The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณ ป6 (ครูวาสนา)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wasana PanG, 2021-11-05 02:40:22

แผนการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณ ป6 (ครูวาสนา)

แผนการจัดการเรียนรู้วทยาการคำนวณ ป6 (ครูวาสนา)

แผนการจัดการเรยี นรู้

โรงเรยี นบ้านทงุ่ แขวน กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา วิทยาการคานวณ (ว 16101) ระดบั ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 6

หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 4 โคด้ ดงิ้ (Coding) จานวน 4 คาบ

เรือ่ ง พน้ื ฐานโคด้ ดง้ิ เวลา 120 นาที (2 คาบ)

1. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวดั
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ ใจและใช้แนวคิดเชงิ คานวณในการแก้ปญั หาท่พี บในชีวติ จริงอย่างเปน็ ข้ันตอน
และเป็นระบบ ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สารในการเรยี นรู้ การทางาน
และการแกป้ ัญหาได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ รเู้ ทา่ ทัน และมีจรยิ ธรรม

ตวั ชว้ี ัด
ว 4.2 ป.5/1 ใชเ้ หตผุ ลเชงิ ตรรกะในการแก้ปญั หา การอธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปญั หาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมกี ารใช้เหตุผล เชิงตรรกะอยา่ งง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
ว 4.2 ป.6/1 ใชเ้ หตผุ ลเชงิ ตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกป้ ัญหาท่พี บใน
ชวี ติ ประจาวนั
ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงา่ ย เพอื่ แก้ปญั หาในชีวติ ประจาวนั ตรวจหา
ขอ้ ผดิ พลาดของโปรแกรมและแก้ไข

2. สาระสาคัญ

การออกแบบโปรแกรม เป็นการอธบิ ายการทางานของโปรแกรมอย่างเป็นลาดับขนั้ ตอน โดยการ
ออกแบบโปรแกรมสามารถทาไดท้ ง้ั การเขียนข้อความ และการเขยี นผังงาน

การออกแบบโปรแกรมดว้ ยการเขียนข้อความ เปน็ การอธิบายการทางานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพดู ที่
เข้าใจง่ายการออกแบบโปรแกรมดว้ ยการเขียนผงั งาน เปน็ การอธิบายการทางานของโปรแกรมด้วยการใช้
สญั ลักษณ์แทนความหมายตา่ ง ๆ แนวคดิ การเขียนผังงาน (Flowchart) มีหลกั การงา่ ย ๆ 3 ข้อ คือ
1. การทางานแบบลาดบั 2. การทางานแบบทางเลอื ก 3. การทางานแบบทาซ้า

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพวิ เตอร์ มีลักษณะเปน็ บล็อกโปรแกรม (block) นามาต่อ
กันเพ่ือสร้างรหสั คาส่งั (Code) เพ่ือสง่ั ให้โปรแกรม Scratch ทางานตามที่ไดเ้ ขียนโปรแกรมไว้ สามารนามาใช้
พฒั นาซอฟต์แวร์เชงิ สร้างสรรค์ โดยต้องกาหนดตัวแปร เขยี นโปรแกรมอย่างมเี ง่ือนไข เขียนโปรแกรมแบบวน
ซา้

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจการเขยี นโปรแกรมเบือ้ งต้นและการเขียนโปรแกรมแบบบลอ็ ค (K)

2. สามารถออกแบบและเขยี นโปรแกรมอย่างง่ายได้ (P)

3. ตรวจหาขอ้ ผิดพลาดของโปรแกรมแบบบล็อค (P)
4. มีความกระตือรือรน้ ในการทางานและการเรียนรู้ (A)
4. สาระการเรียนรู้

การเขียนโปรแกรมหมายถึง การเขยี นขัน้ ตอนวธิ ีด้วยภาษาโปรแกรม เพ่ือใชส้ าหรับการ
สง่ั งานคอมพวิ เตอร์ หุ่นยนต์ หรอื อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนกิ ส์ การเขยี นโปรแกรมแบบบล็อกเป็นการ
กาหนดคาสั่งในรูปแบบคาสั่งเรยี งตอ่ กนั เป็นลาดบั ขน้ั ตอนการแกป้ ัญหา
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ใชร้ ูปแบบการสอนสบื เสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) (5Es)
5.1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
ผู้สอนสรา้ งแรงจูงในนักเรียนโดยแนะนาความกา้ วหนา้ ทางเทคโนโลยี ตวั อยา่ งการสร้างหุ่นยนต์ ดู
คลิปจากยูทูป ช่ือเร่ือง Boston Dynamics โชวห์ นุ่ ยนต์ Atlas รุ่นใหม่ กระโดดตีลังกาทา่ Backflip (ท่ีมา :
TechOffside ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=dfbFsJxBRcA) หรือ Scan QR code

5.2 ขน้ั สารวจและคน้ หา (Explore)
5.2.1. ผสู้ อนแนะนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสั่งห่นุ ยนต์แบบบล็อก (บัตรคาสงั่ )

ยกตวั อยา่ งจากหนังสือ ส่งั หนุ่ ยนต์ไปตามทศิ ทางตา่ งๆ
5.2.2. ให้นกั เรียนแบง่ กลมุ่ ทดลองเขยี นโค้ดโปรแกรมบนกระดานหรอื ในกระดาษ ในการทา

ภารกจิ เกบ็ หนังสอื ที่นอกเหนือจากตวั อยา่ งในหนงั สือ คือ “ใหน้ กั เรยี นเขยี นโคด้ โปรแกรมส่ังให้
หุน่ ยนตเ์ กบ็ หนังสือให้ครบ 4 เล่ม”

5.2.3. ผู้สอนให้นักเรียนนาเสนอโค้ดโปรแกรมของแต่ละกลุ่มว่ากลมุ่ ใดหุ่นยนต์ทาภารกจิ ได้
ตามเปา้ หมาย ซง่ึ สามารถเขยี นโคด้ ไดห้ ลายแบบ เพราะเน่ืองจากสามารถเลือกทางเดินใหห้ ุ่นยนตไ์ ป
ในช่องใดกไ็ ด้ แต่ทส่ี าคัญคอื ผ่านหนงั สอื ครบทุกเลม่

5.2.4. ผู้สอนให้นักเรยี นแตล่ ะกลุม่ ออกแบบโจทย์ระบุภารกิจและเฉลยด้วยตนเองตามใบงาน
5.2.5. ผสู้ อนใหน้ กั เรียนทดลองสลับกนั ทาโจทย์ของเพื่อน
5.2.6. ผู้สอนให้นักเรียนตรวจคาตอบจากเฉลยท่เี พื่อนจัดทาขน้ึ
5.2.7. สอนสรุปบทเรียนการทาภารกิจของหนุ่ ยนต์โดยการเขยี นโคด้ ดิ้งแบบบล็อกคาสงั่
5.3 ข้นั อภปิ รายและลงขอ้ สรปุ (Explain)
5.3.1 ผู้สอนอธิบายวา่ การเขียนโปรแกรมส่ังหนุ่ ยนตเ์ ปน็ ข้ันตอนทถี่ ูกต้องจะทาให้หนุ่ ยนตท์ า
ตามคาสัง่ และทาภารกิจได้ถูกตอ้ งเชน่ กัน ถา้ สง่ั ผิดหุ่นยนตจ์ ะทาผดิ ตามคาสง่ั ถ้าสัง่ ถูกหนุ่ ยนตก์ ็จะทา
ถูกตามคาสง่ั จึงเปรยี บเทียบได้วา่ สั่งผิดทาผดิ สงั่ ถูกทาถูก
5.4 ขนั้ ขยายความรู้ (Elaborate)
5.4.1. ผู้สอนใหน้ ักเรียนทาโจทยเ์ สรมิ ประสบการณ์

5.4.2. ผสู้ อนแนะนาวธิ กี ารแก้ปญั หาเพื่อเป็นแนวทางในแตล่ ะข้อถา้ นักเรียนยงั ไม่สามารถคิด
กระบวนการแก้ปญั หาได้

5.5 ขั้นประเมนิ (Evaluation)
นกั เรียนอธิบายกระบวนการหาคาตอบของแตล่ ะข้อและนักเรียนแตล่ ะคนพิจารณาเรื่องท่ี

เรียนในคาบว่ามีเร่ืองใดท่ียงั ไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยถ้านักเรียนมีข้อสงสยั ครูช่วยอธบิ ายเพมิ่ เติมให้
นักเรยี นเข้าใจ

6. สอื่ /วัสดุ/อุปกรณ์/แหลง่ เรียนรู้
1. หนงั สือแนวข้อสอบวิทยาการคานวณสาหรับติว O-NET และ การจัดการเรยี นในห้องเรียนช้ัน ป.6
2. พาวเวอร์พอยตบ์ ทที่ 4 เรอ่ื งโค้ดดิง้
3.ใบงาน

7. การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
1. ประเมินความรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นและการเขยี นโปรแกรมแบบบล็อค (K) ด้วยใบ

งานที่ 3
2. ประเมินการออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่ งง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมแบบ

บล็อค (P) ดว้ ยแบบประเมินตามเกณฑ์รบู รคิ

3. ประเมินกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมนิ ตามเกณฑร์ บู ริค
4. ประเมินคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝเ่ รยี นรู้ มุ่งมั่นในการทางาน) (A) ด้วยแบบประเมนิ
ประเมินชิ้นงานการเขียนโปรแกรมเบ้อื งตน้ และการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (P)

รายการ 4 เกณฑ์ระดับคุณภาพ 1

การเขยี น ออกแบบและเขียน 32 ออกแบบและเขยี น
โปรแกรม ลาดับข้ันตอนการ ลาดับข้ันตอนการ
เบอ้ื งตน้ และ สั่งงานหุน่ ยนต์ได้ ออกแบบและเขียน ออกแบบและเขียน สง่ั งานหุ่นยนตไ์ ม่
การเขียน อย่างเหมาะสม บ่ง ลาดบั ข้นั ตอนการ ลาดับขัน้ ตอนการ เหมาสม ไม่สามารถ
โปรแกรมแบบ บอกจดุ เร่ิมตน้ การสง่ั งานหุ่นยนต์ได้ การสั่งงานหุ่นยนต์ได้ บง่ บอกจุดเร่มิ ต้น
บลอ็ ก จุดส้นิ สดุ การเล้ยี ว อยา่ งเหมาะสม บ่ง อยา่ งพอสมควร บ่ง จุดส้ินสุด การเลี้ยว
ซ้าย เล้ยี วชวา ขน้ึ บอกจดุ เร่ิมต้น บอกจดุ เริ่มตน้ ซา้ ย เล้ียวชวา ขน้ึ
ลง ชดั เจน อธบิ าย จุดสิ้นสดุ การเล้ียว จดุ สิน้ สุด การเลยี้ ว ลง ได้ชัดเจน
เขา้ ใจง่าย สามารถ ซา้ ย เลี้ยวชวา ข้นึ ซา้ ย เลี้ยวชวา ข้ึน อธิบายแล้วไม่
นาไปปฏิบัตไิ ด้ ลง ชัดเจน อธิบาย ลง ชัดเจน อธิบาย สามารถนาไปปฏบิ ตั ิ
ลาดบั เหตุการณ์และ เขา้ ใจง่าย สามารถ เข้าใจง่าย สามารถ ได้ ลาดบั เหตุการณ์
กิจกรรมชัดเจน จน นาไปปฏบิ ัตไิ ด้ นาไปปฏิบตั ิได้ และกจิ กรรมยงั ไม่
จบกระบวนการ ลาดับเหตุการณ์และ ลาดบั เหตกุ ารณ์และ ชดั เจน
กิจกรรมยงั ไม่ชดั เจน กิจกรรมยังไม่ชดั เจน

ประเมนิ กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม (P)

รายการ เกณฑ์ระดับคณุ ภาพ

กระบวนการ 4 32 1
ทางานเป็นกลมุ่
ปฏิบตั งิ านรว่ มกนั มี ปฏบิ ัติงานรว่ มกัน มี ปฏบิ ตั งิ านรว่ มกนั มี ไมม่ ีการมอบหมาย
ความสามคั คี แตล่ ะ ความสามคั คี แต่ละ ความสามัคคี มี หนา้ ท่ีในกล่มุ ที่
คนมีบทบาทชดั เจน ชดั เจน ยงั ไม่มี
ในการทางาน มี คนมบี ทบาทชดั เจน เป้าหมายในการ เป้าหมายในการ
เปา้ หมายในการ ทางานกลมุ่
ทางาน ร่วมมอื กนั ในการทางาน มี ทางาน รว่ มมอื กนั
ชว่ ยกันทางาน มกี าร เป้าหมายในการ ช่วยกนั ทางาน แตย่ งั
ประเมินผลงานใน
กลุ่มเป็นระยะ ทางาน รว่ มมือกัน มกี ารประเมินผลงาน

ช่วยกนั ทางาน แต่ยัง ในกล่มุ เปน็ ระยะ ใช้
มีการประเมนิ ผลงาน เวลาในการทางาน

ในกลมุ่ เปน็ ระยะ ใช้ มากกว่าปกติ แต่ละ

เวลาในการทางาน คนไม่มีบทบาท

มากกว่าปกติ ชดั เจนในการทางาน

ใบงานท่ี 3 โคด้ ดิง้

คาช้แี จง ให้นักเรียนออกแบบภารกิจให้หุ่นยนต์

ระบุภารกจิ ของห่นุ ยนต์คือ.......................................................................................... คะแนน………………….

ตวั อย่าง

คาชี้แจง : ใหน้ กั เรยี นเฉลยภารกิจจากที่นกั เรียนได้ออกแบบไว้

ตวั อยา่ งการเฉลยภารกจิ

เร่ิม
ทำงำน

ตารางสรุปคะแนนการเขยี นโปรแกรมเบอื้ งต้นและการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล คะแนน
15
1 เด็กชายพีรดนย์ จวนวงษ์รตั น์ 15
2 เดก็ ชายชยั พร กระแสสินธุ์ 17
3 เดก็ ชายเมธี พูลปรุ 14
4 เดก็ ชายศุภกร กาญจนศริ ิ 15
5 เดก็ ชายธนชาติ รจั กก 16
6 เดก็ ชายกิตติพศ เฉยี บกระโทก 15
7 เดก็ ชายสรวิชญ์ บราวน์ 14
8 เด็กชายธนภทั ร รอกกระโทก 17
9 เด็กชายจิมม่ี แม็กเครฟ 16
10 เด็กชายธนดล เชื้อสา 15
11 เดก็ หญิงกานตม์ ณี หวานกระโทก 14
12 เด็กหญงิ ภคพร ศิริทัน 16
13 เด็กหญงิ ผกาวดี ศริ ิคา 16
14 เด็กหญิงชยาภรณ์ อ่อนใจ 15
15 เด็กหญิงกานตณ์ ชิ า ล่ากระโทก 14
16 เด็กหญิงชนาพร เลือดกระโทก

แบบประเมินด้านคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์
ชอื่ กจิ กรรม การเขยี นโปรแกรมเบื้องต้นและการเขยี นโปรแกรมแบบบล็อก

คาชแี้ จง สงั เกตการทางานรายกลุ่มของนักเรียน โดยทาเครื่องหมาย ✓ลงในชอ่ งวา่ งท่ีตรงกับความเป็นจรงิ
เกณฑ์การให้คะแนน

กลมุ่ ที่ สมาชิกกลุ่ม รายการทีป่ ระเมิน/คะแนน รวม
ความสนใจ ยอมรบั ฟังความ ่ผาน/ไ ่ม ่ผาน
6
1.เด็กหญงิ กานต์ณิชา ล่ากระโทก คิดเหน็ ของผู้อ่นื 6 ผา่ น
32103210 6 ผ่าน
1 2.เดก็ หญิงชนาพร เลอื ดกระโทก 6 ผา่ น
✓✓ 6 ผ่าน
3.เด็กหญงิ กานตม์ ณี หวานกระโทก ✓✓ 5 ผา่ น
✓✓ 6 ผา่ น
1.เด็กชายพีรดนย์ จวนวงษร์ ัตน์ ✓✓ 6 ผา่ น
✓✓ 6 ผ่าน
2 2.เดก็ หญิงภคพร ศริ ทิ ัน ✓✓ 5 ผ่าน
✓✓ 6 ผ่าน
3.เดก็ หญงิ ผกาวดี ศิริคา ✓✓ 6 ผา่ น
✓✓ 6 ผา่ น
1.เดก็ ชายเมธี พูลปรุ ✓✓ 6 ผา่ น
✓✓ 5 ผา่ น
3 2.เด็กชายศุภกร กาญจนศริ ิ ✓✓ 6 ผา่ น
✓✓ 6 ผา่ น
3.เดก็ หญงิ ชยาภรณ์ อ่อนใจ ✓✓
✓✓
1.เดก็ ชายสรวิชญ์ บราวน์ ✓✓

4 2.เด็กชายธนภัทร รอกกระโทก

3.เด็กชายธนชาติ รัจกก

5 1. เดก็ ชายจิมม่ี แมก็ เครฟ
2. เดก็ ชายธนดล เชื้อสา

6 1. เดก็ ชายกิตตพิ ศ เฉียบกระโทก
2. เดก็ ชายชยั พร กระแสสินธ์ุ

พฤติกรรมหรอื ผลงานชัดเจน ถอื ว่า ดี ให้ 3 คะแนน เกณฑก์ ารประเมนิ
พฤติกรรมหรือผลงานผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ถอื วา่ ปานกลาง ให้ 2 คะแนน
พฤติกรรมหรือผลงานไม่ผา่ นเกณฑ์ ถอื ว่า ปรับปรุง ให้ 0-1 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

5 - 6 ดี

4 - 2 ปานกลาง

ตา่ กวา่ 2 ปรบั ปรุง
Click to View FlipBook Version