The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

סדר תפילה ותחנונים על גזירת הנפטרים באומן

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 148148b, 2019-12-08 07:18:22

סדר תפילה ותחנונים

סדר תפילה ותחנונים על גזירת הנפטרים באומן

Keywords: אומן,ברסלב,קדושים,בית,הקברות,החיים

‫עצרת מחאה רבתי‬

‫על עיכוב החזרת מתי ישראל שנעקרו ממקום מנוחתם בביה"ח הק' בעיר אומן יצ"ו‬

‫בראשות מרן הגאב"ד והביד"צ גדולי ישראל ומנהיגי חסידי ברסלב שליט"א‬

‫ליל ה' תמוז יומא דהילולא של ‪ 30‬אלף קדושי אומן שנעק"ה הי"ד הטמונים בביה"ח הזה‬

‫ק ֹו ִלי ֶאל‪-‬יי ֶא ְת ַח ָּנן‪ :‬ג ֶא ְׁש ּפ ְך ְל ָפ ָניו ִשי ִחי ָצָר ִתי ְל ָפ ָניו ַא ִּגיד‪ :‬ד‬ ‫כ’‬
‫ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי ר ּו ִחי ְו ַא ָּתה ָי ַד ְע ָּת ְנ ִתי ָב ִתי ְּבאַרח‪-‬ז ּו ֲא ַה ֵּל ְך ָט ְמנ ּו‬ ‫א ַל ְמ ַנ ֵ ּצ ַח ִמ ְזמ ֹור ְל ָדִוד‪ :‬ב ַי ַע ְנ ָך יי ְּבי ֹום ָצָרה ְי ַש ֶּג ְב ָך ֵׁשם ֱאל ֵהי‬
‫ַפח ִלי‪ :‬ה ַה ֵּביט ָי ִמין ּוְר ֵאה ְו ֵאין‪ִ -‬לי ַמ ִּכיר ָא ַבד ָמנ ֹוס ִמ ֶּמ ִּני ֵאין‬
‫ּד ֹוֵר ׁש ְל ַנ ְפ ִׁשי‪ :‬ו ָז ַע ְק ִּתי ֵא ֶלי ָך יי ָא ַמְר ִּתי ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶח ְל ִקי ְּב ֶאֶרץ‬ ‫ַי ֲעקב‪ :‬ג ִי ְׁש ַלח‪ֶ -‬ע ְזְר ָך ִמ ּק ֶד ׁש ּו ִמ ִ ּצ ּי ֹון ִי ְס ָע ֶד ָך‪ :‬ד ִי ְז ּכר‬
‫ַה ַחִ ּיים‪ :‬ז ַה ְק ִׁשי ָבה ֶאל‪ִ-‬ר ָּנ ִתי ִּכי‪ַ -‬ד ּל ֹו ִתי ְמאד ַה ִ ּצי ֵל ִני ֵמר ְד ַפי ִּכי‬ ‫ָּכל‪ִ -‬מ ְנ ֹח ֶת ָך ְוע ֹו ָל ְת ָך ְי ַד ְּׁש ֶנה ֶס ָלה‪ :‬ה ִי ֶּתן‪ְ -‬ל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך ְו ָכל‪ֲ -‬ע ָצ ְת ָך‬
‫ָא ְמצ ּו ִמ ֶּמ ִּני‪ :‬ח ה ֹו ִצי ָאה ִמ ַּמ ְס ֵּגר ַנ ְפ ִׁשי ְלה ֹוד ֹות ֶאת‪ְׁ -‬ש ֶמ ָך ִּבי ַי ְכ ִּתר ּו‬ ‫ְי ַמ ֵּלא‪ :‬ו ְנַר ְּנ ָנה ִּבי ׁש ּו ָע ֶת ָך ּו ְב ֵׁשם‪ֱ -‬אל ֵהינ ּו ִנ ְד ּגל ְי ַמ ֵּלא יי ָּכל‪-‬‬
‫ִמ ְׁש ֲאל ֹו ֶתי ָך‪ :‬ז ַע ָּתה ָי ַד ְע ִּתי ִּכי ה ֹו ִׁשי ַע יי ְמ ִׁשיח ֹו ַי ֲע ֵנה ּו ִמ ְּׁש ֵמי‬
‫ַצ ִ ּדי ִקים ִּכי ִת ְגמל ָע ָלי‪:‬‬ ‫ָק ְד ׁש ֹו ִּב ְג ֻבר ֹות ֵי ַׁשע ְי ִמינ ֹו‪ :‬ח ֵא ֶּלה ָבֶר ֶכב ְו ֵא ֶּלה ַב ּס ּו ִסים ַו ֲא ַנ ְחנ ּו‬
‫ְּב ֵׁשם‪-‬יי ֱאל ֵהינ ּו ַנ ְז ִּכיר‪ :‬ט ֵה ָּמה ָּכְרע ּו ְו ָנ ָפל ּו ַו ֲא ַנ ְחנ ּו ַּק ְמנ ּו ַו ִּנ ְתע ֹו ָדד‪:‬‬
‫ִמי ִי ֵּתן ִמ ִ ּצ ּי ֹון ְי ׁש ּו ַעת ִי ְ ׂשָר ֵאל ְּב ׁש ּוב ה' ְׁשב ּות ִע ּמ ֹו‪ָ .‬י ֵגל ַי ֲע ֹקב‬
‫י יי ה ֹו ִׁשי ָעה ַה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲע ֵננ ּו ְבי ֹום‪ָ -‬קְר ֵאנ ּו‪:‬‬
‫ִי ְ ׂש ַמח ִי ְ ׂשָר ֵאל‪ּ :‬ו ְת ׁש ּו ַעת ַצ ִ ּדי ִקים מה'‪ָ .‬מע ּו ָ ּזם ְּב ֵעת ָצָרה‪:‬‬
‫ַוַ ּי ְע ְזֵרם ה' ַוְי ַפ ְּל ֵטם‪ְ .‬י ַפ ְּל ֵטם ֵמְר ָׁש ִעים ַו ּי ֹו ִׁשי ֵעם ִּכי ֲחס ּו ּב ֹו‪:‬‬ ‫קכ”א‬
‫א ׁ ִשיר ַל ַּמ ֲעל ֹות ֶא ּ ָשא ֵעי ַני ֶאל‪ֶ -‬ה ָהִרים ֵמ ַאִין ָיבא ֶע ְזִרי‪ :‬ב ֶע ְזִרי‬
‫ַא ֵחינ ּו ָּכל ֵּבית ִי ְ ׂשָר ֵאל‪ַ .‬ה ְּנת ּו ִנים ַּב ָ ּצָרה ּו ַב ִּׁש ְבָיה‪ָ .‬הע ֹו ְמ ִדים ֵּבין‬
‫ֵמ ִעם יי ע ֵשה ָׁש ַמִים ָו ָאֶרץ‪ :‬ג ַאל‪ִ-‬י ֵּתן ַל ּמ ֹוט ַר ְג ֶל ָך ַאל‪ָ-‬ינ ּום‬
‫ַּבָ ּים ּו ֵבין ַּבַ ּי ָּב ָׁשה‪ַ .‬ה ָּמק ֹום ְיַר ֵחם ֲע ֵלי ֶהם ְוי ֹו ִצי ֵאם ִמ ָ ּצָרה‬ ‫ׁש ְמֶר ָך‪ :‬ד ִה ֵּנה לא‪ָ-‬ינ ּום ְולא ִיי ָׁשן ׁש ֹו ֵמר ִי ְשָר ֵאל‪ :‬ה יי ׁש ְמֶר ָך יי‬
‫ִלְרָו ָחה‪ּ .‬ו ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְלא ֹוָר ּה‪ּ .‬ו ִמ ִּׁש ְע ּב ּוד ִל ְג ֻא ָּלה‪ַ .‬ה ְׁש ָּתא ַּב ֲע ָג ָלה‬ ‫ִצ ְּל ָך ַעל‪ַ-‬יד ְי ִמי ֶנ ָך‪ :‬ו י ֹו ָמם ַה ֶּׁש ֶמ ׁש לא‪ַ-‬י ֶּכ ָּכה ְוָיֵר ַח ַּב ָּלְי ָלה‪ :‬ז יי‬
‫ִי ְׁש ָמְר ָך ִמ ָּכל‪ָ-‬רע ִי ְׁשמר ֶאת‪ַ -‬נ ְפ ֶׁש ָך‪ :‬ח יי ִי ְׁש ָמר‪ֵ -‬צא ְת ָך ּוב ֹו ֶא ָך‬
‫ּו ִב ְז ַמן ָקִריב‪ְ .‬ו ֹנא ַמר ָא ֵמן‪::‬‬
‫ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד‪-‬ע ֹו ָלם‪:‬‬
‫תחנה שלא יחטטו בבית הקברות‬
‫מהגאון המקובל רבי חיים פאלאג'י זצ"ל‬ ‫קל’‬
‫א ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעל ֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְקָרא ִתי ָך יי‪ :‬ב ֲאד ָני ִׁש ְמ ָעה ְבק ֹו ִלי‬
‫(נדפס בספרו רפואה וחיים‪ .‬ירושלים תרס"ח‪ .‬פרק ב' סעי' ג')‬
‫ִּת ְהֶיי ָנה ָא ְז ֶני ָך ַק ֻּׁשב ֹות ְלק ֹול ַּת ֲחנ ּו ָני‪ :‬ג ִאם‪ֲ -‬ע ֹונ ֹות ִּת ְׁש ָמר‪-‬‬
‫ִר ּב ֹון ָהע ֹו ָל ִמים ַו ֲאד ֹו ֵני ָה ֲאד ֹו ִנים ח ּוס ְוַר ֵחם ַעל ְּכב ֹוד ַה ַ ּצ ִ ּדי ִקים‬ ‫ָי ּה ֲאד ָני ִמי ַי ֲעמד‪ :‬ד ִּכי‪ִ -‬ע ְּמ ָך ַה ְּס ִלי ָחה ְל ַמ ַען ִּתָ ּוֵרא‪ :‬ה ִקִ ּוי ִתי יי‬
‫ִקְ ּו ָתה ַנ ְפ ִׁשי ְו ִל ְד ָבר ֹו ה ֹו ָח ְל ִּתי‪ :‬ו ַנ ְפ ִׁשי ַלאד ָני ִמ ּׁש ְמִרים ַל ּב ֶקר‬
‫ְו ִצ ְד ָק ִנ ּי ֹות ְו ִתינ ֹוק ֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ַה ִּנ ְק ָּבִרים [ ְּב ֵבית ַה ַחִ ּיים‬ ‫ׁש ְמִרים ַל ּב ֶקר‪ :‬ז ַי ֵחל ִי ְשָר ֵאל ֶאל‪-‬יי ִּכי‪ִ -‬עם‪-‬יי ַה ֶח ֶסד ְו ַהְר ֵּבה ִע ּמ ֹו‬
‫ָה ַע ִּתיק ְּבא ּו ַמאן] ֶׁש ּלֹא ָיִרימ ּו ְי ֵדי ּג ֹוִים [ְו ֵז ִדים] ֲע ֵלי ֶהם לֹא ְּב ַמ ֶ ּצ ֶבת‬
‫ְקב ּוָר ָתם ְולֹא ְּב ִב ְנָין ְקב ּוָר ָתם ְּכ ָלל ֲא ִפיל ּו ֲח ִגיַרת ִצ ּ ֹפֶרן ְו ֶׁש ּלֹא‬ ‫ְפד ּות‪ :‬ח ְוה ּוא ִי ְפ ֶ ּדה ֶאת‪ִ-‬י ְשָר ֵאל ִמ ּכל ֲע ֹונ ָתיו‪:‬‬
‫ַל ֲע ׂש ֹות ָל ֶהם ׁש ּום ִּב ּז ּוי ְּכ ָלל ְו ָכל ַה ּנ ֹו ֵתן ָיד ֲע ֵלי ֶהם ֶ ּדֶר ְך ִּב ּז ּוי א ֹו‬
‫ְל ַק ְל ֵקל ְמק ֹום ְקב ּוָר ָתם א ֹו ָת ּה ָיד ִּת ָּק ֵצץ ְוֵי ְדע ּו ָּכל ַה ּג ֹוִים ִמ ְׁש ַּפט‬ ‫ע”ט‬
‫ה' ְוִי ְת ַק ֵ ּד ׁש ִׁש ְמ ָך ַעל ִי ְ ׂשָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ַו ֲא ַנ ְחנ ּו ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ַ ּצ ִ ּדי ִקים‬ ‫א ִמ ְזמ ֹור ְל ָא ָסף ֱאל ִהים ָּבא ּו ג ֹוִים ְּב ַנ ֲח ָל ֶת ָך ִט ְּמא ּו ֶאת‪ֵ -‬הי ַכל ָק ְד ֶׁש ָך‬
‫ַו ֲח ִסי ִדים ְו ִצ ְד ָק ִנ ּי ֹות ַו ֲח ִסיד ֹות ַה ְּטמ ּו ִנים [ ְּב ֵבית ַה ַחִ ּיים ָה ַע ִּתיק‬
‫ְּבא ּו ַמאן] ֶׁשַ ּי ְע ִּתיר ּו ִל ְפ ֵני ִּכ ֵּסא ַה ָּכב ֹוד ְל ַׁש ֵּבר א ֹוְי ִבים ּו ְל ַה ְכ ִני ַע‬ ‫ָשמ ּו ֶאת‪ְ-‬יר ּו ָׁש ַל ִם ְל ִעִ ּיים‪ :‬ב ָנ ְתנ ּו ֶאת‪ִ -‬נ ְב ַלת ֲע ָב ֶדי ָך ַמ ֲא ָכל‬
‫ֵז ִדים ֵמ ַעל ַע ְּמ ָך ֵבית ִי ְ ׂשָר ֵאל ַי ְע ְלז ּו ֲח ִסי ִדים ְב ָכב ֹוד ְיַר ְּננ ּו ַעל‬ ‫ְלע ֹוף ַה ָּׁש ָמִים ְּב ַשר ֲח ִסי ֶדי ָך ְל ַחְית ֹו‪ָ -‬אֶרץ‪ :‬ג ָׁש ְפכ ּו ָד ָמם ַּכ ַּמִים‬
‫ִמ ְׁש ְּכב ֹו ָתם‪ִ .‬י ֵּתן ה' ָל ֶהם ּו ְמ ֶצא ָן ְמנ ּו ָחה ָנכ ֹו ָנה ָּבְר ֵכם ַט ֲהֵרם ַר ֲח ֵמם‬ ‫ְס ִביב ֹות ְיר ּו ָׁש ָל ִם ְו ֵאין ק ֹו ֵבר‪ :‬ד ָהִיינ ּו ֶחְר ָּפה ִל ְׁש ֵכ ֵנינ ּו ַל ַעג ָו ֶק ֶלס‬
‫ִל ְס ִביב ֹו ֵתינ ּו‪ :‬ה ַעד‪ָ -‬מה יי ֶּת ֱא ַנף ָל ֶנ ַצח ִּת ְב ַער ְּכמ ֹו‪ֵ -‬א ׁש ִק ְנ ָא ֶת ָך‪ :‬ו‬
‫ִצ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָג ְמ ֵלם‪.‬‬ ‫ְׁש ֹפ ְך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל‪ַ -‬ה ּג ֹוִים ֲא ֶׁשר לא‪ְ-‬י ָדע ּו ָך ְו ַעל ַמ ְמ ָלכ ֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמ ָך‬
‫לא ָקָרא ּו‪ :‬ז ִּכי ָא ַכל ֶאת‪ַ-‬י ֲעקב ְו ֶאת‪ָ -‬נֵוה ּו ֵה ַׁש ּמ ּו‪ :‬ח ַאל‪ִּ -‬ת ְז ָּכר‪ָ -‬לנ ּו‬
‫ָא ָּנא ה' ַה ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ַעל ַה ַחִ ּיים ְו ַעל ַה ֵּמ ִתים ְל ַמ ַען לֹא ִי ְׁש ְלט ּו‬ ‫ֲע ֹונת ִרא ׁש ִנים ַמ ֵהר ְי ַק ְ ּדמ ּונ ּו ַר ֲח ֶמי ָך ִּכי ַד ּל ֹונ ּו ְמאד‪ :‬ט ָע ְזֵרנ ּו ֱאל ֵהי‬
‫ִי ְׁש ֵענ ּו ַעל‪ּ ְ -‬ד ַבר ְּכב ֹוד‪ְׁ -‬ש ֶמ ָך ְו ַה ִ ּצי ֵלנ ּו ְו ַכ ֵּפר ַעל‪ַ -‬ח ּטא ֵתינ ּו ְל ַמ ַען‬
‫ְי ֵדי ּג ֹוִים [ְו ֵז ִדים] ֲע ֵלי ֶהם ְו ָע ֵלינ ּו ְו ִנ ְהֶיה ְׁש ֵק ִטים ְו ַׁש ֲא ַנ ִּנים‬ ‫ְׁש ֶמ ָך‪ :‬י ָל ָּמה יא ְמר ּו ַה ּג ֹוִים ַאֵ ּיה ֱאל ֵהי ֶהם ִיָ ּו ַדע ַּב ּג ֹוִים ְל ֵעי ֵנינ ּו‬
‫ַל ֲעב ֹו ָד ְת ָך ּו ְלִיְר ָא ֶת ָך ְו ַקֵ ּים ָלנ ּו ַמה ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ִי ְחי ּו ֵמ ֶתי ָך ְנ ֵב ָל ִתי‬ ‫ִנ ְק ַמת ַ ּדם‪ֲ -‬ע ָב ֶדי ָך ַה ָּׁשפ ּו ְך‪ :‬יא ָּתב ֹוא ְל ָפ ֶני ָך ֶא ְנ ַקת ָא ִסיר ְּכג ֶדל‬
‫ְיק ּומ ּון ָה ִקיצ ּו ְוַר ְּננ ּו ׁ ֹש ְכ ֵני ָע ָפר ִּכי ַטל א ֹור ֹות ַט ֶּלי ָך ָו ָאֶרץ ְר ָפ ִאים‬ ‫ְזר ֹו ֲע ָך ה ֹו ֵתר ְּב ֵני ְתמ ּו ָתה‪ :‬יב ְו ָה ֵׁשב ִל ְׁש ֵכ ֵנינ ּו ִׁש ְב ָע ַתִים ֶאל‪ֵ -‬חי ָקם‬
‫ַּת ִּפיל‪ְ .‬ו ִת ְהֶיה ָׁש ָנה ֹזאת ְּׁש ַנת ׂ ֹש ַבע ְׁש ַנת ְרפ ּו ָאה ְׁש ֵל ָמה ְל ָכל ח ֹו ֵלי‬ ‫ֶחְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵחְרפ ּו ָך ֲאד ָני‪ :‬יג ַו ֲא ַנ ְחנ ּו ַע ְּמ ָך ְוצאן ַמְר ִעי ֶת ָך נ ֹו ֶדה‬
‫ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂשָר ֵאל ְו ַה ְּבִרי ִאים ֵמ ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂשָר ֵאל ַּת ְת ִמיד ְּבִריאו ָתם ֶׁש ּלֹא‬
‫ֶי ֱחל ּו ְו ֶׁש ּלֹא ִי ּפ ֹול ַא ְס ְּכָרה ַּב ִּתינ ֹוק ֹות ְולֹא ׂש ּום ֹח ִלי ּו ְזכ ּו ָתם ְּת ֵהא‬ ‫ְּל ָך ְלע ֹו ָלם ְלדר ָודר ְנ ַס ֵּפר ְּת ִה ָּל ֶת ָך‪:‬‬
‫ְל ָמ ֵגן ְו ִצ ָּנה ַּב ֲע ֵדנ ּו ּו ְב ַעד ָּכל ִי ְ ׂשָר ֵאל ַא ֵחינ ּו ַר'ח ּום ַח' ּנ ּון ׁש' ֹו ֵמר‬
‫ּת' ֹו ֵמ ְך ַמ' ִציל ָי' ָׁשר ּפ' ֹו ֶדה ְׁש ַמע ְּת ִפי ָּל ֵתינ ּו ּו ְת ִפ ַּלת ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂשָר ֵאל‬ ‫קמ”ב‬
‫א ַמ ְש ִּכיל ְל ָדִוד ִּב ְהי ֹות ֹו ַב ְּמ ָעָרה ְת ִפ ָּלה‪ :‬ב ק ֹו ִלי ֶאל‪-‬יי ֶא ְז ָעק‬
‫ְּבַר ֲח ִמים ָא ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצ ֹון‪:‬‬

‫ִי ְהי ּו ְלָרצ ֹון ִא ְמֵרי ִפי ְו ֶה ְגי ֹון ִל ִּבי ְל ָפ ֶנ ָך ה' צ ּוִרי ְו ֹג ֲא ִלי‪.‬‬

‫ִקי ַנת א ּו ַמאן‬

‫ח ּו ַּבר ַעל ְי ֵדי ָהַרב ַה ָּקד ֹו ׁש ַר ִּבי ָ ּדִוד ַח ַזן זצוק"ל ַּת ְל ִמיד ַה ַּב ַעל ֵׁשם ט ֹוב ְזכ ּות ֹו ָי ֵגן ָע ֵלינ ּו ַעל ְׁשל ֹו ִׁשים ֶא ֶלף ְקד ֹו ֵׁשי א ּו ֶמין ְׁש ִנְר ְצח ּו ַעל ִקיד ּו ׁש ַה ֵׁשם ִּב ְׁש ַנת תקכ"ח‬
‫ְּבָי ִמים ה' ו' ז' ַּתמ ּוז ‪ַ -‬ה ֵּׁשם ִי ּק ֹום ָ ּד ָמם ְו ַנ ְפ ָׁשם ְּת ֵהא ְצר ּוָרה ִּב ְצר ֹור ַה ַחִ ּיים‬

‫ַוְיק ֹו ֵנן ָדִוד ֶאת ַה ִקי ָנה ַה ֹזאת ַעל ַעם ַה ֵׁשם ְו ַעל ֵּבית ִי ְ ׂשָר ֵאל ֶׁש ָנ ְפל ּו ְּב ָחֶרב‪ְּ ,‬ב ִכי ְנ ִהי ִמ ְס ֵּפד ֶׁש ֶבר ַהְיה ּו ִדים‪ִ ,‬ז ָּכר ֹון ְלד ֹור ֹות ַהָי ִמים ַה ָּב ִאים‪ּ ,‬ו ִמי ָה ִאי ׁש ַהָיֵרא ְוַר ְך ַה ֵל ָבב‬
‫ְיק ֹו ֵנן ַמר ְו ִד ְמע ֹו ָתיו ַעל ְל ָחָייו‪ִּ ,‬ב ְפַרט ְּבי ֹום ַהָיאְר ַצייט‪.‬‬

‫ְּת ִח ַּלת ְנ ִפי ָלה ָהָיה ּ ֹפה א ּו ַמאן‪ַּ ,‬ב ּי ֹום ַה ֵּׁש ִני‪ֲ ,‬ח ִמ ָּׁשה ָי ִמים ְּב ַת ּמ ּוז ָהְרג ּו ַהְ ּיה ּו ִדים ְו ַא ֵּבד‪ַ ,‬ה ְּמ ֻק ָּב ִצים ִמ ְּכ ָפִרים ְו ַעָ ּייר ֹות ח ֹו ִנים ַעל ְּפ ֵני ַה ּ ָ ׂש ֶדה ְס ִביב ֹות ָה ִעיר‪ַּ ,‬כ ָּמה ְו ַכ ָּמה‬
‫ֵמא ֹות ֲא ָנ ִׁשים ָנ ִׁשים ְו ַטף‪ ,‬לֹא ִנ ְׁש ַאר ַּפְר ָסה ּו ְל ֵעת ֶעֶרב ֻה ְב ְק ָעה ָה ִעיר ַוַ ּי ּכ ּו ַהְיה ּו ִדים ֵמ ַה ֶּנ ֶׁשף ְו ַעד ָה ֶעֶרב ְל ָמ ֳחָרת ֹו י ֹום ְׁש ִלי ִׁשי ִׁש ָּׁשה ָי ִמים ְּב ֹח ֶד ׁש ַה ַּנ"ל ְוע ֹוד ָי ָדם ְנט ּוָיה‬
‫ְּבי ֹום ָהְר ִבי ִעי ְּב ֵח ֶפ ׂש ְמ ֻח ָּפ ׂש ָּכל י ֹום ָהְר ִבי ִעי‪ַּ ,‬ב ּי ֹום ַהה ּוא ָּבא ִמ ְס ַּפר ָה ֲהר ּו ִגים ֶעֶר ְך ְׁשל ֹו ִׁשים ֶא ֶלף ְנ ָפ ׁש ֹות ִמִ ּי ְ ׂשָר ֵאל‪ִ ,‬י ְז ְּכֵרם ֱאלֹ ֵהינ ּו ְלט ֹו ָבה ִעם ְׁש ָאר ַצ ִ ּדי ֵקי ע ֹו ָלם ְוִי ְנ ֹקם‬

‫ָ ּד ָמם ַה ָּׁשפ ּו ְך ְּבָי ֵמינ ּו ְל ֵעי ֵנינ ּו‪ּ ,‬ו ְלַר ֵחם ַעל ְּפ ֵל ָט ֵתנ ּו ּו ַמ ֵהר ְוָי ִחי ׁש ְל ָג ֳא ֵלנ ּו ַעל ְי ֵדי ְמ ִׁשי ַח ִצ ְד ֵקנ ּו ְו ִת ְב ֶנה ֵּבית ִמ ְק ָ ּד ֵׁשנ ּו ִּב ְמ ֵהָרה ְּבָי ֵמינ ּו ָא ֵמן ְו ָא ֵמן‪.‬‬

‫ַּת ְע ֵלם ָא ְז ֶני ָך ְלַרְו ָח ֵתנ ּו ּו ְל ַשְו ָע ֵתינ ּו‪.‬‬ ‫ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ׁש ֹו ֵכן ַּב ְּמר ֹו ִמים‪ׁ ,‬ש ֹו ֵמ ַע ְל ַׁשְו ַעת ֲעג ּו ִמים‪ַ ,‬ה ְמ ֵצא ְמנ ּו ָחה‬

‫ַמ ְל ֲא ֵכי ַמ ְע ָלה ִי ְב ָּכי ּון ַעל ַ ּד ֲאב ֹו ַני‪ַ ,‬א ְך ְ ּדע ּו ָנא ּוְרא ּו ִאם ֵי ׁש ַמ ְכא ֹוב ְּכ ַמ ְכא ֹו ַבי‬ ‫ְנכ ֹו ָנה‪ְּ ,‬ב ֵצל ֵאל ׁש ֹו ֵכן ְמע ֹו ָנה‪.‬‬

‫ִויג ֹו ַני‪ְּ ,‬ב ַה ֲעל ֹו ִתי ַעל ִל ִּבי ְי ַב ֲהל ּו ִני ַר ְעי ֹו ַני‪ַּ ,‬כ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֲא ָל ִפים ַה ִּג ּב ֹוִרים ֲא ֶׁשר‬ ‫ְּב ַמ ֲעל ֹות ְקד ֹו ִׁשים ּו ְטה ֹוִרים‪ְּ ,‬כ ֹז ַהר ָהָר ִקי ַע ַמ ְז ִהיִרים‪ֶ ,‬את ִנ ְׁש ַמת ַא ֵחינ ּו ְּב ֵני‬

‫ָנ ְפל ּו ְל ָפ ַני‪ַ ,‬עד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים‪ֲ ,‬א ֹד ָני‪,‬‬ ‫ִי ְ ׂשָר ֵאל ֵה ָּמה ַא ְנ ֵׁשי ַה ֵּׁשם ַה ִּג ּב ֹוִרים‪ַ ,‬עם ַה ֵּׁשם ְק ָה ָל ּה ְקד ֹו ָׁשה ּ ֹפה א ּו ַמאן‬

‫ָנ ִׁשים ִצ ְד ָק ִנ ּי ֹות ּו ָבנ ֹות ַהְי ָקר ֹות ָה ַע ּנ ּו ִגים ְו ָהַר ִּכים‪ֶ ,‬הר ֹו ֵתי ֶהם ָּב ְקע ּו ִמ ֵּבין‬ ‫ֲא ֶׁשר ָנ ְפל ּו ִּבי ֵדי ֵז ִדים ָה ֲאר ּוִרים‪ַ ,‬ה ְּג ֹד ִלים ִעם ַה ְּק ַט ִּנים ְז ֵק ִנים ִעם ְנ ָעִרים‪.‬‬

‫ַר ְג ֵלי ֶהם ִׁש ְלָיא ְו ָלד ֹות ַמ ְפִרי ִחים‪ַּ ,‬בח ּוִרים ּו ְבת ּול ֹות ַהָ ּיפ ֹות ֲער ּו ִמים ֻמ ָּט ִלים‬ ‫ְּגד ֹו ֵלי ִי ְ ׂשָר ֵאל ְיֵר ִאים ּו ְׁש ֵל ִמים ּג ֹו ְדִרים ֶּג ֶדר ְוע ֹו ְמ ִדים ַּב ֶּפֶרץ‪ִ ,‬נ ְג ְזָרה ֲע ֵלי ֶהם‬
‫ּו ֻמ ְׁש ָל ִכים‪ַ ,‬ה ֶּקֶרב ְו ַה ְּכָר ַעִים ְּב ִפי ַה ְּכ ָל ִבים ִנ ְמ ָׁש ִכים‪ְ ,‬ל ֵעי ֵני ֶהם י ּו ָבל ּו ָל ֶט ַבח‬
‫ִּכ ְט ָל ִאים ּו ְג ָדִיים י ֹו ְנ ִקים ְוע ֹו ְל ֵלי ִט ּפ ּו ִחים‪ַ ,‬על ֵחיק ִא ּמ ֹו ָתם ָיז ּוב ּו ְמ ֻד ָּקִרים‬ ‫ִמ ּׁש ֹו ֵכן ְׁש ֵמי ֶעֶרץ‪ ,‬א ֹוי ַו ֲאב ֹוי ׁ ֹשד ָו ֶׁש ֶבר ִּכ ְלי ֹון ָו ֶחֶרץ‪ָ ,‬נ ְתנ ּו ֶאת ִנ ְב ַלת ֲע ָב ֶדי ָך‬
‫ַמ ֲא ָכל ְלע ֹוף ַה ָּׁש ַמִים ְּב ַ ׂשר ֲח ִסי ֶדי ָך ְל ַחְית ֹו ֶאֶרץ‪.‬‬
‫ּו ְנק ּוֵרי מ ֹו ִחים‪ֵ ,‬יָרצ ּו ְל ָקְר ַּבן ִא ֶּׁשה ַל ֵׁשם ֵרי ַח ִניח ֹו ִחים‪.‬‬
‫ָ ּד ֹמ ַע ִּת ְד ַמע ֵעי ֵנינ ּו‪ ,‬א ֹוי ָלנ ּו ַעל ֹּג ֶדל ִׁש ְבֵרנ ּו‪ֲ ,‬הל ֹוא ְל ִמ ְׁש ַמע ֹא ֶזן ָ ּד ֲא ָבה‬
‫ִס ְפֵרי ּת ֹור ֹות ַה ְּטה ֹוִרים ְו ַה ְּקד ֹו ִׁשים ָקְרע ּו ְו ָג ְזר ּו ִל ְג ָזִרים ְּב ִב ָ ּזה ּו ְבי ּו ִׁשים‪ַּ ,‬כ ָּמה‬
‫ַנ ְפ ֵׁשנ ּו‪ַּ ,‬כ ּ ֹצאן ָל ֶט ַבח ֶנ ְח ַׁש ְבנ ּו ֵהן ָּגַו ְענ ּו ָא ַב ְדנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ָא ָב ְדנ ּו‪.‬‬
‫ְו ַכ ָּמה ֵמא ֹות ְקצ ּו ֵצי ְּת ִפ ִּלין ָס ִביב ַל ָּמק ֹום ַה ְּק ֻד ָּׁשה ִנ ְזָר ִקים ְו ִנ ְדָר ִסים‪ְ ,‬ר ֵאה‬
‫ַה ֵׁשם ְו ַה ִּבי ָטה ֶחְר ַּפת ּת ֹוָר ֵתנ ּו ַה ְּנת ּו ָנה ְּב ִסי ַני ְּב ַל ֲה ַבת ִאי ִׁשים‪.‬‬ ‫ִה ְס ִּכימ ּו ַי ַחד ְז ֵק ִנים ּו ְק ַט ִּנים‪ְ ,‬ל ַק ֵּבל ִ ּדין ׁש ֹו ֵכן ְמע ֹו ִנים‪ֵ ,‬מ ֶהם ִנ ְד ָקר ּו ְּב ִכיד ֹו ִנים‪,‬‬

‫ַעל ֵא ֶּלה ֲא ִני ּב ֹו ִכָ ּיה‪ֶ ,‬א ְז ְּכָרה ֱאלֹ ִהים ְו ֶא ֱה ָמָיה‪ְּ ,‬ב ַה ֲעל ֹו ִתי ַעל ְל ָב ִבי ֲא ֵב ַדת‬ ‫ֵמ ֶהם ִנ ְׁש ֲחט ּו ַּב ֲח ִלפ ֹות ְו ַס ִּכי ִנים‪ְ ,‬ו ָנ ְגע ּו ְ ּד ֵמי ָאב ֹות ּו ָב ִנים‪ׁ ,‬ש ֹו ֵמ ַע ֹּזאת ִי ְב ֶּכה‬
‫ְוַיְר ֶּבה ֶנ ִהי ְו ִקי ִנים‪.‬‬
‫ַה ַ ּצ ִ ּדי ִקים ֲא ֶׁשר ְּב ִקְר ָּבם ְּב ֵני ֲע ִל ָ ּיה‪ַ ,‬ו ֶ ּיֶרב ְּב ַבת ְיה ּו ָדה ַת ֲא ִנָ ּיה ַו ֲא ִנ ָ ּיה‪.‬‬
‫ַוי ַוי ָצְוח ּו כ ּו ָּלם ְּבק ֹול ָמָרה‪ִּ ,‬בְרא ֹו ָתם ַי ַחד ִּכי ִנ ְג ְזָרה ְּג ֵזָרה‪ְ ,‬נ ִדי ֵבי ַע ִּמים‬
‫ּ ַפ ְל ֵגי ַמִים ֵיְרד ּו ְו ֵעי ֵנינ ּו ְמ ַק ְּל ִחים ְונ ֹו ְב ִעים‪ִּ .‬ת ָּכ ֵתב ֹזאת ְלד ֹור ַא ֲחר ֹון ִמ ְס ֵּפד‬
‫ֶנ ֱא ָספ ּו ְל ֵבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ַה ְּקד ֹו ָׁשה ִּב ְמ ֵהָרה‪ַ ,‬ו ַּת ַעל ַׁשְו ָע ָתם ֶאל ָה ֱאלֹ ִהים ְּב ֵלב‬
‫ַמר ק ֹו ְב ִעים‪ֵ ,‬עת ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְק ֶנה ֹצאן ָק ָד ִׁשים ַּכ ָּמה ְי ָל ִדים ִל ְפ ֵני ַה ַ ּצר ַמ ִּכיִרים‬ ‫ִנ ְד ֶּכה ְו ִנ ְׁש ָּבָרה‪ִּ ,‬כי ָרא ּו ג ֹו ִים ָּבא ּו ִמ ְק ָ ּד ָׁש ּה ְּב ֵלב ַא ְכ ָזָרה‪.‬‬
‫ַה ּפ ֹו ֲח ִזים ְוי ֹו ְד ִעים‪ּ ,‬ו ִמ ְׁש ַּת ְּט ִחים ּו ִמ ְת ַח ְּנ ִנים ִל ְפ ֵני ֶהם ְו ַחֵ ּיי ֶהם ְּב ִפי ֶהם‬
‫ּת ֹו ְב ִעים‪ְ ,‬ו ֵה ָּמה ֶנ ֶה ְפכ ּו ְל ַא ְכ ָזר ח ֹו ְט ִפים ַהְי ָל ִדים ְוז ֹוְר ִקים א ֹו ָתם ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלה‬ ‫זֹאת ְּב ָׁש ְמ ִעי ֶי ֱחַרד ִל ִּבי ְּב ַח ְל ָח ָלה‪ְּ ,‬גנ ּו ֵחי ָּג ַנח ִויל ּו ֵלי ְי ָל ָלה‪ַ ,‬על ִּכי ָעַרב ֵלב‬
‫ְוָרא ֵׁשי ֶהם ִנ ְב ָק ִעים‪ַ ,‬ו ַ ּיז ִנ ְצ ָחם ַעל ְלב ּו ִׁשים ִנ ְג ָא ִלים ּו ְב ָד ָמם ִנ ְט ָּב ִעים‪ִ ,‬ר ּׁש ּו ָמם‬
‫ִני ָּכר ּו ַעל ּכ ֹו ְת ֵלי ַה ֵהי ָכל ֲא ֶׁשר ָהי ּו ִמ ָ ּד ָמם ְצב ּו ִעים‪ּ ,‬ד ֹוֵר ׁש ָ ּד ִמים א ֹו ָתם ְזכ ֹור‬ ‫ַה ּפ ֹו ֲח ִזים ָל ֶג ֶׁשת ִל ְפ ֹג ַע ְּב ַעם ַה ָּקד ֹו ׁש ָׁשם ְּב ֵבית ַה ְּת ִפ ָּלה‪ִ ,‬ס ְדר ּו ְל ָפ ָניו ַא ֲעָר ָכה‬
‫ְּגד ֹו ָלה‪ֵּ ,‬בית ַה ֵׁשם ָמ ֵלא ֲח ָל ִלים נ ֹו ְפ ִלים ִל ְפ ֵני ְּב ֵני ַעְו ָלה‪ִ ,‬יָ ּו ַדע ְּכ ֵמ ִביא ְל ָמ ְע ָלה‬
‫ִעם ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחק ְו ַה ָ ּד ִמים מ ֹו ִדי ִעים‪,‬‬
‫ְל ָמ ְע ָלה‪,‬‬
‫ָצר ֹות ז ֹו ְלז ֹו ּת ֹו ְכפ ֹות ְוח ֹו ְבר ֹות‪ַ ,‬יד ַה ֵׁשם ָנ ְג ָעה ַגם ִּב ְק ִה ּל ֹות ַה ּ ֹק ֶד ׁש ט ּו ִטי ֹוב‬
‫ֶח ְמ ַ ּדת ִי ְ ׂשָר ֵאל ָּכל ַה ּ ֹק ֶד ׁש ֵנ ֶזר ַו ֲע ָטָרה‪ ,‬ע ֹו ְמ ִדים ְצפ ּו ִפים ְּב ַט ִלי ָתם ְמ ֻע ָּט ִפים‬
‫‪ַ -‬ה ְל ֶטה ‪ַּ -‬ב ְל ֶטה ‪ -‬ט ּו ְט ִׁשין ‪ַּ -‬פא ֹול ֹוִוי ְט ְׁש ‪ַ -‬ר ְׁשק ֹוב – ַמְרק ּו ְּפ ֶקי‪ִּ ,‬פ ְתא ֹום‬
‫ַי ֲע ֶלה ֲע ֵלי ֶהם ַה ּכ ֹוֵרת‪ְ ,‬ו ַאף ִּב ְׁש ַאר ְק ִה ּל ֹות ְקד ֹו ׁש ֹות ּו ְכ ָפִרים לֹא ָי ַד ְע ִּתי‬ ‫ְּב ֵהי ַכל ַה ּ ֹק ֶד ׁש ְו ָה ֲע ָזָרה‪ַ ,‬מ ֲח ִזי ִקים ְּב ִס ְפֵרי ּת ֹוַרת ַּה ֵׁשם ְו ַה ַּמ ְ ׂש ִּכי ִלים ַי ְז ִהיר ּו‬
‫ְספ ֹור ֹות‪ּ ,‬ו ִב ְז ַמן ָקר ֹוב ה ֹו ִסיף ַה ֵׁשם ָיג ֹון ַעל ְיג ֹו ִני‪ְּ ,‬ב ִעיר " ִלי ְס ְנ ֶקא" ּו ִב ְּכ ָפר‬ ‫ַל ֲא ֵחי ֶהם ְּב ֵאי ָמה ְי ֵתָרה‪ֶׁ ,‬ש ּלֹא ְל ַה ְח ִליף ּו ְל ָה ִמיר ַ ּדת ֱאלֹ ֵהינ ּו ְּב ִצ ּו ּוי ּו ְבמ ֹוָרא‪,‬‬
‫" ֶמע ְד ִני ְט ְׁש ִקי" ְמ ֻק ָּב ִצים ִנ ְד ֵחי ִי ְ ׂשָר ֵאל ַעל ִמ ְצַות ְּבִרית ִמי ָלה ִמ ְּכ ָפִרים‬ ‫ְו ֻכ ָּלם ְמ ַק ְּב ִלים ֲע ֵלי ֶהם ֹעל ַמ ְלכ ּות ָׁש ַמִים ְּב ַא ֲה ָבה ּו ָמ ְסר ּו ַנ ְפ ָׁשם ָל ֵאל ֲא ֶׁשר‬
‫ְו ַעָ ּייר ֹות‪ָ ,‬נ ְפל ּו ַה ּפ ֹו ֲח ִזים ֲע ֵלי ֶהם ְו ֶנ ֶהְרג ּו ֵה ָּמה ּו ְנ ֵׁשי ֶהם ְו ַט ָּפם ְּב ִמית ֹות‬ ‫ָּבָרא‪ְּ ,‬ב ִס ְפֵרי ֶהם ִנ ְכָר ִכים ְו ִל ְט ּ ֹב ַח ִנ ְמ ָׁש ִכים ַמר ָצְוח ּו ְׁש ַמע ִי ְ ׂשָר ֵאל ַה ֵׁשם‬
‫ֱאלֹ ֵהינ ּו ְוָי ְצא ָתה ִנ ְׁש ָמ ָתם ְּב ֶא ָחד ִּב ְק ֻד ָּׁשה ּו ְב ָט ֳהָרה‪ֵ ,‬הן ֶאְר ֶא ִלים ָצ ֲעק ּו ָמָרה‪.‬‬
‫ַא ְכ ָזִר ּי ֹות ְמ ֻׁש ּנ ֹות ַו ֲחמ ּור ֹות‪ַ ,‬ה ַעל ֵא ֶּלה לֹא ִּת ְפ ֹקד י ֹו ֵצר ַה ְּמא ֹור ֹות‪.‬‬
‫ט ֹוְר ִפים ִּכ ְז ֵא ִבים ִּבְרח ֹוב ֹות ָה ִעיר ְמ ַח ְ ּזִרים‪ׁ ,‬ש ֹו ֲח ִטין ְוז ֹוְר ִקין ְדג ֹוִרים ְדג ֹוִרים‪,‬‬

‫ְקד ֹו ִׁשים ִי ְהי ּו ֵלאלֹ ֵהי ֶהם ּ ֹכל ע ֹו ְבֵרי א ֹוַרח ֵמ ָעִרים ָהְרח ֹוק ֹות מ ֹו ִלי ֵכי‬ ‫ְּב ִעְר ּב ּו ְבָיא ִעם ָּפִרי ִצים ֲאד ֹו ִנים ְו ָ ׂשִרים‪ַ ,‬עד ֲא ֶׁשר ָמ ְלא ּו ָה ִעיר ֶּפה ֶאל ֶּפה‬
‫ְטב ּו ִחים ּו ְמ ֻד ָּקִרים‪ְ ,‬ו ָד ִמים ְּב ָד ִמים ָנ ָגע ּו ַעד ִּכי ָי ָצא ּו ח ּוץ ָל ִעיר ַּכ ַּמ ִים ַה ִּנ ָּגִרים‪,‬‬
‫ַה ְּסח ֹור ֹות‪ּ ,‬ו ִמ ַ ּד ַּלת ָה ָעם ְמ ַב ְק ִׁשים ֹא ֶכל ְל ַנ ְפ ָׁשם ַה ַּמ ְח ִזיִרים ְּב ַע ָיר ֹות‪ִּ ,‬פ ְתא ֹום‬ ‫ּו ְלָי ִמים ִנְר ִ ּדי ָנ ַתן ֵריח ֹו ְו ֹח ֶס ֶמת ִהיא ֶאת ָה ֹע ְבִרים‪ְ ,‬ו ִצָ ּוה ַה ּ ַ ׂשר ַל ּב ֹו ֲעִרים ָּב ָעם‬
‫ִנ ְק ְנ ָסה ֲע ֵלי ֶהם ִמית ֹות ָק ׁש ֹות ּו ָמר ֹות‪ְּ ,‬ב ָכל ְמ ִדי ַנת א ּו ְקַר ְי ָנא ְמ ֻט ָע ֵני ֶחֶרב‬ ‫ְל ַה ְׁש ִלי ָכם ח ּוץ ַעל ְּפ ֵני ַה ּ ָ ׂש ֶדה ִנ ְׁש ָמ ִטים ְו ִנ ְג ָזִרים‪ֵ ,‬י ָע ֵזב ּו ַי ַחד ְל ַעִיט ָהִרים‬
‫ֻמ ְׁש ָל ִכים‪ַּ ,‬ב ּ ָ ׂשד ֹות ְּב ִ ׂשי ִחים ּו ַב ְּמ ָער ֹות‪ְ ,‬ו ַאף ְּב ָפָר ַׁשת ְ ּדָר ִכים ִמ ְת ּג ֹו ְל ִלים ַּב ָ ּדם‬
‫ְּבת ֹו ְך ַה ְמ ִס ּל ֹות‪ְ ,‬ולֹא ָהָיה ָל ֶהם ְקב ּור ֹות‪ְ ,‬ו ִנ ְׁש ֲאר ּו ְּב ֵני ֶהם ְית ֹו ִמים ּו ְנ ֵׁשי ֶהם‬ ‫ְו ִל ְב ֵה ַמת ָה ָאֶרץ ְו ַח ּי ֹות ְי ָעִרים‪.‬‬

‫ֲעג ּונ ֹות ְצר ּור ֹות‪ַ ,‬ו ִ ּי ְקָרא ַה ֵׁשם ְצ ָבא ֹות ַּב ּי ֹום ַהה ּוא ִל ְב ִכי ּו ְל ִמ ְס ֵּפד ְלד ֹור ֹות‪.‬‬ ‫י ֹום ַהה ּוא ֹח ֶשׁ ְך ְו ַצ ְל ָמֶות ְולֹא ְס ָדִרים‪ְּ ,‬ב ִה ָּק ֵבץ ַעם ְ ׂשִרי ֵדי ָחֶרב ִמ ָּכל ִּפ ָּנה‬

‫ַר ֵחם ָנא ַעל ְּפ ֵלי ַטת ֹצאן ַע ֶּמ ָך‪ִּ ,‬כי ה ֹוַר ְגנ ּו ָּכל ַה ּי ֹום ָע ֶלי ָך‪ַ ,‬מ ְּל ָטה ַנ ְפ ִׁשי‬ ‫ְו ַע ָבִרים‪ּ ,‬ו ָמ ְצא ּו ְו ִה ֵּנה ַה ִּב ְק ָעה ְמ ֵל ָאה ֲע ָצמ ֹות ְו ַכ ָּמה ֲא ָל ִפים ָרא ֵׁשי ַה ֻּג ְל ֹּג ֶלת‬
‫ְמנ ּו ָקִרים‪ ,‬לֹא ָמ ְצא ּו ְי ֵדי ֶהם ְוַר ְג ֵלי ֶהם ִּכי ִאם ָרא ֵׁשי ֵא ָבִרים‪ַ ,‬ו ִ ּי ְצ ְּבר ּו א ֹו ָתם‬
‫ֵמָר ָׁשע ַחְר ֶּב ָך‪ְ ,‬ו ֹתא ַמר ַל ַּמ ְל ָא ְך ֶהֶרף ָי ֶדי ָך‪ְ ,‬וָי ֻנס ּו ְמ ַ ׂש ְנ ֶאי ָך ִמ ָּפ ֶני ָך‪.‬‬ ‫ֳח ָמִרים ֳח ָמִרים‪ַ ,‬ו ִּת ְקְרב ּו ָה ֲע ָצמ ֹות ֶע ֶצם ֶאל ַע ָצמ ֹו ַי ַחד ֻּכ ָּלם ְּב ֶק ֶבר ֶא ָחד‬

‫ׁש ֹו ְמֵרי ְיר ּו ָׁש ַלִים ַה ֻּמ ְפ ָק ִדים ַעל ַהח ֹומ ֹות‪ַ ,‬ה ַּמ ְז ִּכיִרים ֶאת ַה ֵׁשם ַאל ִ ּי ְהי ּו‬ ‫ִנ ְק ָּבִרים‪ַ ,‬ה ַעל ֵא ֶּלה ִּת ְת ַא ַּפק י ֹו ֵצר ָהִרים‪.‬‬

‫ָל ֶכם ּד ֹומ ֹות‪ָּ ,‬ת ִמיד לֹא ֶי ֱח ׁש ּו ִמ ְּל ַה ְז ִּכיר א ֹו ָתם ַה ְּנ ָׁשמ ֹות‪ִּ ,‬כי ְׁשק ּו ָלה ִמי ָת ָתם‬ ‫ָּכל ּו ֵעי ַני ְמַי ֵחל ֵלאל ֹו ַּה‪ַ ,‬עד ָמ ַתי ִּת ְהֶיה ְּכ ִג ּב ֹור לֹא י ּו ַכל ְלה ֹו ִׁשי ַע‪ְ ,‬ל ֵעי ֵנינ ּו‬
‫ִל ְ ׂשֵר ַפת ֵּבית ֱאלֹ ֵהינ ּו ְל ַד ּמ ֹות‪ְ ,‬ו ָל ֵכן ַּב ַעל ָהַר ֲח ִמים ַה ַּמ ְס ִּתיר ְנ ָׁשמ ֹות‪.‬‬
‫ִנ ְק ַמת ַ ּדם ֲע ָב ֶדי ָך ּת ֹו ִדי ַע‪ֵ ,‬אל ְנ ָקמ ֹות ַה ֵׁשם ֵאל ְנ ָקמ ֹות ה ֹו ִפי ַע‪.‬‬
‫ַּת ְס ִּתיֵרם ְּב ֵס ֶתר ְּכ ָנ ֶפי ָך ְלע ֹו ָל ִמים‪ִ ,‬נ ְׁש ָמ ָתם ִּב ְצר ֹור ַה ַחִ ּיים ִי ְהי ּו ְצר ּוִרים‬
‫ָל ָּמה ֱאלֹ ִהים ָל ֶנ ַצח ְז ַנ ְח ָּתנ ּו‪ָ ,‬ע ָמל ָו ַכ ַעס ַּת ִּביט ְולֹא ֵת ֵצא ְּב ִצ ְבא ֹו ֵתינ ּו‪ְ ,‬ר ֵאה‬
‫ַו ֲחת ּו ִמים‪ַ ,‬י ֲעל ּו ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ַע ִּתיק י ֹו ִמין ַּב ְּנ ִעי ִמים‪ָ ,‬ינ ּוח ּו ַי ַע ְמד ּו‬
‫ְל ֵקץ ַה ָ ּי ִמין ֵּבין ְי ָׁשִרים ּו ְת ִמי ִמים‪ָ ,‬א ֵמן ְו ָא ֵמן‪.‬‬ ‫ֹצאן ָה ַהר ּו ָגה ּו ְנק ֹום ִנ ְק ָמ ֵתנ ּו‪ַ ,‬ה ִּבי ָטה ָנא ּוְר ֵאה ְו ַאל ֶּת ֱחַר ׁש ְל ִד ְמע ֹו ֵתינ ּו‪ַ ,‬אל‬


Click to View FlipBook Version