The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chawit Srimongkol Nut, 2022-07-17 06:06:50

guidebook.pdfปริ้น

guidebook.pdfปริ้น

CORPORATE IDENTITY

ข้อ้ กำำ�หนดและวิิธีีการใช้ง้ านอัตั ลักั ษณ์์องค์์กร

จััดพิิมพ์์โดย : สำ�ำ นัักนวััตกรรมเทคโนโลยีดี ิิจิทิ ััลและสื่�่อสร้้างสรรค์์ สถาบันั ยุุวทัศั น์์แห่่งประเทศไทย

1119 ชั้้�น 1 (177) อาคารพลอยไพลินิ เรสซิิเด้น้ ซ์์ ซอยปรีีดีพี นมยงค์์ 45

ถนนสุุขุุมวิทิ 71 แขวงคลองตันั เหนืือ เขตวัฒั นา กรุุงเทพมหานคร

รหััสไปรษณีีย์์ 10110 โทร. 0 2120 7290

จัดั ทำ�ำ โดย : นายนพดล อินิ ทร์์ต๊๊ะ

หััวหน้้าสำำ�นัักนวัตั กรรมเทคโนโลยีดี ิจิ ิิทัลั และสื่่อ� สร้้างสรรค์์ สถาบัันยุวุ ทัศั น์์แห่ง่ ประเทศไทย
กองบรรณาธิกิ าร : นายพชรพรรษ์์ ประจวบลาภ

พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 1 : นายสุุรเชษฐ์์ โพธิ์์�แสง
มิถิ ุุนายน 2564

สนับั สนุนุ โดย : สถาบันั ยุุวทััศน์์แห่ง่ ประเทศไทย และ สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้า้ งเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.)CORPORATE IDENTITY

ขอ้ ก�ำหนดและวธิ กี ารใช้งาน อัตลักษณ์องคก์ ร

CORPORATE IDENTITY SYSTEM

CORPORATE IDENTITY SYSTEM

CONTENT

สารบญั

เร่อื ง หนา้

INTRIDUCTION บทนำ� 8-10
มาตราฐานสัญลักษณ์องคก์ ร 11-20
ขอ้ ห้ามใชข้ องโลโก้ 21-28
การใช้สี 29-34
การใช้ตวั อกั ษร 35-38
การใช้กราฟกิ บนงาน 39-58

INTRODUCTION

บทน�ำ

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 10

ความเปน็ มาขององค์กร

สถาบัันยุวุ ทััศน์แ์ ห่่งประเทศไทย (TYI) เครืือข่่ายยุวุ ทัศั น์์ กรุงุ เทพมหานคร
เดิิมชื่่อ� เครืือข่า่ ยยุวุ ทััศน์์ กรุงุ เทพมหานคร ครั้้ง� ที่่� 3/2560 เมื่่�อวันั ที่่� 17 กันั ยายน 2560
(YNET) ก่่อตั้้ง� ขึ้�น้ เมื่่อ� วัันที่่� 15 มิถิ ุุนายน 2554 กำำ�หนดให้้มีกี ารแก้้ไขระเบียี บเครืือข่่ายยุวุ ทัศั น์์
มีีภารกิจิ เริ่่�มแรก คืือการปฏิบิ ัตั ิิงานช่่วยเหลืือ กรุุงเทพมหานคร เพื่�่ อยกระดับั หน่ว่ ยงานให้้เป็น็
เด็ก็ และเยาวชนที่่�ประสบปัญั หาอุุทกภััยในพื้้� นที่่� หน่่วยงานทางวิิชาการและสนับั สนุุนการทำ�ำ งาน
ภาคกลางและภาคใต้้ โดยปฏิบิ ััติงิ านในรููปแบบ ด้า้ นนโยบายการพัั ฒนาศักั ยภาพเด็ก็
“จิิตอาสา” ต่่อมาปีพี ุุ ทธศัักราช 2560 และเยาวชน จึึงมีีผลทำำ�ให้ม้ ีกี ารเปลี่่�ยนชื่อ�่ เป็น็
มติทิ ี่่�ประชุมุ คณะกรรมการบริหิ าร “สถาบัันยุวุ ทััศน์แ์ ห่่งประเทศไทย”

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 11

ความหมายของสญั ลกั ษณอ์ งค์กร

สเ่ี หลี่ยมจตั รุ ัสทงั้ 4 อนั ทีน่ ํามาใชม้ ีความหมายทางจิตวทิ ยาเป็นรปู แบบที่พบมากที่สุด
เปน็ รูปทรงท่ี คุ้นเคยทเ่ี ราพบ จากสญั ญาณอเิ ล็กทรอนกิ ส์ไปยังอาคารที่เรามองไปหลาย
คร้งั ตอ่ วนั หรือใน ทุกๆวนั ซึ่งจะทําให้เราจดจําไดง้ ่ายและทําคุ้นเคย

สีแดง ความหมายทางการสื่อสารที่หลากหลายมากที่สดุ เพราะเปน็ สที ีใ่ กล้เคียงไฟ
สามารถเป็นตัวแทนของความ อบอุ่น หรือ อนั ตราย ก็ได้ในเวลาเดยี วกนั แต่ในอีกแง่
มุมนงึ สีแดงกบ็ ่งบอกถึงอารมณ์ความรสู้ ึกทีม่ ีพลงั มชี ีวติ ชีวา

THE LOGO

มาตราฐานสัญลกั ษณอ์ งคก์ ร

เร่อื ง หน้า

LOGO 13-14
CLEAR SPACE 15-16
MINIMUM SIZE 17-18
COLOR VARIATIONS 19-20
INCORRECT USAGE 21-28

PRIMARY LOGO CORPORATE IDENTITY SYSTEM 14

SECONDARY LOGO

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 15

INSTITUTION LOGO WITH PRIMARY LOGO

CLEAR SPACE PRIMARY LOGO CORPORATE IDENTITY SYSTEM 16

พื้้� นที่่ว� ่า่ งรอบตราสัญั ลักั ษณ์์ SECONDARY LOGO

พื้้� นที่่�ว่่างขั้้�นต่ำ��ำ ของตราสััญลักั ษณ์์ - รัักษาพื้้� นที่่�ว่่างรอบ ๆ เพื่่� อป้อ้ งกันั - ถููกออกเเบบมาโดยสัดั ส่่วน
ถูกู กำ�ำ หนดเป็น็ ข้้อกำำ�หนดดังั ต่่อไปนี้้� จากการเบี่่�ยงเบนกราฟิกิ หรืือการพิิ มพ์์ โครงสรา้ งท่เี หมาะสม ส�ำหรับการ
นำำ�ไปใช้้งานจึึงกำ�ำ หนดให้ค้ วามสููง
และความกว้้างของด้้วย
ตัว “T“ ของค�ำวา่ “YOUTH”

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 17

OFFICE OF EDUCATION OFFICE OF STRATEGY OFFICE OF STRATEGY

OFFICE OF HEALTH OFFICE OF SAFE MEDIA

- ถูกู ออกเเบบมาโดยสัดั ส่่วน
โครงสรา้ งทเ่ี หมาะสม ส�ำหรับการ
นำ�ำ ไปใช้้งานจึึงกำ�ำ หนดให้ค้ วามสููง
และความกว้า้ งของตราสัญั ลักั ษณ์์ด้้วย
ตวั “O“ ของคำ� วา่ “OFFICE”

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 18

MINIMUM SIZE PRIMARY LOGO SECONDARY LOGO INSTITUTION LOGO

ขนาดที่่เ� ล็็กที่่ส� ุดุ ของตราสััญลักั ษณ์์ OFFICE OF SECRETARIAT GENERAL

13 MM. / 38 PIXELS.
32 MM. / 90 PIXELS.
20 MM. / 60 PIXELS.

50 MM. / 141 PIXELS. 26 MM. / 73 PIXELS. 29 MM. / 82 PIXELS.

ON SCREEN ON SCREEN ON SCREEN
ความกว้้างขั้้น� ต่ำ�ำ�สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้น� ต่ำ��ำ สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้น� ต่ำำ�� สำำ�หรับั การพิิ มพ์์
คือ 141 X 38 PIXELS คือ 90 X 73 PIXELS คือ 82 X 60 PIXELS

ข้อ้ กำำ�หนดในการใช้ง้ าน ให้ต้ ราสัญั ลััษณ์์มีี ON PRITH ON PRITH ON PRITH
ขนาดไม่่เล็ก็ ไปกว่า่ ความสููงที่่ก� ำำ�หนดไว้้ทั้้�ง ความกว้า้ งขั้้น� ต่ำำ�� สำำ�หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำ��ำ สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์
นี้้�เพื่�่อการมองเห็น็ เเละอ่่านอย่่างชััดเจนเมื่่�อ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำ��ำ สำ�ำ หรัับการพิิ มพ์์ คือ 32 X 26 MILLMETER คือ 29 X 20 MILLMETER
ต้อ้ งใช้้งานในพื้้�นที่่ท� ี่่�จำำ�กัดั คือ 50 X 13 MILLMETER

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 19

INSTITUTION LOGO INSTITUTION LOGO INSTITUTION LOGO INSTITUTION LOGO

OFFICE OF STRATEGY INTERNATIONAL RELATION AND ASEAN OFFICE OF HEALTH RISK FACTORS OFFICE OF TECHNOLOGY DIGITAL INNOVATION AND MEDIA OFFICE OF EDUCATION , CULTURE AND HUMAN RIGHTS SECTION

20 MM. / 60 PIXELS.
20 MM. / 60 PIXELS.
20 MM. / 60 PIXELS.
20 MM. / 60 PIXELS.

55 MM. / 159 PIXELS. 44 MM. / 126 PIXELS. 50 MM. / 140 PIXELS. 64 MM. / 182 PIXELS.

ON SCREEN ON SCREEN ON SCREEN ON SCREEN
ความกว้้างขั้้�นต่ำ��ำ สำ�ำ หรัับการพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำ��ำ สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำำ��สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์
คือ 159 X 60 PIXELS คือ 126 X 60 PIXELS คือ 140 X 60 PIXELS คือ 182 X 60 PIXELS

ON PRITH ON PRITH ON PRITH ON PRITH
ความกว้า้ งขั้้�นต่ำำ�� สำำ�หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้้างขั้้�นต่ำ��ำ สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้า้ งขั้้�นต่ำำ��สำ�ำ หรับั การพิิ มพ์์ ความกว้้างขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรับั การพิิ มพ์์
คือ 55 X 20 MILLMETER คือ 44 X 20 MILLMETER คือ 50 X 20 MILLMETER คือ 29 X 20 MILLMETER

COLOR VARIATIONS PRIMARY LOGO SECONDARY LOGO CORPORATE IDENTITY SYSTEM 20

ตราสญั ลักษณส์ ตี า่ งๆ INSTITUTION LOGO

OFFICE OF SECRETARIAT GENERAL

PRIMARY COLOR PRIMARY COLOR PRIMARY COLOR

WHITE COLOR WHITE COLOR WHITE COLOR
FONT WHITE COLOR BACKGROUND
เพื่�่ อช่่วยเพิ่�่ มแนวทางในการออกแบบใน FONT WHITE COLOR
สภาวะที่่�จำำ�เป็น็ หรืือมีขี ้้อจำำ�กััดในการผลิิต
สามารถใช้ต้ ราสััญลักั ษณ์์ 1 สีี , สีี BLACK
& WHITE เเละ ตราสััญลัักษณ์ส์ ีดี ำำ�ที่่�
กำำ�หนดไว้ไ้ ด้เ้ ช่่นกััน

INSTITUTION LOGO INSTITUTION LOGO INSTITUTION LOGO CORPORATE IDENTITY SYSTEM 21

OFFICE OF STRATEGY INTERNATIONAL RELATION AND ASEAN OFFICE OF HEALTH RISK FACTORS OFFICE OF TECHNOLOGY DIGITAL INNOVATION AND MEDIA INSTITUTION LOGO

OFFICE OF EDUCATION , CULTURE AND HUMAN RIGHTS SECTION

PRIMARY COLOR PRIMARY COLOR PRIMARY COLOR PRIMARY COLOR

WHITE COLOR WHITE COLOR WHITE COLOR WHITE COLOR

BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

INCORRECT USAGE

ตัวอยา่ งการใช้สัญลกั ษณท์ ่ไี ม่ถกู ตอ้ ง

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 23

PRIMARY LOGO

ตราสญั ลักษณห์ ลกั

ห้้าม เปลี่่�ยนสััดส่่วน ห้้าม เปลี่่�ยนระยะห่า่ งประเภทของ ห้้าม เปลี่่�ยนสีขี องตราสัญั ลักั ษณ์์
ของตราสััญลัักษณ์์หรืือตัวั อัักษร ตราสัญั ลักั ษณ์์

ห้้าม หมุนุ องค์์ประกอบตราสััญลักั ษณ์์ ห้้าม เปลี่่�ยนตำ�ำ แหน่่งองค์์ประกอบ ห้้าม ใช้ต้ ราสััญลักั ษณ์์ ตัวั อย่่างเหล่า่ นี้้�รวบรวมขึ้น�้ จากข้้อผิิดพลาดที่่�
ตราสััญลักั ษณ์์ ที่่ม� ีีคุณุ ภาพต่ำ��ำ มัักเกิดิ ขึ้้�นบ่อ่ ยทั้้�งโดยรู้้�เท่า่ ไม่ถ่ ึึงการณ์แ์ ละ
การไม่่ให้ค้ วามสำำ�คััญ ตลอดจนไม่ไ่ ด้ศ้ ึึกษา
การนำำ�ตราสััญลักั ษณ์์ไปใช้้อย่า่ งละเอียี ดซึ่่�ง
จะทำำ�ให้้เกิดิ ผลเสียี ต่่อภาพลัักษณ์ข์ ององค์์กร

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 24

INCORRECT USAGE SECONDARY LOGO

ตััวอย่า่ งการใช้ต้ ราสัญั ลัักษณ์์ที่่ไ� ม่ถ่ ููกต้อ้ ง ตราสัญลกั ษณร์ อง

ห้า้ ม เปลี่่�ยนสััดส่ว่ น ห้้าม เปลี่่ย� นระยะห่่างประเภทของ ห้้าม เปลี่่�ยนสีีของตราสััญลัักษณ์์
ของตราสัญั ลักั ษณ์ห์ รืือตััวอักั ษร ตราสัญั ลักั ษณ์์

ห้า้ ม หมุนุ องค์ป์ ระกอบ ห้า้ ม เปลี่่ย� นตำำ�แหน่ง่ องค์์ ห้้าม ใช้้ตราสััญลักั ษณ์์
ตราสััญลักั ษณ์์ ประกอบตราสัญั ลักั ษณ์์ ที่่ม� ีคี ุณุ ภาพต่ำำ��

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 25

INSTITUTION LOGO

OFFICE OF SECRETARIAT GENERAL

ตราสัญลกั ษณ์ส�ำนักเลขาธกิ าร

ห้้าม เปลี่่ย� นสััดส่่วน ห้้าม เปลี่่�ยนระยะห่า่ งประเภทของ ห้้าม เปลี่่ย� นสีีของตราสัญั ลักั ษณ์์
ของตราสัญั ลัักษณ์ห์ รืือตััวอัักษร ตราสัญั ลักั ษณ์์

ห้้าม หมุนุ องค์์ประกอบตราสัญั ลัักษณ์์ ห้า้ ม เปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งองค์์ ห้้าม ใช้้ตราสััญลักั ษณ์์ ตัวั อย่่างเหล่า่ นี้้�รวบรวมขึ้้น� จากข้้อผิิดพลาด
ประกอบตราสัญั ลักั ษณ์์ ที่่ม� ีคี ุุณภาพต่ำ�ำ� ที่่ม� ักั เกิิดขึ้้น� บ่่อยทั้้ง� โดยรู้้�เท่า่ ไม่ถ่ ึึงการณ์แ์ ละ
การไม่่ให้ค้ วามสำ�ำ คัญั ตลอดจนไม่ไ่ ด้้ศึึกษา
การนำ�ำ ตราสัญั ลักั ษณ์ไ์ ปใช้้อย่่างละเอียี ด
ซึ่่ง� จะทำ�ำ ให้เ้ กิิดผลเสียี ต่อ่ ภาพลัักษณ์์ของ
องค์์กร

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 26

INCORRECT USAGE INSTITUTION LOGO

ตัวั อย่่างการใช้ต้ ราสัญั ลัักษณ์์ที่่ไ� ม่ถ่ ููกต้อ้ ง OFFICE OF STRATEGY INTERNATIONAL RELATION AND ASEAN
ตราสญั ลักษณส์ �ำนักยุทธศาสตรค์ วามสมั พั นธร์ ะหว่างประเทศและอาเซียน

ห้้าม เปลี่่�ยนสัดั ส่ว่ น ห้า้ ม เปลี่่ย� นระยะห่า่ งประเภทของ ห้้าม เปลี่่�ยนสีีของตราสัญั ลักั ษณ์์
ของตราสัญั ลักั ษณ์ห์ รืือตัวั อัักษร ตราสัญั ลักั ษณ์์

ห้า้ ม หมุนุ องค์ป์ ระกอบตราสััญลักั ษณ์์ ห้า้ ม เปลี่่�ยนตำำ�แหน่ง่ องค์์ ห้า้ ม ใช้้ตราสััญลัักษณ์์
ประกอบตราสัญั ลัักษณ์์ ที่่ม� ีีคุณุ ภาพต่ำ��ำ

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 27

INSTITUTION LOGO

OFFICE OF HEALTH RISK FACTORS
ตราสัญั ลัักษณ์ส์ ำ�ำ นัักสนับั สนุุนการลดปัจั จัยั เสี่่ย� งด้า้ นสุขุ ภาพ

ห้้าม เปลี่่ย� นสัดั ส่่วน ห้้าม เปลี่่ย� นระยะห่า่ งประเภทของ ห้้าม เปลี่่�ยนสีขี องตราสัญั ลักั ษณ์์
ของตราสัญั ลักั ษณ์์หรืือตัวั อักั ษร ตราสัญั ลักั ษณ์์

ห้้าม หมุนุ องค์์ประกอบตราสััญลักั ษณ์์ ห้้าม เปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งองค์์ ห้า้ ม ใช้้ตราสััญลัักษณ์์ ตัวั อย่่างเหล่า่ นี้้�รวบรวมขึ้้�นจากข้้อผิดิ พลาด
ประกอบตราสััญลักั ษณ์์ ที่่ม� ีีคุุณภาพต่ำ��ำ ที่่ม� ัักเกิดิ ขึ้น�้ บ่่อยทั้้�งโดยรู้้�เท่า่ ไม่ถ่ ึึงการณ์แ์ ละ
การไม่่ให้ค้ วามสำ�ำ คัญั ตลอดจนไม่่ได้้ศึึกษา
การนำ�ำ ตราสััญลักั ษณ์์ไปใช้อ้ ย่า่ งละเอียี ด
ซึ่่�งจะทำำ�ให้เ้ กิดิ ผลเสียี ต่อ่ ภาพลักั ษณ์ข์ อง
องค์์กร

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 28

INCORRECT USAGE INSTITUTION LOGO

ตััวอย่า่ งการใช้ต้ ราสัญั ลัักษณ์ท์ ี่่�ไม่ถ่ ููกต้อ้ ง OFFICE OF TECHNOLOGY DIGITAL INNOVATION AND MEDIA
ตราสัญลักษณส์ �ำนกั นวตั กรรมเทคโนโลยดี ิจทิ ลั และสื่อสร้างสรรค์

ห้า้ ม เปลี่่�ยนสัดั ส่ว่ น ห้า้ ม เปลี่่�ยนระยะห่า่ งประเภทของ ห้้าม เปลี่่�ยนสีีของตราสััญลักั ษณ์์
ของตราสัญั ลักั ษณ์ห์ รืือตัวั อัักษร ตราสััญลักั ษณ์์

ห้้าม หมุนุ องค์ป์ ระกอบตราสััญลักั ษณ์์ ห้า้ ม เปลี่่�ยนตำ�ำ แหน่่งองค์์ ห้า้ ม ใช้้ตราสัญั ลักั ษณ์์
ประกอบตราสััญลักั ษณ์์ ที่่ม� ีีคุุณภาพต่ำ�ำ�

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 29

INSTITUTION LOGO

OFFICE OF EDUCATION , CULTURE AND HUMAN RIGHTS SECTION
ตราสญั ลักษณส์ �ำนกั การศึกษา ศาสนา วฒั นธรรมและสทิ ธมิ นุษยชน

ห้้าม เปลี่่�ยนสััดส่่วน ห้้าม เปลี่่ย� นระยะห่า่ งประเภทของ ห้า้ ม เปลี่่�ยนสีขี องตราสััญลักั ษณ์์
ของตราสััญลักั ษณ์์หรืือตัวั อัักษร ตราสััญลัักษณ์์
ห้าม ใชต้ ราสัญลักษณท์ ม่ี ีคุณภาพต�่ำ ตัวั อย่่างเหล่า่ นี้้�รวบรวมขึ้น้� จากข้อ้ ผิิดพลาด
ห้้าม หมุุนองค์ป์ ระกอบตราสััญลักั ษณ์์ ห้า้ ม เปลี่่ย� นตำ�ำ แหน่่งองค์์ ที่่ม� ักั เกิดิ ขึ้น�้ บ่อ่ ยทั้้ง� โดยรู้้�เท่า่ ไม่ถ่ ึึงการณ์์และ
ประกอบตราสััญลัักษณ์์ การไม่ใ่ ห้ค้ วามสำ�ำ คัญั ตลอดจนไม่ไ่ ด้้ศึึกษา
การนำ�ำ ตราสัญั ลักั ษณ์์ไปใช้้อย่า่ งละเอียี ด
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกิิดผลเสียี ต่่อภาพลักั ษณ์ข์ อง
องค์ก์ ร

THE COLORS

มาตราฐานสอี งค์กร

เรอ่ื ง หนา้

มาตราฐานสี 31-32
ค่าสี 33-34

LOGO COLOUR PRIMARY LOGO CORPORATE IDENTITY SYSTEM 32

มาตราฐานสี ตราสญั ลกั ษณ์ SECONDARY LOGO

LOGO COLOUR

#A21E21 C 24 M 100 Y 100 K 20 #C1B330 C 28 M 22 Y 100 #005897 C 98 M 71 Y 13 K 2 #269A47 C 82 M 14 Y 100 K 2
#C02030 R 162 G 30 B 33 #D1BD2E R 193 G 179 B 48 #1875BC R 0 G 88 B 151 R 38 G 154 B 71
#EOC73B PANTONE 397 C #CD3B4A PANTONE 7685 C
PANTONE 187 C #E5D859 PANTONE 384 C
C 21 M 19 Y 98 C 86 M 50
C 17 M 100 Y 89 K7 R 209 G 189 B 46 R 24 G 117 B 118 C 75 M 100
R 192 G 32 B 48 PANTONE 605 C PANTONE 3005 C R 59 G 171 B 74
#3BB54A
PANTONE 186 C C 14 M 16 Y 90 C 10 M 77 Y 49 PANTONE 361 C
R 224 G 119 B 59 R 55 G 145 B 207
#CD3B4A C 4 M 91 Y 69 K 3 PANTONE 604 C #5CBB5C C 66 M 87
R 205 G 59 B 74 PANTONE PROCESS BLUE C R 92 G 187 B 92
PANTONE 199 C C 12 M 8 Y 79
R 229 G 216 B 89 PANTONE 354 C
PANTONE 603 C
#DB5E6A C 10 M 77 Y 49 #60ADE0 C 58 M 18 #6FC069 C 59 M 79
R 219 G 94 B 106 R 96 G 173 B 224 R 111 G 192 B 105
PANTONE 198 C
PANTONE 2915 C PANTONE 353 C

K 90 R 65 G 64 B 66 #414042 PANTONE BLACK C

OFFICE OF SECRETARIAT GENERAL OFFICE OF STRATEGY INTERNATIONAL RELATION AND ASEAN CORPORATE IDENTITY SYSTEM 33

OFFICE OF HEALTH RISK FACTORS

#A21E21 C 24 M 100 Y 100 K 20 #C1B330 C 28 M 22 Y 100 #005897 C 98 M 71 Y 13 K 2
R 162 G 30 B 33 R 193 G 179 B 48 R 0 G 88 B 151

PANTONE 187 C PANTONE 397 C PANTONE 7685 C

OFFICE OF TECHNOLOGY DIGITAL INNOVATION AND MEDIA OFFICE OF EDUCATION , CULTURE AND HUMAN RIGHTS SECTION

การน�ำตราสญั ลกั ษณไ์ ปใช้จะต้องเลือกสีให้ถกู ตอ้ ง
ตามมาตรฐาน PMS® เพื่ อคงไวซ้ ึ่งคณุ ภาพสูงสดุ
ของงาน การเลือกพิ มพ์ ในระบบ4 สี สามารถที่จะ
ใช้้ได้ใ้ นกรณีที ี่่�ไม่ส่ ามารถใช้ส้ ีตี ามมาตรฐานสีี PMS
ได้้เท่า่ นั้้น�

#F26522 M 71 Y 100 #269A47 C 82 M 14 Y 100 K 2
R 242 G 101 B 34 R 38 G 154 B 71

PANTONE 171 C PANTONE 384 C

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 34

SPECIFICATION PRIMARY COLOR

มาตราฐานสี ตราสญั ลักษณ์

#A21E21

C 24 M 100 Y 100 K 20
R 162 G 30 B 33

PANTONE 187 C

SECONDARY COLOR

#F26522 M 71 Y 100 #C1B330 C 28 M 22 Y 100 #005897 C 98 M 71 Y 13 K 2 #269A47 C 82 M 14 Y 100 K 2
R 242 G 101 B 34 #D1BD2E R 193 G 179 B 48 #1875BC R 0 G 88 B 151 R 38 G 154 B 71
#EOC73B PANTONE 397 C #CD3B4A PANTONE 7685 C
PANTONE 171 C #E5D859 PANTONE 384 C
C 21 M 19 Y 98 C 86 M 50
C 17 M 100 Y 89 K7 R 209 G 189 B 46 R 24 G 117 B 118 C 75 M 100
R 192 G 32 B 48 PANTONE 605 C PANTONE 3005 C R 59 G 171 B 74
#C02030 #3BB54A
#CD3B4A PANTONE 186 C C 14 M 16 Y 90 C 10 M 77 Y 49 PANTONE 361 C
R 224 G 119 B 59 R 55 G 145 B 207
C 4 M 91 Y 69 K 3 PANTONE 604 C #5CBB5C C 66 M 87
R 205 G 59 B 74 PANTONE PROCESS BLUE C R 92 G 187 B 92
PANTONE 199 C C 12 M 8 Y 79
R 229 G 216 B 89 PANTONE 354 C
PANTONE 603 C
#DB5E6A C 10 M 77 Y 49 #60ADE0 C 58 M 18 #6FC069 C 59 M 79
R 219 G 94 B 106 R 96 G 173 B 224 R 111 G 192 B 105
PANTONE 198 C
PANTONE 2915 C PANTONE 353 C

K 90 R 65 G 64 B 66 #414042 PANTONE BLACK C

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 35

COLOR OPACITY 100% SPECIFICATION
COLOR OPACITY 90%
COLOR OPACITY 80% มาตราฐานสี ตราสัญลกั ษณ์
COLOR OPACITY 70%
COLOR OPACITY 60% การน�ำตราสญั ลกั ษณ์ไปใช้จะตอ้ งเลือกสี
COLOR OPACITY 50% ใหถ้ กู ตอ้ งตามมาตรฐาน PMS® เพ่ื อคง
COLOR OPACITY 40% ไวซ้ ึ่งคุณภาพสงู สดุ ของงาน การเลอื ก
COLOR OPACITY 30% พิ มพ์ ในระบบ4 สี สามารถที่จะใช้ไดใ้ น
COLOR OPACITY 20% กรณีีที่่�ไม่ส่ ามารถใช้้สีตี ามมาตรฐานสีี
COLOR OPACITY 10% PMS ได้้เท่า่ นั้้น�

TYPOGRAPHY

มาตรฐานการใชต้ ัวอกั ษร

เรือ่ ง หนา้

ชดุ ตวั อักษรภาษาไทย 37
ชดุ ตัวอักษรภาษาองั กฤษ 38

THAI FONT FAMILY PRIMARY CORPORATE IDENTITY SYSTEM 38

มาตรฐานการใชต้ วั อกั ษร ภาษาไทย ชุดตวั อักษร หลกั ภาษาไทย FONT : PROMPT
REGULAR
กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ FONT : PROMPT
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ LIGHT

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท FONT : PROMPT
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ EXTRALIGHT
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
FONT : PROMPT
กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท MEDIUM
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐ FONT : PROMPT
SEMIBOLD
SECONDARY
FONT : PROMPT
ชุดตัวอักษร รองภาษาไทย BOLD

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 39

PRIMARY FONT : PROMPT
REGULAR
ชดุ ตวั อักษร หลกั ภาษาองั กฤษ
FONT : PROMPT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 FONT : PROMPT
EXTRALIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ FONT : PROMPT เหมาะส�ำหรับใชเ้ ปน็ ตัวอกั ษรใน
1234567890 MEDIUM สว่ นเนอื้ ความทั่วไปการเลอื กใช้
ขนาดและน�้ำหนักตวั อกั ษร ขึ้นอยู่
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ FONT : PROMPT กับรปู แบบการใช้งานแตล่ ะงาน
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SEMIBOLD
1234567890
FONT : PROMPT
SECONDARY BOLD

ชดุ ตัวอักษร รองภาษาองั กฤษ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

VISUAL ELEMENT

กราฟกิ ในองค์กร

เร่ือง หน้า

กราฟกิ 41-46
การใช้สีบนรปู ภาพ 47-48
มาตราฐานสง่ิ พิมพ์ 49-58

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 42

GRAPHIC ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร

กราฟกิ

ตราสัญั ลักั ษณ์ห์ ลััก ดึึงกราฟิกิ บน เลืือกใช้ส้ ีีหลักั น�ำมาจดั องค์ประกอบ
ตราสัญั ลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ขององค์์กร - MODER - DAYNAMIC
- ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 43

ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร GRAPHIC
ของแตล่ ะส�ำนัก
กราฟกิ

ตราสััญลักั ษณ์์สำ�ำ นััก ดึึงกราฟิกิ บน เลอื กใชส้ รี อง
ตราสััญลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ของแต่ละส�ำนัก

น�ำมาจัดองคป์ ระกอบ
- MODER - DAYNAMIC - ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 44

GRAPHIC ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร
ของแตล่ ะส�ำนัก
กราฟกิ

ตราสัญั ลักั ษณ์ส์ ำำ�นักั ดึึงกราฟิกิ บน เลือกใช้สรี อง
ตราสัญั ลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ของแตล่ ะส�ำนกั

น�ำมาจดั องค์ประกอบ
- MODER - DAYNAMIC - ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 45

ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร GRAPHIC
ของแตล่ ะส�ำนัก
กราฟกิ

ตราสััญลักั ษณ์์สำ�ำ นััก ดึึงกราฟิกิ บน เลอื กใชส้ รี อง
ตราสััญลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ของแต่ละส�ำนัก

น�ำมาจัดองค์ประกอบ
- MODER - DAYNAMIC - ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 46

GRAPHIC ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร
ของแตล่ ะส�ำนัก
กราฟกิ

ตราสัญั ลักั ษณ์ส์ ำำ�นักั ดึึงกราฟิกิ บน เลือกใช้สรี อง
ตราสัญั ลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ของแตล่ ะส�ำนกั

น�ำมาจดั องค์ประกอบ
- MODER - DAYNAMIC - ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 47

ความเป็น็ มาของกราฟิกิ บนงานภายในองค์ก์ ร GRAPHIC
ของแตล่ ะส�ำนัก
กราฟกิ

ตราสััญลักั ษณ์์สำ�ำ นักั ดึึงกราฟิกิ บน เลอื กใชส้ รี อง
ตราสััญลักั ษณ์อ์ อกมาใช้้ ของแต่ละส�ำนัก

น�ำมาจดั องค์ประกอบ
- MODER - DAYNAMIC - ELEGANT

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 48

IMAGERY

การใช้สบี นรปู ภาพ

การเลืือกใช้้รูปู ขึ้้น� อยู่่�กัับความเหมาะสมและ ภาพสปี กติ ภาพที่ใช้ PHOTO FILL ภาพทีใ่ ชส้ ี
การสื่่อ� ความหมายในแต่่ละ ARTWORK COLOR PRIMARY OPACITY 80% GARYSCALE
ซึ่่�งสามารถใช้้ STYLE ของรููปภาพ
ให้้แตกต่่างกันั แต่่ละ ARTWORK

CORPORATE IDENTITY SYSTEM 49

IMAGERY

การใชก้ ราฟกิ บนรปู ภาพ

ลวดลายกราฟกิ ใชส้ ี ลวดลายกราฟกิ ใชส้ ี ลวดลายกราฟกิ ใช้สี ตััวอย่่างเหล่า่ นี้้�รวบรวมขึ้้น� จากข้้อผิิดพลาด
GARYSCALE OPACITY 20% COLOR PRIMARY OPACITY 25% COLOR PRIMARY ที่่�มักั เกิดิ ขึ้น�้ บ่่อยทั้้ง� โดยรู้้�เท่า่ ไม่ถ่ ึึงการณ์แ์ ละ
การไม่ใ่ ห้ค้ วามสำำ�คัญั ตลอดจนไม่ไ่ ด้ศ้ ึึกษา
การนำำ�ไปใช้้อย่า่ งละเอีียดซึ่่�งจะทำ�ำ ให้เ้ กิิดผล
เสียี ต่อ่ ภาพลัักษณ์์ขององค์์กร

BRAND
IMPLEMENTATION

มาตราฐานสื่อสิง่ พิ มพ์


Click to View FlipBook Version