148148b Download PDF
  • 50
  • 2
קדושי אומן זועקים אלינו שלא מן האדמה
בחודש אייר תשע"ו נודע כי באומן מחוללים קברים באופן מחריד לטענת הייזמים הועלה הדבר לביד"ץ העדה החרדית שלאחר דיון ממושך וחקירת העדים המזועזיים שמיעת היזמים וכל הנוגעים יצאו בפסק נחרץ כי המקום הוא המשכו של בית הקברות והמקום אסור בהנאה ומחוייבים להחזיר תכף ומייד את העצמות והעפר למקומו אולם היזמים לא החזירו בטוענות שונות ומשונות או אז קמה סערה ציבורית שבעכבותיה קיימו הרבנים מנהיגי ברסלב שליט"א עצרת מחאה גדולה בירושלים
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications