The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

עצרת מחאה וזעקה אדירה
נגד החילול המחפיר בבית החיים העתיק באומן
בראשות הרבנים הגאה"צ מנהיגי ברסלב ועימם גדולי ישראל מכל העדות שליט"א
- בבית המדרש הגדול דחסידי ברסלב מא''ש ח' שבט תשע"ט לפ"ק

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-11-26 08:14:28

עצרת מחאה וזעקה אדירה נגד חילול בית החיים באומן - ביהמד הגדול ברסלב מא''ש

עצרת מחאה וזעקה אדירה
נגד החילול המחפיר בבית החיים העתיק באומן
בראשות הרבנים הגאה"צ מנהיגי ברסלב ועימם גדולי ישראל מכל העדות שליט"א
- בבית המדרש הגדול דחסידי ברסלב מא''ש ח' שבט תשע"ט לפ"ק

‫בע˜בו˙ ‪‰‬מ˘ך חילול ‪˜‰‬ברים בבי˙ ‪˜‰‬ברו˙ ‪‰‬י‪‰‬ו„י ב‡ומן‪‰ ,‬י‪„‰‬ו˙ ‪‰‬חר„י˙ מ˙כוננ˙ ב„חילו ורחימו‬

‫לעˆר˙ מח‡‪ ‰‬וזע˜‪„‡ ‰‬יר‪‰‬‬

‫ב‪‰‬י˘כ˙ל˙ביב˜י‪‰‰‬ימ˘ם"˙„‡י˙‪"‰‬פמו‪‰‬ר˙בכיזו‡ילםפ˘י˘לני‡חלחוס'יפ„י˘ייבב˘טרר‪‰‬ס‡בללבעלמ"‡ט"˘‬

‫לבראשות גדולי ישראל יחד עם זקני מנהיגי ומשפיעי ברסלב שליט"א‬

‫‡ם ב˙י חיים ברחבי ‪‰‬עולם‪ ,‬כ˘ל‡ י‪‰‬י‪ ‰‬מענ‪‰‬‬ ‫וממ˘יכים ב˙וכניו˙י‪‰‬ם ‪‰‬ז„וניו˙ לחלל ‡˙ בי˙‬ ‫מנ˙ ל‪‰‬כריז ˜בל עולם‪˘ ,‬חליל‪‡ ‰‬ין י„ חסי„י‬ ‫ע˜בו˙ ˜רי‡˙ם ˘ל ‚„ולי ומנ‪‰‬י‚י י˘ר‡לב‬
‫ל‚ויים ‪‰‬נ„ר˘ים ˘ל‡ לחלל ˜ברים‪ ,‬בע˙ ˘ב‡ומן‬ ‫‪‰‬חיים ולבנו˙ ˘ם‪.‬‬ ‫ברסלב במעל‪ ,‬ו‡„רב‪ ‰‬מוחים ‪‰‬ם נמרˆו˙ על‬
‫˘ב‡ו˜רינ‪„‰ ‰‬בר נע˘‪ ‰‬ע"י‪ ֈ‬י‪‰‬ו„ים ˘ומרי‬ ‫˘ליט"‡ ב‡ר‪ ˜"‰‬ובחו"ל ˘כ˙בו ב„ם לבם ˘"ל‡‬
‫˙ור‪ ‰‬ומˆוו˙‪ .‬כך ‚ם ‪‰‬סכנ‪‰ ‰‬נור‡‪˘ ‰‬חיטוטי‬ ‫כ‡מור‪ ,‬ע˜ב כך ‪‰‬וחלט ע"פ ב˜˘˙ ‚„ולי י˘ר‡ל‬ ‫‪‰‬חילול ‪‰‬מחפיר ומו˜יעים ‡˙ ‪‡‰‬חר‡ים לפ˘ע‪.‬‬ ‫ע˙ לח˘ו˙‪ ,‬ומחויב כל ‡י˘ מי˘ר‡ל ל‪‰‬רעי˘ עולם‬
‫וז˜ני מנ‪‰‬י‚י ברסלב ˘ליט"‡‪ ,‬לערוך עˆר˙ מח‡‪‰‬‬ ‫ומלו‡ו‪ ,‬ול‪‰‬רים ˜ול זע˜‪ ‰‬ומח‡‪ ‰‬נ‚„ כל מחלל‬
‫˘כבי מבי‡‪ ‰‬על ‪‰‬י˘וב ‪ '‰‬ירחם‪.‬‬ ‫וזע˜‪„‡ ‰‬יר‪ ‰‬נ‚„ ‪‰‬פ‚יע‪‡‰ ‰‬נו˘‪ ‰‬ב˜„˘י ו˜„ו˘י‬ ‫***‬ ‫ב‡˘ר ‪‰‬ו‡‪ ֈ‬ול‪‰‬כריז בפני ˜‪‰‬ל וע„‪ ‰‬ולפרסם‬
‫י˘ר‡ל וב‡מונ‪ˆ‰ ‰‬רופ‪ ‰‬ב‪‡˘‰‬ר˙ ‪‰‬נפ˘ ו˙חיי˙‬ ‫בחוˆו˙ ˜רי'‪˘ ,‬ז‡˙ ‪˙‰‬ור‪ ‰‬ל‡ ˙‪ ‡‰‬מוחלפ˙‪ ,‬וכי‬
‫בע˙ כ˙יב˙ ˘ורו˙ ‡לו‪ ,‬נע˘ו˙ ‪‰‰‬כנו˙‬ ‫‪‰‰‬חלט‪ ‰‬לעריכ˙ ‪‰‬עˆר˙‪ ,‬נפל‪ ‰‬ר˜ ‡חרי‬ ‫י˘ר‡ל עו„ ר„ עם ˜ל‪ ,‬ול‡ נע˜ר‪˙ ‰‬ור‪ ‰‬מי˘ר‡ל"‪.‬‬
‫‪‡‰‬חרונו˙ ל‪ˆ‰‬לח˙ ‪‰‬מעמ„ ‪‰‬נ˘‚ב‪˘‡ ,‬ר בעז"‪‰‬‬ ‫‪‰‬מ˙ים‪˘ ,‬ל‡ נ˘מע „ו‚מ˙ו במחנ‪‰ ‰‬חר„ים‪.‬‬ ‫˘‪‰‬עס˜נים ‪‰‬ח˘ובים מיˆו ‡˙ כל ‪„‰‬רכים‬
‫יזעזע ‡˙ ‡מו˙ ‪‰‬סיפים‪ ,‬ויבי‡ בס"„ לסיומ‪˘ ‰‬ל‬ ‫‪‡‰‬פ˘ריו˙ ל‪‰‬פס˜˙ ‪‰‬זווע‪‰ ‰‬מ˙מ˘כ˙‪‡ ,‬ך‬ ‫נר˙מו טובי עס˜ני ‪‰‬י‪„‰‬ו˙ ‪‰‬חר„י˙ ועס˜ני‬
‫פר˘‪ ‰‬כו‡ב˙ זו‪ ,‬וי˘יני עפר ‪‰‬ספונים בבי˙ ‪‰‬חיים‬ ‫‚„ולי י˘ר‡ל מכל חו‚י ‪‰‬י‪„‰‬ו˙ ‪‰‬חר„י˙‬ ‫ל„‡בון לב כל ‪‰‬פניו˙ ו‪˙‰‬חינו˙ ‪‰‬רבו˙‪˘ ,‬נע˘ו‬ ‫חסי„י ברסלב‪ ,‬ל‪‰‬וˆי‡ לפועל ‡˙ „רי˘˙ם‪,‬‬
‫„‡ומן ימ˘יכו ל˘כב ב˘לו' ע„י י˜ויים ב‪‰‬ם י˜יˆו‬ ‫˘ליט"‡‪‰ ,‬ו„יעו על ‪˙˙˘‰‬פו˙ם בעˆר˙ על‬ ‫ע"י ‚ורמים ˘ונים ‪‰‬ן מ‡ר‪ ˜"‰‬ו‪‰‬ן מחו"ל‪ ,‬לעˆור‬ ‫וב‪˙‰‬ייעˆו˙ עם מנ‪‰‬י‚י ברסלב ˘ליט"‡‪‰ ,‬וחלט‬
‫מנ˙ ל‪‰‬ביע ‡˙ כ‡בם וזע˜˙ם מול פ˘ע ‡כזרי‬ ‫‡˙ מל‡כ˙ ‪‰‰‬רס ו‪‰‬חילול‪ ,‬נפלו על ‡זניים‬ ‫לערוך ‡˙ ‪‰‬עˆר˙ בבי‪‰‬מ"„ „חסי„י ברסלב‪ ,‬על‬
‫וירננו ˘וכני עפר בב"‡‪.‬‬ ‫ז‪‰ ,‰‬מסכן ל‡ ר˜ ‡˙ ˜ברי י˘ר‡ל ב‡ומן‪ ,‬כי‬ ‫ערלו˙‪ ,‬ומחללי ‪˜‰‬ברים ע„יין עומ„ים במר„ם‬

‫לע„כונים וח„˘ו˙ מ‪˘‰‬טח ב‡ומן‪˜" :‬ול ‡ומן" בר‡˘ו˙ ז˜ני מנ‪‰‬י‚י ‡נ"˘ ˘ליט"‡‪:‬‬
‫‡ר‪ ı‬י˘ר‡ל‪‡ | 079-5617-636 | 0799-30-2000 :‬ר‪"‰‬ב‪‡ | 1.646.585.3074 :‬ירופ‪| 44.330.777.2783 :‰‬‬‫הגאה"ח רבי אברהם יצחק כרמל שליט"א‬
‫אחד משליחי מנהיגי ברסלב לבדיקת השטח נושא‬
‫!!!דברים ‪ -‬בעיני ראיתי ממש מחריד‬

‫הגאון הצדיק‬
‫רבי יהושע דוד טורצין שליט"א‬
‫מנהיג קהילות הפרושים ‪ -‬נושא דברים‬

‫הרה"ח רבי שמאול מאיר חשין שליט"א‬
‫שהיה אף הוא יחדיו עם שלוחי מנהיגי ברסלב שליט"א בבדיקת השטחים‬
‫נושא דברי‬‫הגאון הצדיק‬
‫רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א‬
‫בהתפעלות מהספר ‪ -‬כבוד המת וקדושת מקום מנוחתם‬
‫ספר מקיף בהלכות כבוד המתים שיצא לקראת העצרת‬

‫הגאון האדיר‬
‫רבי משה זאב זארגער שליט"א‬
‫בפסק הלכה‬‫הגאון הצדיק‬
‫רבי שמואל משה קרמר שליט"א‬
‫מקריא את מכתבו של פוסק הדור מרן גאב"ד ירושלים שליט"א‬

‫הגאון הגדול רבי שלמה יהודה הירש שליט"א‬
‫דומ"ץ רב ועד השחיטה של העדה החרדית‬
‫מעיד את אשר ראה בעיניו כאשר נסע לאומן‬
‫לקיים את מערך השחיטה לקראת ראש השנה‬

‫הגה"צ אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א מגיע לעצרת‬

‫חומר הסברה‬
‫עם תמונות ותיעודים רבים‬
‫הופץ בימים שקודם ובשעת העצרת‬

‫הגה"צ אדמו"ר דקהל חסידי ירושלים ‪ -‬נושא דברים‬‫הגאון האדיר חכם משה צדקה שליט"א ‪ -‬ראש ישיבת פורת יוסף‬
‫ועימו הגאון רבי אהרן ירחי שליט"א‬
‫מגיעים לעצרת‬

‫ציבור האלפים ובראשםהרבנים שליט"א‬
‫חותמים את שמם ומקבלים ע"ע‬
‫שלא לדרוך או להנות ממקומות המחוללים באומן‬

‫הגאון הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א ‪ -‬בזעקת כאב מרה‬

‫דוכן ההחתמה‬
‫אני מקבל ע"ע שלא להיכנס חלילה‬
‫למקומות המחוללים‬

‫ספר הלכתי מקיף שטרם נראה דוגמתו בשם‬
‫כבוד המת ‪ -‬וקדושת מקום מנוחתם‬
‫יצא לאור לקראת העצרת‬
‫ונמכר להמונים במחיר סמלי‬‫הגאון רבי רפאל מאירזון שליט"א ‪ -‬ראש ישיבת חכמת התורה ‪ -‬בעצרת‬‫הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א ‪ -‬נושא דברים מרטטים‬‫הגה"ח רבי אפריים נחמן אנשין שליט"א‬
‫משלוחי מנהיגי ברסלב נושא דברים‬
‫עדות נאמנה‬


Click to View FlipBook Version