanmıştır. Daha sonra ler basamağı 2 olan üç basamaklı en
aracı kullanmaya başlayan Hasan, Fat- büyük tek sayının toplamının 388 faz-
ma’dan 120 kilometre daha fazla araç lası kaçtır?
kullanmıştır. Fatma ve Hasan toplam
kaç kilometre araç kullanmışlardır?

2. Elif doğduğunda Elif’in annesi 25 ya- 5. 452 sayısının onlar basamağındaki sa-
şındaydı. Elif şimdi 34 yaşında olduğu- yının basamak değeri ile 530 sayısının
na göre Elif’in annesi 12 yıl sonra kaç yüzler basamağındaki sayının basamak
yaşında olur? değerinin toplamını en yakın yüzlüğe
yuvarlayın.

3. Öykü’nün dayısı Öykü’den 13 yaş bü- 6. • Rakamları birbirinden farklıdır.
yüktür. Öykü’nün annesi ise Öykü’nün • Rakamları küçükten büyüğe doğru sı-
dayısından 15 yaş büyüktür. Öykü 23
yaşında olduğuna göre Öykü’nün an- ralanmıştır.
nesi kaç yaşındadır? • Yüzler basamağındaki rakamın basa-

mak değeri 700’dür.
Yukarıda özellikleri verilen üç basamaklı

sayı kaçtır?

59

Çıkarma İşlemi - İşlem Hazırlığı 1

FARKI 25 OLANLARI BUL
• Bu işlem kutularının arasında sonucu 25 olan 5 kutu gizlenmiştir. Bu kutuları bulup,

boyayınız.

38 - 9 41 - 18 36 - 11 45 - 22 42 - 15 30 - 2 42 - 18
35 - 7 46 - 17 28 - 3 34 - 9 49 - 28 35 - 10 40 - 16
31 - 2 49 - 20 29 - 7 40 - 14 33 - 9 42 - 19 48 - 21
27 - 2 41 - 18 34 - 10 36 - 9 45 - 18 46 - 17 36 - 10
39 - 12 44 - 20 29 - 8 30 - 3 47 - 21 30 - 6 34 - 10
30 - 8 31 - 2 24 - 1 29 - 8 38 - 16 31 - 3 42 - 16

FARKI 50 OLANLARI BUL
• Bu işlem kutularının arasında sonucu 50 olan 5 kutu gizlenmiştir. Bu kutuları bulup,

boyayınız.

52 - 6 96 - 47 87 - 35 69 - 17 68 - 20 47 - 1 67 - 21
85 - 35 63 - 10 64 - 13 58 - 8 97 - 46 56 - 9 60 - 13
89 - 36 74 - 21 55 - 1 91 - 42 85 - 39 68 - 20 73 - 19
55 - 9 72 - 21 80 - 27 63 - 15 81 - 31 81 - 27 99 - 47
81 - 35 59 - 13 73 - 24 95 - 46 93 - 43 56 - 5 84 - 32
60 - 9 100 - 48 99 - 49 87 - 38 93 - 45 92 - 45 53 - 7

60

Çıkarma İşlemi - İşlem Hazırlığı 2

ÇIKAR İŞARETLE - 1 (Onluk Bozmadan Çıkarma)
• A şağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz cevabı işaretleyiniz.

776 584 976 892 653 944
401 571 832 441 301 331
........... ........... ........... ........... ........... ...........

369 426 593 357 359 348
202 204 110 236 138 303
........... ........... ........... ........... ........... ...........

221 144 13 167 45 613 483 121 375 352 222 451

ÇIKAR İŞARETLE - 2 (Onluk Bozmadan Çıkarma)
• A şağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz cevabı işaretleyiniz.

593 517 859 863 292 772
472 504 714 203 271 451
........... ........... ........... ........... ........... ...........

576 876 549 851 457 529
170 270 405 630 413 407
........... ........... ........... ........... ........... ...........

221 21 122 606 121 406 145 13 321 660 144 44
61

Çıkarma İşlemi - İşlem Hazırlığı 3

ÇIKAR İŞARETLE - 3
• A şağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz cevabı işaretleyiniz.

478 961 270 756 922 790
357 948 126 119 516 253
........... ........... ........... ........... ........... ...........

894 902 367 373 608 838
672 473 345 130 156 133
........... ........... ........... ........... ........... ...........

429 705 406 243 637 13 121 452 144 22 537 222

ÇIKAR İŞARETLE - 4
• A şağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz cevabı işaretleyiniz.

622 469 703 873 438 790
308 232 289 768 387 269
........... ........... ........... ........... ........... ...........

597 903 884 615 710 479
460 259 670 125 320 142
........... ........... ........... ........... ........... ...........

337 237 414 314 644 490 390 51 521 214 105 137
62

Çıkarma İşlemi - İşlem Hazırlığı 4

ŞİFRELİ ÇIKARMA - 1
1. Aşağıdaki işlemleri yaparak şifredeki deyimi bulunuz.

A R A I A
984 943 870 951 739
868 446 821 310 665
........... ........... ........... ........... ...........

M K K K Ç
965 813 757 494 577
866 206 649 107 443
........... ........... ........... ........... ...........

116 497 387 49 134 641 108 99 74 607

ŞİFRELİ ÇIKARMA - 2
2. Aşağıdaki işlemleri yaparak, şifreyi oluşturunuz.

A M A F K
890 890 701 919 672
97 435 212 803 615
........... ........... ........... ........... ...........

R Y O A K
199 809 875 558 970
49 41 166 323 600
........... ........... ........... ........... ...........

57 793 116 489 768 709 150 455 235 370

63

Çıkarma İşlemi - İşlem Hazırlığı 5

TOPLAMA VE ÇIKARMA PİRAMİDİ
•S ayılar arasındaki işlemlerin sonuçlarını bir üst kutuya yazarak boş kutuları doldurunuz.

82
++

- - 35 - -
71 + 80 + 7 + 27 70 + 64 + 8 + 50

117

+ 43 +

-- --

65 + 45 + 5 + 23 76 42 + 56 + 15 + 40

+ 203
--
80 + 76 + 41 + 19 +
32 - -

67 + 99 + 1 + 42
123

+ 7 96
-- +
80 + 98 + 43 +
--
64 128 65 + 95 + 58 + 70

Çıkarma İşlemi - İfade Hazırlığı 1 647
• İfadeler ile cevaplarını eşleştiriniz. 298
• 178 sayısının 69 eksiği kaçtır? 178
• 563 sayısının 140 eksiği kaçtır? 423
• Eksilenin 832, çıkanın 185 olduğu bir çıkarma işleminde 266
568
fark kaçtır? 109
• 439’un 391 eksiği kaçtır? 359
• 850 liranın 552 lirasını harcarsam kaç liram kalır? 48
• 932 ile 573 sayılarının farkı kaçtır?
• 805 sayısı 237 sayısından kaç fazladır? 65
• 692 sayısı 870 sayısından kaç eksiktir?
• 658 sayısı ile 392 sayısının farkı kaçtır?

Çıkarma İşlemi - İfade Hazırlığı 2 81
ZİNCİRLEME SORULAR 98
• İ fadeler ile cevaplarını eşleştiriniz. 282
• 84 sayısının 85 fazlasının 82 eksiği kaç eder? 23
215
• 19 sayısının 78 fazlasının 74 eksiği kaç eder? 87
36
• 86 sayısının 22 eksiğinin 17 fazlası kaç eder? 124

• 73 sayısının 5 eksiğinin 56 fazlası kaç eder?

• 23 sayısının 22 eksiğinin 97 fazlası kaç eder?

• 94 sayısının 69 eksiğinin 11 fazlası kaç eder?

• 190 sayısının 106 eksiğinin 198 fazlası kaç eder?
• 141 sayısının 139 fazlasının 65 eksiği kaç eder?

66

Çıkarma İşlemi - Problemler 1

1. Murat cumartesi günü 153 sayfa, pa- 5. Bir bahçede toplam 462 tane kiraz ve
zar günü ise cumartesi gününden vişne ağacı vardır. Bu ağaçlardan 318’i
19 sayfa daha az kitap okumuştur. kiraz ağacı olduğuna göre kaç tanesi
Murat pazar günü kaç sayfa kitap vişne ağacıdır?
okumuştur?

2. Zeliha’nın yeni aldığı kitapta 950 soru 6. Okulumuzda 327 öğrenci vardır. Oku-
vardır. Zaliha bu kitaptaki sorulardan lumuzdaki kız öğrenci sayısı 144 oldu-
359’unu bir hafta içinde çözdü. Zali- ğuna göre okulumuzdaki erkek öğrenci
ha’nın kitabı bitirmesi için kaç soru daha sayısı kaçtır?
çözmesi gerekir?
7. Fatma 600 metrelik yolun 464 met-
3. Leyla’nın 900 TL parası vardı. 790 resini koşmuştur. Geri kalan kısmında
TL’ye yemek masası aldı. Leyla’nın kaç ise yürümüştür. Fatma bu yolun kaç
TL parası kalmıştır? metrelik kısmında yürümüştür?

4. 8 onluk 5 yüzlük ve 3 birlikten oluşan 8. 850 metrelik bir yolun 394 metre-
sayının 253 eksiği kaçtır? si asfaltlanmıştır. Yolun kalan kısmı ise
toprak yoldur. Toprak yol kaç metre-
dir?

67

Çıkarma İşlemi - Problemler 2

1. Bir vapurda 453 yolcu vardır. Bu yol- 5. Ümit ve Birol’un toplam 170 bilyesi
culardan 360’ı oturarak yolculuk et- vardır. Bu bilyelerden 89’u Birol’undur.
mektedir. Ayakta yolculuk eden kişi Buna göre Ümit’in bilyelerinin sayısı
sayısı kaçtır? kaçtır?

2. Yusuf 800 liralık borcunun 570 lira- 6. Bir çiftlikte bir günde toplanan 537
sını ödemiştir. Yusuf’un kaç lira borcu yumurtanın 248 tanesi küçük, kalanları
kalmıştır? ise büyük olarak ayrılmıştır. Toplanan
yumurtalardan kaç tanesi büyük yu-
murtadır?

3. Kitaplığımızda toplam 220 hikaye ve 7. 4,5,0 rakamlarını birer kez kullana-
masal kitabı vardır. Bu kitaplardan 137 rak yazılabilecek üç basamaklı en büyük
tanesi hikaye kitabıdır. Kitaplıktaki masal sayının 299 eksiği kaçtır?
kitabı sayısı kaçtır?

8.

4. 9 yüzlük, 5 onluk ve 2 birlikten oluşan Yukarıda modellenen çıkarma işlemin-
sayı ile 1 yüzlük, 3 birlik ve 5 onluktan deki çıkan sayının 13 eksiği kaçtır?
oluşan sayının farkı kaçtır?

68

Çıkarma İşlemi - Problemler 3

1. Gülay 1 ayda 368 lira biriktirdi. Bü- 5. 892 - 329 = n
lent ise Gülay’dan 118 lira daha az Yukarıdaki çıkarma işlemine göre
para biriktirdi. Bülent kaç lira para n - 128 işleminin sonucu kaçtır?
biriktirmiştir?

2. İnci bir ağaçtan toplanan 153 kilogram 6. 385 sayısının onlar basamağındaki ra-
elmanın 28 kilogramını kendisine ayırdı kam 1 artırılır ve yüzler basamağındaki
ve kalan elmaları sattı. İnci kaç kilog- rakam 4 artırılırsa yeni oluşan sayı ile
ram elma satmıştır? 385 sayısının farkı kaç olur?

3. Yavuz 285 kilogram muz satmıştır. 7. Ahmet 730 kilometrelik yolun 156 kilo-
Nehir, Yavuz’dan 193 kilogram daha metresini gitmiştir. Kaç kilometrelik yol
az muz satmıştır. Bu iki arkadaşın top- kalmıştır?
lam kaç kilogram muz satmışlardır?
8. Bir top havuzu için 240 tane kırmızı,
4. 536 - 388 > s kırmızılardan 63 eksik mavi, mavilerden
Yukarıdaki karşılaştırmaya göre s en 38 eksik sarı top alınmıştır. Bu top ha-
vuzu için kaç tane sarı top alınmıştır?
fazla kaç olabilir?

69

Çıkarma İşlemi - Problemler 4

1. 385 ile 127 sayılarının farkı 56 sayı- 4. Bir pazarcı 356 kg eriğin 125 kilogra-
sından kaç fazladır? mını pazar günü, 152 kilogramını salı
günü satmıştır. Kalan erikleri ise çar-
şamba günü satmıştır. Pazarcı çarşam-
ba günü kaç kilogram erik satmıştır?

2. Bir çıkarma işleminde eksilen 562, çı- 5. 346 sayısı ABC olarak gösteriliyor.
kan 395’tir. Eksilen 25 artırılır, çıkan Buna göre CAB - BAC işleminin so-
15 azaltılırsa fark kaç olur? nucu kaçtır?

3. 1,5,2 rakamlarını birer kez kullanarak 6. Beren 59 yaşındadır. Nisa, Beren’den
yazılabilecek en küçük ve en büyük sa- 35 yaş küçüktür. Beren ve Nisa’nın 5
yıların farkı kaçtır? yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

70

Çıkarma İşlemi - Problemler 5

1. Aydın cebindeki 750 liranın 158 lirası- 4. Onlar basamağı 5 olan rakamları bir-
nı harcadı. Geriye kalan paranın 50 birinden farklı üç basamaklı en büyük
lirasını oğluna verdi. Aydın’ın kaç lira sayının 194 eksiği kaçtır?
parası kalmıştır?

2. Bir kırtasiyede 300 kalem vardı. Bun- 5. Bir müzeye, ziyarete açıldığı ilk gün
lardan 85 tanesi 1. gün, 126 tanesi ise 341, ikinci gün 451 ziyaretçi gelmiş-
ikinci gün satıldı. Bu iki gün sonunda tir. İlk 3 günde 960 ziyaretçi sayısına
kırtasiyede kaç kalem kalmıştır? ulaşan müzeyi 3. gün kaç kişi ziyaret
etmiştir?

3. Mesut telefon ile bir ayda 800 dakika 6. Bir çiftçi bahçesinde yetiştirdiği 800
konuşmuştur. Mesut ay boyunca an- kilogram fasulyenin 350 kilogramını
nesi ile toplam 235 dakika, babasıyla çarşamba günü, 438 kilogramını cuma
194 dakika konuşmuştur. Mesut diğer günü satmıştır. Çiftçinin elinde kaç ki-
aramalarda toplam kaç dakika konuş- logram fasulye kalmıştır?
muştur?

71

Çıkarma İşlemi - Problemler 6

1. 700 kişilik bir otelde 264 yabancı tu- 4. 758’in 499 eksiğinin onlar basamağın-
rist, 358 yerli turist vardır. Bu otele daki rakamın basamak değeri kaçtır?
kaç turist daha gelebilir?

2. 124, 134, 144, 154 şeklinde devam 5. Her gün bir önceki günden 17 sayfa
eden örüntünün 2. ve 9. sayılarının daha az okuma yapan Eren ilk gün
farkı kaçtır? 174 sayfa okuma yaptığına göre üçün-
cü gün kaç sayfa okuma yapmıştır?

3. Büşra 34 yıl önce 12 yaşındaydı. Mete, 6. Bir binanın 450 günde yapılması plan-
Büşra’dan 16 yaş küçüktür. Mete 16 yıl lanmıştı. Bina 385 günde tamamlandı.
önce kaç yaşındaydı? Bina planlanandan kaç gün önce ta-
mamlanmıştır?

72

Çıkarma İşlemi - Problemler 7

1. 4. Rana doğalgaz faturası için aylık 200
145 396 155 961 lira ayırmaktadır. Fatura ayırdığı pa-
radan az gelirse kalan parayı kumba-
Furkan kırmızı ve yeşil topların üzer- rasına atmaktadır. Mayıs ve haziran
lerindeki sayıların farkını buldu. Er- aylarında faturalar sırasıyla 36 ve 48
tuğrul sarı ve mavi topların üzerin- lira geldiğine göre Rana bu iki ayda
deki sayıların farkını buldu. Furkan’ın kumbarasına toplam kaç lira atabilir?
bulduğu sonuç Ertuğrul’un bulduğu
sonuçtan kaç fazladır?

2. Bir tren 653 yolcu ile hareket etti. 5. 780 - 237 = n
Birinci istasyonda trenden 104, ikinci n - 103 = s
istasyonda 29 yolcu indi. İki istasyonda Yukarıdaki işlemlere göre s kaçtır?
da trene binen yolcu olmadığına göre
son durumda trendeki yolcu sayısı kaç- 6. Köyümüzde yaşayan 458 aileden 165’i
tır? tarım, 184’ü hayvancılıkla uğraşmakta-
dır. Geriye kalan aileler ise hem tarım
3. Bir mağazaya bir günde 803 müşteri hem hem de hayvancılıkla uğraşmak-
girmiştir. Bu müşterilerden 684’ü alış- tadır. Köyümüzde hem tarım hem de
veriş yapmadan çıkmıştır. Alışveriş ya- hayvancılıkla uğraşan kaç aile vardır?
pan müşteri sayısı kaçtır?

73

Çıkarma İşlemi - Problemler 8 (Yaş Problemleri)

Eda Seda Kenan Buse Ayşe
15 yaşında ........ yaşında ........ yaşında ........ yaşında ........ yaşında

İlk 4 problemi sırasıyla çözerek tablodaki eksik bilgileri bulun ve diğer problemleri bu
bilgileri kullanarak çözün.
1. Seda, Eda’dan 7 yaş küçüktür. Seda 5. Ayşe, Eda’dan kaç yaş büyüktür?

kaç yaşındadır?

2. Kenan’ın yaşı, Eda ve Seda’nın yaşları 6. Buse ve Seda’nın yaşları farkı kimin ya-
toplamından 5 fazladır. Kenan kaç ya- şına eşittir?
şındadır?

3. Buse, Kenan’dan 8 yıl önce doğmuştur. 7. Seda doğduğunda Ayşe kaç yaşınday-

Buse kaç yaşındadır? dı?

4. Ayşe, Buse’den 12 yaş küçüktür. Ayşe 8. Eda ve Seda’nın 2 yıl önceki yaşları

kaç yaşındadır? toplamı kaçtır?

74

Çıkarma İşlemi - Problemler 9 (Dikkat Problemleri - 1)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dikkat
ederek problemleri çözün.

1. Ela’nın 350 lira parası vardı. Ela 156 4. 28 günde 972 lira para kazanan Fat-
liraya çanta, 94 liraya da gömlek ma Hanım, bu paranın 398 lirasını
aldı. Çanta gömlekten kaç lira daha harcıyor. Fatma Hanım’ın kaç lira pa-
pahalıdır? rası kalmıştır?

2. Sinem’in 300 lira parası var. Nehir’in 5. Enes 42 yaşındadır. Onur, Enes’ten 18
parası Sinem’in parasından 70 lira yaş küçüktür. Şeyma, Onur’dan 4 yaş
daha azdır. Sinem parasının 60 lirasını büyüktür. Onur 14 yıl önce kaç yaşın-
Nehir’e verirse Sinem’in kaç lira parası daydı?
kalır?

3. 19 Kasım’da düzenlenen 3 günlük ge- 6. 4 nolu sinema salonunda 28, 5 nolu
ziye toplam 340 öğrenci katılmıştır. sinema salonunda 49 seyirci vardır. 5
Geziye katılanların 179’u kız öğrencidir. nolu sinema salonundaki 7 kişi film bit-
Geziye kaç erkek öğrenci katılmıştır? meden gitmiştir. 5 nolu salondaki kaç
kişi filmi sonuna kadar izlemiştir?

75

Çıkarma İşlemi - Problemler 10 (Dikkat Problemleri - 2)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dikkat
ederek problemleri çözün.

1. 2 perdeden oluşan tiyatro gösterisi 95 4. Nil 42 günde biriktirdiği 648 liranın
dakika sürmüştür. 300 kişinin izlediği 385 lirasını 2 günde harcamıştır. Nil’in
bu tiyatronun 1. perdesi 49 dakika kaç lira parası kalmıştır?
sürdüğüne göre 2. perde kaç dakika
sürmüştür?

2. Bir çıkarma işleminde eksilen 197, çıkan 5. Erkan elinde bulunan 191 kilogram so-
138’dir. Çıkan sayının 119 eksiği kaçtır? ğanın 76 kilogramını bir günde sat-
mıştır. Eğer bir günde soğanın 130
kilogramını satsaydı elinde kaç kilogram
soğan kalırdı?

3. Mahallemizdeki 316. sokakta 214, 317. 6. 124 sayfalık kitabı 23 liraya aldım. Ki-
sokakta 186 ev vardır. Bu iki sokaktaki tabın 39 sayfasını okudum. Kitabı bitir-
ev sayıları farkı kaçtır? mem için kaç sayfa daha okuma yap-
mam gerekir?

76

Çıkarma İşlemi - Problemler 11 (Problem Kuralım - 1)

Aşağıdaki problemlerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurarak problemler
kurun ve problemleri çözün.

1. .......... yüzlük, .......... onluk, .......... birlik- 4. Bir şoför .......... kilometrelik yolun
ten oluşan sayının .......... eksiği kaçtır? .......... kilometrelik kısmını gittikten
sonra mola verdi ve daha sonra yo-
2. Bir kutuda .......... tane balon vardır. luna devam etti. Bu şoför moladan
Bu balonlardan ............. tanesi satılırsa sonra kaç kilometre ...............................
kaç tane balon kalır? ............................................

5. En yakın yüzlüğe yuvarlanınca ...............
olan en büyük sayının ............. eksiği
kaçtır?

3. Bir masal kitabı .......... sayfadan oluş- 6. Bir otobüste .......... yolcu vardır. 1. du-
maktadır. Bu masal kitabının 1. gün rakta .......... yolcu, 2. durakta ..........
.........., 2. gün ise .......... sayfasını oku- yolcu otobüsten inmiştir. ......................
dum. Kitabı bitirmem için ....................... ......................................................................
...................................................................... ..................................
....................................

77

Çıkarma İşlemi - Problemler 12 (Problem Kuralım - 2)
Verilen çözümlere uygun problemler yazınız.
1. 4.

362 - 126= 236 TL 685 - 407 = 278 kilometre
2. 5.

282 - 143= 139 gün 284 - 168 = 116 sayfa
3. 6.

800 - 325= 475 erkek 280 - 131 = 149
78 149 - 50 = 99 kilogram

Çıkarma İşlemi - Problemler 13 (Problem Uzmanı - 1)

1. Bir piknik alanına gelen kişi sayısı her 4. 400 - 284 = l
gün bir önceki güne göre 25 kişi 500 - 129 = n
azalmıştır. İlk gün 158 kişi piknik ala- Yukarıdaki işlemlere göre n - l işle-
nına geldiğine göre 3 günde toplam
kaç kişi piknik alanına gelmiştir? minin sonucu kaçtır?

2. 347 sayısı ile 859 sayısının farkının 5. Aslı bayramda biriktirdiği 430 liranın
yüzler ve onlar basamağındaki rakam- 98 lirası ile paten aldı. Paranın 250
ların basamak değerleri farkı kaçtır? lirasını kumbarasına attı. Kalan para-
yı harçlık olarak ayırdı. Aslı’nın harçlık
olarak ayırdığı para kaç liradır?

3. Her gün bir önceki günden 12 sayfa 6. Nuran’ın 343 lira parası var. Orhan’ın
daha az okuma yapan Yeliz, 1. gün 89 parası Nuran’ın parasından 245 lira
sayfa kitap okuduğuna göre 3 gün so- daha fazladır. Nuran parasının 156 li-
nunda toplam kaç sayfa okuma yapmış rasını, Orhan ise 197 lirasını harcıyor.
olur? Nuran ve Orhan’ın kalan paralarının
toplamı kaç liradır?

79

Çıkarma İşlemi - Problemler 14 (Problem Uzmanı - 2)

1. Bir tekstil fabrikasında günlük 490 4.
metre beyaz, 900 metre renkli ku-
maş kullanılmaktadır. Fabrikada iş- 78 kg 152 kg 127 kg
başı yapıldığında 900 metre beyaz,
950 metre renkli kumaş vardı. Gün Yukarıda bir markette bulunan pirinç,
sonunda toplam kaç metre kumaş
kalır? bulgur ve mercimek miktarları verilmiş-

2. 5, 0, 7 rakamlarını birer kez kullana- tir. Pirinçten 45 kg satılmıştır. Kalan
rak yazılabilecek üç basamaklı en bü-
yük 2. sayının 290 eksiği kaçtır? pirinç miktarı kadar bulgur satılmıştır.

Kalan bulgur miktarı kadar da merci-

mek satılmıştır. Kaç kg mercimek kal-

mıştır?

5. 399 430
metre metre

3. Dörder yıl arayla doğmuş üç kardeş- Yukarıda iki atletin aynı sürede koş-
ten en büyüğü 22 yaşındadır. Bu üç tukları mesafeler verilmiştir. İkinci bir
kardeşin 10 yıl önceki yaşları toplamı yarışma yapıldığında Yeliz 34 metre
kaçtır? daha uzun, Tarık 9 metre daha kısa
mesafe koşabilmiştir. İkinci yarışmanın
kazananının 500 metreye ulşaması için
kaç metresi kalmıştır?

80

Verilmeyen Toplananı Bulma - İşlem Hazırlığı 1

Bilgi Köşesi
Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen
toplananı çıkarırız.

1. Toplama işlemlerindeki verilmeyen toplananları bulunuz.

+ 20 = 42 + 34 = 75

31 + = 65 + 42 = 63

62 + = 87 56 + = 97

2. Her katın toplamı apartman numarasını veriyor. Verilmeyen sayıları bulunuz.

56 64 36 75 47

34 32 15 52 45
14 52 25 25 26
31
54 6 43 16

82 69 35 30 79 85
34
61 35 48 53
50 62 23 17 62
5
52 31 34

27 49 54 58 14
26
16 38 53 45 3 35
15 24 40 37
32 81
14 19 15

Verilmeyen Toplananı Bulma - İşlem Hazırlığı 2

B ilgi Köşesi

Toplama tablosunda “+” işaretinin sağında ve altında bulunan sayılar toplanan
sayılardır. Bu sayıların tabloda kesiştikleri yerlere ise toplamlar yazılır.

1. Toplama tablosunda verilmeyen sayıları bulunuz.

+ 19 + 18
47 27

20 49 21 37
52 26

2. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları işlem yaparak bulun ve
cevapları işaretleyiniz.

356 ........... 524 ........... ........ ...........
........ ........... ........ ........... 156 ...........
658 .......... 952 .......... 459 ..........

........ ........... 308 ........... ........ ...........
354 ........... ........ ........... 254 ...........
964 .......... 627 .......... 782 ..........

........ ........... 105 ........... ........ ...........
456 ........... ........ ........... 317 ...........
785 .......... 570 .......... 627 ..........

428 319 610 310 528 303 465 329 302
82

Verilmeyen Toplananı Bulma - İşlem Hazırlığı 3

Toplama piramidi üzerinde bazı sayılar verilmemiştir. Bu sayıları örnekteki gibi
bulunuz.

290 320
90 200 110
30 60 140
150

230 250
120 90

60 50

340 400
190 240

80 60

200 430
80 270

70 140

83

Verilmeyen Toplananı Bulma - İfade Hazırlığı 51
• İfadeler ile cevaplarını eşleştiriniz. 151
50
138 fazlası 289 olan sayı kaçtır? 211
n + 138 = 289 239
456 sayısının kaç fazlası 695’tir? 297
456 + n = 695 347
105 fazlası 452 olan sayı kaçtır?
n + 105= 452
522’ye kaç eklersek sonuç 573 olur?
522 + n = 573
Hangi sayının 78 fazlası 375 eder?
n + 78 = 375
78 ile hangi sayıyı toplarsak sonuç 128 olur?
78 + n = 128
Bir sayının 46 fazlası 257’dir. Bu sayı kaçtır?
n + 46 = 257

84

Verilmeyen Toplananı Bulma - Problemler 1

1. 34 yaşında olan Nur kaç yıl sonra 61 5. 34 ile topladığımızda 430 olan sayının

yaşında olur? 1 eksiği kaçtır?

34
........

61

2. Aklımdan tuttuğum sayıya 135 ekledi- 6. Ayşe’nin 157 lira parası vardı. Babası
ğimde 810 sayısına ulaşıyorum. Aklım- Ayşe’ye bir miktar para verdi. Ayşe’nin
dan tuttuğum sayı kaçtır? toplam 479 lirası oldu. Babası Ayşe’ye
kaç lira vermiştir?
........
135
810

3. Kamyonda bir miktar elma vardı. Kam- 7. 453 fazlası 620 olan sayının yüzler
yona yüklenen 350 kg elma ile birlikte basamağındaki rakamın basamak değeri
kamyondaki toplam elma miktarı 692 kaçtır?
kg olmuştur. Buna göre başlangıçta
kamyonda kaç kg elma vardı?

4. Hangi sayıın 393 fazlası 500’dür? 8. En yakın onluğa yuvarlandığında 190
olan en küçük sayının kaç fazlası
200’dür?

85

Verilmeyen Toplananı Bulma - Problemler 2 (Problem Uzmanı-1)

1. 144 fazlası 392 olan sayının 121 faz- 4. n + 120 = 320
lası kaçtır? 39 + s = 100
Yukarıdaki işlemlere göre n + s işle-

minin sonucu kaçtır?

2. Emir 23 yıl sonra 60 yaŞında olacak- 5. Nuran: Aklımdan tuttuğum sayının 12
tır. Emir 14 yıl önce kaç yaşındaydı? fazlası 120’dir. Halil: 23 ile aklımdan
tuttuğum sayıyı toplayınca 113 oluyor.
Nuran ve Halil’in akıllarından tuttukları
sayıların toplamı kaçtır?

3. Efe’nin 124, Yaren’in 103 lira parası 6. 4 yüzlük, 3 birlik ve 5 onluktan oluşan
vardı. Yaren, Efe’ye bir miktar para sayı ile toplandığında 702 olan sayının
verince Efe’nin 200 lirası oldu. Yaren’in 5 fazlası kaçtır?
kaç lira parası kalmıştır?

86

Verilmeyen Toplananı Bulma - Problemler 3 (Problem Uzmanı-2)

1. H + 130 < 349 4. Eğer 139 lira daha param olsaydı 570
Yukarıdaki karşılaştırmaya göre H en liralık bisikleti alabilecektim. Eğer 410
liralık bisikleti alırsam kaç lira param
fazla kaç olabilir? kalır?

2. 15 fazlası 40 olan sayı ile 30 fazlası 5. Ömer’in parasının 130 lira fazlası ile
50 olan sayının toplamı kaçtır? Cenk’in parasının 200 lira fazlası bir-
birine eşittir. Cenk’in 148 lira parası
olduğuna göre Ömer’in parası kaç li-
radır?

3. 350 fazlası 500 olan sayı ile 100 faz- 6. Aysel’in yaşının 23 fazlası 45’tir. Na-
lası 200 olan sayının farkı kaçtır? lan, Aysel’den 25 yaş büyüktür. Nalan
kaç yıl sonra 50 yaşında olur?

87

Toplamı Tahmin Etme - İşlem Hazırlığı

Aşağıdaki toplama işlemlerinin tahmini sonuçlarını sayıları en yakın onluklara yu-
varlayarak bulun. Tahmini ve gerçek sonuçların arasındaki farkları örnekteki gibi
gösterin.

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

35 40 110 143 .......... ..........
67 70 102 58 .......... ..........
102 110 .......... .......... ..........
8

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

87 .......... .......... 352 .......... ..........
62 .......... .......... 35 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

257 .......... .......... 629 .......... ..........
105 .......... .......... 154 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

79 .......... .......... 369 .......... ..........
61 .......... .......... 212 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........

88

Toplamı Tahmin Etme - Problemler

1. Ali’nin okuduğu roman 369 sayfa, ma- 4. 145 ile 382 sayılarının toplamı ile tah-
sal kitabı ise 153 sayfadır. Bu iki kitabın mini toplamı arasındaki fark kaçtır?
toplam kaç sayfa olduğunu en yakın
onluğa yuvarlayarak tahimin edin.

2. Okul bahçesinde 183, sınıflarda ise 89 5. 149 ile 532 sayılarının tahmini topla-
öğrenci vardır. Bahçede ve sınıflarda mından büyük, en küçük çift sayı kaç-
bulunan öğrencilerin toplam sayılarını tır?
en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin
edin.

3. Bir otoparka 1. gün 294, 2. gün 311 6. 98 ile 248 sayılarının tahmini topla-
araç girmiştir. Bu otoparka iki günde mının onlar ve yüzler basamağında-
toplam kaç aracın girdiğini en yakın ki rakamların basamak değerleri farkı
onluğa yuvarlayarak tahmin edin. kaçtır?

89

Zihinden Toplama - İşlem Hazırlığı

1. Aşağıdaki toplama işlemlerini örneğe uygun şekilde zihinden yapınız.

Örnek 52 + 26 = .............. 38 + 27 = ..............
53 + 36 = ? 27 + 64 = .............. 57 + 10 = ..............
15 + 34 = .............. 46 + 28 = ..............
50 + 30 + 3 + 6 55 + 43 = .............. 17 + 51 = ..............
80 + 9
89

2. Aşağıdaki toplama işlemlerini örneğe uygun şekilde zihinden yapınız.

Örnek 262 + 5 = .............. 708 + 4 = ..............
143 + 7 = ? 685 + 9 = .............. 169 + 8 = ..............
303 + 8 = .............. 387 + 3 = ..............
140 + 3 + 7 7 + 262 = .............. 562 + 6 = ..............
140 + 10
150

3. Aşağıdaki toplama işlemlerini örneğe uygun şekilde zihinden yapınız.

Örnek 500 + 80 = ............. 70 + 600 = .............
300 + 60 = ? 400 + 70 = ............. 100 + 50 = .............
600 + 90 = ............. 200 + 40 = .............
360 700 + 30 = ............. 20 + 900 = .............

90

Zihinden Toplama - Problemler

1. Furkan sabah 47 sayfa, akşam ise 39 4. 8, yüzlük, 4 birlik ve 2 onluktan oluşan
sayfa kitap okudu. Furkan’ın toplam sayının 9 fazlasını zihinden hesaplayın.
kaç sayfa kitap okuduğunu zihinden
işlem yaparak bulun.

2. 40 + 50 = 90 5. 5,8,1 rakamlarını birer kez kullanarak
6 + 2 = 8 yazılabilecek 3 basamaklı en büyük çift
90 + 8 = 98 sayısnın 7 fazlasını zihinden hesaplayın.
Yukarıdaki zihinden işlem basamakları

verilen toplama işleminde, toplananlar-
dan birisi 46 ise diğeri kaçtır?

3. 600 + 40 = 640 6. 20 + 60 = 80
400 + 70 = 740 3 + 7 = 10
300 + 60 = 360 80 + 10 = 90
Yukarıdaki zihinden toplama işlemlerin- Zihinden işlem basamakları verilen

den sonucu doğru olanların sonuçları toplama işlemindeki toplananlardan bi-
farkı kaçtır? risi 23 ise toplananların farkı kaçtır?

91

Zihinden Çıkarma - İşlem Hazırlığı

1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız.

87 - 30 = 57 63 - 50 = .............. 82 - 40 = ..............
34 - 10 = .............. 91 - 70 = .............. 62 - 60 = ..............

53 - 40 = .............. 79 - 50 = .............. 39 - 20 = ..............

92 - 20 = .............. 37 - 10 = .............. 55 - 30 = ..............

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız.

700 - 80 = 620 300 - 90 = .............. 900 - 80 = ..............
600 - 20 = .............. 400 - 30 = .............. 700 - 60 = ..............
800 - 50 = .............. 200 - 70 = .............. 500 - 40 = ..............

3. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapın ve cevaplarını işaretleyiniz.

25 - 10 = .............. 58 - 10 = ..............

800 - 10 = .............. 400 - 50 = ..............

100 - 80 = .............. 800 - 70 = .............. 89 - 20 = ..............
77 - 70 = .............. 600 - 80 = .............. 73 - 30 = ..............
600 - 90 = .............. 77 - 40 = ..............

790 43 520 48 730 3 20 7 15 37 69 510 350
92

Zihinden Çıkarma - Problemler

1. 700 kilogram şekerin 60 kilogramı sa- 4. 900 ➞890➞880➞ 870 ➞ 860
tıldı. Geriye kaç kilogram şeker kaldı- Zeki 900 sayısından bir sayıyı zihinden
ğını zihinden işlem yaparak bulun.
çıkarırken yukarıdaki ritmik saymayı ya-
parak cevabı 860 bulmuştur. Zeki 900
sayısından hangi sayıyı çıkarmıştır?

2. 84 - 70 = s 5. Bir ağaçtan 200 kilogram erik top-
79 - 60 = n lanmıştır. Toplanan eriğin 80 kilogra-
Yukarıdaki çıkarma işlemlerini zihinden mı satılmıştır. Geriye kaç kilogram erik
kaldığını zihinden işlem yaparak bulun.
yapın ve s + n işleminin sonucunu
bulun.

3. 75 ➞ 65 ➞ 55 ➞ 45 6. 67 - 50 = 17
Onur 75 sayısından bir sayıyı zihinden 71 - 30 = 31
200 - 20 = 180
çıkarırken yukarıdaki ritmik saymayı ya- Yukarıdaki zihinden işlemlerden hatalı
parak cevabı 45 bulmuştur. Onur 75
sayısından hangi sayıyı çıkarmıştır? olanın doğru cevabının 20 eksiğini zi-
hinden bulun.

93

Farkı Tahmin Etme - İşlem Hazırlığı

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçlarını sayıları en yakın onluklara
yuvarlayarak bulun. Tahmini ve gerçek sonuçların arasındaki farkı örnekteki gibi
gösteriniz.

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

83 80 58 256 .......... ..........
25 30 50 84 .......... ..........
58 50 .......... .......... ..........
8

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

752 .......... .......... 485 .......... ..........
49 .......... .......... 273 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

206 .......... .......... 629 .......... ..........
68 .......... .......... 128 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... ..........
..........

Gerçek Tahmin Fark Gerçek Tahmin Fark

673 .......... .......... 888 .......... ..........
39 .......... .......... 234 .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........

94

Farkı Tahmin Etme - Problemler

1. 94 - 36 işleminin tahmini sonucu ile 4. Şule 24, dedesi 85 yaşında. Şule ile
gerçek sonucu arasındaki fark kaçtır? dedesinin yaşları farkı tahmini olarak
kaçtır?

2. Fırat 692 metrelik yolun 83 metre- 5. 95 TL
sini koştu. Fırat’ın yolu tamamlaması
için kaç metre daha koşması gerektiğini 58 TL
tahmini olarak bulun.

Pantolon ve gömleğin fiyatları farkı
tahmini olarak kaç liradır?

3. Ersin’in 197 lira parası vardı. Parasının 6. Okulumuzda 1. katta 345 öğrenci, 2.
89 lirasını harcadı. Ersin’in kaç lirasının katta 132 öğrenci öğrenim görmekte-
kaldığını tahmini olarak bulun. dir. 1. kattaki öğrenci sayısının, 2. kattaki
öğrenci sayısından kaç fazla olduğunu
tahmini olarak bulun.

95

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - İşlem Hazırlığı 1

B ilgi Köşesi
Çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulmak için çıkan sayı ile farkı toplarız.

1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde eksilen sayıları örnekteki gibi işlem yaparak bulu-
nuz.

.7...0...2... 1..3...5... ........ ........ ........ ........
1 3 5 5...6...7.. 205 ........ 308 ........
567 7..0....2.. 378 ........ 139 ........

B ilgi Köşesi
Çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulmak için eksilen sayıdan farkı çıkarırız.

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde çıkan sayıları örnekteki gibi işlem yaparak bulunuz.

301 3...0...1.. 473 ........ 716 ........
......9.. 2...9...2.. ........ ........ ........ ........
292 ......9.. 361 ........ 320 ........

662 ........ 867 ........ 681 ........
........ ........ ........ ........ ........ ........
612 ........ 136 ........ 273 ........

96

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - İşlem Hazırlığı 2
Aşağıdaki işlemlerde sıralı şekilde ilerleyerek istenilen değerleri bulunuz.

n - 36 = 4 ✏ - 22 = 6
n - s = 39 n-✏=2
✏ - s = 11 n - H = 13
l - ✏ = 19 H-◆=8
◆ + 25 = ..........
l = ..........

✏ - 21 = 5 H - 29 = 4
✏ - n = 25 H - ♥ = 18
♥-n=1 n-♥=7
◆ - ♥ = 26 ✏ - n = 17
◆ + 16 = ........ ✏ - 9= ..........

◆ - 30 = 6 H - 54 = 7
◆ - H = 26 H - ◆ = 20
♥ - H = 21 ◆ - s = 11
s - ♥ = 11 ✏ - s = 20
✏ - 42 = ..........
s = ..........
97

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - İşlem Hazırlığı 3

VERİLMEYENLERİ BULALIM 1
• V erilmeyen sayıları uygun işlemler yaparak bulun.

164 ........ ........ ........ ........ ........
........ ........ 364 ........ 107 ........
105 ........ 254 ........ 307 ........

562 ........ ........ ........ 785 ........
........ ........ 654 ........ ........ ........
159 ........ 257 ........ 52 ........

594 ........ ........ ........ 432 ........
........ ........ 154 ........ ........ ........
382 ........ 692 ........ 234 ........

212 733 618 403 198 59 911 414 846

VERİLMEYENLERİ BULALIM 2
• Verilmeyen sayıları uygun işlemler yaparak bulun.

........ ........ 917 ........ ........ ........
235 ........ ........ ........ 162 ........
218 ........ 556 ........ 379 ........

895 ........ 965 ........ ........ ........
........ ........ ........ ........ 482 ........
542 ........ 74 ........ ........
78
98

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - İfade Hazırlığı 700
• İ fadeler ile cevaplarını eşleştiriniz. 345
126
Hangi sayının 36 eksiği 90 eder? 672
n - 36 = 90 206
Bir sayının 108 eksiği 72’dir. Bu sayı kaçtır? 194
n - 108 = 72 180
200 eksiği 500 olan sayı kaçtır?
n - 200 = 500 99
47 eksiği 159 olan sayı kaçtır?
n - 47 = 159
868’den hangi sayıyı çıkarırsak sonuç 523 olur?
868 - n = 523
912’den kaç çıkarırsak sonuç 240 olur?
912 - n = 240
294 sayısının kaç eksiği 100’dur?
294 - n = 100

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - Problemler 1

1. 49 yaşında olan Deniz kaç yıl önce 18 5. 15 yıl önce 30 yaşında olan Hilmi şimdi

yaşındaydı? kaç yaşındadır?

49
........

18

2. Nazlı parasının 145 lirasını harcayınca 6. 634 sayısından hangi sayıyı çıkarırsak
135 lira parası kaldı. Nazlı’nın başlan- 1 onluk ve 2 yüzlükten oluşan sayıya
gıçta kaç lira parası vardı? ulaşırız?

........
145
135

3. Cebimdeki para ile fiyatı 129 lira olan 7. 7 yüzlük, 1 birlik ve 4 onluktan oluşan
ceketi alırsam cebimde 21 lira para ka- sayıdan hangi sayıyı çıkarırsak sonuç
lır. Cebimdeki para kaç liradır? 140 olur?

4. 700 kilogramlık unun bir miktarını sa- 8. n - 350 = 70
tınca elimizde 260 kilogram un kaldı. Yukarıdaki işleme göre n - 240 işle-
Sattığımız un kaç kilogramdır?
minin sonucu kaçtır?

100


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pengertian dan Jenis Matriks
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4