The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ictppkismksas, 2022-05-31 04:34:46

Anugerah e-Nilam Pendidikan Khas Negeri Selangor 2022 Hariz Bin Izhar

ANUGERAH e-NILAM

PENDIDIKAN KHAS

PERINGKAT NEGERI

SELANGOR 2022


CALON TOKOH NILAM:


HARIZ BIN IZHARKATEGORI:KURANG UPAYA PENDENGARAN


SEKOLAH MENENGAH

ISI KANDUNGAN


1 PROFIL PERIBADI MURID2 BORANG FOLIO CALON - NILAM 04
3 SENARAI PENCAPAIAN DAN
PENGLIBATAN CALON DALAM
KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM


4 SALINAN PELAPORAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD) 20215 SALINAN SIJIL-SIJIL PENYERTAAN/
PENCAPAIAN CALON6 GAMBAR-GAMBAR PENGLIBATAN
CALON DALAM AKTIVITI/PROGRAM/
PERTANDINGAN KO-KURIKULUM
7 SESALINAN REKOD BACAAN NILAM
CALON


8 ULASAN BUKU

PROFIL
PERIBADI

MURID

PROFIL PERIBADI MURID
HARIZ BIN IZHAR
KATEGORI PENCALONAN

• KURANG UPAYA PENDENGARAN

• SEKOLAH MENENGAH

• LELAKISEKOLAH
NO.49 JALAN ZAPIN 1D,
PRESINT ZAPIN, SMK SULTAN ABDUL SAMAD, KLANG
BANDAR BUKIT RAJA, • JALAN LANDASAN, TAMAN BUKIT KUDA,
41060 KLANG, SELANGOR 41300 KLANG, SELANGOR


HOBI
010-2691140
MEMBACA, BERMAIN PERMAINAN GAMES

DAN BOLA SEPAK SERTA MENUNGGANG

[email protected] BASIKAL.


KEPIMPINAN

•KETUA KELAS 4 KHAS


•PENGAWAS PUSAT SUMBER PPKI


PRINSIP

RAJIN BERUSAHA TANGGA KEJAYAANBORANG


FOLIO


CALON-

NILAM 04

PENCALONAN
ANUGERAH e-NlLAlt l PENDIDIKAN KHAS NILAM 04
qr ' PERINGKAT NEGERI
,4LIv'Eryf_ti}ry _ry!D! {-4'!!.!1{4tA!!!L
Jab.!.n Ppndid.kan Ne9eil se,aiqol


SELANGOR
NEGERI :

KATEGORI PENCALONAN: Tandakan (r,)di ruang yang berkenaan

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
KATEGORI
LELAKI PEREMPUAN LETAKI PEREMPUAN
KURANG UPAYA
PENGLtHAT,ShI

KURANG UPAYA
PENDENGARAN
MA6ALAH
PEMBELAJARAI"I


A : BUTIRAN CALON
1. Nama Calon HARIZ BIN IZHAR

2- Tahur^r / Tingkatan 4 KHAS

3" No Kad Oku D8100414000013

060103-10-1643
4 No Sijil Kelahiran I hIykid / lVlykad
SMK SULTAN ABDUL SAMAD,
5 Alamat Sekolah
-,IALAN LANDASAN, TAMAN BUKIT KUDA,

41300 KLANG, SELANGOR

6" Alamat Rumah NO.49 JALAN ZAPIN 1D,

PRESINT ZAPIN, BANDAR BUKIT RAJA,

41060 KLANG; SELANGOR
7. Jantina Perempuan
03-33414198 03-33446984
8. No Telefon Sekolah : 9. No Fax Sekolah

10. No Telefon Rumah :
m-1281 edu.my
1 1. Emel Murid

6q la.
PENCALONAN
r{t it ANUGERAH e-NlLAM PENDIDIKAN KHAS Nil_AM 04
PERINGKAT NEGERI
_ _[E$5ry-]J!lltr,tgr\pt!!!4ry rr44M{. .-
JabrQn Pendidilan Ne9€ri SelangdB. MAKLUMAT NILAM


Pertandingan Anugerah NlLAlul yang pernah drsertai


sekolah Peringkat ian t,c REKOD BACAAN PROGRA$I HTLAM (D|SERTAKAN REKOD

BACAAN NTLAM)

210
Jumlah bahan dibaca .

b
Pengesahan jumlah bahan dibaca disahkan:ilAlAH nost fi A sI ASDUtLAlt SAffl
Engetua
Nb{ql.5eillt"
Tandatangan dan cop Guru BesariPengetua

D DOKUMEN SOKONGAN (KURIKULUM & KO-KURTKULUM)


1 Salinan sijil penyertaan / kemenangan aktiviti ko-kurikulum

tr AKTIVITI GALAKAN MEMBACA
{Senaraikan se,?rua aktiviti galakan membaca yang disertai aleh calon Srk
buat lampiran jika raang tidak mencukupi. Serfaka n salinan dokumen yang
tetah dlsahkanJ


Feringkat
Aktiviti Jawatan I
Bit {Sekolah I Daerah / Tahun
Persatuan / Pertandingan Kedudukan
Negeri / Kebangsaan
KARNIVAL e-NILAM PENDIDIKAN
1 KHAS PESERTA NEGERI 2021

2

J


4

,
t
PENCALONAN
n,.& ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN KHAS NILAM 04
PERINGKAT NEGERI
_ {t$u!l,Es!iri,PFlqq!!4t! !!iLAlli4
J!briin &ndidlkar &9.t !€lihq+tPERAKUAH SEKOLAH:


Dengan ini disahkan bahawa rnaklumat yang diberikan adalah betul"Tandatangan{Guru
HlxHroqsl fir30uuxsff z7/s/eott
llnNiln Tarikh
SfitSiltAffi$ld
Cop Sekolah :PERAKUAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH:


Dengan ini disahkan bahawa segala maklumat berkaitan Folio Calon telah
disemak dan betul.


Tandatangan:

Brtu{r
: ;.t.:,::..t:l

27t5ng?2
Tarikh. .

Cop PPD: *e,
tr.

I


KEMENTERIAN
PENDIDIKAN

MALAYSIA

D eng an su6acit any a diy er aQuLan hafral,va
HARIZ BIN IZHAR

6010310I

temyat

ANUGERAH N2
fafam
KARNIVAL e-NILAM PENDIDIKAN KHAS

NEGERI NGOR TAHUN 2021


JABATAN PENDIDI SELANG
yada

16 HINGGA 20 OGOS
HAJAH ANISMAH BINTI M. NOH
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


Komi mengomoikon Sislem Penguruson
Berkuoltti Berososkon MS /SO 900i:2075
@ OUAL TY
OUAL TY SYSTEM &
SYSTEM SYSTEM v sl ffi
sl M s ":*{,,,:.
r.,omoorsiri/8355
Cediiedto SO9001:2015 Cedified to ISO 9001:2015 Cedrned 1o ISO 9001:2015
Cen No QMS 01314 Cefr No : QMS 01314 Ced No : QMS 01314

SENARAIPENCAPAIANDANPENGLIBATANCALON DALAMAKTIVITIKURIKULUMDANKO-KURIKULUM

SENARAI PENCAPAIAN DAN PENGLIBATAN

CALON DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM

BIL AKTIVITI KEDUDUKAN PERINGKAT TAHUN
MAJLIS PELANTIKAN KETUA KELAS
1. SEKOLAH 2022
PEMIMPIN MURID 4 KHASPENGAWAS
MAJLIS PELANTIKAN
2. PUSAT SUMBER SEKOLAH 2022
PEMIMPIN MURID
PPKI

KARNIVAL e-NILAM
3. JOHAN NEGERI 2021
PENDIDIKAN KHAS
PERTANDINGAN

e-KOKURIKULUM
4. TEMPAT KETIGA DAERAH 2021
PENDIDIKAN KHAS
(TARIAN RAMPAIAN)MAJLIS ANUGERAH ANUGERAH

KECEMERLANGAN
5. PERAK SEKOLAH 2021
KO-KURIKULUM DAN
HEM SRI SAMADMAJLIS ANUGERAH ANUGERAH

KECEMERLANGAN
6. SAHSIAH SEKOLAH 2021
KO-KURIKULUM DAN
HEM TERPUJI

MAJLIS ANUGERAH

SENARAI PENCAPAIAN DAN PENGLIBATAN
KECEMERLANGAN ANUGERAH
7. SEKOLAH 2021
KO-KURIKULUM DAN SUPER AKTIF ViP
CALON DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM
HEMMAJLIS ANUGERAH ANUGERAH
KECEMERLANGAN MURID AKTIF
8. SEKOLAH 2021
KO-KURIKULUM DAN PERJUMPAAN

HEM KOKURIKULUM
9. VIRTUAL RUN PESERTA SEKOLAH 2021

KELAB PERMAINAN/ PESERTA

10. BADAN BERUNIFORM (PERTANDINGAN SEKOLAH 2020

UNIT KOKURIKULUM ATAS TALIAN)

SENARAI PENCAPAIAN DAN PENGLIBATAN

CALON DALAM AKTIVITI KURIKULUM

BIL AKTIVITI KEDUDUKAN PERINGKAT TAHUN
PROGRAM
PENGENALAN ASAS
1. PESERTA SEKOLAH 2021
PEMBUATAN DONUT

FROZEN


ANUGERAH ViP KEHADIRAN

2. (VIRTUAL PdPR TERTINGGI SEKOLAH 2021

PARTICIPATION) (OGOS)ANUGERAH ViP KEHADIRAN
3. (VIRTUAL PdPR TERTINGGI SEKOLAH 2021

PARTICIPATION) (JULAI)

SALINAN


PELAPORAN

PENTAKSIRAN


BILIK DARJAH
(PBD) 2021

FELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TINGKATAN 3
TAHUN 2O2I
t: I iil NAMA MURID : HARIZ BIN IZHAR
KELAS: 3 KHAS


PELAPORAN : PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
SEKOLAH: SMK SULTA,N ABDUL SA,I.*AD
JALAN LANDASAN. BUKIT KUDA
41300 KLANG
BIL,
lro*,, o"*ouru mempamerkan tahap pengetahuai bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
1 BAHASA I,,lELAYiJ TP3
I menounokaokan idea seda menguasai kemahiran berfikir yang asas lanpa bimbingan daiam kemahiran bahasa.
t-"
2 BAHASA INGGERIS \!3 IHARIZ is on track to achieve lhe curiculum target.
3 BAHASA CINA TPO lTidak Berkenaan
4 BAHASA TAMIL TPo lTidak Berkenaan
5 SAINS menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang saifls.
l*o*,,
laRtZ Uot"f, melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas. lemasuk prosedur yang berlapjs: mengaplikasikan strategi
I
6 MAlETVIATIK TP3 masalah yang mudah, mentafsir dan menggunakan peruakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza, menaakul
lPenYelesaian
langsung dan bed(omunrkasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran, keputusan dan penaakulan.
lsecara
mengguflakan pengetahuandankemahirangeografiyangdipelajaripadasuatusituasisedabersikappositifterhadapalanl
7 GEOGRAFI TP3 luanrz
lsekitar.
I SEJARAH TP5 lHnnlZ memUuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nrlaiyang dipelajari.
I
I
PENDIDiKAN ISLAM TP3 HARIZ merrggunakan pengetahuan be*ailan Pendidikan lslffi untuk melaksanakan sesuatu kemahitan pada suatu situasi.
I
I
P€NDIDIKAN
10 TPO *u*.nuun
[,{ORAL lr,ou*
REKA BENTUK lueRlz ooletr menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang mereka bentuk dan
11 TP3
TEKNOLOGI procluk
lmembina
ASAS SAINS
TPO
KOIiTPUTER l,o"n ""*"n""n
SENI mengaplikasikan pengetahuan sejarah, defnisi, prinsip. jenis, ciri serta kemahiran melaluj eksperimentasi dan penerokaan
13 TP3
proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produk seni.
ULASAN GURU KELAS
st:harusnl,o beru;ulru tlengon lebih gigih bttgi mendttTtull;un kpputu,\.tn y(lNg seburktttttt. Tingkulkun ttuha orulLt.
TAFSIBAN TAHAP PENGUASAAN
Tidak Msncapai Tahap TidBk Mon{epai TihEp Mencapai TBhap Menaap3i fahap Metrtapai T3h3p MErcrpai T;hap
Pengsasa;. MiBimum Pef,glasaan $Jinimum Penguniaan MiaiBum PEnBUasar S.ik Pergrasnan Penguf,Han
w k-.
isangat Ttrhad) llerhad) lMemuastanl Saogat gaik fffi€rlang
pr.rHrfBdy'Bn.gffABoulr.Ax
PN. NORASMAWATI BT MAT DIN --........ -.... 1.- - - - r_ -- -. --- - - - -_, _-.. - - SANI TANDA TANGAN IBU BAPA/PENJAGA
GUBU KETAS PEN€/ET6/lz NAMA:
3l$tAs SMK SULTAN ABDUT SAMAD TARIKH:
TARIKH PELAPORAN:6 DISEMBER 2021

PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
&&m,w.- ,ffit
ryp
NAMA MURID: HARIZ BIN IZHAR
KELAS: 3 KHAS
JANTINA: L
PELAPORAN PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2021
SEKOLAH : SMK SULTAN ABDUL SAMAD KLANG
JLN LANDASAN BKT KUDA
41300, KLANG
TAHAP
BIL, MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
1 BAHASA MELAYU J sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas
tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

2 BAHASA INGGERIS a Pupil achieves expectations for the curriculum target.

lvlurid berupaya: melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur yang
berlapis, mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah, mentafsir dan
3 MATEMATIK 3 menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza, menaakul secara
Iangsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran, keputusan dan
penaakulan.
4 SAINS Memuaskan
SEJARAH 3 Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

o GEOGRAFI 3 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi serta
bersikap positif terhadap alam sekitar.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
menghasilkan dokumentasi Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia melalui
penggunaan media, proses dan teknik;
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
PENDIDIKAN SENI
7 3 unsur seni dan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui
VISUAL
penggunaan media, proses dan teknik;
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
aplikasi tema dan mesej; motif, idea dan konsep serta designomic dalam proses pembentukan
karya melalui penggunaan media, proses dan teknik;
Menggunakan pengetahuan berkaitan Pendidikan lslam untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
8 PENDIDIKAN ISLAM 3
pada suatu situasi.
REKA BENTUK
10 J Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk mereka bentuk dan membina produk.
TEKNOLOGI
Murid boleh mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan tarian Joget dan Sumazau.
Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan prinsip mekanik dan konsep pergerakan yang
dikenal pasti semasa melakukan kemahiran asas gimnastik di atas trampolin, kemahiran asas
permainan bola sepak, bola jaring, bola tampar, badminton, lari pecut, lompat tinggi gaya Fosbury,
PENDIDIKAN
lontar peluru gaya Parry O'Brien, frisbee dan sepak raga ratus.
JASMANI
12 3 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan prinsip FITT semasa melakukan aktiviti
DAN PENDIDIKAN
meningkatkan kecergasan fizikal.
KESIHATAN
Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pengukuran kecergasan fizikal untuk
mengukur lipatan kulit dan ujian SEGAK.
Murid berupaya mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam mengurus kesihatan dan
keselamatan diri.
Kejayaan tertakluk kepada daya usaha anda.
ULASAN TA,\,1BAHO'
(Jika ada)
Oleh itu tingkatkan usaha anda untuk kejayaan yang lebih baik daripada hari ini./"4e {)4,
PN HJ BINTI ABDULLAH SANI PN NORASMAWATI BINTI MAT DIN
PENG GURU lINGKATAN
SMK SULTAN ABDUL SAMAD, KLANG SMK SULTAN ABDUL SAIV1AD KLANG

SALINAN

SIJIL-SIJIL

PENYERTAAN/


PENCAPAIAN


CALON

,{ lt ll ,t

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL SAMAD

Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan
"bI
.
,,4
"-E
-"&I
a a ;"."!"

, k.&.8


-.' b
Dengan ini diperakui bahawa 10$
""."'i
HARIZ BIN IZHAR . sli
"'n
""- h
0601 031 01643 -"b
:slt
'"v
*,":"
telah dipilih dan dilantik sebagai -". p
"m)'i"
!U
KETUA TINGKATAN :-"'r
,, tn;"
4 KHAS

:ffiH ir
..
sempena
-.'.;
.t {"
:s')i
"- i,
MAJLIS PELANTIKAN PEMIMPIN MURID ..!}l


2022PN. HJH. R NA BT ABDULLAH SANI
PENGETUA
SIVK SULTAN ABDUL SAIMAD KLANG

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL SAMAD
Jalan Landasan Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan.


a

Dengan ini diperakui bahawa


HARIZ BIN IZHAR0601 031 01 643


telah dipilih dan dilantik sebagai


PENGAWAS PUSAT SUMBER PPKI
sempenaMAJLIS PELANTIKAN PEMIMPIN MURID

2022PN HJH RO INA BT ABDULLAH SANI
PENGETUA
SIMK SULTAN ABDUL SAIVAD KLANG

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIAa aa

Dengan

J(}HANacclra

ANUGERAH NILAM PENI}IDIKAN KHAS NEGERITAH
{afam
KARNIVAL e-NILAM PENDIDIKAN KHAS
NEGERI SELANGOR TAHUN 2021
anjurart

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR
yada

16 HTNGGA 20 oGOS 2021
HAJAH ANISMAH BINTI M. NOH
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


Komi mengomo/kon Sislem Pengurusan
Berkualiti Berososkon MS iSO 900 l:20 i5
a-,---\
(ev+u^;) f6'*,li)) OUAL]TY SIRIM #
SYSTEM
V
SYSTEM
SIRIM SIRIM
ruo-uo.sir/9355
Cedifed to ISO 9001:2015 Cedifed to ISO 9001:2015 Cetiled to SO 9001 2015
Cefr No : QMS 01314 Ced No : OMS 01314 Cefr No : QMS 01314

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

Pej abat Pendidik an D aeruh Klang

$iiiilmermsstun
Dengan ini diakui bahawa

HARIZ BIN IZHAR

060103-10-1643


tdfr ]vvnernperol*.hilponrfrp6,{a,{vKEylGAl , r"':j "', i 'r.i , :;.
i, ,,,2, ,,..,. ,
dn"l*vnt a,m.rw


A!AN

KOLAH MENENGAH
,ffi
LELAKI


WvnPen*


PERTANDINGAN e-KoKURlKULuilt PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT DAERAH KLANG
TAHUN 2A21


pa"da,

21 -23 SEPTEIT|BER 2021t([,tAtMUNAH mUSTAFFA)
Pegawai Pendidikan Daerah

Pejabat Pendidikan Daerah Klang

Kad mengamalkan Sistem Pengurusan
gerkualli Berasaskan MS ISO 90A1.201 5
;g=i

ffi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL SAMAD

Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan
a ao
Setinggi-tinggi tahniah kepada


HARIZ BIN IZHAR


060L0310L 643


Atas kejayaan don pencopaian

ANUGERAH PERAK SRI SAMAD:."i
-'b
Sempena , tlh
".- D
Mailis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Dan Hal Ehwal Murid ]".1"
Ycr'. SMK Sultan Abdul Samad Klang i{of
-"'
0 "". p
t...
2021
.'cE
{*r'
.Y..'* ;...1
Poda
iei 26 NOVEMBER 2021 ":F+
'"p


(tlus
HAJAH ROS A BINTIABDULLAH SANI
Pengetua
SMK SULTAN ABDUL SAMAD KLANG

ir !, 1t

ll lt rt
JAYA
otHl

SEKOLAH MENENGAH KBBANGSAAN SUIJTAN ABDUL SAMAD

Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan


a aa


5 eti n ggi -tin ggi tahni ah kep a d u


HARIZ BIN IZHAR

s5010101G43

Atas kejayaan dan pencapaian

ANUGERAH SAHSIAH TERPUJIMajtis Anugerah Keeem=riune:*ffi;llrritrrum Dan ttat Ehwai Murid

5MK Suitan Abdul Samad Kiang
?421


Pada
26 NOYEMBER ?:A21

HAJAH BINTI ABDULUH SANI
Pengetua
SMK SULTAN ABDUL SAMAD KLANG.. I lr il t!

t'... ,t
J AYA
oiRl

SEKOLAH MENENGAH KBBANGSAAN SUUTAN ABDUL SAMAD

Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan
;m#
-.o

-"h
,"0
. fltui-
a aa
--' b
;&+


.&F
5 eti nggi -ti n ggi tahni ah kepa da

-'B
HARIZ BIN IZHAR -"et
-.H
050103101543 ;--h
' s-rF
'"" p
"'h
."ffi,#
Atas kejayaon dan pencapaian
'l
ANUGERAH SUPER AKTIF ViP
j ^'ft
&1-L
:,*p

"ff]*'
Sempena
Majtis Anugerah KeeemerlanBan Kokurikulum Dan Hal Ehwal Murid .'*.p
".sr
SMK Sultan Abdul Samad Klang
2421 B
"'-
"-Bt
.Fl
pada -;"P
JB
26 NOVEA/IBER 2071 ".{*t

HAJAH BINTI ABDULLAH SANI
Pengetua
SMK SULTAN ABDUL SAMAD KLANG
1." '..J

,t


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUIJTAN ABDUL SAMAD
Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan :-"/
,"eI


a oa "*)i
"-. p
*"."1

-IF"I
:. (-

S eti n ggi -ti nggi tah ni oh k e p a d o ,"€3F
:-p

HARIZ BIN IZHAR J+*l'-
.&t
060103L0L 543 -...;
;ffii.
-"- p

" ii
Atas kejayaan don pencopaian ;&{
""- B
j'"-i'-
ANUGERAH MURID AKTIF PERJUMPAAN

KOKURIKULUM "".'*T;
".1""
-,'".:.
:."r
.-0
;F
",4#+
-'-.:.
Sempena *rF
'- i4
l\4ajlis Anugerah l(ecemerlangan Kokurikulum Dan Ha! Ehwal Murrid *".';'
SMK Sultan Abdul Samad Klang
".4
".cf
2021


Poda
26 NOVEMBER 2021HAJAH ROSLINA BINTIABDULLAH SANI
Pengetua
SMK SULTAN ABDUL SAMAD KLANC

l{ it i{ li " ia '
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL SAMAD
-.il
Jalan Landasan Bukit Kuda,41300 Klang, Selangor Darul Ehsan. ;&l

:"'"e'
fin Efi'
:' iB
8,{Pengerfa .ffi+
.,k
,- EOtnJ* ini disart&an hafiaw
HARIZ BIN IZHAR

060103 LO1,643fekftmeryi[ufi

PROGRAM PENGENALAN ASAS PEMBUATAN DONUT FROZENPada,

1 6 NOVEMBER 2021tsertempaf fr:


SMK SULTAN ABDUL SATAAD


fu/uran,

PROGRAM PENDTD|KAN KHAS |NTEGRAST (ppKr)
K SULTAN ABDUL SAMAD, KLANG
HAJAH ROSLINA BINTI ABDULLAH SANI
Pengetua
SMK Sultan Abdul 1amad, Klang


!l if rf

13f"";: ";'ffi";'ffi"i'ffi{


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUUTAN ABDUL SAMAD

Jalan Landasan Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan.

a

Adalah dengan ini disahkan bahawaHARIZ BIN IZHARTeloh menyertai dengan jayanya dalam program
KURSUS KE?IM"INAN 2O2A


PengawaslPRS / Pengawas PPDa / Ketua & Penolong Ketua Tingkatanpada

23 JULAI2021


HAJAH ROS BINTIABDULI.AH SANI
Pengetua
SMK SULTAN ABDUL SAMAD KI.ANG

GAMBAR-GAMBARPENGLIBATANCALON DALAM
AKTIVITI/PROGRAM/PERTANDINGANKO-KURIKULUM

MAJLIS PELANTIKAN


PEMIMPIN MURID 2022


KETUA KELAS

4 KHAS
MAJLIS PELANTIKAN


PEMIMPIN MURID 2022
PENGAWAS PUSAT


SUMBER PPKI

KARNIVAL e-NILAM

PENDIDIKAN KHAS


NEGERI SELANGOR 2021


JOHAN


PERTANDINGAN

e-KOKURIKULUM


PENDIDIKAN KHAS

DAERAH KLANG 2021


TEMPAT KETIGA

TARIAN RAMPAI

SESALINAN


REKOD

BACAAN


NILAM CALON

REKOD BACAAN NILAM (BD)

HARIZ BIN IZHAR
SMK SULTAN ABDUL SAMAD, KLANG

BILANGAN AKTTVTTIULASAN/
BIL TARIKH JUDUL BUKU
MUKA SURAT BERCERTTA/BERLAKON
7 1211./2078 Iman Sayang Kiki 48 ULASAN
2 2A/u2078 Api Yang Sejuk L4 ULASAN
3 27/1,12A13 Pokok Yang Berdarah 24 ULASAN
4 30lL/2A]3 10 Nilai Murni Bersama Alya 128 ULASAN
5 2/2/2Ot8 Kisah Sang Beruang 10 ULASAN
6 5/2/2018 5 Cerita Tauladan (Akibat Sombong) 112 ULASAN
7 28/2/2Ot8 Favourite Aesop's Fables with Moral Values 16 ULASAN
8 213/2018 Siri KenaliDunia Saya; Pokok 15 ULASAN
9 813/2018 Puasa Aiskrim 56 ULASAN
10 15/312018 Kisah Nabi Yunus 2A ULASAN
11 24/3/2018 Exobot Ultra 156 BERCERITA
L2 L/412018 Kenapa Burung Nuri Bercakap 32 ULASAN
13 6/4/2OL8 Naga dan Agam 24 ULASAN
74 fil412Afi Serigala dan Biri-biri 18 ULASAN
15 7314/2OL8 Rubah dengan Buah Anggur 16 ULASAN
L6 16/4/2OL8 Siri Cerita Fantasi Kanak-kanak :Penjara Cermin 24 BERCERITA
17 t/s/2018 Semut Yang Berkerja Kuat 72 ULASAN
18 $/s/zats Allah Melihat Saya 48 ULASAN
19 3/6/201,8 Siri Kenali Dunia Saya; Bunga Bungaan L5 ULASAN
20 61612018 Cef Cilik = The Little Chef 2A ULASAN
27 1/7l2}t8 Basikalnya Bocor 18 ULASAN
22 rsl812o7s Raja Durian Yang Sombong 48 ULASAN
23 2lsl2OtS Kisah Nabi lsa 20 ULASAN
24 fi/7A/2A18 Hadiah Puteri buku 24 ULASAN
25 1/1212018 Kisah Sooty 96 ULASAN
26 u1/2O1s Animals And Nature 93 ULASAN
27 20/7/2O1e Kisah Nabi & RasulDiZaman Kanak-kanak 80 ULASAN
28 8/2l2O1e Gagak Yang Dahaga 16 ULASAN
29 7s/2/2019 Bayangan Masa Hadapan 24 ULASAN
30 24/2/2O7s Gadis Yang Bijak 72 ULASAN
31 3/3l201s Cerita Sebuah Lukisan 99 ULASAN
32 2u3lzOLs Orang Malas Perut Lapar 48 ULASAN
33 1,/4/2019 101AKhlak Rasulullah 30 ULASAN
34 sl4l2O7e Virus Gerhana 24 ULASAN
35 Ls/41zOLs AllAbout People 93 ULASAN
36 1/s/2ote The Gorilla & The Banana Boat 20 ULASAN
37 5/sl2OLs Nini Super Diva 112 ULASAN

38 20l6l2O7s Nabi Musa Berguru Dengan Nabi Khidir 15 ULASAN
39 2s/6/2A1s- 20 Kisah Sahabat Nabi & Tabiin 72 ULASAN
40 3a/6lza19 Si Kucing Kecil 8 BERCERTTA
4! 4/7/2A7e Amazing lnvention :Video Games 32 ULASAN
42 6/7lz0Le Pok Amai-amai : Fantun Nasihat 24 ULASAN
43 1417/2o1e Menjadi Bintang 22 ULASAN
44 u8/2o1e Best Of Lanzten 128 ULASAN
45 2818/zOLe Nabi Adam Bapa Manusia 16 ULASAN
46 lsle/zote Tukang Kasut Dengan Orang Kerdil 64 ULASAN
47 7hOlZO7s Diserang Mahluk Asing 24 ULASAN
48 L6l7A/2019 Ayang Si jaguh Kecil 742 ULASAN
49 tlL1./2A7e Mawar Untuk lbu 36 ULASAN
50 2CI/L212019 Fantastiknya AI-Quran 63 ULASAN
51 1/7l2O2O The Lion King 45 ULASAN
52 112/2O2A Harga SebuahTablet 12A ULASAN
53 fil2l2a2a lman dan Ah Kiong 99 ULASAN
54 2L/2l2A2O Kek Keju Coklat Resberi untuk Mama 33 ULASAN
55 s13l2O2O Menggembara Ke Angkasa Lepas 6 ULASAN
55 6/3l2o2O Kisah siRambai 80 ULASAN
57 27/3/2A2O Kebun Kelapa Ayah 36 ULASAN
58 414/2O2A Kembara ke Komet 24 ULASAN
59 15/sl2O2O Gelora di Sungai Kinabatangan 726 ULASAN
60 18/6/2020 Tumu Dan Keluarga 24 ULASAN
61 2016/2020 Koleksi Buku Cerita Disney Pixar 150 ULASAN
62 7fi/2a2o Budak Quran Digital 135 ULASAN
63 2A/8/2O2O Misteri Lingkaran Sihir 34 ULASAN
64 24/8/2020 Siri Amalan Baik: Kita Beriman 20 ULASAN
65 30l8/2O2O Tertangkapnya Raja Tupai 58 UTASAN
66 319/2A2O Apa Yang Dibawa? 18 ULASAN
67 lOlsl2O2O Anak lkan Yang Degil 48 ULASAN
68 20ls/2O2A Adrian.. Penulis Superstar 125 ULASAN
69 thol2o2o Periuk Bubur Ajaib 16 ULASAN
70 6l70/2020 Suha Dwi Chagi 138 UTASAN
77 7s/11/2O2O The Giant and the Longhouse Folk 31 ULASAN
72 30/LL/2O2O A Collection of Aesop's Fables 130 ULASAN
73 1/72/2O2O Rifqi Di Dunia Nyum-nyum 732 ULASAN
74 Ls/7212A2O A First Atlas 93 ULASAN
75 28/72/2O2O SiriAmalan Baik: Kita Bersyukur 20 ULASAN
76 3O112/2O2O Memori Terindah 98 ULASAN
77 20l1l2021 Pahlawan Naga Yang Hebat 30 ULASAN
78 2s/1/2021 A Collection of Science Stories for Children 129 ULASAN
79 10/2/202L Pooh 25 ULASAN
80 fi|2/2027 Mengembara Ke Alam Lautan 5 ULASAN

81 121212021 Burung Budiman 16 ULASAN
82 ]-s/2/2O2L 40 Cerita Teladan & Hadis Pilihan t2a ULASAN
83 2212/ZAzt Pengembaraan Empat Puteri t44 ULASAN
84 10/3/2021 Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi L6 ULASAN
85 nl3/2A2t Brother Bear 45 ULASAN
86 20l3/2AU. Tak Salah Beralah 24 ULASAN
87 22/3/2021 Allah Kan Ada 24 ULASAN
88 24fi/2A2L Aladdin & His Magical Lamp 50 ULASAN
89 u4l2O2t Tiga Sahabat Menjaga Alam Sekitar 16 ULASAN
90 3/412021 Fun At Home 44 ULASAN
91 7/s/2027 Pokemon, The First Movie 76 ULASAN
92 2/s/2A21 Koleksi Cerita Klasik Haiwan L28 ULASAN
93 ts/6/202t Siri Srikandi lslam: Asma Bt. Yazid 24 ULASAN
94 fi|6/2A21 How Things Work 93 ULASAN
95 261612027 The Wizard 0f Oz 43 ULASAN
96 28/6/2021 NabiSyuib Dan Kaum Madyan t6 ULASAN
97 2s/6/2021 Nabi Sulaiman Raja Yang Adil 1,6 ULASAN
98 il7/2A21 Mr Meddle's Bicycle & Other Stories 192 ULASAN
99 7s17/2021 An Adventure By the Sea 30 ULASAN
100 L8l7l2O21 Kungfu Panda 36 ULASAN
101 2Al7/2A21 365 Kisah Rasulku Muhamad L92 ULASAN
toz u8l2o27 Nabi lbrahim Kebal Dijilat Api 16 ULASAN
103 1.18/7021. Lebah Madu, Pembina Sarang Yang Sempurna 35 ULASAN
to4 7A1812021. Dendam Encik Ais Dan Puan Krim 34 ULASAN
105 721812027 Cerita Teladan 25 Nabi Dan Rasul 50 ULASAN
105 2A/8/2O2t Ada Apa Dalam Daun? 10 ULASAN
707 221812021 Terbang Ke Mercu 156 ULASAN
108 U9l2a21 Aku Dengar KatTepi Sungai Ada. 728 ULASAN
109 10/e/2027 Haiwan Misteri 13 ULASAN
110 ltl9/2021. Tahukah Anda? 16 ULASAN
111 ],s/sl2o27 Bestnya Berpuasa 32 ULASAN
tLz 781e12027 Have You Ever Wondered? 27 UL,ASAN
113 2219/2O2L Siri Dongeng Klasik Kanak-Kanak: Ali Baba dan 30 ULASAN
40 Penyamun
114 2sl9l2021 Remaja Harapan 184 ULASAN
115 Lsl1.O/2021 Ditelan Hutan Nulu 190 ULASAN
116 2s/fi/2}21 Puteri Bunian Disumpah 16 ULASAN
177 26/7O|2O2L Malang Si Belang 76 ULASAN
118 27 /LO/zOzL Kisah Awang Tangan Besar t5 ULASAN
119 30ltOl2O2l My Little Repunzel 46 ULASAN
L20 filra/zozt NabiAdam A.S Habil Dan Qabil 15 ULASAN
119 7u7A/2O21. Pelangi Pagi 16 ULASAN
120 13lLO(2A27 The Tricky Fox 15 ULASAN
127 fi/fi12A21 Am I small? Adakah saya kecil? 42 ULASAN

122 2017A/2021. Be Kind 32 ULASAN
1.23 30/70/2021. Bestnya Solat! 32 ULASAN
124 tlltl2o2t The Girt and The Book 28 ULASAN
125 3/71/2021 (Siri Mengapa) Penyu Menangis 16 ULASAN
L26 4/17/2021 Kakakku Sayang 73 ULASAN
L27 2A/nl2A21 Terima Kasih, Sawi 32 ULASAN
128 22/1.1/2021 Anot Ke Kebun Atuk 18 ULASAN
L29 24/LL|ZO2L Nabi Yusuf A.S. - Pentafsir Mimpi 16 ULASAN
130 241fl12021 Nabi Musa A.S. - Dan Anak Lembu Emas 16 ULASAN
131 26/fl/2127 Buku Cerita lnside Out 68 ULASAN
732 28/71./2027 Atlas Angkasa Lepas 24 ULASAN
133 2s/7L|2O2L JAMBUL BELATUK MAHKOTA DIRAJA 16 ULASAN
134 2eln/2a2l The Gardener and His Dog 28 ULASAN
135 30/17/2021 Anak Yang Berani 726 ULASAN
136 s/12/2021 Pokok Kelapa Yang Berjasa 8 ULASAN
],37 5/12/2021 Si Pelangi Dan Kawan-kawan 10 ULASAN
138 6112/2O2L Hadiah Buat Kakak 118 ULASAN
139 s/1212021 Si Bongkok Lupa Diri 19 ULASAN
1.40 lOlt2/2021 MisteriVan Hitam 85 ULASAN
741 lu7z/2O27 Pokok Bunga Misteri 5 ULASAN
742 Lut2l2O21 Rahsia Di Sebalik Nombor 7A ULASAN
L43 13/L2/2021 Mengerjar Cita-cita 113 ULASAN
744 1s112/2021, Amalkan Sikap Mulia 24 ULASAN
145 16/!2/2027 Mengejar Bintang L74 ULASAN
146 L811212A21 Ginger The Giraffe 77 ULASAN
L47 Lslt2/2O2t Budak Aspura 160 ULASAN
148 21.1L2/202t Permata Hatiku {Buku 1} 32 ULASAN
1.49 2u12/2027 Robo Rider 276 ULASAN
150 2s/12/2021 Namrud Tewas ditangan Nyamuk 16 ULASAN
151 2s112/2027 Pasukan Peronda .. GERAK! 150 ULASAN
152 28/1212A21 3-MlNlT FAKTA: IKON BUDAYA 113 ULASAN
153 37/721202L Misi Budak Ajaib 743 ULASAN
154 31112022 Sirah Nabilsmail 73 ULASAN
155 4/L/2022 Super Robotik 160 ULASAN
156 7 /u2022 Bulan Mulia lslam: Ramadan 15 ULASAN
157 th/2022 Penjejak Kristal 109 ULASAN
158 11./1/2022 Bulan Mulia lslam: Aidilfitri 76 ULASAN
159 121u2022 Legenda Budak Pelik : Merungkai Misteri Banglo 150 ULASAN
Lama!
150 $/Ll2A22 AhliSihir DariOz 32 ULASAN
161 tsl3./2022 Pengembaraan Gulliver 32 UTASAN
162 171u2O22 Pahlawan Muda 132 ULASAN
163 20/{2A22 Seharum Mawar 45 ULASAN

764 2Ll7/2022 Mat, Mit, Mut 28 ULASAN
155 xlU2a22 Hendak Seribu Daya, TaK Nak Seribu Dalih 37 ULASAN
166 77lL/2A22 Gadis Yang Bijak 6 ULASAN
1"67 2217/2022 Jangan Putus Asa L7 ULASAN
168 22/712A22 Cerita Rakyat (Mahsuri, Puteri Sari lntan dan Kancil 74 ULASAN
Mengira Buaya)
169 23/712022 Cerita Rakyat (Pak Kaduk & Puteri Limau Purut) tt ULASAN
770 231u2O22 Meow Mor (MiAmore) 42 ULASAN
177 24/U2a22 Bawang Putih dan Bawang Merah 32 ULASAN
172 24/u2A22 Lawan atau Kawan 22 ULASAN
t73 26/1/2022 31 Kisah Teladan: lkan Nun dan Surat Tuhan 184 ULASAN
L74 27lt/2O22 Berani MenjadiAku 200 ULASAN
775 2el7/2A22 Mudahkan Jangan Susahkan 276 ULASAN
L76 31h/2022 Foods ln The Quran! 12 ULASAN
L77 qu2a22 Nota Hati Buat Pelajar 330 ULASAN
178 s/212022 Sekolah Kehidupan, Teladan dari kisah Nabi Musa 161 ULASAN
& Khidir
179 8/212022 Seni Bercakap-Cakap & Berbual-Bual t78 ULASAN
180 lu2/2022 70+ Aktiviti Cinta Al-Qtiran 778 ULASAN
181 14/2/2022 Novel Kanak-Kanak:Penyiasat M uda 130 ULASAN
182 761212022 Antologi Cerpen Motivasi & lnspirasi Aku Budak 220 ULASAN
Kampung.
183 Le/212022 Bacaan Kanak-Kanak: Kisah Si Rama-Rama 24 ULASAN
184 2ol2l2022 Clear 184 ULASAN
185 241212a22 Buku Cerita Kanak-Kanak - Hulubalang Muda 79 ULASAN
186 26/212022 Kumpulan Cerpen Kanak-kanak 84 ULASAN
Sepakat Membawa Berkat
787 27/2/2022 Buku Cerita Kanak-kanak Cerita Rakyat - Mat Kilau 38 ULASAN
188 271212a22 Buku Motivasi (Baru) : Anak-Anak Abah 288 ULASAN
189 2/312022 Life is a Story 168 ULASAN
190 s13/2A22 Kisah Orang Kaunter 25 ULASAN
191 6/3/2022 Alpa 123 ULASAN
192 n/3/2A22 Hidup yang Aku Pilih 169 ULASAN
193 !31312022 Taubat, Kompilasi Kisah Taubat dan 45 ULASAN
Teladan Remaja
194 14/312022 Hajar Perempuan Pilihan Langit 224 ULASAN
195 17/3/2022 Hiduplah Untuk Hari lni 453 ULASAN
195 2713/2022 Biar Susah Asal Lillah 272 ULASAN
797 t/4/2022 Pribadi Hebat 177 ULASAN
198 sl4/2A22 Apa Cer? 248 ULASAN
199 9/4/2022 25 MISTERI MENGGEMPARKAN DUNIA 187 ULASAN
200 tu4l2O22 NOVELTELADAN REMAJA- 116 ULASAN
KELUARNYA YAKJUJ MAKJUJ
201 16/4/2022 1001 Simpulan Bahasa Lengkap 202 ULASAN

242 21./4/2A22 Hikayat Budak PHD 136 ULASAN
203 231412022 Cerita Dalam Kampus 2L3 ULASAN
244 75/41?A22 My Best Buddy 144 ULASAN
205 28/4/2022 Anak Raja yang Beriman 136 ULASAN
206 2e/4/2A22 Cabaran Hidup Remaja 97 ULASAN
247 30l4l2022 Daftar Mimpi 77 UTASAN
208 1.lsl2022 Mendakap Kesedihan Dengan Al-Quran 222 ULASAN
209 $/s/2a22 Dari KL ke Seoul L70 ULASAN
270 ls/s/2022 ATAN (Edisi lstimewa) 224 ULASAN
2L7 20/sl2022 Motivasi Pelajar Cemerlang 40 ULASAN
272 24/s/2A22 Mengurus Wang Secara Bijaksana 40 ULASAN
273 26ls/2022 AnakJal Besar 777 ULASAN

ULASAN

BUKUULASAN NOVEL


MOTIVASI PELAJAR CEMERLANG &

MENGURUS WANG SECARA BIJAKSANA

Cintai buku setiap masa, ilmu dapat minda perkasa
Dalam buku banyak ilmu, apabila dibaca baru tahu.


Assalamualaikum, Nama saya Hariz Binti Izhar,
Saya sangat bersyurkur kerana terpilih dalam bicara buku kali ini. Buku yang
saya pilih daripada penulis Nurul ‘Ula Noor ‘Aaisa terbitan Pustaka Tintamas
berjudul Motivasi Pelajar Cemerlang.


Buku ini adalah Siri Motivasi Pemangkin Diri untuk menjadi pelajar cemerlang.
Kecemerlangan akademik menjadi impian saya dan pelajar yang lain juga.
Untuk menjadi pelajar cemerlang kita perlu berusaha dan bekerja keras.
Kejayaan bukan mudah dicapai namun ia bukan perkara yang mustahil kerana
kita yang merancang untuk berjaya. Pelajar yang cemerlang sentiasa menjaga
kesihatan fizikal, minda dan emosi diri. Mereka juga menjaga pemakanan serta
membuat latihan jasmani kebijaksanaan dalam mengurus diri serta
kecenderungan melakukan hanya aktiviti-aktiviti yang berfaedah membuatkan

pelajar lebih berdisiplin, sihat dan cergas.


Pelajar yang cemerlang menggunakan masa hidupnya dengan sebaik-baiknya,
melakukan hanya yang baik dan menjauhi perkara-perkara yang ditegah.
Pelajar yang cemerlang sentiasa berusaha memperbaiki dirinya termasuk
belajar kesilapan silam yang pernah dilaluinya. Pelajar yang cemerlang sentiasa
bersiap sedia untuk menghadapi sebarang bentuk ujian atau peperiksaan yang
bakal diadakan oleh pihak sekolah (ujian bulanan, peperiksaan penggal) atau
oleh pihak kementerian (peperiksaan yang sebenarnya). Pelajar berjaya ialah
pelajar yang mampu menghadapi peperiksaan bila-bila masa.


Pelajar yang cemerlang sentiasa menghormati guru sama ada semasa guru
sedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas. Guru
adalah sumber ilmu. Oleh itu sentiasalah menghormati guru yang memberikan
kita ilmu. Pelajar yang cemerlang mengadakan kumpulan perbincangan

bersama rakan-rakan yang mempunyai visi dan agenda yang sama, iaitu
kejayaan dalam peperiksaan. Namun jangan tubuhkan kumpulan belajar yang
akhirnya bertukar menjadi kumpulan bersembang!

Pelajar yang cemerlang perlu menyediakan jadual waktu untuk merancang
pembelajaran pelajar di luar sekolah. Minta nasihat guru atau individu yang
berpengalaman untuk mendapatkan corak jadual yang sesuai dan efektif.
Jadual ini mestilah dipatuhi. Pelajar yang cemerlang akan membeli buku-buku
rujukan yang sesuai. Ini dapat memantapkan persediaan pelajar. Minta
bantuan guru untuk mendapatkan senarai buku-buku rujukan pilihan untuk
subjek-subjek tertentu. Namun, buku yang kelihatan cantik menawan tidak
semestinya baik.


Mengapa kita perlu membaca buku ini? Setiap manusia pastinya mahu
menempa kejayaan dalam hidup mereka. Namun, tidak semua yang mampu

melakukannya. Manusia memerlukan motivasi.


Semestinya, saya akan membaca Siri Motivasi Pemangkin Diri yang berjudul
Mengurus Wang Secara Bijaksana yang ditulis oleh Nurul ‘Ula Noor ‘Aaisa
terbitan Pustaka Tintamas.


Melalui pembacaan saya, mengurus kewangan yang betul sangat penting
dalam kehidupan kita. Berbelanja lebih daripada bajet atau di luar kemampuan
akan mengakibatkan kedudukan kewangan tergugat. Hal ini tidak digalakkan
lebih-lebih lagi semasa kegawatan ekonomi. Jika anda tidak mempunyai rekod
kewangan yang baik, anda mungkin bakal menghadapi masalah kelak termasuk
bebanan hutang.


Simpanan kewangan boleh diibaratkan sebagai suatu transaksi perniagaan.

Anda menukar ganti peluang anda untuk berbelanja sekarang dengan
perbelanjaan yang bakal anda hadapi. Tujuan utama menabung adalah untuk
menampung perbelanjaan yang mungkin anda hadapi kelak.

Perancangan kewangan merupakan satu proses yang dinamik yang
memerlukan pemantauan dan penilaian yang berterusan agar dapat
mengawal kedudukan kewangan. Perancangan kewangan yang tepat mampu
menjanjikan matlamat yang diinginkan. Setiap orang memerlukan pengurusan
kewangan. Yakni, kita mempunyai pendapatan atau elaun, dan perlu
berbelanja hampir setiap hari serta harus melaksanakan tanggungjawab

masing-masing. Hal ini kerana kita mempunyai impian untuk dikejar seperti
memerlukan wang membeli rumah atau menyambung pelajaran. Perancangan
kewangan adalah tentang mengurus kedudukan ekonomi/ kewangan
seseorang individu dengan mengambil kira perkara-perkara yang ingin
dilakukan seperti, berkahwin, membeli aset kereta/rumah, merancang untuk
pendidikan anak mendapatkan anak serta perancangan kelak.


Pelan perbelanjaan membantu merancang kewangan. Merancang
perbelanjaan boleh mengesan ke mana wang dibelanjakan, seterusnya
mengelakkan pembaziran perbelanjaan. Mulalah merancang simpanan. Jika
wang tidak berbaki pada penghujung setiap bulan, sudah tiba masanya menilai
tabiat berbelanja semula. Teliti semula semua perbelanjaan dan tentukan
sama ada apa yang telah dibeli ialah barangan yang anda benar-benar
perlukan atau hanyalah memenuhi kemahuan.


Mengapa kita perlu membaca buku ini? Setiap manusia pastinya mahu
menempa kejayaan dalam hidup mereka. Namun, tidak semua yang mampu
melakukannya. Manusia memerlukan motivasi agar mereka tidak mudah putus

asa.


Siri Motivasi Pemangkin Diri berusaha memberi motivasi kepada pembaca agar
mereka memiliki keyakinan diri yang kuat untuk berjaya, selain tidak mudah
mengalah.


Akhir bicara daripada saya
Jadikan buku kekasih hati, ilmu bertambah hidup bererti.
Banyak buku banyak cereka, pilih pengarang mana suka.
Salam perpaduan, salam sehati sejiwa dan salam membaca buku di hati
semua.

Never Stop Learning.
Never Stop Learning.
Never Stop Learning.

"The more that
you read,
the more thingsyou will know.
The more that
you know,
the more places
you will go."


Click to View FlipBook Version