The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-08-22 16:04:07

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma - Problemler 2

1. 15 eksiği 84 olan sayının 49 fazlası 5. 50 fazlası 70 olan sayıdan kaç çıkarır-

kaçtır? sak sonuç 7 olur?

2. 27 yıl önce 22 yaşında olan Zehra 15 6. 530 - n = 320
yıl sonra kaç yaşında olur? s - 140 = 210
Yukarıdaki işlemlere göre n + s kaç-

tır?

3. Bir sayının 242 eksiği 34’tür. Bu sayı- 7. Tezgahtaki portakalların 150 kilogra-
nın kaç fazlası 500 olur? mını satsaydım elimde 197 kilogram
portakal kalırdı. Portakalların 200 ki-
4. 10 fazlası 25 olan sayı ile 50 eksiği logramını sattığıma göre kaç kilogram
100 olan sayının toplamı kaçtır? portakal kalmıştır?

101

Veri Toplama ve Değerlendirme - İşlem Hazırlığı 1

ÇETELE VE SIKLIK TABLOSU
Aşağıdaki bilgileri örnekteki gibi çetele ve sıklık tablolarında gösteriniz.

Bir oyuncakçı, bir günde 17 oyuncak ara- Okulumuzdaki 3A sınıfında 24, 3B sınıfında

ba ve 24 oyuncak bebek satmıştır. Satılan 25, 3C sınıfında 19 öğrenci vardır. Sınıflar-

oyuncak sayılarını çetele ve sıklık tabloların- da bulunan öğrenci sayılarını çetele ve sıklık

da gösterin.. tablolarında gösterin.

Çetele Tablosu Çetele Tablosu

Oyuncak Araba
Oyuncak Bebek

Sıklık Tablosu 17 Sıklık Tablosu
24
Oyuncak Araba
Oyuncak Bebek

Bahçemizde 19 portakal, 17 mandalina, 24

limon ağacı vardır. Ağaç sayılarını çetele ve

sıklık tablolarında gösterin. Serap salı günü 14, çarşamba günü 18,

Çetele Tablosu perşembe günü 21 sayfa kitap okumuştur.

Serap’ın günlere göre okuduğu kitap sayıla-

rını sıklık tablosunda gösterin.

Sıklık Tablosu Sıklık Tablosu

102

Veri Toplama ve Değerlendirme - İşlem Hazırlığı 2

NESNE GRAFİĞİ YORUMLAMA
1. Sınıfımızda sevilen meyveleri gösteren grafiği inceleyin ve soruları bu grafiğe

göre cevaplayınız.

Grafik: Sevilen Meyveler

Top Çeşitleri
Çilek
Elma

Karpuz Öğrenci Sayıları
Portakal

Not: Her şekil 2 kişiyi göstermektedir.

Sınıfımızda çilek seven kaç öğrenci vardır? ............................................................
Karpuz sevenlerin ve elma sevenlerin toplamı kaçtır? .........................................

Portakal sevenler elma sevenlerden kaç fazladır? ...............................................
Portakal sevenlerin ve çilek sevenlerin toplamı kaçtır? .........................................

2. Yukarıdaki grafiğe göre çetele ve sıklık tablolarını doldurunuz.

Çetele Tablosu Kişi Sayısı Sıklık Tablosu Kişi Sayısı

Meyve Meyve
Çilek Çilek
Elma Elma
Karpuz Karpuz
Portakal Portakal

103

Veri Toplama ve Değerlendirme - İşlem Hazırlığı 3

ŞEKİL GRAFİĞİ YORUMLAMA
1. Otoparkta bulunan arabalar ve renklerini gösteren grafiği inceleyin ve soruları

bu grafiğe göre cevaplayın.

Grafik: Otoparktaki Arabalar a. Otoparkta kaç tane siyah araba
Araba Sayıları vardır? ...................................

Araba b. Otoparkta kaç tane pembe ara-
Siyah Pembe Beyaz Yeşil Renkleri ba vardır? ..................................
Not: Her şekil 5 arabyı göstermektedir.
c. Otoparkta kaç tane beyaz araba
vardır? ..................................

d. Otoparkta kaç tane yeşil araba
vardır? ...................................

e. Otoparktaki pembe arabalar siyah arabalardan kaç eksiktir? .........................
f. Hangi renk arabalar aynı sayıdadır? ...............................................................
g. Otoparkta toplam kaç araba vardır? ..................................

2. Yukarıdaki grafiğe göre çetele ve sıklık tablolarını doldurun.

Çetele Tablosu Araba Sayısı Sıklık Tablosu Araba Sayısı

Renk Renk
Siyah Siyah
Pembe Pembe
Beyaz Beyaz
Yeşil Yeşil

104

Veri Toplama ve Değerlendirme - Problemler 1

Bir bahçede bulunan ağaçlarla ilgili aşağıdaki şekil grafiği oluşturulmuştur. So-
ruları grafiğe göre cevaplayın.

Grafik: Bahçedeki Ağaç Sayıları

Ayva
Ceviz
Zeytin
Elma

Not: Her şekil 2 ağacı göstermektedir.

1. Bahçedeki ayva ağacı sayısı kaçtır? 5. Hangi ağaçlardan eşit sayıda vardır?

Cevap: ........................ Cevap: ........................2. Bahçedeki zeytin ağacı sayısı kaçtır? 6. En fazla sayıda bulunan ağaç hangi-
Cevap: ........................ sidir?
Cevap: ........................

3. Bahçedeki ceviz ağaçları, zeytin ağaç- 7. Elma ve zeytin ağaçları toplamı kaçtır?
larından kaç eksiktir? Cevap: ........................
Cevap: ........................4. Eğer bahçeye 6 tane daha ceviz ağacı di- 8. Elma ağaçlarından 5 tanesi bu yıl mey-
kirlirse bahçedeki toplam ceviz ağacı sayısı ve vermedi. Bu yıl kaç elma ağacından
kaç olur? meyve alınmıştır?
Cevap: ........................ Cevap: ........................
105

Veri Toplama ve Değerlendirme - Problemler 2

Bir çiftlikteki bazı hayvanların sayıları grafikte gösterilmiştir. Soruları grafiğe göre
cevaplayınız.

Grafik: Çiftlikteki Hayvanlar
Hayvan Sayısı

İnek Tavşan Koyun Tavuk At Kaz Hayvanlar

Not: Her şekil 3 hayvanı göstermektedir.

1. Çiftlikteki inek sayısı kaçtır? 4. Çiftliğe 12 tane daha tavşan getirilirse

Cevap: ........................ toplam tavşan sayısı kaç olur?

Cevap: ........................

2. Çiftlikteki kaz ve tavukların toplam sa- 5. Sayıları eşit olan hayvanların sayıları
yısı kaçtır? toplamı kaçtır?
Cevap: ........................ Cevap: ........................

3. Çiftlikte en fazla sayıda olan hayvan- 6. Çiftlikteki koyunların sayısı atların sayı-
ların sayısı kazların sayısından kaç faz- sından kaç fazladır?
ladır? Cevap: ........................
Cevap: ........................

106

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 1

RİTMİK SAYMADAN ÇARPMAYA
1. Aşağıdaki soruları ritmik sayarak cevaplayın ve cevaplarını işaretleyiniz.

Dörder ritmik sayarken 8. söyle- 32 Beşer ritmik sayarken 7. söyledi-
diğimiz sayı kaçtır? ğimiz sayı kaçtır?

İkişer ritmik sayarken 5. söyledi- İkişer ritmik sayarken 10. söyledi-
ğimiz sayı kaçtır? ğimiz sayı kaçtır?

Dörder ritmik sayarken 7. söyle- İkişer ritmik sayarken 7. söyledi-
diğimiz sayı kaçtır? ğimiz sayı kaçtır?

Dörder ritmik sayarken 10. söy- İkişer ritmik sayarken 6. söyledi-
lediğimiz sayı kaçtır? ğimiz sayı kaçtır?

Beşer ritmik sayarken 6. söyledi- Üçer ritmik sayarken 9. söyledi-
ğimiz sayı kaçtır? ğimiz sayı kaçtır?

6 40 12 30 10 27 35 14 20 32 28

2. Aşağıdaki soruları ritmik sayarak cevaplayın ve cevaplarını işaretleyin.

Yedişer ritmik sayarken 6. söyle- Altışar ritmik sayarken 2. söyle-
diğimiz sayı kaçtır? diğimiz sayı kaçtır?

Altışar ritmik sayarken 9. söyle- Yedişer ritmik sayarken 2. söyle-
diğimiz sayı kaçtır? diğimiz sayı kaçtır?

Yedişer ritmik sayarken 5. söyle- Yedişer ritmik sayarken 4. söyle-
diğimiz sayı kaçtır? diğimiz sayı kaçtır?

Dokuzar ritmik sayarken 5. söy- Dokuzar ritmik sayarken 7. söy-
lediğimiz sayı kaçtır? lediğimiz sayı kaçtır?

Sekizer ritmik sayarken 5. söyle- Sekizer ritmik sayarken 6. söyle-
diğimiz sayı kaçtır? diğimiz sayı kaçtır?

28 54 49 63 45 48 12 40 35 42 14
107

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 2

TOPLAMADAN ÇARPMAYA
Aşağıdaki soruların cevaplarını ritmik sayarak bulun ve işaretleyiniz.

7+7+7+7+7 1+ 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1+ 1
Sonuç: ..3...5...
Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .5.....x....7.... Çarpma İfadesi: ..............

8+8 6+6+6+6+6

Sonuç: ........ Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .............. Çarpma İfadesi: ..............

5+5+5 5 +5 + 5 + 5 + 5 +5 +5 + 5

Sonuç: ........ Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .............. Çarpma İfadesi: ..............

9+9+9+9+9+9+9 9+9+9

Sonuç: ........ Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .............. Çarpma İfadesi: ..............

4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4 + 4 2+2+2+2+2+2+2
Sonuç: ........
Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .............. Çarpma İfadesi: ..............

0+0+0+0 8+8+8+8+8+8

Sonuç: ........ Sonuç: ........
Çarpma İfadesi: .............. Çarpma İfadesi: ..............

14 15 0 9 16 36 40 35 48 27 30 63
108

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 3

1. Aşağıdaki tablodan işlemleri cevaplarıyla eşleştirin ve boşta kalan cevabı bulunuz.

25 4 x 9 12 2 x 2 27

5x2 20 10 3 x 4 8

18 4 x 8 40 5 x 4 4 x 2

5x5 5x8 4 2x7 36

9 32 14 3 x 9 2 x 9

2. Aşağıdaki tablodan işlemleri cevaplarıyla eşleştirin ve boşta kalan cevabı bulunuz.

6x5 9x9 5x7 7x8 6x6
36 56 42 25 5x5
9x7 64 5x8
9x5 8x8 48 35 6x8
54 40 30
81 45 7x6 63

3 . Aşağıdaki çarpma tablolarını tamamlayın.

x 123 x456 x 789
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9

109

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 4

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yaparak şifreyi oluşturunuz.

L E A E
7 x 7 = ........ 4 x 7 = ....... 8 x 3 = ........ 3 x 6 = .......

A İ İ K
8 x 8 = ........ 7 x 6 = ........ 9 x 5 = ........ 9 x 4 = .......

T Ğ M C
3 x 9 = ........ 4 x 8 = ....... 3 x 7 = ........ 6 x 5 = ........

L N E T
9 x 7 = ........ 7 x 8 = ........ 7 x 5 = ........ 9 x 8 = ........

M 81 32 49 18 56 30 28 63 42
6 x 8 = ........
48 24 72 35 21 64 27 45 36
E
9 x 9 = ........

2. Çarpma tablosunda harflerin yerine yazılacak sayıları bulun ve şifreyi oluşturu-
nuz.

x3579 x 2468
6 M 30 42 R 6 12 24 36 48
7 21 Ç 49 63 7 14 M Ş E
8 24 40 56 A 8 16 32 L İ
9 P 45 A 81 9 18 İ 54 72

35 63 54 27 18 72 36 42 48 56 28 64

110

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 5

1. Aşağıdaki çarpma işlemleri yapınız. 34 14 32
2 2 3
12 14 23 ........ ........
322 ........
........ ........ ........ 41
2
13 12 22 31 32 ........
3443 2
........ ........ ........ ........ ........

2. Aşağıdaki eldeli çarpma işlemlerini yapınız.
16 19 25 27 17 23
234 566

........ ........ ........ ........ ........ ........

45 83 67 74 79 47
6 7688 9

........ ........ ........ ........ ........ ........

3. Aşağıdaki eldeli çarpma işlemlerini yapınız.
112 231 132 125 452 312
222523
........ ........ ........ ........ ........ ........

104 292 153 162 233 264
534 243

........ ........ ........ ........ ........ ........

111

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 6

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapın ve cevaplarını işaretleyiniz.

12 13 14 14 416 288
24 32 12 22 308

........ ........ ........ ........ 168

18 24 35 52 780 336
25 14 26 15

........ ........ ........ ........ 910 450

2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapın ve cevaplarını tablodan işaretleyiniz.

39 21 23 1 8 7 5 5
3 42 40 9 7 8 8 2

91 177
205 17 15 2 5 8 8 6

3 31 56 0 0 4 6 1
640 1 5

112

Çarpma İşlemi - İşlem Hazırlığı 7

1. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin cevaplarını yazınız.

208 x 4 = .................. 93 x 7 = .................. 56 x 5 = ..................
143 x 6 = ..................
296 x 2 = .................. 55 x 6 = ..................

190 x 2 = .................. 109 x 5 = .................. 366 x 2 = ..................

2. Aşağıdaki 10 ve 100 ile çarpma işlemlerinin cevaplarını yazınız.

10 x 82 = .................. 10 x 26 = .................. 10 x 65 = ..................

37 x 10 = .................. 10 x 32 = .................. 10 x 79 = ..................

3 x 100 = .................. 10 x 71 = .................. 4 x 100 = ..................

3. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan çarpanları birer artırın ve
değişimleri örnekteki gibi yazınız.

4 x 6 = 24 Çarpım 6 arttı. 6 x 3 = 18 Çarpım ....... arttı.
5 x 6 = 30 ....... x 3 = .......

9 x 5 = 45 Çarpım ....... arttı. 6 x 8 = 48 Çarpım ....... arttı.
9 x ....... = ....... 6 x ....... = .......

4. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan çarpanları birer azaltın ve değişimleri
örnekteki gibi yazınız.

4 x 8 = 32 Çarpım 4 azaldı. 7 x 4 = 28 Çarpım .... azaldı.
4 x 7 = 28 ....... x 4 = .......

5 x 7 = 35 Çarpım .... azaldı. 8 x 5 = 40 Çarpım .... azaldı.
5 x ....... = ....... ....... x 5 = .......

113

Çarpma İşlemi - İfade Hazırlığı 42
63
1. Aşağıdaki çarpma ifadelerini cevaplarıyla eşleştiriniz. 40
56
8 ile 7’nin çarpımı kaçtır? 72
8 x 9 işleminin sonucu kaçtır?

7 x 6 kaçtır?
7 kere 9 kaçtır?
5’in 8 katı kaçtır?

2. Aşağıdaki çarpma ifadelerini cevaplarıyla eşleştiriniz. 57
48
8 ile 6’nın çarpımı kaçtır? 42
6 sayısının 10 katı kaçtır? 72
9’un 6 katının 3 fazlası kaçtır? 4
5’in 7 katının 31 eksiği kaçtır? 60
12’nin 3 katının 5 fazlası kaçtır? 41
4 ile 11’in çarpımının 2 eksiği kaçtır?
4 x 15 işleminin sonucunun 12 fazlası kaçtır?

114

Çarpma İşlemi - Problemler 1

1. Erkan’ın yaşı, Zehra’nın yaşının 6 katı- 5. Bir kilogram şeftali 9 liradır. 25 kilog-
dır. Zehra 9 yaşında olduğuna göre ram şeftali kaç kilogram eder?
Erkan kaç yaşındadır?

2. Bir günde 8 ekmek tüketen bir aile 12 6. Her gün 35 sayfa kitap okuyan Ece bir
günde kaç ekmek tüketir? haftada toplam kaç sayfa kitap okur?

3. Bir binanın her katında 7 pencere var- 7. Yemekhanede 45 yemek masası vardır.
dır. Bina 15 katlı olduğuna göre bina- Her bir yemek masasında 4 öğrenci ol-
daki toplam pencere sayısı kaçtır? duğuna göre yemekhanede toplam kaç
öğrenci vardır?

4. Okulumuzun her bir katında 12 sınıf 8. 5 birlik, 4 onluk ve 1 yüzlükten oluşan
vardır. Okulumuz 3 katlı olduğuna sayının 3 katı kaçtır?
göre okulumuzdaki toplam sınıf sayısı
kaçtır?

115

Çarpma İşlemi - Problemler 2

1. Sınıfımızda 14 sıra var. Sıralardan 5 5. Bir meyve bahçesinde 34 tane erik
tanesine üçer öğrenci, kalan sıralara ağacı vardır. Ağaçların her birinden
ise ikişer öğrenci oturmaktadır. Sınıfı- 15 kilogram erik toplanmıştır. Bahçeden
mızdaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? toplam kaç kilogram erik toplanmıştır?

2. Enes 5 yaşındadır. Enes’in annesinin 6. Çiftlikte 12 koyun, koyunların 2 katı
yaşı, Enes’in yaşının 4 katından 6 faz- kadar da inek vardır. Çiftlikteki koyun
ladır. Enes ve annesinin yaşları toplamı ve ineklerin sayıları toplamı kaçtır?
kaçtır?

3. Aklımdan tuttuğum sayının 12 fazlası 7. 18 tavuk ve 11 ineğin ayakları toplamı
20’dir. Aklımdan tuttuğum sayının 12 kaçtır?
katı kaçtır?

4. Bir kilogram pirinç 9 liradır. 15 kilog- 8. 120 fazlası 132 olan sayının 35 katı
ram pirinç aldım ve satıcıya 150 lira kaçtır?
verdim. Kaç lira para üstü almalıyım?

116

Çarpma İşlemi - Problemler 3

1. Her gün kumbarasına 4 lira para at- 4. Derya’nın 300 lira parası var. Derya
maya karar veren Hande 34 gün tanesi 45 lira olan gömleklerden 6
boyunca sadece 1 gün kumbarasına 1 tane alırsa kaç lira parası kalır?
lira eksik atmıştır. Hande 34 günde
kumbarasında toplam kaç lira birik-
tirmiştir?

2. Tanesi 4 lira olan kalemlerden 12 ka- 5. Bir otomobil 3 saat boyunca saatte 70
lem, tanesi 2 lira olan silgilerden de kilometre hızla, sonraki iki saat boyunca
5 silgi aldım. Toplam kaç lira ödeme ise saatte 75 kilometre hızla gitmiştir.
yapmalıyım? Bu otomobil toplam kaç kilometre yol
gitmiştir?

3. n - 75 = 14 6. Kağan 16 yaşındadır. Ertuğrul’un yaşı
Yukarıdaki çıkarma işlemine göre Kağan’ın yaşının 8 eksiğinin 8 katıdır.
n x 7 kaçtır? Ertuğrul kaç yaşındadır?

117

Çarpma İşlemi - Problemler 4

1. 367 - H = 252 4. Okulumuzda 134 kız öğrenci, kız öğ-
Yukarıdaki işleme göre H x 6 kaçtır? rencilerin sayısının 123 eksiğinin 11 katı
kadar da erkek öğrenci vardır. Okulu-
muzdaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

2. Yeni aldığım kitaptan 16 gün boyunca 5. 4 x 5 = n
her gün 24 sayfa okuma yaptım ve 6 x 7 = s
kitabı bitirmeme 5 sayfa kaldı. Kitap Yukarıdaki çarpma işlemlerine göre
toplam kaç sayfadır? s + n işleminin sonucu kaçtır?

3. Bir inek günde 24 litre süt vermekte- 6. Bir otobüste ikişer kişilik 14 koltuk bu-
dir. Sütün 3 litresi evde kullanılmakta, lunmakadır. Otobüs 3 koltuk boş ola-
kalanı ise satılmaktadır. Sütün litre fi- rak hareket etmiştir. Otobüsteki toplam
yatı 3 lira olduğuna göre süt satışın- yolcu sayısı kaçtır?
dan günlük kaç lira kazanılmaktadır?

118

Çarpma İşlemi - Problemler 5

1. Filiz 4 yaşındadır. Aysel’in yaşı Filiz’in 4. Sınıfımızda 23 öğrenci vardır. Bir kitap
yaşının 5 katıdır. Filiz ve Aysel’in 2 yıl hediye etkinliğine sınıfımızdaki 18 kişi iki-
sonra yaşları toplamı kaç olur? şer, diğer öğrenciler ise üçer kitapla
katılmışlardır. Etkinliğe sınıfımızdan top-
lam kaç kitap gönderilmiştir?

2. Sekiz katlı bir apartmanın her katın- 5. Mavi bilyelerimin sayısı, beyaz bilyele-
da 4 daire vardır. Sadece 1. kattaki rimin sayısının 4 katı kadardır. 21 tane
3 daire boştur. Diğer bütün daireler beyaz bilmyem olduğuna göre mavi ve
doludur. Bu apartmandaki dolu daire beyaz bilelerimin sayılar toplamı kaçtır?
sayısı kaçtır?

3. Sınıfımızda 13 sıra vardır. Sıralara üçer 6. Bir ağacın 7 dalının her birinde üçer
kişi oturunca bir sıra boşta kalıyor. Sı- kuş vardır. Bir dalda bulunan kuşlar
nıfımızdaki öğrenci sayısı kaçtır? uçup gitmiştir. Buna göre ağaçta top-
lam kaç kuş kalmıştır?

119

Çarpma İşlemi - Problemler 6

1. 39 sayısının 3 katı ile 4 katının topla- 4. 3,5,1 rakamlarını birer kez kullanarak
mı kaçtır? oluşturulabilecek 3 basamaklı en küçük
sayının 5 katı kaçtır?

2. 230-221 işleminin sonucunun 18 katı 5. İçerisinde 21 masa bulunan bir lokan-
kaçtır? tada, her bir masada 5 müşteri vardır.
29 müşteri ise ayakta beklemektedir.
Bu lokantadaki toplam müşteri sayısı
kaçtır?

3. 5’in 8 katı ile 9’un 6 katının toplamı 6. Bahçedeki kiraz ve vişne ağaçlarının
kaçtır? toplamı 36’dır. Bu ağaçlardan 19 ta-
nesi kiraz ağacıdır. Her bir vişne ağa-
cından 45 kilogram vişne toplamıştır.
Bahçeden toplam kaç kilogram vişne
toplanmıştır?

120

Çarpma İşlemi - Problemler 7

1. 320 sayfalık kitaptan 12 gün boyunca 4. Bir yardım kumbarasına Kenan günde
günlük 15 sayfa okuma yaptım. On 7 lira, Murat günde 8 lira atmaktadır.
ikinci günün sonunda kitabı bitirebil- 5 günün sonunda Kenan ve Murat
mem için okumam gereken kaç sayfa kumbaraya toplam kaç lira atmışlardır?
kalmıştır?

2. Okan’ın 13 lirası var. Nihal’in parası 5. Nur ve 9 arkadaşı piknik için sekizer
Okan’ın parasının 6 katı kadardır. Ni- lira getirdiler. Nur ve arkadaşları piknik
hal parasının 50 lirasını Okan’a verirse için toplam kaç lira toplamışlardır?
Nihal’in kaç lirası kalır?

3. 9 x 8 işleminin sonucunun kaç fazlası 6. Efe tanesini 4 liradan aldığı kalemleri
100’dür? 6 liradan satmaktadır. 35 kalem satan
Efe bu satıştan kaç lira kâr elde etmiş-
tir?

121

Çarpma İşlemi - Problemler 8

2 TL

3 TL

4 TL

12 TL 9 TL

1. Bir düzine silgi alırsam kaç lira ödeme 4. 5 kalemtıraş ve 15 kalem toplam kaç

yapmam gerekir? lira eder?

2. İki kalemlik ve beş defter toplam kaç 5. 2 kalemlik, 14 silgi ve 20 kalem alır-

lira eder? sam kaç lira ödeme yapmam gerekir?

3. Bir düzine kalem ve 2 defter toplam 6. 7 defter ve 2 kalemlik aldım ve satıcıya
kaç lira eder? 100 lira verdim. Kaç lira para üstü
almalıyım?

122

Çarpma İşlemi - Problemler 9 (Dikkat Problemleri - 1)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dikkat
ederek problemleri çözün.

1. Ferdi 9 yaşındadır. Zeki, Ferdi’den 3 4. Bir çiftlikte 25 koyun, koyunların 3 katı
yaş küçüktür. Alper’in yaşı Ferdi’nin kadar inek, koyunlardan 21 eksik at
yaşının 8 katı kadardır. Alper kaç vardır. Çiftlikte kaç inek vardır?
yaşındadır?

2. Bir apartmanın her katında 6 daire 5. Tanesi 6 lira olan kalemlerden 12 tane,
ve her dairede 5 oda bulunmaktadır. tanesi 9 lira olan silgilerden 8 tane,
8 katılı olan bu apartmanda kaç daire tanesi 7 lira olan defterlerden 3 tane
vardır? aldım. Defter ve kalem için toplam kaç
lira ödeme yapmalıyım?

3. İrem 14 yaşında. Nehir’in yaşı, İrem’in 6. Bir bahçede 24 limon ağacı, limon
yaşının 2 katından 1 fazladır. Göksu’nun ağaçlarının 2 katı kadar portakal ağaı-
yaşı ise İrem’in yaşının 2 katından 7 ek- cı, limon ağaçlarının 3 katı kadar man-
siktir. Göksu ve İrem’in yaşları toplamı dalina ağacı vardır. Bu bahçede kaç
kaçtır? tane mandalina ağacı vardır?

123

Çarpma İşlemi - Problemler 10 (Dikkat Problemleri - 2)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere dikkat
ederek problemleri çözün.

1. Akın günde 14 lira, Murat günde 18 4. 1 kg 7 TL
lira para biriktirmektedir. Murat 5
gün boyunca biriktirdiği paranın 15 Gizem 12 kilogram biber aldı. Elif, Gi-
lirasını Akın’a borç vermiştir. Murat’ın zem’den 3 kilogram fazla biber aldı.
kaç lira parası kalmıştır? Gizem kaç lira ödeme yapmıştır?

2. Kalemliğimde 5 kalem, kalemlerin 4 5. Bir paket yumurta 12 liradır. Bir paket-
katı kadar silgi, silgilerin 12 eksiği kadar te 10 yumurta vardır. 8 paket yumurta
da kalemtıraş vardır. Kalemliğimde kaç alan Zeki satıcıya 100 lira vermiştir.
silgi vardır? Zeki kaç lira para üstü almalıdır?

3. Bülent 395 liraya yeni bir kitaplık aldı. 6. Seda’nın cebinde 280 lira parası var.
Bülent kitaplığına 23 hikaye, hikayele- Seda tanesi 24 lira olan kalemlerden
rin 2 katından 4 fazla da masal kitabı 6 tane alırsa kaç lira ödeme yapması
koymuştur. Bülent kitaplığa toplam kaç gerekir?
kitap koymuştur?

124

Çarpma İşlemi - Problemler 11 (Problem Kuralım - 1)

Aşağıdaki problemlerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurarak problemler
kurun ve problemleri çözün.

1. Bir hikaye kitabı .......... liradır. .......... 4. .
tane hikâye kitabı satın alan İsmail
kaç lira...................................... .... TL 6 TL

......... tane kalemlik ve .......... tane ka-

lem alırsam ..............................................

.....................................................................

2. Bir çilekli dondurma ............ liradır. 5. Erkan .......... yaşndadır. Erkan’ın baba-
Bir çikolatalı dondurma .......... liradır. sının yaşı, Erkan’ın yaşının .......... katın-
........... tane çilekli dondurma ve ......... dan .......... fazladır. Erkan’ın babası kaç
tane çikolatalı dondurma alan Metin yaşındadır?
kaç lira ödeme yapmaldır?

3. Tanesi ........... lira olan oyuncak araba- 6. Bir sınavda her bir sorunun doğru ce-
lardan ........... tane alan Eslem’in elin- vabı ........... puandır. Bu sınavda ...........
de ........... lira parası kalmıştır. Eslem’in doğru yapan Kerem toplam kaç puan
başlangıçta kaç lira parası vardır? alır?

125

Çarpma İşlemi - Problemler 12 (Problem Kuralım - 2)
Verilen çözümlere uygun problemler yazınız.
1. 4.

15 x 8 = 120 TL 25 x 5 = 125 kiraz ağacı
2. 5.

9 x 6 = 54 yaşında 29 x 12 = 348 bilye
3. 6.

17 x 8 = 136 metre 8 x 6 = 48 erkek yolcu
126 48 + 12= 60 toplam yolcu

Çarpma İşlemi - Problemler 13 (Problem Uzmanı 1)

1. 12 fazlası 20 olan sayı ile 12 eksiği 2 4. Filiz 7 yaşındadır. Dila’nın yaşı, Filiz’in
olan sayının çarpımı kaçtır? yaşının 3 katından 1 eksiktir. Filiz ve
Dila’nın 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç
olur?

2. Yağmur her gün bir önceki günden 5. Neşe 8 lira olan günlük harçlığının 3
12 sayfa fazla kitap okumaktadır. İlk lirasını harcayıp kalanını kumbarasına
gün 10 sayfa kitap okuyan Yağmur 4. atmaktadır. 15 gün bu şekilde kumba-
günün sonunda kitabı bitirmiştir. Yağ- rasına para attıktan sonra kumbarasını
mur’un okuduğu kitap kaç sayfadır? açıyor ve parasını sayıyor. Çok istediği
oyuncağı almak için sadece 5 lira eksi-
3. 1 kg erik 8 TL ği kaldığını görünce çok mutlu oluyor.
Oyuncağı almaya gittiğinde pazarlık
1 kg kiraz 7 TL yapıyor ve oyuncağı fiyatından 10 lira
daha ucuza alıyor. Neşe’nin elinde kaç
5 kg erik ve 9 kg kiraz almak isteyen lirası kalır?
Merve’nin parası 10 lira eksik kalmıştır.
Merve’nin kaç lira parası vardır?

127

Çarpma İşlemi - Problemler 14 (Problem Uzmanı 2)

1. Kilogramı 12 lira olan zeytinden 7 ki- 4. Bir çiftlikteki tavuklar bir günde 28 kg
logram aldım ve satıcıya 100 lira yem tüketmektedir. 2 hafta sonunda
para verdim. Aldığım para üstünün depoda 258 kg yem kaldığına göre
15 lirasını yardım kumbarasına attım. başlangıçta depoda kaç kg yem vardı?
Elimde kaç lira kalmıştır?

2. Bir top havuzunda 28 kırmızı, kırmızı- 5. Sınıfımızda toplam 12 sıra vardır. Bu
ların 2 katı kadar mavi, mavi ve kırmı- sıralardan 8’ine ikişer öğrenci, 4’üne
zıların toplamı kadar da sarı top var- üçer öğrenci oturduğunda 4 öğrenci
dır. Bu top havuzunda toplam kaç top ayakta kalmaktadır. Buna göre sınıfı-
vardır? mızda toplam kaç öğrenci vardır?

3. Bir lokanta, her birinde 12 masa olan 6. Yeşim 12, Nesrin 19 yaşındadır. Efe’nin
4 kattan oluşmaktadır. Her bir masada yaşı Yeşim ve Nesrin’in yaşları farkının
4 müşteri olduğuna göre lokantadaki 3 katı kadardır. Efe, Yeşim ve Nesrin’in
toplam müşteri sayısı kaçtır? 2 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

128

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 1

ÇIKARMADAN BÖLMEYE
1 . Çıkarma işlemleriyle ifade edilen bölme işlemlerini örnekteki gibi yazınız.

42 - 7 = 35 1 35 - 5 = 30 36 - 6 = 30
35 - 7 = 28 2 30 - 5 = 25 30 - 6 = 24
28 - 7 = 21 3 25 - 5 = 20 24 - 6 = 18
21 - 7 = 14 4 20 - 5 = 15 18 - 6 = 12
15 - 5 = 10 12 - 6 = 6
14 - 7 = 7 5 10 - 5 = 5 6-6=0
7-7=0 6 5-5=0
..4...2... ÷ ......7.. = ...... 6 ........ ÷ ........ = ........ ........ ÷ ........ = ........

36 - 9= 27 24 - 8 = 16 28 - 7 = 21
27 - 9 = 18 16 - 8 = 8 21 - 7 = 14
18 - 9 = 9 8-8=0 14 - 7 = 7
9-9=0 7-7=0
........ ÷ ........ = ........ ........ ÷ ........ = ........ ........ ÷ ........ = ........

2 . Aşağıdaki soruları sürekli çıkarma işlemi yaparak örnekteki gibi cevaplayınız.

32 sayısının içinde kaç 27 sayısının içinde kaç 35 sayısının içinde kaç
tane 9 vardır? tane 7 vardır?
tane 8 vardır?
............... ...............
...............

1 32 - 8 = 24
2 24 - 8 = 16
3 16 - 8 = 8
4 8-8=0

129

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 2

Bölme İşlemi Terimleri ve İlişkileri

Bölünen Bölen * Kalan her zaman bölenden küçüktür.
Bölüm * Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

Kalan

Adım Adım Bölme - 1

1. Aşağıdaki bölme işlemleri yapınız.

24 ÷ 4 = .......... 21 ÷ 3 = .......... 24 ÷ 3 = ..........
20 ÷ 4 = .......... 18 ÷ 2 = .......... 12 ÷ 3 = ..........
15 ÷ 5 = .......... 27 ÷ 3 = .......... 16 ÷ 4 = ..........

12 2 14 2 25 5 18 3

Adım Adım Bölme - 2

2. Aşağıdaki bölme işlemleri yapınız. 36 3 45 4
24 2 69 3

88 4 79 7 84 4 99 3

58 5 28 2 49 4 66 6

130

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 3 68 5
72 5
Adım Adım Bölme - 3 43 5
1. Aşağıdaki bölme işlemleri yapınız.
81 2
35 2 53 4 36 2 61 2
50 5
46 2 41 3 84 6
131
54 3 65 3 95 7

Adım Adım Bölme - 4
2. Aşağıdaki bölme işlemleri yapınız.

70 7 82 4 75 7

62 3 52 5 94 9

80 8 92 3 60 6

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 4

Aşağıdaki işlemleri yaparak şifreyi oluşturunuz. B K
25 2 84 4
NR Ş
62 3 32 2 82 3 Ü
56 4
GR İ N
98 5 49 7 57 5 75 3 A
48 6
İ İ IÜ
85 3 70 4 81 9 47 2 A
91 5
NAAU
49 9 66 3 78 3 26 6 N
43 7
YMB I

72 3 70 7 41 3 45 3

13 4 19 23 5 14 20 11 27 17 6 28
24 8 16 9 25 22 12 15 7 18 21 10 26

132

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 5
1 . Aşağıdaki işlemleri okları takip ederek tamamlayın.

64 2 ........ ........ ...... 2 ......
...... 3 38 ......
........
........

84 7 ........ ........ ...... 7 ......
...... 5 25 ......
........
........

96 6 ........ ........ ...... 9 ......
...... 3 12 ......

........ ........

75 5 ........ ........ ...... 9 ......
...... 6 18 ......

........ ........

2. Aşağıdaki bölme işlemlerini ve cevaplarını aynı renge boyayarak eşleştiriniz.
Boşta kalan sayıyı bulup işaretleyiniz.

48 ÷ 6 45 ÷ 3 8 7 9
6 77 ÷ 7 81 ÷ 9 15 48 ÷ 4
3 27 ÷ 9 54 ÷ 9
12 11

133

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 6

1. Bölme işlemi terimlerini örnekteki gibi bulup yazın.

Bölünen: 38 38 7 Bölünen: 49 Bölünen: 74
5 Bölünen: 8 Bölünen: 8
Bölünen: 7 Bölüm: ........ Bölüm: ........
Bölüm: ......5.. 3 Kalan: ........ Kalan: ........
Kalan: ......3..

Bölünen: 64 Bölünen: 47 Bölünen: 38
Bölünen: 8 Bölünen: 4 Bölünen: 3
Bölüm: ........ Bölüm: ........ Bölüm: ........
Kalan: ........ Kalan: ........ Kalan: ........

Bölünen: 58 Bölünen: 85 Bölünen: 65
Bölünen: 6 Bölünen: 8 Bölünen: 4
Bölüm: ........ Bölüm: ........ Bölüm: ........
Kalan: ........ Kalan: ........ Kalan: ........

Bölünen: 68 Bölünen: 62 Bölünen: 46
Bölünen: 7 Bölünen: 6 Bölünen: 5
Bölüm: ........ Bölüm: ........ Bölüm: ........
Kalan: ........ Kalan: ........ Kalan: ........

134

Bölme İşlemi - İşlem Hazırlığı 7
1. Verilmeyen bölünenleri örnekteki gibi bulunuz.

51 6 7 9
8 5 7
2 0
3

6 x 8 = 48
48 + 3 = 51

587
926
4 13

964
889
74 3

354
15 16 23
122

135

Bölme İşlemi - İfade Hazırlığı 7
16
1. Aşağıdaki ifadeleri cevaplarıyla eşleştirin. 8
19
72 ÷ 9 işleminin sonucu kaçtır? 6
64 sayısının çeyreği kaçtır?

42 sayısını 7’ye bölersek bölüm kaç olur?
38 sayısının yarısı kaçtır?
56’nın 8’e bölümü kaçtır?

2. Aşağıdaki ifadeleri cevaplarıyla eşleştirin. 8
16
18 sayısnın yarısının 2 fazlası kaçtır? 10
64 sayısının 8’e bölersek sonuç kaç olur? 11
24 sayısının çeyreğinin 10 fazlası kaçtır? 7
24
3 katı 21 olan sayı kaçtır?
Çeyreği 6 olan sayı kaçtır?
Yarısı 5 olan sayı kaçtır?

Bilgi Köşesi: Çarpma işleminde verilmeyen çarpanları bölme
işlemiyle buluruz.
Örnek: 5 katı 60 olan sayı kaçtır?

n x 5 = 60 (Beş tane n 60 olduğuna göre 60 sayısını 5’e bölerek bir
n değerini bulabiliriz.

136

Bölme İşlemi - Problemler 1

1. 35 liraya kilogram fiyatı 7 lira olan 5. Yedi katlı bir apartmanda toplam 56
muzlardan kaç kilogram alabilirim? pencere vardır. Buna göre bu apart-
manın her bir katında kaç pencere
vardır?

2. Her gün 9 sayfa kitap okuyan Yasin 72 6. Sibel Hanım 72 lirayı 3 çocuğuna eşit
sayfalık kitabı kaç günde bitirir? şekilde paylaştırıyor. Sibel Hanım her
bir çocuğuna kaç lira verir?

3. 48 bilyeyi 6 arkadaş eşit şekilde pay- 7. Bir bölme işleminde bölünen 93, bölen

laşırsa her birine kaç bilye düşer? 5 olduğuna göre bölüm kaçtır?

4. 45 liraya tanesi 9 lira olan defterler- 8. Kalansız bir bölme işleminde bölen 7,
den kaç tane alabilirim? bölüm 6’dır. Bu bölme işlemindeki bö-
lünen sayı kaçtır?

137

Bölme İşlemi - Problemler 2

1. 7 kilogram elma 28 liradır. 2 kilogram 4. Alper ve Oğuz 68 lirayı eşit şekilde
elma kaç liradır? paylaşıyorlar. Alper payına düşen pa-
ranın yarısını harcıyor. Alper’in kaç lira
parası kalır?

2. Esra’nın yaşının 4 katı 24’tür. Esra 10 5. Yeliz 42 yaşındadır. Fatma’nın yaşı,
yıl sonra kaç yaşında olur? Yeliz’in yaşının yarısından 3 fazladır.
Fatma kaç yaşındadır?

3. Her gün eşit sayfa kitap okuyan Zehra 6. 5 katı 60 olan sayının 210 fazlasıkaç-
9 günde 72 sayfa kitap okumuştur. tır?
Zehra 30 günde kaç sayfa kitap okur?

138

Bölme İşlemi - Problemler 3

1. 65 kilogramlık pirinç 5 kilogramlık pa- 4. Birinci çuvalda 25, ikinci çuvalda 15 kg
ketlere konulmuştur. Bir paket pirinç un vardır. Unlar 8 kilogramlık paketle-
48 lira olduğuna göre pirincin tamamı re konulursa kaç paket un olur?
kaç liraya satılır?

2. Zeki 63 lira ödeyerek 7 kilogram şef- 5. Bahçedeki 45 öğrenci beşer kişilik
tali aldı. Zeki eğer 3 kilogram şeftali gruplara ayrılıyor. 4 grup futbol sa-
alsaydı kaç lira ödemesi gerekirdi? hasında, geriye kalan gruplar ise bas-
ketbol sahasında oynuyorlar. Basketbol
sahasında oynayan kaç öğrenci vardır?

3. Serkan günlük 8 lira olan harçlığının 3 6. Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm
lirasını harcayıp kalanını kumbarasına 4 ve kalan 3’tür. Bu bölme işleminde
atmaktadır. Serkanı kaç günde 90 lira bölünen kaçtır?
biriktirebilir?

139

2 TL

3 TL Bölme İşlemi - Problemler 4

4 TL

1. 4. Çiftliğimizdeki koyunların ayak sayıları
toplamı 52, tavukların ayakları sayıları
12 TL 9 TL toplamı 46’dır. Çiftliğimizdeki koyun ve
tavuk sayıları toplamı kaçtır?
135 lirası olan Nesrin 45 liraya çanta

almıştır. Kalan parasına kaç tane def-

ter alabilir?

2. Nurgül dört arkadaşıyla birlikte 80 5. 48 liraya 8 tane defter aldım. Def-
fındığı eşit şekilde paylaşmıştır. Nurgül terlerin fiyatı 3 lira daha ucuz olsaydı
payına düşen fındıklardan 5 tanesini toplam kaç defter alabilirdim?
yerse kaç fındığı kalır?

3. Elma miktarları eşit olan 5 kasada top- 6. Kitaplıkta 237 kitap var. Kitaplardan
lam 65 kg elma vardır. Elmanın ki- 149 tanesi bir köy okuluna gönderil-
logram fiyatı 3 lira olduğuna göre bir miştir. Kalan kitaplar ise 8 rafa eşit
kasa elma kaç lira eder? şekilde dağıtılmıştır. Her bir rafa kaç
kitap konulmuştur?

140

Bölme İşlemi - Problemler 5

1. Bahçede 24 erkek, 32 kız öğrenci 4. Nisa 72 kg çileği 3 kilogramlık paket-
vardır. Bahçedeki öğrenciler yedişerli lere koyarak satmıştır. Her bir paket 12
gruplara ayrılırsa bahçede kaç grup liraya satılmıştır. Bütün çileklerin sa-
oluşur? tışından Nisa’nın eline ne kadar para
geçmiştir?

2. Zeliha’nın 23, Utku’nun 17 eriği vardır. 5. Tarık 145 liranın 65 lirasına pirinç
Bu iki arkadaş eriklerini bir araya geti- almıştır. Kalan paranın çeyreğine ise
rip eşit şekilde paylaşırlarsa her birine mercimek almıştır. Tarık kaç liraya
kaç erik düşer? mercimek almıştır?

3. 45 + 23 = n 6. 1 onluk, 3 yüzlük ve 6 birlikten oluşan
Yukarıdaki işleme göre n ÷ 4 sonucu sayının 294 eksiğinin yarısı kaçtır?

kaçtır?

141

Bölme İşlemi - Problemler 6

1. Kümesteki tavukların ayak sayıları top- 4. 64 9 58 7
lamı 52’dir. Kümesteki civciv sayısı tavuk n s
sayısından 69 fazladır. Kümeste kaç ci-
vciv vardır? Yukarıdaki işlemlere göre n x s işle-
minin sonucu kaçtır?

2. Vildan fiyatı 96 lira olan tencereyi 3 5. Pınar 94 kilogramlık şekeri 6 kilogram-
taksitle satın almıştır. İlk taksiti ödedik- lık poşetlere koyuyor. Kalan şekeri ise
ten sonra kaç lira borcu kalır? annesine veriyor. Pınar annesine kaç
kilogram şeker vermiştir?

3. Bir bölme işleminde bölünen 74, bölen 6. Canan Hanım cebindeki 160 liranın 61
5’tir. Bu bölme işlemindeki bölüm ve lirasını kendisine ayırmıştır. Kalan para-
kalanın toplamı kaçtır? sını üç çocuğuna eşit şekilde paylaştır-
mıştır. Canan Hanım’ın her bir çocuğu
kaç lira para almıştır?

142

Bölme İşlemi - Problemler 7

1. Nehir 175 liralık çantanın 90 lirasını 4. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm
peşin olarak ödemiştir. Kalanını ise 5 6, kalan ise 4’tür. Bu bölme işleminde
eşit taksite böldürmüştür. Nehir aylık bölünen kaçtır?
kaç lira taksit ödeyecektir?

5. ...... 5 ...... 7

2. Bir miktar cevizi 8 arkadaş eşit şekil- s. n.
de paylaşmıştır. Paylaşma sonucunda
her birisinin payına 7 ceviz düşmüştür.
Paylaşılan ceviz kaç tanedir? Yukarıdaki bölme işlemlerinde n ve s

yerine yazılabilecek en büyük sayıların

toplamı kaçtır?

3. 63 fıstığı Leyla ve 6 arkadaşı eşit şe- 6. ...... 9
kilde paylaşmıştır. Leyla payına düşen 4
fıstığın 3 tanesini kendisi yemiştir. Kala-
nını kardeşine vermiştir. Leyla kardeşine ......
kaç fıstık vermiştir?
Yukarıdaki bölme işleminde bölünen en
fazla kaç olabilir?

143

Bölme İşlemi - Problemler 8

6 TL

Lorem ipsum 4 TL

8 TL

9 TL 3 TL

1. 72 liraya kaç tane dondurma alabili- 4. 90 lira param vardı. Paramın yarısıyla
rim? şeker aldım. Kalan parama kaç tane
tost alabilirim?

2. 60 lira param vardı. Bir tost ve bir 5. Cebimdeki para ile 9 şeker alırsam 18
ayran aldım. Kalan paraya kaç tane liram kalır. Cebimdeki para ile kaç tane
şeker alabilirim? tost alabilirim?

3. 5 tane çikolata alabileceğim para ile 6. 3 tost ve 3 ayran aldım. Satıcıya 100
kaç tane şeker alabilirim? lira verdim. Kalan para ile kaç tane
çikolata alabilirim?

144

Bölme İşlemi - Problemler 9 (Dikkat Problemleri - 1)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere
dikkat ederek problemleri çözün.

1. 5 arkadaşın paraları toplamı 72 lira- 4. Bahçemizdeki 15 yıllık kiraz ağacından
dır. Bu para ile 8 liralık çikolatalar- 54 kilogram kiraz topladık. Kirazların
dan kaç tane alınabilir? yarısını, kilogramı 4 liradan sattık. Bu
satıştan elimize geçen para kaç liradır?

2. Bir okul pikniği için 6 servis aracı geldi. 5. Ayşe’nin yaşının çeyreği 5’tir. Mehmet’in
Her servise eşit sayıda öğrenci ve ikişer yaşının yarısı 4’tür. Ayşe 2 yıl sonra
öğretmen bindi. Pikniğe 78 öğrenci ve kaç yaşında olur?
12 öğretmen katıldığına göre her bir
araçta kaç öğrenci vardır?

3. Kitaplığımızda 56 hikaye kitabı ve 24 6. Bir kamyonda 68 çuval patates var.
masal kitabı vardır. Kitaplığımızdaki hi- Her bir çuvaldaki patates miktarı 30
kaye kitaplarının çeyreğini okudum. Ki- kilogramdır. Kamyondaki patateslerin
taplığımızdan okuduğum hikaye kitabı çeyreği satılırsa kaç çuval patates kalır?
sayısı kaçtır?

145

Bölme İşlemi - Problemler 10 (Dikkat Problemleri - 2)

Problemlerde bazı gereksiz bilgiler verilmiştir. Verilen ve istenilenlere
dikkat ederek problemleri çözün.

1. Sevim 5 günde 123 lira biriktirmiş- 4.
tir. Bu paranın 33 lirasını pazarda 1 kg 9 TL
harcamıştır. Kalan parasına 9 liralık
kitaplardan kaç tane alabilir? Esra 45, Esin 63 liralık çilek aldı. Esin
aldığı çileğin 1 kilogramını Esra’ya verdi.
Esin’in kaç kilogram çileği kalmıştır?

2. Okulumuzda 87 erkek, 76 kız öğrenci 5. Otoparkta bulunan otomobillerin 14’ü
vardır. Kız öğrencilerin çeyreği göste- beyazdır. Arda otoparkta bulunan oto-
riye katılacaktır. Gösteriye katılacak kız mobillerin lastiklerini saymış ve 92 las-
öğrenci sayısı kaçtır? tik olduğunu bulmuştur. Otoparkta kaç
otomobil vardır?

3. Bir bölme işleminde bölüm 12, bölen 6. Kümeste bulunan tavukların ayak sa-
7’dir. Bu bölme işleminde kalan en faz- yıları toplamı 74, horozların ayak sa-
la kaç olabilir? yıları toplamı 12’dir. Kümeste kaç tane
tavuk vardır?

146

Bölme İşlemi - Problemler 11 (Problem Kuralım - 1)

Aşağıdaki problemlerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurarak problemler
kurun ve problemleri çözün.

1. ......... tane kalemi 30 liraya alan Ece 4.
......... kalemi kaç liraya alır?
.... TL 6 TL

......... liraya kaç tane kalemlik alınabi-
lir?

2. Arda ......... yaşındadır. Mehmet’in yaşı, 5. Emir, Nesrin ve Kerem ......... bilye-
Arda’nın yaşının çeyreği kadardır. Meh- yi eşit şekilde paylaştılar. Nesrin kendi
met .................... ? payına düşen bilyelerin ......... tanesini
kardeşine verdi. .......................................
..............................................?

3. ......... arkadaş .................. elmayı eşit 6. ......... saatte kilometre yol giden araba
şekilde paylaşıyorlar. Her birinin ........... ....................... saatte kaç kilometre yol
..........................................? gider?

147

Bölme İşlemi - Problemler 12 (Problem Kuralım - 2)
Verilen çözümlere uygun problemler yazınız.
1. 4.

56 ÷ 8 = 7 kilogram 69 ÷ 3= 23 lira
2. 5.

44 ÷ 4 = 11 yaşında 63 ÷ 7= 9 ceviz
3. 6.

86 ÷ 2 = 43 ekmek 56 ÷ 4= 14
148 14 - 8= 6 şekeri kalmıştır.

Bölme İşlemi - Problemler 13 (Problem Uzmanı 1)

1. Bir bölme işleminde bölen 5’tir. Bölüm, 4. Çeyreği 5 olan sayı ile 2 katı 34 olan
bölenin 3 katıdır. Kalan ise bölenden 3 sayının çarpımı kaçtır?
eksiktir. Bu bölme işlemindeki bölünen
sayı kaçtır?

2. Nur 13 yıl önce 21 yaşındaydı. Buket’in 5. 7 katı 42 olan sayının yarısının 1 faz-
yaşı, Nur’un yaşının yarısı kadardır. lası kaçtır?
Buket doğduğunda Necip 10 yaşınday-
dı. Necip şimdi kaç yaşındadır? 6. Bahçede bulunan 5 ağaçtan toplam
90 kilogram meyve topladık. Her bir
3. Yarısı 12 olan sayı ile 5 katı 20 olan ağaçtan toplanan meyve miktarları
sayının toplamı kaçtır? eşittir. İki ağaçtan toplanan meyve reçel
yapımı için ayrılmıştır. Kalan meyveler
ise satılmıştır. Kaç kilogram meyve sa-
tılmıştır?

149

Bölme İşlemi - Problemler 14 (Problem Uzmanı 2)

1. Ahmet’in almak istediği ayakkabının fi- 4. 7 kilogram eriğin fiyatı 91 liradır. Ki-
yatı 98 liradır. Ahmet bu ayakkabının logram fiyatı 3 lira daha ucuz olan
parasının yarısını 7 günde biriktirebil- eriğin 6 kilogramı kaç lira eder?
miştir. Ahmet her gün eşit miktarda
para biriktirdiğine göre Ahmet 3 gün-
de ne kadar para biriktirmiştir?

2. s 7 n8 5. Yarısı 42 olan sayının çeyreğinin 34
5 6 fazlası kaç eder?

Yukarıdaki bölme işlemlerinde s ve n
yerine yazılabilecek en büyük sayıların
toplamı kaçtır?

3. İzem Hanım’ın cebindeki paranın çey- 6. Zeynep’in cebinde 76 lirası vardır. Al-
reği 24 liradır. İzem Hanım parasının mak istediği elbisenin fiyatı, cebindeki
26 lirasını kendisine ayırıyor ve kalan paranın çeyreğinden 41 lira fazladır.
parasını iki çocuğuna eşit şekilde pay- Zeynep bu elbiseyi alırsa kaç lira pa-
laştırıyor. Her bir çocuğun payına kaç rası kalır?
lira düşer?

150


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pengertian dan Jenis Matriks
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4