The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-08-22 16:04:07

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

PROBLEM UZMANI 3. SINIF

© Her hakkı saklıdır ve Elit Çocuk Yayınlarına aittir. Kitabın şekil, soru ve metinleri kısmen de olsa
hiçbir şekilde alınıp yayınlanamaz. Elektronik ortamda veya diğer yollarla çoğaltılamaz.

Yazan
Yunus Külcü

Editörler
Cafer Ali Aydın
Tuba Karlıdağ

Düzenleme
Sami Gergin
Baskı - Cilt
KAREMAT MATBACILIK

ISBN
9978-605-74936-6-8

ELİT ÇOCUK

Güzeltepe Mahalesi Okulönü Caddesi No:18

Çengelköy / Üsküdar/ İSTANBUL
e-mail: [email protected]
www.elitkitap.com

0507 174 25 00

elitkitap elitkitap elitkitap elitkitap

Doğal Sayılar İÇİNDEKİLER 5-8
Üç basamaklı Doğal Sayılar 9 - 12
Toplama İşlemi Basamak Değeri 14 - 17
Çıkarma İşlemi Yuvarlama 18 - 21
Karşılaştırma ve Sıralama 22 - 29
Toplama İşlemi Ritmik Sayma 30 - 33
Sayı Örüntüleri 34 - 36
Çıkarma İşlemi Tek ve Çift Doğal Sayılar 37 - 39
Romen Rakamları 40 - 59
Çarpma İşlemi Toplama İşlemi 60 - 80
Bölme İşlemi Çıkarma İşlemi 81 - 87
Verilmeyen Toplananı Bulma 88 - 89
Kesirler Toplamı Tahmin Etme 90 - 91
Zaman Ölçme Zihinden Toplama 92 - 93
Zihinden Çıkarma 94 -95
Paralarımız Farkı Tahmin 96 - 101
Tartma Çıkarma İşleminde Verilmeyenleri Bulma 102 - 106
Veri Toplama ve Değerlendirme 107 - 128
Geometrik Şekiller ve Çarpma İşlemi 129 - 150
Cisimler Bölme İşlemi 151 - 157
Kesirler 158 - 162
Geometrik Örüntüler Zaman Ölçme 163 - 167
Geometrideki Temel Paralarımız 168 - 172
Tartma 173 - 175
Kavramlar Geometrik Cisimler 176 - 177
Uzamsal Şekiller Geometrik Şekiller 178 - 179
Uzunluk Ölçme Geometrik Örüntüler
180 - 181
Çevre Ölçme Geometrideki Temel Kavramlar
Alan Ölçme 182 - 184
Sıvı Ölçme Simetrik Şekiller 185 - 189
Tekrar Problemleri Uzunluk Ölçme 190 - 193
Cevap Anahtarı Çevre Ölçme 194 - 196
Alan Ölçme 197 - 200
Sıvı Ölçme 201 - 205
Zor Problemler 206-208İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

M. Âkif ERSOY

Üç Basamaklı Doğal Sayılar - İşlem Hazırlığı 1
1 . Taban bloklarıyla gösterilen sayıları yazınız.

............ ............ ............

2 . Sayılarla okunuşlarını eşleştirerek şifreyi bulunuz.

L Dört yüz beş 123 M Üç yüz yirmi iki 313
987 420
N Doksan dokuz 405 E Dört yüz elli 377
280 450
E Sekiz yüz otuz 99 İ Dokuz yüz kırk 322
109 887
E Yüz yirmi üç 830 T Üç yüz yetmiş 631
802 yedi 940
Altı yüz otuz 294
İ Yirmi sekiz 28 T bir
5
L Sekiz yüz iki K İki yüz doksan
dört
C Yüz dokuz
M Üç yüz on üç

E İki yüz seksen A Sekiz yüz
seksen yedi
Ğ Dokuz yüz
seksen yedi A Dört yüz yirmi

Üç Basamaklı Doğal Sayılar - İşlem Hazırlığı 2
Aşağıda okunuşları verilen sayıları tablodan bulup boyayınız.

Üç yüz altı Dört yüz bir Üç yüz on üç Altı yüz yirmi
beş

Beş yüz seksen Sekiz yüz on Dört yüz yirmi Dokuz yüz elli Dokuz yüz
altı sekiz altmış sekiz

İki yüz on Sekiz yüz Altı yüz on Dört yüz elli Beş yüz yirmi
yetmiş sekiz dört iki bir

Üç yüz otuz Yedi yüz on iki Yüz otuz iki Altı yüz yetmiş Altı yüz elli
sekiz bir

Yedi yüz yirmi Dokuz yüz Altı yüz sekiz Üç yüz yirmi İki yüz altmış
sekiz dört
dokuz altmış yedi

Dokuz yüz üç Yedi yüz Dokuz yüz kırk Üç yüz altmış Dört yüz
seksen yedi beş seksen dokuz

671 264 947 521 306 132 580
313 935 948 498 953 509 878
365 549 338 395 210 236 967
903 669 742 287 319 895 625
729 456 608 426 810 696 401
452 675 299 278 987 749 780
712 968 958 328 489 614 650

6

Üç Basamaklı Doğal Sayılar - İşlem Hazırlığı 3
BİRER, ONAR VE YÜZER RİTMİK SAYMA
Aşağıdaki birer, onar veya yüzer ritmik saymalarda boşlukları doldurunuz.

189 190 191
586 587 588
97 98 99
645 646 647

382 392 402
176 186 196
261 271 281
645 655 665

58 158 258
79 179 279
153 253 353
297 397 497

7

Üç Basamaklı Doğal Sayılar - Problemler

1. “Üç yüz on dokuz” sayısından sonra 6. “Yüz seksen dört” sayısının rakamları

gelen sayı kaçtır? toplamı kaçtır?

2. 124 -134 -144 -154- ……… 7. 342 sayısından bir sonra gelen sayının
Noktalı alana hangi sayı yazılmalıdır? 100 fazlası kaçtır?

3. Üç basamaklı en büyük sayının 1 eksiği 8. 38 - 138 - 238 - 338 - …………... Nok-
kaçtır? talı alana hangi sayı yazılmalıdır?

4. Üç basamaklı en küçük sayıdan başla- 9. 4,1 ve 9 rakamlarını birer kez kullanı-
yarak onar ritmik saydığımızda 3. söy- larak yazılabilecek en büyük üç basa-
lediğimiz sayı kaçtır? maklı sayı kaçtır?

5. “Beş yüz seksen altı” sayısı ile “Beş yüz 10. “Dört yüz seksen iki” sayısının rakam-
seksen dört” sayısı arasında hangi sayı larını birer kez kullanarak yazabileceği-
vardır? miz en büyük sayı kaçtır?

8

Basamak Değeri - İşlem Hazırlığı 1

1. Basamak adlarını ve basamak değerlerini örneğe uygun şekilde yazın.

458 189

Basamak Yüzler Onlar Birler Basamak
Adı basmağı Basamağı Basamağı Adı

Basamak 400 50 8 Basamak
Değeri Değeri

607 734

Basamak Basamak
Adı Adı

Basamak Basamak
Değeri Değeri

2. Basamak adlarını ve basmak değerlerini yazınız.

475 Basamak Adı Basamak 218 Basamak Adı Basamak
Değeri Değeri

306 Basamak Adı Basamak 924 Basamak Adı Basamak
Değeri Değeri

9

Basamak Değeri - İşlem Hazırlığı 2

1. Gösterilen rakamların basamak değerlerini yazınız.

819 Basamak 629 Basamak 251 Basamak
Değeri Değeri
Değeri

169 Basamak 704 Basamak 980 Basamak
Değeri Değeri Değeri

2. Aşağıdaki çözümlenmiş sayıları örnekteki gibi yazınız.

892 2 yüzlük 4 yüzlük 5 yüzlük 6 birlik
8 yüzlük 3 onluk 5 onluk 0 onluk 9 onluk
9 onluk 5 birlik 1 birlik 4 birlik 1 yüzlük
2 birlik

5 onluk 6 onluk 2 yüzlük 9 birlik 3 onluk
0 yüzlük 4 yüzlük 0 onluk 9 onluk 6 birlik
9 birlik 0 birlik 0 birlik 9 yüzlük 8 yüzlük

10

Basamak Değeri - İfade Hazırlığı

1. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları cevaplarıyla eşleştirerek şifreyi oluşturunuz.

T S
6 yüzlük + 7 onluk + 1 birlik 8 birlik + 0 onluk + 9 yüzlük

E A
4 yüzlük + 8 onluk 1 yüzlük + 9 onluk + 7 birlik

A İ
2 yüzlük + 8 birlik + 0 onluk 2 birlik + 5 yüzlük

C R
9 birlik + 6 onluk + 5 yüzlük 3 yüzlük + 2 onluk + 7 birlik

N O
1 yüzlük + 9 birlik + 8 onluk 4 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik

H N
9 birlik + 3 yüzlük + 1 onluk 3 onluk + 4 birlik + 1 yüzlük

T
7 onluk + 5 birlik + 2 yüzlük

134 208 908 327 480 275 671 502 189 319 429 569 197

11

Basamak Değeri - Problemler 1

1. 456 sayısının onlar basamağındaki raka- 6. 602 sayısının birler basamağındaki ra-
mın basamak değeri kaçtır? kamın basamak değeri ile yüzler ba-
samağındaki rakamın basamak değeri
toplamı kaçtır?

2. “Üç yüz seksen dört” sayısının yüzler 7. 561 sayısındaki rakamların basamak
basamağında bulunan rakamın basa- değerleri toplamı kaçtır?
mak değeri kaçtır?

3. “Sekiz yüz dört” sayısının birler basa- 8. 4,3,6 rakamlarını birer kez kullanarak
mağında bulunan rakamın basamak yazılabilecek üç basamaklı en büyük sa-
değeri kaçtır? yının onlar basamağında hangi rakam
bulunur?

4. 5 onluk, 4 yüzlük ve 2 birlikten oluşan 9. “Dokuz yüz dokuz” sayısının onlar ba-
sayı kaçtır? samağında bulunan rakamın basamak
değerinin 1 fazlası kaçtır?

5. 1 onluk ve 4 yüzlükten oluşan sayının 1 0. 4 birlik ve 5 yüzlükten oluşan sayının
yüzler basamağında bulunan rakamın 200 fazlası kaçtır?
basamak değerinin 1 fazlası kaçtır?

12

Basamak Değeri - Problemler 2 (Problem Uzmanı)

1. 4 onluk, 5 birlik ve 1 yüzlükten olu- 4. 345 sayısının birler basamağındaki ra-
şan sayının birler basamağındaki ra- kamın basamak değeri ile 830 sayısının
kam ile yüzler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın basamak
yer değiştirilirse yeni oluşan sayı kaç değeri toplamı kaçtır?
olur?

2. 234 sayısının onlar basamağındaki ra- 5. ns4 üç basamaklı bir sayıdır. Bu
kam 4 artırılır, yüzler basamağındaki sayının yüzler basamağındaki rakamın
rakam 1 azaltılırsa yeni oluşan sayı kaç basamak değeri 500’dür. Onlar basa-
olur? mağındaki rakamın basamak değeri ise
30’dur. Buna göre n + s kaçtır?

3. “Beş yüz altmış yedi” sayısının yüzler 6. 9 onluk ve 4 yüzlükten oluşan sayının
basamağındaki rakamın basamak değeri 400 fazlası, 8 yüzlükten kaç fazladır?
ile 128 sayısındaki 2 rakamının basa-
mak değeri toplamı kaçtır?

13

Yuvarlama - İşlem Hazırlığı 1

YUVARLAMA

Onluğa Yuvarlama Yüzlüğe Yuvarlama
Birler basamağına bakılır. Onlar basamağına bakılır.

Birler basamağı Birler basamağı 5 Onlar basama- Onlar basama-
5'ten küçükse, veya 5’ten büyükse, ğı 5’ten küçükse, ğı 5 veya 5’ten
sayı kendi onlu- sayı bir sonraki on- sayı kendi yüzlü- büyükse, sayı
ğuna yuvarlanır. luğuna yuvarlanır. ğüne yuvarlanır. bir sonraki yüz-
lüğe yuvarlanır.

1. Aşağıdaki sayıların hangi onluğa yuvarlandığını örnekteki gibi boyayarak gösteriniz.

36 44 95 65 71 93
30 40 40 50 90 100 60 70 70 80 90 100

389 751 167 625 982 324
380 390 750 760 160 170 620 630 980 990 320 330

2. Aşağıdaki sayıların hangi yüzlüğe yuvarlandığını örnekteki gibi boyayarak göste-
riniz.

125 365 829 195 745 282
100 200 300 400 800 900 100 200 700 800 200 300

391 511 299 350 149 827
300 400 500 600 200 300 300 400 100 200 800 900

14

Yuvarlama - İşlem Hazırlığı 2 244
1. En yakın onluğa yuvarlandığında 240 olan sayıları işaretleyiniz.
234 242 250 245 239 235 241

2. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan sayıları işaretleyiniz. 650
542 694 740 623 594 529 550

3. Verilen onluklara yuvarlanan en küçük ve en büyük sayıları örnekteki gibi yazınız.
650 420 760 90 250 180

645 654

220 70 330 580 730 920

4. Verilen yüzlüklere yuvarlanan en küçük ve en büyük sayıları örnekteki gibi yazın.

100 200 300 400 500
50 149

600 700 800 900

15

Yuvarlama - Problemler 1

1. En yakın onluğa yuvarlandığında 140 5. En yakın onluğa yuvarlandığında 340
olan en küçük sayı kaçtır? olan en küçük sayının onlar basama-
ğındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

2. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 300 6. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 400
olan en büyük sayı kaçtır? olan en büyük sayının yüzler basama-
ğındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

3. 4 onluk, 2 yüzlük ve 9 birlikten oluşan 7. Erkan, yaşını en yakın onluğa yuvarla-
sayıyı en yakın onluğa yuvarlayın. dığında 40 sayısına ulaşıyor. Erkan en
fazla kaç yaşında olabilir?

4. 5 birlik, 4 onluk, 8 yüzlükten oluşan 8. Sevil’in yaşının en yakın olduğu onluk
sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlayın. 30’dur. Sevil en az kaç yaşında olabilir.

16

Yuvarlama - Problemler 2 (Problem Uzmanı)

1. En yakın onluğa yuvarlandığında 30 5. 19 fazlası 90 olan sayıyı en yakın on-
olan en küçük ve en büyük sayıların luğa yuvarlayın.
toplamı kaçtır?

2. En yakın onluğa yuvarlandığında 40 6. 23 ile 89 sayılarının farkını en yakın
olan en küçük ve en büyük sayıların onluğa yuvarlayın.
farkı kaçtır?

3. 3 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı ile 7. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500
43 sayısının toplamını en yakın onluğa olan ve onlar basamağındaki rakamı 3
yuvarlayın. olan en büyük sayı kaçtır?

4. 100+100+100+100+10+10+1+1+1 şek- 8. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 700
linde çözümlenmiş sayıyı en yakın yüz- olan ve birler basamağındaki rakamı 6
lüğe yuvarlayın. olan en küçük sayı kaçtır?

17

Karşılaştırma ve Sıralama - İşlem Hazırlığı 1

B ilgi Köşesi

< > =Sayıları karşılaştırırken aşağıdaki sembolleri kullanırız.

Küçüktür işareti Büyüktür işareti Eşittir işareti

1. Aşağıdaki sayıların arasına >, < ve = sembollerinden uygun olanları yazın.

37 ....... 53 47 ....... 25 78 ....... 78

158 ....... 651 258 ....... 251 754 ....... 99

253 ....... 97 681 ....... 681 69 ....... 59

2. Büyük olan sayıları işaretleyiniz.

252 123 667 443 232 886 69 82 53 445

3. Küçük olan sayıları işaretleyiniz.

679 338 542 566 569 964 903 862 429 789

4. Aşağıdaki sayıları sıralayarak şifreleri oluşturunuz. Şifre
Küçükten büyüğe E M A K L ..................................
doğru sıralayın. 843 917 483 452 659
Şifre
Büyükten küçüğe A T P İ K ..................................
doğru sıralayın. 488 678 410 755 981
Şifre
Küçükten büyüğe S I F I N ..................................
doğru sıralayın. 78 462 828 719 518
18

Karşılaştırma ve Sıralama - İşlem Hazırlığı 2

1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

128, 459, 89, 742, 351 ......................................................................................
678, 24, 764, 642, 267 .....................................................................................

2. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayın.

875, 96, 652, 158, 992, ......................................................................................
562, 901, 652, 540, 79 .....................................................................................

3. Noktalı alanlara yazılabilecek en küçük sayıları yazın.

345 < ....... 781 < ....... 99 < .......
....... > 694
....... > 432 ....... > 257

4. Noktalı alanlara yazılabilecek en büyük sayıları yazın.

452 > ....... 730 > ....... 807 > .......

....... < 556 ....... < 212 ....... < 270

5. Verilen rakamları birer kez kullanarak istenilen özelliklerde sayılar yazın.

0 Üç basamaklı ............. 9 Üç basamaklı .............
6 en büyük sayı 6 en büyük sayı

4 Üç basamaklı ............. 8 Üç basamaklı .............
en küçük sayı en küçük sayı

2 Üç basamaklı ............. 8 Üç basamaklı .............
8 en büyük sayı 5 en büyük sayı

9 Üç basamaklı ............. 7 Üç basamaklı .............
en küçük sayı en küçük sayı

19

Karşılaştırma ve Sıralama - Problemler 1

1. 340 sayısından büyük en küçük sayı 6. 4, 2, 9 rakamlarını birer kez kulla-
kaçtır? narak yazabileceğimiz üç basamaklı en
büyük sayı kaçtır?

2. 249 sayısından küçük en büyük sayı 7. 8,0,3 rakamlarını birer kez kullanarak
kaçtır? yazabileceğimiz üç basamaklı en küçük
sayı kaçtır?

3. 5 onluk, 2 birlik ve 3 yüzlükten oluşan 8. Onlar basamağındaki rakamı 4, birler
sayıdan büyük en küçük sayı kaçtır? basamağındaki rakamı 8 olan 3 basa-
maklı en büyük sayı kaçtır?
4. ........... < 123
Yukarıdaki ifadede noktalı yere yazılabi- 9. 7,2,0 rakamlarını birer kez kullanarak
yazabileceğimiz üç basamaklı en küçük
lecek en büyük sayının birler basama- sayının bir fazlası kaçtır?
ğındaki rakam kaçtır?

5. ........... > 407 1 0. 657 < n
Yukarıdaki ifadede noktalı yere yazıla- Yukarıdaki ifadede n yerine yazılabile-

bilecek en küçük sayının bir fazlası kaç- cek en küçük sayı kaçtır?
tır?

20

Karşılaştırma ve Sıralama - Problemler 2 (Problem Uzmanı)

1. 3,9,1 rakamlarını birer kez kullanarak 5. n < 98 - 11
yazılabilecek 3 basamaklı bütün sayı- Yukarıdaki ifadede n yerine yazılabile-
ları büyükten küçüğe doğru sıralar-
sak baştan 2. sırada hangi sayı yer cek en büyük sayı kaçtır?
alır?

2. 7,0,6 rakamlarını birer kez kullanarak 6. En yakın onluğa yuvarlandığında 260
yazılabilecek 3 basamaklı bütün sayıları olan en büyük sayının birler basama-
küçükten büyüğe doğru sıralarsak baş- ğındaki rakam ile onlar basamağında-
tan 3. sırada hangi sayı yer alır? ki rakamların yerleri değiştirilirse yeni
oluşan sayı kaç olur?

3. Birler basamağı 4 olan üç basamaklı 7. 14 > l 26 < H
en büyük sayının rakamları kullanıla- Yukarıdaki ifadelere göre en büyük l
rak yazılabilecek üç basamaklı en küçük
sayı kaçtır? değeri ile en küçük H değerinin topla-
mı kaçtır?

4. 76 + 13 < s 8. 8 birlik, 4 onluk ve 2 yüzlükten oluşan
Yukarıdaki ifadede s yerine yazılabile- sayıdan küçük en büyük sayının onlar
basamağındaki rakam ile birler basa-
cek en küçük sayı kaçtır? mağındaki rakamın toplamı kaçtır?

21

Altışar Ritmik Sayma - İşlem Hazırlığı
1. Altışar ritmik sayarak yoldaki boşlukları doldurunuz.

12
6

2. Ezgi 6 numaralı kutudan başlayarak altışar ritmik saymayı takip ederek ilerlerse
hangi çıkışa ulaşır?

6 12 18 14 16 20 1. çıkış
10 16 24 22 24 20 2. çıkış
12 22 30 38 40 48 3. çıkış
18 14 36 32 28 36 4. çıkış
24 36 42 48 54 42 5. çıkış
36 20 25 50 60 78 6. çıkış
48 44 588 62 66 50 7. çıkış

12. çıkış
11. çıkış
10. çıkış
9. çıkış
8. çıkış

3. Boş kutuları altışar ritmik saymaya uygun şekilde doldurun.

6 12 30 36 24 30

42 48 12 18 48 60

18 30 36 48 54 60
22

Altışar Ritmik Sayma - Problemler

1. 12’den başlayarak altışar ritmik sayar- 5. Altışar ritmik sayarken 5. sırada hangi

ken 3. sırada hangi sayıyı söyleriz? sayıyı söyleriz?

2. Altışar ritmik sayarken 36’dan sonra 6. 25 ile 55 arasındaki kaç tane sayıyı

söylediğimiz sayı kaçtır? altışar ritmik sayarken söyleriz?

3. 20 ile 40 arasındaki kaç tane sayıyı 7. 30’dan başlayarak altışar ritmik sayma
altışar ritmik sayarken söyleriz? yapan Nehir kaçıncı saymada 54 sayı-
sını söyler?

4. 18’den başlayarak altışar sayma yapan 8. Altışar ritmik sayarken 3. sırada söyle-
Eymen kaçıncı saymada 60 sayısını diğimiz sayının 15 fazlası kaçtır?
söyler?

23

Yedişer Ritmik Sayma - İşlem Hazırlığı
1. Yedişer ritmik sayarak yoldaki boşlukları dolduruuz.

14
7

2. Emir 7 numaralı kutudan başlayarak yedişer ritmik saymayı takip ederek ilerlerse
hangi çıkışa ulaşır?

7 14 21 22 35 42 1. çıkış
8 12 28 27 35 28 2. çıkış
26 16 35 30 40 60 3. çıkış
29 63 42 49 56 63 4. çıkış
60 56 48 34 72 30 5. çıkış
14 70 56 36 77 80 6. çıkış
49 48 56 77 70 36 7. çıkış

12. çıkış
11. çıkış
10. çıkış
9. çıkış
8. çıkış

3. Yedişer ritmik sayarken söylediğimiz sayıları boyayarak gösterin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

24

Yedişer Ritmik Sayma - Problemler

1. 21’den başlayarak yedişer ritmik sayar- 5. 10 ile 30 arasındaki kaç tane sayıyı

ken 4. sırada hangi sayıyı söyleriz? yedişer ritmik sayarken söyleriz?

2. Yedişer ritmik sayarken 42’den sonra 6. Yedişer ritmik sayarken 6. sırada söy-

hangi sayıyı söyleriz? lediğimiz sayının 4 fazlası kaçtır?

3. Yedişer ritmik sayarken 5. sırada söy- 7. Yedişer ritmik sayarken söylediğimiz 2.

lediğimiz sayı kaçtır? ve 4. sayıların toplamı kaçtır?

4. 28’den başlayarak yedişer ritmik sayma 8. 30 ile 60 arasındaki kaç tane sayıyı
yapan Eda, kaçıncı saymada 63 sayısı- yedişer ritmik sayarken söyleriz?
na ulaşır?

25

Sekizer Ritmik Sayma - İşlem Hazırlığı
1. Sekizer ritmik sayarak yoldaki boşlukları dolduruuz.

16
8

2. Ahmet 8 numaralı kutudan başlayarak sekizer ritmik saymayı takip ederek ilerlerse
hangi çıkışa ulaşır?

8 16 24 30 22 48 1. çıkış
20 26 32 65 45 66 2. çıkış
18 36 40 24 78 80 3. çıkış
58 60 48 50 72 88 4. çıkış
56 62 56 30 32 64 5. çıkış
70 72 64 59 56 78 6. çıkış
64 80 84 80 68 70 7. çıkış

12. çıkış
11. çıkış
10. çıkış
9. çıkış
8. çıkış

3. Sekizer ritmik sayarken söylediğimiz sayıları boyayarak gösteriniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

26

Sekizer Ritmik Sayma - Problemler

1. Sekizer ritmik sayarken 5. sırada hangi 5. 25 ile 60 arasındaki kaç tane sayıyı

sayıyı söyleriz? sekizer ritmik sayarken söyleriz?

2. Sekizer ritmik sayarken 3. sırada söyle- 6. Sekizer ritmik sayarken söylediğimiz 3.

diğimiz sayının 10 fazlası kaçtır? ve 5. sayıların farkı kaçtır?

3. 16 sayısından başlayarak sekizer ritmik 7. 32’den başlayarak sekizer ritmik say-
sayarken 5.sırada hangi sayıyı söyleriz? ma yapan Yeşim 4. sırada hangi sayıyı
söyler?

4. 10 ile 35 arasındaki kaç tane sayıyı 8. Sekizer ritmik sayarken 40 sayısından
sekizer ritmik sayarken söyleriz? sonra söylediğimiz sayıyı en yakın on-
luğa yuvarlayın.

27

Dokuzar Ritmik Sayma - İşlem Hazırlığı

1. Dokuzar ritmik sayarak yoldaki boşlukları doldurunuz.

18
9

2. Nazlı 9 numaralı kutudan başlayarak dokuzar ritmik saymayı takip ederek ilerlerse
hangi çıkışa ulaşır?

9 18 27 34 27 81 1. çıkış
16 24 36 42 90 99 2. çıkış
36 27 45 48 81 82 3. çıkış
18 36 54 63 72 54 4. çıkış
56 54 56 64 62 90 5. çıkış
64 63 74 72 80 56 6. çıkış
81 90 99 81 64 63 7. çıkış

12. çıkış
11. çıkış
10. çıkış
9. çıkış
8. çıkış

3. Sekizer ritmik sayarken söylediğimiz sayıları boyayarak gösteriniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

28

Dokuzar Ritmik Sayma - Problemler

1. Dokuzar ritmik sayarken 6. sırada söy- 5. 20 ile 80 arasındaki kaç tane sayıyı

lediğimiz sayı kaçtır? dokuzar ritmik sayarken söyleriz?

2. Dokuzar ritmik sayarken 3. sırada söy- 6. Dokuzar ritmik sayarken söylediğimiz 2.

lediğimiz sayının 2 fazlası kaçtır? ve 8. sayıların toplamı kaçtır?

3. 27’den başlayarak dokuzar ritmik say- 7. Dokuzar ritmik sayarken 8. sırada söy-
ma yapan Serkan 5. sırada hangi sayıyı lediğimiz sayıyı en yakın onluğa yuvar-
söyler? layın.

4. 10 ile 60 arasındaki kaç tane sayıyı 8. 18’den başlayarak dokuzar ritmik sa-
dokuzar ritmik sayarken söyleriz? yarken 3. sırada söylediğimiz sayının
20 fazlası kaçtır?

29

Sayı Örüntüleri - İşlem Hazırlığı 1

1. Sayı örüntülerindeki eksik sayıları bulunuz. 24
12 14 16 18
19 23 27 31 45
95 85 75 48
78 72 66 60

2. Sayı örüntülerindeki eksik sayıları bulunuz.

123 134 145 156

980 950 920 890

150 200 250 300

3. Örüntüyü bozan sayıları işaretleyiniz.

23 25 27 29 31 32 35 37

65 72 79 86 93 99 107 114
240 260 280 300 330 340 360 380

121 113 105 97 89 81 73 64

13 19 25 31 37 43 50 55
30

Sayı Örüntüleri - İşlem Hazırlığı 1

1. Verilen sayılardan başlayarak istenilen özellikte örüntüler oluşturunuz.

Üçer artan örüntü Beşer artan örüntü
12, ........, ........, ........, ........, ........, 32, ........, ........, ........, ........, ........,

Yedişer azalan örüntü Altışar artan örüntü
77, ........, ........, ........, ........, ........, 23, ........, ........, ........, ........, ........,

Dokuzar artan örüntü Sekizer azalan örüntü
61, ........, ........, ........, ........, ........, 82, ........, ........, ........, ........, ........,

2. Örüntüyü bozan sayıların harflerini noktalı alanlara yazarak şifreyi oluşturun.

12 15 18 21 24 27 29 ..........
K T R Y S M S

97 92 87 82 77 73 67 ..........
U I İ Ö O A E

15 26 37 48 60 70 81 ..........
R M S KY B L

3 33 63 93 123 143 183 ..........
N B L S T M Y

30 44 58 72 86 102 114 ..........
OE A İ E A Ü

2 7 12 17 20 27 32 ..........
Y S D F K Z L

31

Sayı Örüntüleri - Problemler 1

1. 12, 22, 32, s, n, 62 5. 24, 37, 50, 63, 76, 89, ......
Bu örüntüye göre s + n işleminin Yukarıdaki örüntüde noktalı yere yazı-

sonucu kaçtır? lacak sayının onlar basamağındaki ra-
kamın basamak değeri kaçtır?

2. 35, 41, 47, 53, 60, 65 6. 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ......
Yukarıdaki örüntüyü bozan sayı ile bu Yukarıdaki örüntüde noktalı yere yazı-

sayı yerine yazılması gereken sayının lacak sayının 35 eksiği kaçtır?
farkı kaçtır?

3. Cemil 205 sayısından başlayarak dör- 7. 98, 93, 88, 83, 78, 73, l, H
der artan bir örüntü oluşturuyor. Ce- Örüntüsüne göre l - H işleminin
mil’in oluşturduğu örüntünün 5. sayısı
kaçtır? sonucu kaçtır?

4. 23, 26, 29, 32, 35, 38, ...... 8. Nur 76 sayısından başlayarak geriye
Yukarıda verilen örüntüde noktalı yere doğru üçer ritmik sayma yapıyor. Nur
3. saymada hangi sayıyı söyler?
yazılacak sayının 24 eksiği kaçtır?

32

Sayı Örüntüleri - Problemler 2 (Problem Uzmanı)

1. 3 birlik, 1 onluk ve 4 yüzlükten oluşan 5. 25, 28, 31, 34, 37, 41, 43
sayıdan başlayarak onar artan bir 49, 44, 39, 34, 30, 24, 19
örüntünün 6. sayısı kaçtır? Yukarıda iki farklı örüntü verilmiştir.
Bu örüntüleri bozan sayıların toplam-
2. 12’den başlayarak beşer artan bir örün-
tünün 3. sayısı ile 10’dan başlayarak ları kaçtır?
ikişer artan bir örüntünün 3. sayısının
toplamı kaçtır? 6. Neşe geriye doğru altışar ritmik sayma
yaparken 5. saymada 10 sayısını söyle-
3. 21, 28, 35, 42, 49, ......, 63, ...... miştir. Buna göre Neşe saymaya hangi
Yukarıdaki örüntüde noktalı yerlere ya- sayıdan başlamıştır?

zılması gereken sayılar yanlışlıkla bi- 7. 21’den başlayarak dörder artan bir
rer fazla yazılmıştır. Buna göre noktalı örüntünün 2. sayısı ile 14’ten başla-
yerlere yazılan sayıların farkı kaçtır? yarak ikişer azalan bir örüntünün 4.
sayısının toplamı kaçtır?

4. Nalan 74’ten başlayarak üçer artan 8. Hande yedişer ritmik sayma yaparken
bir örüntü oluşturuyor. Bu örüntünün 4. saymada 65 sayısını söylemiştir.
4. sayısını yanlışlıkla 1 eksik yazıyor. Hande’nin saymaya başladığı sayının
Nalan’ın yazdığı 4. sayı örüntünün ilk onlar basamağındaki rakamın basamak
sayısından kaç fazladır? değeri kaçtır?

33

Tek ve Çift Doğal Sayılar - İşlem Hazırlığı 1

Bilgi Köşesi
Birler basamağı 0,2,4,6 veya 8 olan sayılar çift sayılardır.,
Birler basamağı 1,3,5,7 veya 9 olan sayılar tek sayılardır.

1. Aşağıdaki sayılardan tek olanlara “T”, çift olanlara “Ç” yazınız.

321 138 65 150 897 252 986 207 809

2. Aşağıda verilen sayılardan bir önceki ve bir sonraki tek sayıları yazınız.

Bir Önceki SAYI Bir Sonraki Bir Önceki SAYI Bir Sonraki
Tek Sayı Tek Sayı Tek Sayı Tek Sayı

135 78

682 329

180 106

673 927

3. Aşağıda verilen sayılardan bir önceki ve bir sonraki çift sayıları yazınız.

Bir Önceki SAYI Bir Sonraki Bir Önceki SAYI Bir Sonraki
Çift Sayı Çift Sayı Çift Sayı Çift Sayı

281 426

315 874

759 58

92 163

34

Tek ve Çift Doğal Sayılar - İşlem Hazırlığı 2

1. Verilen rakamları birer kez kullanarak istenilen özelliklerde üç basamaklı
sayılar yazın.

Rakamlar En Büyük Tek En Küçük Tek En Büyük Çift En Küçük Çift
Sayı Sayı Sayı Sayı
3, 2, 8
6, 4, 9

2. Tek sayıların bulunduğu kutuları boyayarak tavşanı havuca ulaştırın.

929 81 871 278 460 528 240 230 464 118 272
950 504 193 670 762 895 641 311 988 908 238
72 934 175 818 710 17 564 409 614 960 838
582 842 517 701 769 341 68 565 942 838 516
800 494 970 66 932 942 200 617 796 128 708
426 658 182 74 846 390 366 303 658 264 542
801 206 396 726 298 28 250 771 665 447 254
228 166 520 126 404 664 62 392 458 305 23
528 162 64 836 380 720 666 282 880 636 424

TEK VE ÇİFT SAYILARIN TOPLAMI
3. Noktalı yerleri örnekteki gibi doldurun.

+= +=

......T...e..k...... .....Ç....i.f.t...... ......T...e..k...... ................. ................. .................
Tek ve çift sayıların toplamı .t.e...k.. sayıdır. İki çift sayının toplamı .......... sayıdır.

+= +=

................. ................. ................. ................. ................. .................
Çift ve tek sayıların toplamı ....... sayıdır. İki tek sayının toplamı .......... sayıdır.

35

Tek ve Çift Doğal Sayılar - Problemler

1. 234’ten bir sonraki çift sayı kaçtır? 6. 3,2,9 rakamlarını birer kez kullanarak
yazılabilecek üç basamaklı en büyük çift
sayı kaçtır?

2. 35n sayısı üç basamaklı bir çift sayıdır. 7. İki basamaklı en büyük çift sayı ile iki
Buna göre n en az kaç olabilir? basamaklı en küçük tek sayının farkı
kaçtır?

3. 78s sayısı üç basamaklı bir tek sayıdır. 8. Onlar basamağı 6 olan üç basamaklı
Buna göre s en fazla kaç olabilir? en büyük çift sayının rakamları toplamı
kaçtır?

4. 34’ten büyük en küçük tek sayı ile 9. 4,0,3 rakamlarını birer kez kullanarak
12’den büyük en küçük tek sayının top- yazılabilecek üç basamaklı en küçük çift
lamı kaçtır? sayı kaçtır?

5. 45’ten bir önceki ve bir sonraki çift 10. En yakın onluğa yuvarlandığında 50
sayıların toplamı kaçtır? olan en büyük tek sayı kaçtır?

36

Romen Rakamları- İşlem Hazırlığı 1

I = 1 V = 5 X = 10
Yukarıdaki Romen rakamlarını kullanarak 1’den 20’ye kadar bütün sayıları

yazabiliriz.

I II III IV V VI VII VIII IX X
XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX

1. Aşağıdaki Romen rakamlarını sayılarla eşleştirerek şifreyi oluşturunuz.

U XIX AV R XV E XI G II

O VI M VII Ü XVII DI İ XIV

K III Z XII K IX L XVI

6 3 19 7 5 9 2 17 12 11 16 1 14 15

2. Noktalı alanları örneklere uygun şekilde doldurunuz.

1I 15 ............ II 2 XVIII ............
3 ............ 17 ............ IV ............ XX ............
5 ............ 19 ............ VI ............ III ............
7 ............ 20 ............ VIII ............ XIX ............
9 ............ 14 ............ XII ............ XI ............
11 ............ 16 ............ XIV ............ XIII ............
13 ............ 2 ............ XVI ............ IX ............

37

Romen Rakamları - İşlem Hazırlığı 2

1. Verilen sayılardan bir önceki ve bir sonraki Romen rakamlarını örnekteki gibi
yazınız.

II 3 IV 8 5

6 13 11

14 4 9

10 12 7

2. Verilen Romen rakamları arasındaki Romen rakamlarını örnekteki gibi ya-
zınız.

III IV V XI XIII XVII XIX

VIII X XIII XV XVIII XX

XVI XVIII VI VIII II IV

3. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiklerini altlarına yazınız.

XI XII I XI XII I XI XII I XI XII I
X II X II X II X II

IX III IX III IX III IX III

VIII VI IV VIII VI IV VIII VI IV VIII VI IV
VII V VII V VII V VII V

................... ................... ................... ...................
38

Romen Rakamları - Problemler

1. XII XII 5. Romen rakamları ile hazırlanmış bir
XII XI I XI I XII I
XI I X II X II XI
X II
X saatteII akrep IX, yelkovan ise VI sayısını
IX III IX III IX III IX III

VIII IV VIII IV VIII IV VIII IV
VII V VII V VII V
VI VI VI VII V göstermektedir. Bu saat kaçı göster-
VI

Yukarıda gösterilen saatten 3 saat mektedir?

sonra saat kaç olur?

6. XX - VI işleminin sonucu kaçtır?

2. V + XI işleminin sonucu kaçtır?

3. İki basamaklı en küçük tek sayının 3 7. 15 ile 17 arasındaki sayının 5 eksiğini

fazlasını Romen rakamları ile gösterin. Romen rakamları ile gösterin.

4. Onlar basamağı 1 olan iki basamaklı 8. I I V V X X
en büyük çift sayıyı Romen rakamları Yukarıda verilen rakamlardan sade-
ile gösteriniz.
ce üç tanesini kullanarak yazılabilecek

20’den küçük en büyük sayıyı yazın.

39

Toplama İşlemi - İşlem Hazırlığı 1

TOPLAMI 30 OLANLARI BUL
1. Aşağıdaki işlem kutularının arasında sonucu 30 olan 10 kutu gizlenmiştir. Bu kutuları

bulup, boyayınız.

21 + 8 24 + 6 21 + 9 24 + 5 21 + 6 24 + 2 26 + 1
19 + 8 27 + 4 23 + 8 19 + 7 26 + 8 27 + 2 23 + 7
19 + 9 24 + 2 20 + 6 22 + 8 25 + 1 20 + 7 25 + 6
27 + 3 26 + 3 25 + 5 28 + 1 25 + 3 23 + 9 28 + 2
27 + 3 28 + 5 19 + 8 26 + 7 22 + 7 28 + 1 29 + 4
27 + 3 29 + 4 22 + 9 25 + 6 25 + 7 23 + 6 28 + 2

TOPLAMI 50 OLANLARI BUL
2. Aşağıdaki işlem kutularının arasında sonucu 50 olan 10 kutu gizlenmiştir. Bu kutuları

bulup, boyayınız.

43 + 8 48 + 2 46 + 4 48 + 3 48 + 3 40 + 6 42 + 7
44 + 2 37 + 9 41 + 9 49 + 2 46 + 3 43 + 5 48 + 2
49 + 1 44 + 5 47 + 4 39 + 8 41 + 6 40 + 6 42 + 4
46 + 7 42 + 8 43 + 5 48 + 2 45 + 6 48 + 3 41 + 9
45 + 5 47 + 4 47 + 2 46 + 5 46 + 6 42 + 5 48 + 5
49 + 2 49 + 1 49 + 2 46 + 2 49 + 5 41 + 7 38 + 8

40

Toplama İşlemi - İşlem Hazırlığı 2

TOPLA İŞARETLE - 1 (Eldesiz Toplama)
1. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve cevabı işaretleyiniz.

311 415 520 687 305 222
583 524 168 312 260 647
........... ........... ........... ........... ........... ...........

239 241 300 353 424 105
610 151 648 232 103 553
........... ........... ........... ........... ........... ...........

688 565 999 392 894 869 658 585 948 849 527 939

TOPLA İŞARETLE - 2 (Eldesiz Toplama)
2. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve cevabı işaretleyiniz.

173 826 111 114 130 372
613 112 243 400 116 205
........... ........... ........... ........... ........... ...........

408 511 514 170 230 405
110 367 315 618 132 283
........... ........... ........... ........... ........... ...........

514 362 938 786 246 577 518 688 829 788 354 878
41

Toplama İşlemi - İşlem Hazırlığı 3

TOPLA İŞARETLE - 3
1. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve cevabı işaretleyiniz.

165 190 254 432 231 263
575 699 347 249 202 488
........... ........... ........... ........... ........... ...........

277 110 643 332 432 279
217 257 230 642 149 282
........... ........... ........... ........... ........... ...........

889 433 873 561 601 974 681 740 751 494 581 367

TOPLA İŞARETLE - 4
2. Aşağıdaki işlemleri yapınız ve cevabı işaretleyiniz.

110 551 726 283 393 191
328 100 251 215 557 462
........... ........... ........... ........... ........... ...........

724 449 140 546 471 688
172 351 150 270 450 236
........... ........... ........... ........... ........... ...........

921 438 924 498 977 290 651 896 653 950 800 816
42

Toplama İşlemi - İşlem Hazırlığı 4

ŞİFRELİ TOPLAMA ALIŞTIRMALARI -1
1. Aşağıdaki işlemleri yaparak, şifreyi oluşturunuz.

M S E Y Z
231 173 90 841 383
639 353 718 149 503
........... ........... ........... ...........
...........
B
E E V E 492
469 325 152 49 214
82 336 247 ...........
........... ........... ........... 906
...........

526 955 706 886 808 870 551 990 399 661

ŞİFRELİ TOPLAMA ALIŞTIRMALARI -2
2. Aşağıdaki işlemleri yaparak, şifreyi oluşturunuz.

B A İ L E
218 94 766 281 91
550 37 192 562
........... ........... ........... 119
........... ...........

N Ğ D O S
376 167 189 551 829
564 727 555 350 11
........... ........... ........... ........... ...........

744 901 894 131 843 768 210 840 958 940

43

Toplama İşlemi - İşlem Hazırlığı 5

TOPLAMA PİRAMİDİ
• Yan yana bulunan sayıların toplamını bir üst kutuya yazarak piramitleri tamamlayı-

nız.

10 20 11 15 10 14 12 19

10 16 17 13 15 14 16 20

19 16 20 18 18 16 15 17

18 16 15 19 20 19 15 18
44

Toplama İşlemi - İfade Hazırlığı 565
TOPLAMA İFADELERİ 474
• T oplama ifadeleri ile cevaplarını eşleştiriniz. 191
• 342 sayısının 123 fazlası kaçtır? 465
115
• 123, 201 daha kaç eder? 606
80
• 145 ile 420 sayılarının toplamı kaçtır? 535
324
• 45 yaşında olan Elif 35 yıl sonra kaç yaşında olur?
• 204 ile 402’nin toplamı kaçtır? 45

• 320 + 154 işleminin sonucu kaçtır?
• 54 sayısına 481 eklersek sonuç kaç olur?
• 80 sayısının 20 fazlasının 15 fazlası kaçtır?
• 130 sayısının 10 fazlasının 51 fazlası kaçtır?

Toplama İşlemi - Problemler 1

1. 1 yüzlük, 2 onluk ve 4 birlikten oluşan 5. Emir pazartesi günü 350 kg, salı günü
sayının 215 fazlası kaçtır? 316 kg domates satmıştır. Emir bu iki
günde toplam kaç kg domates satmış-
tır?

2. 98 sayısının 89 fazlası kaçtır?

6. 5 onluk, 1 yüzlük, 9 birlikten oluşan
sayı ile 4 birlik ve 8 onluktan oluşan
sayının toplamı kaçtır?

3. Ahmet’in 310 lira parası vardı. Babası, 7. Bir otoparkın 1. katında 56, 2. katında
Ahmet’e 120 lira daha verdi. Ahmet’in 67, 3. katında 70 araba vardır. Bu
kaç lira parası oldu? otoparkın 3 katında toplam kaç araba
vardır?

4. Okulumuzda 108 kız, 169 erkek öğren- 8. Nehir 95 liraya ayakkabı, 86 liraya da
ci vardır. Okulumuzdaki toplam öğrenci etek aldı. Nehir ayakkabı ve etek için
sayısı kaçtır? toplam kaç lira ödeme yapmıştır?

46

Toplama İşlemi - Problemler 2

1. Bir simitçi, öğleden önce 140, öğleden 5. Ufuk 699 liraya cep telefonu, 69 li-
sonra 129 simit satmıştır. Simitçinin raya da yedek batarya almıştır. Ufuk
bir günde sattığı toplam simit sayısı telefon ve yedek batarya için toplam
kaçtır? kaç lira ödeme yapmıştır?

2. Bir kümeste 87 tavuk ve 156 civciv 6. Bir çiftlikte birinci gün 345, ikinci gün
vardır. Bu kümesteki tavuk ve civciv sa- 318 yumurta toplanmıştır. Bu iki günde
yıları toplamı kaçtır? toplam kaç yumurta toplanmıştır?

3. Onur 1. hafta 158 sayfa, 2. hafta 7. Enes’in evi ile market arası 450 metre-
203 sayfa kitap okumuştur. Onur bu dir. Market ile okul arası 515 metredir.
iki haftada toplam kaç sayfa kitap oku- Enes evden çıkıp markete uğraşmıştır
muştur? ve oradan da okula gitmiştir. Enes kaç
metre yol gitmiştir?

4. Tayfun Bey ocak ayında 129, şubat 8. 4,3,8 rakamlarını birer kez kullanarak
ayında 151 lira elektrik faturası öde- yazılabilecek üç basamaklı en küçük sa-
miştir. Tayfun Bey ocak ve şubat ay- yının 253 fazlası kaçtır?
larında toplam kaç lira elektrik faturası
ödemiştir?

47

Toplama İşlemi - Problemler 3

1. 2,4,0 rakamlarını birer kez kullanarak 5. Kumbarasından 468 lira çıkan Şule is-
yazılabilecek 3 basamaklı en büyük tediği bisikleti alabilmek için annesinden
sayının 199 fazlası kaçtır? de 122 lira almıştır. Şule’nin istediği
bisiklet kaç liradır?

2. Sınıf kitaplığında 78 hikaye, 35 roman 6. Hasan’ın uçurtmasının ipi 69 metredir.
ve 13 şiir kitabı vardır. Kitaplıktaki top- Hasan bu ipe 48 metre uzunluğunda
lam kitap sayısı kaçtır? bir ip daha ekledi. Hasan’ın uçurtması-
nın ipi toplam kaç metre olmuştur?

3. Üç basamaklı en küçük tek sayının 811 7. Bizim köyün nüfusu 392, komşu köyün
fazlası kaçtır? nüfusu 425’tir. Bu iki köyde toplam kaç
kişi yaşamaktadır?

4. Üç basamaklı en küçük sayı ile iki basa- 8. Mahallemizdeki ilkokulda 306, ortao-
maklı en büyük sayının toplamı kaçtır? kulda 530 öğrenci vardır. Bu iki okulda
toplam kaç öğrenci vardır?

48

Toplama İşlemi - Problemler 4

1. Onlar basamağındaki rakamı 4, yüz- 4. Bir pazar tezgahında 95 kg patates,
ler basamağındaki rakamı 5 olan üç patateslerden 20 kg daha fazla do-
basamaklı en küçük çift sayının 149 mates vardır. Bu pazar tezgahındaki
fazlası kaçtır? domates ve patatesler toplam kaç ki-
logramdır?

2. 3,0,5 rakamlarını birer kez kullanarak 5. En yakın onluğa yuvarlandığında 130
yazılabilecek üç basamaklı en küçük ve olan en büyük ve en küçük sayıların
en büyük sayıların toplamı kaçtır? toplamı kaçtır?

3. Zeynep bir çaydanlık ve bir tencere 6. Yeşim 50, Serap 56, Kemal 61 ya-
aldı. Çaydanlığın fiyatı 180 liradır. şındadır. Bu üç arkadaşın 4 yıl sonra
Tencere çaydanlıktan 30 lira daha pa- yaşları toplamı kaç olur?
halıdır. Buna göre Zeynep çaydanlık
ve tencere için toplam kaç lira ödeme
yapmıştır?

49

Toplama İşlemi - Problemler 5

1. Ayşe 34 yaşındadır. Ayşe’nin anne- 4. Hakan oynadığı kelime oyununun birinci
si Ayşe’den 30 yaş büyüktür. Babası seviyesinde 195 puan kazandı. Oyunun
ise annesinden 4 yaş büyüktür. Ayşe, ikinci seviyesinde, birinci seviyeden daha
annesi ve babasının yaşları toplamı fazla kelime bilerek 60 puan daha faz-
kaçtır? la kazandı. Hakan bu iki seviyede top-
lam kaç puan almıştır?

2. n < 134 345 < l

Yukarıdaki karşılaştırmalara göre en 5. 362 sayısı ile onlar basamağındaki ra-
kamı 2 olan iki basamaklı en büyük
büyük n değeri ile en küçük l değe- sayının toplamı kaçtır?

rinin toplamı kaçtır?

3. Bir ağılda 134 koyun, koyunlardan 30 6. Serap her gün bir önceki günden 30
fazla kuzu bulunmaktadır. Bu ağıldaki soru fazla çözmektedir. Birinci gün 100
koyun ve kuzuların toplam sayısı kaçtır? soru çözen Serap 3. gün kaç soru çö-
zer?

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pengertian dan Jenis Matriks
Next Book
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4