The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานสารคดีฝึกหัด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kamonks06, 2022-09-04 07:14:12

งานสารคดีฝึกหัด

งานสารคดีฝึกหัด

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ บ้านเชียง

( Ban Chiang National Museum )

"ดินแดนแห่งอารยธรรมห้าพันปี ธานีคนโบราณ
ชำนาญปั้นหม้อ บ่อเสวยสวนสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชื่อเสียงมรดกโลก“
หากได้ยินคำขวัญนี้ทุกคนคงนึกถึงสถานที่ไหนไปไม่ได้ซึ่งสถานที่นั้นคือ พิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง อันเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุประมาณ๕,๐๐๐กว่าปี แต่ก็ยังมี
หลายๆคนที่ยังไม่รู้รายอะเอียดเกี่ยวกับสถานที่นี้มากนัก วันนี้พวกเราจึงขอนำเสนอ
เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่แห่งนี้ ว่ามีที่มาอย่างไรและเราควรรู้และจะได้ศึกษา

อะไรจากที่แห่งนี้กันบ้าง


สารคดีฝึกหัดโดย
นางสาวกมลชนก เศษสรรพ์
นางสาวกิตติยาพร ปิดตะ
นางสาวภรณ์ชนก ผาผง

บ้านเชียง
ประวัติศาสตร์

คู่เคียงอุดร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

ของประเทศไทย จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 5,000-1,400 ปีมาแล้ว และยัง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีสร้างขึ้นเพื่อ

แสดงร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ

ด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อาทิ เครื่องมือในการดำรงชีวิต และการสร้างสังคมวัฒนธรรมของ

มนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีกกว่าร้อยแห่ง โดยมีหลักฐานอ้างอิงถึงการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของมนุษย์มาหลายพันปี

ภายในบ้านเชียง


ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
จะมีสถานที่ให้ชม 2 ส่วนใหญ่ๆได้แก่

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรี
ใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกใน
ประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้น
ทางโบราณคดี ที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณ
วัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพที่กลายมาเป็น
โครงกระดูกในปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้าเป็นอาคาร ที่จัดแสดง
เกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจน
เครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้ง
โบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย

ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่างๆอีก
ด้วย มีการขุดพบกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ และเปลือกหอย ซึ่ง
ทำให้เข้าใจและอธิบายถึงวิถีทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัย
ก่อน โดยหลักฐานที่พบ คือ การขวานทำจากเหล็กและกระดูก
ควาย ก็สรุปได้ว่ามนุษย์รู้จักการทำนาในที่ลุ่ม มาตั้งแต่อดีตแล้ว

“เหตุการณ์บ้านเชียง”

ชุมชนที่อาศัยอยู่ที่ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี พบว่าใต้พื้นดินในหมู่บ้านมีโครง

กระดูกมนุษย์โบราณฝังร่วมกับวัตถุ
มากมายโดยเฉพาะภาชนะเขียนลายสีแดง
สวยงามแปลกตา ใบที่สมบูรณ์ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ ในพ.ศ.2503 โรงเรียนบ้านเชียง
จัดห้องพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมวัตถุที่พบใน
หมู่บ้าน เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงเรียนก็
มักจะมอบภาชนะเขียนลายให้เพื่อหวังให้มี
คนสนใจ พ.ศ. 2508 ภาชนะเขียนลายสีแดง
ใบสุดท้ายของโรงเรียนมอบให้กับเจ้าหน้าที่
จังหวัด และถูกส่งต่อไปยังพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติพระนคร

“มรดกโลกบ้านเชียง”

มรดกไทย มรดกโลก
บ้านเชียงมิใช่เป็นเพียง นอกจากผลกระทบทาง
แหล่งโบราณคดีแต่อาจ วิชาการแล้วโบราณคดีบ้าน
เรียกได้ว่าเป็นภาพแทน เชียงยังส่งผลในทางสังคมด้วย
ของโบราณคดีไทยเป็น จากกระแสการแตกตื่น มาสู่
แหล่งที่มีบทบาทสําคัญ กระแสการอนุรักษ์หวงแหนและ
ในการสร้างองค์ความรู้ สงวนรักษาไว้เป็นมรดกของ
และการพัฒนาระเบียบ ชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิธีการวิจัย ในปัจจุบัน วัฒนธรรม และแหล่งที่สร้าง
หลักฐานวัตถุจากการ ความ–ภาคภูมิใจ
ขุดค้น ยังมีการศึกษา


วิเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2535 แหล่ง

มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้ได้รับ
การจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
ที่มาของภาพ www.kapook.com โลก โดยองค์การยูเนสโกซึ่งเป็น
แหล่งโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียว
ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ในขณะนี้

สถานที่ตั้งปัจจุบัน และ การเดินทาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320

ข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท สามารถเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้น
ชาวต่างชาติ 150 บาท อุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 จะถึง
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน
อังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00- ปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไป
16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) พิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวง
โทรศัพท์ : 0 4220 8340 หมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึง
โทรสาร : 0 4220 8341
พิพิธภัณฑ์

ที่มาของภาพ www.kapook.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา หรือการดำรงชีวิต ของคนในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ หากผู้ใดที่ชื่นชอบหรือต้องการที่จะศึกษาในด้านประวัติศาสตร์

ของมนุษย์โบราณ นับเป็นอีกสถานที่ควรไปเยี่ยมชม


Click to View FlipBook Version